A sziimviteli tijrvkny szerinti egy6b szervezetek. kbzhasznu egyszeriisitett beszarnoloja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A sziimviteli tijrvkny szerinti egy6b szervezetek. kbzhasznu egyszeriisitett beszarnoloja"

Átírás

1 A sziimviteli tijrvkny szerinti egy6b szervezetek kbzhasznu egyszeriisitett beszarnoloja

2 . Tarsashazak beszamolo keszitksi kijtelezettsene A tarsashazak szamara eloirt beszamolasi <oielezettseg az Epsz{lrusitett beszcrnol amely a / 715iA nyorntutvlny kitoltesevel teljesitheto. Sajat elhatarozisbol kettos k6nyvvitelt vezeto a tarsashaz vilaszthat a a szamvitel torveny szerinti eves, illetve egyszerusitett eves beszamolor: (T , T is. 2. Tarsadalmi szervezetek, koztestuetel< (a tovabbiakban egvutt: tarsadalmi _szervezcs] beszamolo keszitesi kotelezettsege Ha a tar.sadalmi szervezet, koztestulet egyszeres tonyv\iitelt alkai,naz, illetve nerr, folytat vallalltos! evekenyeget. akkor beveteli ertekhat5rtol fuggetlenil Easzerii:siteti beszdmolot [ 7 S!AL kell keszitei ie. dla folyta: vallalltozasi tevekenyseget is, a!tkor ha az eves osszes beiktele ket gym6st toveto 6vbei. evenkent iem haladja meg az 50 M Ftot, sziiten Emszerijsitett Seszarnolot (T. 17 l5!a) keszithet. Ha a tar;adalmi szervezec, tettos kjnyvvicelc veze:, illetve ai eves osszes bevkcee ket egymasc koverc kvben, evenkenc meghaladja az 50 M Ftot, beszarnolo keszitbsi lcotelezettseget az Emszert'jsitet? 6 % bszdmolc 1 7 SC) keszitesevel kell teljesitenre. Ha a tarsdalmi szervezet kozhaszni! besotolisu, al<ltor a ket egynist <oveto ev 0ssi.e beveteletol fuoen Kozhaszni ewszerijsite;t beszarnolot ( 7 SiBi, illetve Kozhasznlj e_:fsze+tiritt? eves beszdrnolot /DL kc!' ksszitenie. A kettos tonyvvitelt vezeto tarsadalmi szervezet sajat elhatarozisaicl valsszchatja a szinviteli totveny szerinti eves, illetve egyszerusitett eves beszimolot (7, 71 0, T 7!. Azoknrtk a tarsacalmi szervezeteknek, amelyek :endekeznelt lkozhasznu besorclissal es a Tl71C. Ti 71 ' sz3n1 nyornltviny kesziteset vilasz:ottik, el kell kesziteniult a <ozhasznu eledrnenylcimutatisc is. it iE. 3. Alapitvanyok, kkzalapitvanyo k (a tovabbialtban egyiitt:&pitvanyok) beszarnolo keszitiasi kotelezettses Ha az al;picvany egyszeres konyvvitelt alkalmaz. illetve nem folytat vallalkozasi tevekenyseget, akktbevkteli ertekhatirtcl fuggetlenul iwszerijsitet; besz6moidt ( Aj \<ell keszitenie Ha folytat vallalltoz;isi tevekenysgget is. akkor ha az eves osszes bevetele ket egyrnrist kovecd evben, evenkent nem haladja msg 2z 50 M Ftot szinten Eeyszerilsitett beszcmolot it. 7 15!Ai keszithet. Ha az aliipitviny kectos konyvvitelt vezec, illetve az eves osszes bevetele lcet egymist koveto evben. evenkent neghaladja az 50 M Ftot. beszamolo <+.szitesi kocelezetts g+t az g:ijsilf.tt eves beszdinclo LT, i 7 51C; kesziesevel kell teljesitenie. Ha az alapitvany. li5zhasznl.i besorolasu, askor a ket egyrnast kovetij ev beveteletol fuzoen Kozhaszill; epvszerusit:tt. beszz4roibt (T iB1, illetve ezfzzn.i epszeijsitet: eves bez;errclbt (7, 7! 5iDi k'zll keszitenie. A kettos kjnyvviteit vezer6 alapitvany sajit el:7atatozis6bo valaszthatja a szimviteii torveny szerinti evt.s. illetve egyszerusitett eves beszamolot (T T Kozalapitviny egyszerusitett, illetve kozhasznu egyszerusitett beszamclot nem keszit het.. i?;zoknak az alapitvinyoknak, amelyek rendeikeinek kozhasznu Sesorolasal es a _. 1710, szirnu nyomtatvany kesziteset valasztottak, el kell kesziteniijk a koehasznlj erecimbnykimutatist is it ;ij.

3 4. liozhiisztl carsasagoli besramolo r<eszrtrsj koteieetr..s Kozhaszncj tarsasigol<nak a T. 7 10, illetve a T szamu nyomtatvany kitoltesevel kell teljesteniilk beszamolc keszitesi kotelezettsgket a szimvireli torveny villaikozokra vonatkczo iltalanos elijirasai szerint. Ha a kozhasznu tarsasag rendelkezilc kozhasznu besorolassal, a szamviteli torveny szerinti beszamoloval egyidejijleg n T lE kozhasznu eredmenykimutatist is el kell keszitenie. 5. MRP szervezetek beszamolo keszitesi kotelezettsee Az egy5:eres ltonyvvitelt vezet6 PRP szervezctelc a T. 7 5;A beszamioval teljesici < Deszinolo <esiitesi kctelezeti;pgljitet. A kettbs kbnyvvielc vezero MP,P szervezetek a T C btszamolo\al teljesitik besz6mol0k+szitpsi kotelezettsegi!<et. A kettos konyvvitelt vezeto MR? szervezetek sajat elhatitozisbol 3. szarnvitz!i torveny eves, illetve eg/szetusiten eves beszamolo K. 10, T. 171 J l<5szitesevel is eleget tehtnelc bszamolo kciszitssi kotiezers6guknek.

4 . 141; 13 1l314 (4!6(9)/ Statisz:ika szam!el vagy adoszam (rserits;amlaszam) $13 (J!6)9 (021 EGYSZERES KONYVVTELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK KOZHASZNU EGYSZERUSTETT BESZAMOLOJANAK MERLEGE aa;;o< 5 FTi:an., i?!?l rifc;tp'lt.:fs? 5 E',Sc.;,! i i10;d e,,>if,, ::elyesbitt.52!. 3! \:r:;>,e'. A. Bclfektetett eszkozok (21 iolni ll EiFEKTET'C FE!UG? ESZYOZ2L. A.. : 1 E:E?A?POK i F'pJ:E:;K'JmZC,i( 8 3., C. :,aja; tdke 1 ; 2 '6 C:,.. 5 ilcu:lc i,)ke jfj /:' '"= L, L. > ; ; T8'KF', :'$:13, E?Er;?.'_l,'..., >, 1:it:;7 2;TLLfy..,.. ' E. C eltartale6 ok. F. K6telezet;;egek :;;?: s(:r?*. 7. H)S::U L;);p;Ts KaTE!iiE;:\:(;Ek A. p gj',ld LE'?;J YfiTtLE:Fi!EcEk 1. ' &'7 19 sc;;

5 j3/dq1!$/ Statisztikai szamjel i;?g.l addsidm (csekkszanilaszmj A; egyeb izi r.":* L , h. 2 EGYSZERES KONYVVTELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK KOZHASZNU EGYZERUSTETT BESZAMOLOJANAK EREDMENYLEVEZETESE 1 Scr. 1. LC.! regrevtizese E c:5 bv(elc'> SZZT, il:;6 &v heyesbtesei 7 5 C 1 1 A dsszes kozhasznti tevekenyseg bevetele (1 ;. :E?:U?''LEC EEPCEZETT BEVETE.:?. i.a:,+> *i 5, z(:,:;ci. E :T';ai Yc:, ;,1: r?!, ;;ikodesre 'ispot+ :;;,::;s. 1 a) aalt6tcl 5 El kcz;!cn: rta)!ieg.c:estdi 9 E'7'," _, b ': ''e'li olx:r?r;:;ttol dl tars ida crr.c,;:ositc!ol f,.ilib;i.? celal KacoLi. 1 i,. L..? > kc;',?:; :;,=,.',;:!. >.. ;C;j;C L.,. d L,yvL;,E',\,?! i;j;c $E;L;tLE<. 2 B Vilalkaz3si teveienyseg bevetele,' 2. >.:r: ;e?le:?*: [,:lcy. > GL.\,....,c.r.s; ;FT>,:q!e, h,p,dp?'y. C Tinylege; penzbevetelek :A '1 8,i 1 ) Penne'r!el: nern jolento bevetee'i.! 5 ; F. V3llalkozasi tevekenyseg raforditasai ( aiirr:iisier;t pr.:pri'/?i;thetd karliioli. Rs'or11;ajt lelecth esikdzvato:iri j Rziorc;ast jeentd elszarnoldsck..

6 EGYSZERES KONYVVTELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK KOZHASZNJ EGYSZERUSTETT BESZAMOLOJANAK EREDMENYLEVEZETESE 3; G. iarcjyevi penzugyi eredmeny '5: ti x7zlv,, *,',; c.,., Le.,?ns? :q,,!: ;;6,7zr;,:, t>l;r;,rj.,> 'A,' E,'?,J! : H 5,enl pknzten realizalt eredrneny (7' r; <.;:?i;,. :c\,+kenyiiq reln pen:l.e 'F; >. qredrre; :4 : E!Z E 3 ',',l,31!,3;:<,$l :?>le;eq,l.,t?; ne,,, ;jfrt;:],y,+:, ::!L.,'.., ,,F (5'2 F '1 F 3.. K Tjrgye>ii eredmeny.' L!311,!l?as!e5iak?v,,ii.'] :;:ayc?,i'?r!l:{c!.!, TAJEKOZTATO ADATOK ( 5' ( D Penzugyileg rendezett egyeb jellegu raiordjtaiok