A GYÓGYSZER-KOMMUNIKÁCIÓ ETIKAI KÓDEXE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GYÓGYSZER-KOMMUNIKÁCIÓ ETIKAI KÓDEXE"

Átírás

1 A GYÓGYSZER-KOMMUNIKÁCIÓ ETIKAI KÓDEXE Tartalom A GYAKRABBAN HASZNÁLT KIFEJEZÉSEK ÉS RÖVIDÍTÉSEK MEGHATÁROZÁSA FEJEZET - A KÓDEX TÖRVÉNYI HÁTTERE FEJEZET - A KÓDEX ÉRVÉNYESÍTÉSE FEJEZET - A KÓDEX HATÁLYA FEJEZET - A KÓDEX RENDELKEZÉSEI PARAGRAFUS - FORGALOMBAHOZATALI ENGEDÉLY PARAGRAFUS - ÁTADANDÓ INFORMÁCIÓ PARAGRAFUS - PROMÓCIÓS INFORMÁCIÓ ÉS ANNAK ALÁTÁMASZTÁSA PARAGRAFUS - IDÉZETEK ALKALMAZÁSA PARAGRAFUS - A PROMÓCIÓ ELFOGADHATÓSÁGA PARAGRAFUS - A PROMÓCIÓ CÍMZETTJEI PARAGRAFUS - A TRANSZPARENS PROMÓCIÓ PARAGRAFUS - LAIKUSOKNAK SZÓLÓ HIRDETÉSEK PARAGRAFUS - RENDEZVÉNYEK ÉS ÜZLETI VENDÉGLÁTÁS PARAGRAFUS - AJÁNDÉK ÉS ÖSZTÖNZÉS PARAGRAFUS - ADOMÁNYOK ÉS TÁMOGATÁSOK PARAGRAFUS - EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREK SZÁMÁRA NYÚJTOTT TÁMOGATÁS PARAGRAFUS - SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE ÉS DÍJAZÁSA PARAGRAFUS - VIZSGÁLATOK, KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG PARAGRAFUS - GYÓGYSZERMINTÁK ÉS GYÓGYSZERADOMÁNYOK PARAGRAFUS - A GYÓGYSZERIPARI ALKALMAZOTTAK PARAGRAFUS - PR-TEVÉKENYSÉG ÉS SAJTÓKAPCSOLATOK PARAGRAFUS - A GYÓGYSZERIPAR ÉS BETEGSZERVEZETEK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK PARAGRAFUS - ELJÁRÁSI SZABÁLYOK PARAGRAFUS - A KOMMUNIKÁCIÓS ETIKAI BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE PARAGRAFUS - A KÓDEX VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK... 24

2 A GYÓGYSZER-KOMMUNIKÁCIÓ ETIKAI KÓDEXE A gyakrabban használt kifejezések és rövidítések meghatározása (a szövegben való elıfordulásuk sorrendjében) MAGYOSZ IGY Szövetségek Kódex KEB Vállalat Promóció Egészségügyi Szakember Független szakmaitudományos rendezvény/ konferencia Rendezvény Betegszervezet Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége; Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete; A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége és az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete, együttesen említve; A Gyógyszer-kommunikáció Etikai Kódexe; A MAGYOSZ és az IGY Kommunikációs Etikai Bizottsága; A Kódexet aláíró Szövetségekhez tartozó, gyógyszereket gyártó vagy forgalmazó vállalat; A hatályos jogszabályok által gyógyszerek reklámozásának és ismertetésének minısülı tevékenységek összefoglaló megnevezése (ld. még: promóciós anyag, - tevékenység, - gyakorlat, - információ, - rendezvény, - ajándék, stb.); Orvos, gyógyszerész, egészségügyi szakdolgozó, egészségügyi szolgáltató személyzetének tagja vagy más, az egészségügyben tevékenykedı olyan szakember, aki a gyógyszerek ajánlásában, rendelésében, beszerzésében, értékesítésében, forgalmazásában vagy alkalmazásában, és a betegellátásban szerepet játszik; Olyan nem valamely Vállalat által, illetve nem valamely Vállalat megbízásából kezdeményezett vagy szervezett - szakmai-tudományos rendezvény, amelynek szakmai programjával kapcsolatos döntések meghozatalára a Vállalatoknak nincs befolyása. Egészségügyi Szakemberek, vagy betegek, Betegszervezetek, illetve azok tagjai számára, a Vállalat által vagy a Vállalat megbízásából kezdeményezett vagy szervezett, illetve a Vállalat által támogatott programok, események vagy összejövetelek; Olyan non-profit szervezet, amelyek fıként betegekbıl, illetve gondozóikból áll, és a betegek, illetve gondozóik szükségleteit és érdekeit képviseli, illetve támogatja; 1. FEJEZET A KÓDEX törvényi háttere A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (továbbiakban: MAGYOSZ ) és az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (továbbiakban: IGY ) együttesen említve Szövetségek - Magyarországon mőködı gyógyszeripari - 2 -

3 vállalatokat összefogó szakmai érdekképviseleti szervek. Tagjaik elismerik felelısségüket az etikus gyógyszer-kommunikáció kialakításában és megvalósításában, ami biztosítja a megfelelıen széleskörő tájékoztatást és méltóan tükrözi az ipar és a kereskedelem szerepét az egészségügy rendszerében, a köz egészsége érdekében. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek, a gyógyszertárból orvosi vény nélkül is kiadható gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök reklámozását különösen a gazdasági reklámtevékenységrıl szóló évi LVIII. törvény, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. törvény és az emberi felhasználásra kerülı gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök reklámozásáról és ismertetésérıl szóló 11/2007. (III. 6.) sz. EüM rendelet szabályozza. A jelen Kódex számára további jogszabályi környezetet teremt a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény május 1-én Magyarország felvételt nyert az Európai Unióba, fenti törvények és rendeletek összhangban vannak a 2001/83/EC Irányelvvel. A jelen Kódex megfelel az European Federation of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA) European Code of Practice minimális követelményeinek, valamint a magyarországi speciális kihívásokra ad választ. Jelen Kommunikációs Etikai Kódexet a Szövetségek illetékes döntéshozó testületei elfogadták, annak módosítására a Közgyőlések jogosultak, azonban a Közgyőlések felhatalmazzák a MAGYOSZ Elnökségét és az IGY Végrehajtó Bizottságát, hogy jogszabályváltozás esetén a Kódexet saját hatáskörükben szükség szerint módosítsák. A Gyógyszer-kommunikációs Kódex eredeti szövegét a MAGYOSZ Közgyőlése április 10-én, az NGYE Közgyőlése május 9-én fogadta el. A jelen, módosított Kódex tervezetét: - a MAGYOSZ Elnöksége július 3-án, - az IGY Közgyőlése július 1-én jóváhagyták. A jelen Kódex a Szövetségek által történt elfogadását követıen, július 3-án lépett hatályba. A Szövetségek tagvállalatai jelen Kódex szó szerinti elıírásait és a Kódex szellemét magukra nézve kötelezı érvényőnek tekintik. Betartását és alkalmazását ajánlják minden más, Magyarországon a gyógyszergyártás, -kereskedelem, - reklámozás és kommunikáció területén mőködı, a Szövetségekhez nem tartozó természetes és jogi személyek részére is. A Kódex aláíróihoz bármely gyógyszerpiaci szereplı, illetve ezek szövetsége csatlakozhat. 2. FEJEZET - A KÓDEX érvényesítése A Szövetségek a jelen Kódex, valamint annak jogi környezetét képezı törvények és rendeletek rendelkezéseibe ütközı magatartás megállapítása, az azzal kapcsolatos eljárás szabályainak meghatározása, továbbá a Kódex végrehajtását segítı állásfoglalások közzététele érdekében, létrehozzák a MAGYOSZ-IGY Kommunikációs Etikai Bizottságát (továbbiakban: KEB ) és kialakítják annak ügyrendjét azzal, hogy a KEB az etikai panaszokat és vitás ügyeket a jelen Kódex elıírásainak alkalmazásával a KEB ügyrendje alapján bírálja el (ld. 4.20). Határozatait a KEB a Szövetségek útján - 3 -

4 teszi közzé a tagvállalatok számára minden év június és december hónapban, állásfoglalásait pedig nyilvánosságra hozza. 3. FEJEZET - A KÓDEX hatálya A jelen Kódex hatálya az embergyógyászatban használatos, a külön jogszabály alapján lefolytatott eljárás után törzskönyvbe bejegyzett, forgalombahozatali engedéllyel rendelkezı és gyógyszernek minısített anyagokkal vagy anyagkeverékekkel (vényköteles és vény nélküli gyógyszerek) kapcsolatban a Magyar Köztársaság területén valamennyi, a Kódexet aláíró Szövetségekhez tartozó, vagy a Kódex aláíróihoz csatlakozó, gyógyszereket gyártó vagy forgalmazó vállalat (továbbiakban Vállalat ) alkalmazottai és megbízottai által végzett, a gyógyszer felírását, forgalmazását, fogyasztását elısegítı bármely marketing- és információs tevékenységre (reklámtevékenységre) kiterjed, ideértve a gyógyszerismertetést, valamint a betegek, illetve fogyasztók részére szánt reklámot és hirdetést egyaránt. A Kódex hatálya kiterjed az orvosok, gyógyszerészek, egészségügyi szolgáltató személyzet és más, az egészségügyben tevékenykedı olyan szakemberek irányában folytatott promóciós tevékenységre is, akik a gyógyszerek ajánlásában, rendelésében, beszerzésében, értékesítésében, forgalmazásában vagy alkalmazásában, és a betegellátásban szerepet játszanak (továbbiakban: Egészségügyi Szakember ). A jelen Kódex hatálya kiterjed az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló, évi XCV. törvény hatálya alá tartozó valamennyi gyógyszerkészítménnyel kapcsolatos tevékenységre, de nem terjed ki a gyógyszernek nem minısülı gyógyhatású készítményekre, tápszerekre, étrend-kiegészítıkre és az állatgyógyászati készítményekre. A jelen Kódex hatálya kiterjed, de nem korlátozódik az alábbi kommunikáció útján végzett reklámtevékenységekre, függetlenül attól, hogy az betegeknek/fogyasztóknak (gyógyszerreklám) vagy Egészségügyi Szakembereknek (gyógyszerismertetés) szól: - Élıszó; - Nyomtatott anyagok; - Hirdetések: o nyomtatott sajtó; o elektronikus sajtó; o közterületen elhelyezett hirdetések; o Egészségügyi Szakembereknek szóló nyomtatott anyagok; - Audiovizuális reklámeszközök; - Konferenciák, kongresszusok; - Gyógyszerminta, ajándékozás; - Internet; - Telekommunikáció. A jelen Kódex rendelkezései nem alkalmazandók: - a gyógyszerek feliratozására, címkézésére és használati utasítására, - tárgyszerő, informatív bejelentésekre, amelyek például a csomagolás megváltozására, vagy mellékhatásokkal kapcsolatos figyelmeztetésekre vonatkoznak, valamint a katalógusokban, árlistákon megjelenı - 4 -

5 információkra, feltéve hogy azok promóciós információkat nem tartalmaznak, - egy adott gyógyszert érintı, önkéntes kezdeményezéső, konkrét kérdéseket megválaszoló tájékoztatásra. 4. FEJEZET - A KÓDEX rendelkezései 1. PARAGRAFUS - Forgalombahozatali engedély 1.1. Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkezı gyógyszerrıl reklám nem tehetı közzé A hirdetés/promóció során megjelenı valamennyi információnak összhangban kell lennie az alkalmazási elıírásban ismertetett terméktulajdonságokkal, és azok csak a jóváhagyott javallatokkal lehetnek kapcsolatosak Független szakmai-tudományos konferencián lehetıség van a gyógyszerkutatással kapcsolatos, új tudományos információk átadására amennyiben az információ-átadás hatályos jogszabály alapján nem minısül promóciónak. 2. PARAGRAFUS - Átadandó információ 2.1 A részletes és kiegyensúlyozott információ átadása érdekében minden, az Egészségügyi Szakembereknek átadott promóciós anyagnak és e Szakembereknek szóló minden hirdetésnek tisztán és olvasható módon tartalmaznia kell legalább az alábbi információkat: - a gyógyszer védjegyzett neve, gyógyszerformája, hatóanyaga (nemzetközi szabadnév) és hatóanyag-tartalma; - (OGYI által jóváhagyott) javallata(i); - adagolása és az alkalmazás módja; - ellenjavallatai; - legfontosabb mellékhatások; - figyelmeztetı szöveg: Bıvebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási elıírását! ; - az alkalmazási elıírás dátuma; - a forgalombahozatali engedély jogosultjának a magyarországi képviselıjének neve és elérhetısége, ahol a gyógyszer alkalmazásával kapcsolatosan további információ kapható; - a nyomtatott anyag belsı azonosító kódja. 2.2 A gyógyszerek kiadhatóságára, árára, a társadalombiztosítási támogatás összegére, valamint a térítési díjra vonatkozó, kötelezıen átadandó információ tekintetében a hatályos jogszabályok az irányadók. 2.3 Emlékeztetı reklám esetén, amikor az ismertetı anyagon csak a gyógyszer és/vagy a Vállalat neve, illetve védjegye/azonosító szimbóluma (logoja) szerepel a fent felsorolt információkat nem kell rendelkezésre bocsátani. Az emlékeztetı reklámon a gyógyszer logoja nem tartalmazhat a gyógyszer alkalmazási elıírásában a gyógyszer megnevezésének, minıségi és - 5 -

6 mennyiségi összetételének vagy gyógyszerformájának leírásában nem szereplı információkat. 3. PARAGRAFUS - Promóciós információ és annak alátámasztása 3.1 A gyógyszerekre vonatkozó promóciós információknak és dokumentációknak pontosnak, kiegyensúlyozottnak, tisztességesnek, tárgyilagosnak kell lenniük, és azokat olyan részletességgel kell megjelentetni, hogy az információt megkapó Egészségügyi Szakember az illetı gyógyszer terápiás értékérıl képes legyen saját véleményét kialakítani. Az információnak a tudományos bizonyítékok naprakész értékelésére kell alapulnia, és azt megfelelıen kell tükröznie. Az átadott információ nem lehet félrevezetı, sem a valóság torzításával, sem nem megfelelı hangsúlyozással, sem elhallgatással, sem más módon. 3.2 A promóciós állítások alátámasztására szolgáló szakirodalmat az Egészségügyi Szakemberek, a versenytársak vagy az illetékes hatóságok kérésére késedelem nélkül de legkésıbb 10 munkanapon belül - rendelkezésre kell bocsátani. Alátámasztásul kizárólag a szakirodalomban közlésre került tudományos eredmények használhatóak, minimális feltételként beleértve a hazai vagy nemzetközi konferenciákon elhangzott elıadások vagy bemutatott poszterek írásban megjelent absztraktjait. Az alkalmazási elıírásban foglaltakkal kapcsolatban további alátámasztásra nincs szükség. 3.3 A promóciónak az ésszerő gyógyszeralkalmazást kell elısegítenie, a gyógyszer tulajdonságainak tárgyilagos, nem túlzó bemutatásával. A promóció nem sugallhatja azt, hogy a gyógyszernek valamilyen speciális érdeme, tulajdonsága, képessége van, csak ha ez kellıen megalapozott. Az egyedülálló, kiemelkedı jelzık csak egyértelmően bizonyított esetben használhatók. 3.4 Összehasonlító reklám esetén az összehasonlítás alapjául szolgáló gyógyszerrıl szóló állítás(ok)nak is objektívnek kell lenni(ük). Az összehasonlításnak relevánsnak kell lennie, csak valóban egymással összevethetı dolgokat szabad összehasonlítani. - az összehasonlítás nem lehet félrevezetı; - a versenytárs termékének hitelét rontani tilos; - a versenytárs termékének, védjegyének hírnevével tisztességtelen elıny szerzése tilos; - más Vállalat promóciós anyagát még szolgai másolatban sem szabad közzétenni, illetve azt sajátként közölni. - A promóciós anyagban szereplı ár-összehasonlítás is gyógyszerreklámnak minısül, ezért azt csak konkrét adatokkal és a forrásra való pontos hivatkozással lehet megtenni. 3.5 In vitro, állatkísérletes, illetve egészséges önkénteseken nyert adatokat oly módon kell megjelentetni, hogy eredetüket és jelentıségüket illetıen az ne lehessen félrevezetı. Ezekbıl az adatokból klinikai következtetéseket csak akkor lehet levonni, ha adatok bizonyítják azok relevanciáját és jelentıségét

7 3.6 A promóció során tilos olyan különbséget tenni originális és generikus gyógyszerek között, amely szakmailag nincs megfelelıen alátámasztva, illetve amely egy készítmény originális vagy generikus voltát a gyógyszer speciális érdemeként, értékeként vagy elınyeként, illetve hátrányaként, hiányosságaként vagy kockázataként tünteti fel. 3.7 Amikor a promóció publikált vizsgálat(ok)ra utal, a hivatkozásokat egyértelmően kell feltüntetni. Ilyen hivatkozások szintén csak az alkalmazási elıírással összhangban tehetık (ld. 1.2). 3.8 Az anyag teljes megjelenítésének követnie kell az alábbi elveket, beleértve a megjelent publikációkból vett grafikonokat, ábrákat, fotókat, táblázatokat: - pontosan meg kell adnia a forrást; - híven kell tükröznie az eredeti információt kivéve, ha törvényes vagy etikai okokból van szükség adaptációra, módosításra, mely esetben annak tényét jelölni kell; - különös figyelemmel kell lenni arra, hogy az ábrázolás ne okozhasson félreértést a gyógyszer alkalmazása tekintetében (pl. adható-e gyerekeknek), illetve ne legyen félrevezetı, pl. részleges vagy statisztikailag irreleváns információ, vagy szokatlan léptékek megjelenítésével. 3.9 Túlzó, általánosító állításokat nem szabad tenni. A közép- és felsıfok csak konkrét, és megfelelıen alátámasztott tények leírására használható A biztonság(os) kifejezést, illetve annak származékait csak jelentésének pontos meghatározásával lehet használni (pl. plazmakoncentrációja veseelégtelenségben sem emelkedik ), hivatkozva a megfelelı forrásra, és kerülve a túlzó általánosításokat (pl. bizonyított biztonság ) Az új megnevezést csak a gyógyszernek a hazai piacra való bevezetésétıl, azaz magyarországi kereskedelmi forgalomba kerülésétıl számított egy évig szabad használni Tilos annak állítása, hogy a gyógyszernek nincsenek mellékhatásai, toxikus veszélyei, vagy nem okoz hozzászokást A laikus közönségnek (betegeknek, illetve fogyasztóknak) szóló reklám (hirdetés) nem tartalmazhat olyan összehasonlítást, állítást, utalást vagy kifejezést, amely: - az orvosi vizsgálat, kezelés vagy mőtéti beavatkozás szükségtelenségére vagy mellızhetıségére hivatkozik; - a gyógyszer mellékhatások nélküli vagy biztos gyógyulást eredményezı alkalmazhatóságának képzetét kelti; - gyógyszert kozmetikumként vagy élelmiszerként tüntet fel; - a gyógyszer hatásosságát és biztonságos használatát annak természetes eredetére vezeti vissza; - kórtörténet leírásával vagy részletes ismertetésével téves öndiagnózist eredményezhet; - 7 -

8 - betegség vagy sérülés hatására bekövetkezı változást, illetve a gyógyszer által az emberi szervezetre vagy annak valamely részére gyakorolt hatást, félelemérzetet keltve, vagy a valóságtól eltérı módon mutat be; - tudósok, Egészségügyi Szakemberek vagy ismert személyiségek ajánlását tartalmazza; - annak képzetét kelti, hogy a gyógyszer alkalmazása nélkül az emberi egészség károsul; és - a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyére hivatkozik. 4. PARAGRAFUS - Idézetek alkalmazása 4.1 Tudományos közleményekbıl vett idézeteket a promóciós anyagoknak híven kell visszaadnia, és pontosan fel kell tüntetnie annak megjelenési helyét, forrását. Amennyiben valamilyen etikai vagy törvényességi okból az idézetet adaptálni, módosítani kell, annak tényét fel kell tüntetni. 5. PARAGRAFUS - A promóció elfogadhatósága 5.1 A Vállalatoknak ragaszkodniuk kell a legmagasabb etikai normákhoz. A promóció: a) semmilyen körülmények között nem hozhat szégyent a gyógyszeriparra és nem veszélyeztetheti a Vállalatokba vetett bizalmat; b) figyelembe veszi a gyógyszer speciális természetét és a promóció címzettjének szakmaiságát; c) a reklám és az ismertetés szövegének szabatosnak kell lennie és meg kell felelnie a magyar, illetve a használt egyéb nyelv és helyesírás, valamint a helyes stílus szabályainak; d) a betegek, illetve fogyasztók számára készült reklámoknak és hirdetéseknek közérthetınek kell lenniük; e) minden reklámtevékenységnél az ésszerő önkorlátozásnak, mértéktartásnak kell érvényesülnie, figyelembe véve az esztétikai közízlést. 6. PARAGRAFUS - A promóció címzettjei 6.1 Szakmai promóció csak azok felé irányulhat, akik estében joggal feltételezhetı az adott információ iránti igény, illetve érdeklıdés. 6.2 A promóció címzettjeirıl nyivántartást csak az adatvédelmi jogszabályok teljeskörő betartásával szabad vezetni. A nyilvántartásokat, címlistákat naprakész állapotban kell tartani. 6.3 Telefax-ok, -ek, SMS-ek, automatizált telefonos hívásrendszerek és egyéb elektronikus kommunikációs módszerek promóciós célú alkalmazása tilos, kivéve a címzett elızetes írásbeli hozzájárulásával, illetve kifejezett kérésére, továbbá az adatvédelmi rendelkezések betartásával

9 7. PARAGRAFUS - A transzparens promóció 7.1 A promóciós anyagnak annak valódi természetét nem szabad elrejtenie. A reklámot csak a reklámjelleg felismerhetı feltüntetésével és a környezetétıl elkülönítve szabad közzétenni. A semleges információ látszatát keltı tájékoztatás formájában közzétett reklám (burkolt reklám) tilos. A reklámból, hirdetésbıl világosan ki kell tőnnie annak, hogy gyógyszerreklámról van szó. 7.2 A promóció nem álcázható tudományos kutatás, klinikai értékelés, piackutatás vagy más, nem promóciós célú adatgyőjtések, vizsgálatok formájában. Ilyen jellegő tevékenységet a hatályos jogszabályok alapján és a 14. paragrafusban leírtak szerint lehet végezni. 7.3 Ha egy Vállalat promóciós anyagát valamely folyóiratban megjelenteti, ügyelni kell arra, hogy az ne keltse független szakmai vagy tudományos közlemény vagy szerkesztıségi vélemény látszatát. 7.4 Valamely Vállalat által támogatott, adott gyógyszerekkel és azok alkalmazásával kapcsolatos információ megjelentetésekor függetlenül attól, hogy az információ promóciós természető-e vagy sem -, a szponzoráció tényét, és a szponzor személyét is fel kell tüntetni. 7.5 Gyári készítmény nevét tartalmazó, elıre elkészített, nyomtatott, illetve bélyegzıvel vagy egyéb módon sokszorosított orvosi rendelvény, vagy az orvosi rendelvényhez összetéveszthetıségig hasonló promóciós anyag alkalmazása a promóciós gyakorlatban tilos. Társadalombiztosítási támogatással rendelhetı, vagy kizárólag orvosi vényre kiadható gyógyszerkészítmények esetében a készítmény nevét tartalmazó, elıre elkészített, nyomtatott, illetve bélyegzıvel vagy más módon sokszorosított egyéb formanyomtatványokat (pl. beutalókat, javaslati tömböket, stb.) sem szabad a promóciós gyakorlatban alkalmazni. 8. PARAGRAFUS - Laikusoknak szóló hirdetések 8.1 A gyógyszer nevét vagy a gyógyszert azonosító utalást tartalmazó bármely nyilvános tájékoztatás reklámnak minısül. Nem tekinthetık reklámnak az emberi egészséggel vagy betegséggel kapcsolatos közlések, információk, feltéve, hogy azok közvetett módon sem utalnak megnevezett vagy beazonosítható gyógyszerre. 8.2 A laikus (nem orvos-szakmai) nagyközönségnek tilos az alábbi gyógyszereket hirdetni, reklámozni: a.) vényköteles gyógyszereket; b.) társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszereket; c.) hatályos magyar jogszabály által fokozottan ellenırzött szernek (kábítószerek és pszichotróp anyagok) minısített gyógyszereket; d.) jogszabály által tiltott egyéb szereket. Ez a tiltás nem vonatkozik a gyógyszeripar által szervezett, és a hivatalos hatóságok által engedélyezett vakcinációs kampányokra

10 8.3 A laikus közönség egyes tagjaitól személyes egészségükre vonatkozó kérdésekben az illetıt a megfelelı Egészségügyi Szakemberhez kell irányítani. 8.4 Vényköteles gyógyszerekrıl betegtájékoztató kiadványok és oktatási anyagok kizárólag olyan betegnek adhatók, akinek Egészségügyi Szakember elızetesen az adott gyógyszert rendelte. A tájékoztató nem lehet reklám jellegő, annak tartalma a gyógyszer hivatalos betegtájékoztatójával legnagyobb összhangban kell legyen, és célja a betegségrıl szóló ismeretek és gyógyszerszedési tanácsok átadása, a beteg együttmőködésének javítása kell legyen. 8.5 A Vállalat felelıssége, hogy ezen kiadványok a gyógyszert rendelı orvoson keresztül, kizárólag az adott gyógyszert szedı betegekhez jussanak el. A vényköteles gyógyszer nevét vagy a gyógyszert azonosító utalást tartalmazó anyagok tiltott gyógyszerreklámnak minısülnek, ha az adott gyógyszert nem szedı betegekhez kerülnek. 8.6 Az ilyen kiadványokon jól látható helyen és betőméretben fel kell tüntetni az alábbi figyelmeztetést: Az orvos figyelmébe: Ezen információs anyag csak azon betegeknek adható át, akiknek kezelıorvosa gyógyszert rendelt! 9. PARAGRAFUS - Rendezvények és üzleti vendéglátás 9.1 A Rendezvények csak olyan helyen kerülhetnek megrendezésre, amely összhangban van a Rendezvény fı célkitőzésével. A helyszín kiválasztásánál kerülni kell a szórakozóhelyeirıl híres, vagy a Rendezvény fı célkitőzésével össze nem egyeztethetı módon különleges élményt nyújtó, extravagáns helyszíneket. 9.2 A Vállalat Magyarországon kívüli helyszínen nem szervez, és nem támogat Rendezvényt, kivéve: - ha a résztvevık jelentıs része külföldi, és szakmailag, illetve logisztikailag indokolható a rendezvény külföldi megrendezése, vagy; - ha a rendezvény tárgyát képezı vagy céljához kapcsolódó szükséges erıforrások vagy szakértelem helyhezkötöttsége alapján logisztikailag indokolható a rendezvény külföldi megrendezése, vagy; - ha a vállalat egy külföldön megrendezett, független, szakmai-tudományos rendezvény meghívott magyar résztvevıi számára a rendezvény külföldi helyszínén, a rendezvényhez kapcsolódó, kiegészítı, szakmai/tudományos rendezvényt szervez, amely azonban nem szolgáltathat alkalmat a kinntartózkodás indokolt idıtartamának meghosszabbításához. 9.3 A Rendezvényen történı részvételre nyújtott támogatás kizárólag az utazásra, a Rendezvény idıtartama alatti étkezésekre, szállásra, valamint a regisztrációs költségekre szorítkozik. A Rendezvény támogatásának, illetve a Rendezvényen nyújtott vendéglátásnak tartalmában, formájában, értékében és minden egyéb részletében az ésszerőség és mértékletesség határain belül kell maradnia, és a rendezvény fı céljához képest alárendeltnek kell lennie. Általános szabály, hogy a kínált vendéglátás nem haladhatja meg azt a

11 mértéket, amit a vendég saját maga is áldozna hasonló célra. Az ésszerő mértékre vonatkozóan a hatályos jogszabályok elıírásai az irányadóak. 9.4 Más, a Vállalattól független szervezetek által kezdeményezett és szervezett Rendezvények közvetett vagy közvetlen formában történı támogatása során a támogatást nyújtó Vállalat felelısséggel tartozik azért, hogy az általa nyújtott támogatást minden vonatkozásban a hatályos jogszabályok és az Etikai Kódex által engedélyezett célokra és módon használják fel. A Vállalat nem támogathat egy Rendezvényen olyan programokat, amelyek nem felelnek meg a a hatályos jogszabályoknak vagy az Etikai Kódex elıírásainak. Ennek érdekében a támogatást nyújtó Vállalatnak a támogatott féllel írásban támogatási szerzıdést kell kötnie, amelyben a tıle elvárható gondossággal biztosítania kell, hogy a nyújtott támogatást ne lehessen a jogszabályok és az Etikai Kódex elıírásaiba ütközı célokra és módon felhasználni. 9.5 Egészségügyi Szakemberek számára Rendezvények kizárólag promóciós, szakmai, tudományos és/vagy oktatási céllal szervezhetık (pl. gyógyszerismertetı rendezvények, továbbképzések, konferenciák, szimpóziumok, kongresszusok, stb.) - Az Egészségügyi Szakemberek számára szervezett Rendezvényeken a vendéglátás nem foglalhat magában szórakozás céljából szervezett programokat, eseményeket (pl. kulturális, sport, szabadidı, stb.). Többnapos külföldi konferencia elıtt és után az utazásra legfeljebb egyegy extra nap biztosítható, ha az logisztikailag indokolt. - A meghívás és a vendéglátás csak olyan Egészségügyi Szakemberekre terjed ki, akik saját jogon vesznek részt a rendezvényen, hozzátartozókra, további vendégekre nem. - Külföldi Rendezvények esetén a résztvevı Egészségügyi Szakembereknek a kongresszusra történı regisztrációja és a kongresszus nyelvének megfelelı szintő ismerete alapfeltétele a meghívásnak vagy a támogatásnak. 9.6 Betegek, Betegszervezetek, illetve annak tagjai számára Rendezvények elsısorban betegoktatási vagy egészségnevelési céllal, vagy más olyan céllal szervezhetık, amelyek összefüggenek a Betegszervezet tevékenységével vagy közérdekő társadalmi szerepvállalásnak minısülnek. 10. PARAGRAFUS - Ajándék és ösztönzés 10.1 Egészségügyi Szakembernek semmilyen ajándék, anyagi vagy egyéb elıny nem adható, kínálható vagy ígérhetı valamely termék alkalmazásával, felírásával vagy rendelésével kapcsolatosan Egészségügyi Szakembernek kizárólag a vonatkozó jogszabályban meghatározott, csekély értékő ajándék adható, amely kapcsolatos a szakember által folytatott egészségügyi tevékenységgel. Személyes elınyt nyújtó vagy reprezentáció célját szolgáló ajándék, vagy egyéb elıny, juttatás semmilyen módon nem adható, kínálható vagy ígérhetı

12 10.3 Az ajándékon feltüntetett promóciós információ (pl. vállalat neve, gyógyszernév, logo, egyéb információk) alátámasztása vonatkozásában a 2. paragrafusban leírt szabályok az irányadóak A gyógyszerismertetés, Rendezvények vagy bármely más tevékenység keretében megtartott szakmai kvíz-feladványokon vagy sorsolásokon felajánlott nyereménytárgyak ugyancsak promóciós ajándéknak minısülnek, és meg kell feleljenek a fenti szabályoknak A betegnek, fogyasztónak kizárólag olyan ajándék, minta, vásárlásra jogosító utalvány, juttatás, támogatás adható, amely csekély értékő és nem ösztönzi, illetve nem szabja feltételül egy adott gyógyszer, egy adott gyógyszergyár termékei vagy társadalombiztosítás által támogatott gyógyászati segédeszköz fogyasztását vagy használatát A betegek oktatása, együttmőködésének javítása céljából a kizárólag információs értékkel bíró tájékoztató kiadványok, és egyéb nyomtatott anyagok betegeknek történı eljuttatása - az ezekre vonatkozó egyéb jogszabályi és etikai rendelkezések betartásával elfogadható. Anyagi értékkel bíró tárgyak információhordozóként nem szerepelhetnek, tehát ajándéktárgyon, értéktárgyon feltüntetett, a betegnek szóló információ nem elfogadható indok a 10.5 pontban meghatározott kereteken túlmutató ajándékozásra. 11. PARAGRAFUS - Adományok és támogatások 11.1 A Vállalatok adományokat, támogatásokat, természetbeni juttatásokat nyújthatnak Egészségügyi Szakembereket tömörítı és/vagy egészségügyi ellátást nyújtó intézmények, kutató intézetek, szervezetek, egyesületek (például egészségügyi szolgáltatók, Egészségügyi Szakemberek szakmai szervezetei), valamint az egészségügyhöz kapcsolódó egyéb szervezetek (például Betegszervezetek, bejegyzett alapítványok, közhasznú társaságok, jótékonysági szervezetek) számára. Nem nyújtható adomány, vagy támogatás Egészségügyi Szakember - mint magánszemély - számára. Kivételt képeznek a vonatkozó jogszabályok által meghatározott, a gyógyszerismertetéshez kapcsolódó csekély értékő természetbeni juttatások és a szakmai-tudományos rendezvényeken való részvételhez nyújtott természetbeni támogatások. A gyógyszeradományokra vonatkozó elıírásokat jelen Kódex 15. paragrafusa tartalmazza Az egészségügy területén adományok és támogatások csak akkor adhatók, ha: - azok az egészségügy vagy a kutatás támogatásának célját szolgálják; - azok feltétel nélküliek, tehát nem ösztönzik és nem szabják feltételül adott gyógyszerek, illetve adott Vállalat gyógyszereinek az ajánlására, rendelésére, beszerzésére, értékesítésére, forgalmazására, alkalmazására, forgalomba hozatala engedélyezésére, vagy ártámogatására vonatkozó döntéseket; és - azokról az adományozó pontos dokumentációt és nyilvántartást vezet Az adományozó az általa nyújtott adományokat és támogatásokat lehetıség szerint hozza nyilvánosságra

13 11.4 Promóciós, szakmai, tudományos és oktatási rendezvények megrendezése, valamint ilyen rendezvényeken egészségügyi szakemberek részvétele a 9. paragrafus rendelkezései szerint támogathatók. 12. PARAGRAFUS Egészségügyi Szakemberek számára nyújtott támogatás 12.1 Az Egészségügyi Szakemberek számára nyújtott támogatások odaítélésekor a Vállalatoknak kerülniük kell a tisztességtelen befolyásolás látszatát Rendezvényeken való részvételért kompenzáció nem adható. A résztvevık a 9.3-es pont szerint részesíthetık vendéglátásban Rendezvények támogatásakor elınyben kell részesíteni a valamennyi résztvevıre egyformán kiterjedı támogatást Nemzetközi rendezvények esetén a Vállalat által az Egészségügyi Szakembereknek nyújtott támogatás kereteire annak az országnak a jogi és etikai szabályozása vonatkozik, melyben az Egészségügyi Szakember a tevékenységét végzi és nem azé, amely a nemzetközi rendezvény színhelyéül szolgál. 13. PARAGRAFUS Szolgáltatások igénybevétele és díjazása 13.1 A Vállalat megbízást adhat valós, szükséges és jogszerő szolgáltatások elvégzésére az egészségügy területén tevékenykedı magánszemélyek és szervezetek részére, és díjazást adhat e szolgáltatások ellentételezésére, az alábbi feltételekkel: 13.2 Szervezeteknek, azaz vállalatoknak, intézményeknek, Egészségügyi Szakembereket tömörítı szervezeteknek vagy szövetségeknek, megbízás adható, amennyiben: - a megbízás tárgyát képezı szolgáltatások az egészségügyi tevékenység vagy a kutatás támogatásának célját szolgálják; és - a megbízás, és annak díjazása nem ösztönöz adott gyógyszerek ajánlására, rendelésére, beszerzésére, értékesítésére, forgalmazására vagy alkalmazására Egészségügyi Szakemberek megbízása - - konzultánsként vagy tanácsadóként; - akár egyénileg, akár csoportosan; - elıadások tartása, ülések levezetése, orvostudományi kutatásban, azaz klinikai- vagy beavatkozással nem járó vizsgálatokban való részvétel, oktatási szolgáltatások nyújtása, tanácsadói tevékenység és piackutatásban való részvétel céljából; - továbbá a fenti tevékenység díjazása, és a fenti tevékenységgel szükségszerően felmerülı utazási költségek térítése - az alábbi feltételekkel engedélyezett: - a szolgáltatás megkezdése elıtt a Vállalat és a megbízott írásban megállapodnak a szolgáltatás tárgyában és a díjazás mértékében;

14 - a Vállalat részérıl már a megállapodást megelızıen, valós és jogszerő igény állt fenn a szolgáltatás elvégzésére; - a konzultáns kiválasztásának kritériumait az elvégzendı szolgáltatás tartalmi követelményei határozzák meg, és a konzultáns kiválasztásért felelıs személyek rendelkeznek azzal a szakértelemmel, hogy eldönthessék, az adott Egészségügyi Szakember kielégíti-e ezeket a feltételeket; - a szolgáltatási tevékenységgel megbízott Egészségügyi Szakemberek száma nem lehet nagyobb, mint amennyire az adott feladat elvégzéséhez elvárhatóan szükség van; - a Vállalat a szolgáltatások eredményét megfelelı módon felhasználja; - a Vállalat a megbízott konzultánsok által nyújtott szolgáltatásokról nyilvántartást vezet; - a szolgáltatás díjazása megfelel a nyújtott szolgáltatás tisztességes piaci értékének, és az csak számla vagy teljesítési igazolás alapján, banki átutalással teljesíthetı. A megbízás nem szolgálhat az Egészségügyi Szakembernek egyéb célból adott juttatás megtévesztı igazolására. - a megbízás, a szolgáltatás vagy annak díjazása nem ösztönöz adott gyógyszerek ajánlására, rendelésére, beszerzésére, értékesítésére, forgalmazására vagy alkalmazására Különösen ajánlott, hogy a Vállalattal konzultánsi, egyéb megbízási vagy részmunkaidıs alkalmazásban álló, Egészségügyi Szakemberekkel kötött írásos megállapodások a megbízottak számára írják elı, hogy azoknak a Vállalathoz főzıdı megbízotti viszonyukat minden olyan esetben nyilvánosságra kell hozniuk, amikor a megbízás tárgyában vagy a Vállalattal kapcsolatos bármely más ügyben szakmai véleményüket publikációk, elıadások, szakvélemények, stb. formájában kinyilvánítják Nem tartozik a fenti szabályok hatálya alá a piackutatási célú felmérésekben való eseti részvétel (interjúk, kérdıívek kitöltése), amennyiben az egyes Egészségügyi Szakember részvétele nem ismétlıdı, és amennyiben a díjazás mértéke nem haladja meg a mindenkori minimálbér havi összegének 5%-át Ha Egészségügyi Szakember konzultánsi vagy tanácsadói minıségben vesz részt egy (nemzetközi vagy egyéb) rendezvényen, a jelen Kódex rendezvényekre és üzleti vendéglátásra vonatkozó elıírásait kell alkalmazni. 14. PARAGRAFUS Vizsgálatok, kutatási tevékenység 14.1 Az emberen végzett orvostudományi kutatás minden formája így a klinikai vizsgálatok és a beavatkozással nem járó vizsgálatok is - engedélykötelesek. A vizsgálatot szponzoráló Vállalatnak a vizsgálat engedélyezését igazoló dokumentumokat a KEB kérésére be kell mutatnia

15 14.2 Az értékesítésben közvetlenül érdekelt munkatársak (gyógyszerismertetık, értékesítésben és marketingben dolgozók), - az érdekellentétek és a tisztességtelen befolyásolás látszatának elkerülése érdekében a vizsgálatok szervezésében, bonyolításában, értékelésében nem vehetnek részt, különös tekintettel a vizsgálatokban résztvevık kiválasztására. Kivételt képezhetnek olyan kizárólag logisztikai feladatok, mint az adatlapok kiosztása, illetve összegyőjtése A vizsgálatban részt vevı Egészségügyi Szakemberek a vizsgálattal kapcsolatos munkájukért a Vállalattól díjazásban részesülhetnek. A díjazás nem haladhatja meg az elvégzett munka tisztességes piaci értékét. A vizsgálatban részt vevı Egészségügyi Szakemberekkel és a vizsgálat helyszínéül szolgáló vagy annak infrastrukturális hátteret biztosító egészségügyi intézménnyel a vizsgálat megkezdése elıtt írásbeli megállapodást kell kötni, amelyben rögzíteni kell a vizsgálatban részt vevık feladatait, felelısségét és díjazását. A díjazás kifizetése csak banki átutalással egyenlíthetı ki Az emberen végzett orvostudományi kutatás során különös gondossággal kell betartani az egészségügyi és személyes adatok kezelésére és védelmére, a nemkívánatos események és mellékhatások jelentésére, valamint a vizsgálat dokumentációs követelményeire vonatkozó hatályos jogszabályi elıírásokat A vizsgálat eredményének összefoglalását függetlenül attól, hogy az a szponzoráló Vállalat gyógyszereire vonatkozóan kedvezı vagy kedvezıtlen a vizsgálat lezárulását követı egy éven belül egy nyilvánosan hozzáférhetı szakfolyóiratban (minimális követelményként beleértve az írásban megjelent absztraktokat) közzé kell tenni. 15. PARAGRAFUS Gyógyszerminták és gyógyszeradományok Gyógyszerminták és gyógyszeradományok a vonatkozó jogszabályok és a kezelésükre (raktározás, címkézés, szállítás, stb.) vonatkozó szakmai irányelvek szerint adhatók A gyógyszerminták és gyógyszeradományok nem ösztönözhetnek adott gyógyszerek ajánlására, rendelésére, vásárlására, forgalmazására, értékesítésére vagy alkalmazására. 16. PARAGRAFUS - A gyógyszeripari alkalmazottak 16.1 A gyógyszerismertetéssel kapcsolatos személyi feltételekre vonatkozóan a hatályos jogszabályok az irányadóak A Vállalatok gondoskodnak arról, hogy gyógyszerpromócióval foglakozó munkatársai, illetve megbízottai (gyógyszerismertetık, marketing munkatársak): - a szakmai követelményeken túl a hatályos törvényeket, rendeleteket és jelen Kódex rendelkezéseit is ismerjék; - a hatályos törvényeket, rendelkezéseket és a Kódex elıírásait betartsák;

16 - feladatukat jogszerően, etikusan és felelısségteljesen lássák el A gyógyszerismertetést végzı személy köteles tartózkodni attól, hogy: - az igazságot más szempontoknak alárendelje; - olyan információt terjesszen, amely nem megalapozott és nem bizonyítható tényeken alapul; - bármiféle jogszabályba ütközı vagy etikátlan vállalkozásban vagy ügyletben részt vegyen; - megtévesztı vagy manipulatív meggyızı, befolyásoló vagy motiváló módszereket alkalmazzon. A gyógyszerismertetést végzı személynek tilos bármely Vállalatról megalapozatlan, hamis vagy félrevezetı információt adni vagy annak hitelét, hírnevét egyéb módon rontani. A gyógyszerismertetést végzık az Egészségügyi Szakemberekkel történı találkozás kieszközlése, elnyerése érdekében semmiféle elınyt, ösztönzést, valótlan ürügyet nem alkalmazhatnak, és a találkozó illetve a találkozóra való törekvés során minden ésszerően elvárható lépést meg kell tenniük annak érdekében, hogy ne merülhessen fel kétség látogatásuk célját, illetve saját, valamint megbízójuk azonosságát illetıen Minden Vállalatnál megfelelı képzettségő, felelıs szakembernek/szakembereknek kell gondoskodnia tudományos információs szolgáltatás mőködtetésérıl, valamint a promóciós anyagok és a promóciós tevékenységek jóváhagyásáról. A felelıs szakembernek aláírásával tanusítva kell dokumentálnia, hogy a promóciós anyagot annak végsı formájában megvizsgálta és legjobb tudása szerint az anyag megfelel az alkalmazási elıírásnak, a hatályos jogszabályoknak és az etikai követelményeknek, és a gyógyszerrel kapcsolatos tényeket híven tükrözi Minden Vállalatnál legalább egy felsı vezetı felelıs azért, hogy mind az anyavállalatnál, valamint annak leányvállalatainál a különbözı szabályokat betartsák. 17. PARAGRAFUS - PR-tevékenység és sajtókapcsolatok 17.1 Public Relations (PR) tevékenység: - A Vállalat saját kezdeményezésre vagy megkeresésre sajtóközleményt, háttér-tájékoztatást vagy egyéb sajtóanyagot adhat ki, illetve élıszóval tájékoztathatja a sajtó képviselıit a termékeivel és tevékenységével kapcsolatos hírekrıl, információkról. - A Vállalat PR tevékenysége során maximálisan tiszteletben tartja a szerkesztıi szabadságot, semmilyen módon nem kísérelheti meg befolyásolni a cikkek, interjúk vagy sugárzott programok tartalmát, de a szakmaiság biztosítása érdekében kérhet lehetıséget azok szakmai véleményezésére. - A Vállalat nem fizethet díjat az újságírónak vagy az adott médiumnak cikkekért, interjúkért vagy sugárzott programokért cserébe akkor, ha a vállalati közlemény alapján készült hír szerkesztıségi felületen, esetleg

17 az újságíró nevének, vagy a munkatársunktól kitétel feltüntetésével jelenik meg. - A fizetett PR cikk esetén mindig el kell kerülni annak látszatát, hogy az adott cikk független, szerkesztıi felületen jelenik meg. Ennek érdekében a cikk alatt a (X)-et fel kell tüntetni, vagy a közleményt kerettel körülvéve megjelentetni. - A sajtóközlemények készítésekor, a sajtóesemények szervezésénél a Vállalatnak figyelembe kell vennie azt, hogy ki a közlemény, vagy az esemény média célcsoportja. a) Kizárólag egészségügyi szolgáltatóknak szóló, zárt terjesztéső, a laikusok számára nem hozzáférhetı médiumok újságíróinak, szerkesztıinek tájékoztatása során a Vállalat, ugyanúgy járhat el, mintha egy tudományos rendezvény, szimpózium résztvevıit tájékoztatná, tehát tájékoztatójában megnevezhet vényköteles gyógyszereket. b) A kereskedelmi és laikus média felé történı írásos és szóbeli tájékoztatás során reklámnak minısül bármely, gyógyszer beazonosítására alkalmas tájékoztatás (ld. 8.1). Az ilyen tájékoztatás során különös figyelemmel kell ügyelni a megnevezett vagy közvetett utalással beazonosítható, vényköteles gyógyszerek reklámozására vonatkozó jogi és etikai szabályokra. A laikusnak szóló média munkatársainak nem adható ki olyan írásos vagy szóbeli tájékoztatás, amely megnevez egy vényköteles gyógyszert, vagy egy ilyen készítményt azonosító utalást tartalmaz. Abban az esetben, ha a laikusoknak szóló média képviselıje egy konkrét terápiás lehetıségrıl kér tájékoztatást, az információt adó a hatályos jogszabályokra hivatkozva megtagadhatja a tájékoztatást, vagy dokumentálható módon köteles felhívni a média képviselıjének figyelmét a promóciós rendelet megfelelı pontjára Kapcsolattartás a sajtó képviselıivel - A sajtó képviselıinek nem adható olyan ajándék, vendéglátás vagy juttatás, amely alkalmas lehet befolyásolásukra vagy annak látszatát keltheti. - A sajtótájékoztatók, média események helyszínét, programját a szervezı úgy határozza meg, hogy a sajtó munkatársai számára az esemény hírértéke és ne az adott helyszín jelentse a vonzerıt. - A Vállalat csak abban az esetben utaztathat külföldre újságírót, ha olyan sajtótájékoztatóra, médiaeseményre, esetleg tudományos szimpóziumra kerül sor, amelyen elhangzó információkat, képanyagokat személyes jelenlét nélkül az újságíró nem tudná beszerezni. - Az utazás idıtartama, valamint a szállás és a vendéglátás mértéke nem szolgálhatja az újságíró befolyásolásának célját, és nem keltheti annak látszatát. A Vállalat a szállás, étkezés költségeit az esemény elıtt, illetve után maximálisan egy-egy nap idıtartamra fedezheti, abban az esetben, ha az esemény helyszíne, vagy programja ezt indokolja. Az újságíró

18 családtagjának vagy más kisérıjének utazási, szállás, étkezés költségeit a Vállalat sem közvetlenül sem közvetve nem fedezheti. - Az utaztató megtérítheti az újságíró szállás, utazás, étkezés költségeit, azonban a külföldi tartózkodás idejére semmilyen formában nem ad napidíjat a sajtó munkatársának. 18. PARAGRAFUS - A gyógyszeripar és Betegszervezetek közötti kapcsolatok 18.1 A Vállalatoknak a Betegszervezetek és az e szervezetek által képviselt betegek felé irányuló bármely kommunikációs tevékenységére így különösképpen a gyógyszerreklámnak minısülı tájékoztatásra e Kódex és a hatályos jogszabályok elıírásai alkalmazandók A Vállalat Betegszervezetek számára pénzbeli támogatást és jelentıs mértékő, közvetlen vagy közvetett, nem pénzbeli támogatást csak írásos megállapodás alapján nyújthat. E Kódex alkalmazásában jelentıs mértékő támogatásnak minısül a mindenkori minimálbér havi összegét meghaladó bruttó értékő alkalmankénti juttatás. Az írásos megállapodásnak tartalmaznia kell a támogatás célját, a támogatott tevékenység megnevezését és típusát, a pénzügyi támogatás összegét, a jelentıs mértékő közvetett/nem pénzbeli támogatás leírását és értékét, az esetleges közremőködı harmadik felek szerepét és feladatait A célhoz kötött támogatásokon kívül a Vállalat nyújthat Betegszervezeteknek általános, szabad felhasználású támogatást is, de ez esetben a szerzıdésben rögzíteni kell, hogy a támogatást a szervezet kizárólag az alapító okiratában meghatározott céljai érdekében használhatja fel és a felhasználás során betartja az összes hatályos vonatkozó jogszabályt A Vállalat a Betegszervezetekkel kötendı megállapodásokhoz jóváhagyó folyamatot hoz létre. A Vállalat és a megállapodásban részt vevı felek a támogatás/szponzorálás tényét nem leplezhetik el. A Vállalat és a támogatott Betegszervezet az írásos megállapodásban biztosítékot vállal arra, hogy a támogatás/szponzorálás tényét mindig egyértelmően elismeri és ezt a tényt a kezdetektıl fogva nyilvánvalóvá teszi A Vállalat a Betegszervezet azonosító szimbólumát (logó), védjegyét, illetve a Betegszervezet saját anyagait nyilvánosan csak az adott szervezet írásos engedélye birtokában használhatja. A használati engedélyben egyértelmően fel kell tüntetni, hogy a logót/védjegyet/saját anyagot a Vállalat milyen célra és milyen módon használhatja fel A Vállalat a Betegszervezetek felé irányuló támogatási/szponzorációs tevékenysége során maximálisan tiszteletben tartja a szerkesztıi szabadságot. A Vállalat semmilyen módon nem kísérelheti meg úgy befolyásolni a támogatott/szponzorált Betegszervezetek által, vagy azok részvételével készített sajtó- és egyéb anyagok tartalmát, hogy az a saját üzleti érdekeinek kedvezzen. Ez a tilalom ugyanakkor nem zárja ki, hogy a Vállalat a szakmaiság biztosítása érdekében lehetıséget kérjen ezen anyagok szakmai véleményezésére, és szükség esetén kijavítsa az ezen anyagokban szereplı ténybeli pontatlanságokat

19 18.7 Az átláthatóság biztosítása érdekében a Vállalatnak rendszeresen nyilvánossá kell tennie azon Betegszervezetek listáját, amelyeknek pénzbeli, illetve jelentıs mértékő közvetett vagy nem pénzbeli támogatást nyújt, ideértve a támogatás rövid leírását. Ezeket az információkat legalább évente frissíteni kell A Vállalat nem követelheti meg, hogy kizárólagos támogatója legyen egy Betegszervezetnek, vagy hogy a Betegszervezet nagyobb programjait kizárólagosan támogassa. E Kódex alkalmazásában nagyobb programnak minısülnek a mindenkori minimálbér havi összegének kétszeresét meghaladó költségvetéső, vagy a 40 (negyven) fınél nagyobb célközönség felé irányuló, illetve ennél több résztvevıvel lezajló programok A Vállalat által, továbbá a Vállalat megbízásából Betegszervezet, illetve annak tagjai számára szervezett, vagy a Vállalat által, illetve a Vállalat megbízásából támogatott rendezvények támogatására a jelen Kódex rendezvényekre és üzleti vendéglátásra vonatkozó elıírásait kell alkalmazni. 19. PARAGRAFUS - Eljárási szabályok A Szövetségek a jelen Kódex rendelkezéseibe ütközı magatartás megállapítása, és az azzal kapcsolatos eljárás szabályainak meghatározása, továbbá a Kódex végrehajtását segítı állásfoglalások közzététele érdekében, létrehozzák a MAGYOSZ-IGY Kommunikációs Etikai Bizottságát (továbbiakban: KEB) és kialakítják annak ügyrendjét azzal, hogy a KEB az etikai panaszokat és vitás ügyeket a jelen Kódex elıírásainak alkalmazásával a KEB ügyrendje alapján bírálja el. A gazdasági reklámtevékenységrıl szóló LVIII. törvény és annak évi I. törvénnyel történt módosítása, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. törvény valamint az emberi felhasználásra kerülı gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök reklámozásáról és ismertetésérıl szóló 11/2007. (III. 6.) sz. EüM rendelet, illetve a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseibe ütközı magatartás esetén az ezekben a jogszabályokban meghatározott reklámfelügyeleti, versenyfelügyeleti és bírósági eljárás megindításához való jogosultságot a jelen Kódex alapján kezdeményezett, illetve lefolytatott eljárás nem érinti. 20. PARAGRAFUS - A Kommunikációs Etikai Bizottság ügyrendje 20.1 A KEB összetétele és tagjainak megválasztása A KEB nyolc (8) tagból áll, amelybıl négy-négy (4-4) tagot a MAGYOSZ és az IGY delegál. A KEB-be delegált tagokat a Szövetségek minden év elsı negyedévében, saját hatáskörükben választják meg. A megválasztott tagok névsorát a Szövetségek elnökei egymásnak legkésıbb a megválasztást követı nyolc (8) napon belül írásban megküldik. A Szövetségek a megválasztott tagok visszahívására a saját mőködési szabályzatuk szerint jogosultak azzal, hogy a visszahívott tag helyébe egyidejőleg új tagot delegálnak

20 Ugyanez érvényes a KEB-tagság bármely más okból történı megszőnése esetére is. A KEB tagok megbízatásának idıtartamát a Szövetségek évente meghosszabbíthatják. A KEB tagok megválasztását követıen, de legkésıbb az adott év április 30-ig a KEB elızı évi elnöke alakuló ülésre összehívja a KEB új tagjait. Az új KEB tagok megbizatása az alakuló ülés napján kezdıdik, és az azt követı egy (1) évre szól. A KEB tagjai, maguk közül az elsı alakuló ülésükön elnököt választanak úgy, hogy az elnöki tisztet évente váltakozva a MAGYOSZ, illetve az IGY által delegált tag lássa el. Az elnök feladata: - A KEB üléseinek összehívása és azok levezetése; - A KEB határozatainak írásba foglalása, és az érintett felek részére való megküldése; - A határozat(ok) végrehajtásának ellenırzése; - A KEB képviselete. Az elnököt, és a KEB mőködését és adminisztratív feladatainak ellátását az elnök szervezeti hovatartozásától függıen a MAGYOSZ, illetve az IGY megbízott tisztségviselıje segíti, beleértve - eseti jelleggel - független szakértı biztosítását is. A KEB elé került ügy elbírálásában az esetben érdekelt vagy érintett - akár bejelentı, akár bejelentett - fél alkalmazásában álló KEB tag nem vehet részt. Az ügy elbírálása alatt az eljárásban való részvételt, az érdemi határozathozatalt és a felülvizsgálati eljárást is érteni kell. Amennyiben a KEB elnöke az ügyben érintett fél alkalmazásában áll, az elnök helyett az ügy lefolytatására a KEB tagjai maguk közül megbízott elnököt jelölnek ki A KEB ülései és eljárása A KEB eljárása kérelemre/bejelentésre indul, vagy a KEB saját kezdeményezésre, hivatalból is indíthat vizsgálatot a tudomására jutott ügyek esetében. Kérelmet minden olyan természetes vagy jogi személy benyújthat, aki a Kódexbe ütközı magatartást észlel. A Kódexet aláíró Szövetségek tagvállalatai a kérelem/bejelentés KEB-hez történı benyújtását megelızıen elıször lehetıség szerint egymás között rendezzék a sérelmes ügyet. A KEB azonban minden megindított eljárás során határozatot hoz, függetlenül attól, hogy az érintett felek az eljárás során egyezséget kötöttek-e. Amennyiben a panaszos fél a KEB-hez történı bejelentést megelızıen vagy azzal egyidejőleg bármely hatósághoz is fordul a KEB az adott ügyben a hatóságok végleges döntésének meghozataláig az eljárást nem indítja meg, mivel határozataival nem kívánja a hatóságok döntéseit befolyásolni. Kivételt képez az az eset, amikor az eljáró hatóság maga kéri fel a KEB-et állásfoglalásra

A GYÓGYSZER-KOMMUNIKÁCIÓ ETIKAI KÓDEXE

A GYÓGYSZER-KOMMUNIKÁCIÓ ETIKAI KÓDEXE A GYÓGYSZER-KOMMUNIKÁCIÓ ETIKAI KÓDEXE Tartalom A leggyakrabban használt kifejezések és rövidítések meghatározása 2 1. FEJEZET A KÓDEX szabályozási háttere 3 2. FEJEZET A KÓDEX érvényesítése 4 3. FEJEZET

Részletesebben

TARTALOM. 3. PARAGRAFUS Promóciós információ és annak alátámasztása... 10. 11. PARAGRAFUS Egészségügyben dolgozók számára nyújtott támogatás...

TARTALOM. 3. PARAGRAFUS Promóciós információ és annak alátámasztása... 10. 11. PARAGRAFUS Egészségügyben dolgozók számára nyújtott támogatás... TARTALOM 1. FEJEZET A KÓDEX TÖRVÉNYI HÁTTERE 4 2. FEJEZET A KÓDEX ÉRVÉNYESÍTÉSE 6 3. FEJEZET A KÓDEX HATÁLYA 7 4. FEJEZET A KÓDEX RENDELKEZÉSEI 9 1. PARAGRAFUS Forgalomba hozatali engedély.....................................................

Részletesebben

GYÓGYSZER-PROMÓCIÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA

GYÓGYSZER-PROMÓCIÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA GYÓGYSZER-PROMÓCIÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA Dr. Maklári-Papp Judit ügyvéd együttműködésben a Réti, Antall és Madl Ügyvédi Irodával 2007. február 22. Reklámozási szabályok rendszere ágazati szabályozás Korábbi

Részletesebben

Nemzetközi irányelvek EFPIA PGEU FIP. Hazai etikai kódexek MAGYOSZ-IGY MGYK A GYÓGYSZER- KOMMUNIKÁCIÓ ETIKAI KÓDEXE EFPIA. EFPIA irányelv fejezetei

Nemzetközi irányelvek EFPIA PGEU FIP. Hazai etikai kódexek MAGYOSZ-IGY MGYK A GYÓGYSZER- KOMMUNIKÁCIÓ ETIKAI KÓDEXE EFPIA. EFPIA irányelv fejezetei Nemzetközi irányelvek EFPIA PGEU FIP Hazai etikai kódexek MAGYOSZ-IGY MGYK EFPIA The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations ( EFPIA ) Európai gyógyszeripari szervezet tagjai

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Ismertetés keretében adható. Dr. Popp Gábor KEB tag (AIPM/Servier)

Ismertetés keretében adható. Dr. Popp Gábor KEB tag (AIPM/Servier) Ismertetés keretében adható Dr. Popp Gábor KEB tag (AIPM/Servier) 1 Felmerülő kérdések Miért kellett módosítani? Miért pont így? Mit jelent ez a gyakorlatban? 2 MIÉRT KELLETT MÓDOSÍTANI? 3 Mi jut eszünkbe

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

Kommunikációs Etikai Bizottság Levelezési cím: 1134. Budapest, Lehel utca 11. I. em. 112. E-mail: info@etikusgyogyszer.hu

Kommunikációs Etikai Bizottság Levelezési cím: 1134. Budapest, Lehel utca 11. I. em. 112. E-mail: info@etikusgyogyszer.hu 1 Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete Generikus Gyógyszergyártók és Forgalmazók Magyarországi Érdekvédelmi Egyesülete Védettség Oltóanyag és Immunbiológiai

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények reklámozásáról és ismertetéséről

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények reklámozásáról és ismertetéséről 64/2003. (X. 31.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények reklámozásáról és ismertetéséről A gazdasági reklámtevékenységről szóló

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

A gyakrabban használt kifejezések és rövidítések meghatározása (összhangban a Gyógyszer-kommunikáció Etikai Kódexében meghatározott fogalmakkal)

A gyakrabban használt kifejezések és rövidítések meghatározása (összhangban a Gyógyszer-kommunikáció Etikai Kódexében meghatározott fogalmakkal) AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREKNEK ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK KÖZZÉTÉTELÉRŐL SZÓLÓ TRANSZPARENCIA KÓDEX ( TRANSZPARENCIA KÓDEX ) I. FEJEZET A TRANSZPARENCIA KÓDEX HÁTTERE A Vállalatok

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.május 12. A Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) az ügyfelek panaszainak kezelése

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122.

Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122. A PESTI HITEL Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Panasz-ügyintézési szabályzata A Pesti Hitel ZRt. az ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján, az azokban meghatározott

Részletesebben

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel.hu E-mail: hivatal@pecel.hu ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

TERVEZET. 1. A pályázat célja. 2. A pályázók köre

TERVEZET. 1. A pályázat célja. 2. A pályázók köre TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzata Humán Erıforrás Bizottságának pályázati felhívása helyi szabaidısport-programok. évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzatának Humán Erıforrás Bizottsága

Részletesebben

Alkalmazandó 2014. július 1-jétől

Alkalmazandó 2014. július 1-jétől ŰRLAP FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI TISZTESSÉGTELEN KERESKEDELMI GYAKORLAT, ÜZLETI DÖNTÉSEK TISZTESSÉGTELEN BEFOLYÁSOLÁSA, ÉS JOGSÉRTŐ ÖSSZEHASONLÍTÓ REKLÁM BEJELENTÉSÉHEZ Alkalmazandó 2014. július 1-jétől A

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján 1 BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján Hatályos: 2012. január... dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília polgármester dr. Szelenczy Gabriella jegyzı 2

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. Bennfentes kereskedelem: a) a bennfentes

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 54. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Panaszkezelési Eljárásrend

Panaszkezelési Eljárásrend Á L T A L Á N O S H I T E L É S F I N A N S Z Í R O Z Á S I Z R T. Á H F L Í Z I N G P É N Z Ü G Y I Z R T. Panaszkezelési Eljárásrend Hatályos: 2015. január 01. napjától ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 7 / 2001. / VI.26./ számú RENDELETE a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Édes Élet SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009.

Édes Élet SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009. Az Édes Élet SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2009. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggı jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban bárki részt vehet, aki a Részvételi

Részletesebben

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre Pályázati őrlap SICSZB sportkeretre 1. Pályázó(k) neve:........ Lakcíme:............ Telefonszáma:... E-mail címe:..... 2. A pályázat tárgyának rövid ismertetése:.................. 3. A pályázati munka

Részletesebben

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Farkas Klára 5126 Jászfényfalu, Madách Imre u. 32. szám alatti lakos nyitott a l a p í t v á n y létrehozását határozza

Részletesebben

Alapító Okirat. 3. Az alapítvány székhelye: Sopron, Fı tér 1. 4. Az alapítvány számlakezelıje: az OTP Soproni Fiókja Sopron, Várkerület 96.

Alapító Okirat. 3. Az alapítvány székhelye: Sopron, Fı tér 1. 4. Az alapítvány számlakezelıje: az OTP Soproni Fiókja Sopron, Várkerület 96. Alapító Okirat A 91/2011. (IV. 28.) Kgy. határozat melléklete 1. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek és fiatalok szünidei foglalkoztatása, üdültetése, turisztikájának fejlesztése, a hátrányos

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Jelen szabályzat az Igazgatóság 2012. december 18-i ülésén a VI/6.9/2012. számú határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben 2013. január 1. napjától hatályos.

Részletesebben

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ. Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez

KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ. Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez I. BEVEZETİ A 2004. május 1-i EU csatlakozást követıen hatályba lépett az uniós irányelvekkel harmonizált új magyar

Részletesebben

1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetık I. Közzétételi egység: Elérhetıségi adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetık I. Közzétételi egység: Elérhetıségi adatok 1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetık I. Közzétételi egység: Elérhetıségi adatok Á L T A L Á N O S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A 1. melléket és az adatfelelısök jegyzéke

Részletesebben

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14 4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Íjász Egyesület Tab 2. Az Egyesület székhelye: Mővelıdési Központ 8660 Tab Kossuth Lajos u.86. 3. Az Egyesület tevékenységét a Magyar

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 300. MELLÉKLET: 2 TÁRGY: Javaslat a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálattal megkötött ellátási szerzıdés meghosszabbítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE PÁLYÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZAKÉRTİI TANULMÁNY

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE PÁLYÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZAKÉRTİI TANULMÁNY V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata

Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata (Készült a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Felügyeleti Tanácsa 8/2006. (X.12.) számú ajánlásának megfelelıen, figyelembe véve

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 40/2012.(X. 4.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal

Részletesebben

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM Módosított Alapszabály A Debreceni Német Kulturális Fórum közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. március 01.-tıl A szabályzat hatálybalépésével egyidejőleg, a 2009. 04. 01.-i Közbeszerzési szabályzat a 2010. 01. 01.-i Közbeszerzési szabályzat 1. sz. kiegészítése

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat

Általános Üzletszabályzat Általános Üzletszabályzat (ügyvéd szakmai felelısségbiztosításhoz) Bevezetés A jelen Általános Üzletszabályzat (Üzletszabályzat) rögzíti azokat a feltételeket és kikötéseket, amelyek alapján az Aon Magyarország

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Fıvárosi Bíróság által a 6. Pk. 60658. számú végzéssel 500. sorszámmal nyilvántartásba vett Országos Diákszínjátszó Egyesület tagsága a közhasznú szervezetekrıl

Részletesebben

1. melléklet 2/a melléklet 2/b melléklet 2/c. melléklet 3. melléklet Kísérı nyomtatvány 4. melléklet A Szolgáltató címzésmintája 5. melléklet Panasz eljárás rendje Reklamáció E melléklet tárgyát

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

Alapító okirat. Alapítvány létrehozása tárgyában. Talentum Alapítvány. 4069 Egyek, Fı tér 1-3.

Alapító okirat. Alapítvány létrehozása tárgyában. Talentum Alapítvány. 4069 Egyek, Fı tér 1-3. Alapító okirat Alapítvány létrehozása tárgyában A jogi személyként mőködı és az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései alapján közhasznúnak minısülı alapítványt alulírott Prokisch Sándor (Debrecen, 1947. február

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Rossi Éva vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A panasz bejelentése... 3 2. A panasz kivizsgálása... 4 3. A panasz nyilvántartása... 6 4. Jogorvoslati lehetıség... 6 5. Záró rendelkezések...

Részletesebben

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. május 11. napjától visszavonásig Hatályba léptette: 2015. május 11. napján

Részletesebben

hatályos: 2011.12.30 -

hatályos: 2011.12.30 - 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsıfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezık folyamatos továbbképzésérıl hatályos: 2011.12.30 - Az egészségügyrıl

Részletesebben

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban szabályzat ) a pénzügyi vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Sajó Televízió Nonprofit Kft. (tervezet) Sajószentpéter 2009 2 ALAPÍTÓ OKIRAT (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az alapító jelen okirattal a gazdasági társaságokról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

ALAPÍTÓ OKIRAT I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekrıl szóló

Részletesebben

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt (módosítások dıltbetővel szedve) ALAPSZABÁLYA 2011. október 1. 2 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve:

Részletesebben

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása.

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el. 1)

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt

Egységes szerkezetbe foglalt Egységes szerkezetbe foglalt A 93/2011. (IV. 28.) Kgy. határozat melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai alapján

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-78/2008/8. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Apáthy Endre kérelmezı összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

és s a fogyasztói lyvezetı Budaörs, 2012. április 25.

és s a fogyasztói lyvezetı Budaörs, 2012. április 25. A szavatosság-jótáll llás s szabályai és s a fogyasztói panaszok intézésének nek rendje Dr. Fülöp F p Zsuzsanna szóviv vivı,, osztályvezet lyvezetı Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budaörs, 2012. április

Részletesebben

2009. évi XCV. törvény

2009. évi XCV. törvény 2009. évi XCV. törvény a mezıgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról 1 A magyarországi élelmiszer termékpálya

Részletesebben

Blue mobile Általános szerzıdési feltételek 5. melléklet ETIKAI AJÁNLÁSOK ÉS IRÁNYELVEK A SZOLGÁLTATÓ INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

Blue mobile Általános szerzıdési feltételek 5. melléklet ETIKAI AJÁNLÁSOK ÉS IRÁNYELVEK A SZOLGÁLTATÓ INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Blue mobile Általános szerzıdési feltételek 5. melléklet ETIKAI AJÁNLÁSOK ÉS IRÁNYELVEK A SZOLGÁLTATÓ INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ 1 Elıszó A Szolgáltató számos olyan szolgáltatást nyújt Elıfizetıinek,

Részletesebben

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013.

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. Az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az irányadó hatályos jogszabályok

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

Munkaszerzıdés. 1. A munkaviszony célja, tartalma

Munkaszerzıdés. 1. A munkaviszony célja, tartalma Munkaszerzıdés mely létrejött egyrészrıl a : Consogno-Tóth Szolgáltató Kft.(Székhelye: 9011 Gyır, Lehár F. u. 62., a cég jegyzékszáma: 08-09-021338) munkáltatói jogkör gyakorló: Tóth György ügyvezetı,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA /egységes szerkezetben Vasvár Város Önkormányzata Képviselı-testülete 31/2003./II.27/ és 10/2004./I.29./ számú határozatainak módosításaival/ Vasvár Város

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv. ) 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Trefortos Öregdiák Egyesületet (a továbbiakban:

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja

Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja B u d a p e s t, 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 2 7. Orvostechnikai eszköz vs. Gyógyászati segédeszköz Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3.

Részletesebben

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt.

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2013. január 1-től 1 Jogszabályi hivatkozások: 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján?

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Gazdasági információnyerés társasági adatokból dr. Pázmány Annamária Cégkivonat Ellenırzött adatok

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-210/2007/22. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Best Reisen Utazási Iroda Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása miatt indított

Részletesebben