31. KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁSOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "31. KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁSOK"

Átírás

1 31. KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁSOK KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁSOK A nem tarifális behoztali és kiviteli vámmentességeket a közösségi vámjog és a Magyar Köztársaságban érvényes nemzetközi szerződések, valamint a Vtv. rendelkezései határozzák meg [Vtv ának (1) bekezdése]. Amennyiben a közösségi vámjog a nem tarifális vámmentességek alkalmazása vonatkozásában különleges felhatalmazást vagy engedélyt ír elő, az engedélyt vagy a felhatalmazást a meghatározott feltételeket teljesítő személy részére lehet megadni. Ez a rendelkezés vonatkozik a kiviteli vámköteles áruk exportjára is [Vtv. 62. (2) bekezdése és 64. ]. A kedvezményes eljárásokat a vámjogszabályok rendelkezései három csoportban dolgozzák fel: a) a vámmentességek; b) a tértiáruk; c) a tengeri halászat termékei és a tengerből nyert egyéb termékek Vámmentességek Az Európai Közösség Tanácsának 918/83/EGK rendelete (a továbbiakban: Vmts.) sorolja fel azokat az eseteket, amelyekben különleges körülmények miatt az import- vagy az exportvámok alól mentességet kell adni, amikor az árukat szabad forgalomba bocsátják, vagy az Európai Közösségből exportálják. Ezen kívül a rendelet meghatározza azokat az eseteket is, amikor a tagállamok a fenti jogszabály rendelkezésein túl további vámmentességeket biztosítanak a behozatali vagy kiviteli vámok alól Fogalmak A vámmentességről szóló jogszabályok egységes alkalmazása céljából az alábbiakban felsorolt fogalmak tartalmát határozza meg a vámjogszabály Importvámok Az importvámok a vámokat és az azokkal azonos hatású díjakat jelentik. Ezen kívül az importvámok fogalmi körébe soroljuk a mezőgazdasági lefölözéseket és egyéb importterheket, amelyeket a közös agrárpolitika alapján vagy a mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó bizonyos árucikkekre alkalmazandó külön intézkedések alapján írnak elő [Vmts. 1. cikke (2) bekezdésének a) pontja].

2 KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁSOK Exportvámok Az exportvámok a mezőgazdasági lefölözéseket és egyéb exportterheket jelentik, amelyeket a közös agrárpolitika alapján vagy a mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó bizonyos árucikkekre alkalmazandó külön intézkedések alapján írnak elő [Vmts. 1. cikke (2) bekezdésének b) pontja] Személyes vagyontárgy A személyes vagyontárgy bármely, az érintett személyek személyes használatára szánt, vagy háztartási szükségleteiket kielégítő dolgot jelenti. A személyes vagyontárgy körébe egyebek mellett az alábbi dolgok tartoznak: a) háztartási célú ingóságok; b) kerékpárok és motorkerékpárok, magán gépjárművek és azok pótkocsijai, kemping lakóautók, kedvtelési célú hajók és magánrepülőgépek; c) a rendes családi szükségleteknek megfelelő háztartási célú élelmiszerek, háziállatok és nyerges állatok, valamint az iparművészeti vagy bölcsészettudományi hordozható eszközök, melyek az érintett személy foglalkozásának vagy hivatásának a folytatásához szükségesek, szintén a személyes vagyontárgyak körébe tartoznak. Nem tüntethetők fel személyes vagyontárgyként jellegüknél vagy mennyiségüknél fogva az olyan árucikkek, amelyeket kereskedelmi céllal importálnak [Vmts. 1. cikke (2) bekezdésének c) pontja] Háztartási célú ingóságok A háztartási célú ingóságok az érintett személyek személyes használatára vagy háztartási igényeik kielégítésére szánt személyes ingóságot, ruhaneműt, lakberendezést és felszereléseket jelentik [Vmts. 1. cikke (2) bekezdésének d) pontja] Alkoholtartalmú termékek Az alkoholtartalmú termékek a Kombinált Nómenklatúra vámtarifaszámai alá tartozó termékeket (sör, bor, bor- vagy alkoholalapú aperitif italok, konyak, likőrök vagy szeszes italok stb.) jelenti [Vmts. 1. cikke (2) bekezdésének e) pontja] Harmadik országok Amennyiben a vámjogszabály másképp nem rendelkezik, a behozatali vámok alóli mentesség alkalmazása során, a harmadik ország fogalmába beletartoznak a tagállamok területének azok a részei is, amelyeket a vámjogszabályok rendelkezései az Európai Közösség vámterületéből kizárnak [Vmts. 1. cikkének (3) bekezdése].

3 31. KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁSOK Behozatali és kiviteli vámmentesség egyidejű alkalmazása Ha ugyanaz a személy egyidejűleg teljesíti az import- vagy exportvámok alóli mentesség megadásához szükséges feltételeket a Vmts. különböző rendelkezései alapján, a kérdéses rendelkezések egyidejűleg alkalmazandóak (Vmts cikk) A vámmentesség feltételeinek teljesítése Ha a Vmts. úgy rendelkezik, hogy a behozatali vagy kiviteli vámmentesség megadása bizonyos feltételek teljesítésétől függ, az érintett személy az illetékes hatóságok megelégedésére bizonyítékot szolgáltat arra, hogy ezeknek a feltételeknek eleget tett (Vmts cikk) A kerekítés szabályai Abban az esetben, ha a vámmentes importot vagy exportot egy euróban meghatározott összeg keretén belül adja meg a vámjogszabály, a tagállamok a bejelentett összeget felfelé vagy lefelé kerekíthetik az összeg nemzeti fizetőeszközre való átszámításakor (Vmts cikkének első albekezedése) Behozatali vámok alóli mentesség A behozatali vámmentességre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni mind a közvetlenül harmadik országokból bejövő, a szabad forgalomba kerülés céljából bevallott árucikkekre, mind az olyan árucikkekre, amelyeket más vámeljárás után vallottak be szabad forgalomba kerülés céljából [Vmts cikkének (1) bekezdése]. Ahol az importvámok alóli mentesség ahhoz a feltételhez kötött, hogy a címzett különleges módon használja az árucikket, csak annak a tagállamnak az illetékes hatóságai adhatják meg ezt a mentességet, amelynek a területén az említett árucikket ilyen módon használni kell (Vmts cikk). A behozatali vámok alóli mentességnek számos személyi vagy tárgyi feltétele fordulhat elő a vámjogszabályok rendelkezései szerint. Az alábbiakban e szempontoknak megfelelő csoportosítjuk a vámmentességek egyes eseteit Beköltözők vámmentessége Azok a személyes vagyontárgyak, amelyeket a lakóhelyüket harmadik országból az Európai Közösség vámterületére áthelyező természetes személyek importálnak, az alábbiakban meghatározott feltételeknek megfelelően, a behozatali vámoktól mentesen bocsáthatók szabad forgalomba (Vmts. 2. cikk).

4 KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁSOK Tárgyi feltétel A mentesség arra a személyes vagyontárgyra korlátozódik, amely a körülmények által indokolt különleges eseteket kivéve az érintett személy birtokában van, és, nem fogyasztható áruk esetén, amit az érintett személy a korábbi lakóhelyén legalább hat hónapig használt, azt az időpontot megelőzően, hogy a feladási harmadik országban megszűnik a lakóhelye, és ez a vagyontárgy ugyanazt a célt szolgálja az új lakóhelyén, mint a régin. Ezen felül, a tagállamok ahhoz a feltételhez köthetik a mentességet, hogy az ilyen vagyontárgy vonatkozásában akár a származási országban, akár a feladási országban a rendes körülmények között kivethető vám- vagy adóterheknek eleget tettek (Vmts. 3. cikk). Nem adható mentesség az alábbiakban felsorolt árukra: a) alkoholtartalmú termékek; b) dohány és dohánytermékek; c) kereskedelmi szállítóeszközök; d) foglalkozás vagy hivatás gyakorlásához használt cikkek, kivéve az iparművészet vagy bölcsészettudomány hordozható eszközeit (Vmts. 5. cikk) Személyi feltétel A mentesség csak olyan személynek adható meg, akinek a lakóhelye folyamatosan legalább tizenkét hónapos időtartamig az Európai Közösség vámterületén kívül volt. Az illetékes hatóságok kivételeket tehetnek az első bekezdésben meghatározott szabály alól, feltéve, hogy az érintett személynek egyértelműen az volt a szándéka, hogy folyamatosan legalább tizenkét hónapos időtartamig az Európai Közösség vámterületén kívül lakjon (Vmts. 4. cikk) Időbeni feltétel A vámmentesség a jogszabályokban meghatározott különleges eseteket kivéve csak az érintett személy által az Európai Közösség vámterületén a letelepedéstől számított tizenkét hónapon belül szabad forgalomba bocsátott személyes vagyontárgyak vonatkozásában adható meg. A személyes vagyontárgyak szabad forgalomba bocsátása több elkülönített szállítmányban is lehetséges, az előző bekezdésben hivatkozott időszakon belül (Vmts. 6. cikk). Az első bekezdésben említett általános szabálytól történő eltérés útján mentesség adható a szabad forgalomba bocsátott személyes vagyontárgyak vonatkozásában, mielőtt az érintett személy letelepszik a lakóhelyén az Európai Közösség vámterületén belül, feltéve, hogy vállalja azt, hogy hat hónapon belül ténylegesen letelepszik

5 31. KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁSOK 673 a lakóhelyén. Az ilyen kötelezettségvállalás biztosítékkal jár, amelynek formáját és összegét az illetékes hatóságok állapítják meg [Vmts. 8. cikkének (1) bekezdése]. Amennyiben az előző bekezdés rendelkezéseit alkalmazzák, a korábbi lakóhelyre előírt hat hónapos használati időszakot attól a naptól számítják, amikor a személyes vagyontárgyat behozták az Európai Közösség vámterületére [Vmts. 8. cikkének (2) bekezdése] Korlátozások Amíg a tizenkét hónap el nem telt attól az időponttól számítva, amikor a szabad forgalomba bocsátást elfogadták, a vámmentesen beengedett személyes vagyontárgy nem adható kölcsönbe, zálogba, bérbe, és nem ruházható át, sem visszterhesen, sem ingyenesen, az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül [Vmts. 7. cikkének (1) bekezdése]. Bármilyen kölcsönbe-, zálogba-, bérbeadás vagy átruházás az első bekezdésben hivatkozott időszak letelte előtt, az érintett személyes vagyontárgyra vonatkozó importvámok megfizetését vonja maga után, az ilyen kölcsönbe-, zálogba-, bérbeadás vagy átruházás időpontjában, a tulajdon típusa alapján alkalmazandó vámtétellel és az abban az időpontban az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján [Vmts. 7. cikkének (2) bekezdése] A foglalkozással kapcsolatos kötelezettségek Amennyiben az érintett személy foglalkozással kapcsolatos kötelezettségek miatt hagyta el a harmadik országot, ahol lakóhellyel rendelkezett, anélkül hogy ezzel egyidőben letelepedett volna új lakóhelyén, az Európai Közösség vámterületén, jóllehet az a végső szándéka, hogy ezt megtegye, az illetékes hatóságok engedélyt adhatnak annak a személyes vagyontárgynak a vámmentes behozatalára, amit az érintett személy ebből a célból átszállít az említett területre [Vmts. 9. cikkének (1) bekezdése]. Az előző bekezdésben említett személyes vagyontárgy vámmentes behozatala az általános szabályok feltételei szerint engedélyezhető, azzal a feltétellel, hogy: a) a korábbi lakóhellyel összefüggő hat hónapos, és a letelepedést követő tizenkét hónapos időszakokat attól a naptól számítják, amikor a személyes vagyontárgyat behozták az Európai Közösség vámterületére; b) a szabad forgalomba bocsátást követő tizenkét hónapos határidőt attól a naptól számítják, amikor az érintett személy ténylegesen letelepedett új lakóhelyén, az Európai Közösség vámterületén belül [Vmts. 9. cikkének (2) bekezdése]. A vámmentes behozatal feltétele továbbá, hogy az érintett személy kötelezettséget vállaljon arra, hogy ténylegesen letelepszik lakóhelyén, az Európai Közösség vámterületén, az illetékes hatóságok által a körülmények figyelembevételével megállapított időszakon belül. A hatóságok előírhatják, hogy a beköltöző a vámhatóság

6 KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁSOK által meghatározott formában és összegben a kötelezettségvállalása jeléül nyújtson megfelelő biztosítékot [Vmts. 9. cikkének (3) bekezdése] Politikai körülmények Ha egy személynek a lakóhelyét harmadik országból kivételes politikai körülmények miatt kell áthelyeznie az Európai Közösség vámterületére, a vámhatóságok a korábbi lakóhelyen való hat hónapos használat és az új lakóhelyre előírt ugyanazon használati cél, illetve a szabad forgalomba bocsátást követő tizenkét hónapos elidegenítési tilalom alól felmentést adhatnak. Szintén felmentés adható azon korlátozás alól, amely szerint a vámmentesen behozott termékek között nem lehet kereskedelmi szállítóeszköz, illetve foglalkozás vagy hivatás gyakorlásához használt árucikk [Vmts. 10. cikk] Házasságkötéssel összefüggő vámmentesség Az alábbiakban meghatározott feltételektől függően, a kelengye és háztartási célú ingóságok akár újak, akár nem, amelyek a lakóhelyét harmadik országból házasságkötés miatt az Európai Közösség vámterületére áthelyező személy tulajdonában vannak, importvámoktól mentesen hozhatóak be [Vmts. 11. cikkének (1) bekezdése]. A házasságkötés alkalmából szokás szerint adott ajándékok, amelyeket az előző bekezdésben előírt feltételeket teljesítő személy kap olyan személytől, akinek a lakóhelye harmadik országban van, szintén importvámoktól mentesen hozhatók be. A vámmentesen behozható egyes ajándékok értéke azonban nem haladhatja meg az 1000 eurót [Vmts. 11. cikkének (2) bekezdése] Tárgyi feltételek A vámmentesen behozható áruk körébe a kelengye és a háztartási célú ingóságok, valamint a házasságkötés alkalmából szokás szerint adott ajándékok tartoznak. Nem adható mentesség az alkoholtartalmú termékekre, dohányra és dohánytermékekre (Vmts. 11. és 13. cikk) Személyi feltételek A házasságkötés alkalmából a vámmentesség csak annak a személynek adható meg: a) akinek a lakóhelye folyamatosan legalább tizenkét hónapig az Európai Közösség vámterületén kívül volt. E szabálytól el lehet térni, feltéve, hogy az érintett személynek egyértelműen szándékában állt folyamatosan legalább tizenkét hónapig az Európai Közösség vámterületén kívül lakni; b) aki bemutatja a házasságkötésének bizonyítékát (Vmts. 12. cikk).

7 31. KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁSOK Határidők A vámmentességet a jogszabályban meghatározott kivételekkel a házasságkötés kitűzött időpontjánál két hónapnál nem korábban, illetve a házasságkötés időpontjánál négy hónapnál nem később szabad forgalomba bocsátott árucikkekre lehet megadni. Ha a szabad forgalomba bocsátás a házasságkötést megelőző két hónapos határidőn belül történik, a vámmentességet az illetékes vámhatóság az általa meghatározott formájú és összegű vámbiztosítékhoz köti [Vmts. 14. cikkének (1) bekezdése]. A vámmentes árucikkek behozatala és szabad forgalomba bocsátása az előző bekezdésben említett időszakon belül több elkülönített szállítmányban is lehetséges [Vmts. 14. cikkének (2) bekezdése] Korlátozások Amíg tizenkét hónap el nem telik attól az időponttól, amikor a szabad forgalomba való behozatalukat elfogadták, a házasságkötés alkalmából vámmentesen szabad forgalomba bocsátott árucikkek nem adhatók kölcsönbe, zálogba, bérbe és nem ruházhatók át, sem visszterhesen, sem ingyenesen, az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül [Vmts. 15. cikkének (1) bekezdése]. Bármilyen kölcsönbe-, zálogba-, bérbeadás vagy átruházás az előző bekezdésben hivatkozott időszak letelte előtt, az érintett árucikkekre vonatkozó importvám megfizetését vonja maga után, az ilyen kölcsönbe-, zálogba-, illetve bérbeadás vagy átruházás időpontjában az árucikkek alapján alkalmazandó vámtétellel, és az abban az időpontban az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján [Vmts. 15. cikkének (2) bekezdése] Öröklés útján szerzett vagyontárgyak Az alábbiakban meghatározott feltételektől függően, az Európai Közösség vámterületén lakóhellyel rendelkező természetes személy által öröklés útján szerzett személyes vagyontárgy behozatala importvámoktól mentesen lehetséges [Vmts. 16. cikkének (1) bekezdése] Tárgyi feltételek az öröklésnél Az öröklés útján szerzett személyes vagyontárgy a pont alatt leírt összes dolgot jelenti, ami az elhalálozott vagyonát képezte [Vmts. 16. cikkének (2) bekezdése]. Nem adható vámmentesség öröklés esetén az alábbiakban felsorolt árukra: a) alkoholtartalmú termékek; b) dohány és dohánytermékek;

8 KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁSOK c) kereskedelmi szállítóeszközök; d) foglalkozás vagy hivatás gyakorlásához használható cikkek, kivéve az iparművészet vagy bölcsészettudomány hordozható eszközeit, amelyek az elhalálozott foglalkozása vagy hivatása gyakorlásához voltak szükségesek; e) nyersanyagok, kész vagy félkésztermékek raktárkészlete; f) a szokásos családi szükségletet meghaladó állatállomány és mezőgazdasági termékek raktárkészlete (Vmts. 17. cikk) Határidők A vámmentesség csak arra a személyes vagyontárgyra adható meg, amelyet az öröklés megnyíltának napjától számított legfeljebb két éven belül bocsátottak szabad forgalomba. Ezt az időtartamot azonban az illetékes hatóságok különleges esetben meghosszabbíthatják [Vmts. 18. cikkének (1) bekezdése]. A személyes vagyontárgy az előző bekezdésben hivatkozott időtartamon belül több elkülönített szállítmányban importálható [Vmts. 18. cikkének (2) bekezdése] Jogi személy általi öröklés Az előző pontokban leírtak értelemszerűen alkalmazandóak az Európai Közösség vámterületén alapított, non-profit tevékenységet folytató jogi személy által öröklés útján megszerzett személyes vagyontárgyakra (Vmts. 19. cikk) Második lakóhely berendezése Az alábbiakban részletezett feltételektől függően, az Európai Közösségen kívül lakóhellyel rendelkező természetes személy által az Európai Közösség vámterületén lévő második lakóhely berendezése céljából importált háztartási célú ingóságok behozatala importvámoktól mentes (Vmts. 20. cikk) Tágyi feltételek A vámmentesség a következő háztartási célú ingóságokra korlátozódik: a) a körülményekkel indokolt különleges esetek kivételével azokra, amelyek legalább hat hónapos időtartamig az érintett személy tulajdonában és használatában voltak, azt az időpontot megelőzően, amikor a kérdéses háztartási célú ingóságokat exportálta; b) amelyek mind jellegüknél, mind mennyiségüknél fogva alkalmasak az említett második lakóhely berendezésére (Vmts. 21. cikk).

9 31. KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁSOK Személyi feltételek A vámmentesség csak azokra a személyekre korlátozódik, akiknek: a) a lakóhelye folyamatosan legalább tizenkét hónapos időtartamig az Európai Közösség vámterületén kívül volt; b) a kérdéses második lakóhelynek tulajdonosa, vagy azt legalább két évre bérbevette; c) vállalja, hogy ezt a második lakóhelyet nem adja bérbe harmadik személynek, amíg ő vagy a családja távol van. A mentesség egyetlen alkalomra, egyetlen és ugyanazon második lakóhelyre korlátozható (Vmts. 22. cikk) Vámbiztosíték A mentesség megadását biztosíték adásához lehet kötni, amely az elidegenítési korlátozásra tekintettel esetlegesen felmerülő bármilyen vámtartozás megfizetését biztosítja (Vmts. 23. cikk) Korlátozások A második lakóhely bérbeadása vagy átruházása harmadik személy részére annak a két éves időtartamnak a lejárta előtt, amely attól az időponttól kezdődik, amikor a háztartási célú ingóságok szabad forgalomba bocsátását elfogadták, a rájuk kiróható importvámok megfizetését vonja maga után, azzal a vámtétellel számolva, amely az ilyen bérbeadás vagy átruházás napján alkalmazható volt az ingóságok típusának és vámértékének alapján, amit azon a napon az illetékes hatóságok megállapítottak vagy elfogadtak. A mentesség azonban továbbra is alkalmazható, ha az érintett háztartási célú ingóságokat új, második lakóhely berendezésére használják, feltéve, hogy a pont b) c) alpontjában leírt rendelkezéseket betartották [Vmts. 24. cikkének (1) bekezdése]. A háztartási célú ingóságoknak bármilyen kölcsönbe-, zálogba-, bérbeadása vagy átruházása harmadik személy részére, akár visszterhesen, akár ingyenesen, annak a kétéves időszaknak a letelte előtt, amely attól az időponttól kezdődik, amikor azok szabad forgalomba bocsátását elfogadták, hasonlóképpen a vonatkozó importvám megfizetését vonja maga után, ugyanazokkal a feltételekkel, mint az e pont első bekezdésében felsoroltak. Ez az időtartam az értékes háztartási célú ingóságok esetében akár tíz évre hosszabbítható [Vmts. 24. cikkének (2) bekezdése].

10 KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁSOK Iskolai áruk Azok az előírt iskolai ruházatok, iskolai célú anyagok és háztartási célú ingóságok, amelyek az Európai Közösség vámterületén tanulmányainak folytatása céljából otttartózkodásra érkező iskolai tanuló vagy felsőoktatási intézmény hallgatója tanulószobájának szokásos berendezéséhez és a tanulmányi időszak alatt a személyes használatához szükségesek, importvámoktól mentesen hozhatóak be [Vmts. 25. cikkének (1) bekezdése]. Az iskolai árukkal kapcsolatos vámmentesség alkalmazása során a vámjogszabály előírása szerint az alább felsorolt fogalmak jelentése a következő: a) az iskolai tanuló vagy felsőoktatási intézmény hallgatója bármely olyan személyt jelent, aki egy oktatási intézménybe beiratkozott, annak érdekében, hogy az ott folyó nappali tagozatos képzésben részt vegyen; b) az előírt iskolai ruházat a fehérneműt vagy háztartási textilneműt, valamint ruhaneműt jelenti, akár újak, akár nem; c) az iskolai célú anyagok az iskolai tanuló vagy felsőoktatási intézmény hallgatója által rendes körülmények között a tanulmányai céljára használt tárgyakat és eszközöket (beleértve a számológépeket és írógépeket is) jelenti [Vmts. 25. cikkének (2) bekezdése]. Az iskolai árukra kért vámmentességet iskolai tanévenként legalább egyszer engedélyezni kell (Vmts. 26. cikk) Elhanyagolható értékű küldemények Bármely küldemény, amelyet a címzett részére levél vagy postai csomag formájában adnak fel, és elhanyagolható értékű árukat tartalmaz, importvámoktól mentesen hozható be. Az elhanyagolható értékű áru olyan tényleges belső értéket képviselő árut jelent, amelynek értéke szállítmányonként nem haladja meg a 22 euró összértéket (Vmts. 27. cikk). Az elhanyagolható értékű küldeményekre vonatkozó vámmentesség nem alkalmazható az alkoholtartalmú termékekre, a parfümökre és kölnivizekre, valamint a dohányra vagy dohánytermékekre (Vmts. 28. cikk). Ha az árukat vámárunyilatkozatnak tekintendő magatartással jelentik be, ez egyidejűleg a vámmentesség iránti kérelemnek tekintendő. Amennyiben a vámhatóság az árunyilatkozat-adásnak tekintendő magatartást elfogadja, a megállapítást a nyilatkozat elfogadásának kell tekinteni (Vtv. 63. ) Magánszemélyek csomagküldeménye Azok az árucikkek, amelyeket kisebb küldeményekben harmadik országból magánszemély küld egy másik magánszemélynek, aki az Európai Közösség vámterületén él, importvámoktól mentesen hozhatóak be, amennyiben az ilyen behozatal nem

11 31. KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁSOK 679 kereskedelmi célú. Ez a vámmentesség nem alkalmazható a Helgoland szigetéről nem kereskedelmi jellegű kisebb küldeményekben küldött árucikkekre [Vmts. 29. cikkének (1) bekezdése]. Az előző bekezdésben említett küldemények nem kereskedelmi célúak, ha azok alkalmi jellegűek, és kizárólag a címzett vagy családtagjai személyes használatára szolgálnak, amelyek jellegüknél vagy mennyiségüknél fogva nem tükröznek semmilyen kereskedelmi szándékot, illetve azokat a feladó a címzettnek bármiféle pénzbeli ellenszolgáltatástól mentesen küldi [Vmts. 29. cikkének (2) bekezdése] Értékhatár A vámmentesség küldeményenként 45 euró összértékre vonatkozik. Amennyiben az egy küldeménybe tartozó árutételek összértéke meghaladja az előbb említett összeget, a mentesség csak azokra a tételekre vonatkozik, amelyek külön behozatal esetén részesülnének a vámmentességből. Ugyanakkor az egyes áruk értékének megosztása nem megengedett (Vmts. 30. cikk) Mennyiségi korlátok A vámmentesség küldeményenként az alábbi pontokban felsorolt árukhoz rendelt mennyiségi határokig érvényes Dohányáru A dohányáruból küldeményenként az alábbi mennyiségek küldhetők vámmentesen: a) 50 darab cigaretta, vagy b) 25 darab szivarka (darabonként maximum 3 gramm súlyú szivar), vagy c) 10 db szivar, vagy d) 50 gramm cigaretta- vagy pipadohány, vagy e) a fenti termékekből vegyesen összeállított arányos mennyiségek [Vmts. 31. cikkének a) pontja] Alkohol és alkoholtartalmú italok Alkoholból és alkoholtartalmú italokból küldeményenként az alábbiakban részletezett mennyiségek küldhetők be vámmentesen: a) a 22%-ot meghaladó erősségű alkoholtartalmú égetett italokból és párlatokból, illetve a 80%-os vagy azt meghaladó alkoholtartalmú denaturálatlan etilalkoholból egy liter, vagy b) a 22% vagy ennél alacsonyabb alkoholtartalmú párlatokból és szeszesitalokból, borból vagy egyéb alkoholalapú aperitifekből, tafiából, szakéból vagy ezekhez

12 KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁSOK hasonló italokból, illetve pezsgőborokból és likőrborokból egy liter, vagy az előbbiekből több tétel esetében a részarányosan megfelelő mennyiség; és c) csendes borokból két liter [Vmts. 31. cikkének b) pontja] Parfüm és kölnivíz A parfümből és kölnivízből küldeményenként a következő mennyiségeket lehet vámmentesen beküldeni: a) parfümből 50 gramm, vagy b) kölnivízből 0,25 liter [Vmts. 31. cikkének c) pontja] Tevékenység áthelyezése Azok a tárgyi eszközök és egyéb berendezések, amelyek tevékenységüket harmadik országban végérvényesen megszüntető és az Európai Közösség vámterületére hasonló tevékenység folytatása céljából költöző vállalkozások tulajdonába tartoznak, importvámoktól mentesen hozhatóak be. Ahol az áthelyezett vállalkozás mezőgazdasági üzem, annak állatállománya szintén importvámoktól mentesen hozható be az Európai Közösség vámterületére. E vámmentesség alkalmazása során a vállalkozás a termelő- vagy szolgáltatóipar független gazdasági egységét jelenti (Vmts. 32. cikk) Tárgyi feltételek A vámmentesség olyan tárgyi eszközökre és egyéb berendezésekre korlátozódik, amelyek: a) a körülmények által indokolt különleges esetek kivételével, ténylegesen legalább tizenkét hónapig használatban voltak a vállalkozásban, azt az időpontot megelőzően, amikor a vállalkozás működését megszüntették abban a harmadik országban, ahonnan a tevékenységeit áthelyezték; b) ugyanarra a célra szánják használni az áthelyezés után, mint, amire az áthelyezés előtt használták; c) megfelelnek a kérdéses vállalkozás jellegének és méretének (Vmts. 33. cikk). Nem adható vámmentesség azokra a közlekedési eszközökre, amelyek nem termelő vagy szolgáltató ipari eszköz jellegűek, illetve az emberi fogyasztásra vagy állati táplálékra szánt minden fajta ellátmányra, továbbá az üzemanyagra és a nyersanyagok, a kész- vagy félkész termékek készletére, valamint a kereskedők tulajdonát képező állatállományra (Vmts. 35. cikk).

13 31. KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁSOK Személyi feltételek Nem adható mentesség azoknak a vállalkozásoknak, amelyek áthelyezése az Európai Közösség vámterületére vállalat-egyesülés vagy -beolvadás következménye, vagy e célból történik, az Európai Közösség vámterületén alapított vállalkozás által, új tevékenység létrehozása nélkül (Vmts. 34. cikk) Határidők A vámmentesség a körülmények által indokolt különleges esetek kivételével csak azokra a tárgyi eszközökre és egyéb berendezésekre adható meg, amelyeket a szabad forgalomba attól az időponttól számított tizenkét hónapos időtartam lejárta előtt bocsátottak, amikor a vállalkozás megszüntette a tevékenységét a harmadik (feladási) országban (Vmts. 36. cikk) Korlátozások Amíg a tizenkét hónapos időtartam nem járt le attól az időponttól számítva, amikor a szabad forgalomban való bocsátást elfogadták, a tárgyi eszközök és egyéb berendezések, melyeket vámmentesen engedtek be, nem adhatók kölcsön, zálogba, vagy bérbe, és nem ruházhatók át, sem visszterhesen, sem ingyenesen, az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül. Ez az időszak akár harminchat hónapra is meghoszszabbítható a bérbeadást vagy az átruházást illetően, ahol visszaélés kockázata áll fenn [Vmts. 37. cikkének (1) bekezdése]. Bármilyen kölcsönbe-, zálogba- és bérbeadás vagy átruházás az előző bekezdésben hivatkozott időszak letelte előtt, az érintett árucikkekre vonatkozó importvám megfizetését vonja maga után, az ilyen kölcsönbe-, zálogba-, bérbeadás vagy átruházás időpontjában az árucikkek típusa alapján alkalmazandó vámtétellel, és az abban az időpontban az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján [Vmts. 37. cikkének (2) bekezdése] Természetes személyek és non-profit szervezetek Az előző pontokban meghatározott vámmentesség szabályait értelemszerűen alkalmazni kell valamely szabad foglalkozást űző személyekhez vagy non-profit tevékenységet folytató jogi személyekhez tartozó tárgyi eszközökre és egyéb berendezésekre is, akik, illetve amelyek, ezt a tevékenységet harmadik országból az Európai Közösség vámterületére helyezik át (Vmts. 38. cikk).

14 KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁSOK Mezőgazdasági termelők árui Azok a mezőgazdasági, állattenyésztési, méhészeti, kertészeti és erdészeti termékek, amelyek az Európai Közösség vámterületével szomszédos, harmadik országban található ingatlanokról származnak, és amelyeket az említett vámterületen belül lévő, és az érintett harmadik országgal szomszédos területen elhelyezkedő fő vállalkozással rendelkező mezőgazdasági termelők üzemeltetnek, importvámoktól mentesen hozhatóak be [Vmts. 39. cikkének (1) bekezdése]. Az előző bekezdésben ismertetett rendelkezésekből eredő lehetőségek igénybevételéhez az állattenyésztési termékeket olyan állatokból kell nyerni, amelyek az Európai Közösségből származnak, vagy ott szabad forgalomba kerültek [Vmts. 39. cikkének (2) bekezdése]. Ha az árukat vámárunyilatkozatnak tekintendő magatartással jelentik be a vámhatóságnak, ez egyidejűleg vámmentesség iránti kérelemnek tekintendő. Amennyiben a vámhatóság az árunyilatkozat-adásnak tekintendő magatartást elfogadja, a megállapítást a nyilatkozat elfogadásának kell tekinteni (Vtv. 63. ) Tárgyi feltételek A vámmentesség azokra a termékekre korlátozódik, amelyeket nem vetettek alá semmilyen más kezelésnek, mint ami azok betakarítását vagy termelését rendes körülmények között követi (Vmts. 40. cikk). A vámmentesség szabályait alkalmazni kell a halászati vagy haltenyésztési tevékenységekből eredő termékekre is, amely tevékenységeket valamely tagállam és egy harmadik ország határán elterülő tavakban vagy vízi utakon az Európai Közösség halászai folytatnak, valamint azokra a vadászati tevékenységekből eredő termékekre, amely tevékenységeket az ilyen tavakon vagy vízi utakon az Európai Közösség sportemberei folytatnak (Vmts. 42. cikk) Személyi feltételek A vámmentesség csak olyan termékekre adható meg, amelyeket az Európai Közösség vámterületére a mezőgazdasági termelő vagy annak nevében eljáró személy hozott be (Vmts. 41. cikk) Vetőmag, műtrágya és hasonló termék Azok a vetőmagok, műtrágya, valamint a talaj és a termés kezeléséhez szükséges termékek, amelyeket az Európai Közösség vámterületén belül elterülő, egy harmadik országgal szomszédos ingatlanon való felhasználásra szántak, és amely ingatlant az említett harmadik országon belül fő vállalkozással rendelkező és az Európai Közösség

15 31. KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁSOK 683 vámterületével szomszédos mezőgazdasági termelők üzemeltetnek, importvámoktól mentesen hozhatóak be (Vmts. 43. cikk). A fentiekben leírt termékek vámmentességét a tagállamok viszonosságtól tehetik függővé [Vmts. 44. cikkének (3) bekezdése] Mennyiségi korlátozás A vámmentesség a vetőmagok, műtrágya vagy egyéb termékeknek arra a mennyiségére korlátozódik, ami az ingatlan üzemeltetésének céljából szükséges [Vmts. 44. cikkének (1) bekezdése] Személyi feltételek A mentesség csak azokra a vetőmagokra, műtrágyára vagy egyéb termékekre adható meg, amelyeket a mezőgazdasági termelő vagy a nevében eljáró személy importált közvetlenül az Európai Közösség vámterületére [Vmts. 44. cikkének (2) bekezdése] Árunyilatkozatnak minősülő magatartás Ha az árukat vámárunyilatkozatnak tekintendő magatartással jelentik be a vámhatóságnak, ez egyidejűleg vámmentesség iránti kérelemnek tekintendő. Amennyiben a vámhatóság az árunyilatkozat-adásnak tekintendő magatartást elfogadja, a megállapítást a nyilatkozat elfogadásának kell tekinteni (Vtv. 63. ) Utasok személyi poggyásza Azok az árucikkek, amelyeket a harmadik országból érkező utasok személyi pogygyásza tartalmaz, importvámoktól mentesen hozhatóak be, feltéve, hogy az ilyen import nem kereskedelmi jellegű [Vmts. 45. cikkének (1) bekezdése] Meghatározások Az utasok személyi poggyászát képező árucikkek vámmentességére vonatkozó szabályok egységes értelmezése céljából az alábbi fogalmakat határozza meg a vámjogszabály: a) a személyi poggyász: a poggyász egészét jelenti, amelyet az utas az Európai Közösség vámterületére való megérkezésekor a vámhatóságoknak be tud mutatni, valamint bármely poggyász, amelyet ugyanezeknek a hatóságoknak egy későbbi időpontban bemutat, feltéve, hogy benyújtható annak bizonyítéka, hogy az utas indulásakor az utóbb bemutatott árut, az a vállalat, mely a harmadik (kiindulási) országból

16 KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁSOK az Európai Közösség vámterületére szállította, kísérőpoggyászként regisztrálta. Az üzemanyagot tartalmazó hordozható tartályok nem képeznek személyi poggyászt; b) a nem kereskedelmi jellegű import: olyan importot jelent, amely alkalmi jellegű, és kizárólag az utas vagy családtagjai személyes használatára, vagy ajándék céljára szánt árucikkekből áll. Az ilyen árucikkek jellege és mennyisége nem lehet olyan, ami arra utalhat, hogy azokat kereskedelmi célból importálják [Vmts. 45. cikkének (2) bekezdése] Mennyiségi korlátok Az utasok személyi poggyászát képező árucikkekre vonatkozó vámmentességet az alábbi pontokban felsorolt árucikkek tekintetében utasonként meghatározott mennyiségi korlátok keretein belül alkalmazzák Dohánytermékek A dohánytermékekből a következő mennyiségek vámkezelhetők vámmentesen: a) 200 db cigaretta, vagy b) 100 db szivarka (egyenként legfeljebb három gramm súlyú szivar), vagy c) 50 db szivar, vagy d) 50 gramm cigaretta- vagy pipadohány, vagy e) a fenti termékekből vegyesen összeállított arányos mennyiségek [Vmts. 46. cikke (1) bekezdésének a) pontja] Alkohol és alkoholtartalmú italok Az alkoholból és az alkoholtartalmú italokból a következő mennyiségek vámkezelhetők vámmentesen: a) a 22%-ot meghaladó erősségű alkoholtartalmú égetett italokból és párlatokból, illetve a 80%-os vagy azt meghaladó alkoholtartalmú denaturálatlan etilalkoholból egy liter, vagy b) párlatokból és szeszes italokból, borból vagy egyéb alkoholalapú aperitifekből, tafiából, szakéból vagy ezekhez hasonló italokból, amelyeknek alkoholtartalma nem haladja meg a 22%-ot, illetve pezsgőborokból vagy likőrborokból egy liter, vagy több tétel esetében részarányosan megfelelő mennyiség; és c) csendes borokból két liter [Vmts. 46. cikke (1) bekezdésének b) pontja] Parfüm és kölnivíz Parfümből és kölnivízből az alábbi mennyiségek vámkezelhetők vámmentesen: a) parfümből 50 gramm, és b) kölnivízből 0,25 liter [Vmts. 46. cikke (1) bekezdésének c) pontja].

17 31. KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁSOK Gyógyszer-készítmény A gyógyszer-készítményekből az utas személyes szükségleteinek kielégítéséhez szükséges mennyiség hozható be vámmentesen [Vmts. 46. cikke (1) bekezdésének d) pontja] Életkortól függő korlátozás Nem adható vámmentesség a dohánytermékekre, valamint az alkoholra és az alkoholtartalmú italokra a tizenhét éves kor alatti utasok esetében [Vmts. 46. cikkének (2) bekezdése] Értékhatár A vámmentesség utasonként legfeljebb százhetvenöt euró összértékig adható meg a dohányterméknek, alkoholnak és alkoholtartalmú italoknak, parfümnek és kölnivíznek, illetve gyógyszerkészítménynek nem minősülő árukra. A tagállamok azonban ezt az összeget kilencven euróra csökkenthetik a tizenöt éves kor alatti utasok esetében (Vmts. 47. cikk). Azokban az esetekben, amikor utasonként két vagy több tétel teljes értéke meghaladja az első bekezdésben említett összegeket, a mentességet addig az összegig kell megadni az egyes ilyen tételekre, amelyekre az utasok mentességet kapnának, ha azokat elkülönítve importálnák, tekintettel arra, hogy egy egyedi tétel értéke nem osztható fel (Vmts. 48. cikk) Árunyilatkozatnak minősülő magatartás Ha az árukat vámárunyilatkozatnak tekintendő magatartással jelentik be a vámhatóságnak, ez egyidejűleg vámmentesség iránti kérelemnek tekintendő. Amennyiben a vámhatóság az árunyilatkozat-adásnak tekintendő magatartást elfogadja, a megállapítást a nyilatkozat elfogadásának kell tekinteni (Vtv. 63. ) Határmenti lakók, ingázók és egyéb személyek A tagállamok csökkenthetik a vámmentesen behozható árucikkek értékét és mennyiségét, ha azokat a következő személyek importálják: a) a határmenti területen lakók; b) a határ menti ingázók; c) a harmadik ország és az Európai Közösség között használt közlekedési eszközök személyzete. Ezek a megszorítások nem alkalmazandók azokra a határmenti területen lakóhellyel rendelkező személyekre, akik bizonyítják, hogy nem a szomszédos harmadik

18 KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁSOK ország határmenti területéről térnek vissza. Mindazonáltal e megszorítások továbbra is alkalmazandóak a határmenti ingázókra, valamint a harmadik ország és az Európai Közösség között használt közlekedési eszközök személyzetére, ha a munkájuk során tett utazáskor árucikkeket importálnak [Vmts. 49. cikkének (1) bekezedése]. A határmenti terület azt a sávot jelenti, amely légvonalban tizenöt km-nél nem terjed messzebb a határtól. A helyi közigazgatási körzetek, amelyek területének egy része a sávon belül terül el, szintén ennek a határmenti területnek a részeként tekintendők (a tagállamok e szabály alól kivételeket írhatnak elő). A határmenti ingázó bármely olyan személyt jelent, akinek a szokásos tevékenysége megkívánja, hogy a munkanapjai során átmenjen a határ másik oldalára [Vmts. 49. cikkének (2) bekezedése] Oktatási, tudományos és kulturális anyagok A jogszabály eltérő módon határozza meg a Vmts. I. és II. számú mellékletében felsorolt oktatási, tudományos és kulturális anyagok, illetve a tudományos műszerek és készülékek behozatali vámmentességét, illetve a nem közösségi kutatóintézetek vámmentességét. Erre tekintettel az alábbiakban e felosztásnak megfelelően tárgyaljuk ezt a témakört A Vmts. I. számú mellékletében felsorolt áruk A Vmts. I. számú mellékletében közölt az alábbi pontokban felsorolt oktatási, tudományos és kulturális anyagok importvámoktól mentesen hozhatóak be, bárki is azok címzettje, és bármi is az ilyen anyagok szándékolt felhasználása. Az áruk felsorolását aszerint csoportosítjuk, hogy azokat kik állították elő, mivel a termékek e csoportja csak akkor vonható kedvezményes vámeljárás alá, ha azokat az Egyesül Nemzetek Szervezete vagy annak valamely szakosított szervezete állította elő Bárki által előállított termékek A Vmts. I. számú mellékletének A) pontjában közzétett, és az alábbiakban felsorolt áruk az előállító személyétől, címzettjétől és felhasználási céljától függetlenül vonhatók vámmentes vámeljárás alá, ha megfelelnek a jogszabályban előírt feltételeknek: a) a vámtarifaszám alá tartozó áruk közül a könyvekről, gyermekek képeskönyveiről, és rajzoló vagy kifestőkönyveiről, iskolai leckefüzetekről (munkafüzetekről), keresztrejtvény füzetekről, újságokról és folyóiratokról, nem kereskedelmi jellegű kinyomtatott okmányokról vagy jelentésekről készített mikrofilmek, valamint különálló illusztrációkról, kinyomtatott lapokról és kefelenyomatokról készített mikrofilmek könyvkészítéshez;

19 31. KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁSOK 687 b) a , a és vámtarifaszámok alá tartozó áruk közül a sokszorosító filmek könyvkészítéshez; c) a vámtarifaszám alá tartozó gyermek-képeskönyvek, rajzoló- vagy kifestőkönyvek; d) a vámtarifaszám alá tartozó áruk közül, a térképek, és különféle tudományos területeken, például a geológia, állattan, növénytan, ásványtan, őslénytan, régészet, etnológia, meteorológia, klimatológia és geofizika területein használatos szakmai részlettérképek és helyszínrajzok; e) a vámtarifaszám alá tartozó áruk közül, az építészeti-, ipari- vagy gépészeti tervek és tervrajzok és azokról készült reprodukciók; f) a vámtarifaszám alá tartozó termékek közül a könyvek és kiadványok katalógusai, amelyek az Európai Közösség területén kívül letelepedett kiadók vagy könyvkereskedők által értékesítésre felkínált könyveket és kiadványokat tartalmazzák, valamint az oktatási, tudományos vagy kulturális jellegű filmek, felvételek vagy egyéb hordozókon tárolt vizuális és audio anyagok katalógusai, illetőleg az idegenforgalmi reklámozás céljaira használatos plakátok, idegenforgalmi kiadványok, prospektusok, tájékoztató könyvek, menetrendek, brosúrák, és hasonló kiadványok, függetlenül attól, hogy illusztrációkkal ellátottak-e vagy sem, beleértve a magánérdekekből kiadott kiadványokat is, amelyek célja a nagyközönség bátorítása az Európai Közösségen kívüli területekre történő utazásra, beleértve az ilyen cikkekről készített mikrofilmes másolatokat is, továbbá a bibliográfiai információs anyagok térítésmentes forgalmazáshoz. A bibliográfiai információs anyagokra vonatkozó mentesség ugyanakkor nem alkalmazandó olyan kiadványok esetében, amelyeken a felületén 25%-nál nagyobb arányban szerepel reklám. Az idegenforgalmi reklámozás céljaira használt kiadványok és plakátok esetében ez a százalékos korlátozás csak a magáncélú kereskedelmi jellegű reklámozásra alkalmazandó; g) a vámtarifaszám alá tartozó termékek közül a könyvkészítéshez használt különálló illusztrációk, kinyomtatott lapok és kefelenyomatok, beleértve az ilyen cikkekről készített mikrofilmes másolatokat is, továbbá a könyvekről, gyermekek képeskönyveiről, rajzoló vagy kifestőkönyveiről, iskolai leckefüzetekről (munkafüzetekről), keresztrejtvény füzetekről, újságokról és folyóiratokról, nem kereskedelmi jellegű kinyomtatott okmányokról és jelentésekről készített mikrofilmes másolatok, valamint az Európai Közösség területén kívüli tanulást szorgalmazó kiadványok, beleértve az ilyen kiadványokról készített mikrofilmes másolatokat is. Az előbbiekben említett mentesség ugyanakkor nem alkalmazandó olyan kiadványok esetében, amelyeken a felületén 25%-nál nagyobb arányban szerepel reklám. Az idegenforgalmi reklámozás céljaira használt kiadványok és plakátok esetében ez a százalékos korlátozás csak a magáncélú kereskedelmi jellegű reklámozásra alkalmazandó; h) a vámtarifaszám alá tartozó termékek közül a meteorológiai és geofizikai grafikonok; i) a vámtarifaszám alá tartozó termékek közül a domborműves átnézeti térképek, és különféle tudományos területeken, például a geológia, állattan,

20 KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁSOK növénytan, ásványtan, őslénytan, régészet, etnológia, meteorológia, klimatológia és geofizika területein használatos szakmai részlettérképek és helyszínrajzok (Vmts. 50. cikk) Az ENSZ által előállított termékek A Vmts. I. számú mellékletének B) pontjában foglaltak szerint a Vmts. II. számú mellékletének A) pontjában közölt, és az alábbiakban felsorolt oktatási, tudományos vagy kulturális jellegű kép- és hanganyagok vámmentesen vonhatók vámeljárás alá: a) a vámtarifaszám alá tartozó áruk közül az oktatási-, tudományosvagy kulturális jellegű mozifilmek és pozitívok; b) a 3705 vámtarifaszám alá tartozó termékek közül az oktatási-, tudományosvagy kulturális jellegű fényképészeti lemezek és filmek, exponáltak és előhívottak, a mozifilmek kivételével; c) a vámtarifaszám alá tartozó termékek közül a híradók (hangsávval vagy hangsáv nélkül) a behozatal időpontjában hírértékűnek számító eseményekről, és minden egyes témakörről legfeljebb két másolatban másolási célokra importálva, valamint az archív filmanyagok (hangsávval vagy hangsáv nélkül) a híradó filmekhez történő használathoz, illetve a különösen gyermekek és fiatalok számára megfelelő szórakoztató filmek, továbbá az egyéb oktatási-, tudományos- vagy kulturális jellegű filmek; d) a , és vámtarifaszámok alá tartozó termékek közül a híradók (hangsávval vagy hangsáv nélkül) a behozatal időpontjában hírértékűnek számító eseményekről, és minden egyes témakörről legfeljebb két másolatban másolási célokra importálva, valamint az archív filmanyagok (hangsávval vagy hangsáv nélkül) a híradófilmekhez történő használathoz, illetve a különösen gyermekek és fiatalok számára megfelelő szórakoztató filmek, továbbá az egyéb oktatási-, tudományos- vagy kulturális jellegű filmek; e) a vámtarifaszám alá tartozó termékek közül az oktatási-, tudományos- vagy kulturális jellegű mikrokártyák vagy számítógépes információs és dokumentációs szolgáltatásokhoz szükséges egyéb adathordozók, valamint a kizárólag szemléltető- és oktatási célokra készített fali térképek; f) a 8524 vámtarifaszám alá tartozó termékek közül az oktatási-, tudományosvagy kulturális jellegű hanglemezek, hangszalagok és egyéb felvett hanghordozó vagy egyéb hasonló jelenséget hordozó eszközök, beleértve a hanglemezgyártáshoz használt matricákat és mesterlemezeket, kivéve a Kombinált Nómenklatúra 37. árucsoportjában felsorolt termékeket; g) a vámtarifaszám alá tartozó termékek közül a kizárólag szemléltetőés oktatási célokra készített oktatási-, tudományos- vagy kulturális jellegű minták, modellek és fali térképek, valamint a makettek vagy elvont elgondolások, például molekuláris szerkezetek vagy matematikai képletek vizuális megjelenítései; h) hologramok lézervetítéshez; i) multimédia készletek;

Hazatelepülés Magyarországra. Tájékoztató a véglegesen hazatelepülni szándékozó magyar állampolgárok részére

Hazatelepülés Magyarországra. Tájékoztató a véglegesen hazatelepülni szándékozó magyar állampolgárok részére Hazatelepülés Magyarországra Tájékoztató a véglegesen hazatelepülni szándékozó magyar állampolgárok részére A magyar jogszabályok értelmében minden magyar állampolgár alkotmányos joga, hogy hazájába visszatérjen,

Részletesebben

Felhívás. A vámkezelés folyamata

Felhívás. A vámkezelés folyamata Felhívás A Magyar Posta Zrt n keresztül Magyarországra postaforgalomban beérkező, illetve innen kivitelre kerülő küldemények esetében alkalmazandó egyes vámjogszabályokról A vámkezelés folyamata A postaforgalomban

Részletesebben

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap Európai uniós nyomtatványok A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának engedélyével a VIVA Média Holding gondoskodott az úniós csatlakozás után szükséges európai uniós nyomtatványok gyártásáról.

Részletesebben

Fogalmak Oktatási anyag

Fogalmak Oktatási anyag Fogalmak Oktatási anyag 2015. Március 25. Jogforrások 31992R2913 a Közösségi vámkódex létrehozásáról 31993R2454 a Közösségi vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó

Részletesebben

52 344 05 0010 52 02 Vámügy ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 02 Vámügy ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.10.26. (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Részletesebben

A számlán nem szerepelhet semmilyen rövidítés, és minden számlának tartalmaznia kell az alábbi információkat:

A számlán nem szerepelhet semmilyen rövidítés, és minden számlának tartalmaznia kell az alábbi információkat: Tisztelt Partnerünk! Az orosz vámhatóság 2010-ben jelentős szigorításokat vezetett be a vámkezelésben. Annak érdekében, hogy a küldemények megfeleljenek az orosz vámkövetelményeknek, és elkerüljük a fennakadásokat,

Részletesebben

Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen!

Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen! S A J T Ó H Á T T É R A N Y A G Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen! A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tapasztalata szerint egyre több a magáncélú, külföldről történő

Részletesebben

mivel egy tagállamban már szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék szabad mozgásait nem lehet korlátozni

mivel egy tagállamban már szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék szabad mozgásait nem lehet korlátozni A BIZOTTSÁG 3649/92/EGK RENDELETE (1992. december 17.) a feladási tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékek Közösségen belüli szállításának egyszerűsített kísérőokmányáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 1174/2009/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 1174/2009/EK RENDELETE L 314/50 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.12.1. A BIZOTTSÁG 1174/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) az 1798/2003/EK rendelet 34a. és 37. cikkének a 2008/9/EK tanácsi irányelv szerinti héavisszatérítéssel

Részletesebben

Horvátországgal való kereskedelem vámigazgatási szabályai a jelenben és a térség EU-s csatlakozását követően

Horvátországgal való kereskedelem vámigazgatási szabályai a jelenben és a térség EU-s csatlakozását követően Horvátországgal való kereskedelem vámigazgatási szabályai a jelenben és a térség EU-s csatlakozását követően Sági Viktor fhdgy. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Jogszabályok:

Részletesebben

ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK

ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK 5 ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK Részletes tartalomjegyzék... 15 Előszó... 55 Rövidítések... 57 1. Bevezetés... 61 1.1. A vámunió... 61 1.2. Jogforrások... 63 2. Területi hatály...

Részletesebben

Az utasforgalomra vonatkozó vám és egyéb szabályok 2014.

Az utasforgalomra vonatkozó vám és egyéb szabályok 2014. Az utasforgalomra vonatkozó vám és egyéb szabályok 2014. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal jelen kiadványában hasznos információkkal kíván szolgálni azoknak, akik turistaként utaznak az Európai Unión belül,

Részletesebben

Az utasforgalomra vonatkozó vám és egyéb szabályok 2012.

Az utasforgalomra vonatkozó vám és egyéb szabályok 2012. Az utasforgalomra vonatkozó vám és egyéb szabályok 2012. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal jelen kiadványában hasznos információkkal kíván szolgálni azoknak, akik turistaként utaznak az Európai Unión belül,

Részletesebben

101. sz. Egyezmény. a fizetett szabadságról a mezőgazdaságban

101. sz. Egyezmény. a fizetett szabadságról a mezőgazdaságban 101. sz. Egyezmény a fizetett szabadságról a mezőgazdaságban A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4009/2014. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4009/2014. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4009/2014. tájékoztatás a jövedéki szabályozásban alkalmazott vámtarifaszámoknak megfelelő KN-kódokról szóló 4008/2014. számú tájékoztatás módosításáról A jövedéki

Részletesebben

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3.

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3. Általános Megállapodás az Európa Tanács A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Francia Köztársaság, a Görög Királyság, az Ír Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság,

Részletesebben

A vám és a vámjog A vám fogalma, funkciói Vámok rendszerezése A vám és kapcsolódó jogszabályok Fogalmak

A vám és a vámjog A vám fogalma, funkciói Vámok rendszerezése A vám és kapcsolódó jogszabályok Fogalmak A vám és a vámjog A vám fogalma, funkciói Vámok rendszerezése A vám és kapcsolódó jogszabályok Fogalmak Oktatási anyag 2015.05.25. Összeállította: Szórádi András vámszakértő A vám és a vámjog A vámszedés

Részletesebben

1. cikk. 2. cikk. 3. cikk

1. cikk. 2. cikk. 3. cikk 2004.12.16. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 310/261 7. JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Alkotmány III-434. cikke szerint

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 3528602213 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3015/2013. útmutató a vámfelügyelet melletti feldolgozásról A vámfelügyelet melletti feldolgozás vámeljárás alapját a Közösségi Vámkódex létrehozásáról

Részletesebben

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal Melléklet Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal 3. számú melléklet A PÉNZÜGYI VÁLSÁG KAPCSÁN NYÚJTOTT ÁTMENETI TÁMOGATÁSI

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

VÁM Jogszabályok Fogalmak Oktatási anyag. Express-Interfracht Hungaria

VÁM Jogszabályok Fogalmak Oktatási anyag. Express-Interfracht Hungaria VÁM Jogszabályok Fogalmak Oktatási anyag Express-Interfracht Hungaria A vám és a vámjog A vámszedés jogilag szabályozott állami tevékenység A vámjog a vámokra vonatkozó jogi normák és jogviszonyok összessége,

Részletesebben

FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév

FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Illeték, jövedék, vám IVAM1K0MPZP Gazdálkodási modul Kontaktórák

Részletesebben

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei Az Üzletszabályzat 2011. február 3-i módosításának részletei Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy az Európai Bizottság az "Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének

Részletesebben

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről Azok a külföldi természetes személyek, akik valamely Európai Unión kívüli állam polgárai, illetve azok a jogi személyek, amelyek valamely Európai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/781 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/781 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE L 124/4 15.5.. A BIZOTTSÁG (EU) 15/781 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (15. május 19.) a Szerb Köztársaságból származó egyes halakra és halászati termékekre vonatkozó uniós vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről

Részletesebben

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.3. BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. december 1.) a kutyák, macskák és görények harmadik országokból az Európai Unióba irányuló nem kereskedelmi célú

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4008/2014. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4008/2014. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4008/2014. tájékoztatás a jövedéki szabályozásban alkalmazott vámtarifaszámoknak megfelelő KN-kódokról A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának

Részletesebben

ADMINISZTRATÍV KÍSÉRÕOKMÁNY 1

ADMINISZTRATÍV KÍSÉRÕOKMÁNY 1 EURÓPAI KÖZÖSSÉG JÖVEDÉKI TERMÉKEK ADMINISZTRATÍV KÍSÉRÕOKMÁNY 1 1 Feladó 2 Feladó jövedéki száma 3 Bizonylat azonosító 4 Címzett jövedéki száma 5 Számlaszám 6 Számla dátuma 7 Címzett 8 Feladási hely szerint

Részletesebben

3157641207 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3004/2014. útmutató a gazdasági vámeljárások általános kérdéseiről

3157641207 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3004/2014. útmutató a gazdasági vámeljárások általános kérdéseiről 3157641207 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3004/2014. útmutató a gazdasági vámeljárások általános kérdéseiről A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

I. A támogatásban való részvétel feltételei

I. A támogatásban való részvétel feltételei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 56/2010. (IV.15.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.20. COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Franciaország tengeren túli megyéiben kivetett octroi de mer egyedi adóról szóló 2004/162/EK határozatnak

Részletesebben

A8-0277/14 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához

A8-0277/14 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához 25.1.2017 A8-0277/14 Módosítás 14 Bernd Lange a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében Jelentés A8-0277/2016 Marielle de Sarnez Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

Egészségügyi Minisztérium

Egészségügyi Minisztérium Szívességi fordítás Egészségügyi Minisztérium ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI, ÉLELMEZÉSI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐOSZTÁLY ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ÉS ÉLELMEZÉSI OSZTÁLY III. sz. Hivatal Állati Eredetű Élelmiszerek Higiéniája

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat Európai Parlament 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2017)0014 Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs

Részletesebben

Miért fontos az alkalmazandó jog meghatározása a határon átnyúló ügyleteknél?

Miért fontos az alkalmazandó jog meghatározása a határon átnyúló ügyleteknél? Miért fontos az alkalmazandó jog meghatározása a határon átnyúló ügyleteknél? Vannak olyan határokon átnyúló ügyletek, amelyek esetében nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy az adott ügylettel kapcsolatos

Részletesebben

Vámkapu Zrt. Általános Szerződési Feltételek. vámügynöki szolgáltatásokra. Vámjogi Tájékoztató

Vámkapu Zrt. Általános Szerződési Feltételek. vámügynöki szolgáltatásokra. Vámjogi Tájékoztató Vámkapu Zrt. vámügynöki szolgáltatásokra Vámjogi Tájékoztató oldal 1 / 6 A Vámjogi Tájékoztató célja, hogy az alábbiakban felsorolt, szakmai szempontok alapján a vámkezeléseket érintő alábbi kiemelt kérdéskörökhöz

Részletesebben

- Termékek közúti fuvarozásának bejelentése

- Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató EKÁER-rendszer - Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató aktualizálva: 2015.01.22. 2015. január 1-jén elindul az Elektronikus Közúti Árumozgásokat Ellenőrző Rendszer (EKAER).

Részletesebben

Intézményközi referenciaszám: 2014/0100 (COD)

Intézményközi referenciaszám: 2014/0100 (COD) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. május 6. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2014/0100 (COD) 8576/15 AGRILEG 102 CODEC 651 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az elnökség a Tanács Előző dok. sz.: 14760/14,

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1981-06 Vám- és jövedéki alapok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A jövedéki adótörvény rendelkezéseinek

Részletesebben

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány 2009. évi Üzletszabályzatának módosulása 2009. július 1-i hatállyal Az elmúlt évben bekövetkezett pénzügyi-gazdasági válság hatására kialakult helyzetben a

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

Üzletszabályzat A Ré + Ré Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei

Üzletszabályzat A Ré + Ré Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei 1. Meghatározások Üzletszabályzat A Ré + Ré Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék 1./ Meghatározások 2./ Vállalkozás adatai 3./ Általános tudnivalók 4./ Webáruházban található

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.8. C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 MELLÉKLETEK a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1.

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1. Főbb EKAER tudnivalók 2015. március 1. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.24. C(2015) 2619 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a kábítószer-prekurzorokról

Részletesebben

Vámhatóság jogkörébe tartozó vám és adó jogszabályok változásai. Blahó Péter igazgató NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

Vámhatóság jogkörébe tartozó vám és adó jogszabályok változásai. Blahó Péter igazgató NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Vámhatóság jogkörébe tartozó vám és adó jogszabályok változásai 2014 Blahó Péter igazgató NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Az előadás témakörei Jövedéki adó Dohány kiskereskedelem Vám

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám A TANÁCS 1974. december 17-i IRÁNYELVE valamely tagállam állampolgárainak egy másik tagállamban folytatott önálló vállalkozói tevékenység befejezése után az adott tagállam területén maradáshoz való jogáról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete a telekadóról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete a telekadóról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete a telekadóról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményben

Részletesebben

BIZOTTSÁG. L 265/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.9.26. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

BIZOTTSÁG. L 265/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.9.26. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) L 265/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.9.26. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG AZ EK TÖRÖKORSZÁG VÁMÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉSI BIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA (2006. szeptember

Részletesebben

2012.9.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 247/7

2012.9.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 247/7 2012.9.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 247/7 A BIZOTTSÁG 812/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. szeptember 12.) a 747/2001/EK tanácsi rendeletnek a Marokkóból származó egyes mezőgazdasági és feldolgozott

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL Budapest, 2008 Szerzők: Dr. Farkas Alexandra Dr. Kovács Tamás Dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna Nagyné Véber Györgyi Dr. Rónai Gábor Száraz Tünde Varga Zoltán

Részletesebben

A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere

A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere A) Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok I. Jogi alapok A Tanács 2913/92/EGK rendeletének (továbbiakban: Vámkódex) 36a. 36c. cikkeiben és a Bizottság

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK

RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK 15 RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 55 Rövidítések... 57 1. Bevezetés... 61 1.1. A vámunió... 61 1.1.1. A szabadkereskedelmi övezet jellemzői... 62 1.1.2. A vámunió jellemzői...

Részletesebben

Üzletszabályzat. A Wilson-Trading Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei. 1. Meghatározások. Tartalomjegyzék. 1.

Üzletszabályzat. A Wilson-Trading Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei. 1. Meghatározások. Tartalomjegyzék. 1. Üzletszabályzat A Wilson-Trading Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei 1. Meghatározások Tartalomjegyzék 1./ Meghatározások 2./ Vállalkozás adatai 3./ Általános tudnivalók 4./ Webáruházban található

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

2719/92/EGK RENDELETE

2719/92/EGK RENDELETE A BIZOTTSÁG 2719/92/EGK RENDELETE (1992. szeptember 11.) a jövedékiadó-köteles termékek adófelfüggesztéses eljárás mellett történő szállításához szükséges adminisztratív kísérőokmányról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK

Részletesebben

19. cikk Preferenciális elbánás iránti igények és a származási igazolás benyújtása

19. cikk Preferenciális elbánás iránti igények és a származási igazolás benyújtása L 127/1344 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.5.14. A származó termékek meghatározására és az igazgatási együttműködés módszereire vonatkozó JEGYZŐKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK A. SZAKASZ SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOK

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.) 2008.11.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 304/63 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE (2008. október 22.) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések

Részletesebben

IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30.

IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30. IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.17. COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA az Egyesült Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT Általános csoportmentességi rendelet (651/2014/EU rendelet) munkadokumentum Távoli területek lakosainak közlekedésére irányuló szociális támogatás Először az általános csoportmentességi rendelet alkalmazásának

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AF/CE/BA/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AF/CE/BA/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AF/CE/BA/hu 1 A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

Részletesebben

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához Segédlet a kezesség kategóriájának megállapításához Jelen Segédlet célja, hogy segítséget nyújtson a kezesség kategóriájának kiválasztásában. A kezesség alapvetően az ügylet cél szerinti tevékenységi köre

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.21. COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Németországnak, illetve Ausztriának a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló

Részletesebben

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft.

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. szeptember 30. Utolsó módosítás időpontja:

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

Jövedéki adó. 2003. évi CXXVII. tv.

Jövedéki adó. 2003. évi CXXVII. tv. Jövedéki adó 2003. évi CXXVII. tv. Jövedéki adó Bruttó, speciális, egyfázisú adó Beépül az ÁFA alapjába Luxus vagy egészségre ártalmas termék merev árrugalmasság Importszabályozás eszköze Ellenőrzött termelés

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 212/2008/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 212/2008/EK RENDELETE 2008.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 65/5 A BIZOTTSÁG 212/2008/EK RENDELETE (2008. március 7.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről szóló, 2003. december 5-i 138/2004/EK európai parlamenti

Részletesebben

Ingóság, felesleg értékesítése

Ingóság, felesleg értékesítése Horváth János. Ingóság, felesleg értékesítése Nem minősül a kereskedelmi törvény szerint kereskedelmi tevékenységnek, ha a terméket nem üzletszerű gazdasági tevékenységként értékesíti valaki. Üzletszerű

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő (3)- (12) bekezdésekkel egészül ki:

1. A helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő (3)- (12) bekezdésekkel egészül ki: Lovászpatona Község Önkormányzatának 12/2015. (XII. 8.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MELLÉKLET. Csatolmány. a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. Csatolmány. a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 230 final ANNEX 1 MELLÉKLET Csatolmány a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata az Európai Gazdasági Közösség és az Andorrai Hercegség közötti, levélváltás

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL T á j é k o z t a t ó egyes textil- és ruházati termékek importjának 2015. január 1-jétől érvényes autonóm szabályozásáról Észak-Korea, Fehéroroszország Felhívjuk

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület az 1990.évi

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/25

2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/25 2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/25 A BIZOTTSÁG 284/2011/EU RENDELETE (2011. március 22.) a Kínai Népköztársaságból és Hongkong Különleges Közigazgatási Területről származó vagy ott feladott

Részletesebben

IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vám, jövedék. 2013/2014. I. félév

IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vám, jövedék. 2013/2014. I. félév IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vám, jövedék 2013/2014. I. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ 2013/2014. tanév I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa: Vám, jövedék Gazdálkodási modul

Részletesebben

2010. évi XC. törvény

2010. évi XC. törvény 2010. évi XC. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, a gazdaság

Részletesebben

Hír-ADÓ Áruminta definíció az EU Bírósága értelmezésében

Hír-ADÓ Áruminta definíció az EU Bírósága értelmezésében Hír-ADÓ Áruminta definíció az EU Bírósága értelmezésében 2010. október 22. Adótanácsadás Áruminta definíció az EU Bírósága értelmezésében Az Európai Unió Bírósága (továbbiakban: "Bíróság") a közelmúltban

Részletesebben

A szárított, valamint fermentált dohányt érintő jövedéki aktualitások

A szárított, valamint fermentált dohányt érintő jövedéki aktualitások A szárított, valamint fermentált dohányt érintő jövedéki aktualitások Ágoston Krisztián pénzügyőr őrnagy Szabó József pénzügyőr százados osztályvezető NAV KH Jövedéki Főosztály I. A termékkört érintő jövedéki

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/47

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/47 2005.10.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/47 A BIZOTTSÁG 1739/2005/EK RENDELETE (2005. október 21.) cirkuszi állatok tagállamok közötti mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelmények meghatározásáról

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB35 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Vámjog és külkereskedelmi technika 1. 3. A tantárgy

Részletesebben

L 115/40 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.4.28.

L 115/40 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.4.28. L 115/40 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.4.28. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2006. április 21.) a fotózselatin behozatalát illetően a 2004/407/EK bizottsági rendelet módosításáról (az értesítés a C(2006)

Részletesebben