Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 19.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: BANKSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Kártya 2-höz Rövidített név: Székhely: Fő tevékenység (TEÁOR száma): Telephely, fióktelep: Levelezési cím: Cégjegyzék száma: Adószám: Statisztikai számjel: Képviseletére jogosultak neve és beosztása:... b) egyéni vállalkozók esetén: Név: Előző/leánykori név: Születési hely, idő: Állampolgársága: Anyja neve: Személyazonosító okmányt kiállító hatóság neve, betűjele: Személyazonosító okmány betűjele, száma: Lakcím: Székhely: (ha nem a lakcím): Telephely, fióktelep: Levelezési cím (ha nem a székhely): Vállalkozói igazolvány száma: Fő tevékenységi kör (TEÁOR száma): mint hitelfelvevő (a továbbiakban: Ügyfél) másrészről a. Takarékszövetkezet/Bank (székhely: ; cégjegyzékszám:. ; adószám: ; statisztika számjel: ) képviseletében eljáró:.. kirendeltség (neve, címe), mint hitelnyújtó (a továbbiakban: Hitelintézet) között az alulírott napon és helyen, a következő feltételek szerint: 1. A szerződés tárgya A Hitelintézet a jelen szerződéssel az Ügyfél számára bankszámla hitelt biztosít. A bankszámla hitelkeret (a továbbiakban: hitel) összege:...ft, azaz... forint. A Hitelintézet az Ügyfél megbízása alapján - a közöttük létrejött bankkártya szerződés szerint - az Ügyfél által megjelölt személy részére a jelen szerződés 2. pontjában megjelölt pénzforgalmi bankszámla terhére történő kifizetések és készpénzfelvételek lebonyolítása céljára Széchenyi Kártyát és a használatához szükséges személyi azonosító kódot, ún. PIN-kódot bocsát rendelkezésre. Az Ügyfél a Széchenyi Kártya mellé Széchenyi Társkártyát is jogosult igényelni. A kártya díja Az Ügyfél a hitelkeret rendelkezésre bocsátásáért, illetve felülvizsgálatáért, a Széchenyi Bankkártya rendelkezésre bocsátásáért díjat fizet (a továbbiakban együtt: kártyadíj).

2 A kártyadíj megfizetése a hitelkeret megnyílását, illetve felülvizsgálati kérelem jóváhagyása esetén a hitelszerződés második évre történő meghosszabbítást követően esedékes. A kártyadíj összegével a Hitelintézet az Ügyfél jelen szerződés 2. pontjának 4. bekezdése szerinti bankszámláját megterheli, melyet az Ügyfél ezúton tudomásul vesz. A hitel célja: Az Ügyfél átmeneti likviditási problémáinak áthidalása. A hitel minden, a vállalkozás érdekében felmerülő és az adó és számviteli jogszabályok szerint elszámolható kiadásra felhasználható, akár kártyával történő vásárlás, akár kártyával vagy pénztárban történő készpénzfelvétel, akár átutalás, akár beszedési megbízás teljesítése útján vagy egyéb módon belföldön és külföldön egyaránt. 2. A hitel rendelkezésre tartása. Kapcsolódó bankszámlák A Hitelintézet a hitelkeretet...-tól...-ig tartja az Ügyfél rendelkezésére, a hitel lejárata:... A hitelkeret rendelkezésre tartása a Hitelintézet felülvizsgálati eljárása alapján legkésőbb a fentiekben megjelölt hitellejárati időpontig hozott pozitív hiteldöntése eredményeképpen, az Ügyfél Hitelintézet által erről történő értesítésével (az értesítés telefax vagy levél útján is történhet) fentiek szerinti lejárati időponttól kezdve újabb 364 nappal meghosszabbodik, melynek megfelelően ezen esetben a hitel rendelkezésre tartásának ideje is meghosszabbodik, így a hitel végső lejárata: A felülvizsgálat elvégzéséhez az Ügyfél a Széchenyi Kártya Üzletszabályzatban írt határidőben, az ott megjelölt adatokat és dokumentumokat köteles benyújtani a szintén az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint. A Hitelintézet a hitelkeretet a fenti feltételek fennállása esetén a végső lejáratig tartja az Ügyfél rendelkezésére, mely időszak alatt az Ügyfél... számú pénzforgalmi bankszámlája változatlan pénzforgalmi jelzőszámmal bankszámlaként működik. Amennyiben a felülvizsgálati eljárás során a Hitelintézet hiteldöntése nem pozitív, úgy a Hitelintézet jogosult a hitelt azonnali hatályú felmondással lejárttá tenni, mellyel a fennálló tartozás egy összegben esedékessé válik. A Hitelintézet - eltérő rendelkezés hiányában - az Ügyfél javára szóló fizetési megbízásokat a bankszámlán írja jóvá és az Ügyfél fizetéseit e számla terhére teljesíti. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Hitelintézet és a közötte...-én létrejött bankszámlaszerződésben foglaltaktól eltérően, a jelen pontban megjelölt pénzforgalmi bankszámlája vezetéséért, a pénzforgalom lebonyolításáért mindenkor felszámított jutalék(ok), valamint a számlavezetéssel kapcsolatos egyéb költségek, díjak (a továbbiakban együtt: jutalék) mértékét - ameddig a jelen Szerződés megszűnését követően a jelen Szerződésből kifolyólag a Hitelintézettel szemben bárminemű tartozása áll fenn - a Hitelintézet Széchenyi Kártya Konstrukcióra vonatkozó Hirdetménye tartalmazza. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Hitelintézet - azon időponttól, miután a jelen Szerződésből kifolyólag az Ügyfélnek semminemű tartozása nem áll fenn - jogosult a bankszámlaszerződés mellékletét képező, nem a Széchenyi Kártya Konstrukcióra vonatkozó Hirdetmény szerint a jutalékok felszámítására. A Hitelintézet a hitel nyilvántartására hitelszámlát nyit az Ügyfél részére, melynek számát az Ügyfél részére kiküldésre kerülő bankszámlakivonat tartalmazza. 3. Hitelkeret nyitási feltételek, a hitel igénybevétele 2

3 A hitelkeret megnyitásának feltétele: - a 2. pontban hivatkozott pénzforgalmi bankszámla szerződés bemutatása, - az első kezességvállalási díj Ügyfél általi megfizetése, - a Hitelintézet és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. között létrejött kezességvállalási szerződés hatályba lépése, -. A Hitelintézet a hitel terhére kölcsönt folyósít - az Ügyfél külön rendelkezése nélkül - ha a fizetési megbízások teljesítéséhez az Ügyfél bankszámla követelése nem nyújt fedezetet. Amennyiben a pénzforgalmi bankszámlához másik - nem a jelen Szerződésen alapuló - bankszámlahitel is kapcsolódik, először a jelen Szerződés alapján rendelkezésre tartott Széchenyi Kártyahitel kerül igénybevételre. A Hitelintézet jogosult - a tárgynapon teljesítendő fizetési megbízások összegét meghaladó - az Ügyfél bankszámláján jóváírt összegeket a kölcsön törlesztésére fordítani. Amennyiben a pénzforgalmi bankszámlához másik - nem a jelen Szerződésen alapuló - bankszámlahitel is kapcsolódik, akkor annak törlesztésére csak a Széchenyi Kártyahitel törlesztését követően kerül sor. Amennyiben a bankkártya használatból eredően - a hitel összegét meghaladó - túlköltésre kerül sor, a Hitelintézet jogosult az Ügyfél nála vezetett számláit a követelés összegével megterhelni. A túlköltés után a Hitelintézet jogosult a Hirdetményben szereplő késedelmi kamatot felszámítani. 4. Kamat, kezelési költség Az igénybe vett kölcsön után az Ügyfél köteles alapkamatot, kamatmarge-ot és kezelési költséget fizetni. Ezek mértéke: Alapkamat: 1 (egy) havi BUBOR mértéke, kamatmarge: 4%, azaz négy százalék/év, kezelési költség: 0,8%, azaz nullaegész-nyolctized százalék/év. A Hitelintézet az alapkamatot minden naptári hónap 1. (első) munkanapját megelőző 2. (második) banki munkanapon jegyzett 1 (egy) havi BUBOR alapján állapítja meg és rögzíti rendszerében. Kamatperiódus: az első kamatperiódus a szerződés hatályba lépésének napján kezdődik és a naptári negyedév utolsó hónapjának végéig, pontosan annak utolsó napjáig (a hitelintézeti zárlat napjáig) tart. A következő kamatperiódus az előző periódus utolsó napját követő napon (azaz a zárlatot követő napon) kezdődik és a naptári negyedév zárlati napján végződik. Az utolsó kamatperiódus a hiteltartozás teljes visszafizetésekor zárul le. A hitel igénybevett összege után a hitel folyósításától kezdődően felszámított bruttó kamat mértéke a tárgynegyedévre irányadó, a jelen 4. pont 2. bekezdése szerint a kamatperiódus (tárgynegyedév) során egy-egy hónapos időtartamra 3 alkalommal megállapított 1 havi BUBOR + 4 %, jelenleg évi.. %, azaz.. százalék. Az igénybe vett kölcsön bruttó kamatának mértéke kamatperióduson belül változó, ezért a BUBOR változásának függvényében a kamat a jelen 4. pont 2. bekezdése szerint meghatározott időpontban automatikusan módosul. 5. Kamattámogatás, garanciadíj támogatás A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) a Széchenyi Kártya Konstrukció keretében nyújtott hitelekhez kamattámogatást, és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által megállapított és a részére fizetendő, a Széchenyi Kártya konstrukció kapcsán kifüggesztett Hirdetményben szereplő, készfizető kezességvállalási díjához (a továbbiakban: garanciadíj) a vonatkozó kormányhatározatban meghatározott mértékű garanciadíj támogatást biztosít. Az NFM által jelenleg biztosított garanciadíj támogatás a garancia díj 50%-a, azaz ötven százaléka, de legfeljebb a garanciadíj vetítési alap 0,75%-a, azaz nullaegészhetvenöt század százaléka. 3

4 Az NFM képviseletében az Ügyféllel a KA-VOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zrt. (a továbbiakban: KA-VOSZ Zrt.) köt támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződést). A Támogatási Szerződés a jelen Szerződés hatálybalépésének a napján lép hatályba és a szerződéskötés évének december 31-én vagy a jelen Szerződés esetleges felmondásának a napján szűnik meg. A Támogatási Szerződés automatikusan meghosszabbodik a jelen Szerződés lejáratának a napjáig és annak alapján az NFM a következő évben, a támogatási szerződésben rögzített mértékű kamattámogatást és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére fizetendő garanciadíj fenti bekezdés szerinti megfogalmazott mértékű garanciadíj támogatást biztosít, amennyiben a következő évben, a költségvetésben az erre szükséges fedezet rendelkezésre áll. Az Ügyfelet és a Hitelintézetet a KA-VOSZ Zrt. értesíti a Támogatási Szerződés meghosszabbodásáról. 6. Ügyfél által fizetendő kamat, illetve a kamattámogatás igénylése A Hitelintézet megelőlegezi az Ügyfelek részére járó kamattámogatás összegét, - azaz az Ügyfél a Szerződés 8. pontja szerinti esedékességi időpontokban a bruttó kamatnak a vonatkozó, mindenkori hatályos kormány határozatban biztosított mértékű állami kamattámogatással - amennyiben ilyen megállapításra kerül -, illetve ezzel azonosan az 5. pontban megjelölt Támogatási Szerződésben meghatározott mértékű állami kamattámogatással csökkentett összegének (azaz a nettó kamatnak) a megfizetésére köteles, - amennyiben az 5. pont szerinti Támogatási Szerződés a szerződéskötés évét követő évre vonatkozóan meghosszabbításra kerül az NFM képviseletében eljáró KA-VOSZ Zrt. és az Ügyfél között, akkor az Ügyfél a szerződéskötés évét követő év január 1-jétől a 8. pont szerinti esedékességi időpontokban a bruttó kamat - adott évre biztosított az adott évben hatályos Támogatási Szerződésben meghatározott állami kamattámogatással csökkentett összegének (azaz a nettó kamatnak) a megfizetésére köteles. A kamattámogatást a Hitelintézet igényli az NFM-től és az NFM annak összegét a Hitelintézet részére utalja át. Amennyiben bármely oknál fogva megszűnik az Ügyfél kamat-, illetve garanciadíj támogatásra vonatkozó jogosultsága, a jogosultság megszűnésének időpontjára visszamenőlegesen az Ügyfél köteles a Hitelintézet részére az NFM által felfüggesztett/megtagadott kamattámogatás összegének megfelelő összeget a Hitelintézet részére - a Hitelintézet NFM ez irányú értesítésének kézhezvételének napján - megfizetni és a Hitelintézet jogosult ezen összeggel az Ügyfél 2. pontban megjelölt bankszámláját megterhelni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a hitel terhére történő további folyósítás feltétele, hogy az Ügyfél ezen pont alapján fennálló fizetési kötelezettségének a Hitelintézet ez irányú fizetési felszólításában foglalt határidőig eleget tegyen. A kamattámogatás NFM általi felfüggesztését/megtagadását követően vagy amennyiben a Támogatási Szerződés a szerződéskötés évét követő évre nem kerül meghosszabbításra az Ügyfél és az NFM képviseletében eljáró KA-VOSZ Zrt. között, illetve a felmondás napján az Ügyfél köteles a Hitelintézet részére a Szerződés 8. pontja szerinti esedékességi időpontokban a bruttó kamatot megfizetni. 7. A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciadíja és az ahhoz biztosított NFM támogatás technikai lebonyolítása A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az Ügyfél jelen Szerződésből eredő, a 20. pontban meghatározott tartozásainak a Széchenyi Kártya konstrukció kapcsán kifüggesztett Hirdetményben meghatározott mértékért (jelenleg 80%-ért, azaz nyolcvan százalékáért) készfizető kezességet vállal, melynek díja a jelen Szerződés 1. pontjába foglalt hitel garantált részének (azaz 80%-ának) a Széchenyi Kártya konstrukció kapcsán kifüggesztett Hirdetményben szereplő százaléka. A teljes garanciadíj megfizetésére az Ügyfél köteles. A garanciadíjból az NFM által nyújtott mindenkori garanciadíj támogatást azonban a Hitelintézet megelőlegezi, vagyis megfizeti az Ügyfél helyett az NFM által biztosított garanciadíj támogatás megérkezésének a napjáig. A garanciadíj NFM által nyújtott garanciadíj támogatással nem fedezett részét az Ügyfél köteles a 4

5 Hitelintézetnek megfizetni olyan módon, hogy annak összegével a Hitelintézet jogosult az Ügyfél pénzforgalmi bankszámláját a hitelkeret megnyitásával egyidejűleg megterhelni. A garancia díj meg nem fizetése egyúttal súlyos szerződésszegésnek minősül. Az Ügyfél a felülvizsgálat, illetve új szerződés megkötése esetén is köteles megfizetni készfizető kezességvállalási szerződés módosításával illetve megkötésével esedékessé vált és fentiek szerint részletezett garanciadíjat. A garanciadíj támogatást a Hitelintézet igényli az NFM-től, melyet az NFM a Hitelintézet részére utal át. Amennyiben az NFM - bármilyen okból kifolyólag megtagadja, vagy felfüggeszti a garanciadíj támogatás folyósítását, a Hitelintézet jogosult annak összegével az Ügyfél 2. pontban megjelölt bankszámláját - az NFM ez irányú értesítésének kézhezvétele napján - megterhelni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a hitel terhére történő további folyósítás feltétele, hogy az Ügyfél ezen pont alapján fennálló fizetési kötelezettségének a Hitelintézet ez irányú fizetési felszólításában foglalt határidőig eleget tegyen. 8. Kamat- és kezelési költség megfizetésének esedékessége, számítási módja A 4., 5. és a 6. pontokban foglaltak figyelembevételével megállapított kamat és kezelési költség megfizetése negyedévente, minden negyedév utolsó napján esedékes. Ha a kölcsön bármilyen ok miatt hó közben jár le, vagy szűnik meg, az esedékesség napja a lejárat, illetve a megszűnés napja. A Hitelintézet jogosult a kamat és kezelési költség összegével az esedékesség napján az Ügyfél 2. pontban megjelölt bankszámláját megterhelni. Amennyiben az esedékesség napja munkaszüneti nap, a teljesítés az azt követő munkanapon esedékes. A kamat és kezelési költség kiszámítása - az éves kamatláb alkalmazásával - napi kamatszámítással, 365/360 nap figyelembevételével a következő képlet alapján történik: Tőke x futamidő naptári napokban x kamatláb 360 x 100 A kölcsön összege után a Hitelintézet kamatot, illetve kezelési költséget az igénybevétel napjától az Ügyfél fizetési kötelezettsége teljesítésének napját megelőző napig terjedő időszakra számít fel. 9. Késedelmi kamat A Hitelintézet a Szerződés szerint felmondás, vagy más okból történő megszűnés folytán esedékessé vált tőketartozás, valamint a lejárt egyéb tartozások ügyleti kamat és kezelési költség után a késedelem idejére évi a jelen Szerződés szerinti - bruttó ügyleti kamat + a Hirdetményben meghatározott késedelmi kamatot érvényesít (a késedelmi kamat jelen Szerződés aláírásának napján bruttó ügyleti kamat + 6%). A késedelmi kamat megfizetése havonta, minden hó végi záráskor, illetve a lejárt tartozás érvényesítésekor esedékes. A késedelmi kamat a tőke után a negyedéves zárást követő 16. (tizenhatodik) naptári naptól, a kamat, illetve kezelési költség után az esedékesség napjától kerül felszámításra. 10. A Hitelintézet a Szerződésben meghatározott kamat, díj, költség, vagy egyéb szerződési feltétel Ügyfélre nézve kedvezőtlen módosításának jogát az alábbi feltételek valamelyikének bekövetkezése esetén gyakorolja: a) a jogi, szabályozói környezet változása 5

6 a Hitelintézet tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabály, jegybanki rendelkezés vagy a Hitelintézetre kötelező egyéb szabályozók megváltozása; a Hitelintézet közteher- (pl.: adó-) fizetési kötelezettségének növekedése; a kötelező tartalékolási szabályok kedvezőtlen változása; a KA-VOSZ Zrt. vagy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az NFM jóváhagyásával a Széchenyi Kártya konstrukció kamatát, kamatmarge-át, kezelési költségét, illetve egyéb díját, költségét megváltoztatja. b) a pénzpiaci feltételek, makrogazdasági környezet módosulása a Hitelintézet forrásköltségeinek változása; a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása; a pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása; a tőke- és pénzpiaci kamatlábak változása; a bankközi hitelkamatok változása; a fogyasztói árindex változása; SWAP és egyéb hozamgörbék egymáshoz képesti kedvezőtlen elmozdulása; az éven túli lejáratú állampapírok hozamának emelkedése; c) a Hitelintézeti működési feltételek megváltozása az Ügyfélért vállalt kockázat tényezőinek a Hitelintézet megítélése szerinti változása, ideértve az Ügyfél hitelképességének és a biztosítékok értékében bekövetkezett változást is; a vállalkozóknak, ideértve az egyéni vállalkozóknak nyújtott kölcsönök kockázatának, illetve kockázati tényezőinek változása; a Hitelintézet kockázati kamatfelárának emelkedése; működési költségek növekedése; d) az ügyfél vagy az ügylet kockázatának megváltozása az ügyfél Hitelintézeti minősítésének változása; az ügylet Hitelintézet által számított kockázatának változása; ügyfél késedelmes teljesítése. Az Ügyféllel kötött jelen Szerződés esetén a Szerződésben meghatározott kamat-, díj- vagy költségelemnek az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítására akkor van lehetőség, ha a fenti felsorolásban meghatározott bármelyik feltétel megváltozása a módosítandó kamat-, díj- vagy költségelemre ok-okozati kihatással bír. A jelen Szerződésben meghatározott ügyleti-, késedelmi kamatot, díjat, költséget vagy egyéb szerződési feltételt érintő, az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítást a referencia kamatlábhoz (BUBOR) kötött kamat változása kivételével - a módosítás hatálybalépését tizenöt nappal megelőzően a Hitelintézet Hirdetményben közzéteszi és postai úton értesíti. Elektronikus szolgáltatás nyújtása esetén a módosításokat tartalmazó tájékoztatást a Hitelintézet az Ügyfél számára elektronikus úton is elérhetővé teszi. Az ügyleti kamat, késedelmi kamat, díj, költség vagy egyéb szerződési feltétel Ügyfél számára kedvezőtlen módosítása esetén a referencia kamatlábhoz (BUBOR) kötött kamat kivételével - az Ügyfél a módosítás hatálybalépése előtt jogosult a Szerződés felmondására. Amennyiben az Ügyfél a megváltozott kondíciókat nem fogadja el, azt a szerződő felek az Ügyfél általi, a módosítás hatálybalépésének napjával történő felmondásnak tekintik. Ügyfél esetében az ezen okból benyújtott felmondás (előtörlesztés) díjmentes. A Hitelintézet az Ügyfél által írásban megtett, legkésőbb módosítás hatálybalépésének napjáig a Hitelintézethez benyújtott felmondást tekinti joghatályosnak. Ebben az esetben a Hitelintézet és az Ügyfél haladéktalanul kötelesek elszámolni egymással, és az Ügyfél köteles az eredeti ügyleti kamattal illetve kondíciókkal a teljes tartozását haladéktalanul visszafizetni. Ennek elmulasztása esetén a Hitelintézet a lejárt követeléshez fűződő jogkövetkezményeket érvényesíti az Ügyféllel szemben. Ha az Ügyfél a módosítás hatálybalépéséig írásban a Szerződést nem mondja fel, úgy a módosítást általa elfogadottnak kell tekinteni. Ebben az esetben a Hitelintézet az értesítésben meghatározott 6

7 hatálybalépési időponttól kezdődően a módosított mértékű ügyleti-, késedelemi kamatot, díjat, költséget jogosult felszámítani, illetve a módosult szerződési feltételt érvényesíteni. A módosítás az értesítésben megjelölt hatálybalépési időpontot megelőző időszakra megállapított ügyleti kamatot, díjakat, és egyéb feltételeket nem érinti. A jelen Szerződésben kikötött egyoldalú szerződésmódosítási jog a hitel teljes futamideje alatt, és a hitel lejárttá válását követően is megilleti a Hitelintézetet mindaddig, amíg a Szerződésből eredően az Ügyféllel szemben fennálló követelése van. A Hitelintézet jogosult továbbá a szerződéses feltételeknek az Ügyfél részére kedvező módon történő megváltoztatására is, az Ügyfél értesítése mellett. 11. A Hitelintézet által nyújtott kölcsön és járulékai mindenkori összegének megállapítására a Hitelintézet üzleti könyvei és nyilvántartásai az irányadók, amit az Ügyfél a jelen Szerződés aláírásával elfogad. Jogok és Kötelezettségek 12. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a 2. pontban megjelölt pénzforgalmi bankszámláját nem szünteti meg mindaddig, amíg a jelen Szerződésből kifolyólag bárminemű tartozása áll fenn a Hitelintézettel szemben. 13. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatt a Hitelintézetnél vezetett, a 2. pontban megjelölt számú pénzforgalmi bankszámlán vagy más, magyarországi székhelyű hitelintézetnél vezetett pénzforgalmi bankszámláján/számláin igazoltan a jelen Szerződés alapján fennálló hitelügylet futamideje alatt - legalább a jelen szerződésben meghatározott hitelkeret háromszorosának (11-25 millió Ft közötti hitelkeretek esetén pedig ötszörösének) megfelelő éves számlaforgalmat bonyolít le. Éves számlaforgalom: az Ügyfél magyarországi székhelyű hitelintézetnél vezetett pénzforgalmi bankszámlájára/számláira a legutóbbi 12 hónapban beérkező (jóváírt) tételek összege, amely nem tartalmazza a hitelek folyósításából eredő jóváírásokat. Ezen kötelezettség nem teljesítése súlyos szerződésszegésnek minősül. A kötelező számlaforgalom teljesítése az 5 (öt) millió Ft feletti hitelkeretek esetében: - a felülvizsgálati eljárás során a szerződés lejáratának további egy év időtartamra szóló meghosszabbításának, - meghosszabbítási kérelem esetén annak jóváhagyásának, valamint - hitelösszegtől függetlenül - a keretelemelési kérelmek jóváhagyásának kötelező feltétele. Amennyiben az Ügyfél a kötelező számlaforgalmat nem teljesíti, úgy az előírt és a valósan teljesített számlaforgalom közötti különbözetre vetítve ún. különdíjat köteles fizetni, melynek mindenkori mértékét és esedékességét a Hitelintézet Széchenyi Kártya konstrukcióval kapcsolatban megjelentetett Hirdetménye tartalmazza. A különdíj Ügyfél általi megfizetése esetén a Hitelintézet a számlaforgalom nem teljesítésére való hivatkozással nem jogosult elutasítani az Ügyfél felülvizsgálati, meghosszabbítási, keretemelési kérelmét. Amennyiben a Hitelintézet által felszámított különdíjat az Ügyfél esedékességkor nem fizeti meg, a Hitelintézet a kötelező számlaforgalom nem teljesítésére, illetve az Ügyfél fizetési kötelezettségének elmulasztására való hivatkozással jogosult a felülvizsgálati, meghosszabbítási, keretemelési kérelmet elutasítani, vagy, amennyiben az Ügyfél kérelme valamint a Hitelintézet pozitív döntése alapján az új szerződés megkötésre vagy a jelen szerződés felülvizsgálati meghosszabbításra került, a Bankszámla Hitelszerződést azonnali hatállyal felmondani. 14. Az Ügyfél köteles haladéktalanul, írásban bejelenteni a Hitelintézetnek, ha ellene felszámolási, csőd-, vagy végrehajtási eljárás indul, továbbá az Ügyfél gazdálkodásában (vagyoni helyzetében, likviditásában, adósságai mértékében és lejáratában stb.), vagy szervezetében bekövetkezett minden olyan változást, ami a szerződésben foglaltak teljesítését érinti. 7

8 Az Ügyfél köteles 5 (öt) napon belül írásban bejelenteni, ha a Szerződés időtartama alatt más hitelintézetnél pénzforgalmi jellegű számlát nyit, köteles továbbá a Hitelintézet előzetes, írásbeli hozzájárulását kérni, ha a Szerződés időbeli hatálya alatt más hitelintézetnél további kölcsönt kíván igénybe venni, vagy egyéb fizetési kötelezettséggel járó szerződést (pl.: kezesség) kíván kötni. Az e pontban vállalt kötelezettség elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül. 15. A Hitelintézet jogosult a tartozás teljes kiegyenlítéséig - akár a helyszínen is - az Ügyfél gazdálkodását (így különösen könyveiben, mérlegében szereplő adatokat) megvizsgálni, folyamatosan ellenőrizni. A Hitelintézet jogosult a fenti feladatok elvégzésével szakértő szervezetet vagy személyt megbízni. A megbízott eljárása során a Hitelintézet cégszerű aláírásával ellátott megbízólevéllel köteles jogosultságát igazolni. A Hitelintézet köteles az eljárása során tudomására jutott minden, banktitoknak és/vagy üzleti titoknak minősülő adatot, információt a Hitelintézetre kötelező jogszabályokban foglaltaknak megfelelően banktitokként és/vagy üzleti titokként megőrizni, és felel a megbízott személy ilyen adatokra, információkra vonatkozó titoktartásáért is. Az Ügyfél köteles a Hitelintézet ellenőrzési jogának gyakorlását tűrni és annak során együttműködni. 16. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Széchenyi Kártya Igénylési Lapban az Ügyfél kötelezettségeit tartalmazó részben feltüntetetteken túlmenően más tartozása nincs, továbbá ezen fizetési kötelezettségét időben teljesíti. Az Ügyfél köteles a Hitelintézetnek az e pontban foglalt kötelezettségének teljesítését írásban a Hitelintézet kérésére bármikor igazolni, teljesítésének elmaradását pedig írásban bejelenteni a Hitelintézetnek az esedékességet követő 3 (három) munkanapon belül. 17. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés fennállása alatt, illetve mindaddig, amíg a Hitelintézettel szemben fizetési kötelezettsége áll fenn, más bankkal, illetve hitelezővel (a továbbiakban: hitelezők) nem köt olyan megállapodást, amely a jelen Szerződés alapján nyújtott kölcsön fedezetéül kikötött biztosítékok mértékét, illetőleg érvényesíthetőségét korlátozza, vagy a Hitelintézet által nyújtott kölcsönt más kötelezettségvállalásokkal szemben alárendelt pozícióba helyezi. 18. Az Ügyfél vállalja továbbá, hogy azokat a jogosultságokat, amelyeket más hitelezői számára biztosít - és amelyek a Hitelintézettel kötött szerződésekben nem szerepelnek - a Hitelintézet számára is egyidejűleg megadja. 19. Az Ügyfél köteles: Kettős könyvvitelt vezető vállalkozás esetén: (auditált) éves/egyszerűsített éves/konszolidált éves beszámolóit, azok elkészülte után, de legkésőbb minden év május 31-edikéig, főkönyvi kivonatának másolatát, valamint a Hitelintézet által kért egyéb adatokat félévente a Hitelintézetnek megküldeni; Egyszerűsített mérleget készítő kisvállalkozók esetén: Egyszerűsített mérlegét és eredmény-levezetését, azok elkészülte után, de legkésőbb minden év május 31-edikéig, naplófőkönyv kivonatának másolatát, valamint a Hitelintézet által kért egyéb adatokat félévenként a Hitelintézetnek megküldeni; Egyéni vállalkozók esetén: SZJA bevallását annak elkészülte után, de legkésőbb minden év május 31-edikéig, valamint a Hitelintézet által kért egyéb adatokat félévenként a Hitelintézetnek megküldeni; Biztosítékok 20. Az Ügyfélnek a Hitelintézettel szemben e Szerződés alapján fennálló tartozásai visszafizetésének biztosítékaként az Ügyfél ezen hitelszerződésből eredő a következő bekezdés szerint számított - mindenkori kötelezettségeinek 80%-a, azaz nyolcvan százaléka erejéig a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezessége szolgál, melynek megadása külön kérelem alapján kerül elbírálásra. 8

9 A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezessége az Ügyfél alábbiak szerint számított tartozásaira terjed ki: a. a jelen Szerződés - fizetési kötelezettség elmulasztása miatt történő felmondásától számított 30. naptári napon fennálló tőketartozás és ügyleti kamat, továbbá kezelési költség 80%-ára, azaz nyolcvan százalékára, illetve b. a Szerződés - egyéb okból történő - felmondását, illetőleg a hitelszerződésbe foglalt véglejárat időpontját követő 30. naptári napon fennálló tőketartozás és ügyleti kamat, továbbá kezelési költség 80 %-ára, azaz nyolcvan százalékára. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a felmondást, illetve a fenti a. és b. pontban meghatározott időpontokat követően a Hitelintézet által a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. felé benyújtandó beváltási kérelem elküldését megelőző naptári napig az ügyfél 2. pontban megjelölt pénzforgalmi bankszámlájára beérkező jóváírások, bevételek a beváltás alapját csökkentik. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Üzletszabályzatát megismerte és annak rá vonatkozó előírásait magára nézve kötelezőnek tartja, továbbá tudomásul veszi, hogy azok megszegése a hitelszerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalásáért a 7. pontban foglaltak szerint díj fizetésére köteles a készfizető kezességvállalási szerződés keltétől a hitelszerződés végső lejáratáig tartó időszakra. 21. Az Ügyfélnek a Hitelintézettel szemben e szerződés alapján fennálló tartozásai visszafizetésének biztosítékaként szolgál továbbá (magánszemély készfizető kezes vagy kezesek neve) készfizető kezességvállalása, amelyre vonatkozó részletes feltételeket a jelen szerződés. számú, elválaszthatatlan melléklete tartalmazza. 22. Az Ügyfél nem vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén a Hitelintézet jogosult követelései érvényesítése érdekében a fenti biztosítékok közül bármelyiket - akár egyidejűleg is - igénybe venni. 23. a.) Amennyiben az Ügyfélnek a szerződéskötéskor nincs más hitelintézetnél vezetett pénzforgalmi bankszámlája, akkor az Ügyfél a jelen Szerződéssel felhatalmazza a Hitelintézetet arra, hogy ha esedékességkor a számláján a szükséges fedezetet nem biztosítja, úgy a Hitelintézet a lejárt kölcsön és járulékai összegével a tartozás fennállása alatt - a hatályos pénzforgalmi jogszabály és MNB rendelet, valamint a Hitelintézet által (Általános Szerződési Feltételekben) előnyösen rangsorolt fizetési megbízások teljesítési sorrendjét követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően - az Ügyfél bármely, nála vezetett bankszámláját beszámítási jogával élve megterhelje. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben más hitelintézetnél pénzforgalmi bankszámlát nyit, úgy a számlavezető Hitelintézet részére beszedési megbízás benyújtására vonatkozó jogosultságát a számlavezető bankja(i) részére a bankja(i) által a felhatalmazó levelek esetén alkalmazandó formában és tartalommal a Hitelintézetnek megadja, és egyben felhatalmazza annak a számlavezetőjéhez történő benyújtására. Az Ügyfél kötelezi magát arra, hogy az ezen pontba foglalt felhatalmazást csak a számlavezető Hitelintézet kifejezett írásbeli hozzájárulásával vonhatja vissza, illetve nem kezdeményezheti annak visszavonását. b.) Amennyiben az Ügyfélnek a szerződéskötéskor van más hitelintézetnél vezetett pénzforgalmi bankszámlája, akkor az Ügyfél a jelen Szerződéssel felhatalmazza a Hitelintézetet arra, hogy ha esedékességkor a számláján a szükséges fedezetet nem biztosítja, úgy a Hitelintézet a lejárt kölcsön és járulékai összegével a tartozás fennállása alatt - a hatályos pénzforgalmi jogszabály és MNB rendelet, valamint a Hitelintézet által (Általános Szerződési Feltételekben) előnyösen 9

10 rangsorolt fizetési megbízások teljesítési sorrendjét követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően - az Ügyfél bármely, nála vezetett bankszámláját a beszámítási jogával élve megterhelje és jelen Szerződés 2. számú mellékletét képező felhatalmazó levelé(ei)ben megjelölt bankszámlája terhére pedig beszedési megbízással érvényesítse. Az Ügyfél kötelezi magát arra, hogy az ezen pontba foglalt felhatalmazást csak a Hitelintézet kifejezett írásbeli hozzájárulásával vonhatja vissza, illetve nem kezdeményezheti annak visszavonását. A fenti kötelezettségek értelemszerűen terhelik az Ügyfelet akkor is, ha utóbb köt számlaszerződéseket más bankoknál. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Széchenyi Kártya hitelkeret rendelkezésre tartásának időpontjától kezdődően a Hitelintézetnél vezetett bankszámláira harmadik félnek nem enged beszedési megbízás benyújtására vonatkozó jogosultságot. Kivételt képez ez alól, ha a Hitelintézet ettől eltérően dönt, és erről az ügyfelet külön, írásban értesíti. A Hitelintézet azokban az esetekben dönthet másként, ha az beszedési megbízás benyújtására vonatkozó jogosultságot az Ügyfél (mint a támogatás kedvezményezettje) bankja a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az Új Magyarország Fejlesztési Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. számú rendelet 2. (3) bekezdésében, illetve a jövőben megjelenő, a kisés középvállalkozások fejlesztését, fejlődését célzó központi, önkormányzati vagy alapítványi programok függetlenül azok forrását biztosító személytől alapján megfogalmazott feltételekben foglaltakra, továbbá a Széchenyi Kártya Klub partnercégeivel megkötött külön szerződésre, illetve a munkaügyi központok által nyújtandó támogatásokkal kapcsolatosan, azokra alapítva kezdeményezi. 24. A Hitelintézetet az általa nyújtott kölcsön fedezetéül az alábbi, további fizetési biztosítékok illetik meg:. A fizetési biztosítékokról készített szerződések és nyilatkozatok jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. (3. és/vagy 4. számú mellékletek) A szerződés megszűnése 25. Amennyiben a jelen szerződés bármely okból megszűnik, a hitelkeret terhére folyósított, a megszűnés napján vissza-, illetve meg nem fizetett kölcsön, illetve kölcsönök, továbbá a felmerülő ügyleti- és késedelmi kamatok, költségek, díjak, valamint a Hirdetmény szerinti különdíj egy összegben esedékessé válnak. A Hitelintézet a hitelszerződést jogosult akár azonnali hatállyal is felmondani, ha - az Ügyfél az e Szerződésben vállalt bármely kötelezettségének - így különösen a 6.,7., és 8. pontokban foglalt fizetési és egyéb kötelezettségeinek - nem tesz eleget, - továbbá a Polgári Törvénykönyv ában meghatározott esetekben; - e tekintetben fedezetelvonásra irányuló magatartásnak minősül a bankszámlaszerződés felmondása, illetve az Ügyfél részéről a 17. pontban említett kötelezettségek megszegése, - és súlyos szerződésszegésnek az 1., 13., 14., 15., 16., 18. és 19. pontokban foglaltak megszegése, valamint az Ügyfélnek és/vagy a biztosítékot nyújtó más személynek a 21., és 24. pontokban megjelölt biztosíték szolgáltatásával kapcsolatos bármely szerződésszegése, - a hitel igénybevételére nem megállapodás (felhatalmazó levél) alapján történő beszedési megbízás, hanem jogszabály vagy váltó alapján kerül sor. A Hitelintézet jogosult a jelen Szerződést a fentieken túlmenően is azonnali hatállyal felmondani, ha a jelen Szerződés megkötését követően tudomást szerez arról, hogy az Ügyfél ellen végrehajtási eljárás indul, továbbá akkor is, ha az Ügyfél hitelképességének megítélése során a Hitelintézet által figyelembe vett és kiszámított mutatók - úgymint jövedelmezőség, a cash-flow, az árbevétel alakulása, a vagyoni helyzet, az árbevétel arányos nyereség, a saját tőke jövedelmezősége, a forrásstruktúra stb.- a Szerződés megkötését követően, negatív irányba változik. 10

11 A Hitelintézet jogosult a jelen Szerződést abban az esetben is felmondani, ha az Ügyfél más hitelintézettel szemben szerződésben vállalt bármely kötelezettségét vagy a Hitelintézettel szemben más szerződés szerinti kötelezettségét - ezen szerződések felmondására okot adó módon - megszegi. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Hitelintézet jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a NFM a kamat- vagy a garanciadíj-támogatást felfüggeszti vagy megtagadja, és az Ügyfél a 6., illetve a 7. pontokban foglalt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. 26. A szerződés felmondásakor, illetve bármely okból történő megszűnésekor az Ügyfélnek a Hitelintézettel szemben jelen Szerződésből származó, még fennálló valamennyi tartozása esedékessé válik. A felek megállapodnak abban, hogy a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a vissza nem fizetett összeget a Hitelintézet lejárt, rövid lejáratú kölcsönként kezeli. Illetékesség és irányadó jog 27. A Szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás ügyeket a felek megkísérlik megegyezés útján rendezni, amelynek sikertelensége esetén hatáskörtől függően a Megyei Bíróság, illetve a...városi/kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 28. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek között a 2. pontban megjelölt bankszámlaszerződésben, a Hitelintézet Üzletszabályzatában foglaltak, a Polgári Törvénykönyv szerződésekre vonatkozó általános, és a hitel-(kölcsön)szerződésekre vonatkozó különös rendelkezései, valamint a pénzforgalomról és a bankhitelről szóló jogszabályokban foglaltak az irányadók. Az Ügyfél a jelen Szerződés aláírásával elismeri, hogy a Hitelintézet Általános Szerződési Feltételeit és Üzletszabályzatát megismerte és az abba foglaltakat tudomásul vette. Hatályba lépés 29. A hitelszerződés az Ügyfél és a Hitelintézet cégszerű aláírása után, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által ezen ügylet vonatkozásában nyújtott készfizető kezességvállalásról szóló, a Hitelintézet és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. között létrejött készfizető kezességvállalási szerződés hatályba lépésének a napján lép hatályba. A fenti pontban meghatározott fizetési biztosítéki szerződések érvényes létrejötte (illetve a bankszámláját vezető más hitelintézet által befogadott, 23. pont szerinti felhatalmazó levelek bemutatása) jelen szerződés hatályba lépésének feltétele. A Hitelintézet tájékoztatására tekintettel, az Ügyfél kijelenti, miszerint figyelmét a Hitelintézet megfelelően felhívta arra a tényre, hogy az ezen ügylet vonatkozásában benyújtott készfizető kezességvállalási kérelem benyújtásának napján a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. hatályos Hirdetménye szerinti garanciadíjat köteles megfizetni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Hitelintézet a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. felé csak abban az esetben továbbít kezességvállalási kérelmet, amennyiben a jelen szerződés 24. pontja szerinti zálogjog(ok) széljegyzésre / bejegyzésre 1 kerülnek az ingatlan nyilvántartásban. Egyéb kikötések 30. Az Ügyfél kérésére a Hitelintézet döntése alapján a hitelkeret jelen Bankszámla Hitelszerződés második éves lejáratát megelőzően meghosszabbítható, illetve hitelkerete módosítható. Amennyiben az Ügyfél igényli a hitel meghosszabbítását vagy a hitelkeret módosítását, köteles ez 1 A megfelelő rész aláhúzandó! 11

12 irányú kérelmét a hitel végső lejáratát megelőző 30 (harminc) nappal a KA-VOSZ Zrt. megbízott Regisztrációs Irodája részére beadni. A meghosszabbítás feltétele, hogy az Ügyfél valamennyi - előző Széchenyi Kártya hiteléhez kapcsolódó - ügyleti- és késedelmi kamata, költsége, díja, illetve Hirdetmény szerinti különdíja megfizetésre kerüljön az új hitel megnyitása előtt. Amennyiben az Ügyfél hosszabbítási kérelmet nyújtott be, de az új hitelszerződés legkésőbb a lejárat napján nem lépett hatályba, az Ügyfélnek a lejárat napján a teljes tartozás összegét törlesztenie kell. Amennyiben az új hitelszerződés hatályba lépett, de az Ügyfél új Kártyája még nem készült el, a rendelkezésre álló szabad hitelkeretét az Ügyfél bankkártyán kívüli tranzakciókkal veheti igénybe. 31. Az Ügyfél tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Konstrukcióban a KA-VOSZ Zrt., illetve a Hitelintézet részére írásban megadott valamennyi adatot, ide értve mind a vállalkozására vonatkozó adatokat, mind pedig a személyes adatokat a Széchenyi Kártya Konstrukció lebonyolítása, illetve a hitel jóváhagyása, illetve megújítása érdekében a Konstrukcióban Résztvevő Szervezetek (KA-VOSZ Zrt., Garantiqa Hitelgarancia Zrt., Hitelintézet, NFM) a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartásba vegyék, kezeljék, egymásnak átadják. Ezen adatokat a Konstrukcióban Résztvevő Szervezetek az Ügyfél által a jelen nyilatkozatban vagy egyéb, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt a kiadható titokkört pontosan megjelölő írásbeli felhatalmazásban foglaltakon túl csak a jogszabályban meghatározott esetekben és személyeknek, az ott meghatározott információkat szolgáltatják ki. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen hozzájárulás és felhatalmazás alapján az Ügyfélre vonatkozó adatok, banktitok nyilvántartása, kezelése vagy átadása miatt a Konstrukcióban Résztvevő Szervezetekkel szemben nem érvényesíthet követelést. 32. Az Ügyfél hozzájárul továbbá, hogy a Hitelintézet a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességének beváltása esetén a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére kimutatást vagy kivonatot adjon át a beváltási kérelem kiállítását megelőző naptól egy évre visszamenőleg az Ügyfél pénzforgalmi bankszámlájának forgalmáról, mely tartalmazza a terheléseket, jóváírásokat jogcím megjelöléssel, dátum szerinti sorrendben. 33. Az Ügyfél a jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Hitelintézet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: KHR tv..) meghatározott esetekben és adattartalommal továbbítja a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) zártkörű adatbázisába. A vonatkozó tájékoztatást és az Ügyfél nyilatkozatát ennek tudomásul vételéről a jelen megállapodás 8. számú melléklete tartalmazza. Kelt:..., Ügyfél * Hitelintézet Mellékletek: 1. sz. Készfizető kezességvállalási szerződés 2. sz. Felhatalmazó levél 3. sz. Jelzálogszerződés ingatlanra 4. sz. Keretbiztosítéki jelzálogszerződés ingatlanra 5. sz. Hitelintézet Általános Szerződési Feltételei és Üzletszabályzata * Egyéni vállalkozó esetén az Adós neve (aláírása) mellett szerepeltetni kell az ev megjelölést és az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát, egyéni cég esetén az Ügyfél neve (aláírása) mellett szerepeltetni kell az ec megjelölést és az egyéni cég cégjegyzék számát, továbbá a szerződés 2 tanúval hitelesíttetni kell. 12

13 6. sz. Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Kezességi Üzletszabályzata 7. sz. KA-VOSZ Zrt. Széchenyi Kártya Üzletszabályzata 8. sz. Nyilatkozat és Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerre (a továbbiakban: KHR) irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott személyt megillető jogokról, a KHR által kezelt adatok felhasználásáról, valamint az adatok átadásáról 13

14 8. számú melléklet 2 NYILATKOZAT A (székhelye:, cégjegyzékszáma:.,,statisztikai azonosítója:...) alulírott képviselői jelen nyilatkozat aláírásával kijelentjük, hogy a..iktatószámú szerződés jelen nyilatkozatának mellékletét képező "Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerre (a továbbiakban: KHR) irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott személyt megillető jogokról, a KHR által kezelt adatok felhasználásáról, valamint az adatok átadásáról" című dokumentum tartalmát a fenti iktatószámú szerződés megkötését és aláírását megelőzően megismertük, azt elolvastuk és az abban foglaltakat megértettük és tudomásul vesszük. Budapest, Ügyfél 2 Vállalkozások esetén (ideértve a gazdasági társaság, fióktelep, az európai részvénytársaság, a szövetkezet, az európai szövetkezet, az európai gazdasági egyesülés, a lakásszövetkezet és az egyéni vállalkozó, ide nem értve a referenciaadat-szolgáltatót). 14

15 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL A.. Takarékszövetkezet/Bank,, mint referenciaadat-szolgáltató (továbbiakban: Referenciaadatszolgáltató) a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. (a továbbiakban: KHR tv.) alapján vállalkozásnak minősülő ügyfeleiről az alábbi tájékoztatóban ismertetett esetekben a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók - többek között a pénzügyi intézmények - biztonságának érdekében, a jelen tájékoztatóban felsorolt, KHR tv. szerinti referenciaadatokat (továbbiakban: referenciaadat) adja át a Központi Hitelinformációs Rendszert (továbbiakban: KHR) kezelő pénzügyi vállalkozás (BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság) részére. I. Adatszolgáltatás szerződéskötésről A Referenciaadat-szolgáltató a pénzügyi szolgáltatásra - a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.) 3. (1) bekezdés b)-c) és f)-g) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, így - hitel- és pénzkölcsön-, - pénzügyi lízing-, - olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak-, - kezesség és bankgarancia- és egyéb bankári kötelezettség vállalás nyújtására vonatkozó szerződés (továbbiakban együtt: a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés) megkötését követően - 2 munkanapon belül - átadja a KHR részére a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. törvény (KHR tv.) 5. (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi referenciaadatokat: - azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám; - szerződéses adatok: a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; szerződés megszűnésének módja; a szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja; II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén A Referenciaadat-szolgáltató a tárgyhót követő ötödik munkanapig átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződéssel kapcsolatosan az alábbi referenciaadatot: - Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme Tájékoztatjuk, hogy amennyiben adatszolgáltatás tárgyát képező pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés hatálya alatt előtörlesztést teljesít, a Referenciaadat-szolgáltató az előtörlesztést követő két munkanapon belül átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére az alábbi referenciaadatot: - Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, valamint pénzneme III. Adatszolgáltatás lejárt, meg nem fizetett tartozásról A Referenciaadat-szolgáltató a Khrtv. 14. alapján a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a vállalkozásnak az alábbi referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt. - azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám; - az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; a szerződés megszűnésének módja; a szerződés összege a 15

16 szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja; a Khrtv ban meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontja; a Khrtv ban meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege; a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege; a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja; a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés; előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, valamint pénzneme; fennálló tőketartozás összege és pénzneme. IV.. Adatszolgáltatás sorba állított követelésről A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére a KHR tv. 14. /B bekezdése alapján a Referenciaadat-szolgáltató átadja annak a vállalkozásnak az alábbi referenciaadatait, amelynek fizetési számlájával szemben fedezethiány miatt harminc napot meghaladó időszak alatt, megszakítás nélkül, egy millió forintnál nagyobb összegű sorba állított követelést tartanak nyilván. - azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám; - azon pénzforgalmi számlákkal kapcsolatos adatok, amelyeken sorba állított követeléseket tartottak nyilván: a pénzforgalmi számla vezetésére vonatkozó szerződés azonosítója (száma); a sorba állított követelések összege és devizaneme; a követelések sorba állításának kezdő és megszűnési időpontja; perre utaló megjegyzés. V. Adatszolgáltatás készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel kapcsolatosan bekövetkezett eseményről A KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás részére a KHR. tv. 14. /A bekezdése alapján a Referenciaadatszolgáltató átadja annak a vállalkozásnak alábbi referenciaadatait, amely készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésben vállalt kötelezettségét megszegte, és emiatt a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződését a referenciaadat-szolgáltató felmondta vagy felfüggesztette. - azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám; - készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésre vonatkozó adatok: a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének, felfüggesztésének időpontja; perre utaló megjegyzés. VI. Az adatátadás célja Tájékoztatjuk, hogy a Referenciaadat-szolgáltató által a KHR tv. alapján történő adatátadás a zárt rendszerű KHR adatbázisa részére történik, amelynek célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók - többek között a pénzügyi intézmények biztonságának érdekében. Az átadott adatok a KHR tv-ben meghatározott célra, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés megkötését megalapozó döntés meghozatalához vagy a vállalkozás által bármely referencia adatszolgáltatónál kezdeményezhető tájékoztatás megadásának céljára használhatóak fel. VII. Adatkezelés határideje A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat az alábbiakban meghatározott időponttól számított 5 évig kezeli. Az 5 év letelte után a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli. Az ezen 5 éves adatkezelésre meghatározott határidő számításának kezdete: a) a jelen tájékoztató III. fejezetében meghatározott esetben, ha a tartozás nem szűnt meg, az e fejezet szerinti adatátadás időpontjától számított ötödik év vége b) az adat átadásának időpontja a jelen tájékoztató V. fejezetében meghatározott esetben, c) a követelések sorba állításának megszűnési időpontja a jelen tájékoztató IV. fejezetében meghatározott esetben, d) a vállalkozásnak a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződése megszűnésének időpontja. Ezzel összefüggésben tájékoztatjuk, hogy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás haladéktalanul és véglegesen törli a referenciaadatot, ha a referencia-adatszolgáltató nem állapítható meg, vagy ha tudomására jut, hogy a referenciaadat jogellenesen került a KHR-be. VIII. Jogorvoslat 16

17 A rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségeket a Khrtv. alábbi rendelkezései tartalmazzák: 16. (1) A nyilvántartott személy kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését. (2) A nyilvántartott személy az (1) bekezdésben foglalt kifogást a) a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadó referenciaadatszolgáltatóhoz, vagy b) a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz írásban nyújthatja be. (3) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a kifogást a nyilvántartott személy egyidejű értesítése mellett annak kézhezvételét követő két munkanapon belül köteles ahhoz a referenciaadat-szolgáltatóhoz megküldeni, amely a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadta, kivéve, ha a referenciaadatszolgáltató jogutód nélkül megszűnt, és az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésből eredő követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg. (4) A referenciaadat-szolgáltató, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás köteles a kifogást annak kézhezvételét követő öt munkanapon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről a nyilvántartott személyt írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő két munkanapon belül tájékoztatni. (5) Ha a referenciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot a nyilvántartott személy egyidejû értesítése mellett a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni, amely a változást két munkanapon belül köteles átvezetni. (6) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás vizsgálja ki a kifogást, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnt és az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésből eredő követelés átruházására másik referenciaadatszolgáltató részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg. (7) A KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás a helyesbítésről vagy törlésről haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles értesíteni valamennyi olyan referenciaadat-szolgáltatót, amelynek a nyilvántartott személyről a helyesbítést vagy törlést megelőzően referenciaadatot továbbított. 17. (1) A nyilvántartott személy referenciaadatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat. A keresetlevelet a 16. (4) bekezdésében meghatározott tájékoztató kézhezvételét követő harminc napon belül a nyilvántartott személy lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. E határidő elmulasztása miatt igazolásnak van helye. (2) A nyilvántartott személyt az (1) bekezdés szerinti keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a referenciaadatszolgáltató, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás az e törvényben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt ez esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidő leteltétől kell számítani. (3) Az (1) (2) bekezdés szerinti perre a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltéréssel kell alkalmazni. (4) A bíróság a keresetlevelet a Pp (1) bekezdésében meghatározottak tekintetében haladéktalanul, de legkésőbb a bírósághoz érkezéstől számított három munkanapon belül megvizsgálja és amennyiben a keresetlevél a tárgyalás kitűzésére alkalmas intézkedik a tárgyalási határnap kitűzéséről. A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy a keresetlevélnek az alperes részére történő kézbesítése a tárgyalás napját legalább három nappal megelőzze. Az első tárgyalást legkésőbb a keresetlevélnek a bírósághoz érkezésétől számított nyolcadik munkanapra kell kitűzni. Ha a keresetlevél csak a bíróság intézkedése alapján válik alkalmassá a tárgyalás kitűzésére [Pp ], a tárgyalás kitűzésére előírt határidő kezdő időpontját ettől az időponttól kell számítani. A tárgyalás elhalasztása esetén a folytatólagos tárgyalást nyolc munkanapon belül kell megtartani. 18. (1) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a per megindítására vonatkozó adatot az eljárás jogerős befejezéséig a vitatott referenciaadattal együtt köteles nyilvántartani. (2) A bíróság végzésével már a tárgyalás előkészítése során ideiglenes intézkedésként két munkanapon belül elrendeli a referenciaadatok zárolását, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a kereseti kérelem megalapozottsága valószínűnek mutatkozik. A végzés fellebbezésre tekintet nélkül előzetesen végrehajtható. (3) Ha a bíróság a referenciaadatok zárolását rendelte el, akkor az erre vonatkozó határozat kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül a referenciaadatokat zárolni kell. A referenciaadatok zárolása esetén azok referenciaadat-szolgáltató részére nem továbbíthatók, azokat csak a bírósági eljárás lefolytatása céljából kezelheti a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás. (4) A perben a keresetet más keresettel összekapcsolni vagy a pert más perrel egyesíteni nem lehet, továbbá a perben viszontkeresetnek nincs helye. 17

18 (5) A perben az eljárás szünetelésének csak a Pp (1) bekezdésének c) és d) pontja esetében van helye. 19. (1) A referenciaadat-szolgáltatót, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a referenciaadat átadásának, illetve KHR-ben történő kezelésének e törvényben meghatározott feltételei fennálltak. E körben a bizonyítás elmaradása vagy eredménytelensége a referenciaadat-szolgáltatót, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást terheli. (2) Az ítélet jogerőre emelkedéséig a referenciaadatot a 18. (3) bekezdése szerint kell kezelni, ha az elsőfokú ítélet a referenciaadat törlését rendelte el. (3) A referenciaadat zárolását, a zárolás megszüntetését, illetve a referenciaadat helyesbítését, törlését a bíróság erre vonatkozó jogerős határozatának kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül végre kell hajtani. (4) A bíróság a referenciaadat módosítására vagy törlésére vonatkozó jogerős határozatát a Felügyeletnek is megküldi. 20. A ban foglalt rendelkezések a másodfokú eljárásban is megfelelően irányadók... Takarékszövetkezet/Bank 18

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan Az OTP Ingatlanlízing Zrt. a jelen Tájékoztatóban ismerteti az üzletfeleivel (továbbiakban Üzletfél), hogy az Üzletfél

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával szabályozza a Központi Hitelinformációs Rendszer

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza]

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza] 10. sz. melléklet Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez.

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11.

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

HIRDETMÉNY 15/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata Széchenyi Kártya

HIRDETMÉNY 15/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata Széchenyi Kártya HIRDETMÉNY 15/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata Széchenyi Kártya SZÉCHENYI KÁRTYA Érvényes 2015. július 01-től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN 1 10/A. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei:

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei: .iktatószámú szerződés 1. számú függelékének 1. számú melléklete NYILATKOZAT Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: január 1-től

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: január 1-től H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I K Á R T Y A Hatályos: 2016. január 1től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési díj Bankon kívüli papíralapú forint

Részletesebben

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 1. Általános szabályok a. A HITELPONT Zrt. és az ügyfelei között létrejött, hitelnyújtásra irányuló szerződés megkötése során kezeli

Részletesebben

Általános szerződési szabályok 7.sz.mell. Cenzúraszámú szerződés 1. számú függeléke A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

HIRDETMÉNY 14/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata

HIRDETMÉNY 14/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata HIRDETMÉNY 14/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA HITEL Érvényes 2015. július 01-től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési díj

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2014. február 28. napjától

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek 14. sz. melléklet Cenzúraszám: HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet (cím: 4600 Kisvárda, Szent László út 68, cégjegyzékszám: 15-02-050264

Részletesebben

S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A S Z É C H E N Y I K Á R T Y A Érvényes: 2017. január 1től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Havi számlavezetési díj Bankon kívüli papíralapú forint átutalási Bankon kívüli elektronikus forint átutalási

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/a. sz. melléklet hiteliktatószám mely létrejött egyrészről a HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez Dél-Zalai

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

másrészről a... kölcsönfelvevő, Székhelye: KSH jelzőszáma: Pénzforgalmi jelzőszáma: Cégjegyzék száma: mint adós ( a továbbiakban: Adós).

másrészről a... kölcsönfelvevő, Székhelye: KSH jelzőszáma: Pénzforgalmi jelzőszáma: Cégjegyzék száma: mint adós ( a továbbiakban: Adós). Hiteliktatószám: K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódóan a tejtermeléshez igénybe vehető kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek : egyrészről

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK Vállalkozói hitelek kondíciói II.a. Vállalkozói hitelek kondíciói Hítel típusa Vállalkozói hitelek (saját forrású) (forgóeszköz hitel, beruházási hitel, folyószámla hitel,

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel mely létrejött egyrészről a hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez...[ Hitelintézet neve] székhelye:

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről [ Hitelintézet neve] székhelye: cégbírósági nyilvántartás:.törvényszék cégjegyzék száma:

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI AKTÍV HIRDETMÉNY

VÁLLALKOZÓI AKTÍV HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI AKTÍV HIRDETMÉNY I. VÁLLALKOZÁSOK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK HITELEI Megnevezés Futamidő Kamat mértéke (%/év)* Esedékesség Forgóeszköz hitel éven belüli Igénylés alapján lejárat 13%

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT. Alulírott

.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT. Alulírott K9. sz. melléklet.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító

Részletesebben

Hitelkeret szerződés számlahitelhez

Hitelkeret szerződés számlahitelhez Hitel számlaszám:. mely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet székhely: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 37. cégjegyzékszám: 05-02-000282 cégbírósági nyilvántartás: Miskolci Törvényszék

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KHR tv. által meghatározott adatszolgáltatások köre pozitív lista

TÁJÉKOZTATÓ A KHR tv. által meghatározott adatszolgáltatások köre pozitív lista TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerbe történő adatátadásról, a 2011. évi CXXII. törvény alapján. A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK Indoklás: A Takarékszövetkezet a vállalkozói hiteleket tartalmazó Aktív üzletági hirdetményében - 2014. augusztus 25.-i hatállyal - közzéteszi hogy a Bankpénztári POS

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez

H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez 12. sz. melléklet Cenzúraszám: H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a.. Takarékszövetkezet (cím:...., cégjegyzékszám:, törzsszám: ), mint hitelező

Részletesebben

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

20.sz.melléklet Cenzúraszámú szerződés 1. számú függeléke Általános szerződési szabályok A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató sz. szerződés 1/1. sz. melléklete Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató A Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Fizetésiszámla-hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Fizetésiszámla-hitelkeret igénybevételéhez Hiteliktatószám:. Hitelkeret szerződés Fizetésiszámla-hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a B3 TAKARÉK Szövetkezet székhelye:8444 Szentgál, Fő u 44 cégbírósági nyilvántartás: Veszprémi

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1 1 A 2016. február 01-től szerződött ügyletekre 1 önkormányzati ügyfelek részére Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó hitel (ÖNKRUL1HBU)...5 3. Önkormányzati

Részletesebben

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény KÖZLEMÉNY! A Cofidis Magyarországi Fióktelepe ( Cofidis ) ezúton értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2014. január 1. napjától ügyfeleire nézve előnyösen, illetve nem hátrányosan (semlegesen), valamint az

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím, cégjegyzékszám: 15-02-050268) - a továbbiakban: Takarékszövetkezet és...(a számlatulajdonos

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: 2012.08.06.-tól Lakossági Deviza alapú Hitel hatályos kondíciói: Deviza alapú annuitásos ingatlanvásárlási hitel: /Nem forgalmazott

Részletesebben

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk.

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk. TÁJÉKOZTATÁS A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATÁTADÁS, A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBEN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS SZABÁLYAIRÓL, VALAMINT A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKRŐL A Szarvas és Vidéke

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL HITELKÁRTYA

VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL HITELKÁRTYA VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL Kamat* jbk + 3-6% Egyszeri kezelési költség 1-2% Folyósítási jutalék 0,5% Zárlati költség nincs Rendelkezésre tartási jutalék 1% : 12 + 12 hónap *Takarékszövetkezetünk

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződ Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrzről Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet székhelye: 4372 Nyírbéltek, Kossuth út 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet : 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a., Pf.:1. Telefon: 36/554-370 Fax: 36/554-371 Üzleti központ, postacím: 3300 Eger Katona tér 7-9.,Pf.: 227, Telefon: 36/514-510

Részletesebben

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata

HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata VÁLLALKOZÓI HITELEZÉS FORINTBAN Érvényes 2014. október 01-től Referencia kamat: 1, illetve 3 havi BUBOR A/ Éven belüli beruházási és forgóeszköz hitelek

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Ügyféltájékoztató a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos tudnivalókról Szerződés azonosító Családi és utó-/házassági név Anyja neve Születési hely, idő Állandó lakcím Az Erste Bank Hungary

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2016. december 2-ától I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + Kezelési költség, kamat módjára számítandó 0,8% (évi) Állami

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

18.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Beruházási Hitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. október 1. Érvényes: visszavonásig.

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71 cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai számjel: 10116058-6419-122-12

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS Általános Üzletszabályzat a 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre 4. sz. almelléklete: a központi hitelinformációs rendszerről A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE és az ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI HITELSZÖVETKEZET. által közösen bonyolított hitelkonstrukcióról 1.) Visszaigényelhető ÁFA megelőlegezése Az igénybe vehető összeg

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

NYILATKOZAT. 1. Alulírott

NYILATKOZAT. 1. Alulírott iktatószám: NYILATKOZAT 1. Alulírott név: születési név: szül. helye, ideje:, év hónap nap anyja születési neve: lakcíme: levelezési címe: személyazonosító okmányának típusa: személyazonosító okmányának

Részletesebben