Min keresztül? ÁLLAMHÁZTARTÁS. Áht. ALAPELVEI GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KAPCSOLATA Államháztartáson keresztül

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Min keresztül? ÁLLAMHÁZTARTÁS. Áht. ALAPELVEI GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KAPCSOLATA 2015.02.25. Államháztartáson keresztül"

Átírás

1 Min keresztül? GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KAPCSOLATA Államháztartáson keresztül Adók Járulékok Ktgvetési támogatások pályázatok DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II.1. 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II.1. 2 ÁLLAMHÁZTARTÁS DEF: 1. tevékenység, amellyel az állam a bevételeit beszedi és összegyűjti az állami ktg.vetésbe, mint pénzalapba, majd azt felhasználja kiadásai teljesítésére 2. állam gazdálkodási rendszerének egésze, az állam funkcióinak ellátását szolgálja (Magába foglalja a közpénzeket, és közvagyont, az ezekkel való gazdálkodást, ezek jogi szabályozását) DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II.1. 3 DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II.1. 4 Áht. ALAPELVEI EGYSÉGESSÉG (1 dok.) Allokáció ÚJRAELOSZTÓ korrigálja a piac működéséből származó jövedelmi és vagyoni aránytalanságokat (jövedelem egy részét elvonja és másoknak..) STABILIZÁCIÓS egyensúlymegőrzése (elősegíti a gazd-i növekedés feltételeinek a megteremtését a megfelelő szintű foglalkoztatás, csoportérdekek összehangolásával) TELJESSÉG (bevétel minden kiadás forrása) VALÓDISÁG RÉSZLETESSÉG (előirányzatok részletes tervezése, előterjesztése, elfogadása, elszámolása) NYILVÁNOSSÁG ÉVES KTGVETÉS ALAPJÁN GAZDÁLKODÁS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK KÖTELEZETTSÉGE, KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK JOGOSULTSÁGA Elkülöníteni a rendes és rendkívüli bevételeket és kiadásokat ADOMÁNYOK, SEGÉLYEK JUTTATÁS CÉLJÁRA FELHASZNÁLÁSA DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II.1. 5 DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II

2 Áht. alrendszerei 2 Az állam feladatait a költségvetés segítségével látja el végrehajtó hatalom pénzügyi terve (magában foglalja a tervezett kiadásokat, illetve ezek fedezetét jelentő bevételeket.) DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II.1. 7 DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II.1. 8 Központi ktgvetés tervezése Ktgvetési tv. vh. K. által - 3 (Korm. XII.31-ig egyedi hat-ban állapítja meg a ktgvetési B. és K. tervezett összegét) Áht.29. (1) - 1 OGY. felhatalmazza a K-t B. beszedésére és a K. teljesítésére (3) törvényesen célszerűen közpénzek eredményes kezelésével átláthatóság biztosításával DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II.1. 9 DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG EGYENSÚLYI VAGY? évi C. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről Kihirdetve: XII. 29. DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II

3 Költségvetési bevételek Pl: Adók járulékok Kezesség-visszatérülés Bírságbevételek Termékdíjak Megtett úttal arányos útdíj Hulladéklerakási járulékból származó bevétel Időalapú útdíj (HD) Uniós bevételek Kormány hitelek visszatérülése DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II Költségvetési kiadások különösen települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához kapcsolódó állami támogatások Követeléskezelés költségei Alapok támogatása DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások Szanálással kapcsolatos kiadások Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése Védelmi felkészítés előirányzatai Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai KÖLCSÖN FELVÉTELE (A.tv.) Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása 1% SZJA közcélú felhasználása Mehib és Eximbank behajtási jutaléka Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés teljes hazai össztermék mekkora részéig? Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások Pénzbeli kárpótlás Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz Nemzetközi elszámolások kiadásai DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II

4 Ktg.vetés TERVEZÉSE TERVEZÉS (ÉVES ) államháztartásért felelős miniszter június 30-áig kidolgozza és a minisztérium honlapján közzéteszi a tervezés részletes ütemtervét, kereteit, tartalmi követelményeit DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II A fejezetet irányító szerv a tervezett kiadási főösszeg megtartásával -megtervezi és egyezteti a ng-i miniszterrela tervezett bevételeket és kiadásokat kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet, valamint a besorolás szempontjából statisztikai módszertani vizsgálat alá vett jogi személy adatszolgáltatást teljesít a ng. miniszternek. DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II Ng. Miniszter: tv.jav. tervezet elkészítése Kormány elé terjeszti Ng. Miniszter ktgvetési tv.tervezet Kormány által történő elfogadását követően az MNB-t haladéktalanul tájékoztatja a tv. tervezetről (MNB tv.133. ) (Véleménye lehet ) DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II

5 Kormány egyeztet a Költségvetési Tanáccsal Kormány október 15-éig benyújtja az Ogy-nek a központi költségvetésről szóló tv.javaslatot./. DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II OGY ÁSZ és a Ktg.vetési Tanács véleményével együtt tárgyalja meg XI.30-áig. főösszeg, egyenleg XII-31-ig A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK Áht.48. tv., Korm.r., Korm. egyedi határozata vagy támogatási igény alapján nyújtható Támogatási igény formája: Pályázat vagy kérelem pénzben nyújtott támogatások, DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása? támogató a ktgvetési támogatást visszavonhatja GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KAPCSOLATA AZ ÁHT. HELYI ALRENDSZERÉVEL támogatási szerződéstől elállhat, azt felmondhatja vagy kezdeményezheti annak módosítását. Áht.53/A. (1) xxx DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II

6 A helyi önkormányzat a költségvetése az államháztartás része központi ktg.vetéstől elkülönül, ahhoz központi ktg.vetési támogatásokkal kapcsolódik. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Milyen formában jelenik meg? A költségvetési r-ben működési hiány nem tervezhető! költségvetési r-ben elkülönítetten szerepel : évközi többletigények elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék xxxx DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II A költségvetési r. előkészítése, elfogadása pm. a r. tervezet kp-i ktgvetésről szóló tv hatálybalépését követő 45. napig benyújtja a képviselő-testületnek DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II tájékoztatásul mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt bemutatni ELFOGADÁS Pl: helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II

7 ÉVKÖZI BESZÁMOLÁS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI Áht. szerint Zárszámadás r.tervezet, pm. terjeszti a képviselőtestület elé., úgy, hogy 30 napon belül, de legkésőbb a ktgvetési évet követő 5.hó utolsó napjáig hatályba lépjen. (Áht.91. ) R.alkotás X DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II Az államháztartás ellenőrzése KÜLSŐ (ÁSZ, KEHI) BELSŐ (Áht. belső kontrollrendszere a költségvetési szervek belső kontrollrendszere - beleértve a belső ellenőrzést - keretében valósul meg) DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II