Kutatási zárótanulmány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kutatási zárótanulmány"

Átírás

1 Rubeus Egyesület Szedervessző 1122 Budapest, Krisztina krt II.22. Tel.: Kutatási zárótanulmány készült a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP kiemelt projekt megbízásából A szociálpolitikai tervezéshez és elosztási rendszeréhez, modellezett alternatívák kidolgozása c. III. prioritás 4. alpontjához Kapacitáshiányos területek feltérképezése a gyermekvédelmi szakellátásban október 1

2 A Rubeus Egyesület keretében részt vett kutatók: Czibere Ibolya Csurgó Bernadett Freisinger Balázs Gyarmati Andrea Rácz Andrea Szerkesztette: Rácz Andrea Felkért szakértők, a szakértői tanulmányok szerzői: dr. Bogács Ernő Gagyi Róbert Halasi Anita Molnár László Papp Krisztina Szilvási Léna Temesi Balázs 2

3 Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az alábbi döntéshozóknak, akikkel interjú készült A szociálpolitikai tervezéshez és elosztási rendszeréhez, modellezett alternatívák kidolgozása c. III. prioritás 3. alpontjához készült kutatás keretében: Baloghné Gábor Katalin, dr. Mészáros Ágnes, Sidlovics Ferenc, Temesi Balázs, Varga Beáta. Valamint a kutatás keretében felkért alábbi gyermekvédelmi szakembereknek, akikkel csoportos interjú készült vagy írásban küldték meg véleményüket a témában: Pósáné András Katalin, Riegler Mária, Szilágyi Imre, Tunner Beáta, Grániczné Menyhárt Katalin, Bozsoki Róbert, Kocsis Beáta, Kiss Gergely, Félegyházi Márta, Molnárné Üveges Mária, Lovas János Tibor, Balázs Györgyné, Miklósi Balázs, Pados Zsolt, Horváth Artur, Rezesné Andó Csilla. Továbbá köszönettel tartozunk azoknak a fenntartóknak, akik a kutatás kérdőíves szakaszában megválaszolták online kérdőívünk kérdéseit. 3

4 Tartalom Bevezető...8 I. fejezet: A kapacitásfigyelő rendszer generális sajátosságai...15 I.1. Kapacitástervezés az egészségpolitikában...15 I.2. Kapacitásfigyelő informatikai rendszerek az egészségügyben...22 I.3. Kapacitástervezés a szociális ellátórendszerben...26 I.4. A kapacitástervezés informatikai háttere a szociális ellátórendszerben...30 I.5. Nyilvántartási rendszerek a szociális ellátó rendszerben...33 I.6. Összegző megállapítások...34 II. fejezet: Gyermekvédelmi kapacitásfigyelő rendszer kialakításának szakmai megalapozása...39 II.1. A kapacitásfigyelő rendszer...39 II.1.1. Előzmények...39 II.1.2. Koncepciók...43 II.1.3. Problémafelvetés...44 II.1.4. Kritériumok...46 II.1.5. Elvek...47 II.2. Szükséges indikátorok...53 II.2.1. Szükségletfelmérés...53 II.2.2. Kapacitásfigyelés...57 III. fejezet: Szolgáltatás- és kapacitástervezés a gyermekvédelmi szakellátásban a fenntartók, döntéshozók és a területen dolgozó szakemberek véleménye alapján...63 III.1. Gyermekvédelmi statisztikai adatok áttekintése...64 III. 2. Szolgáltatástervezési koncepciók elemzése...68 III.3. A kérdőíves kutatás eredményei...70 III.4. Az egyéni és csoportos interjúelemzés eredményei...72 Összegzés

5 IV. fejezet: A gyermekvédelmi kapacitásfigyelő rendszer kialakításához néhány főbb szakmai kérdés körbejárása...78 IV.1. Gyermekjóléti alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás együttműködésének tapasztalatai, az együttműködés fejlesztési lehetőségei...78 IV.1.1. Alapelvek...78 IV.1.2. Az együttműködés fogalmának meghatározása...80 IV.1.3. Az együttműködés törvényi szabályozása, az alapellátás és a szakellátás kapcsolódási pontjai...82 IV.1.4. Feladatok a gyermek ideiglenes elhelyezése, vagy nevelésbevétele során...83 IV.1.5. Az elhelyezés folyamata...85 IV.1.6. Kapcsolattartás segítése, családgondozás, hazagondozás...87 IV.1.7. A gyermek nevelésének felülvizsgálata...89 IV.1.8. Utógondozás...90 IV.1.9. A folyamat során felmerülő problémák...91 IV.2. A gyermekvédelmi szakellátás erősségei és gyengeségei, szakpolitikai és szakmai dilemmái a főváros 2013 előtti gyakorlatában...97 IV.2.1. Javaslatok a gyermek és családja versus rendszerszintű érdekek egyeztetésére...97 IV.2.2. A fővárosi gyermekvédelmi szakellátás sajátosságai...99 IV.2.3. A Főváros, mint intézményfenntartó Iv.2.4. Javaslatok a fővárosi jó gyakorlatok nyomán IV.3. Participáció fontossága a gyermekvédelmi szakellátásban - a Gyermekparlament munkája. 107 IV.3.1. A gyermekotthon szakmai szolgáltatásainak célja, működési alapelvek IV.3.2. A Gyermekparlament V. fejezet: A férőhelyek alakulását figyelő rendszer elemei a gyermekvédelmi szakellátásban középpontban a TEGYESZ nyilvántartási rendszer fejlesztése Bevezetés V.1. A szükségletek meghatározása V.1.1. Különleges ellátási szükséglet V.1.2. Speciális ellátási szükséglet

6 V.2. A működési engedélyek V.2.1. Az intézményes férőhelyek V.3. A férőhelyek lefoglalása V.4. A gondozási napok nyilvántartása V.5. Karbantartás, lekérdezések V.6. A folyamat egyben áttekintve VI. fejezet: Gyermekvédelmi kapacitásfigyelő rendszer jogszabályi feltételrendszere VI.1. Elméleti alapvetés VI.1.1. A jog fogalma VI.1.2. A hatékony jog VI.2. A kapacitásfigyelést célzó jogi szabályozás feltételrendszere kialakításának feltételei VI.2.1. A cél VI.2.2. A szükséglet VI.3. A kapacitásfigyelés jogszabályi keretei VI.3.1. Adatvédelem VI.3.2. Adatok és adatkezelés Összegzés VII. fejezet: Jó gyakorlat - Kapacitástervezés az SOS nevelőszülői hálózatában Bevezetés VII.1. A nevelőszülői kapacitás értékelése és tervezése VII.2. Egyéni fejlesztés tervezése VII.3. Nevelőszülők támogatásának rendszere VII.4. Nevelőszülők teljesítményének értékelése VII.5. A szakmai munka monitorozása az SOS szervezetben VII.6. Kapacitástervezés szerepe a programok fejlesztésében és tervezésében VIII. fejezet: Szociális területen a szolgáltatási szükségletek kapacitásainak prognosztizálása

7 Bevezetés VIII.1. Jogszabályi keret VIII.2. A témában érintett néhány projekt VIII.3. Fejlesztési irányok VIII.3.1. A szakma támogatásának szükségessége VIII.3.2. Hatóságokkal, hivatalokkal való együttműködések VIII.4. Kapacitásszabályozás a szociális területen Összegzés Összegző megállapítások Irodalmak

8 Bevezető A gyermekek társadalmunkban - elsősorban életkorukból és fejlődésükből adódóan - olyan sajátos csoportot képviselnek, amelynek jól megfogalmazható önálló érdekei és szükségletei vannak, jogérvényesítő képességük ugyanakkor alulmarad a társadalom többi csoportjához képest, növelve ezzel kiszolgáltatottságukat. Ugyanakkor a gyermekek alapvető, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) deklarált joga, hogy egyenlő, elérhető segítséget kapjanak felnevelkedésükhöz, képességeik, készségeik kibontakoztatásához, családban történő nevelkedésükhöz. Mindez független attól, hogy az ország mely részén, milyen méretű településen születtek. A gyermekellátásoknak feladata ebből fakadóan, hogy szolgáltatásaikat úgy szervezzék, hogy az országban élő minden gyermek egyenlő eséllyel férjen hozzá az életkorának és szükségleteinek megfelelő, minőségi ellátáshoz. A jelenleg működő ellátórendszer sajnálatos módon nem képes a fenti elv maradéktalan megvalósítására. Míg a hátrányos helyzetű térségek kistelepülésein a fenntartási problémák, szakemberhiány miatt kiépületlenek az ellátások, addig azokon a településeken, ahol rendelkezésre állnak a szolgáltatások, kapacitás és együttműködési problémák nehezítik a minőségi ellátás hozzáférhetőségét. Gyakran tapasztalhatjuk, hogy az egyes szolgáltatók nem ismerik egymás és a társszakmák szolgáltatásait, azok tartalmát, szakmai lehetőségeit, szolgáltatásaik szervezése során nem kapcsolódnak össze a kívánt módon. Összefüggésben az elmúlt évtizedekben lezajló társadalmi változásokkal csökken a családokban a gyermekkel együtt töltött idő, átstrukturálódott a családok szabadidő felhasználásának módja. A családszerkezet átalakulásával elenyészővé vált a 8

9 többgenerációs családok száma. Ezek és egy sor más hatás következményeként sérült a családnak a szocializációs funkciója. Sok esetben hiányoznak azok a gondozási, nevelési minták, készségek, kommunikációs, konfliktuskezelő modellek is, melyek segítséget nyújtanának a szülői-, házastársi szerepek betöltésében. Ennek következtében a szülők sok esetben nem kapnak megfelelő segítséget gondozási, nevelési, életviteli problémáik megoldásában. Így például nem hozzáférhető számukra gyermekeik korai képességfejlesztése, professzionális fejlesztőpedagógiai ellátása. Különösen nagy hátrányt jelent ez a sajátos nevelési igényű gyermekek, illetve családjaik számára, akiknek sok esetben születési, vagy fejlődési elmaradásból származó deficitjüket, az ellátórendszer estlegessége miatt nincs esélyük ledolgozni. Jelenleg nem rendelkezünk arra vonatkozó kutatási eredményekkel, hogy a gyermekvédelem rendszerében nyújtott ellátások és szolgáltatások megtervezésében, és azok nyújtásában milyen elvek érvényesülnek a gyakorlati működés során. Alapvető, hogy a gyermekek egyéni szükségletei határozzák meg, hogy milyen szolgáltatásokra van igény és ezek hogyan tudnak adekvát válaszokat adni a gyermek problémáira. A területi működést jellemzően kevésbé megalapozott szakmai elvek mozgatják, a szolgáltatás tervezése és nyújtása ad hoc jellegű, a gyermekvédelemben a tudatos tervezés nincsen jelen. Nem ismert pontosan az sem, hogy az igénybevevő szükségletei milyen mértékben határozzák meg azt, hogy milyen típusú ellátásokkal kerül kapcsolatba. Köztudott azonban, hogy a különböző gyermeki célcsoportokhoz tartozó szükségletek beazonosítása, majd az ezek esetében adekvát szolgáltatási tartalmak meghatározása az egyetlen hatékony eszköz arra, hogy a jelenlegi hazai rendszer kiemelkedően magas arányú első- és másodfajú szociálpolitikai hibáit (nem kap minden 9

10 rászoruló ellátást, valamint a célzás rossz, tehát a szociális rendszer pazarló és azok is kapnak ellátást, akik nem rászorultak) egyszerre csökkenteni lehessen. 15 évvel ezelőtt a Gyvt. hatályba lépése új alapokra helyezte a gyermekvédelmet, a gyermekvédelem intézményrendszere teljes körű strukturális átalakuláson ment keresztül, a törvény megalkotása ugyanis önálló és egységes rendszerré formálta. A Gyvt. és az eltelt években végbemenő, a gyermekvédelem minden elemére kiható változások alapozták meg a gyermekvédelem további fejlesztésének igényét. A gyermekvédelem további fejlesztéséhez azonban szükséges az, hogy megfelelő adatokkal rendelkezzenek azok, akik döntenek arról, hogy milyen fejlesztési irányokat jelöljenek ki, továbbá akik a fejlesztést megtervezik. Az adatszolgáltatást nyilvántartási rendszerek létrehozása kell, hogy megelőzze, ezek közé tartozik egy kapacitásfigyelő rendszer is. Jelen zárótanulmány problémafelvetésének alapja, hogy a gyermekvédelem legszűkebb értelmében (alapellátás esetkezelő szolgáltatásai és a szakellátás ellátásai) alapvető védelmi feladatokat lát el, így annak rendszerszervezési alapelve, hogy mindig rendelkeznie kell elégséges mennyiségű kapacitással a veszélyeztetett, nevelésbe vett gyermekek és fiatalok, valamint utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek szükségleteinek megfelelő ellátásához, illetve tudni kell alkalmazkodnia a szükségletek változásához. A jelenleg hatályos jogszabályok előírják az üres férőhelyek nyilvántartását, emellett a szakellátásba történő beáramlás és az ott ellátott gyermekek státusza folyamatosan monitorozásra kerül. Ugyanakkor kevés információnk van arra vonatkozóan, hogy milyen típusú szükségletekre és milyen mértékben 10

11 nem tud választ adni a rendszer. Annak érdekében, hogy gördülékeny legyen a gyermekek, fiatal felnőttek ellátása, az ellátások fejlesztését célzottan az ellátási hiányokra tudjuk koncentrálni, valamint, hogy a szolgáltatásfejlesztésre fordított források a legjobb hatékonysággal kerüljenek felhasználásra, ismernünk kell az ellátási hiányokat, azok jellemzőit. Ahhoz, hogy a gyermekek, fiatal felnőttek szükségleteinek megfelelő ellátását rendszerszinten meg tudjuk valósítani, szükséges egy ún. kapacitásfigyelő rendszer kiépítése, amely azonnal és pontosan képes megmutatni az egyes hiányokat. Az elfogadott kutatási terv értelmében éppen ezért jelen szakértői fejlesztés célja egy olyan szakmai anyag elkészítése, mely az alábbiakra terjed ki: - kapacitásfigyelő rendszer generális sajátosságainak, - gyermekvédelmi kapacitásfigyelő rendszer generális sajátosságainak és működési elveinek bemutatása, - tervezés tapasztalatainak országos szinten való elemzése (III.3. - A szociális szolgáltatások és gyermekvédelmi ellátások tervezésének, szolgáltatások és ellátások biztosításának hatékonyabb elosztását támogató felmérés eredményeinek becsatornázása), - a kapacitásfigyelő rendszerhez kötődő szélesebb szakmai kérdések felvetése, - koncepció készítése a kapacitásfigyelő rendszer megtervezésére és a szükséges jogszabályi feltételek áttekintése (Tegyesz nyilvántartási rendszer fejlesztésének szakmai megalapozása), - a gyermekvédelmi kapacitásfigyelő rendszer szakmai elveinek rögzítését követően a szociális területre vonatkozóan kitekintés. 11

12 Zárótanulmányunk nyolc fő fejezetből áll. Elsőként a kapacitásfigyelő rendszer generális sajátosságait tekintjük át, ebben a fejezetben nemzetközi és hazai irodalmak feldolgozása által foglalkozunk egyfelől a kapacitástervezés kérdéskörével az egészségügy és a szociális ellátórendszer vonatkozásában, valamint foglalkozunk a kapacitásfigyelő rendszerek informatikai hátterével is (I. fejezet). A Megbízó döntése értelmében nem foglalkozunk a nemzetközi szintű mainstream gyermekvédelemben alkalmazott kapacitásfigyelő rendszerekkel, de az előbb említett két szakterület vizsgálata alapján néhány szempontot, megfontolandó területet érintünk akkor, amikor a gyermekvédelmi kapacitásfigyelő rendszer kialakításának szakmai szempontjait vesszük sorra (II. fejezet). Ebben a fejezetben sorra vesszük a kapacitásfigyelő rendszer kialakításakor és annak működtetésekor érvényesítendő gyermekvédelmi elveket is, kitérünk a szükséges indikátorok körére is. A zárótanulmány következő része (III. fejezet) a szolgáltatás- és kapacitástervezés tárgykörben készült kvantitatív és kvalitatív kutatás legfontosabb eredményeit ismerteti, mely eredmények rávilágítanak arra, hogy jelenleg a gyermekvédelemben nem beszélhetünk tudatos tervezésről és számos fejlesztési irány rajzolódik ki a hazai gyermekvédelem döntéshozói és területen dolgozó szakemberei számára. A kutatás eredményei alapján, valamint eredeti kutatási koncepciónkat és Megbízónk szándékát követve két szálon elindulva foglalkozunk a gyermekvédelmi kapacitásfigyelő rendszer kialakítása kapcsán néhány fő szakmai kérdéskörrel (IV., V. és VI. fejezet). Egyfelől egy szélesebb értelemben vett kapacitásfigyelő rendszer mely a gyermek szakellátásba kerülésétől, annak kikerüléséig vagy még további fejlesztések révén kialakítandó rendszer esetében már az alapellátásban való megjelenéstől a szakellátásig, becsatornázva más rendszereket, mint egészségügy, oktatás, szülők által igénybe vett szociális ellátások esetében felmerülő adekvát témaköröket járunk végig független szakértői tanulmányok által. Ilyen téma a gyermekjóléti alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás együttműködési tapasztalatainak feltérképezése, annak vizsgálata, hogy a kapacitások tervezésében egymás véleményének érvényesítése mennyiben történik meg a gyakorlati működés során (IV.1.). Bemutatjuk a fővárosi tapasztalatok alapján az egyes ellátások 12

13 tervezésének problematikáját is, kitérve arra, milyen erősségei és gyengeségei vannak a gyermekvédelmi szakellátásnak (IV.2.). Továbbá, mint ahogyan erre a III. fejezetben is rámutattunk, a gyermekek kívánalmai és sajnálatos módon egyedi szükségletei kevéssé jelennek meg a szolgáltatások igénybevételénél, így fontosnak tartottuk a participáció kérdéskörét végigjárni (IV.3) és jó gyakorlatként a FICE - Magyarországi Egyesületének Gyermekparlamentjét bemutatni, melyre nemzetközi szinten is nagy a szakmai érdeklődés. Ezt követően a másik szálon haladva, a kapacitásfigyelést szűkebben értelmezve a férőhelyek alakulását figyelő rendszer elemeivel foglalkozunk a szakellátás vonatkozásában, ahol a fókuszban a Tegyesz nyilvántartási rendszer fejlesztése áll (V. fejezet). A kutatási terv eredetileg ilyen feladatot nem tartalmazott, de a téma nem csak fontossága miatt megkerülhetetlen, hanem a miatt is, hogy a TÁMOP konstrukcióban ennek a rendszernek az informatikai fejlesztése zajlik, így ezt szerettük volna szakértőnk bevonása által szakmailag megalapozni és ezzel egyidejűleg a megbízói új igénynek is megfelelni. A szűkebb és tágabb értelemben értelmezett kapacitásfigyelő rendszerhez illeszkedően kerül megvizsgálásra a jogszabályi feltételrendszer, ahol az adatvédelem, adatok gyűjtése és kezelése is fontos szempontként jelenik meg (VI. fejezet). Ezt követően az SOS Gyermekfalu kapacitástervezéssel és figyeléssel kapcsolatos szakmai munkáját ismertetjük jó gyakorlatként (VII. fejezet). Végezetül a szociális szükségletek kapacitásainak prognosztizálásával foglalkozunk a szociális ellátások vonatkozásában (VIII. fejezet), ahol a fejlesztési irányokat is körbejárjuk, ennek két fontos iránya a szakmai támogatás szükségességének hangsúlyozása és a hatóságokkal, hivatalokkal való együttműködés. Zárótanulmányunk összegző megállapításokkal és a kapacitásfigyelő rendszer hosszú távú fenntarthatóságának felvetésével zárul. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy zárótanulmányunk a nemzetközi és a nagyon hiányos hazai irodalmak, a témában elkészült kutatási eredmények összegzésén túl független gyermekvédelmi és szociális tárgyú szakértői tanulmányokra épül, mely 13

14 szakértői tanulmányok önállóan is alkalmasak arra, hogy egy-egy témát felvetve a dilemmákat körbejárják és a kapacitástervezésben és döntéshozatalban dolgozók számára megfontolandó szakmai szempontokat adjanak. (Az egyes fejezetek közötti átfedések részben ebből erednek.) Zárótanulmányunk fontosságát és a szakma általi hasznosíthatóságát abban látjuk ahogy ez a Megbízó által elfogadott kutatási tervben is szerepel hogy a gyermekvédelmi kapacitásfigyelő rendszer fejlesztését annak akár legszélesebb, akár szűkítőbb, egy már létező, konkrét rendszer fejlesztésére épülve szakmailag megalapozzuk, figyelembe véve a kapacitásfigyelés és tervezés gyermekvédelmi elveit, a szükséges indikátorok körét, valamint felvessünk és körbejárjunk néhány fontos szakmai kérdéskört, kitérve egy ilyen mérvű szakmai fejlesztés esetén a kapacitásfigyelést célzó jogi szabályozás feltételrendszere kialakításának feltételeire is. Ugyanakkor arra nem vállalkozhattunk, hogy egy konkrét kapacitásfigyelő rendszert tervezzünk meg, megbízatásunk nem is erre irányul annak teljes szakmai, fiskális, jogi és informatikai hátterének kidolgozásával. Bízunk abban, hogy zárótanulmányunkkal segíteni tudjuk a gyermekvédelem fejlesztését és szakmai szempontjainkkal, a felvetett vitás kérdésekkel, dilemmákkal hozzájárulhatunk egy jövőbeli kapacitásfigyelő rendszer szakmai megalapozásához. 14

15 I. fejezet: A kapacitásfigyelő rendszer generális sajátosságai A tanulmány célja, hogy áttekintse a kapacitásfigyelő rendszer szakmai elveit és informatikai követelményeit, módszereit a szociális és egészségügyi rendszer hazai és nemzetközi áttekintése segítségével. Az áttekintés célja, hogy összegyűjtse azokat az általános elveket és sajátosságokat, amelyek jól hasznosíthatóak a gyermekvédelmi kapacitásfigyelő rendszer hosszú távú, hatékony működtetési elveinek kidolgozásához. I.1. Kapacitástervezés az egészségpolitikában A kapacitástervezés az egészségpolitika egyik kiemelkedő fontosságú területe. Egy Kanada, Dánia, Anglia, Finnország, Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia és Új-Zéland egészségügyi rendszerét, különös tekintettel a kapacitástervezés különböző formáit bemutató tanulmány szerint a legtöbb országban az egészségügyi kapacitástervezésnek nemzeti, regionális és helyi szintjei vannak az egészségügyi rendszeren belüli kormányzati szinteknek megfelelően, ugyanakkor az egyes szintek közötti feladatmegosztás sok esetben nem tisztázott.(ettelt at al 2008)A regionális és helyi hatóságok is lehetnek felügyelő szervek, de ezek nagymértékben különböznek a populáció nagysága, a jogi és politikai megbízatásuk és a szervezeti struktúrájuk tekintetében egyaránt. A vizsgálatban szereplő országok többségében az egészségügyi kapacitástervezés a regionális szintekre van átruházva (amely gyakran egybeesik a teljes egészségügyi rendszer irányításának felelőségi körével). A helyi szereplők Dániában és Finnországban jutnak jelentős szerephez. Kanadában a provinciák felelősek a kapacitástervezésért, ami néhány esetben a nemzeti keretek figyelembevételével és a helyi hatóságok részvételével valósul meg. Dániában a régiók és a települések önállóan 15

16 tervezik a helyi egészségügyet némi központi felügyelet mellett. Angliában a nemzeti és regionális tervezést a központi kormányzat irányítja a helyi hatóságok részvételével. Finnországban a tervezés a települések és a települési szintű kórházi körzetek feladata. Franciaországban a regionális kórházi ügynökségek tervezik az egészségügyet központilag meghatározott keretek között, egyeztetve a regionális érintettekkel. Németországban a tartományi kormányzatok tervezik az egészségügyi kapacitást a nemzeti és regionális szabályozás alapján és a regionális érintettekkel egyeztetve. Olaszországban a regionális kormányzatok a nemzeti egészségügyi tervek alapján tervezik az egészségügyi kapacitást, ami döntően kórházi kapacitást jelent. Hollandiában a regionális ellátó szervezetek feladata az akut kórházi ellátás estében a kapacitástervezés, amit a nemzeti kormányzat hagy jóvá. Új-Zélandon a kapacitástervezés feladata a központi kormányzat és a Körzeti Egészségügyi Szervek között oszlik meg. A regionális/helyi tervezési struktúra sok helyen nagymértékű átfedésben van a regionális/helyi politikai struktúrával (például Dániában a régiók esetében), míg máshol külön regionális, illetve helyi szervezeteket hoznak létre az egészségügy szervezésére, mint például Franciaországban a Regionális Kórházi Ügynökségek vagy Új-Zélandon a Körzeti Egészségügyi Szervek. Hollandia a nagymértékben liberalizált egészségügyi kapacitástervezési rendszerével eltér a fentiekben vázolt általános képtől. Hollandia esetében, míg az egészségügyi rendszer egésze felett a felelősség megmaradt a nemzeti kormányzat kezében, a regionális és helyi szintek közvetlenül részt vesznek az egészségügyi kapacitás tervezésben. A kormányzat fokozatos kivonása a tervezésből az 1980-as években kezdődött, összhangban a szabályozott piaci folyamatoknak kedvező politikai légkör megjelenésével a központi ellenőrzéssel szemben. Az általánosan kötelező egészségbiztosítási rendszer 16

17 2006-os bevezetését követően az akut egészségügyi ellátás tervezése átkerült az egészségügyi biztosítókkal együttműködő regionális kórházi szervezetekhez és a kormány jóváhagyása csak a nagyobb beruházást igénylő tervek (pl. új kórház építése) esetében szükséges. Az ellátó szervezetek aktív bevonása a tervezésbe jellemző Franciaországra és Németországra is, amely két országnak erőteljes korporatista hagyományai vannak. A köz és egyéb érintettek, mint az egészségügyi szakemberek, konzultáció formájában történő bevonása a tervezés folyamatába jellemző Angliában, Olaszországban és Új- Zélandon. Dániában és Finnországban a közszereplők bevonása a tervezésbe a regionális és helyi testületek képviselőinek bevonását jelenti. Az egészségtervek és a tervezés típusát tekintve elmondható, hogy talán Hollandiát kivéve minden ország alkalmazza az egészségtervet, mint a tervezés fő eszközét. Összhangban a különböző adminisztrációs szintek tervezésbe való bevonásával, az egészségtervek kidolgozása történhet nemzeti, regionális vagy helyi szinten. Alapvetően a tervezésnek két funkciója van a stratégiai tervezés és az operatív tervezés. A stratégiai tervezés a kertetek kialakítását, az egészségügyi rendszer elveinek és általános irányvonalainak meghatározását jelenti, amit leggyakrabban az egészségügyi rendszeren belüli legmagasabb szintű hatóságok határoznak meg, úgy mint a központi egészségügyi minisztérium Angliában, Franciaországban, Olaszországban és Új-Zélandon, vagy az adott regionális és helyi szintek a decentralizált rendszerekben, úgy mint a tartományi/területi önkormányzatok és regionális egészségügyi hatóságok Kanadában vagy a szövetségi államok Németországban (de csak a kórházi ellátás esetén.). Ezzel ellentétben Dániában és Finnországban a stratégiai tervezés a regionális és helyi 17

18 hatóságokhoz van átruházva. Az alacsonyabb szintű adminisztrációs szervek részvételét a stratégiai tervezésben nagymértékben meghatározza az autonómia szintje és a döntéshozatali hatáskörük. Az operatív tervezés a stratégia terv lefordítását jelenti konkrét cselekvéssekké, ami kiterjed az egészségügyi szolgáltatások teljes körére és magában foglalja a költségvetést és az erőforrások elosztását, a szolgáltatások szervezését a személyzet és létesítmények és berendezések fenntartását. Az operatív tervezés leggyakrabban a regionális hatóságok feladata, de végezhetik a helyi hatóságok is, mint a regionális egészségügyi hatóságok Kanadában, a helyi önkormányzatok Dániában és Finnországban, valamint az elsődleges ellátást biztosító szervek Angliában. Egyes országokban a regionális/helyi tervek közvetlenül a nemzeti egészségügyi terven alapulnak és a regionális hatóságok felelőssége, hogy integrálják a nemzeti irányelveket a regionális egészségügyi tervekbe (vertikális integráció). Általában ez a jellemző Angliában, Franciaországban, Olaszországban, Új-Zélandon, valamint Kanadában, ahol a regionális egészségügyi hatóságoknak el kell fogadniuk és végre kell hajtaniuk a területi vagy tartományi kormányzatok által kidolgozott egészségterveket. A regionális és helyi tervezés Dániában és Finnországban elsősorban operatív tervezést jelent. Dániában a rendszer különböző szintű szereplői felelősek a különböző egészségügyi ágazatokért: a régiók tervezik a kórházi ellátást és néhány alapellátási típust, míg a helyi önkormányzatok tervezik a rehabilitációt, a hosszú távú ellátást és néhány alapellátást. Bár kevés vertikális integráció jelenleg még itt is megfigyelhető, ez alapvetően változóban van a közelmúltban lezajlott adminisztratív átszervezés eredményeként, ami a felelősségi körök újraelosztására is kiterjedt. 18

19 A tervezés hatóköre és ágazatai kapcsán elmondható, hogy minden vizsgált országban a tervezés középpontjában a kórházi ellátás áll. Szisztematikus tervezés az ambuláns ellátás területén csak Dániában, Angliában és Új-Zélandon figyelhető meg és bizonyos mértékig Finnországban. Az országok nagymértékben különböznek abban a tekintetben, hogy a tervezés milyen mértékben vonatkozik az állami és a nem állami szolgáltatókra, ami általában azon alapul, hogy a magánszolgáltatók az adott ország gyakorlatában jogosultak-e a állami finanszírozásra a szolgáltatásaikért. A kórházi és egészségügyi tervek Kanadában, Franciaországban, Németországban és Olaszországban egyaránt kiterjednek a köz és magánkórházakra, beleértve, ha a tulajdonosa és ha az üzemeltetője a magánvállalkozás, de a szolgáltatásaik növelése minden esetben engedélyhez kötött. Ezzel szemben Dániában, Angliában, Finnországban és Új-Zélandon a tervezés főleg a közintézményekre vonatkozik. A kórházai kapacitástervezés esetében a nemzetközi vizsgálat megállapította, hogy a kórházi kapacitástervezés több dimenziót foglal magába: a meglévő intézmények és az új fejlesztésekre vonatkozó beruházásokat, a drága berendezésekre és technológiákra vonatkozó beruházásokat, a szolgáltatásszervezést, valamint az emberi és pénzügyi erőforrás tervezést. Az egészségügy szervezésének különböző megközelítésit figyelembe véve nem meglepő, hogy a tervezés intenzitása a különböző területeken országonként nagy változatosságot mutat. A legtöbb ország tervezi a kórházak számát, de a kidolgozottság hatóköre és szintje különböző. Néhány esetben a tervek csak a kórházak számát és elhelyezkedését tartalmazzák a meglévő infrastruktúrát alapul véve, míg máshol a tervezés sokkal tovább megy és részletesen meghatározza a számát és formáját a speciális részlegeknek, valamint a földrajzi elhelyezkedésüket is. Hagyományosan a kórházi ágyak tervezése a legfőbb feladata a kórházi ellátás tervezésnek. Ez megmaradt kiemelt területnek ma is Finnországban, Olaszországban, Új- Zélandon és a legtöbb kanadai tartományban és német tartományi államban. Ezzel 19

20 szemben Angliában és Franciaországban nagymértékben eltérnek ettől a megközelítéstől és nagy figyelmet fordítanak a tervezésben a szolgáltatás volumenére és aktivitására. A tőkebefektetés-tervezés kapcsán a vizsgálat eredményei szerint a jelentős kórházi infrastruktúra beruházást az operatív ügyektől és működési költségektől elkülönítve tervezik. Dániában, Finnországban és Németországban (főleg az állami kórházak esetében) és Olaszországban az új kórházi fejlesztéseket és a jelentős átalakítási projekteket regionális szinten tervezik és finanszírozzák. Míg Franciaországban, Új- Zélandon és Hollandiában az új kórházi fejlesztésekhez a központi kormányzat jóváhagyása szükséges. A legtöbb országban a regionális (és sokszor a nemzeti) hatóságok is részt vesznek a nagyobb kórházi beruházások finanszírozásában, míg Hollandiában a kórházi fejlesztéseket teljes mértékben magántőkéből fedezik. A magánberuházások egyre növekvő jelentősége más országokban is megfigyelhető, Kanadában például a kórházi beruházásokat gyakran támogatják az egyes kórházakhoz kapcsolódó jótékonysági szervezetek. A tőkebefektetés-tervezés folyamata országonként eltérő képet mutat a hosszú és rövid távú befektetések tervezése vonatkozásában. Finnországban például a hosszú távú beruházások (10 évet meghaladó) tervezése és felügyelete a kórházi körzetek feladata, míg a rövid távú beruházások (ami kisebb beruházást is jelent) az alsóbb egészségügyi szintekhez kerülnek és csak a kórházi körzetek jóváhagyása szükséges hozzá. Angliában pedig a kisebb beruházások tervezése a helyi alapellátási szervek feladata, az Egyesült Királyság Egészségügyi Minisztériuma által meghatározott keretek figyelembe vétele mellett. 20