2009. április XIX. évfolyam, 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009. április XIX. évfolyam, 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP"

Átírás

1 2009. április XIX. évfolyam, 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Kanizsa József: ÉDESANYÁM, SZERETLEK Titkon mindig Csak terád gondolok. Szemedbõl Ragyognak a csillagok. Arcodról a Hajnal mosolyog rám. Tõlem tudd: Szeretlek, Édesanyám *** Április elején mára már tradícióvá vált, hogy tisztelgünk az 1849-es Tavaszi Hadjárat dicsõséges eseményei elõtt A Tavaszi Hadjárat rendezvénysorozat keretében a Tápió-vidék települései megünnepelték e rendkívül jelentõs történelmi évfordulót. Szentmártonkátán április 5-én, vasárnap jártak a korhû ruhákba öltözött hagyományõrzõk gyalogos és lovas csapatai. A Székely József Református Általános Iskolától indulva Basa László Tanár Úr a Magyar Hagyományõr Világszövetség jeles képviselõje gyalogos csapatát követve ellátogattunk a Tûzoltó utca végén található Kossuth-emlékmûhöz. A Tanár Úr röviden beszámolt néhány jeles dátumról. Gyalogos csapatuk 2002 Kossuth Lajos születésének 200. évfordulója óta vesz részt a katonai felvonulás programjaiban, illetve megemlékezett az 1849-es hadjárat idei, 160. évfordulójáról is. Felidézte továbbá a községünkhöz fûzõdõ korabeli eseményeket. Kossuth, az Országos Honvédelmi Bizottmány elnökeként, a Görgei által vezényelt hadakkal tartott, s ekkor látta vendégül településünk földesura, Battha Sámuel, nemzetünk kiemelkedõ alakját. (Folytatás a következõ oldalon!) Tiéd a hétköznapokba Zsúfolt gondolatom, Életet, amit adtál Megköszönni így tudom. Csak a hála, a Gyermeki szeretet jut ki. Szeretõ gyermeked Ezt érzõn megköszöni. *** Köszönöm, Édesanyám! Szeretlek, Édesanyám! ***

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG április ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A megemlékezést követõen koszorút helyeztünk el a Kossuth-emlékmûnél. Ezután a Polgármesteri Hivatalhoz vonultunk, miközben sokan megcsodálták a magyar és lengyel egyenruhákba öltözött fiatalokat. A gyalogos hadtest a hivatalnál találkozott a lovas huszárokkal, s itt megkoszorúztuk Battha Sámuel kormánybiztos mellszobrát. A Himnuszt követõen a helyi Galambász Egyesület az esemény tiszteletére galambokat engedett fel, majd az Arany János Általános Iskola egy tanulója verset szavalt, az ünnep hangulatát emelve. Ezt követõen köszöntöttem a megjelenteket, akik megtisztelték jelenlétükkel a rendezvénysorozat szentmártonkátai eseményét, illetve meghívott jeles vendégeinket. örömét fejezte ki, hogy ismét jelen lehet e megemlékezésen mégpedig nem vendégként, mivel õ a település szülötteként mindig hazajön Szentmártonkátára. Gavlik István megdicsérte a megjelent kisdiákokat, és röviden beszélt a Kossuth Szövetség céljáról, küldetésérõl. Az esemény zárásaként díszsortûz és a Szózat következett. Végül a diákok frissen sült pogácsával és egy kis frissítõvel vendégelték meg mintegy útravalóul a lovas huszárokat, akik Kókán keresztül Isaszegre haladtak tovább a tavaszi hadjárat útvonalán. Fodor Zoltán polgármester Dr. Katona Tamás történészt, dr. Gedai Istvánt, a Nemzeti Múzeum nyugalmazott fõigazgatóját és Gavlik István helytörténészt, a Kossuth Szövetség örökös tiszteletbeli elnökét. Köszöntöttem továbbá Basa László Tanár Urat és Fülöp Tibort, aki szintén a Magyar Hagyományõr Világszövetség képviselõje, egyben a hadjárat szervezésében oroszlánrészt vállaló tagja, a lovas huszárok irányítója. Katona Tamás méltatta a történelmi eseményeket, élvezetesen, érdekesen ismertette annak katonai, politikai hátterét, s rámutatott arra, hogy a magyarság a bajban egységesen kiállt egy program mellett, és nem engedett a 48-ból. Gedai István a hadjárattal kapcsolatos gondolatai mellett, 2

3 2009. április SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Képviselõ-testület március 28-án született rendeletei Szentmártonkáta Község Önkormányzatának 5/2009. (III. 28.) sz. rendelete A gyermekek védelmének helyi rendszerérõl Szentmártonkáta Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete (a továbbiakban: önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló, évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló, évi XXXI. törvény 18. (1) bekezdés b) pontjában, 20/C (4) bekezdésében, 29. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. I. fejezet A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a) a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel Szentmártonkáta község közigazgatási területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint ha nemzetközi szerzõdés másként nem rendelkezik a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkezõ, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnõttre és szüleire, b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyre, amennyiben az ellátás igénylésének idõpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Szentmártonkáta község területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. (2) A törvény hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerõsítõ országok állampolgárainak Szentmártonkáta község területén jogszerûen tartózkodó gyermekeire is. (3) E törvény szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a Szentmártonkáta község területén tartózkodó, nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. II. fejezet A gyermekek védelmének rendszere 2. (1) Az önkormányzat a gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások útján biztosítja, így: a) pénzbeli és természetbeni ellátások: rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás. b) személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása. (2) A képviselõ-testület a pénzbeli és természetbeni ellátási formával kapcsolatban a hatáskörét, valamint az étkezési térítési díj mérséklése, elengedése ügyében való döntést a Szociális és Egészségügyi Bizottságra (továbbiakban: bizottság) ruházza át. Az étkezési térítési díj behajtásával kapcsolatos jogkörét a polgármesterre ruházza át. III. fejezet Pénzbeli és természetbeni ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3. (1) A bizottság a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család idõszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe kerül. (2) Elsõsorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkezõ többletkiadások különösen a szociális válsághelyzetben lévõ, várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának elõkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásnak, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elõsegítése, betegség vagy iskoláztatás miatt anyagi segítségre szorulnak. (3) A támogatás egyszeri összege 1000 Ft-nál kevesebb, és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 75%- nál magasabb nem lehet. 4. (1) A bizottság döntése alapján a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen a védelembe vett gyermekek számára. (2) Természetbeni ellátás különösen az általános iskolás gyermekek tankönyv- és tanszerellátásának támogatása, a gyermekintézmények étkezési térítésének díjkedvezménye, tandíj, egészségügyi szolgáltatásért fizetendõ térítési díj, illetve ellátás kifizetésének átvállalása. Óvodáztatási támogatás 5. (1) Az óvodáztatási támogatást az önkormányzat az elsõ alkalommal folyósításra kerülõ pénzbeli támogatás helyett a szülõnek gyermeke részére, természetbeni támogatásként biztosítja. (Folytatás a következõ oldalon!) 3

4 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ápriliss ÖNKORMÁNYZATI HÍREK (2) A természetben nyújtott támogatást a jegyzõ az óvoda vezetõjének javaslata alapján a Sülysápi Székhelyû Közös Fenntartású Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja. Eljárási rendelkezések 6. (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránti kérelmet a szülõ vagy más törvényes képviselõ (továbbiakban: kérelmezõ) a Polgármesteri Hivatalban nyújthatja be. (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelemhez csatolni kell: kérelmet, a kérelem benyújtásának indoklását, amennyiben rendelkezésre áll, a bizonyítékokat, jövedelemnyilatkozatot, az igénylõ és családja jövedelemviszonyáról szóló igazolásokat, amennyiben hivatalból nem szerezhetõ be, az oktatási intézmény igazolását a fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról. (3) A kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplõ adatok valódiságának megállapítása céljából a támogatás megállapítása elõtt környezettanulmányt kell végezni. IV. fejezet A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások Gyermekjóléti szolgáltatás 7. (1) A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védõ, speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történõ nevelkedésének elõsegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelõzését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. (2) Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást az intézményi társulás keretében létrehozott Sülysápi Székhelyû Közös Fenntartású Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat útján látja el. (3) A Sülysáp Székhelyû Közös Fenntartású Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetõjével kapcsolatos munkáltatói jogot, valamint a intézmény szervezeti és mûködési szabályzatának jóváhagyását az önkormányzat a Társulási Tanácsra ruházza át. Gyermekek napközbeni ellátása 8. (1) A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élõ gyermekek életkorának megfelelõ nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelõi, gondozói munkavégzésük, munkaerõ-piaci részvételt elõsegítõ programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. (2) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását saját fenntartású óvoda és általános iskolai napközi útján biztosítja. A személyes gondoskodás igénybevételének módja 9. (1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylõ vagy törvényes képviselõje kérelmére történik. Cselekvõképtelen személy kérelmét törvényes képviselõje terjeszti elõ, korlátozottan cselekvõképes személy a kérelmét törvényes képviselõjének beleegyezésével terjesztheti elõ. (2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A kérelmet elõterjeszteni, illetve megtenni közvetlenül a családgondozónál lehet. (3) A kérelmezõ a gyermekek napközbeni ellátása iránti kérelmét az ellátást nyújtó intézménynél nyújthatja be. Térítési díjak 10. (1) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért térítési díjat kell fizetni. (2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. (3) A gyermekek napközbeni ellátása során fizetendõ térítési díjat külön önkormányzati rendelet állapítja meg. (4) A térítési díjat havonta, elõre, a hónap 10. napjáig kell megfizetni. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztja, az intézményvezetõ 15 napos határidõvel felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére. A határidõ eredménytelen eltelte esetén az intézményvezetõ a hátralékot nyilvántartásba veszi, s errõl negyedévente tájékoztatja a polgármestert. (5) Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegével nem ért egyet, vagy a normatív kedvezményeken, illetve egyéb kedvezményeken túli további csökkentést vagy elengedést kér, a bizottsághoz fordulhat. A bizottság a kérelem tárgyában határozattal dönt. (6) A térítési díj 25%-kal csökkenthetõ, ha a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy fõre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át, és a teljes összegû térítési díj megfizetése a kötelezett családjának létfenntartását veszélyeztetné. A térítési díj 50%-kal csökkenthetõ, ha a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy fõre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, és a teljes összegû térítési díj megfizetése a kötelezett családjának létfenntartását veszélyeztetné. A térítési díj 75%-kal csökkenthetõ, ha a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy fõre jutó havi jövedelem nem éri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 125%-át, egyedálló és tartósan beteg gyerme- 4

5 2009. ápriliss SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ket nevelõ szülõ esetén 135%-át, és a teljes összegû térítési díj megfizetése a kötelezett családjának létfenntartását veszélyeztetné. (7) Nem kell térítési díjat fizetnie annak a térítési díj fizetésére kötelezettnek, aki jövedelemmel nem rendelkezik. (8) Egyedi méltányosság alapján térítési díj elengedése vagy csökkentése adható annak, aki rendkívüli élethelyzetbe került, és a teljes összegû térítési díj megfizetése a kötelezett családjának létfenntartását veszélyeztetné. (9) A térítésidíj-hátralék behajtásáról határozattal a polgármester intézkedik. Záró rendelkezések 11. (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejûleg Szentmártonkáta Község Önkormányzata 11/2004. (IX. 16.) sz. rendeletével, 25/2006. (XII. 15.) sz. rendeletével módosított 11/2003. (VI. 2.) sz. rendelete hatályát veszti. Szentmártonkáta, március 26. Dr. Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán jegyzõ polgármester Záradék: A rendelet kihirdetésre került március 28-án. Szentmártonkáta, március 28. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ Szentmártonkáta Község Önkormányzat 4/2009. (III. 28.) sz. rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló, 9/2008. (IV. 28.) sz. rendelet módosításáról Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, évi III. törvény 37/D (3) bekezdésében, 43/B (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet III. fejezet Együttmûködési kötelezettség szabályai cím helyébe Rendszeres szociális segély cím lép. 2. A rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A rendszeres szociális segélyre jogosult személyek vonatkozásában az egészségkárosodott személyek kivételével az együttmûködésre kijelölt szerv Sülysápi Székhelyû Közös Fenntartású Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat). (2) A rendszeres szociális segélyben részesülõ személy a segély folyósításának feltételeként együttmûködésre köteles a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálattal. (3) A beilleszkedést segítõ program típusai: a) életmódot formáló program, alapvetõ személyi higiénia kialakítása, b) munkavégzésre történõ felkészítõ program, (4) A rendszeres segélyben részesülõ személy az együttmûködés keretében: a) a rendszeres segélyt megállapító határozat közlését követõ 15 napon belül nyilvántartásba veteti magát, b) írásban megállapodik a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedést segítõ programról, és teljesíti a beilleszkedési programban foglaltakat, c) köteles a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatnál, az általuk meghatározott idõpontban megjelenni. (5) A rendszeres szociális segélyben részesülõ együttmûködési kötelezettségét megszegi: a) ha a megállapító határozat közlését követõ 15 napon belül nem jelenik meg a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatnál, b) a beilleszkedést segítõ programban való részvételrõl nem köt megállapodást, illetve a programban nem vesz részt, c) rendszeres kapcsolattartás céljából a megadott idõpontban nem jelenik meg, és a távolmaradás okát nem tudja igazolni, d) a segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában nem mûködik együtt. (6) A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat 15 napon belül köteles tájékoztatni az önkormányzat illetékes ügyintézõjét az együttmûködési kötelezettség megszegésérõl. 3. A rendelet 5. (4) bekezdés második és harmadik mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: A jegyzõ az ápolási díjat megállapító határozat jogerõre emelkedését követõ 15 napon belül értesíti a Nagykátai Kistérségi Gondozási Központ közös fenntartású intézmény vezetõjét az ellátás megállapításáról. Az intézmény vezetõje havonta legalább egyszer ellenõrzi az ápolási kötelezettség teljesítését. 4. A rendelet az alábbi, 12/A -sal egészül ki: A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai: Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, Gondozási Központ intézményvezetõje, Tápió-Vidéki Mozgáskorlátozott Egyesület elnöke. 5. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Szentmártonkáta, március 26. Dr. Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán jegyzõ polgármester Záradék: E rendelet kihirdetésre került március 28-án. Szentmártonkáta, március 28. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 5

6 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG április ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Községi Könyvtár és Teleház pályázatot hirdet SZÁMÍTÓGÉPES ÜGYINTÉZÕ, ADATRÖGZÍTÕ munkakör betöltésére A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ A munkavégzés helye: Pest-megye, 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 54. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: számítógépes ügyintézõi feladatok elvégzése a Teleházban, számítógépes adatrögzítés a könyvtárban. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: középfokú képesítés, OKJ középfokú számítógépes képesítés, gyakorlott szintû rendszergazdai ismeretek, büntetlen elõélet három hónapos próbaidõ A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: Helyismeret A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szakmai önéletrajz képesítést tartalmazó oklevél hiteles másolata, vagy eredetiben történõ bemutatása A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör legkorábban május 4. napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: április 29. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné Pásztor Éva nyújt, a (29) és (29) es telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Községi Könyvtár és Teleház címére történõ megküldésével (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 3/2009., valamint a munkakör megnevezését: számítógépes ügyintézõ, adatrögzítõ. A pályázat elbírálásának határideje: április 30. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a honlapon szerezhet. KÖZÉLETI HÍREK Rendõrségi hírek A Tápió-vidék Közbiztonságáért Alapítvány március 26-án ünnepélyes keretek között különbözõ technikai eszközöket (Toshiba notebook, projector, vászon, 3 db GPS navigációs rendszer, reflektorok, és zseblámpák) adott át kapitányságunknak, amelyek nagy segítséget jelentenek a rendõri munkában, valamint hozzájárulnak a bûn- és balesetmegelõzési oktatás színvonalának emeléséhez. Március hónapban 3 új rendõrautóval is gyarapodott kapitányságunk gépjármû-állománya; a segítség jókor érkezett, hiszen gépkocsiparkunkban a tavalyi évben nem történt fejlesztés. Tegyünk együtt útjaink tisztaságáért! Ezzel a jelmondattal hirdette meg a Magyar Közút Kht. immár ötödik alkalommal országos szemétgyûjtési akcióját. Az országos szemétgyûjtési akcióhoz, mely április 22- én, a Föld napján kerül megrendezésre reggel, 9 órától délután 14 óráig, településünk is csatlakozott. Csatlakozásunk célja egyrészt, hogy felhívjuk a figyelmet arra a helytelen magatartásra, melynek eredményeként településünkön is, a fõút mentén is, egyre szaporodnak az illegális szemétlerakók, másrészt szeretnénk, ha minden generáció számára lételemmé válna környezetünk megóvása, településünk tisztasága! Ezért neveztük be erre az akcióra mindkét általános iskolát, valamint a civil szervezeteket. Bízunk benne, hogy e küzdelem sikeres lesz, s megvalósul a Föld-napi gondolat: Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? Mi hisszük, hogy nekünk sikerülni fog! Meg tudjuk védeni környezetünket, településünket, útjainkat az egyre szaporodó szeméttõl. Ehhez nem kell más, csak önfegyelem, akaraterõ, valamint szemléletváltás abba az irányba, hogy a Föld mindnyájunké, és közösen kell vigyáznunk rá! Ebben a reményben hívunk mindenkit. Találkozzunk, aki teheti, tartson velünk ezen a napon és tisztítsuk meg utcáinkat, útjainkat, településünket! Minden csatlakozó számára térítés nélkül biztosítunk kesztyût és a fõutak mentén dolgozóknak láthatósági mellényt. Az összegyûjtött hulladék maradéktalan elszállításáról is a Magyar Közút Kht. gondoskodik. Gyülekezés a Polgármesteri Hivatal elõtt! Kele Sándorné alpolgármester május 4-én tól 18 óráig fogadóórát tartok a Polgármesteri Hivatalban. Várom az érdeklõdõket! Kele Sándorné 6

7 2009. április SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KÖZÉLETI HÍREK Májusi adózási határidõk Május 12., kedd, Eddig esedékes a kifizetõ, a munkáltató által levont jövedelemadó, jövedelemadó-elõleg, különadó-elõleg, az átalányadó, a tételes átalányadó, a külföldi személytõl levont adó, az egészségbiztosítási- és nyugdíjjárulék, a magánnyugdíjpénztári tagdíj, a tb-járulék, az egészségügyi szolgáltatási járulék, a korkedvezmény-biztosítási járulék, a vállalkozói járulék, a START kártyával rendelkezõkre vonatkozó 0/15/25%-os mértékû kötelezettség, az egészségügyi hozzájárulás, a munkaadói-, munkavállalói járulék, az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO). Ezeket a kifizetõk, munkáltatók a 0908-as, a nem nyugdíjas egyéni vállalkozók és õstermelõk saját magukról a 0958-as számú elektronikus nyomtatványon vallják be. Május 15., péntek, Eddig esedékes a pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetésérõl a pénzintézet adatszolgáltatása, a 0988-as nyomtatványon az áfa-törvényben meghatározott, új közlekedési eszközt értékesítõ adózó adatszolgáltatása. Május 20., szerda, Eddig kell benyújtani a 0853-as számú nyomtatványon a vállalkozási tevékenységet nem folytató, általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemély személyi jövedelemadó bevallását, az M29/2008-os számú nyomtatványon a magánszemély jövedelemadóját megállapító munkáltató adatszolgáltatást, a 0965-ös számú nyomtatványon az általános forgalmi adó bevallását, a 0986-os számú nyomtatványon az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzés esetén fizetendõ általános forgalmi adóról a bevallást, a 0901-es nyomtatványon a havi bevallást, a játékadóról a részletezõ bevallást, a 0911-es nyomtatványon a költségvetési támogatások igénylését. Május 31. helyett június 2., hétfõ, Eddig kell benyújtani a 0829-es számú nyomtatványon a társasági adóról, az osztalékadóról a bevallást, a 0843-as számú nyomtatványon a számviteli törvény hatálya alá tartozó eva adóalany egyszerûsített vállalkozói adóbevallását. APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága Köszönet mindazoknak, akik személyesen vagy gondolatban utolsó útjára kísérték HEGYI KÁLMÁNT. Mély fájdalommal tudatom, hogy Édesanyámat, SEMPERGER FERENCNÉ, született Szentgyörgyi Máriát március 30-án 15 órakor elbúcsúztattuk a szentmártonkátai Római Katolikus Temetõben. Élt 77 évet. Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik mély fájdalmamban osztoztak, sírjára virágot hoztak. Fia, Semperger Ferenc Köszönetnyilvánítás A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. (Szt. Pál Timóth II. 4/7) Ezúton kívánjuk köszönetünket nyilvánítani mindazoknak, akik szeretett Férjem, Édesapánk, SZABÓ LAJOS temetésére eljöttek, hogy végsõ búcsút vegyenek tõle. Köszönjük a sok-sok virágot és az õszinte tisztelettel és hálával megemlékezõ, szép szavakat. Mindez enyhíti mély, de el nem múló fájdalmunkat. A gyászoló család KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK A SZÉKELY JÓZSEF REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI A Székely József Református Általános Iskolában (OM ) 2008-ban az egy tanulóra jutó állami normatíva: Ft; az egy tanulóra jutó saját forrás: Ft volt. Szvitek Jánosné igazgató 7

8 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG április KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK PÁLYÁZAT A Szentmártonkátai Református Egyházközség Presbitériuma pályázatot hirdet a fenntartásában mûködõ Székely József Református Általános Iskola (2254 Szentmártonkáta, Mátyás király tér 1.) igazgatói álláshelyének betöltésére. Pályázati feltételek: MRE KT 58. (1) alapján A pályázat benyújtásának helye, ideje: Szentmártonkátai Református Egyházközség Lelkészi Hivatala 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 1. Vizi Zsuzsanna lelkipásztor, tel.: (29) május 15. A pályázat elbírálásának idõpontja: június 15. Az álláshely elfoglalásának idõpontja: augusztus 1. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI Kutya nélkül lehet élni, de nem érdemes! Kedves Nénik és Bácsik! Az újtelepi iskola 4. b osztályos tanulói vagyunk, és ebben a tanévben beneveztünk egy országos környezetvédelmi csapatversenyre. Feladatunk egy állatvédelmi projekt elkészítése, melynek témája: Barátunk, a kutya. Amikor szétnéztünk környezetünkben, mindannyian felfigyeltünk arra a problémára, hogy Szentmártonkátán nagyon sok háznál láncra kötve tartják a kutyákat, sok a sovány, éhezõ, kóbor kutya. Engedjék meg nekünk, hogy néhány gondolatébresztõ jó tanáccsal segítsünk Önöknek, hogy a szépen berendezett kertek, zöld gyepszõnyegek és a kutya nem ellentétesek egymással. Ha figyelembe vesszük mindkét fél igényét, békében, szeretetben is élhetünk egymás mellett, lánc és ketrec nélkül is. A kutyák megfelelõ gondozása A mozgás A szabadban végzett mozgás biztosítja a kutya jó közérzetét. Azonban vegyük figyelembe, hogy a kutya mindig egyenes úton jár. Ha a kutyaház és a kapu között virág van, keresztülvág rajta, akár csak üdvözlés céljából is. A virágágyásokat vegyük körül egy-két arasznyi kerítéssel. Kedvencünk okos, gyorsan megtanulja, hogy azt nem lépheti át. Átlátszó kerítés mellett hagyjunk ugatósövényt. A kutyák unalmukban kaparnak, de rendszeres mozgatás mellett nem végzik ezt a rendkívül dühítõ kerti munkát. A károkozás megelõzhetõ azzal, hogy bõséges rágnivaló áll az eb rendelkezésére. Nap mint nap egy ketrecben, lakásban vagy egy szûk udvarban ülni nagyon unalmas a kutyának, unalmában sokszor ugatásba fog, ami a gazdin kívül a szomszédokat is zavarja. Napi egy, lakásban tartottaknál három-négy kiadós séta, és egy kis labdázás vagy játék felkelti és fenntartja a kutya figyelmét, aktivitását egész napra, a búskomorsága, rongálási kedve is megelõzhetõ. A téli gondozás Azoknak a kutyáknak, amelyek a nap nagy részét hóban-fagyban töltik, táplálékadagját a nyárihoz képest meg kell emelni, ugyanakkor figyeljünk a koszt minõségére is! Télen több kutya vész el, mint nyáron. Mivel ilyenkor mi, emberek inkább a fûtött szobában kucorgunk, illetve hamarabb is sötétedik, az unatkozó kutyák valahogy jobban körülnéznek a környéken. Kevesen gondolnak arra, hogy a kerítés mellet felhalmozott hókupacok eszményi meglógási lehetõséget biztosítanak a szökésre hajlamos ebeknek. Tehát: ne a kerítés mellé létesítsünk hótorlaszt. A tisztaság A piszkos, elhanyagolt környezet sok olyan élõsködõnek (pl.: bélférgek, bolhák, tetvek, kullancsok) kedvez, amelyek rossz napokat okozhatnak a kutyának. Ha már észrevettük ezeket az élõsködõket kutyánkon, leghelyesebb, ha állatorvoshoz fordulunk segítségért. A legjobb megoldás azonban a megelõzés, azaz ha a kutya házát, szõnyegét és közvetlen környezetét rendszeresen takarítjuk, fertõtlenítjük. Ajánlatos félévente féregteleníteni az állatokat, a betegségek megelõzésére a különféle oltásokat évente meg kell ismételni. A bunda tisztán tartása A kutyának több szempontból is jó szolgálatot teszünk bundájának rendszeres tisztításával. Elõször is szõrét megszabadítjuk a piszoktól, a gubancoktól, és közben azt is ellenõrizhetjük, hogy vannak-e a bundájában élõsködõk. Ha már kölyökkorban hozzászoktatjuk kutyánkat szõrének keféléséhez, sokkal egyszerûbben tudunk majd bánni vele, és könnyebben fog barátkozni is, ezen kívül ez egy kellemes, pár perces együttlét a kutyánkkal. Használjunk kutyasampont, különbözõ bolhátlanító szereket és bolhairtó nyakörvet. Köszönjük, hogy szenteltek ránk néhány perc figyelmet, reméljük, sikerült felhívni a figyelmet: az állattartás odafigyelést, törõdést és alkalmazkodást kíván. Vadgesztenye csapat Felkészítõ tanító:tóthné Marton Ildikó Csapattagok: Gulyás Petra, Kovács Dávid, Nagy Martina, Talapka Eszter, Tóth Róbert, Varga Kinga 8

9 2009. április SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK Véget ért a 4. osztályosoknak meghirdetett II. Rákóczi Ferenc- és Kossuth Lajos-mondagyûjtõverseny. Ismeretes, hogy községünk híres arról, hogy a két neves történelmi személyiség többször is járt nálunk. A gyermekek feladata az volt, hogy ezekrõl az alkalmakról gyûjtsenek helyi mondákat, vagy írják le saját szavaikkal, hogyan képzelték el a találkozást. A két iskola három negyedik A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ HÍREI A 4. osztályosok pályázatának eredményhirdetése a Községi Könyvtár és Teleházban Kocsis Édua átveszi az I. díjat Kele Sándorné alpolgármestertõ osztályából 18 pályamû érkezett, amelyeket Kõvágó Sándorné, a Székely József Református Általános Iskola magyar szakos tanára és Kerek Mária, az Arany János Általános Iskola igazgatóhelyettese (magyar szakos) értékelt. Az elsõ öt helyezett kiemelt díjat kapott, de minden résztvevõ tárgyjutalomban részesült az oklevél mellett. A pályázatokat értékelte és sok-sok hasznos tanáccsal szolgált velük kapcsolatban Kele Sándorné alpolgármester. A díjakat és a vendéglátásra a pénzt a Községtörténeti Baráti Kör pályázaton nyerte. Kissné Pásztor Éva könyvtárvezetõ A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ tisztelettel meghívja a KÖLTÉSZET NAPJA alkalmából rendezett IRODALMI ESTRE és a Szentmártonkáta környéke képeslap-kiállítás megnyitójára Vendégeink: Kanizsa József író, költõ, a Magyar Kultúra lovagja Dedik János Batsányi-díjas költõ, a Magyar Kultúra lovagja Kõszegfalviné Pajor Klára, a Képeslapgyûjtõk Egyesületének elnöke, a Magyar Kultúra lovagja A kiállítást megnyitja: Nick Ferenc, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány elnöke, a Magyar Kultúra Lovagrend alapítója Idõpontja: április 14., kedd, 17 óra. Helye: Községi Könyvtár és Teleház, Szentmártonkáta Szeretettel várjuk! Kissné Pásztor Éva intézményvezetõ SZENTMÁRTONKÁTA ÖNKORMÁNYZATA, a KÖZSÉGTÖRTÉNETI BARÁTI KÖR, a MAGVETÕ KLUB tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a II. Rákóczi Ferenc emlékére rendezett ünnepségre a Könyvtár és Teleház elé (Szentmártonkáta, Rákóczi u. 54.) Idõpontja: április 20., hétfõ, 15 óra Az ünnepség programja: Köszöntés: Fodor Zoltán polgármester Szavalat: Arany János Általános Iskola Emlékbeszédet mond: Basa László nagykátai tanár Kurucnótákat énekelnek: A Községtörténeti Baráti Kör tagjai Koszorúzás 9

10 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG április KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK A KÖZSÉGTÖRTÉNETI BARÁTI KÖR és a KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ szeretettel meghívja Fábián Gyula író, újságíró Kapcsolatom a népi írókkal címû elõadására, és az azt követõ beszélgetésre Idõpontja: április 27., hétfõ, 17 óra Helye: Községi könyvtár és Teleház, Szentmártonkáta Községtörténeti Kissné Pásztor Éva Baráti Kör intézményvezetõ Fábián Gyula, a jó nevû író, aki a Magyar Rádió vasárnap déli emberségre, jóságra, hûségre, magyarságra nevelõ adásainak köszönhetõen, sokaknak régi kedves ismerõse. Tisztelettel megköszönjük Kovács Antalnénak, hogy 2007., illetve évi bizottsági tiszteletdíját az Úttörõk úti óvoda javára felajánlotta. Az óvodások és az óvoda dolgozói Ezúton mondunk köszönetet Bajdik Pálnak, aki segítséget nyújtott az Úttörõk úti óvodában a gumitégla átrakásánál. Az óvoda dolgozói KEDVES OLVASÓK! Kérjük, hogy közérdekû cikkeiket továbbra is minden hónap 5. napjáig szíveskedjenek leadni a felelõs szerkesztõnek, vagy a könyvtár dolgozóinak. Akinek módjában áll, elküldheti címünkre is: Benéné Árvai Erika felelõs szerkesztõ HIRDETÉS A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Több mint 50 éve az Ön szolgálatában! Segítünk kilábalni adósságcsapdájából! MOST is folyósítunk forint- és devizahitelt. További információkról érdeklõdjön személyesen bankfiókunkban: 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi u. 54/a telefon: (29) , vagy látogasson el honlapunkra (www.nagykatatksz.hu) Mi HITELesek vagyunk! Kiadja: MIGUZA Bt., a POLGÁRMESTERI HIVATAL megbízásából Felelõs kiadó: Szentmártonkáta Önkormányzata Felelõs szerkesztõ: Benéné Árvai Erika Engedélyszám: 571/1991. Megjelenik: 500 példányban, 100 Ft-os áron Készült az Reactor Kft. nyomdájában.

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

3/2006. (II. 16.) rendelete

3/2006. (II. 16.) rendelete 1 Nagykörű Község Önkormányzatának 4/2007. (II. 15.) és 21/2007. (XI. 29.) rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2006. (II. 16.) rendelete a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII.06.) ÖKT. számú rendelete Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IV.30.) rendelete

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IV.30.) rendelete Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IV.30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2005. (IX.26.), 13/2005. (XII.15.) rendelettel.)

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Módosítva: Hatályba léptetve: 42/2004. (XII.15.) 2004. XII.15. 1/2005.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA 1.. A RENDELET HATÁLYA 2..

A RENDELET CÉLJA 1.. A RENDELET HATÁLYA 2.. Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004. (IV. 01.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátásáról. Tarnaméra Községi Önkormányzat

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben a 4/2006 (II.16) és a 8/2006(V.19), 2/2009.(I.23.), a 10/2009.(III.20.)

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 6/1998./IV.27./ÖR. MÓDOSÍTÁSÁRÓL (Egységes szerkezetben a 6/2003./VI.25./Ö.r.,

Részletesebben

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület. Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról. I. Általános rendelkezések

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület. Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról. I. Általános rendelkezések Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról mberek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a Magyarország helyi

Részletesebben

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csibrák Község Önkormányzatának Képviselőtestülete "A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról"

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi szabályairól

A gyermekvédelem helyi szabályairól Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2004. (II. 16.) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól [Módosította a 16/2004. (V. 28.), a 4/2005. (II. 16.) 1, a 24/2005. (XII.21.),

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2004. (VI. 21.) sz. rendelet

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2004. (VI. 21.) sz. rendelet GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2004. (VI. 21.) sz. rendelet a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodás helyi rendszeréről. Gölle Község Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/201(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Karakószörcsök község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Egységes szerkezetben 3.

Egységes szerkezetben 3. Nagyrécse Községi Önkormányzat Képviselő testületének Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról szóló 3/2011. (II.15.) sz. rendelettel, a 8/2009.(V.05.) sz. rendelettel és a 6/2008.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2008.(IX.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Általános rendelkezés

Általános rendelkezés Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 29.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (A 6/1999 (IV.20.); 10/2003. (VII.17.); 10/2004. (IV.30.); 10/2005. (X.28.)

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat 16/2004.(VIII.26.) számú rendelete

Pusztavacs Községi Önkormányzat 16/2004.(VIII.26.) számú rendelete Pusztavacs Községi Önkormányzat 16/2004.(VIII.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Pusztavacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kosd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (4) bekezdése június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (4) bekezdése június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 7/2007. (III.23.), 7/2006. (III.14.), 34/2004. (IV.21.), 6/2004. (II.16.) Ökt. rendeletével módosított

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004. (VI. 15.) rendelete. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004. (VI. 15.) rendelete. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004. (VI. 15.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Szigliget község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a gyermekek

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2006.(IV.21.) RENDELETE. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2006.(IV.21.) RENDELETE. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2006.(IV.21.) RENDELETE A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008./IV.24./ számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 Tószeg község önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelmérôl

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

7/2007. (IV.02.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól

7/2007. (IV.02.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004.(IV.22.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről,

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Bevezető rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

Bevezető rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 24.) önkormányzati RENDELETE a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2007. (IV. 23.) rendeletének módosításáról egységes

Részletesebben

I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1..

I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1.. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2009.(V. 13.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól a 29/2013. (XII.19.) sz. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról Módosítások: - 26/2013. (XII.19.) ökr. - 11/2014. (XII.29.) ökr. - 5/2015.

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről I. rész Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy a többszörösen módosított

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet alkotása a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet alkotása a gyermekvédelem helyi rendszeréről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2012.(VI.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Rendelet alkotása a gyermekvédelem helyi rendszeréről Módosított

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Város Önkormányzat

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben