(MOLLUSCA, LAMELLIBRANCHIATA). (Budapest).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(MOLLUSCA, LAMELLIBRANCHIATA). (Budapest)."

Átírás

1 ANNALES XXXVI. HIST.-NAT. MUSEI NATIONALIS P A R S Z O O L O G I C A. HUNGARICL MAGYARORSZÁG PJSIDIUMAI. (MOLLUSCA, LAMELLIBRANCHIATA). írta: DR. WAGNER JÁNOS (Budapest). (Az I. t á b l á v a l ). E t a n u l m á n y a h a z a i b o r s ó k a g y l ó k első korszerű Összefoglalását szeretné n y ú j t a n i. Ezzel az e l h a n y a g o l t csoporttal s o k á i g n e m f o g l a l k o z o t t senki, s í g y érthető, h o g y a F a u n a k a t a l o g u s ( F a u n a R e g n i Hungáriáé) megjelenése óta csak n a g y o n k e v é s i d e v o n a t k o z ó a d a t t a l t a l á l k o z u n k. M e g h a t á r o z á s u k felette nehéz. K i c s i n y s é g ü k és h é j u k e g y s z e r ű alkotása, v a l a m i n t az a k ö r ü l m é n y, h o g y egyes v í z i csigacsoportokhoz hasonlóan r e n d k í v ü l é r z é k e n y e k a k ü l v i l á g behatásaira, az egyes f a j o k elkülönítését n a g y o n b i z o n y t a l a n n á teszi. Ez v o l t az o k a annak, h o g y a régebbi szerzők a Pisidium n e m b e n is i g e n sok ú j f a j t " í r t a k le, s csak az ú j a b b v i z s g á l a t o k n a k, (főleg O D H N E R N. k u t a t á s a i n a k ) sikerült a leírt a l a k o k z ű r z a v a r á b a n rendet teremteni. M a m á r t u d j u k, h o g y K ö z é p e i i r ó p á b a n 20-nál több f a j u k n e m igen él, s ezeknek több m i n t a fele v a l ó s z í n ű l e g h a z á n k területén is megtalálható. A régebbi i r o d a l m i adatok, í g y a F a u n a k a t a l ó g u s a d a t a i is, sajnos számos esetben n e m h e l y t á l l ó k, m e r t a k o r á b b i szerzők a k ü l ö n b ö z ő f a j o k a t e g y m á s s a l g y a k r a n " összecserélték. A z ú j a b b i r o d a l o m á l t a l á b a n csak k e v é s (és a k ö n y n y e b b e n meghatározható) f a j u k a t említi. A z A l f ö l d r ő l főleg S o ó s ( ), R O T A R I D E S ( ) és C Z Ó G L E R p e d i g H O R V Á T H A N D O R felsorolásában (9) szerepelnek, m í g a B a l a t o n b ó l K O R M O S (10) és W A G N E R J Á N O S (22) említi n é h á n y f a j u k a t. A h a z a i b a r l a n g o k b a n élő Pisidiumok D U D I C H (4), GEBHARDT (6, 7 ) és P E R E G I k u t a t á s a i révén v á l t a k ismeretessé ( 2 7 ), m í g szerző f a u n i s z t i k a i t a n u l m á n y a i a T i h a n y i - f é l s z i g e t (22) és a D u n á n t ú l n é h á n y pontján (21, 24) k í v ü l főleg a h e g y v i d é k r ő l, a M á t r á b ó l (25), a B ü k k - h e g y s é g b ő l (23, 2 6 ), a G u t i n b ó l (28), és E r d é l y b ő l (29, 3 0 ) szolgáltattak több ú j adatot a h a z a i Pisidiumok. elterjedésének is meretéhez. A pleistocén f a u n á b a n szereplő M b l l u s c a - f a j o k a t újab b a n R O T A R I D E S f o g l a l t a össze. A z ő v i z s g á l a t a i révén a Pisidium(3), ú j a b b a n

2 f a j o k pleistocénbeli előfordulási k ö r ü l m é n y e i t is megismertük (14, 15, 1 7 ). A régebbi i d e v o n a t k o z ó i r o d a l m i adatok, m e l y e k főleg H o R U S I T Z K Y, K O R M O S és L Ó C Z Y m u n k á i b a n szerepelnek, ROTARIDES összefoglaló m ű v e i b e n találhatók meg. A jpmcfmm-kagylók rendszerének kiépítésében n a g y érdemeket szerzett O D H N E R N. H. svéd malakologus, a k i anatómiai v i z s g á l a t a i r é v é n a nemzetség kisebb egységeit szilárd a l a p o k r a helyezte. O D H N E R, a k i a Pisidiumok j e l e n k o r i elismerten első s z a k b ú v á r a, kéré semre a N e m z e t i M ú z e u m Á l l a t t á r á b a n őrzött Pisidium-anyag meghatározását felülvizsgálta, a még f e l n e m dolgozott a n y a g o t pedig meghatározta. Ezért az a l á b b i a k b a n a b o r s ó k a g y l ó k l e g k i v á l ó b b is merőjének m e g h a t á r o z á s a i alapján ismertethetem a h a z a i f a j o k a t. A z ú j a b b i r o d a l m i a d a t o k b a n szereplő a l a k o k n a g y r é s z e a N e m z e t i M ú z e u m g y ű j t e m é n y é b e n megtalálható, és í g y ellenőrizhető v o l t, a h o l azonban ez n e m v o l t lehetséges, o t t h i v a t k o z o m a szerzőre, a k i től az illető a d a t s z á r m a z i k. I t t k e l l megemlítenem, h o g y a Pisidium ok m e g h a t á r o z á s á r a k i v á l ó a n a l k a l m a s s e g é d k ö n y v W O O D W A R D B. B. terjedelmes méretű k a t a l ó g u s a (32), m e l y n e k f é n y k é p t á b l á i is igen jó tájékozódást n y ú j t a n a k. A Pisií/mm-nemzetség t a g j a i az egész F ö l d k e r e k s é g e n el v a n n a k terjedve. K é p v i s e l ő i k m i n d az öt v i l á g r é s z b e n megtalálhatók. T a v a k és kisebb p o c s o l y á k iszapjában, f o l y ó k b a n, p a t a k o k b a n, forrásokban és k u t a k fenekén e g y a r á n t megélnek, és a p a r t i övtől kezdve le a n a g y m é l y s é g e k i g mindenütt előfordulnak. N á l u n k teljes bizo n y o s s á g g a l összesen 9 f a j u k él, m í g 2 t o v á b b i f a j (P. supinum A. SCHM., és P. pulchellum JEN.) jelenléte m é g megerősítésre szorul. O D H N E R hozzám intézett levelében azt írja, h o g y a f e n t i e k e n k í v ü l m é g 2 másik f a j (P. Moitessierianum P A L., és P. tenuilineatum STELF.) m a g y a r o r s z á g i előfordulását is b i z o n y o s n a k v e h e t j ü k, ezeket azonban m i n d e z i d e i g m é g senki sem g y ű j t ö t t e nálunk. A jelenleg ismert h a z a i f a j o k v a l a m e n n y i e n az Eupisidium ( O D H N E R ) alnembe tartoznak. 1 1 A u c h die kleinen Pisidium (Neopisidium) Moitessierianum und tenuiline atum finden sich sicherlich i n Ungarn". (ODHNER N. H. levélbeli közlése). A tenuilineatum l e g ú j a b b b a n H o r v á t o r s z á g b ó l Jesenica mellől elő is került. (L. ODHNER: Sphaeriiden aus den A d r i a l ä n d e r n. A r c h i v f. Molluskenkunde, 70, 193S, p ).

3 DTE P I S I D I E N U N G A R N S (MOLLUSCA, LAMELLIBRANCHIATA). Von J. WAGNER (Budapest). (Mit Tafel I). D i e vorliegende Studie soll die erste moderne Zusammenfassung <ler ungarischen Erbsenmuscheln geben. M i t dieser vernachlässigten G r u p p e hatte sich lange n i e m a n d b e f a ß t u n d deshalb ist es verständlich, d a ß seit d e m Erscheinen des U n g a r i s c h e n Faunenkataloges (Fauna Regni Hungáriáé) n u r w e n i g literarische A n g a b e n ü b e r d i e P i s i d i e n U n g a r n s vorliegen. D i e geringe G r ö ß e, d e r einfache B a u d e r Schale u n d der U m s t a n d, d a ß sie so w i e viele andere S ü ß w a s s e r m o l l u s k e n a u f d i e E i n w i r k u n g e n der U m w e l t außerordentl i c h stark reagieren, verursacht U n s i c h e r h e i t e n u n d S c h w i e r i g k e i t e n i n d e r E r k e n n u n g der F o r m e n. D i e ältere L i t e r a t u r k e n n t sehr viele A r t e n " der G a t t u n g, d i e v o n J a h r z u J a h r v e r m e h r t w u r d e n. E r s t i n der letzteren Zeit w a r es möglich, d u r c h genauere U n t e r s u c h u n g e n (besonders d u r c h d i e v o n N. H. O D H N E R ) i n der großen Z a h l der beschriebenen F o r m e n eine auch i n systematischer H i n s i c h t annehmbare O r d n u n g z u schaffen. H e u t e wissen w i r schon, daß. i n M i t t e l europa u n g e f ä h r 2 0 P i s i d i e n - A r t e n v o r k o m m e n, v o n w e l c h e n w a h r scheinlich m e h r als d i e Hälfte auch i n U n g a r n a u f z u f i n d e n sein dürfte. D i e älteren L i t e r a t u r a n g a b e n, so z u m Beispiel auch d i e des U n g a r i s c h e n Faunenkataloges s i n d leider i n vielen F ä l l e n n i c h t z u gebrauchen, d a d i e früheren Forscher d i e verschiedenen A r t e n o f t m i t e i n a n d e r verwechselt haben. Tn den neueren Veröffentlichungen w e r d e n aber meistens n u r wenige A r t e n e r w ä h n t, besonders solche, welche leichter z u bestimmen sind. A u s der G r o ß e n U n g a r i s c h e n Tiefebene ( N a g y M a g y a r Alföld) w e r d e n P i s i d i e n i n d e n A r b e i t e n v o n S o ó s (18, 1 9 ), R O T A R I D E S ( 1 1, 1 2 ), C Z Ó G L E R (3) u n d A. H O R V Á T H (9) e r w ä h n t. A u s dem Balaton-See w u r d e n verschiedene A r t e n v o n K O R M O S (10) u n d J. W A G N E R (22) aufgezählt. H ö h l e n b e w o h n e n d e P i s i d i e n sind uns d u r c h die Forschungen v o n D U D I C H ( 4 ). G E B H A R D T (6, 7 ) u n d P E R E G I (27) b e k a n n t geworden. D i e S a m m e l a u s f l ü g e des Verfassers d e r vorliegenden A r b e i t t r u g e n ebenfalls einige neue A n gaben z u r V e r b r e i t u n g der ungarischen A r t e n bei ( P a n n o n i c u m : 2 1, 22, 24, M a t r a - G e b i r g e : 25, B ü k k - G e b i r g e : 23, 26, G u t i n - G e b i r g e : 2 8 u n d Siebenbürgen: 2 9, 3 0 ). D i e i m ungarischen Pleistozän v o r k o m m e n d e n ï*

4 M o l l u s k e n a r t e n w u r d e n neuerdings v o n M. R O T A R I D E S z u s a m m e n gestellt. Seine U n t e r s u c h u n g e n beleuchteten a u c h die V e r b r e i t u n g der damals lebenden P i s i d i e n (14, 15, 17). D i e A n g a b e n d e r älteren L i t e r a t u r, d i e besonders i n d e n A r b e i t e n v o n H O R U S I T Z K Y, K O R M O S u n d L Ó C Z Y angegeben w u r d e n, s i n d i n d e n zusammenfassenden V e r öffentlichungen v o n R O T A R I D E S a u f z u f i n d e n. Das P i s i d i e n - M l a t e r i a l des Ungarischen N a t i o n a l - M u s e u m s w u r d e v o r k u r z e m v o n d e m b e k a n n t e n Spezialisten dieser G a t t u n g, H e r r n N. H. O D H N E R u n t e r s u c h t, der a u f meine B i t t e das ganze M a t e r i a l ( m i t A u s n a h m e der w o h l b e k a n n t e n A r t Pisidium amnicum M Ü L L. ) i n liebenswürdigster Weise überprüfte u n d revidierte. D i e i n der neueren L i t e r a t u r angeführten A r t e n sind ebenfalls z u m größten T e i l i n d e r S a m m l u n g des U n g a r i s c h e n N a t i o n a l - M u s e u m s z u f i n d e n. W o dies n i c h t der F a l l ist, d o r t w i r d der A u t o r angeführt, v o n d e m die A n g a b e n stammen. D i e P i s i d i e n besitzen V e r t e t e r i n a l l e n fünf W e i t t e i l e n u n d z e i gen u n t e r a l l e n S ü ß w a s s e r m o l l u s k e n den größten V e r b r e i t u n g s r a u m. Sie leben i m S c h l a m m d e r verschiedenen G e w ä s s e r, i n T e i c h e n, Seen, k l e i n e r e n L a c h e n u n d S ü m p f e n, G r ä b e n, Q u e l l e n, B ä c h e n u n d Flüssen. I n U n g a r n s i n d bisher 9 A r t e n d e r G a t t u n g sicher nachge wiesen w o r d e n, w ä h r e n d d i e A n g a b e n über 2 weitere A r t e n (Pisi dium supinum A. S C H M. u n d Pisidium pulchellum JEN.) einer neue r e n N a c h p r ü f u n g b e d ü r f e n. N a c h d e r M e i n u n g O D H N E R ' S müssen a u c h n o c h d i e beiden A r t e n Pisidium moitessierianum P A L. u n d Pi sidium tenuilineatum STELF. sicher i n U n g a r n v o r k o m m e n, doch w u r den diese bisher noch a n k e i n e r Stelle des Landes gesammelt. D i e nachgewiesenen ungarischen A r t e n gehören alle d e r U n t e r g a t t u n g Eupisidium (ODHNER) an. S ä m t l i c h e u n g a r i s c h e V o r k o m m e n (sowohl L i t e r a t u r - als a u c h MjiLseumsangaben) sind i m nachfolgenden ungarischen T e x t, b z w. Verzeichnis angeführt. k 1 ä r u n g d e r T a f e 1: s. ungarischer T e x t S. 10. Sämtliche A b b i l d u n g e n stellen v o n M. R O T A R I D E S angefertigte P h o t o g r a p h i e n dar. A f a j o k rendszeres ismertetése. 1. Pisidium (Eupisidium) amnicum M Ü L L., P a l a e a r k t i k u s f a j, csaknem egész E u r ó p á b ó l ismeretes. N á l u n k g y a k o r i n a k látszik Budapest k ö r n y é k é n és a B a l a t o n b a n, ahonnan m á r a F a u n a k a t a l o g u s is említi (2, p. 4 1 ), de az ország m á s p o n t j a i n

5 is m e g t a l á l t á k. F ő l e g f o l y ó k ( D u n a ) és n a g y o b b p a t a k o k iszapos és homokos fenekén él. A D u n á n t ú l o n és a B ü k k - h e g y s é g b e n a szerző g y ű j t ö t t e (23, p , 24, p , és 26, p. 6 2 ), O D H N E R meghatá rozásai a l a p j á n p e d i g most m á r E r d é l y b ő l is ismeretessé vált. (Biz tos t e r m ő h e l y e a Brassó m e l l e t t i T ö m ö s - p a t a k ). A z i r o d a l o m Horvát o r s z á g n é h á n y pontjáról is közli. A N e m z e t i M ú z e u m g y ű j t e m é n y é b e n a k ö v e t k e z ő h e l y e k r ő l v a n n a k biztosan meghatározott példá n y a i n k : Baja, V I I. 9. S o ó s ; B a l a t o n : F e n é k, V I I I. Ú J H E L Y I ; B a l a t o n : Keszthely, G Y Ő R F F Y ; Boros-Sebes, coll. H A Z A Y ; Brassó, T ö m ö s p a t a k, V I I É H I K ; Budapest, coll. H A Z A Y ; B u dapest, R á k o s p a t a k, H A Z A Y ; Budapest, coll. M I K E T Z ; Budapest, D u n a fenekéről, k o t r ó h á l ó v a l, I X. 30. D U D I C H ; B u k o v i n a, «oll. T R A X L E R ; Hejő-patak, B ü k k - h e g y s é g, X I I. K E R E K E S ; K i s pest, I I I. 28. B A R T Ó K ; L a t o r i v í z f ő, V. V Á S Á R H E L Y I ; N á daska, I V. 17. H A Z A Y ; P o d h e r i n g, K a m e n h e g y a l a t t i á l l ó v í z, c o l l. T R A X L E R ; P o d h e r i n g, K a s z á s forrás, coll. T R A X L E R ; S i m o n t o r n y a, V I I. P O N G R Á C Z ; Szent-Miklós, I V. 30. coll. T R A X L E R ; Szi getmonostor, I X. S Z I L Á D Y ; Szinva p a t a k, H á m o r m e l l e t t, V I. W A G N E R ; Szokolya I V. G A Á L ; Városhidvég, (pleistocén, var. Weissi K O R M. ) K O R M O S ; V e r e b é l y, I I I. 29. D U D I C H. L. m é g : N. ODHNER. id. 2. mű Pisidium (Eupisidium) cinereum (Syn.: Pisidium caserianum P O L I, P. fontinale ALDER, C. PFR., fossarinum CLESS.) A l e g g y a k o r i b b Pisidium-ía], m e l y n á l u n k is általánosan elter j e d t. T a v a k b a n, p a t a k o k b a n, forrásokban e g y a r á n t előfordul, és igen n a g y mértékben v á l t o z é k o n y. A F a u n a k a t a l o g u s b a n k é t n é v e n is szerepel ( m i n t fontinale és m i n t casertanum, 2, p. 4 1 ) de k ö n n y e n lehetséges, hogy h e l y e n k é n t a Pisidium personatum M A L M nevű f a j j a l cserélték össze. A z ú j a b b i r o d a l m i a d a t o k Szeged k ö r n y é k é r ő l (3, p. 13, 9, p. 11), a N a g y - A l f ö l d más pontjairól ( S o ó s, 18, p. 156), t o v á b b á a B a l a t o n b ó l (10, p. 1 2 és 22, p. 12), a D u n á n t ú l r ó l ( W A G N E R, 2 1, p , és 24, p. 171), a M á t r á b ó l ( W A G N E R, 25, p. 8 7 ), a G u t i n - h e g y s é g b ő l ( W A G N E R, 28, p. 209) és E r d é l y b ő l ( R O T A R I D E S, 13, p és W A G N E R, 29, p. 389, és 30, p. 2 5 ) j e l e n t i k. G E L E I E r d é l y b e n (Árko son, H á r o m s z é k m.) a Geje-patak 3 0 fokos v í z é b e n g y ű j t ö t t e. Bar l a n g j a i n k k ö z ü l az A g g t e l e k i, A b a l i g e t i, M á n i á i és a B ü k k - h e g y s é g i

6 Kecske-barlang v i z e i b ő l vált ismeretessé (4, p , p. 122, 7, p , és 2 7, p. 5 6 ), m í g B E R T A L A N K Á R O L Y l e g ú j a b b a n a Szilicei jegesbarlang p a t a k j á b a n is megtalálta (del. W A G N E R ). Jelenlegi elterjedése igazolja, b o g y n á l u n k is a l e g g y a k o r i b b Pisidium-ía.'}. Alkalmazkodóképessége f o l y t á n az alacsony hőmérsékletű b a r l a n g i v i z e k b e n é p ú g y megél m i n t a 3 0 fokos Geje-patakban. E H R M A N N megemlíti (5, p ). h o g y a W a l l i s i A l p o k b a n m. magasra is f e l h a t o l, n á l u n k a R e t y e z á t i B u l e a tóból ( m.) E N T Z G É Z A gyűjtötte. G E B H A R D T A. f e l j e g y zése szerint a Zenoga-tóban 1 5 m. m é l y s é g b e n él. R O T A R I D E S i d e v á g ó m u n k á j á b a n k ö z l i, h o g y m á r a löszben is meglehetősen elterjedt v o l t h a z á n k területén (17, p. 4 6 ). A Nemzeti Múzeum gyűjteményében a következő helyekről van n a k biztosan meghatározott p é l d á n y a i n k : A b a l i g e t i b a r l a n g, tó X. 8. G E B H A R D T ; Beregszász, V I S o ó s ; Budapest, c o l l. H A Z A Y ; Budapest, coll. M I K E T Z ; Bulea-tó, R e t y e z á l m, V I I I. 3. E N T Z ; D a r á n y - L á p s z e m, I X. 12. D U D I C H ; D U B R O V A leg.? F e l s ő - S z u n y a va, T á t r a a l a t t, JETSCHIN ; Fogaras coll. B P A N C S I K ; Fogaras, coll. K I M A K O W I C Z ; G ö d, I X. 10. S o ó s ; Halas-tó, T á t r a, coll. H A Z A Y : K a k o n y a. forrás a vasúti hídnál, I X. 13. D U D I C H ; K é k e s, M á t r a h e g y s é g, D i s z n ó s k ú t iszapjából, k b m V. W A G N E R ; Kispöse, V I I. M É H E L V ; K ő s z e g, S Z É P ; K ő s z e g, coll. H A Z A Y ; K ő s z e g, T a l á r h e g y i tócsák, V. 8. D U D I C H : M i s l y e, coll. K O R N I S ; Mohostó, Szt. A n n a tó mellett, V I B R. F E J É R V Á R Y N É és K O L O S V Á R Y ; N á d a s k a, coll. H A Z A Y ; N a g y sebes for rás, B i h a r hegység, I X D U D I C H ; Nagyszeben (var. ovatum CLESS., KIMAKOWICZ) coll. H A Z A Y ; Neteka-Suvaja, V I. 12. DOBIASCH; N y i r b a k í a, Láposerdő, V D U D I C H ; O s t a r i j a í O g u l i n ) R O S S I ; Rajecz-Teplicz, c o l l. B R A N C S I K ; R a t o s n y á, S z ó k p a t a k, V I I. 4. É H I K ; R o z s á l y, G u t i n - h e g y s é g, forrásból 1200 m, V W A G N E R ; Secu t o r o k. K e l einen hegység, L V I I I. 19. É H I K ; S ó l y o m k ő, B i h a r hegység, coll. H A Z A Y ; Sopron, Tatschi-árok, V I I D U D I C H ; SV. R o k. D O B I A S C H : Szent M i k lós, leg.? S z e p e s - Ó f a l u, coll. H A Z A Y ; Szilicei jegesbarlang, V I I I. B E R T A L A N : Szokolya, V I. 12. S o ó s ; Szoluncsoki korcsma, coll. T R A X L E R ; T á p i ó - S á p, V I L I S o ó s ; Trencsén, coll. B R A N C S I K ; Trencsén, Záblath, coll. B R A N C S I K ; Ú j b á n y a V I I. 10. D U D I C H ; V á m o s l a d á n y, forrás, V I. 17. D U D I C H ; Visegrád, Jancsiforrás, V D U D I C H ; Zdjár, Tátra, coll. H A Z A Y ; Zenoga, R e t y e z á t, V I I. 6. és V I I I. G E B H A R D T. Ú j a b b h o r v á t o r s z á g i előfordulásait 1. O D H N E R, 1938.

7 3. Pisidium (Eupisidium) personatum (Syn.: Pisidium pusülum MALM, GMEL.) E f a j t, m i n t azt m á r föntebb jeleztem, régebben g y a k r a n össze cserélték v o l t a megelőzővel, ezért elterjedési területét m a m é g n e m lehet k i e l é g í t ő e n körülhatárolni. A f a u n a k a t a l o g u s b a n szereplő Pisi dium pusillum n é v a l a t t lehetséges, h o g y szintén a Pisidium personaturn h ú z ó d i k meg, m í g az u g y a n o t t felsorolt Pisidium obíusale v a r. personatum MALM nevű alaknak a Pisidium personatumhoz való színűleg semmi k ö z e nincsen ( 2, p. 4 1 ). O D H N E R u g y a n i s m e g á l l a p í totta, h o g y a g y ű j t e m é n y ü n k b e n eddig P. obtusale v a r. personatum M A L M néven szereplő állatok a t y p i k u s obtusalehoz tartoznak. (Le vélbeli közlés). A z ú j a b b i r o d a l o m f a j u n k a t u N a g y - A l f ö l d r ő l Nlagykállóból (18, p. 156), t o v á b b á Szeged vidékéről említi (3, p. 13, és 9, p. 1 1 ), m í g K o r m o s a B a l a t o n b ó l is felsorolja (10, p. 12). Fosszilisan a pleistocén óta ismeretes, n á l u n k W E I S S és K O R M O S F o k s z a b a d i b ó l említi (10, p. 12). O D H N E R m e g h a t á r o z á s a i a l a p j á n biztosan előfordul a k ö v e t k e z ő h a z a i t e r m ő h e l y e k e n : Fogaras, c o l l. B R A N C S I K ; Kőszeg, coll. H A Z A Y ; S z á d u d v a r n o k, forrás, g y ö k e r e k között, V I S o ó s : Veres hegy, forrás a szőlőben, coll. T R A X L E R.! 4. Pisidium (Eupisidium) obtusale C. PFR., E u r ó p a k ö z é p s ő és északi szélességi ö v e i n e k l a k ó j a, az A l p o k t ó l délre m á r csak s z ó r v á n y o s a n f o r d u l elő. A f a u n a k a t a l o g u s BiELZ-től s z á r m a z ó adatai szerint n á l u n k több h e l y e n is megtalálták, s ezt az ú j a b b i r o d a l o m, v a l a m i n t M ú z e u m u n k g y ű j t e m é n y é n e k a d a t a i is megerősítik. S o ó s az A l f ö l d több pontjáról említi (18, p. 156, és 19, p. 107), Szeged v i d é k é r ő l R O T A R I D E S ( 1 1, p és 12, p ) és H O R V Á T H A N D O R (9, p. 1 1 ) sorolja f e l, ú j a b b e r d é l y i előfordulását (Mo hos-tó) p e d i g W A G N E R közölte (30, p. 4 ). A z A g g t e l e k i - b a r l a n g p a t a k j á n a k hordalékában D U D I C H gyűjtötte. Előfordulását a löszben R O T A R I D E S állította össze (17. p. 4 6 ). Szerinte o t t a P. cinereumwk\ ritkáb b a n található. M a i ismereteink a l a p j á n a Pisidium obtusale-t n á l u n k általáno san elterjedtnek m o n d h a t j u k. M e g v a n az A l f ö l d ö n, s z ó r v á n y o s a n előfordul a D u n á n t ú l o n ( B a l a t o n k ö r n y é k e, B a k o n y, V a s megye) és az É s z a k i - K á r p á t o k b a n, E r d é l y b ő l p e d i g m á r k o r á b b r ó l ismeretes volt. A N e m z e t i M ú z e u m g y ű j t e m é n y é b e n a k ö v e t k e z ő h e l y e k r ő l v a n n a k biztosan meghatározott p é l d á n y a i n k : A g g t e l e k i b a r l a n g p a t a k -

8 j á n a k hordaléka, D U D I C H ; Bátorliget, V. 10. D U D I C H ; B a k o n y : Csesznek, leg.? Brassó ( K i m a k o w i c z ) c o l l. T R A X L E R ; G ö d, I X. 10. Soós; K e c s k e m é t, V I I. 22. Soós; K i s - M a j t é n y, V I I. 6. Soós; Mohostó, Szent A n n a tó m e l l e t t, VT BR. F E J É R V Á R Y N É és K O L O S V Á R Y ; N a g y b e r e g, V I. 22. Soós; N a g y szeben, E r l e n p a r k ", K I M A K O W I C Z ; Nagyszeben, L a z a r e t h " ; K I M A K O W I C Z ; Nagyszeben, ( K I M A K O W I C Z ) coll. H a z a y ; N a g y szeben, ( K I M A K O W I C Z ) c o l l. T R A X L E R ; N y i r b a k t a, L á p o s e r d ő, V D U D I C H ; S z k l e n ó f ü r d ő, V I I I D U D I C H ; T á p i ó - S á p, V I I I. 30. Soós; T i s z a - Ú j l a k, a vasúti töltés á r k a i b ó l, V I I. 10. Soós; V a r a n n ó, coll. H A Z A Y : Zsidai v ö l g y, (Vas m.) m, tőzeg m o h a között, V. 22. G Á Y E R. 5. Pisidium (Eupisidium) subtruncatum (Syn.: Pisidium cuneatum MALM, BIELZ). F ő l e g E u r ó p a k ö z é p s ő és északi részein terjedt el. A F a u n a k a t a logus a d a t a i a Pisidium subtruncatum v a r. cuneatum E. A. BiELZ-re v o n a t k o z n a k (2, p. 4 1 ), ezek azonban O D H N E R levélbeli k ö z l é s e alap ján v a l ó s z í n ű l e g b á t r a n besorozhatok a t y p i k u s subtruncatum adatai k ö z é. N á l u n k e f a j m é g csak k e v é s h e l y r ő l ismeretes, de s z ó r v á n y o s n a k látszó előfordulása m é g e g y á l t a l á b a n nem b i z o n y í t j a ritkaságát. M e g v a n az A l f ö l d ö n és a D u n á n t ú l o n, a F e l v i d é k e n és E r d é l y b e n, sőt Rossi O g u l i n m e l l e t t is g y ű j t ö t t e. A z ú j a b b i r o d a l o m a N a g y A l földről (18, p. 156), és Balaton-Edericsről k ö z l i (10, p. 13). A N e m z e t i M ú z e u m biztosan meghatározott p é l d á n y a i a k ö v e t k e z ő h e l y e k r ő l v a l ó k : Budapest, coll. M i K E T Z ; C s o m a k ö z V I I. 8. Soós; E r d é l y " coll. B R A N C S I K ; Foganás ( P. cuneatum) B I E L Z ; G ö d, I X. 10. Soós; O s t a r i j a ( O g u l i n ), Rossi; Nagyszeben ( K I M A K O W I C Z ) coll. HAZAY; N y í r e g y h á z a, V I I. 18. Soós; Trencsén Sziget, coll. B R A N C S I K ; Zdjár, T á t r a, coll. H A Z A Y. O D H N E R l e g ú j a b b a n több h o r v á t o r s z á g i termőhelyét sorolja fel (1938). 6. Pisidium (Eupisidium) milium HELD, E f a j f ő l e g E u r ó p a k ö z é p s ő és északi szélességei a l a t t terjedt el. A F a u n a k a t a l o g u s B u d a p e s t r ő l (2. p. 4 1 ), K O R M O S a B a l a t o n b ó l em líti. E H R M A N N szerint n á l u n k h i á n y z i k (5, p ), ez az a d a t a azon b a n téves, m e r t O D H N E R g y ű j t e m é n y ü n k a n y a g á b a n n é g y h e l y r ő l h a t á r o z t a meg. Ezek a biztos előfordulások a k ö v e t k e z ő k : Budapest (coll. H A Z A Y ), C z i n k o t a V T L 29. Soós; G ö d I X. 10. Soós; Szerencs, 1910, I X. 22. Soós.

9 7. Pisidium (Eupisidium) nitidum JEJSYNS, V a l ó s z í n ű l e g h o l a r k t i i k u s elterjedésű f a j, a m a g y a r M o l l u s c a - f a u n á b a n azonban mindezidáig m é g n e m szerepelt. O D H N E R a N e m z e t i M ú z e u m g y ű j t e m é n y é n e k a n y a g á b a n a k ö v e t k e z ő h e l y e k r ő l hatá rozta meg: Bácsalmási patak, V. 9. D U D I C H ; Beregszász, V I Soós; N a g y - K á l l ó, D U D I N S Z K Y ; T i s z a - Ú j l a k, a vasúti töltés árkaiból V I I. 10. Soós; V r e l o Z r m a n j a, V I. 9. Soós. O D H N E R O g u l i n ós P l a s k i mellől is k ö z l i (1938.) 8. Pisidium (Eupisidium) Henslowanum SHEPPARD, E u r ó p a i elterjedésű f a j, m e l y azonban n á l u n k eddig m é g csak a Balatonból v á l t ismeretessé. I n n e n m á r a F a u n a k a t a l ó g u s felemlíti ( A k a i i, T i h a n y, F o n y ó d, 2, p. 4 1 ), de szerepel K O R M O S és W A G N E R m u n k á j á b a n is (10. p. 1 2 és 22, p. 12). A T i h a n y i Biológiai Intézet közelében egy a l k a l o m m a l tömegesen gyűjtötték, és Mtúzeumunk g y ű j t e m é n y é n e k t a n ú s á g a szerint R é v f ü l ö p m e l l e t t is megtalálták (1926. ITT. 17. Biológiai Állomás. R é v f ü l ö p, det. W A G N E R ). 9. P i s i d i u m ( E u p i s i d i u m ) s u p i n u m A. S C H M I D T, E u r ó p a k ö z é p s ő tájainak lakója, azonban az A l p o k és a K á r p á t o k egész területén h i á n y z i k. F a u n á n k b ó l c s u p á n K O R M O S említi B a laton-ederics mellől (10, p. 12). M i v e l ez az adat m é g megerősítésre szorul, csak feltételesen vehetjük f e l a hazai faunába. 10. Pisidium (Eupisidium) hibernicum W E S T E R L U N D, M a i t u d á s u n k állása szerint északi-alpesi állat, b á r elterjedését m é g nem ismerjük pontosan. É s z a k o n előfordul D á n i á b a n, N o r v é g i á b a n. Svédországban, F i n n o r s z á g északi részein és I z l a n d o n, n y u g a t o n p e d i g Írországban, A n g l i á b a n és F r a n c i a o r s z á g b a n. Felsorolják t o v á b b á É s z a k n é m e t o r s z á g több pontjáról, v a l a m i n t az alpesi t a v a k e g y részéből. M a g y a r o r s z á g f a u n á j á b a n eddig m é g n e m szerepelt, és csak most v á l t ismeretessé O D H N E R v i z s g á l a t a i révén, a k i k é t egy mástól távoleső hazai termőhelyről határoztál meg. T i s z a - Ú j l a k o n a vasúti töltés á r k a i b a n július 10-én S o ó s L A J O S gyűjtötte, a fejérmegyei Z á m o l y k ö z e l é b e n p e d i g D U D I C H E N D R E a k a d t rá (1933. V I. 15.).

10 11. Pisidium (Eupisidium) pulchellum JENYNS, F ő l e g N y u g a t - és É s z a k e u r ó p a lakója, n á l u n k csak KORMOS em líti a Balatonból, Balaton-Ederics mellől (10. p. 13). Ez az adat m é g újabb megerősítésre vár. s ezért csak feltételesen sorozhatjuk a m a gyar fauna tagjai közé. Az I. tábla magyarázata Pisidium amnicum MÜLL. Budapest. 4 X n a g y í t á s Pisidium amnicum MÜLL. Budapest. 5 X n a g y í t á s Pisidium cinereum ALDER. Szokolya. 1 0 X n a g y í t á s. 8. Pisidium milium HELD. Szerencs. 1 0 X n a g y í t á s. 9. Pisidium hibernicum WESTL. Zámoly, 1 0 X n a g y í t á s Pisidium obtusale C. PFR. Nagyszeben. 1 0 X n a g y í t á s Pisidium subtruncatum MALM. Trenesén-Sziget. 1 0 X n a g y í t á s. 14. Pisidium personatum MALM. Fogaras. 1 0 X n a g y í t á s. 15. Pisidium nitidum JEN. B á c s a l m á s i patak. 1 0 X n a g y í t á s. i6 17. Pisidium Henslowanum SHEP. Révfülöp. 1 0 X n a g y í t á s. Az összes felvételeket D R. ROTARIDES MIHÁLY készítette. Szíves Fáradozá saiért fogadja e helyen is h á l á s köszönetemet. IDÉZETT IRODALOM. - ZITIERTE SCHRITTEN. 1. CLESSIN, E.: Die Molluskenfauna Oesterreich-Ungarns und der Schweiz. (Nürnberg, 1887.) 2. CsiKI, E.: Mollusca, i n : A magyar birodalom á l l a t v i l á g a. (Budapest, 1906.) 5. CZÓGLER, K. : A szegedvidéki k a g y l ó k. (Szeged, 1927.) 4. D U D I C H, E.: Biologie der Aggtelekéi- Tropfsteinhöhle..Baradla" in Ungarn. (Spelaolog. Monogr. X I I I, 1932.) 5. EHRMANN, P.: Mollusken (Weichtiere) i n : Die Tierwelt Mitteleuropas, I I. (Leipzig ) 6. GEBHARDT. A.: A Z Abaligeti barlang élővilága. (Magy, Tud. A k a d ) 7. GEBHARDT, A. : D i e Tierwelt der Mánfaer Höhle. (Festschrift E. Strand. I I I ) 8. GEYER, D. : Unsere Land- und Süßwasser-Mollusken I I I. A u f l. (Stuttgart, 1927.) 9. HORVÁTH, A. : A szegedvidéki k a g y l ó k formaváltozatai és jelentőségük. ( D o k t o r i ért. Szeged, 1940). 10. KORMOS, T.: I I. Pótlék a Balaton-tóban és környékén élő puhatestűek felsorolásához. (A Balaton tudom, tanúim, eredm. I I. 1906) ROTARIDES, M. : Adatok az Alföld puha testű-faunájának ökológiájához. ( Á l l a t i Közi ) 12. ROTARIDES, M. : Uber die Mollusken-Fauna von Szeged und näherer Umgebung. (Acta L i t t. Scient. Reg. U n i v. Hung. Franc. Joseph. 2, 1927.) 13. ROTARIDES, M. : Zur Molluskenfauna Siebenbürgens. (Archiv f. Mollusken kunde, 6 2, 1930.) 14. ROTARIDES, M. : D i e Schneckenfauna des ungarischen Losses und die ungarische rezente Schneckenfauna, m i t besonderer Berücksichti-

11 \ gang der L ö s s e von Szeged. (A Szegedi Alföldkutató Bizottság K ö n y v t á r a, V I. Szak oszt. 8. szám, 1931). 15. ROTARIDES M. : Über die pleistozäne Molluskenfauna von Szeged u n d Umgebung (Ungarn). (Archiv f. Molluskenkunde, 6 4, 1932). 16. ROTARIDES, M. : M a g y a r o r s z á g M o l l u s c a f a u n á j á n a k rendszeres felsorolása. (Magy. Biol. Kutatóint. Münk. 6, 1933.) 17. ROTARIDES M. : Untersuchungen über die Molluskenfauna der Ungarischen L ö s s a b l a g e r u n g e n. (Festschrift E. Strand, I I, ). 18. S o ó s, L. : A N a g y - A l f ö l d Mollusca-faunájáról. ( Á l l a t i Közi. 14, 1915). 19. S o ó s, L. : A bátorligeti ő s l á p M o l l u s c a - f a u n á j a és az Aflöld múlt j á n a k kérdése. ( Á l l a t i K ö z i. 2 5, 1928). 20. S o ó s, L. : M a g y a r o r s z á g állatföld rajzi felosztása. ( Á l l a t i Közi. 31, 1934) VISNYA, A. és WAGNER I. : Ú j a b b malakofaunisztikai adatok Dunántúlról. (Vasi szemle, 5, 1938.) 2 2. WAGNER, j. : Zur Kenntnis der Molluskenfauna von T i h a n y. (Zoolog. Anz. 80, 1929.) 25. WAGNER, J.: Faunisztikai közlemények. ( Á l l a t i K ö z i. 2 6, 1929.) 24. WAGNER, J.: Ujabb adatok a D u n á n t ú l puhatestű-faunájához. ( Á l l a t i Közi. 2 7, 1930.) 25. WAGNER, J.: B e i t r ä g e zur Molluskenfauna des K é k e s - B e r g e s i n Ü b e r u n g a r n. (Folia Zoolog, et H y d r o b i o l. V, 1933.) > 26. WAGNER, J.: Ü j a b b adatok a B ü k k - h e g y s é g M o l l u s c a - f a u n á j á n a k ismeretéhez. ( A l l a i t. Közi. 3 4, 1937.) 27. WAGNER, J.: Die Mollusken fauna zweier ungarischer Grotten. (Fragm. Faun. Hung. 2, 1939). 28. WAGNER, J.: A Gutin-hegység M o l l u s c a - f a u n á j á n a k alapvetése. ( Á l l a t i Közi. 38, 1941.) 29. WAGNER, J.: Újabb adatok E r d é l y és a P a r t i u m p u h a t e s t ű f a u n á j á n a k ismeretéhez. (Magy. T u d. A k a d é m i a Mátémat, és Természettud. Ért. 6 1, 1942.) 30. WAGNER, J.: Malakozoologische M i t t e i l u n gen aus Siebenbürgen. (Fragm. Faun. Hung. 5, 1942.) 3 1. WAGNER, J.: Ma g y a r o r s z á g barlangjainak p u h a t e s t ű f a u n á j a. ( B a r l a n g v i l á g, 12, 1942.) 3 2. WOODWARD, B., B. : Catalogue of the British species of Pisidium. (British M u seum N a t u r a l History, 1913).

12 M. Rotarides photo Wagner: Pisidium

13

ó Ü ó í ó ó É ä í ą ľ ĺ Ł ő ü ő ó ó ó í ó ó ő ő ö ö ó ő ó ő ö ó ú ő Ü ó ő ü ó ő ö ö ő í ö ó ő ö ó Ü ő ĺ ő ó Ü ü ó ö Ü ó ó ő Ü ó ó í ó ú ű ö ü ó ő ü ő Ĺ ú í ö ü í Ü ő í Ü ó í ó Ü ü í ü ó í őń Ü ń í ü ó

Részletesebben

ł ó ľ ő ő ľ ő Ĺ ü ő ľ í öľ ő ü ű ó í ĺ ü ĺ Íĺ ü É É ł Á Á Ü ľá É Í ľ ł ł Éľ Ü Éľ ľ ľ ł Á żá ľ ľ ľ É ľł ľ ł ł ł ł ĺá ł ł ľ ľá ľ É Á ĺĺ ľ ĺ ĺ ľĺ ľő ÉľÉ ĺ đ ľ ő Ĺ ĺ ő ľ ľ ő Í ű ź ú ö ö ĺ Í ľ ę ö ó ľ ő ľ ő

Részletesebben

í ľ ĺ ľ ľ íí ľ ö ľ í í ľ ľ í Ą đ í ü í í í ű ö Ł í öľ ö ö ű ö ö ö ĺĺ ö ľ í ľ ű ö ö Ĺ ö ĺ í ö ö đ ľ ľ ö ö ö ľ ľ ö ö ľ ľ ö ö í ľ ö ľ đ đ ü ü đ ľ ö í ü ĺ ľ ö ľ ö ű ö Ä ü É Ł ü Á ö üö í ł ö ę üö í ź í í ę

Részletesebben

ó ü ü ü ĺĺ ü ü ĺ ö ö íĺ ű í ü ö Ő É Í Ő É É É É É Í ĺĺ É Ü É Ł Á ĺ É ł ĺ Á Źą Ö Á É É É Á ü źę ĺ ý ü ź ü ü ű ö ö ź ó ü ó í ź ű ó ü ęí ó ö ö Ĺĺ ĺ ó ź ö í ĺ ł ą Ąą Ą Á ą ą ĺ ó ü ó í ý ű ó ó ü ü ó ö ö ű ű

Részletesebben

ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI

ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI VOL. XXXVI. PARS 1945. ZOOLOGICA MÚZEUM FOLYÓIRATA X X X V I. K Ö T E T. 1943. ÁLLATTANI RÉSZ Pinx. Csánky KIADJA MÚZEUM PONGRÁCZ SÁNDOR FŐIGAZGATÓ

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

Ö Ú Á É É Í Á Ü Á É Ö Ö ő Ö Ö Ö É Ó Ö Ö Ó Ö Ö Ö Á Ű É É Ó Ó Ó Ö Ó ő Í ő Ó Ö Ö Ö Í Ö Ú Ó Ó Ó Ö Ö Ó Ó Í Í ö ú ö ű ö Á ö Í ő Á ö ü ö ö ü ö ü ö Ú ö Ö Ö Ö ő ő ő Ó ő ö Ö ÍÍ Ö Í Ö Ö Í Ö Ö Í Í ő Ö ö ő ő ú ö ü

Részletesebben

í ő ü í ú É ó ő ő ö í ó Í ú í ő ü í ú ü ő ó ó ő ő ő ő ó ö ö ü ö ö ó ö ó í ö ö í ő Ö Ö Ö ő ó ő ő ő ö ő Í ó ő ó Ó ő ó ö ö ú ú ö ö ú ö í ő Á Ö ő ő ó í ő ü í ú ü ő ő ő ő ő ó ö ú Ö ú ú í ö í ó ó Ö ö ő ö ó ú

Részletesebben

Á ö í Ö ó í ö ú ó ü ö ö í í ö ö Í ö ö ö ö í ö í ó ö í í É Á Ó í ú íí Ó É Ű ó ó ű ó ú É É ó í ü í ó ó í ű ó ö ó í ó ű í ó ö ó ú í í ü Á ú í ö í ó ú ö ó ó í í ó í í ü ö ú ű ú ü ó ó í í ü ö ú Í ó ó ó í ü

Részletesebben

ó Ö Ö ü Í Í ó ü í ó í í ü Í ü ü í ó í ú ó í ó í ó ó ü í Á Á í Ó É í Ó ó Ó í Í í í ó í ó Í ó ü ü Ö ü ó í Ó ű Ó ó ó ü í ó í í Ó ú ó ó ó ó ü í ü Í Í ú í Í Ó ó í ü üó ó ü ó í ó ú í ü í Ó Í í Í í ó ó Á ó ó

Részletesebben

Í Í ú ú ü Í ű Á ú ü ü Á Ú Ó Á ü ü ü Í ü ú ú ú ú ú ü Í ú ü ü Á ú ű ü ü ú Í ü Á ű ü ü É Á ü ü ü Á ü Á Á ü ü Á Ö ü Ö ű Ú Í ú ú Ö Ö Ú ú ü Í Ö ű Ö Ü ú Ö ü Í ü Ü Ö ü É Ö ű Ü ú Á ü ű ű Í Í ű Í ú ú Ó Í É Í Á ü

Részletesebben

ű ö ú É Í Á ü É ó ű ö ú ú ő ó ó ö Í ő ó ó ó ó ó ö ó ő őí ö í ö ő ö ő Á Á É őí ő ü őí ü Á ó Á í í ó Á ó ó í ó ó ő Á É ö Ú ő ü Ö ó ö ó ö ö í Á ö ő ő ó ó ó ó ö í í í ú ó í ö ö ő ő ő Ö ő í ö ó ó ö í ö ö ő

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

ö Ü Á Á Á Á Á Á É ö ü Á Á Á ö Á Í É Á Á ö ü ő ú ő ü ö ü ő ö ü ö ü í Á í ö ö ü í Ö ú ö ö ü ő Ö Ü Ö í í ö ö ö í í ú ö ő ü ü É ő É ő Á Á Á É É ü ű ö ő ű ú ú Á Á Á É É ü í ü ö í í í í ü ö ö ő Ö Ö í ü ö í í

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

É Ó É É É Ó É Ú Á Á É É ó É Á Á ó É Á Á É ú É Á Á ó ő ü ő ü ő ó ó óú ö ó ó ó í ő ő ő í í ő ú ő ű ö ü ö ú ü ő ö ő ü ó ő ő í ö ő í ú ü ő ö í ő ő ü ő ó ú ó ő ö ú ű ö ő ó ú ü ó ó ü ó ő ó ő ő ő óó í ő ú ó ő

Részletesebben

ő ű ő ö é ö é é ő ü é é ö ü ó Ó Ö é ü é ö é Ö é ő ü é ű ő é é ö ó é Á é ő é é ő í ő ö ö ö ű ö é ő ő ő é ü é é í ő é ő ú é ő ó ó é í é ő ü é ü ó ü é ő ü é ő ü ö ő ü ü í é ü ő ő ö é Á é ő é é ő ü ő ő é é

Részletesebben

ő ü ö í é é é é ő ő ő í ő ő ő ó é é é é ü ö é é ő é í ő ó ó é ü ö ő é é é í é ö é ű ö é éé ő ü é éé ő é ó í í é é í ú é é ö í é é é é é é ú é é é ú é í ó ű ö ő ö ó ü ő ó ö é é é é é éü ö ű é é ü ő ó é

Részletesebben

Á ú ó ú ó őí ö ó ő ő ö ű ú ő ó ű ú ö ö ő ő ö ó ü ö ü ü ó ö ő ö ő ő ü ö ö ü ő ó ö ö ó ő ö ó ó ö ö ö ő ő ö ó ő ő ö ó ő ó ő ő ú ő ó ú ó ő ő ó ö ű ö ó ő ő ö ö ó ő ü ö ő ő ó ó ü ó ö ü ö ö ú ő ő Á ő ő ő ő ő

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

Á Á ü ö Ő é ü ö é é é ü ö ö ö ó ü ü ü é ü ö ö é Á ö ö ö é é é é é í é í ó é ó é ó ó ö ü ö í é ü ü é ö ü í ö é é ü é ó é ö é é ü é é ü é ü ü ü é ö ü é é ü ö ö ó ö ó í üí ö é é Á ú ö é é ü ú ó ö ó ö í í

Részletesebben

ő ő ű í ú ő ü ü ü ú ü ü ő ü ü ü ü Ó Ő Ö Ú Í Á Ű Ó É É Á É ü ü ő ü í ő ő í í í ő ő ű í ú ú í ü ú í Á Ö í ő ő ű í ú ű í ő ő ű í ú Ő Ó Ö Ú Í Á ÍŰ Ó É É Á É ű í í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő í í ü í Ö í í ú

Részletesebben

Ö É É É É Á ü é ü ö ó é é ú é ő ú ö ö é ú é ő é í é é ó ü ü ó é ő í ó ó ű é é é é ő é é é ó ő ö ő ö ó ú ó é é ű í é ó ó é é é é é é é ő ó é é ő é ó é é öü ő é é é é ó é ő é ö é é í é ó ő ó é é é ü ó ú

Részletesebben

ű í ö ű ö ű í ö í í ö ó ó ü ó ó ö ó ö ó ó ó ó ó Á ó ó ö ö ö ö ú ö ö ü ú í ö ü í ó í ű í íö ö ö ö ü ó ű ö ó ú ó ö ó ű ű ó ó ö ö ö ü ü ó ó ö ú É ö ö ö ö í ö ó ó ö ú í ö í ó ö ö ó í ó ü ü ü í ó í ö ö ó ü

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

ö ó ü ö ó ü í ó ó É ó ö ö ó ó ó ö ö ü É ü í ü ó í ö í ó ü ú ü ú Á Ó í ó í ö ö ó ó ó í ö ö í ó ó ó í ü ó É ó ó ó í É ú ü ö ű ó ó í ó ú Ó ú ó ó ö ö ú í ú ű ö í ó ű ü ü í ü ü í ó ü í ó í Á ó ó ú ó í ó ö ö

Részletesebben

Ó Ú ü ü ó í ó í ó ó Ó É Ü Ö ü ü Ö ü ó í ó ü Ö ü ü Á ó ó Á ó ó Ö Ö ó í ü í ü Ö ű ű ü Ö ó ó í Ó ó ó Ö Ó Ö Ó ó ú í ü Ö í ó í í ó ü Ö Ö í Ó Ó Ó ó í Ö í ó í ü ó ó ó Ö ó í ű ó í ó ű ú ü ó Ó í í ó ó í ú ü ű ű

Részletesebben

Ü Ü ó ó É í í É ó í ó ü ú ó ó í ú í ó ó í í ó ű í ó ú ü í ú ó í ü ó ó í í ü ó í ü ű ú Ö í ü ű ó í ú ű ó í Í ü ó Í ü ó ú ü ú í ü í ű ó í ü ü ü ü ó í Í ű ű í ü Í ű ó í ó ó ü ó ü ó ű ü í ű ó ü ó ó í í ü í

Részletesebben

Á Á É ö ó ö ü ó ú ű ö ú ó ü ö ü ú ú ö ö ű Ü ö ö ű í ó ű í í Ö í ű ű í ű ű í Í í ó ű Ű ű í Ö Ö Á Á Ű ú ö Ő ű ü í Ö í Ő ű ű Ú ó Ö ű í ö ű í ü ö ü ö É ö ö ű ü í Ú í í ö Ő ó ó Ö ó í Í ö ö ó Ö ű ó Í í í ö ö

Részletesebben

Á Ö É É É É Í Ü Ő Ü Ő É ó ő ó ó ű í ó ő í í ó ö ö ö ú ú ü í ü ü ő ő ü ú Á ő ú ú í ó Ü ö ő í ő ú ö ó ú ö Ö í í ó í í ő í ü í Á Ö Ö í ü ü ő Ü ő ú ő ú Ő ü ő ú Ú ő í ő ó ű í ő ó ő ú ö ő ü Ü ő ú ő ő ő ó ö Ő

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

ö ó ö ó ő ö ú ő í ó É Ü ü ó ó í ö ö ó Á ő ö ó ő í ü ú ö ö í ó ó í ö ó ó Ő Ű í ö ó ü ü ó ő ó ő ő ó í ó ó ó ó ú ó ö ó ö ö ö ó ü ó ü íő ó ó ó í ó ö ö ó ö í ő ű ú ö ö ó ü ú ó ő ó ó í ö ő ő í í ö ö í ó ő ó

Részletesebben

í í í ö í ő ö ö ő ö ö í ű ő ö í í Ö í í í ő í í ö í í í ú Ö Á í í í í í Ö í í ö í í ő í í ö ű ö í ö í í ö í í í í ö ü í Ö É É ö í Ö ő Ö í í ő ü ő Ö ő Ö ő ö Á Á Á Á É É É Á Ö ő Ö ú ö í ú ű ú í Ö ü ú Ö ő

Részletesebben

É Á í Á Á É Í É É É É Á í ó ö ö ü ú íű ö ö ö ő ö ö ö ö ű ó ő ó ö ö ú í ó ö ő ó ő ó ó ó Á ó í ő í í í ö ü ó ö ő ő ó ó ű öó ó ö í ó ö ö ú ú í ü ó ó ö ö ö ó ö ó ó ó í í ó ó ö ó ő ö í ű ó ü í ö ü ö íí ö ü

Részletesebben

Ü ú ő ó ö Ö ó ó ő Ö ú ő ö ó ő ó ö ö ú ó ő ö ö ő ő ö ó ú ő ö ö ő ó ö ó ö ö ö ó ó ö ó ó ú ú ö ő ú ö ó ó ó ö ö ö ö ú ö Ü Á ú ő É ó ő ö ú ő ő ő ú Ö ú ó ó ó ó ú ő ó ö ő ó Ü ú ő ő ö Ü ó ő ó Á Á Ü ő ö ö Ü ö ö

Részletesebben

Á Ö Ö Ö Á Í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö ü ö Ö ü ö üé ö Ö ü Ö ü ö ö ö ö í ö ö ö Ö Ü í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü Ó ö Ö ü í Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ű í ö ö ö Ó ö ö ö ö ű ö ö ü ö í ö ű ö ö ü ű ö ö ö ö Ó ü ö ö ü ö ö ö ű

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

É É É ú ú í ü ú Ó ú í Á Ö É Ő É í í í ú Á Í í ü ö ú ö ö í ö ü Áö í ö ö í ö í í ü í É Ü Ú É ú Í É É É Í í Á É í í í ü ü Í Ó í í í ú ÍÁ Í í í í í É í ö í ö Ü í Í í íí Í Í Á ú É É Á í É É í í í í Í É ö Í

Részletesebben

Á Á Ő É Íő á á ö Í á Í ó ó ó á á á á á ó ö ő á ő ő á á ú á ó á á ő á ó á á ó ö ö á Á ő ó á ő á ö ó á ú Í É á Í á á ó á É á á Í ö á á á ó Í ő á ó á á ú á ó á ó ó ó ú á ú á ű á ű á ó ű á á ő á á Í á ó á

Részletesebben

í ú ő ö ö í ö ö ö ó ó ú Ó ó í ó ó ú ó ü í í ö í ú ú í ó í ő ú ö ó í í ó ö ő ó í ó í ó í ó ó ú ü ő ó ó í í ő í ú í ó ő ö ö ő ó ó ö Á ö ó ó ű ó ó ó ó í ö ó ö ú ó ó ó ó ü ö ö ű ú ö Ó ü ü í Á ó í ö ő ő í É

Részletesebben

É É Á Í ü ó ó ö ö ó ó ó ű ö ü í ü ü ü ó ó ó ö ó ó Í ö ó Í Á Á É Á í Í ö ó ó ü ó í ö ö ü ö ü ö í í Í í ü í í ó ó í ö í ö ö ó í ö ö í ó ö ö í ú ö ü ö ó ü ó É í ö ü ö í ó ó ö í ó ö ó ó ó ö ü ö ó ó í ö Í ö

Részletesebben

ó Á Á É ó ó ó ó ű ó ó ú ó ó ú ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ü Í ű ó ű ú ü ű ó É ó ű ó ó ű ó ü ű ó ó ü ü ó ó ó ó Í ü ó ó ü ó ű ú ó ó ó ü ó ü ú ű ó ú Í Ú ű Í Ö ó Á Á Á Á É Á Á Á É ó ó ó ó ú ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó ó

Részletesebben

ö Ö ü ő í Ü ö Á Ü Ü ő ő ő ő ü ű í ő ű Ó í ú ü í í ő í í ű ő ú í ö ő Ü ö ö í ú ö ő í ő í í ő Ü ú ő í ő í ü ő ü ő ö ö ö ő ő ú ü ü ő ü ü í ú í ő ő ü ő í ü ö ö ű ü ű ü ő í ü ú ő ö ü ü ő ő ő ö ő í í ő ő ú ő

Részletesebben

Ó Á Ö É Ö Á É Ü É üü ő ő ö Í ó ü ő ő ő ó ü ö ő É ó ó ő ő É ÍÍ ó ó ő ó ó Í ő ó ő ő ö ó É ó ó ő Íő Ő Ö ö ö óí ő Í ó ó É ó ö ö Í ő Íó ó Á ő ö ö ö Í ő Íű ü ő ő ő ö ő ö ö É ü ú Í Í ó ü ö ő ö ő Í ü ü ó ó ó ü

Részletesebben

Ű Ő É É Á É Ö Á É É Í É É ö ő Ö ő ö ü ó ő ű ő ű ű ő ú ó ü ő Ü ő ö ö ő ö ő ő ő ö ó ő ö ú ó ó ó ö ö ő ő ű ü ü ő ü ü ü ü ü ó ü ő ő ő ö ő ú ü ő ö ö ő ő ó ú ö ö ö ó ö ó Ü ő ő ö ő ó ó Ü ő ó ő ú ó ő ő ö ő

Részletesebben

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö ü ú ö Á ü ö ö ö ö ö É ű ű ö ö ö ö ü ö Ó É Á Á Í Á Á ü ö ű ü ü ű ü ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö Á ű ű Á ö ö Á ö ü ü ü ü ü ö ü ö ö ö ö ö ü Í É Ü É Á

Részletesebben

Ő Ö ü ö ö ü ó ü ü ö Ö ó ó ó í ü ö ö ö ü í í ü ü í ö ö í í Ó ö Ó Ó Ő ü ű ü ó ó ű ö ú ó ó ó ö ó ó ö ó í í ö ú ö í ó ü ü ö í í ü ü ü ó í ü ú ö ó ö í ü í ú ü ó ó ű ö ú ó ó ó ö ó ó ö ó í í í Ü í í Ő í ü ö í

Részletesebben

Á Ö É Á É Ő Ü É í ü ö í í í ö Í ö í ü ö í í ú í ö í ö ö ú ü í Í ü í ü í ü í í í í ö ú Í í ö ö ö ü ö í ü Í ú ü í í ú ö ö Í É ü ú í í ö í Í í ú í ÁÍ Í í Í Í í ö Í É í í Í Í Í í Ó ü í ö ö É ö ü ö ö ö í ü

Részletesebben

É Ő É ö ó ó Ó Ö Ó ő ő ő ő ó ó ő ő ó ü ő ó ó ü ö ö Ó ó í í ú ó í ú ó í ü í ő ó ő ő í ö ü í Ó ó í ú ó í ú ó í ü ó ő ö ő ú ö ű ü ő ő í ó í ó í ő ó ő íü ö í ő ő ű ő ú ö ő ö ó ö ó ó ö ö ő ó ó ö ő ő ü ó ö ű

Részletesebben

Á Ö É Ó Á É Ó Ü É ü ö Í ö ö Í ü ö ö ú ü ú Í ö ö ú Í ű ö ú ü ö ö Ö ü ö ö ö ú ö ú ö ö ö ö ö ü ú ü ö ö ö Í ö Í ö ú Í Í ö ö ú ö ú ü ö ö Í ü Í Í ü ö ü É ú Ú Í É Í ö Ö ü ö ü Í ü ú É Í ö ü ö ö ö ö ü ú Í ö Í Ö

Részletesebben

ó ú ó é é ü ü é é é ó ü ö ó ó ó ó ó ö ö í í ó é ü é Ü é ő ü ó í ó é ő ü ö é é ö é é é é ö é é ó ö é é ö ö ö é é ő é é ö é ö é í é ö í é ó í é é í ö é ó ü é ö é ö é é é ö ö é é é ó ü ö é ő ö é ó é ö ú é

Részletesebben

ú ú í í í í í ó ű í Ö Ú ó ő ő Ö í ó Ó ü Ó Ö í ó Ö íí í ó ó óó ó ó Ó ú ú ú í í ó í ő ó ó ú ú ú ú ó ó ó ó ú ú ő ó í ó ó Ü ú í ü í ü ű í Ü ú í ű í Ú í í í ú í ü Í ű í ü í í ü ú ü í í Í ó ó ó ú Í í ó ú í í

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

ö ű ö ú ö ú ü ü ü ü ü Í Í Ü ö ü Ü ü ö ö ű ú ű É Ö Á Í ö ö Í ü ö ö ö ö ö Í Ó Ó Á ö ö Í Í ö ö Ú Úö ö úö Á ö ö ű ö ú Íü ű Í ü ű Í ü ú ű ű É ö Ü ű ö ö ű ö ú Íü ű Í ü Í ö ú Í ö ö ö ö ö ú ö ö ö ö ö Í ö ű ö ú

Részletesebben

ö ő ő ö ú ü é é í í Ü é ó ü é ó ü é é ö íö ö éí é ú ű í í é ö í ó ü é é ö ö ó ö í ó ü é é í é é ó í í ü ő Í í ő é é É ó é í é ó ő í é é ó é ő ő é é ü ö ő é ő é ü Íó é é é Í ó ü é é é é é ó é ü í é ú ó

Részletesebben

Á Á Ő Í É É ó É ü ö í ő ő ő ű ő ó ő á ü á á á ó á á ő É ó ó ü á á á ó ó í á Á ó ű ő ó ü ö ó ö ö ő ö ó ú á á öó ő ó öí ő á í á ő á ö ö ó ö ő ű ö á ú ö ó ó ó á ü ö ö ü ó ö ó í ö ü á í á á í Í ü í íí ö í

Részletesebben

ő ö ő Ö ő ü ó ő ő ő ú ó ő ó ó ü ő ő í É ö ó í ó ó ú í í í ő ó í ö í ü ö ő ö ü ó ö ü ó Á ó ö í ó ó ú ó ó í ó ö ó ü í ő ú í ő ö í ő Á Á ő ő ő í í ő í ő í ó í ó ú ő ő ó ö ő ó í ő ö ő ő ü ó ö í ü ó ö í ö ő

Részletesebben

ö é ü Ö é ü é ú é ó ü é é Ü é é ü í é é é Ó í é É ó ű é é é é ö ö é í ó Íö é é ü é é é ü é ü é ó ö ű é ú ó Í é é Í ú ú é é ó é í é é Í ó ó ó é ó ö é ű ö é é Í ó é Á Á ö ű é ú ó é é ö ú í ü ö ű é ö é Í

Részletesebben

É É É É Á í ó Í ö ü í ü ó Í Í ó ö ö í í ö ó ö ö ö ü ü ö í ü ó ü ü ö ü ö í ó Í ö í ü ó í ó ü ü ó Í ú ü ó ó ü ü ü í ó ó ó ö ö ó ú í ü ö ó ó í ó ü ó ű ö ö í ü í ü ö í ö í ö ö ü ö ü ö í ó í ó ö ó ö ó ö ó ü

Részletesebben

ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü

ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü ö Ü ü ö Á ö ö ö ö ö ö ű ö ú ö Ö ú ö ű ű ö Á ö ú ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü ö ö ü ö Ö ö ö ö Ö ü ö ö ű ö ö ö ö Ö ö ö ö Ü Ö ö ö ö ö ö ö ö Ü ö Ü ű ö ú ö ú ö ö Ü ü

Részletesebben

ű Ó ü ü Ó ű ü Ö ű ű ü ü É ü ü ű Ö Í Ő Í ü Ö ű Í ű Ú Ú É É É Ú ü ü É É Á ü ü ű ű É ü Ú ü Í ü ű ü ü ü ü ü ü É Í ü Ó Ő Á ű ü ü Í ü ü ü ü Í É ü Á Í É Í ű Í Í ü ü Ö ü ü ü ü Á ü Í ü ü ü ü ü ü ü ü Í ü ü ü ü

Részletesebben

Ú É Ú í ö ö ö ü ű ú ű ű í ű ü ö ö ő ű ú í ö ö Ü ö ű Ü ú í ő ö ö ű ü ö ő ú ö ü ö ö Ü ö ö ű ű ő ű ü í ú ű í ő í ő ő í í ő ö ö ő ő ő ö ö í ű ő ö ő í ő Ü í ű ő ő ő ő ő ő ü ű ű ő ü ö ö ő í ű ü í ű í ű í ő í

Részletesebben

ö ü ö ö Ö ú ü ü Ö ö ö ö ö ü í ü í ö í ü ü ö í í í ü ö í í ö ö ö ö ö í ü í í í ö í ö ű ö Ó í í Í ü ü ü ü ü ö ü ü ü ö í ö í ö ö í ü ú ü ü í ü É ö ö ö ö ö í ö í ü ű ö ö ü í í í í ö ü ü ü ü ö Á ü ü ö ö ö ü

Részletesebben

Á ü ü Á ú ő Á ő ő ő ö ö ö ő ü ü ő ü ő ő ő ű ű ö ő ő ő ü ő ő ő ő Á ő ő Í ú ú ú ú Ö Á É Á Í ú ű Ö ú ú ú ő ü ő ő ü ő ü ü ő ü ő ü É É ű ü ő ő ő ő ü ő ü Í É É Á Ó É ú Ö Ó ú Ö ü ú Í ő ő ő ö ő ü ú ő ö ő ő ü ű

Részletesebben

Á Á Ó É ö á ű ö á á á á Í Í á ú á ú ö ö á ú á á á öí á á á á á ö á á á á á á á á á á ö á á á á ö á á Í á á á á Í áí á á á á ö á á á á á áí á á á á á ü á á ü á Í ú á á á á á á ú á ü ö É á á ü á á á ö á

Részletesebben

í ú í í Í ű í í ű ö Í í ő ú ű ö ö í ű ö ö ű ö í ö ű ö ű ö ö ö ö ő ö ő ő ű ö ő ö ő ő ő Á ű ö ű ö ö í í ő ö ű ö ő ü ő ű ö ű ö őí ő ő ü ö ő ű ö ő ö ö ü ő ü í ú ű í ú ű í ő í Á ú ű ű ö í í í ő ú ű ö ü Ó í

Részletesebben

Á Á Á Ú ű í í ÁÁ É í Í í Ö Ö É Ü Ó Ó í ű Á É í í É É É É É É É É Ő É É É É Ó í É Á ú ú ú ú ü ű í ü ű É ü í í ú í ú Á Í Á Á Á Í ű í Á Á Á í Á Á Ö Á í ü ű í í ü í í Ö ü í Á Á Á ü ű í í í í Í űí í Á Á Á ű

Részletesebben

Á Ó É É Ó É Ü É ö É É í É É ó ó ó ó í ö ő í ó ö ő ö ó í ö ő ö ő ó ö ó ő ű ü ő ű í ó ö ö ő ü ő ó ű í ó í ó í ó ú ú í ö ú í ó ű í ű ő ó ű ó ő ü ő ő ó í ő í ó í ó ü ő ő í ó ő ó ő ő ü ő ó ó ó ó ó ő ó ő í íó

Részletesebben

ö ö ó Á Á ó é ú ü ó é é é ú é é í é ü ö í é ü ó ö é é é é ö é ő é é ó é é ö é é í é ő é é é é í é ü é é í ő é é í é é ö é é é é é é é é ú ó é í é é ó í é é ó é í é ö é ő é ú ő ő é ő ö ú é é ó ü é ü é é

Részletesebben

ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ű ü ü ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ű ü ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ú ü Ö ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ű ő ő ő

Részletesebben

ö é ü é ü ö ü é é é ü ü é í ü é é é é é ö ö ö é ü ö ö é ü í é ü ü é ü é ö é é ü ö ü ú ö é é ö ö é ű ö é é ü é ö é Ö é ü é é ü ö ö é Ö é ü ú ü é é ű ö é é ü ü é é ü ü é é é ü é ű ö é é ö ö ü é é ü ö é Ö

Részletesebben

ő ő ő ő ő ő ő ő ő ú ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ü Ó ő ő Í ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ú ő ű ü ú Á ő ü Ö ü ő ő ő ü ő ü ú ü ú ő ü ű ő Á ő Ó ú ü ő ő ő Ö ő ü ő ő ü ő ü ő ü ő ő ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ú ő ő ő ő ő

Részletesebben

Á ö ö Á ó ü É ó ö í ü í ó ó ö í ü ü ö í ö ó ó ó ö ú í í í í í ó ö ó ö ö Ö ö ó ü ü ó í ü ó í ü ó Á ó ó í ú ü ó ó ö ü ü ö ü í ü ó ó ö ó ó í ó ó ó ü ö ó ö ö ö ü ü ó ó ü ö í ü ü ü ü ó ó ü ó ü í ü ó ó ü ö ó

Részletesebben

ő ü í ő ü ő ú ő í ő ő ú í í ő ö í ú í ü í ü ö ö ü ö ü ü ü ö ö í ő ő í ö ő ü ü ő ü ö í ü ú ö ő ö ő ő ü ü í ö ö ö ö ú ú í ö ü ö Í ü ő ö ü ü ü ő ő ú ő ő ú ü í ő ü ő ü ü ü ö É ú ö ö ö ö ű ú ő ő ö É Á Í ü ő

Részletesebben

í ö ö Ó Ö ü ü őíö ö ú ü í ö Í ő ő ö Á Í ü ö ö ö ő Á ö Ö Í ű ü ö ö ö ö ö Í ö ö ö ö ü ö ö ő ő Íő ő í ő ö ö ú ö ö ö í ü ő ö ő ő ö í ő ö ö ö Í ő ö ő ő ö í ő Í ő ö Ú ő ú ö ö ő Í ö ö ü ő ő í ö ő ö ő í ő ü ő

Részletesebben

ó ű ü É ü ü í É ő É ü ü í ű ő í í ő ő ő ő í ő í ó ú ő ú ü Í ó ü ó í ü í ü ü ú ő ü í ü í ü ü ü Ü É É Ö ü Í í í ú ű ű ü í ú ó í í ó ü ű í ü Ü ü ő í ő ó ü í ó ü ü ű ü ú í ü ű ü ő ó ő í ü ú í ű ó ü ú ő Í ú

Részletesebben

É Ö É Ö Á Ü Ü ö ü ö Ö ü ó Ö ö í ü ü ü í ó ó ó Á ö ö Ö í ü ü ü í ü ü ö ü ü ó í í ó ö í í ü í ö Í ó Ó ü ó ó ó í ö ó ö ó ó í ó ü ó Ó ö Á ö ü ó í ö ó ó í í ö í ó ö ö í ö ö ü ü í ó ö ó í ú í ö ó ö ö ű ú í ü

Részletesebben

í íű ú ü Á Ö É Ú É É Ö í í í í ü ű ű Ó ü ü ö ö Á ö ö ű í í í ű ö ö ö ö í ö ű ü ö í ö í ö ü ö Á ö ú Á ú ú í í í í í ü í ű ü ö ö ú ü ö í ö ö ü í ü í í ö ü ü Ú íí í ü í í í í ü íí í í ú ö í í ü í ú ú í í

Részletesebben

ú Í Ú É Á É É ú ú ü ü Í ÍÍ Á Í Í ú É Í ú ú Í Í ű ú ú ú ú ú ú ü ú Í ú Ö ü ú Í Í ü Í Í É ű ú Í Í Á ú Á Í ú ü Í ú Í ü Í Í ü Í ú Í Í Í Í ú Í Ú Í ü Í ü Í ú Ó Í ü Í É ú É ú Í ü Í ú ú ú ú Í ü ú Í ü ü É Í Í ú

Részletesebben

Á Ó Á Á Ö Ő ó ó ü ő ő ó ö í ö ú ő ö ű ű í ü í ö ö ö ü ö ö ü ő ü ő ó ü ö í ó ú ü ó ő ü ü ő ó ú őü ű í ó ü í ő ő ú ó ö ü í ö ú ó í ö ö ö ú ö ő í ő ú ü í ó í ü ó ó ű ö ű ö ő ö ű ő ö Á ő ü ó í Á ö ó őí ú ö

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

ó ü Ó Ö ü ő ű ó ó ó ő ő í ő ó í ü ő ő ő ő ő ő í ó ű ő ő ó ő ó í ő ó ó ü ő ő ű ő ő ó ó ó ü Á ó ő Á Ó ü ő Á Ú ü ő ú ő í ű í ó Ú ő í í Ö Ü ő ű Ü Ő í Ó ű ő ő ő ó í ó ő Ü ó ő ő ő Ő ő í ó ű ő í ó ő ó ú ű ü Ő

Részletesebben

ö ö ö É É í ü ü ő ő Á ü ű ő í ú ű í Ü ű ö ö ö í ü ü ő ü ő ü ő ő ö ú ö ő í í í ö ö ő ű ő í í ű ü ő ü ö ö ü ö ö ő í ű í ö Ű ő ü ő ő ü ö ö ő ü ü ő ő ű í ű ü ü ö ő ú ü ő ü ö ö ú ö ő í í ö ö ö ő ő ö í ű ű í

Részletesebben

Á É É É É É ó őí ő ó ó ú ö ó ö ő ó ú ő ü ö ö ö ö í ó ő í ő ő ü í ö ü ü ó í ö ö ó ó ó ó ő ö ő ó ö ő ó ó ó ö ó ó ö ö ö ó ő ó ó ö ó í ú í ő í ö ó ó ő ó ó ó ó ő ó ö ó í ú ó ü ő ó ó ó ö ü ü ö ö ü ó ó ö ö ó

Részletesebben

É Á Á Á Á ü É Á É É ö ü ő ü ö ö ö ú ő í ü ü í í Á í ö ő ő ö í ő ű ö ő ö ö í ű ú ő ú ü ö ö ü ö ö ü ő í ő ő ő ö í ő í ü ű Ö Ö ú Ó í í ü ö ö ú Ó ö Ő ú ö ú ö ő ő ö ö ú ü ö ö ú ö ő ő Ó ú ú ú ő ú Ö ő ö ö ü ű

Részletesebben

ö ő Ö ő í ó ő ő ő ó ú ő ő ü ő ó ő í í ő ő ő ő ó ó ö ö ö ü ő ö í ó ó í ú í ő ö ö ö ő ö í ö ö ö ó ő ő ó ő ő í í í ö í ó í í ő ö í ö ó ó í ü ö ö ö í ü ó ö ő ő ö ó ű ó í ü ö ü ö ö í ó ö ő ő ó ő ó í ü í ő ö

Részletesebben

Á ü É ö ö ö ü ú Ö ö ö ö ö ö ű ű ö ü ú ú ö ö ü ü ö ö Í ö ö ú ö ö ö ö ö ü ö ú ö ö ö ö ö ű ö ö ö ö ű ö ö ú ú ú ö Í ű ö ú ú ö ü ü ö ö ö ú ú ö ö ú ö ü ö ö ö ú ű ü ö ö ú ü Í ö ú ö ö ö Ü Á Ó Í ü ü ö ú ö ú ú Ó

Részletesebben

í í ü ö ú ü ö ű é é í ú ú ő é é é í ő ő ö ű é ü ő ö ö ö ü ő é é é Í é ó é ó ó é ö ű é ő ő é ö ű é ü ő ö ö ö ő é ó é é ö Í é ú ó ő ö í é é ö ú é é ú ó é é é ó ü é ó é ő ü ó é í ü ű ö é é ő é é í ő ó í ó

Részletesebben

Ú ó ó É ó ó Ü ű Ü Ö Ö ő ő Ú ó Ü ó ő ű ő Ú ó ő Í ó Í ő ő ő ö ó ú ö ő ú ó ő ő Ü ö ö Ú ó Ú ó ó Ü ő ő ő Í ú ó ő ő ó ő ó Ö ő ó Ü Ü ű ó Ú ú ú Ü ő ő ő ú ó ú ó Ü Í ó Ü ó Ú ő Ö ö ö ö ű Ü ű ó ő Ú ó ö ó ő ó ú ú ő

Részletesebben

ö ö Ö Ü ó í ö Ö ó ó ó ó í í ö ö ö í Ü Ü ö ö í í ó ö í ó ó ó ú ű ó ó ó ó ó ó ó ó ö ö í ó ó í ó ö ű ö ö ö í ú ú ó ó Ö ö ú ű ö í ó ó í í ú ö ö í ú ű ó ó ó ó ó ó ö ó í ú ű í í í ó ó ó ó í ó ó í ú ö ű í ö ó

Részletesebben