31. KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁSOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "31. KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁSOK"

Átírás

1 31. KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁSOK KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁSOK A nem tarifális behoztali és kiviteli vámmentességeket a közösségi vámjog és a Magyar Köztársaságban érvényes nemzetközi szerződések, valamint a Vtv. rendelkezései határozzák meg [Vtv ának (1) bekezdése]. Amennyiben a közösségi vámjog a nem tarifális vámmentességek alkalmazása vonatkozásában különleges felhatalmazást vagy engedélyt ír elő, az engedélyt vagy a felhatalmazást a meghatározott feltételeket teljesítő személy részére lehet megadni. Ez a rendelkezés vonatkozik a kiviteli vámköteles áruk exportjára is [Vtv. 62. (2) bekezdése és 64. ]. A kedvezményes eljárásokat a vámjogszabályok rendelkezései három csoportban dolgozzák fel: a) a vámmentességek; b) a tértiáruk; c) a tengeri halászat termékei és a tengerből nyert egyéb termékek Vámmentességek Az Európai Közösség Tanácsának 918/83/EGK rendelete (a továbbiakban: Vmts.) sorolja fel azokat az eseteket, amelyekben különleges körülmények miatt az import- vagy az exportvámok alól mentességet kell adni, amikor az árukat szabad forgalomba bocsátják, vagy az Európai Közösségből exportálják. Ezen kívül a rendelet meghatározza azokat az eseteket is, amikor a tagállamok a fenti jogszabály rendelkezésein túl további vámmentességeket biztosítanak a behozatali vagy kiviteli vámok alól Fogalmak A vámmentességről szóló jogszabályok egységes alkalmazása céljából az alábbiakban felsorolt fogalmak tartalmát határozza meg a vámjogszabály Importvámok Az importvámok a vámokat és az azokkal azonos hatású díjakat jelentik. Ezen kívül az importvámok fogalmi körébe soroljuk a mezőgazdasági lefölözéseket és egyéb importterheket, amelyeket a közös agrárpolitika alapján vagy a mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó bizonyos árucikkekre alkalmazandó külön intézkedések alapján írnak elő [Vmts. 1. cikke (2) bekezdésének a) pontja].

2 KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁSOK Exportvámok Az exportvámok a mezőgazdasági lefölözéseket és egyéb exportterheket jelentik, amelyeket a közös agrárpolitika alapján vagy a mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó bizonyos árucikkekre alkalmazandó külön intézkedések alapján írnak elő [Vmts. 1. cikke (2) bekezdésének b) pontja] Személyes vagyontárgy A személyes vagyontárgy bármely, az érintett személyek személyes használatára szánt, vagy háztartási szükségleteiket kielégítő dolgot jelenti. A személyes vagyontárgy körébe egyebek mellett az alábbi dolgok tartoznak: a) háztartási célú ingóságok; b) kerékpárok és motorkerékpárok, magán gépjárművek és azok pótkocsijai, kemping lakóautók, kedvtelési célú hajók és magánrepülőgépek; c) a rendes családi szükségleteknek megfelelő háztartási célú élelmiszerek, háziállatok és nyerges állatok, valamint az iparművészeti vagy bölcsészettudományi hordozható eszközök, melyek az érintett személy foglalkozásának vagy hivatásának a folytatásához szükségesek, szintén a személyes vagyontárgyak körébe tartoznak. Nem tüntethetők fel személyes vagyontárgyként jellegüknél vagy mennyiségüknél fogva az olyan árucikkek, amelyeket kereskedelmi céllal importálnak [Vmts. 1. cikke (2) bekezdésének c) pontja] Háztartási célú ingóságok A háztartási célú ingóságok az érintett személyek személyes használatára vagy háztartási igényeik kielégítésére szánt személyes ingóságot, ruhaneműt, lakberendezést és felszereléseket jelentik [Vmts. 1. cikke (2) bekezdésének d) pontja] Alkoholtartalmú termékek Az alkoholtartalmú termékek a Kombinált Nómenklatúra vámtarifaszámai alá tartozó termékeket (sör, bor, bor- vagy alkoholalapú aperitif italok, konyak, likőrök vagy szeszes italok stb.) jelenti [Vmts. 1. cikke (2) bekezdésének e) pontja] Harmadik országok Amennyiben a vámjogszabály másképp nem rendelkezik, a behozatali vámok alóli mentesség alkalmazása során, a harmadik ország fogalmába beletartoznak a tagállamok területének azok a részei is, amelyeket a vámjogszabályok rendelkezései az Európai Közösség vámterületéből kizárnak [Vmts. 1. cikkének (3) bekezdése].

3 31. KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁSOK Behozatali és kiviteli vámmentesség egyidejű alkalmazása Ha ugyanaz a személy egyidejűleg teljesíti az import- vagy exportvámok alóli mentesség megadásához szükséges feltételeket a Vmts. különböző rendelkezései alapján, a kérdéses rendelkezések egyidejűleg alkalmazandóak (Vmts cikk) A vámmentesség feltételeinek teljesítése Ha a Vmts. úgy rendelkezik, hogy a behozatali vagy kiviteli vámmentesség megadása bizonyos feltételek teljesítésétől függ, az érintett személy az illetékes hatóságok megelégedésére bizonyítékot szolgáltat arra, hogy ezeknek a feltételeknek eleget tett (Vmts cikk) A kerekítés szabályai Abban az esetben, ha a vámmentes importot vagy exportot egy euróban meghatározott összeg keretén belül adja meg a vámjogszabály, a tagállamok a bejelentett összeget felfelé vagy lefelé kerekíthetik az összeg nemzeti fizetőeszközre való átszámításakor (Vmts cikkének első albekezedése) Behozatali vámok alóli mentesség A behozatali vámmentességre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni mind a közvetlenül harmadik országokból bejövő, a szabad forgalomba kerülés céljából bevallott árucikkekre, mind az olyan árucikkekre, amelyeket más vámeljárás után vallottak be szabad forgalomba kerülés céljából [Vmts cikkének (1) bekezdése]. Ahol az importvámok alóli mentesség ahhoz a feltételhez kötött, hogy a címzett különleges módon használja az árucikket, csak annak a tagállamnak az illetékes hatóságai adhatják meg ezt a mentességet, amelynek a területén az említett árucikket ilyen módon használni kell (Vmts cikk). A behozatali vámok alóli mentességnek számos személyi vagy tárgyi feltétele fordulhat elő a vámjogszabályok rendelkezései szerint. Az alábbiakban e szempontoknak megfelelő csoportosítjuk a vámmentességek egyes eseteit Beköltözők vámmentessége Azok a személyes vagyontárgyak, amelyeket a lakóhelyüket harmadik országból az Európai Közösség vámterületére áthelyező természetes személyek importálnak, az alábbiakban meghatározott feltételeknek megfelelően, a behozatali vámoktól mentesen bocsáthatók szabad forgalomba (Vmts. 2. cikk).

4 KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁSOK Tárgyi feltétel A mentesség arra a személyes vagyontárgyra korlátozódik, amely a körülmények által indokolt különleges eseteket kivéve az érintett személy birtokában van, és, nem fogyasztható áruk esetén, amit az érintett személy a korábbi lakóhelyén legalább hat hónapig használt, azt az időpontot megelőzően, hogy a feladási harmadik országban megszűnik a lakóhelye, és ez a vagyontárgy ugyanazt a célt szolgálja az új lakóhelyén, mint a régin. Ezen felül, a tagállamok ahhoz a feltételhez köthetik a mentességet, hogy az ilyen vagyontárgy vonatkozásában akár a származási országban, akár a feladási országban a rendes körülmények között kivethető vám- vagy adóterheknek eleget tettek (Vmts. 3. cikk). Nem adható mentesség az alábbiakban felsorolt árukra: a) alkoholtartalmú termékek; b) dohány és dohánytermékek; c) kereskedelmi szállítóeszközök; d) foglalkozás vagy hivatás gyakorlásához használt cikkek, kivéve az iparművészet vagy bölcsészettudomány hordozható eszközeit (Vmts. 5. cikk) Személyi feltétel A mentesség csak olyan személynek adható meg, akinek a lakóhelye folyamatosan legalább tizenkét hónapos időtartamig az Európai Közösség vámterületén kívül volt. Az illetékes hatóságok kivételeket tehetnek az első bekezdésben meghatározott szabály alól, feltéve, hogy az érintett személynek egyértelműen az volt a szándéka, hogy folyamatosan legalább tizenkét hónapos időtartamig az Európai Közösség vámterületén kívül lakjon (Vmts. 4. cikk) Időbeni feltétel A vámmentesség a jogszabályokban meghatározott különleges eseteket kivéve csak az érintett személy által az Európai Közösség vámterületén a letelepedéstől számított tizenkét hónapon belül szabad forgalomba bocsátott személyes vagyontárgyak vonatkozásában adható meg. A személyes vagyontárgyak szabad forgalomba bocsátása több elkülönített szállítmányban is lehetséges, az előző bekezdésben hivatkozott időszakon belül (Vmts. 6. cikk). Az első bekezdésben említett általános szabálytól történő eltérés útján mentesség adható a szabad forgalomba bocsátott személyes vagyontárgyak vonatkozásában, mielőtt az érintett személy letelepszik a lakóhelyén az Európai Közösség vámterületén belül, feltéve, hogy vállalja azt, hogy hat hónapon belül ténylegesen letelepszik

5 31. KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁSOK 673 a lakóhelyén. Az ilyen kötelezettségvállalás biztosítékkal jár, amelynek formáját és összegét az illetékes hatóságok állapítják meg [Vmts. 8. cikkének (1) bekezdése]. Amennyiben az előző bekezdés rendelkezéseit alkalmazzák, a korábbi lakóhelyre előírt hat hónapos használati időszakot attól a naptól számítják, amikor a személyes vagyontárgyat behozták az Európai Közösség vámterületére [Vmts. 8. cikkének (2) bekezdése] Korlátozások Amíg a tizenkét hónap el nem telt attól az időponttól számítva, amikor a szabad forgalomba bocsátást elfogadták, a vámmentesen beengedett személyes vagyontárgy nem adható kölcsönbe, zálogba, bérbe, és nem ruházható át, sem visszterhesen, sem ingyenesen, az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül [Vmts. 7. cikkének (1) bekezdése]. Bármilyen kölcsönbe-, zálogba-, bérbeadás vagy átruházás az első bekezdésben hivatkozott időszak letelte előtt, az érintett személyes vagyontárgyra vonatkozó importvámok megfizetését vonja maga után, az ilyen kölcsönbe-, zálogba-, bérbeadás vagy átruházás időpontjában, a tulajdon típusa alapján alkalmazandó vámtétellel és az abban az időpontban az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján [Vmts. 7. cikkének (2) bekezdése] A foglalkozással kapcsolatos kötelezettségek Amennyiben az érintett személy foglalkozással kapcsolatos kötelezettségek miatt hagyta el a harmadik országot, ahol lakóhellyel rendelkezett, anélkül hogy ezzel egyidőben letelepedett volna új lakóhelyén, az Európai Közösség vámterületén, jóllehet az a végső szándéka, hogy ezt megtegye, az illetékes hatóságok engedélyt adhatnak annak a személyes vagyontárgynak a vámmentes behozatalára, amit az érintett személy ebből a célból átszállít az említett területre [Vmts. 9. cikkének (1) bekezdése]. Az előző bekezdésben említett személyes vagyontárgy vámmentes behozatala az általános szabályok feltételei szerint engedélyezhető, azzal a feltétellel, hogy: a) a korábbi lakóhellyel összefüggő hat hónapos, és a letelepedést követő tizenkét hónapos időszakokat attól a naptól számítják, amikor a személyes vagyontárgyat behozták az Európai Közösség vámterületére; b) a szabad forgalomba bocsátást követő tizenkét hónapos határidőt attól a naptól számítják, amikor az érintett személy ténylegesen letelepedett új lakóhelyén, az Európai Közösség vámterületén belül [Vmts. 9. cikkének (2) bekezdése]. A vámmentes behozatal feltétele továbbá, hogy az érintett személy kötelezettséget vállaljon arra, hogy ténylegesen letelepszik lakóhelyén, az Európai Közösség vámterületén, az illetékes hatóságok által a körülmények figyelembevételével megállapított időszakon belül. A hatóságok előírhatják, hogy a beköltöző a vámhatóság

6 KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁSOK által meghatározott formában és összegben a kötelezettségvállalása jeléül nyújtson megfelelő biztosítékot [Vmts. 9. cikkének (3) bekezdése] Politikai körülmények Ha egy személynek a lakóhelyét harmadik országból kivételes politikai körülmények miatt kell áthelyeznie az Európai Közösség vámterületére, a vámhatóságok a korábbi lakóhelyen való hat hónapos használat és az új lakóhelyre előírt ugyanazon használati cél, illetve a szabad forgalomba bocsátást követő tizenkét hónapos elidegenítési tilalom alól felmentést adhatnak. Szintén felmentés adható azon korlátozás alól, amely szerint a vámmentesen behozott termékek között nem lehet kereskedelmi szállítóeszköz, illetve foglalkozás vagy hivatás gyakorlásához használt árucikk [Vmts. 10. cikk] Házasságkötéssel összefüggő vámmentesség Az alábbiakban meghatározott feltételektől függően, a kelengye és háztartási célú ingóságok akár újak, akár nem, amelyek a lakóhelyét harmadik országból házasságkötés miatt az Európai Közösség vámterületére áthelyező személy tulajdonában vannak, importvámoktól mentesen hozhatóak be [Vmts. 11. cikkének (1) bekezdése]. A házasságkötés alkalmából szokás szerint adott ajándékok, amelyeket az előző bekezdésben előírt feltételeket teljesítő személy kap olyan személytől, akinek a lakóhelye harmadik országban van, szintén importvámoktól mentesen hozhatók be. A vámmentesen behozható egyes ajándékok értéke azonban nem haladhatja meg az 1000 eurót [Vmts. 11. cikkének (2) bekezdése] Tárgyi feltételek A vámmentesen behozható áruk körébe a kelengye és a háztartási célú ingóságok, valamint a házasságkötés alkalmából szokás szerint adott ajándékok tartoznak. Nem adható mentesség az alkoholtartalmú termékekre, dohányra és dohánytermékekre (Vmts. 11. és 13. cikk) Személyi feltételek A házasságkötés alkalmából a vámmentesség csak annak a személynek adható meg: a) akinek a lakóhelye folyamatosan legalább tizenkét hónapig az Európai Közösség vámterületén kívül volt. E szabálytól el lehet térni, feltéve, hogy az érintett személynek egyértelműen szándékában állt folyamatosan legalább tizenkét hónapig az Európai Közösség vámterületén kívül lakni; b) aki bemutatja a házasságkötésének bizonyítékát (Vmts. 12. cikk).

7 31. KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁSOK Határidők A vámmentességet a jogszabályban meghatározott kivételekkel a házasságkötés kitűzött időpontjánál két hónapnál nem korábban, illetve a házasságkötés időpontjánál négy hónapnál nem később szabad forgalomba bocsátott árucikkekre lehet megadni. Ha a szabad forgalomba bocsátás a házasságkötést megelőző két hónapos határidőn belül történik, a vámmentességet az illetékes vámhatóság az általa meghatározott formájú és összegű vámbiztosítékhoz köti [Vmts. 14. cikkének (1) bekezdése]. A vámmentes árucikkek behozatala és szabad forgalomba bocsátása az előző bekezdésben említett időszakon belül több elkülönített szállítmányban is lehetséges [Vmts. 14. cikkének (2) bekezdése] Korlátozások Amíg tizenkét hónap el nem telik attól az időponttól, amikor a szabad forgalomba való behozatalukat elfogadták, a házasságkötés alkalmából vámmentesen szabad forgalomba bocsátott árucikkek nem adhatók kölcsönbe, zálogba, bérbe és nem ruházhatók át, sem visszterhesen, sem ingyenesen, az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül [Vmts. 15. cikkének (1) bekezdése]. Bármilyen kölcsönbe-, zálogba-, bérbeadás vagy átruházás az előző bekezdésben hivatkozott időszak letelte előtt, az érintett árucikkekre vonatkozó importvám megfizetését vonja maga után, az ilyen kölcsönbe-, zálogba-, illetve bérbeadás vagy átruházás időpontjában az árucikkek alapján alkalmazandó vámtétellel, és az abban az időpontban az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján [Vmts. 15. cikkének (2) bekezdése] Öröklés útján szerzett vagyontárgyak Az alábbiakban meghatározott feltételektől függően, az Európai Közösség vámterületén lakóhellyel rendelkező természetes személy által öröklés útján szerzett személyes vagyontárgy behozatala importvámoktól mentesen lehetséges [Vmts. 16. cikkének (1) bekezdése] Tárgyi feltételek az öröklésnél Az öröklés útján szerzett személyes vagyontárgy a pont alatt leírt összes dolgot jelenti, ami az elhalálozott vagyonát képezte [Vmts. 16. cikkének (2) bekezdése]. Nem adható vámmentesség öröklés esetén az alábbiakban felsorolt árukra: a) alkoholtartalmú termékek; b) dohány és dohánytermékek;

8 KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁSOK c) kereskedelmi szállítóeszközök; d) foglalkozás vagy hivatás gyakorlásához használható cikkek, kivéve az iparművészet vagy bölcsészettudomány hordozható eszközeit, amelyek az elhalálozott foglalkozása vagy hivatása gyakorlásához voltak szükségesek; e) nyersanyagok, kész vagy félkésztermékek raktárkészlete; f) a szokásos családi szükségletet meghaladó állatállomány és mezőgazdasági termékek raktárkészlete (Vmts. 17. cikk) Határidők A vámmentesség csak arra a személyes vagyontárgyra adható meg, amelyet az öröklés megnyíltának napjától számított legfeljebb két éven belül bocsátottak szabad forgalomba. Ezt az időtartamot azonban az illetékes hatóságok különleges esetben meghosszabbíthatják [Vmts. 18. cikkének (1) bekezdése]. A személyes vagyontárgy az előző bekezdésben hivatkozott időtartamon belül több elkülönített szállítmányban importálható [Vmts. 18. cikkének (2) bekezdése] Jogi személy általi öröklés Az előző pontokban leírtak értelemszerűen alkalmazandóak az Európai Közösség vámterületén alapított, non-profit tevékenységet folytató jogi személy által öröklés útján megszerzett személyes vagyontárgyakra (Vmts. 19. cikk) Második lakóhely berendezése Az alábbiakban részletezett feltételektől függően, az Európai Közösségen kívül lakóhellyel rendelkező természetes személy által az Európai Közösség vámterületén lévő második lakóhely berendezése céljából importált háztartási célú ingóságok behozatala importvámoktól mentes (Vmts. 20. cikk) Tágyi feltételek A vámmentesség a következő háztartási célú ingóságokra korlátozódik: a) a körülményekkel indokolt különleges esetek kivételével azokra, amelyek legalább hat hónapos időtartamig az érintett személy tulajdonában és használatában voltak, azt az időpontot megelőzően, amikor a kérdéses háztartási célú ingóságokat exportálta; b) amelyek mind jellegüknél, mind mennyiségüknél fogva alkalmasak az említett második lakóhely berendezésére (Vmts. 21. cikk).

9 31. KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁSOK Személyi feltételek A vámmentesség csak azokra a személyekre korlátozódik, akiknek: a) a lakóhelye folyamatosan legalább tizenkét hónapos időtartamig az Európai Közösség vámterületén kívül volt; b) a kérdéses második lakóhelynek tulajdonosa, vagy azt legalább két évre bérbevette; c) vállalja, hogy ezt a második lakóhelyet nem adja bérbe harmadik személynek, amíg ő vagy a családja távol van. A mentesség egyetlen alkalomra, egyetlen és ugyanazon második lakóhelyre korlátozható (Vmts. 22. cikk) Vámbiztosíték A mentesség megadását biztosíték adásához lehet kötni, amely az elidegenítési korlátozásra tekintettel esetlegesen felmerülő bármilyen vámtartozás megfizetését biztosítja (Vmts. 23. cikk) Korlátozások A második lakóhely bérbeadása vagy átruházása harmadik személy részére annak a két éves időtartamnak a lejárta előtt, amely attól az időponttól kezdődik, amikor a háztartási célú ingóságok szabad forgalomba bocsátását elfogadták, a rájuk kiróható importvámok megfizetését vonja maga után, azzal a vámtétellel számolva, amely az ilyen bérbeadás vagy átruházás napján alkalmazható volt az ingóságok típusának és vámértékének alapján, amit azon a napon az illetékes hatóságok megállapítottak vagy elfogadtak. A mentesség azonban továbbra is alkalmazható, ha az érintett háztartási célú ingóságokat új, második lakóhely berendezésére használják, feltéve, hogy a pont b) c) alpontjában leírt rendelkezéseket betartották [Vmts. 24. cikkének (1) bekezdése]. A háztartási célú ingóságoknak bármilyen kölcsönbe-, zálogba-, bérbeadása vagy átruházása harmadik személy részére, akár visszterhesen, akár ingyenesen, annak a kétéves időszaknak a letelte előtt, amely attól az időponttól kezdődik, amikor azok szabad forgalomba bocsátását elfogadták, hasonlóképpen a vonatkozó importvám megfizetését vonja maga után, ugyanazokkal a feltételekkel, mint az e pont első bekezdésében felsoroltak. Ez az időtartam az értékes háztartási célú ingóságok esetében akár tíz évre hosszabbítható [Vmts. 24. cikkének (2) bekezdése].

10 KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁSOK Iskolai áruk Azok az előírt iskolai ruházatok, iskolai célú anyagok és háztartási célú ingóságok, amelyek az Európai Közösség vámterületén tanulmányainak folytatása céljából otttartózkodásra érkező iskolai tanuló vagy felsőoktatási intézmény hallgatója tanulószobájának szokásos berendezéséhez és a tanulmányi időszak alatt a személyes használatához szükségesek, importvámoktól mentesen hozhatóak be [Vmts. 25. cikkének (1) bekezdése]. Az iskolai árukkal kapcsolatos vámmentesség alkalmazása során a vámjogszabály előírása szerint az alább felsorolt fogalmak jelentése a következő: a) az iskolai tanuló vagy felsőoktatási intézmény hallgatója bármely olyan személyt jelent, aki egy oktatási intézménybe beiratkozott, annak érdekében, hogy az ott folyó nappali tagozatos képzésben részt vegyen; b) az előírt iskolai ruházat a fehérneműt vagy háztartási textilneműt, valamint ruhaneműt jelenti, akár újak, akár nem; c) az iskolai célú anyagok az iskolai tanuló vagy felsőoktatási intézmény hallgatója által rendes körülmények között a tanulmányai céljára használt tárgyakat és eszközöket (beleértve a számológépeket és írógépeket is) jelenti [Vmts. 25. cikkének (2) bekezdése]. Az iskolai árukra kért vámmentességet iskolai tanévenként legalább egyszer engedélyezni kell (Vmts. 26. cikk) Elhanyagolható értékű küldemények Bármely küldemény, amelyet a címzett részére levél vagy postai csomag formájában adnak fel, és elhanyagolható értékű árukat tartalmaz, importvámoktól mentesen hozható be. Az elhanyagolható értékű áru olyan tényleges belső értéket képviselő árut jelent, amelynek értéke szállítmányonként nem haladja meg a 22 euró összértéket (Vmts. 27. cikk). Az elhanyagolható értékű küldeményekre vonatkozó vámmentesség nem alkalmazható az alkoholtartalmú termékekre, a parfümökre és kölnivizekre, valamint a dohányra vagy dohánytermékekre (Vmts. 28. cikk). Ha az árukat vámárunyilatkozatnak tekintendő magatartással jelentik be, ez egyidejűleg a vámmentesség iránti kérelemnek tekintendő. Amennyiben a vámhatóság az árunyilatkozat-adásnak tekintendő magatartást elfogadja, a megállapítást a nyilatkozat elfogadásának kell tekinteni (Vtv. 63. ) Magánszemélyek csomagküldeménye Azok az árucikkek, amelyeket kisebb küldeményekben harmadik országból magánszemély küld egy másik magánszemélynek, aki az Európai Közösség vámterületén él, importvámoktól mentesen hozhatóak be, amennyiben az ilyen behozatal nem

11 31. KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁSOK 679 kereskedelmi célú. Ez a vámmentesség nem alkalmazható a Helgoland szigetéről nem kereskedelmi jellegű kisebb küldeményekben küldött árucikkekre [Vmts. 29. cikkének (1) bekezdése]. Az előző bekezdésben említett küldemények nem kereskedelmi célúak, ha azok alkalmi jellegűek, és kizárólag a címzett vagy családtagjai személyes használatára szolgálnak, amelyek jellegüknél vagy mennyiségüknél fogva nem tükröznek semmilyen kereskedelmi szándékot, illetve azokat a feladó a címzettnek bármiféle pénzbeli ellenszolgáltatástól mentesen küldi [Vmts. 29. cikkének (2) bekezdése] Értékhatár A vámmentesség küldeményenként 45 euró összértékre vonatkozik. Amennyiben az egy küldeménybe tartozó árutételek összértéke meghaladja az előbb említett összeget, a mentesség csak azokra a tételekre vonatkozik, amelyek külön behozatal esetén részesülnének a vámmentességből. Ugyanakkor az egyes áruk értékének megosztása nem megengedett (Vmts. 30. cikk) Mennyiségi korlátok A vámmentesség küldeményenként az alábbi pontokban felsorolt árukhoz rendelt mennyiségi határokig érvényes Dohányáru A dohányáruból küldeményenként az alábbi mennyiségek küldhetők vámmentesen: a) 50 darab cigaretta, vagy b) 25 darab szivarka (darabonként maximum 3 gramm súlyú szivar), vagy c) 10 db szivar, vagy d) 50 gramm cigaretta- vagy pipadohány, vagy e) a fenti termékekből vegyesen összeállított arányos mennyiségek [Vmts. 31. cikkének a) pontja] Alkohol és alkoholtartalmú italok Alkoholból és alkoholtartalmú italokból küldeményenként az alábbiakban részletezett mennyiségek küldhetők be vámmentesen: a) a 22%-ot meghaladó erősségű alkoholtartalmú égetett italokból és párlatokból, illetve a 80%-os vagy azt meghaladó alkoholtartalmú denaturálatlan etilalkoholból egy liter, vagy b) a 22% vagy ennél alacsonyabb alkoholtartalmú párlatokból és szeszesitalokból, borból vagy egyéb alkoholalapú aperitifekből, tafiából, szakéból vagy ezekhez

12 KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁSOK hasonló italokból, illetve pezsgőborokból és likőrborokból egy liter, vagy az előbbiekből több tétel esetében a részarányosan megfelelő mennyiség; és c) csendes borokból két liter [Vmts. 31. cikkének b) pontja] Parfüm és kölnivíz A parfümből és kölnivízből küldeményenként a következő mennyiségeket lehet vámmentesen beküldeni: a) parfümből 50 gramm, vagy b) kölnivízből 0,25 liter [Vmts. 31. cikkének c) pontja] Tevékenység áthelyezése Azok a tárgyi eszközök és egyéb berendezések, amelyek tevékenységüket harmadik országban végérvényesen megszüntető és az Európai Közösség vámterületére hasonló tevékenység folytatása céljából költöző vállalkozások tulajdonába tartoznak, importvámoktól mentesen hozhatóak be. Ahol az áthelyezett vállalkozás mezőgazdasági üzem, annak állatállománya szintén importvámoktól mentesen hozható be az Európai Közösség vámterületére. E vámmentesség alkalmazása során a vállalkozás a termelő- vagy szolgáltatóipar független gazdasági egységét jelenti (Vmts. 32. cikk) Tárgyi feltételek A vámmentesség olyan tárgyi eszközökre és egyéb berendezésekre korlátozódik, amelyek: a) a körülmények által indokolt különleges esetek kivételével, ténylegesen legalább tizenkét hónapig használatban voltak a vállalkozásban, azt az időpontot megelőzően, amikor a vállalkozás működését megszüntették abban a harmadik országban, ahonnan a tevékenységeit áthelyezték; b) ugyanarra a célra szánják használni az áthelyezés után, mint, amire az áthelyezés előtt használták; c) megfelelnek a kérdéses vállalkozás jellegének és méretének (Vmts. 33. cikk). Nem adható vámmentesség azokra a közlekedési eszközökre, amelyek nem termelő vagy szolgáltató ipari eszköz jellegűek, illetve az emberi fogyasztásra vagy állati táplálékra szánt minden fajta ellátmányra, továbbá az üzemanyagra és a nyersanyagok, a kész- vagy félkész termékek készletére, valamint a kereskedők tulajdonát képező állatállományra (Vmts. 35. cikk).

13 31. KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁSOK Személyi feltételek Nem adható mentesség azoknak a vállalkozásoknak, amelyek áthelyezése az Európai Közösség vámterületére vállalat-egyesülés vagy -beolvadás következménye, vagy e célból történik, az Európai Közösség vámterületén alapított vállalkozás által, új tevékenység létrehozása nélkül (Vmts. 34. cikk) Határidők A vámmentesség a körülmények által indokolt különleges esetek kivételével csak azokra a tárgyi eszközökre és egyéb berendezésekre adható meg, amelyeket a szabad forgalomba attól az időponttól számított tizenkét hónapos időtartam lejárta előtt bocsátottak, amikor a vállalkozás megszüntette a tevékenységét a harmadik (feladási) országban (Vmts. 36. cikk) Korlátozások Amíg a tizenkét hónapos időtartam nem járt le attól az időponttól számítva, amikor a szabad forgalomban való bocsátást elfogadták, a tárgyi eszközök és egyéb berendezések, melyeket vámmentesen engedtek be, nem adhatók kölcsön, zálogba, vagy bérbe, és nem ruházhatók át, sem visszterhesen, sem ingyenesen, az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül. Ez az időszak akár harminchat hónapra is meghoszszabbítható a bérbeadást vagy az átruházást illetően, ahol visszaélés kockázata áll fenn [Vmts. 37. cikkének (1) bekezdése]. Bármilyen kölcsönbe-, zálogba- és bérbeadás vagy átruházás az előző bekezdésben hivatkozott időszak letelte előtt, az érintett árucikkekre vonatkozó importvám megfizetését vonja maga után, az ilyen kölcsönbe-, zálogba-, bérbeadás vagy átruházás időpontjában az árucikkek típusa alapján alkalmazandó vámtétellel, és az abban az időpontban az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján [Vmts. 37. cikkének (2) bekezdése] Természetes személyek és non-profit szervezetek Az előző pontokban meghatározott vámmentesség szabályait értelemszerűen alkalmazni kell valamely szabad foglalkozást űző személyekhez vagy non-profit tevékenységet folytató jogi személyekhez tartozó tárgyi eszközökre és egyéb berendezésekre is, akik, illetve amelyek, ezt a tevékenységet harmadik országból az Európai Közösség vámterületére helyezik át (Vmts. 38. cikk).

14 KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁSOK Mezőgazdasági termelők árui Azok a mezőgazdasági, állattenyésztési, méhészeti, kertészeti és erdészeti termékek, amelyek az Európai Közösség vámterületével szomszédos, harmadik országban található ingatlanokról származnak, és amelyeket az említett vámterületen belül lévő, és az érintett harmadik országgal szomszédos területen elhelyezkedő fő vállalkozással rendelkező mezőgazdasági termelők üzemeltetnek, importvámoktól mentesen hozhatóak be [Vmts. 39. cikkének (1) bekezdése]. Az előző bekezdésben ismertetett rendelkezésekből eredő lehetőségek igénybevételéhez az állattenyésztési termékeket olyan állatokból kell nyerni, amelyek az Európai Közösségből származnak, vagy ott szabad forgalomba kerültek [Vmts. 39. cikkének (2) bekezdése]. Ha az árukat vámárunyilatkozatnak tekintendő magatartással jelentik be a vámhatóságnak, ez egyidejűleg vámmentesség iránti kérelemnek tekintendő. Amennyiben a vámhatóság az árunyilatkozat-adásnak tekintendő magatartást elfogadja, a megállapítást a nyilatkozat elfogadásának kell tekinteni (Vtv. 63. ) Tárgyi feltételek A vámmentesség azokra a termékekre korlátozódik, amelyeket nem vetettek alá semmilyen más kezelésnek, mint ami azok betakarítását vagy termelését rendes körülmények között követi (Vmts. 40. cikk). A vámmentesség szabályait alkalmazni kell a halászati vagy haltenyésztési tevékenységekből eredő termékekre is, amely tevékenységeket valamely tagállam és egy harmadik ország határán elterülő tavakban vagy vízi utakon az Európai Közösség halászai folytatnak, valamint azokra a vadászati tevékenységekből eredő termékekre, amely tevékenységeket az ilyen tavakon vagy vízi utakon az Európai Közösség sportemberei folytatnak (Vmts. 42. cikk) Személyi feltételek A vámmentesség csak olyan termékekre adható meg, amelyeket az Európai Közösség vámterületére a mezőgazdasági termelő vagy annak nevében eljáró személy hozott be (Vmts. 41. cikk) Vetőmag, műtrágya és hasonló termék Azok a vetőmagok, műtrágya, valamint a talaj és a termés kezeléséhez szükséges termékek, amelyeket az Európai Közösség vámterületén belül elterülő, egy harmadik országgal szomszédos ingatlanon való felhasználásra szántak, és amely ingatlant az említett harmadik országon belül fő vállalkozással rendelkező és az Európai Közösség