28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelık nyilvántartásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelık nyilvántartásáról"

Átírás

1 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet a gázszerelık nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 200. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. (2) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: 1. E rendelet hatálya kiterjed arra a gázszerelıre, aki a GET. 2. pontja szerinti csatlakozóvezeték, illetve a GET. 10. pontja szerinti fogyasztói berendezés szerelési munkáit, illetve a GET. 27. pontja szerinti gázfogyasztó készülékek üzembe helyezését, javítását, karbantartását, cseréjét és mőszakibiztonsági felülvizsgálati munkáit végzi. 2. (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a gázszerelık által végezhetı. számú melléklet szerinti tevékenységekrıl közhitelő hatósági nyilvántartást vezet. (2) A GET 21. ában meghatározott szerelési munkák elvégzésére és irányítására az a gázszerelı jogosult, akit a Hivatal a gázszerelık közhitelő hatósági nyilvántartásába felvett.. (1) A Hivatal a gázszerelık nyilvántartásába azt veszi fel, aki azt az 1. számú melléklet szerinti kérelem benyújtásával kezdeményezi, és a kérelemhez eredetiben bemutatja vagy hiteles másolatban mellékeli: a) a rendelet. számú mellékletében meghatározott képesítés és gyakorlati idı meglétét igazoló okiratokat, b) büntetlen elıéletet igazoló, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát. (2) A Hivatal a nyilvántartásba történı felvétellel egyidejőleg fényképes gázszerelıi igazolványt állít ki, amely a következı adatokat tartalmazza: a) az igazolványt kiállító megnevezését és az igazolvány sorszámát, b) a gázszerelı nevét, születésének helyét és idıpontját, c) a gázszerelı képesítésének megnevezését, d) a gázszerelı által a. számú melléklet szerint végezhetı tevékenységek meghatározását, e) a kiállítás idıpontját és érvényességi idejét. () A nyilvántartásba vételt követıen a gázszerelı a fényképes gázszerelıi igazolványban meghatározott, a. számú melléklet szerinti tevékenységek végzésére jogosult. (4) A Hivatal a nyilvántartásba vett gázszerelıkrıl országos közhitelő hatósági nyilvántartást vezet, amelyet statisztikai, illetve ellenırzési célokra, az erre külön jogszabályban feljogosított szervek rendelkezésére bocsát. (5) A nyilvántartásba vett gázszerelık jegyzékét a Hivatal információs honlapján, valamint a kormányzati portálon megyénkénti bontásban hetenkénti frissítéssel folyamatosan közzéteszi. (6) A (4) bekezdés szerinti jegyzék tartalmazza a gázszerelı nevét, igazolványszámát és az igazolvány lejáratának dátumát. (7) A gázszerelı 1. számú melléklet III. pontja szerinti hozzájárulása esetén a jegyzékben feltüntetésre kerül a gázszerelı értesítési címe, telefon, fax, elektronikus postacíme. 4. (1) A nyilvántartásba vétellel megszerzett jogosultság a gázszerelıi igazolvány érvényességének idıtartamára szól, amely öt év. A gázszerelıi igazolvány érvényességének idıtartama a nyilvántartásba vétel idıpontjával kezdıdik. (2) A gázszerelıi igazolvány érvényességének ideje a gázszerelı kérelmére meghosszabbítható. A meghosszabbítás feltétele, hogy a gázszerelıi igazolvány érvényességének lejárta napjáig a gázszerelı a 7. (2) bekezdés szerinti továbbképzésen vegyen részt. A továbbképzést követıen a gázszerelı igazolja vizsgakötelezettségének eredményes teljesítését. () A Hivatal annak a gázszerelıi igazolványnak az érvényességét hosszabbítja meg, amelyhez a kérelmezı a 2. számú melléklet szerinti kérelemben meghatározott igazolások, nyilatkozatok eredeti példányát bemutatja vagy hiteles másolatban mellékeli. (4) Új kérelem benyújtása, illetve a tevékenység szüneteltetése nem mentesíti a gázszerelıt az e rendelet 4. (2) bekezdésében elıírt továbbképzési kötelezettség teljesítése alól. 5. A nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló adatokban történt változást a gázszerelı 15 napon belül köteles bejelenteni és igazolni a Hivatalnál. 6. (1) A Hivatal a nyilvántartásból törli a gázszerelıt, ha a) az 5. ban elıírt változásbejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, b) továbbképzési vizsgakötelezettségének a 4. (1) bekezdésében meghatározott érvényességi idıtartamon belül nem tesz eleget,

2 c) a törlést a gázszerelı szakmai tevékenysége mőszakibiztonsági okból indokolttá teszi, d) a gázszerelı ezt kéri, e) a gázszerelı már a gázszerelıi igazolvány kiadásának, illetve nyilvántartásba vételének idıpontjában sem felelt meg az akkor hatályos jogszabályi elıírásoknak, f) a gázszerelı elhalálozik, g) a gázszerelıi igazolvány érvényességének idıtartama lejárt és a gázszerelı nem kezdeményezi a Hivatalnál a gázszerelıi igazolvány érvényességének meghosszabbítását, h) jogerıs bírói határozat megállapítása szerint a gázszerelı közremőködött a GET 4. (2) bekezdése b), c), g), h), i), l) pontjában, illetve a GET 4. () bekezdésében meghatározott fogyasztói szerzıdésszegés megvalósításában. (2) Az (1) bekezdés c) pontja esetén a nyilvántartásból való törlést a Hivatalnál a gázelosztói engedélyes kezdeményezheti. () A Hivatal a nyilvántartásból való törlést elrendelı határozatával egyidejőleg intézkedik a gázszerelıi igazolvány bevonása iránt. A Hivatal a nyilvántartásból való törlésrıl az egyéni vállalkozói igazolványt kiállító jegyzıt a határozat megküldésével tájékoztatja. (4) Akit a Hivatal a gázszerelık nyilvántartásából törölt, akkor kérheti a nyilvántartásba való újabb felvételét, ha a) az (1) bekezdés a) pontja esetén, ha a változásbejelentési kötelezettségének eleget tett, b) az (1) bekezdés b) pontja esetén, ha a továbbképzési vizsgakötelezettsége teljesítését igazolja, c) az (1) bekezdés c) pontja esetén, ha a Hivatal a törlési határozatának jogerıre emelkedésétıl számított 1 év eltelt és a gázszerelı minden e rendeletben foglalt feltételnek megfelel, továbbá a gázszerelı ismételten eleget tett a 4. (2) bekezdésben foglalt vizsgakötelezettségnek, d) az (1) bekezdés d) és e) pontja esetén, ha a gázszerelı ezt kéri és minden e rendeletben foglalt feltételnek megfelel. (5) A Hivatal e rendelet szerinti hatósági eljárásaiban a külön jogszabályban meghatározott eljárásrend irányadó. 7. (1) A 4. (2) bekezdés szerinti továbbképzés tematikáját, az oktatási tananyagot, valamint a vizsgakövetelményeket, és az oktatásban részt vevı intézmények listáját a külön jogszabályban meghatározott Gázipari Mőszaki Szakbizottság közremőködésével a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szükség szerint, de legalább öt évente állítja össze. (2) A. számú melléklet. pontja szerinti szakirányú tevékenység végzéséhez szükséges kiegészítı képzés tematikáját, az oktatási tananyagot, valamint a vizsgakövetelményeket, és az oktatásban részt vevı intézmények listáját a külön jogszabályban meghatározott Gázipari Mőszaki Szakbizottság, a rendelet hatálybalépésétıl számítottan december 1ig állítja össze elsı alkalommal és jóváhagyásra terjeszti be a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közigazgatási államtitkárához. 8. (1) A Hivatal által e rendelet hatálybalépését megelızıen kiadott fényképes gázszerelıi igazolványok e rendelet hatálybalépésének napját követıen azok érvényességének idıtartama alatt továbbra is érvényesek, a nyilvántartásba vétellel megszerzett jogosultság a 4. ban foglaltak figyelembevételével ismételt nyilvántartásba vételi eljárás lefolytatása nélkül gyakorolható. E rendelkezés azonban nem érinti a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló adatokban történı változások bejelentésének és igazolásának 5. szerinti kötelezettségét. (2) A gázszerelık nyilvántartásáról szóló 26/2000. (VII. 28.) GM rendelet által nyilvántartásba vett gázszerelıkrıl vezetett országos közhitelő hatósági nyilvántartás adatait az e rendelet által létrehozott nyilvántartás is tartalmazza. 9. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti: a) a gázszerelık nyilvántartásáról szóló 26/2000. (VII. 28.) GM rendelet; b) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatósági jogköreivel összefüggı egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló /2004. (III. 26.) GKM rendelet 1. ának (2)() bekezdése; c) a gázszerelık nyilvántartásáról szóló 26/2000. (VII. 28.) GM rendelet módosításáról szóló 100/200. (XII. 20.) GKM rendelet; d) a gázszerelık nyilvántartásáról szóló 26/2000. (VII. 28.) GM rendelet módosításáról szóló 12/2002. (VIII. 15.) GKM rendelet; e) a gázszerelık nyilvántartásáról szóló 26/2000. (VII. 28.) GM rendelet módosításáról szóló 9/2000. (XI. 10.) GM rendelet; f) a gázszerelık nyilvántartásáról szóló 26/2000. (VII. 28.) GM rendelet módosításáról szóló 27/2000. (VIII. 29.) GM rendelet; g) a földgázellátásban mőszaki biztonsági szempontból jelentıs munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésrıl és gyakorlatról szóló 12/2004. (II. 1.) GKM rendelet melléklete Sajátos követelmények fejezetének 10., 11. pontja, valamint 14., 15. pontja.

3 1. számú melléklet a 28/2006. (V. 15.) GKM rendelethez Kérelem a gázszerelık hatósági nyilvántartásba vételéhez és az arcképes gázszerelıi igazolvány kiadásához I. Tevékenység megnevezése TEÁOR kódja: Gázszerelés 45 II. Kérelmezı 1. Neve: 2. Ha a kérelmezı egyéni vállalkozó, akkor a vállalkozói igazolvány :. Ha a kérelmezı munkavállaló, a munkáltató neve: 4. Székhelye: 5. Személyazonosító igazolvány : 6. Születési hely, idı (év, hó, nap): 7. Anyja neve: 8. Lakcíme (megye, irányítószám, helység, utca, házszám): 9. Értesítési címe: 10. Telefon: Elektronikus Fax: levélcíme: 11. Gázszerelıi igazolvány (módosítás vagy hosszabbítás esetén töltendı ki): III. Nyilatkozat Hozzájárule az 1. számú melléklet II/9. és 10. pontjában foglalt adatainak a nyilvántartásba vett gázszerelıi jegyzékben, valamint a Hivatal információs honlapján, továbbá a kormányzati portálon történı közzétételéhez? igen nem IV. Képesítés: 1. Gázvezeték és készülékszerelı mestervizsga Gáz és olajtüzelı berendezésszerelı, üzembe helyezı mestervizsga.... Épületgépész mérnök, illetve gázipari mérnök, vegyipari gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész üzemmérnök, gázipari szaküzemmérnök Épületgépész technikus, gázipari technikus,

4 Gázvezeték és készülékszerelı (OKJ ) Gáz és olajtüzelıberendezésszerelı, üzembe helyezı (OKJ és/vagy OKJ ) Gáz és olajtüzelıberendezésminısítı, felülvizsgáló (OKJ )... Egyéb szakmai képzettség (a tevékenységhez kapcsolódó ek, tanfolyamok) V. E rendeletben elıírt, a kérelemhez mellékletben csatolt igazolások, minısítések, nyilatkozatok felsorolása 1. Amennyiben a bemutatott rıl szóló bizonyítvány nem eredeti, az eredeti bizonyítvány hiteles másolata 2. Szakirányú szakmai gyakorlat igazolása. Büntetlen elıéletet igazoló, három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány 4. Igazolványkép ( db, egy évnél nem régebbi) 5. Eljárási díj befizetésének igazolása Befizetı azonosító: 10 Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal számla: A személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény. (6) bekezdése értelmében a. számú melléklet szerinti eljárás megindítása a közhiteles nyilvántartást érintı személyes adatok kezeléséhez történı

5 hozzájárulási nyilatkozatnak tekintendı Dátum: aláírás... személyazonosító igazolvány Megjegyzés: A megfelelı tevékenységi kör, illetve melléklet meglétét a kitöltés során jelölje X szel. E rendelet 12. számú mellékletében szereplı kérelmek formanyomtatványai letölthetık a Hivatal információs honlapjáról, valamint a kormányzati portálról. 2. számú melléklet a 28/2006. (V. 15.) GKM rendelethez Kérelem a gázszerelıi igazolvány érvényességének továbbképzés után történı meghosszabbításához, illetve gázszerelıi igazolvány pótlásához I. Tevékenység megnevezése TEÁOR kódja: Gázszerelés 45 II. Kérelmezı 1. Neve: 2. Tevékenységi forma: 2.1. gazdasági társaság (megnevezése, cégjegyzék): 2.2. egyéni vállalkozó (vállalkozói igazolvány ): 2.. alkalmazott (munkáltató megnevezése, székhelye):. Személyazonosító igazolvány :.1. születési hely, év, hó, nap:.2. anyja neve: 4. Címe (megye, irányítószám, város, út, utca, házszám): telefon: 5. Gázszerelıi igazolvány : III. A kérelemhez mellékletben csatolt igazolások, nyilatkozatok felsorolása 1. A Hivatal nyilvántartásba vételrıl kiállított gázszerelıi igazolvány (érvényességének hosszabbítása esetén). 2. Büntetlen elıéletet igazoló, három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány. Eljárási díj befizetésének igazolása Befizetı azonosító: 10 Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal számla: A személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény. (6) bekezdése értelmében a. számú melléklet szerinti eljárás megindítása a közhiteles nyilvántartást érintı személyes adatok kezeléséhez történı hozzájárulási nyilatkozatnak tekintendı

6 5. Amennyiben a bemutatott a továbbképzésrıl szóló igazolás nem eredeti, az eredeti igazolás hiteles másolata Dátum:... aláírás Megjegyzés: A melléklet megléte esetén kitöltése X szel.. számú melléklet a 28/2006. (V. 15.) GKM rendelethez Végezhetı tevékenység Képesítés/végzettség Gyak. idı 1. Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés 1.1. Gázvezeték és készülékszerelı létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása. mestervizsga 1.2. Épületgépész mérnök, gázipari mérnök, vegyipari gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész üzemmérnök, gázszolgáltatói szaküzemmérnök és gázvezeték és készülékszerelıi * OKJ Épületgépész technikus, gázipari technikus és gázvezeték és készülékszerelı *OKJ Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.. Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22. (7) bekezdés szerinti mőszaki biztonsági felülvizsgálata Gáz és olajtüzelıberendezésszerelı, üzembe helyezı mestervizsga OKJ ** vagy gázvezeték és készülékszerelımestervizsga 2.2. Épületgépész mérnök, gázipari mérnök, vegyipari gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész üzemmérnök, gázszolgáltatói szaküzemmérnök, és gáz és olajtüzelıberendezésszerelı, üzembe helyezı * OKJ vagy gázvezeték és készülékszerelı * OKJ Épületgépész technikus, gázipari technikus, és gáz és olajtüzelıberendezésszerelı, üzembe helyezés * OKJ ** vagy gázvezeték és készülékszerelı * OKJ Gázvezeték és készülékszerelı mestervizsga, vagy gáz és olajtüzelıberendezésszerelı, üzembe helyezı mestervizsga, és gáz és olajtüzelıberendezés minısítı és felülvizsgáló OKJ ***..2. Épületgépész mérnök, gázipari mérnök, vegyipari gépészmérnök, gázipari

7 szakmérnök, épületgépész üzemmérnök, gázipari szaküzemmérnök, és gáz és olajtüzelıberendezésminısítı és felülvizsgáló OKJ ***.. Épületgépész technikus, gázipari technikus, és gáz és olajtüzelıberendezésminısítı és felülvizsgáló OKJ *** * Az adott sorban elıírt Országos Képzési Jegyzék vagy Országos Szakmunkásképzési Jegyzék megléte kötelezı. ** A gáz és olajtüzelıberendezésszerelı, üzembe helyezı OKJ helyett elfogadhatók a következı rendeletek szerinti, megfelelı szakirányú képesítések is: a) az iskolarendszeren kívüli, az ipari és kereskedelmi tevékenységgel összefüggı szakmai oktatásról, képesítésrıl és minısítésrıl szóló 12/1992. (IV. 4.) IKM rendelet, b) a dolgozók tanfolyami képzésérıl és továbbképzésérıl szóló 10/1984. (VIII. 5.) IpM rendelet, c) a nehézipari szakmai képzésrıl, valamint a munkások és középfokú végzettségő szakemberek továbbképzésérıl szóló 4/1974. (VI. 21.) NIM rendelet. *** És szakirányú kiegészítı képzés. Megjegyzés: a) a felsıoktatásról szóló 199. évi LXXX. törvény alapján szerzett azonos szakirányú okleveles mérnök (egyetemi szintő) és mérnök (fıiskolai szintő) végzettséggel a tevékenységek szintén elláthatók. Az egyetemi és fıiskolai szakok megnevezését a felsıoktatási alap és mesterképzésrıl, valamint a szakindítás eljárási rendjérıl szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet tartalmazza, b) a gázfogyasztó készülék üzembe helyezésére a. számú mellékletben megjelölt képesítéssel, végzettséggel rendelkezı készülék gyártója vagy a gyártó által megbízott gázszerelı jogosult, c) a csatlakozó és fogyasztói vezeték létesítésére a. számú mellékletben megjelölt képesítéssel, végzettséggel és az alkalmazott technológiához más jogszabályban elıírt feltételeknek megfelelı gázszerelı, jogosult.