Kutatási zárótanulmány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kutatási zárótanulmány"

Átírás

1 Rubeus Egyesület Szedervessző 1122 Budapest, Krisztina krt II.22. Tel.: Kutatási zárótanulmány készült a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP kiemelt projekt megbízásából A szociálpolitikai tervezéshez és elosztási rendszeréhez, modellezett alternatívák kidolgozása c. III. prioritás 4. alpontjához Kapacitáshiányos területek feltérképezése a gyermekvédelmi szakellátásban október 1

2 A Rubeus Egyesület keretében részt vett kutatók: Czibere Ibolya Csurgó Bernadett Freisinger Balázs Gyarmati Andrea Rácz Andrea Szerkesztette: Rácz Andrea Felkért szakértők, a szakértői tanulmányok szerzői: dr. Bogács Ernő Gagyi Róbert Halasi Anita Molnár László Papp Krisztina Szilvási Léna Temesi Balázs 2

3 Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az alábbi döntéshozóknak, akikkel interjú készült A szociálpolitikai tervezéshez és elosztási rendszeréhez, modellezett alternatívák kidolgozása c. III. prioritás 3. alpontjához készült kutatás keretében: Baloghné Gábor Katalin, dr. Mészáros Ágnes, Sidlovics Ferenc, Temesi Balázs, Varga Beáta. Valamint a kutatás keretében felkért alábbi gyermekvédelmi szakembereknek, akikkel csoportos interjú készült vagy írásban küldték meg véleményüket a témában: Pósáné András Katalin, Riegler Mária, Szilágyi Imre, Tunner Beáta, Grániczné Menyhárt Katalin, Bozsoki Róbert, Kocsis Beáta, Kiss Gergely, Félegyházi Márta, Molnárné Üveges Mária, Lovas János Tibor, Balázs Györgyné, Miklósi Balázs, Pados Zsolt, Horváth Artur, Rezesné Andó Csilla. Továbbá köszönettel tartozunk azoknak a fenntartóknak, akik a kutatás kérdőíves szakaszában megválaszolták online kérdőívünk kérdéseit. 3

4 Tartalom Bevezető...8 I. fejezet: A kapacitásfigyelő rendszer generális sajátosságai...15 I.1. Kapacitástervezés az egészségpolitikában...15 I.2. Kapacitásfigyelő informatikai rendszerek az egészségügyben...22 I.3. Kapacitástervezés a szociális ellátórendszerben...26 I.4. A kapacitástervezés informatikai háttere a szociális ellátórendszerben...30 I.5. Nyilvántartási rendszerek a szociális ellátó rendszerben...33 I.6. Összegző megállapítások...34 II. fejezet: Gyermekvédelmi kapacitásfigyelő rendszer kialakításának szakmai megalapozása...39 II.1. A kapacitásfigyelő rendszer...39 II.1.1. Előzmények...39 II.1.2. Koncepciók...43 II.1.3. Problémafelvetés...44 II.1.4. Kritériumok...46 II.1.5. Elvek...47 II.2. Szükséges indikátorok...53 II.2.1. Szükségletfelmérés...53 II.2.2. Kapacitásfigyelés...57 III. fejezet: Szolgáltatás- és kapacitástervezés a gyermekvédelmi szakellátásban a fenntartók, döntéshozók és a területen dolgozó szakemberek véleménye alapján...63 III.1. Gyermekvédelmi statisztikai adatok áttekintése...64 III. 2. Szolgáltatástervezési koncepciók elemzése...68 III.3. A kérdőíves kutatás eredményei...70 III.4. Az egyéni és csoportos interjúelemzés eredményei...72 Összegzés

5 IV. fejezet: A gyermekvédelmi kapacitásfigyelő rendszer kialakításához néhány főbb szakmai kérdés körbejárása...78 IV.1. Gyermekjóléti alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás együttműködésének tapasztalatai, az együttműködés fejlesztési lehetőségei...78 IV.1.1. Alapelvek...78 IV.1.2. Az együttműködés fogalmának meghatározása...80 IV.1.3. Az együttműködés törvényi szabályozása, az alapellátás és a szakellátás kapcsolódási pontjai...82 IV.1.4. Feladatok a gyermek ideiglenes elhelyezése, vagy nevelésbevétele során...83 IV.1.5. Az elhelyezés folyamata...85 IV.1.6. Kapcsolattartás segítése, családgondozás, hazagondozás...87 IV.1.7. A gyermek nevelésének felülvizsgálata...89 IV.1.8. Utógondozás...90 IV.1.9. A folyamat során felmerülő problémák...91 IV.2. A gyermekvédelmi szakellátás erősségei és gyengeségei, szakpolitikai és szakmai dilemmái a főváros 2013 előtti gyakorlatában...97 IV.2.1. Javaslatok a gyermek és családja versus rendszerszintű érdekek egyeztetésére...97 IV.2.2. A fővárosi gyermekvédelmi szakellátás sajátosságai...99 IV.2.3. A Főváros, mint intézményfenntartó Iv.2.4. Javaslatok a fővárosi jó gyakorlatok nyomán IV.3. Participáció fontossága a gyermekvédelmi szakellátásban - a Gyermekparlament munkája. 107 IV.3.1. A gyermekotthon szakmai szolgáltatásainak célja, működési alapelvek IV.3.2. A Gyermekparlament V. fejezet: A férőhelyek alakulását figyelő rendszer elemei a gyermekvédelmi szakellátásban középpontban a TEGYESZ nyilvántartási rendszer fejlesztése Bevezetés V.1. A szükségletek meghatározása V.1.1. Különleges ellátási szükséglet V.1.2. Speciális ellátási szükséglet

6 V.2. A működési engedélyek V.2.1. Az intézményes férőhelyek V.3. A férőhelyek lefoglalása V.4. A gondozási napok nyilvántartása V.5. Karbantartás, lekérdezések V.6. A folyamat egyben áttekintve VI. fejezet: Gyermekvédelmi kapacitásfigyelő rendszer jogszabályi feltételrendszere VI.1. Elméleti alapvetés VI.1.1. A jog fogalma VI.1.2. A hatékony jog VI.2. A kapacitásfigyelést célzó jogi szabályozás feltételrendszere kialakításának feltételei VI.2.1. A cél VI.2.2. A szükséglet VI.3. A kapacitásfigyelés jogszabályi keretei VI.3.1. Adatvédelem VI.3.2. Adatok és adatkezelés Összegzés VII. fejezet: Jó gyakorlat - Kapacitástervezés az SOS nevelőszülői hálózatában Bevezetés VII.1. A nevelőszülői kapacitás értékelése és tervezése VII.2. Egyéni fejlesztés tervezése VII.3. Nevelőszülők támogatásának rendszere VII.4. Nevelőszülők teljesítményének értékelése VII.5. A szakmai munka monitorozása az SOS szervezetben VII.6. Kapacitástervezés szerepe a programok fejlesztésében és tervezésében VIII. fejezet: Szociális területen a szolgáltatási szükségletek kapacitásainak prognosztizálása

7 Bevezetés VIII.1. Jogszabályi keret VIII.2. A témában érintett néhány projekt VIII.3. Fejlesztési irányok VIII.3.1. A szakma támogatásának szükségessége VIII.3.2. Hatóságokkal, hivatalokkal való együttműködések VIII.4. Kapacitásszabályozás a szociális területen Összegzés Összegző megállapítások Irodalmak

8 Bevezető A gyermekek társadalmunkban - elsősorban életkorukból és fejlődésükből adódóan - olyan sajátos csoportot képviselnek, amelynek jól megfogalmazható önálló érdekei és szükségletei vannak, jogérvényesítő képességük ugyanakkor alulmarad a társadalom többi csoportjához képest, növelve ezzel kiszolgáltatottságukat. Ugyanakkor a gyermekek alapvető, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) deklarált joga, hogy egyenlő, elérhető segítséget kapjanak felnevelkedésükhöz, képességeik, készségeik kibontakoztatásához, családban történő nevelkedésükhöz. Mindez független attól, hogy az ország mely részén, milyen méretű településen születtek. A gyermekellátásoknak feladata ebből fakadóan, hogy szolgáltatásaikat úgy szervezzék, hogy az országban élő minden gyermek egyenlő eséllyel férjen hozzá az életkorának és szükségleteinek megfelelő, minőségi ellátáshoz. A jelenleg működő ellátórendszer sajnálatos módon nem képes a fenti elv maradéktalan megvalósítására. Míg a hátrányos helyzetű térségek kistelepülésein a fenntartási problémák, szakemberhiány miatt kiépületlenek az ellátások, addig azokon a településeken, ahol rendelkezésre állnak a szolgáltatások, kapacitás és együttműködési problémák nehezítik a minőségi ellátás hozzáférhetőségét. Gyakran tapasztalhatjuk, hogy az egyes szolgáltatók nem ismerik egymás és a társszakmák szolgáltatásait, azok tartalmát, szakmai lehetőségeit, szolgáltatásaik szervezése során nem kapcsolódnak össze a kívánt módon. Összefüggésben az elmúlt évtizedekben lezajló társadalmi változásokkal csökken a családokban a gyermekkel együtt töltött idő, átstrukturálódott a családok szabadidő felhasználásának módja. A családszerkezet átalakulásával elenyészővé vált a 8

9 többgenerációs családok száma. Ezek és egy sor más hatás következményeként sérült a családnak a szocializációs funkciója. Sok esetben hiányoznak azok a gondozási, nevelési minták, készségek, kommunikációs, konfliktuskezelő modellek is, melyek segítséget nyújtanának a szülői-, házastársi szerepek betöltésében. Ennek következtében a szülők sok esetben nem kapnak megfelelő segítséget gondozási, nevelési, életviteli problémáik megoldásában. Így például nem hozzáférhető számukra gyermekeik korai képességfejlesztése, professzionális fejlesztőpedagógiai ellátása. Különösen nagy hátrányt jelent ez a sajátos nevelési igényű gyermekek, illetve családjaik számára, akiknek sok esetben születési, vagy fejlődési elmaradásból származó deficitjüket, az ellátórendszer estlegessége miatt nincs esélyük ledolgozni. Jelenleg nem rendelkezünk arra vonatkozó kutatási eredményekkel, hogy a gyermekvédelem rendszerében nyújtott ellátások és szolgáltatások megtervezésében, és azok nyújtásában milyen elvek érvényesülnek a gyakorlati működés során. Alapvető, hogy a gyermekek egyéni szükségletei határozzák meg, hogy milyen szolgáltatásokra van igény és ezek hogyan tudnak adekvát válaszokat adni a gyermek problémáira. A területi működést jellemzően kevésbé megalapozott szakmai elvek mozgatják, a szolgáltatás tervezése és nyújtása ad hoc jellegű, a gyermekvédelemben a tudatos tervezés nincsen jelen. Nem ismert pontosan az sem, hogy az igénybevevő szükségletei milyen mértékben határozzák meg azt, hogy milyen típusú ellátásokkal kerül kapcsolatba. Köztudott azonban, hogy a különböző gyermeki célcsoportokhoz tartozó szükségletek beazonosítása, majd az ezek esetében adekvát szolgáltatási tartalmak meghatározása az egyetlen hatékony eszköz arra, hogy a jelenlegi hazai rendszer kiemelkedően magas arányú első- és másodfajú szociálpolitikai hibáit (nem kap minden 9

10 rászoruló ellátást, valamint a célzás rossz, tehát a szociális rendszer pazarló és azok is kapnak ellátást, akik nem rászorultak) egyszerre csökkenteni lehessen. 15 évvel ezelőtt a Gyvt. hatályba lépése új alapokra helyezte a gyermekvédelmet, a gyermekvédelem intézményrendszere teljes körű strukturális átalakuláson ment keresztül, a törvény megalkotása ugyanis önálló és egységes rendszerré formálta. A Gyvt. és az eltelt években végbemenő, a gyermekvédelem minden elemére kiható változások alapozták meg a gyermekvédelem további fejlesztésének igényét. A gyermekvédelem további fejlesztéséhez azonban szükséges az, hogy megfelelő adatokkal rendelkezzenek azok, akik döntenek arról, hogy milyen fejlesztési irányokat jelöljenek ki, továbbá akik a fejlesztést megtervezik. Az adatszolgáltatást nyilvántartási rendszerek létrehozása kell, hogy megelőzze, ezek közé tartozik egy kapacitásfigyelő rendszer is. Jelen zárótanulmány problémafelvetésének alapja, hogy a gyermekvédelem legszűkebb értelmében (alapellátás esetkezelő szolgáltatásai és a szakellátás ellátásai) alapvető védelmi feladatokat lát el, így annak rendszerszervezési alapelve, hogy mindig rendelkeznie kell elégséges mennyiségű kapacitással a veszélyeztetett, nevelésbe vett gyermekek és fiatalok, valamint utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek szükségleteinek megfelelő ellátásához, illetve tudni kell alkalmazkodnia a szükségletek változásához. A jelenleg hatályos jogszabályok előírják az üres férőhelyek nyilvántartását, emellett a szakellátásba történő beáramlás és az ott ellátott gyermekek státusza folyamatosan monitorozásra kerül. Ugyanakkor kevés információnk van arra vonatkozóan, hogy milyen típusú szükségletekre és milyen mértékben 10

11 nem tud választ adni a rendszer. Annak érdekében, hogy gördülékeny legyen a gyermekek, fiatal felnőttek ellátása, az ellátások fejlesztését célzottan az ellátási hiányokra tudjuk koncentrálni, valamint, hogy a szolgáltatásfejlesztésre fordított források a legjobb hatékonysággal kerüljenek felhasználásra, ismernünk kell az ellátási hiányokat, azok jellemzőit. Ahhoz, hogy a gyermekek, fiatal felnőttek szükségleteinek megfelelő ellátását rendszerszinten meg tudjuk valósítani, szükséges egy ún. kapacitásfigyelő rendszer kiépítése, amely azonnal és pontosan képes megmutatni az egyes hiányokat. Az elfogadott kutatási terv értelmében éppen ezért jelen szakértői fejlesztés célja egy olyan szakmai anyag elkészítése, mely az alábbiakra terjed ki: - kapacitásfigyelő rendszer generális sajátosságainak, - gyermekvédelmi kapacitásfigyelő rendszer generális sajátosságainak és működési elveinek bemutatása, - tervezés tapasztalatainak országos szinten való elemzése (III.3. - A szociális szolgáltatások és gyermekvédelmi ellátások tervezésének, szolgáltatások és ellátások biztosításának hatékonyabb elosztását támogató felmérés eredményeinek becsatornázása), - a kapacitásfigyelő rendszerhez kötődő szélesebb szakmai kérdések felvetése, - koncepció készítése a kapacitásfigyelő rendszer megtervezésére és a szükséges jogszabályi feltételek áttekintése (Tegyesz nyilvántartási rendszer fejlesztésének szakmai megalapozása), - a gyermekvédelmi kapacitásfigyelő rendszer szakmai elveinek rögzítését követően a szociális területre vonatkozóan kitekintés. 11

12 Zárótanulmányunk nyolc fő fejezetből áll. Elsőként a kapacitásfigyelő rendszer generális sajátosságait tekintjük át, ebben a fejezetben nemzetközi és hazai irodalmak feldolgozása által foglalkozunk egyfelől a kapacitástervezés kérdéskörével az egészségügy és a szociális ellátórendszer vonatkozásában, valamint foglalkozunk a kapacitásfigyelő rendszerek informatikai hátterével is (I. fejezet). A Megbízó döntése értelmében nem foglalkozunk a nemzetközi szintű mainstream gyermekvédelemben alkalmazott kapacitásfigyelő rendszerekkel, de az előbb említett két szakterület vizsgálata alapján néhány szempontot, megfontolandó területet érintünk akkor, amikor a gyermekvédelmi kapacitásfigyelő rendszer kialakításának szakmai szempontjait vesszük sorra (II. fejezet). Ebben a fejezetben sorra vesszük a kapacitásfigyelő rendszer kialakításakor és annak működtetésekor érvényesítendő gyermekvédelmi elveket is, kitérünk a szükséges indikátorok körére is. A zárótanulmány következő része (III. fejezet) a szolgáltatás- és kapacitástervezés tárgykörben készült kvantitatív és kvalitatív kutatás legfontosabb eredményeit ismerteti, mely eredmények rávilágítanak arra, hogy jelenleg a gyermekvédelemben nem beszélhetünk tudatos tervezésről és számos fejlesztési irány rajzolódik ki a hazai gyermekvédelem döntéshozói és területen dolgozó szakemberei számára. A kutatás eredményei alapján, valamint eredeti kutatási koncepciónkat és Megbízónk szándékát követve két szálon elindulva foglalkozunk a gyermekvédelmi kapacitásfigyelő rendszer kialakítása kapcsán néhány fő szakmai kérdéskörrel (IV., V. és VI. fejezet). Egyfelől egy szélesebb értelemben vett kapacitásfigyelő rendszer mely a gyermek szakellátásba kerülésétől, annak kikerüléséig vagy még további fejlesztések révén kialakítandó rendszer esetében már az alapellátásban való megjelenéstől a szakellátásig, becsatornázva más rendszereket, mint egészségügy, oktatás, szülők által igénybe vett szociális ellátások esetében felmerülő adekvát témaköröket járunk végig független szakértői tanulmányok által. Ilyen téma a gyermekjóléti alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás együttműködési tapasztalatainak feltérképezése, annak vizsgálata, hogy a kapacitások tervezésében egymás véleményének érvényesítése mennyiben történik meg a gyakorlati működés során (IV.1.). Bemutatjuk a fővárosi tapasztalatok alapján az egyes ellátások 12

13 tervezésének problematikáját is, kitérve arra, milyen erősségei és gyengeségei vannak a gyermekvédelmi szakellátásnak (IV.2.). Továbbá, mint ahogyan erre a III. fejezetben is rámutattunk, a gyermekek kívánalmai és sajnálatos módon egyedi szükségletei kevéssé jelennek meg a szolgáltatások igénybevételénél, így fontosnak tartottuk a participáció kérdéskörét végigjárni (IV.3) és jó gyakorlatként a FICE - Magyarországi Egyesületének Gyermekparlamentjét bemutatni, melyre nemzetközi szinten is nagy a szakmai érdeklődés. Ezt követően a másik szálon haladva, a kapacitásfigyelést szűkebben értelmezve a férőhelyek alakulását figyelő rendszer elemeivel foglalkozunk a szakellátás vonatkozásában, ahol a fókuszban a Tegyesz nyilvántartási rendszer fejlesztése áll (V. fejezet). A kutatási terv eredetileg ilyen feladatot nem tartalmazott, de a téma nem csak fontossága miatt megkerülhetetlen, hanem a miatt is, hogy a TÁMOP konstrukcióban ennek a rendszernek az informatikai fejlesztése zajlik, így ezt szerettük volna szakértőnk bevonása által szakmailag megalapozni és ezzel egyidejűleg a megbízói új igénynek is megfelelni. A szűkebb és tágabb értelemben értelmezett kapacitásfigyelő rendszerhez illeszkedően kerül megvizsgálásra a jogszabályi feltételrendszer, ahol az adatvédelem, adatok gyűjtése és kezelése is fontos szempontként jelenik meg (VI. fejezet). Ezt követően az SOS Gyermekfalu kapacitástervezéssel és figyeléssel kapcsolatos szakmai munkáját ismertetjük jó gyakorlatként (VII. fejezet). Végezetül a szociális szükségletek kapacitásainak prognosztizálásával foglalkozunk a szociális ellátások vonatkozásában (VIII. fejezet), ahol a fejlesztési irányokat is körbejárjuk, ennek két fontos iránya a szakmai támogatás szükségességének hangsúlyozása és a hatóságokkal, hivatalokkal való együttműködés. Zárótanulmányunk összegző megállapításokkal és a kapacitásfigyelő rendszer hosszú távú fenntarthatóságának felvetésével zárul. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy zárótanulmányunk a nemzetközi és a nagyon hiányos hazai irodalmak, a témában elkészült kutatási eredmények összegzésén túl független gyermekvédelmi és szociális tárgyú szakértői tanulmányokra épül, mely 13

14 szakértői tanulmányok önállóan is alkalmasak arra, hogy egy-egy témát felvetve a dilemmákat körbejárják és a kapacitástervezésben és döntéshozatalban dolgozók számára megfontolandó szakmai szempontokat adjanak. (Az egyes fejezetek közötti átfedések részben ebből erednek.) Zárótanulmányunk fontosságát és a szakma általi hasznosíthatóságát abban látjuk ahogy ez a Megbízó által elfogadott kutatási tervben is szerepel hogy a gyermekvédelmi kapacitásfigyelő rendszer fejlesztését annak akár legszélesebb, akár szűkítőbb, egy már létező, konkrét rendszer fejlesztésére épülve szakmailag megalapozzuk, figyelembe véve a kapacitásfigyelés és tervezés gyermekvédelmi elveit, a szükséges indikátorok körét, valamint felvessünk és körbejárjunk néhány fontos szakmai kérdéskört, kitérve egy ilyen mérvű szakmai fejlesztés esetén a kapacitásfigyelést célzó jogi szabályozás feltételrendszere kialakításának feltételeire is. Ugyanakkor arra nem vállalkozhattunk, hogy egy konkrét kapacitásfigyelő rendszert tervezzünk meg, megbízatásunk nem is erre irányul annak teljes szakmai, fiskális, jogi és informatikai hátterének kidolgozásával. Bízunk abban, hogy zárótanulmányunkkal segíteni tudjuk a gyermekvédelem fejlesztését és szakmai szempontjainkkal, a felvetett vitás kérdésekkel, dilemmákkal hozzájárulhatunk egy jövőbeli kapacitásfigyelő rendszer szakmai megalapozásához. 14

15 I. fejezet: A kapacitásfigyelő rendszer generális sajátosságai A tanulmány célja, hogy áttekintse a kapacitásfigyelő rendszer szakmai elveit és informatikai követelményeit, módszereit a szociális és egészségügyi rendszer hazai és nemzetközi áttekintése segítségével. Az áttekintés célja, hogy összegyűjtse azokat az általános elveket és sajátosságokat, amelyek jól hasznosíthatóak a gyermekvédelmi kapacitásfigyelő rendszer hosszú távú, hatékony működtetési elveinek kidolgozásához. I.1. Kapacitástervezés az egészségpolitikában A kapacitástervezés az egészségpolitika egyik kiemelkedő fontosságú területe. Egy Kanada, Dánia, Anglia, Finnország, Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia és Új-Zéland egészségügyi rendszerét, különös tekintettel a kapacitástervezés különböző formáit bemutató tanulmány szerint a legtöbb országban az egészségügyi kapacitástervezésnek nemzeti, regionális és helyi szintjei vannak az egészségügyi rendszeren belüli kormányzati szinteknek megfelelően, ugyanakkor az egyes szintek közötti feladatmegosztás sok esetben nem tisztázott.(ettelt at al 2008)A regionális és helyi hatóságok is lehetnek felügyelő szervek, de ezek nagymértékben különböznek a populáció nagysága, a jogi és politikai megbízatásuk és a szervezeti struktúrájuk tekintetében egyaránt. A vizsgálatban szereplő országok többségében az egészségügyi kapacitástervezés a regionális szintekre van átruházva (amely gyakran egybeesik a teljes egészségügyi rendszer irányításának felelőségi körével). A helyi szereplők Dániában és Finnországban jutnak jelentős szerephez. Kanadában a provinciák felelősek a kapacitástervezésért, ami néhány esetben a nemzeti keretek figyelembevételével és a helyi hatóságok részvételével valósul meg. Dániában a régiók és a települések önállóan 15

16 tervezik a helyi egészségügyet némi központi felügyelet mellett. Angliában a nemzeti és regionális tervezést a központi kormányzat irányítja a helyi hatóságok részvételével. Finnországban a tervezés a települések és a települési szintű kórházi körzetek feladata. Franciaországban a regionális kórházi ügynökségek tervezik az egészségügyet központilag meghatározott keretek között, egyeztetve a regionális érintettekkel. Németországban a tartományi kormányzatok tervezik az egészségügyi kapacitást a nemzeti és regionális szabályozás alapján és a regionális érintettekkel egyeztetve. Olaszországban a regionális kormányzatok a nemzeti egészségügyi tervek alapján tervezik az egészségügyi kapacitást, ami döntően kórházi kapacitást jelent. Hollandiában a regionális ellátó szervezetek feladata az akut kórházi ellátás estében a kapacitástervezés, amit a nemzeti kormányzat hagy jóvá. Új-Zélandon a kapacitástervezés feladata a központi kormányzat és a Körzeti Egészségügyi Szervek között oszlik meg. A regionális/helyi tervezési struktúra sok helyen nagymértékű átfedésben van a regionális/helyi politikai struktúrával (például Dániában a régiók esetében), míg máshol külön regionális, illetve helyi szervezeteket hoznak létre az egészségügy szervezésére, mint például Franciaországban a Regionális Kórházi Ügynökségek vagy Új-Zélandon a Körzeti Egészségügyi Szervek. Hollandia a nagymértékben liberalizált egészségügyi kapacitástervezési rendszerével eltér a fentiekben vázolt általános képtől. Hollandia esetében, míg az egészségügyi rendszer egésze felett a felelősség megmaradt a nemzeti kormányzat kezében, a regionális és helyi szintek közvetlenül részt vesznek az egészségügyi kapacitás tervezésben. A kormányzat fokozatos kivonása a tervezésből az 1980-as években kezdődött, összhangban a szabályozott piaci folyamatoknak kedvező politikai légkör megjelenésével a központi ellenőrzéssel szemben. Az általánosan kötelező egészségbiztosítási rendszer 16

17 2006-os bevezetését követően az akut egészségügyi ellátás tervezése átkerült az egészségügyi biztosítókkal együttműködő regionális kórházi szervezetekhez és a kormány jóváhagyása csak a nagyobb beruházást igénylő tervek (pl. új kórház építése) esetében szükséges. Az ellátó szervezetek aktív bevonása a tervezésbe jellemző Franciaországra és Németországra is, amely két országnak erőteljes korporatista hagyományai vannak. A köz és egyéb érintettek, mint az egészségügyi szakemberek, konzultáció formájában történő bevonása a tervezés folyamatába jellemző Angliában, Olaszországban és Új- Zélandon. Dániában és Finnországban a közszereplők bevonása a tervezésbe a regionális és helyi testületek képviselőinek bevonását jelenti. Az egészségtervek és a tervezés típusát tekintve elmondható, hogy talán Hollandiát kivéve minden ország alkalmazza az egészségtervet, mint a tervezés fő eszközét. Összhangban a különböző adminisztrációs szintek tervezésbe való bevonásával, az egészségtervek kidolgozása történhet nemzeti, regionális vagy helyi szinten. Alapvetően a tervezésnek két funkciója van a stratégiai tervezés és az operatív tervezés. A stratégiai tervezés a kertetek kialakítását, az egészségügyi rendszer elveinek és általános irányvonalainak meghatározását jelenti, amit leggyakrabban az egészségügyi rendszeren belüli legmagasabb szintű hatóságok határoznak meg, úgy mint a központi egészségügyi minisztérium Angliában, Franciaországban, Olaszországban és Új-Zélandon, vagy az adott regionális és helyi szintek a decentralizált rendszerekben, úgy mint a tartományi/területi önkormányzatok és regionális egészségügyi hatóságok Kanadában vagy a szövetségi államok Németországban (de csak a kórházi ellátás esetén.). Ezzel ellentétben Dániában és Finnországban a stratégiai tervezés a regionális és helyi 17

18 hatóságokhoz van átruházva. Az alacsonyabb szintű adminisztrációs szervek részvételét a stratégiai tervezésben nagymértékben meghatározza az autonómia szintje és a döntéshozatali hatáskörük. Az operatív tervezés a stratégia terv lefordítását jelenti konkrét cselekvéssekké, ami kiterjed az egészségügyi szolgáltatások teljes körére és magában foglalja a költségvetést és az erőforrások elosztását, a szolgáltatások szervezését a személyzet és létesítmények és berendezések fenntartását. Az operatív tervezés leggyakrabban a regionális hatóságok feladata, de végezhetik a helyi hatóságok is, mint a regionális egészségügyi hatóságok Kanadában, a helyi önkormányzatok Dániában és Finnországban, valamint az elsődleges ellátást biztosító szervek Angliában. Egyes országokban a regionális/helyi tervek közvetlenül a nemzeti egészségügyi terven alapulnak és a regionális hatóságok felelőssége, hogy integrálják a nemzeti irányelveket a regionális egészségügyi tervekbe (vertikális integráció). Általában ez a jellemző Angliában, Franciaországban, Olaszországban, Új-Zélandon, valamint Kanadában, ahol a regionális egészségügyi hatóságoknak el kell fogadniuk és végre kell hajtaniuk a területi vagy tartományi kormányzatok által kidolgozott egészségterveket. A regionális és helyi tervezés Dániában és Finnországban elsősorban operatív tervezést jelent. Dániában a rendszer különböző szintű szereplői felelősek a különböző egészségügyi ágazatokért: a régiók tervezik a kórházi ellátást és néhány alapellátási típust, míg a helyi önkormányzatok tervezik a rehabilitációt, a hosszú távú ellátást és néhány alapellátást. Bár kevés vertikális integráció jelenleg még itt is megfigyelhető, ez alapvetően változóban van a közelmúltban lezajlott adminisztratív átszervezés eredményeként, ami a felelősségi körök újraelosztására is kiterjedt. 18

19 A tervezés hatóköre és ágazatai kapcsán elmondható, hogy minden vizsgált országban a tervezés középpontjában a kórházi ellátás áll. Szisztematikus tervezés az ambuláns ellátás területén csak Dániában, Angliában és Új-Zélandon figyelhető meg és bizonyos mértékig Finnországban. Az országok nagymértékben különböznek abban a tekintetben, hogy a tervezés milyen mértékben vonatkozik az állami és a nem állami szolgáltatókra, ami általában azon alapul, hogy a magánszolgáltatók az adott ország gyakorlatában jogosultak-e a állami finanszírozásra a szolgáltatásaikért. A kórházi és egészségügyi tervek Kanadában, Franciaországban, Németországban és Olaszországban egyaránt kiterjednek a köz és magánkórházakra, beleértve, ha a tulajdonosa és ha az üzemeltetője a magánvállalkozás, de a szolgáltatásaik növelése minden esetben engedélyhez kötött. Ezzel szemben Dániában, Angliában, Finnországban és Új-Zélandon a tervezés főleg a közintézményekre vonatkozik. A kórházai kapacitástervezés esetében a nemzetközi vizsgálat megállapította, hogy a kórházi kapacitástervezés több dimenziót foglal magába: a meglévő intézmények és az új fejlesztésekre vonatkozó beruházásokat, a drága berendezésekre és technológiákra vonatkozó beruházásokat, a szolgáltatásszervezést, valamint az emberi és pénzügyi erőforrás tervezést. Az egészségügy szervezésének különböző megközelítésit figyelembe véve nem meglepő, hogy a tervezés intenzitása a különböző területeken országonként nagy változatosságot mutat. A legtöbb ország tervezi a kórházak számát, de a kidolgozottság hatóköre és szintje különböző. Néhány esetben a tervek csak a kórházak számát és elhelyezkedését tartalmazzák a meglévő infrastruktúrát alapul véve, míg máshol a tervezés sokkal tovább megy és részletesen meghatározza a számát és formáját a speciális részlegeknek, valamint a földrajzi elhelyezkedésüket is. Hagyományosan a kórházi ágyak tervezése a legfőbb feladata a kórházi ellátás tervezésnek. Ez megmaradt kiemelt területnek ma is Finnországban, Olaszországban, Új- Zélandon és a legtöbb kanadai tartományban és német tartományi államban. Ezzel 19

20 szemben Angliában és Franciaországban nagymértékben eltérnek ettől a megközelítéstől és nagy figyelmet fordítanak a tervezésben a szolgáltatás volumenére és aktivitására. A tőkebefektetés-tervezés kapcsán a vizsgálat eredményei szerint a jelentős kórházi infrastruktúra beruházást az operatív ügyektől és működési költségektől elkülönítve tervezik. Dániában, Finnországban és Németországban (főleg az állami kórházak esetében) és Olaszországban az új kórházi fejlesztéseket és a jelentős átalakítási projekteket regionális szinten tervezik és finanszírozzák. Míg Franciaországban, Új- Zélandon és Hollandiában az új kórházi fejlesztésekhez a központi kormányzat jóváhagyása szükséges. A legtöbb országban a regionális (és sokszor a nemzeti) hatóságok is részt vesznek a nagyobb kórházi beruházások finanszírozásában, míg Hollandiában a kórházi fejlesztéseket teljes mértékben magántőkéből fedezik. A magánberuházások egyre növekvő jelentősége más országokban is megfigyelhető, Kanadában például a kórházi beruházásokat gyakran támogatják az egyes kórházakhoz kapcsolódó jótékonysági szervezetek. A tőkebefektetés-tervezés folyamata országonként eltérő képet mutat a hosszú és rövid távú befektetések tervezése vonatkozásában. Finnországban például a hosszú távú beruházások (10 évet meghaladó) tervezése és felügyelete a kórházi körzetek feladata, míg a rövid távú beruházások (ami kisebb beruházást is jelent) az alsóbb egészségügyi szintekhez kerülnek és csak a kórházi körzetek jóváhagyása szükséges hozzá. Angliában pedig a kisebb beruházások tervezése a helyi alapellátási szervek feladata, az Egyesült Királyság Egészségügyi Minisztériuma által meghatározott keretek figyelembe vétele mellett. 20

PR4 dokumentum A.I.M. 2011 KONZORCIUM

PR4 dokumentum A.I.M. 2011 KONZORCIUM PR4 dokumentum A kora gyermekkori ellátásban résztvevő intézmények által használt adatgyűjtő kérdőívek egységes struktúrájára és tartalmi elemeire tett javaslat(ok), amely a kora gyermekkori ellátásban

Részletesebben

Nemzetközi és hazai HRH projektek. Dr. Eke Edit Girasek Edmond

Nemzetközi és hazai HRH projektek. Dr. Eke Edit Girasek Edmond Nemzetközi és hazai HRH projektek Dr. Eke Edit Girasek Edmond Joint Action on European Health Workforce Planning and Forecasting (JAHWF) Nagyívű nemzetközi összefogás (közös fellépés) az Európai Unió egészségügyi

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

Az örökbefogadás adminisztrációs és nyilvántartási rendszerének fejlesztése. Szakszolgálatok számára

Az örökbefogadás adminisztrációs és nyilvántartási rendszerének fejlesztése. Szakszolgálatok számára Az örökbefogadás adminisztrációs és nyilvántartási rendszerének fejlesztése Tájékoztató nap a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok számára Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Projektigazgatóság

Részletesebben

Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerének. Felkészítő nap

Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerének. Felkészítő nap TÁMOP-5.4.2.-12/1-2012-0001 Központi szociális információs fejlesztések Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerének bevezetése (PTR) Felkészítő nap 2013. október 28. 2013. november 15. Tervezett napirend

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

T/4448. számú törvényjavaslat

T/4448. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4448. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Készítette: Varsányi Nóra Bársony Zsolt közreműködésével TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA LAKHATÁSI TÁMOGATÁS BELSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI (ÉRTÉKELÉSI) RENDSZERE Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT)

Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT) Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT) Európa Tanács, Strasbourg 2004-2006. Őszi Tamásné - gyógypedagógus A bizottság létrejötte: A P-RR-AUT létrehozásáról

Részletesebben

Gyermekvédelmi szempontok a 2016-os költségvetési javaslatban

Gyermekvédelmi szempontok a 2016-os költségvetési javaslatban Gyermekvédelmi szempontok a 2016-os költségvetési javaslatban Társaság a Szabadságjogokért 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja a Nyílt Társadalom Intézet. Gyermeki jogok A gyermekeket

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

KENYSZI rendszer fő funkciói, jellemzői

KENYSZI rendszer fő funkciói, jellemzői Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) Utcai szociális szolgálatok pályázati finanszírozása Farkasné Farkas Gyöngyi mb. főosztályvezető, NRSZH Hajléktalan ellátás

Részletesebben

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia bemutatása, a helyi megvalósítás kritikus sikertényezői, az érdekhordozók szerepe nemzeti és helyi szinten Ulicska László

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

FAIR a fejlesztéspolitika egységes informatikai támogatása. Háttéranyag

FAIR a fejlesztéspolitika egységes informatikai támogatása. Háttéranyag FAIR a fejlesztéspolitika egységes informatikai támogatása Háttéranyag 1. A projekt adatai Projekt megnevezése: A fejlesztéspolitika egységes informatikai támogatása Magyarországon Operatív program neve:

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Stratégiai döntés előkészítő

Stratégiai döntés előkészítő DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje 2014. június 30. DOKUMENTUM ADATLAP A projekt címe: A pályázat kódszáma: Fejlesztési

Részletesebben

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások Mezei Rita Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály 2012. február 1 I. Az 1993. évi III. törvény (Szt.) szociális

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerő-piaci helyzetének javítására. NYÍREGYHÁZA 2010. december 14.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerő-piaci helyzetének javítására. NYÍREGYHÁZA 2010. december 14. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerő-piaci helyzetének javítására NYÍREGYHÁZA 2010. december 14. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja Ahogy a fogyatékosságról gondolkozunk,

Részletesebben

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében Kovács Zsuzsanna 2014. február 26. OEFI TÁMOP 6.1.1 - Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása Népegészségügyi

Részletesebben

KÖZPONTI SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSEK

KÖZPONTI SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSEK KÖZPONTI SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSEK Dr. Magyar Gyöngyvér Szakmai vezető, 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Keszthely 2014. november 14. ELŐADÁS TÉMÁI TÁMOP 5.4.2-12

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Térítési díj. - Változások 2015.

Térítési díj. - Változások 2015. Térítési díj - Változások 2015. A megismerés térben és időben végtelen. Vedd ki a számot a dolgokból, és minden összeomlik. Sevillai Szent Izidor 2 Alapvető jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE Minta projekt a gördülékenyebb együttműködés reményében 1. Intézményközi Információs Rendszer Adatkommunikációs központ Elektronikusan elérhető tájékoztató és adatszolgáltató

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Szakmai beszámoló módszertani munkáról 2008. 01. 01 2008. 07. 01.

Szakmai beszámoló módszertani munkáról 2008. 01. 01 2008. 07. 01. Az a támasz, amelyet az ember az életben leggyakrabban használ, a remény. (Veltman) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertana Szakmai beszámoló módszertani munkáról

Részletesebben

A minisztériumok és háttérintézményeik központi ellátását támogató web-es portál és munkafolyamat menedzsment-rendszer funkcionális működése

A minisztériumok és háttérintézményeik központi ellátását támogató web-es portál és munkafolyamat menedzsment-rendszer funkcionális működése A minisztériumok és háttérintézményeik központi ellátását támogató web-es portál és munkafolyamat menedzsment-rendszer funkcionális működése Workflow - Tájékoztató 2014. november 250/2014. (X. 2.) Korm.

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN

KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN Kostyál L. Árpád elemzési alprojekt vezető TÁMOP-5.2.6-13/1-2014-0001 kiemelt projekt Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Budapest - Moha Ház, 2014.12.12.

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-585; FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.ilonaapartman-hajduszoboszlo.hu (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője: Papp Lászlóné EV. (a továbbiakban Szolgáltató)

Részletesebben

ÚTRAVALÓ - MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2013. ÉVI TANULÓI ŰRLAP

ÚTRAVALÓ - MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2013. ÉVI TANULÓI ŰRLAP ÚTRAVALÓ - MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2013. ÉVI TANULÓI ŰRLAP Tanuló oktatási azonosítója 1 : Tanuló teljes neve: TANULÓI TÖRZSADATOK Tanuló születési helye: Tanuló születési ideje: Anyja leánykori

Részletesebben

KIR 2.0 A KIR MEGÚJÍTÁSÁNAK ELSŐ LÉPÉSEI BARCSÁNSZKY PÉTER OKTATÁSI HIVATAL. TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS Támogatása

KIR 2.0 A KIR MEGÚJÍTÁSÁNAK ELSŐ LÉPÉSEI BARCSÁNSZKY PÉTER OKTATÁSI HIVATAL. TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS Támogatása A KIR MEGÚJÍTÁSÁNAK ELSŐ LÉPÉSEI BARCSÁNSZKY PÉTER OKTATÁSI HIVATAL TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS Támogatása A köznevelés információs rendszere Jogszabályi környezet határozza meg a kapcsolódó

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 762 02 Szociális asszisztens Komplex szakmai vizsga A B vizsgafeladat megnevezése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális munka

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON FÓT

KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON FÓT KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON FÓT A hely, ahol nemcsak szeretik a gyermeket -bár az sem árt nekihanem a szükségleteihez igazodó viszonyulásban részesítik: ez az igazi otthon (

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Szak áj é oz oz at nap

Szak áj é oz oz at nap Szakmai tájékoztató nap 2015. Február 16. Budapest Szakmai tájékoztató nap A bölcsődei ellátást érintő változásokról Mi indokolja a jogszabály módosítást Milyen jogszabályokat érint a változás Mely tartalmakban

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23.

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23. A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében 2014. szeptember 23. Szempontsor Eddigi tapasztalatok: Teljes körű adatszolgáltatás a gyámhivatalok felé Egyre jobb minőségű,

Részletesebben

NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁG. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság

NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁG. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság (NEIH) A 2013. évi L. törvény hatálya alá tartozó elektronikus

Részletesebben

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés)

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületre vonatkozó, a szakértői feladatokhoz kapcsolódó jogszabályváltozások Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:(

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Stratégia szakmai eszköztárának bemutatása Készítette: Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Fıosztálya 1 HISZÜNK ABBAN, HOGY A VÁLTOZÁS ÚJ, KONSTRUKTÍV, ÉS POZITÍV EREDMÉNYT HOZ. 2 12 évvel ezelőtt

Részletesebben

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A CENTRAL EUROPE (KÖZÉP-EURÓPA) Transznacionális Program a 2014-2020-as programozási periódusban a közép-európai

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Nyílt eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Nyílt eljárás 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119034-2010:text:hu:html HU-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás 2010/S 80-119034

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Az ITSource Kft. célja ügyfelei költséghatékony és rugalmas kiszolgálása. Cégünk olyan hosszú távú együttműködés megvalósítására törekszik, melynek során

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés, innováció

Kutatás-fejlesztés, innováció Az ellátás minősége a magán és a közfinanszírozott szolgáltatóknál Dr. Papik Kornél (Országos Gerincgyógyászati Központ, Budai Egészségközpont Szakkórháza) I. Egészségközpont Magán járóbeteg-ellátás Teljes

Részletesebben