2009. április XIX. évfolyam, 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009. április XIX. évfolyam, 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP"

Átírás

1 2009. április XIX. évfolyam, 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Kanizsa József: ÉDESANYÁM, SZERETLEK Titkon mindig Csak terád gondolok. Szemedbõl Ragyognak a csillagok. Arcodról a Hajnal mosolyog rám. Tõlem tudd: Szeretlek, Édesanyám *** Április elején mára már tradícióvá vált, hogy tisztelgünk az 1849-es Tavaszi Hadjárat dicsõséges eseményei elõtt A Tavaszi Hadjárat rendezvénysorozat keretében a Tápió-vidék települései megünnepelték e rendkívül jelentõs történelmi évfordulót. Szentmártonkátán április 5-én, vasárnap jártak a korhû ruhákba öltözött hagyományõrzõk gyalogos és lovas csapatai. A Székely József Református Általános Iskolától indulva Basa László Tanár Úr a Magyar Hagyományõr Világszövetség jeles képviselõje gyalogos csapatát követve ellátogattunk a Tûzoltó utca végén található Kossuth-emlékmûhöz. A Tanár Úr röviden beszámolt néhány jeles dátumról. Gyalogos csapatuk 2002 Kossuth Lajos születésének 200. évfordulója óta vesz részt a katonai felvonulás programjaiban, illetve megemlékezett az 1849-es hadjárat idei, 160. évfordulójáról is. Felidézte továbbá a községünkhöz fûzõdõ korabeli eseményeket. Kossuth, az Országos Honvédelmi Bizottmány elnökeként, a Görgei által vezényelt hadakkal tartott, s ekkor látta vendégül településünk földesura, Battha Sámuel, nemzetünk kiemelkedõ alakját. (Folytatás a következõ oldalon!) Tiéd a hétköznapokba Zsúfolt gondolatom, Életet, amit adtál Megköszönni így tudom. Csak a hála, a Gyermeki szeretet jut ki. Szeretõ gyermeked Ezt érzõn megköszöni. *** Köszönöm, Édesanyám! Szeretlek, Édesanyám! ***

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG április ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A megemlékezést követõen koszorút helyeztünk el a Kossuth-emlékmûnél. Ezután a Polgármesteri Hivatalhoz vonultunk, miközben sokan megcsodálták a magyar és lengyel egyenruhákba öltözött fiatalokat. A gyalogos hadtest a hivatalnál találkozott a lovas huszárokkal, s itt megkoszorúztuk Battha Sámuel kormánybiztos mellszobrát. A Himnuszt követõen a helyi Galambász Egyesület az esemény tiszteletére galambokat engedett fel, majd az Arany János Általános Iskola egy tanulója verset szavalt, az ünnep hangulatát emelve. Ezt követõen köszöntöttem a megjelenteket, akik megtisztelték jelenlétükkel a rendezvénysorozat szentmártonkátai eseményét, illetve meghívott jeles vendégeinket. örömét fejezte ki, hogy ismét jelen lehet e megemlékezésen mégpedig nem vendégként, mivel õ a település szülötteként mindig hazajön Szentmártonkátára. Gavlik István megdicsérte a megjelent kisdiákokat, és röviden beszélt a Kossuth Szövetség céljáról, küldetésérõl. Az esemény zárásaként díszsortûz és a Szózat következett. Végül a diákok frissen sült pogácsával és egy kis frissítõvel vendégelték meg mintegy útravalóul a lovas huszárokat, akik Kókán keresztül Isaszegre haladtak tovább a tavaszi hadjárat útvonalán. Fodor Zoltán polgármester Dr. Katona Tamás történészt, dr. Gedai Istvánt, a Nemzeti Múzeum nyugalmazott fõigazgatóját és Gavlik István helytörténészt, a Kossuth Szövetség örökös tiszteletbeli elnökét. Köszöntöttem továbbá Basa László Tanár Urat és Fülöp Tibort, aki szintén a Magyar Hagyományõr Világszövetség képviselõje, egyben a hadjárat szervezésében oroszlánrészt vállaló tagja, a lovas huszárok irányítója. Katona Tamás méltatta a történelmi eseményeket, élvezetesen, érdekesen ismertette annak katonai, politikai hátterét, s rámutatott arra, hogy a magyarság a bajban egységesen kiállt egy program mellett, és nem engedett a 48-ból. Gedai István a hadjárattal kapcsolatos gondolatai mellett, 2

3 2009. április SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Képviselõ-testület március 28-án született rendeletei Szentmártonkáta Község Önkormányzatának 5/2009. (III. 28.) sz. rendelete A gyermekek védelmének helyi rendszerérõl Szentmártonkáta Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete (a továbbiakban: önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló, évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló, évi XXXI. törvény 18. (1) bekezdés b) pontjában, 20/C (4) bekezdésében, 29. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. I. fejezet A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a) a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel Szentmártonkáta község közigazgatási területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint ha nemzetközi szerzõdés másként nem rendelkezik a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkezõ, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnõttre és szüleire, b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyre, amennyiben az ellátás igénylésének idõpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Szentmártonkáta község területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. (2) A törvény hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerõsítõ országok állampolgárainak Szentmártonkáta község területén jogszerûen tartózkodó gyermekeire is. (3) E törvény szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a Szentmártonkáta község területén tartózkodó, nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. II. fejezet A gyermekek védelmének rendszere 2. (1) Az önkormányzat a gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások útján biztosítja, így: a) pénzbeli és természetbeni ellátások: rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás. b) személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása. (2) A képviselõ-testület a pénzbeli és természetbeni ellátási formával kapcsolatban a hatáskörét, valamint az étkezési térítési díj mérséklése, elengedése ügyében való döntést a Szociális és Egészségügyi Bizottságra (továbbiakban: bizottság) ruházza át. Az étkezési térítési díj behajtásával kapcsolatos jogkörét a polgármesterre ruházza át. III. fejezet Pénzbeli és természetbeni ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3. (1) A bizottság a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család idõszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe kerül. (2) Elsõsorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkezõ többletkiadások különösen a szociális válsághelyzetben lévõ, várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának elõkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásnak, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elõsegítése, betegség vagy iskoláztatás miatt anyagi segítségre szorulnak. (3) A támogatás egyszeri összege 1000 Ft-nál kevesebb, és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 75%- nál magasabb nem lehet. 4. (1) A bizottság döntése alapján a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen a védelembe vett gyermekek számára. (2) Természetbeni ellátás különösen az általános iskolás gyermekek tankönyv- és tanszerellátásának támogatása, a gyermekintézmények étkezési térítésének díjkedvezménye, tandíj, egészségügyi szolgáltatásért fizetendõ térítési díj, illetve ellátás kifizetésének átvállalása. Óvodáztatási támogatás 5. (1) Az óvodáztatási támogatást az önkormányzat az elsõ alkalommal folyósításra kerülõ pénzbeli támogatás helyett a szülõnek gyermeke részére, természetbeni támogatásként biztosítja. (Folytatás a következõ oldalon!) 3

4 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ápriliss ÖNKORMÁNYZATI HÍREK (2) A természetben nyújtott támogatást a jegyzõ az óvoda vezetõjének javaslata alapján a Sülysápi Székhelyû Közös Fenntartású Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja. Eljárási rendelkezések 6. (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránti kérelmet a szülõ vagy más törvényes képviselõ (továbbiakban: kérelmezõ) a Polgármesteri Hivatalban nyújthatja be. (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelemhez csatolni kell: kérelmet, a kérelem benyújtásának indoklását, amennyiben rendelkezésre áll, a bizonyítékokat, jövedelemnyilatkozatot, az igénylõ és családja jövedelemviszonyáról szóló igazolásokat, amennyiben hivatalból nem szerezhetõ be, az oktatási intézmény igazolását a fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról. (3) A kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplõ adatok valódiságának megállapítása céljából a támogatás megállapítása elõtt környezettanulmányt kell végezni. IV. fejezet A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások Gyermekjóléti szolgáltatás 7. (1) A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védõ, speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történõ nevelkedésének elõsegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelõzését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. (2) Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást az intézményi társulás keretében létrehozott Sülysápi Székhelyû Közös Fenntartású Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat útján látja el. (3) A Sülysáp Székhelyû Közös Fenntartású Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetõjével kapcsolatos munkáltatói jogot, valamint a intézmény szervezeti és mûködési szabályzatának jóváhagyását az önkormányzat a Társulási Tanácsra ruházza át. Gyermekek napközbeni ellátása 8. (1) A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élõ gyermekek életkorának megfelelõ nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelõi, gondozói munkavégzésük, munkaerõ-piaci részvételt elõsegítõ programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. (2) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását saját fenntartású óvoda és általános iskolai napközi útján biztosítja. A személyes gondoskodás igénybevételének módja 9. (1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylõ vagy törvényes képviselõje kérelmére történik. Cselekvõképtelen személy kérelmét törvényes képviselõje terjeszti elõ, korlátozottan cselekvõképes személy a kérelmét törvényes képviselõjének beleegyezésével terjesztheti elõ. (2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A kérelmet elõterjeszteni, illetve megtenni közvetlenül a családgondozónál lehet. (3) A kérelmezõ a gyermekek napközbeni ellátása iránti kérelmét az ellátást nyújtó intézménynél nyújthatja be. Térítési díjak 10. (1) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért térítési díjat kell fizetni. (2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. (3) A gyermekek napközbeni ellátása során fizetendõ térítési díjat külön önkormányzati rendelet állapítja meg. (4) A térítési díjat havonta, elõre, a hónap 10. napjáig kell megfizetni. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztja, az intézményvezetõ 15 napos határidõvel felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére. A határidõ eredménytelen eltelte esetén az intézményvezetõ a hátralékot nyilvántartásba veszi, s errõl negyedévente tájékoztatja a polgármestert. (5) Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegével nem ért egyet, vagy a normatív kedvezményeken, illetve egyéb kedvezményeken túli további csökkentést vagy elengedést kér, a bizottsághoz fordulhat. A bizottság a kérelem tárgyában határozattal dönt. (6) A térítési díj 25%-kal csökkenthetõ, ha a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy fõre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át, és a teljes összegû térítési díj megfizetése a kötelezett családjának létfenntartását veszélyeztetné. A térítési díj 50%-kal csökkenthetõ, ha a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy fõre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, és a teljes összegû térítési díj megfizetése a kötelezett családjának létfenntartását veszélyeztetné. A térítési díj 75%-kal csökkenthetõ, ha a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy fõre jutó havi jövedelem nem éri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 125%-át, egyedálló és tartósan beteg gyerme- 4

5 2009. ápriliss SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ket nevelõ szülõ esetén 135%-át, és a teljes összegû térítési díj megfizetése a kötelezett családjának létfenntartását veszélyeztetné. (7) Nem kell térítési díjat fizetnie annak a térítési díj fizetésére kötelezettnek, aki jövedelemmel nem rendelkezik. (8) Egyedi méltányosság alapján térítési díj elengedése vagy csökkentése adható annak, aki rendkívüli élethelyzetbe került, és a teljes összegû térítési díj megfizetése a kötelezett családjának létfenntartását veszélyeztetné. (9) A térítésidíj-hátralék behajtásáról határozattal a polgármester intézkedik. Záró rendelkezések 11. (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejûleg Szentmártonkáta Község Önkormányzata 11/2004. (IX. 16.) sz. rendeletével, 25/2006. (XII. 15.) sz. rendeletével módosított 11/2003. (VI. 2.) sz. rendelete hatályát veszti. Szentmártonkáta, március 26. Dr. Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán jegyzõ polgármester Záradék: A rendelet kihirdetésre került március 28-án. Szentmártonkáta, március 28. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ Szentmártonkáta Község Önkormányzat 4/2009. (III. 28.) sz. rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló, 9/2008. (IV. 28.) sz. rendelet módosításáról Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, évi III. törvény 37/D (3) bekezdésében, 43/B (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet III. fejezet Együttmûködési kötelezettség szabályai cím helyébe Rendszeres szociális segély cím lép. 2. A rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A rendszeres szociális segélyre jogosult személyek vonatkozásában az egészségkárosodott személyek kivételével az együttmûködésre kijelölt szerv Sülysápi Székhelyû Közös Fenntartású Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat). (2) A rendszeres szociális segélyben részesülõ személy a segély folyósításának feltételeként együttmûködésre köteles a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálattal. (3) A beilleszkedést segítõ program típusai: a) életmódot formáló program, alapvetõ személyi higiénia kialakítása, b) munkavégzésre történõ felkészítõ program, (4) A rendszeres segélyben részesülõ személy az együttmûködés keretében: a) a rendszeres segélyt megállapító határozat közlését követõ 15 napon belül nyilvántartásba veteti magát, b) írásban megállapodik a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedést segítõ programról, és teljesíti a beilleszkedési programban foglaltakat, c) köteles a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatnál, az általuk meghatározott idõpontban megjelenni. (5) A rendszeres szociális segélyben részesülõ együttmûködési kötelezettségét megszegi: a) ha a megállapító határozat közlését követõ 15 napon belül nem jelenik meg a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatnál, b) a beilleszkedést segítõ programban való részvételrõl nem köt megállapodást, illetve a programban nem vesz részt, c) rendszeres kapcsolattartás céljából a megadott idõpontban nem jelenik meg, és a távolmaradás okát nem tudja igazolni, d) a segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában nem mûködik együtt. (6) A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat 15 napon belül köteles tájékoztatni az önkormányzat illetékes ügyintézõjét az együttmûködési kötelezettség megszegésérõl. 3. A rendelet 5. (4) bekezdés második és harmadik mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: A jegyzõ az ápolási díjat megállapító határozat jogerõre emelkedését követõ 15 napon belül értesíti a Nagykátai Kistérségi Gondozási Központ közös fenntartású intézmény vezetõjét az ellátás megállapításáról. Az intézmény vezetõje havonta legalább egyszer ellenõrzi az ápolási kötelezettség teljesítését. 4. A rendelet az alábbi, 12/A -sal egészül ki: A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai: Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, Gondozási Központ intézményvezetõje, Tápió-Vidéki Mozgáskorlátozott Egyesület elnöke. 5. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Szentmártonkáta, március 26. Dr. Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán jegyzõ polgármester Záradék: E rendelet kihirdetésre került március 28-án. Szentmártonkáta, március 28. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 5

6 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG április ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Községi Könyvtár és Teleház pályázatot hirdet SZÁMÍTÓGÉPES ÜGYINTÉZÕ, ADATRÖGZÍTÕ munkakör betöltésére A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ A munkavégzés helye: Pest-megye, 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 54. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: számítógépes ügyintézõi feladatok elvégzése a Teleházban, számítógépes adatrögzítés a könyvtárban. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: középfokú képesítés, OKJ középfokú számítógépes képesítés, gyakorlott szintû rendszergazdai ismeretek, büntetlen elõélet három hónapos próbaidõ A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: Helyismeret A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szakmai önéletrajz képesítést tartalmazó oklevél hiteles másolata, vagy eredetiben történõ bemutatása A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör legkorábban május 4. napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: április 29. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné Pásztor Éva nyújt, a (29) és (29) es telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Községi Könyvtár és Teleház címére történõ megküldésével (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 3/2009., valamint a munkakör megnevezését: számítógépes ügyintézõ, adatrögzítõ. A pályázat elbírálásának határideje: április 30. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a honlapon szerezhet. KÖZÉLETI HÍREK Rendõrségi hírek A Tápió-vidék Közbiztonságáért Alapítvány március 26-án ünnepélyes keretek között különbözõ technikai eszközöket (Toshiba notebook, projector, vászon, 3 db GPS navigációs rendszer, reflektorok, és zseblámpák) adott át kapitányságunknak, amelyek nagy segítséget jelentenek a rendõri munkában, valamint hozzájárulnak a bûn- és balesetmegelõzési oktatás színvonalának emeléséhez. Március hónapban 3 új rendõrautóval is gyarapodott kapitányságunk gépjármû-állománya; a segítség jókor érkezett, hiszen gépkocsiparkunkban a tavalyi évben nem történt fejlesztés. Tegyünk együtt útjaink tisztaságáért! Ezzel a jelmondattal hirdette meg a Magyar Közút Kht. immár ötödik alkalommal országos szemétgyûjtési akcióját. Az országos szemétgyûjtési akcióhoz, mely április 22- én, a Föld napján kerül megrendezésre reggel, 9 órától délután 14 óráig, településünk is csatlakozott. Csatlakozásunk célja egyrészt, hogy felhívjuk a figyelmet arra a helytelen magatartásra, melynek eredményeként településünkön is, a fõút mentén is, egyre szaporodnak az illegális szemétlerakók, másrészt szeretnénk, ha minden generáció számára lételemmé válna környezetünk megóvása, településünk tisztasága! Ezért neveztük be erre az akcióra mindkét általános iskolát, valamint a civil szervezeteket. Bízunk benne, hogy e küzdelem sikeres lesz, s megvalósul a Föld-napi gondolat: Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? Mi hisszük, hogy nekünk sikerülni fog! Meg tudjuk védeni környezetünket, településünket, útjainkat az egyre szaporodó szeméttõl. Ehhez nem kell más, csak önfegyelem, akaraterõ, valamint szemléletváltás abba az irányba, hogy a Föld mindnyájunké, és közösen kell vigyáznunk rá! Ebben a reményben hívunk mindenkit. Találkozzunk, aki teheti, tartson velünk ezen a napon és tisztítsuk meg utcáinkat, útjainkat, településünket! Minden csatlakozó számára térítés nélkül biztosítunk kesztyût és a fõutak mentén dolgozóknak láthatósági mellényt. Az összegyûjtött hulladék maradéktalan elszállításáról is a Magyar Közút Kht. gondoskodik. Gyülekezés a Polgármesteri Hivatal elõtt! Kele Sándorné alpolgármester május 4-én tól 18 óráig fogadóórát tartok a Polgármesteri Hivatalban. Várom az érdeklõdõket! Kele Sándorné 6

7 2009. április SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KÖZÉLETI HÍREK Májusi adózási határidõk Május 12., kedd, Eddig esedékes a kifizetõ, a munkáltató által levont jövedelemadó, jövedelemadó-elõleg, különadó-elõleg, az átalányadó, a tételes átalányadó, a külföldi személytõl levont adó, az egészségbiztosítási- és nyugdíjjárulék, a magánnyugdíjpénztári tagdíj, a tb-járulék, az egészségügyi szolgáltatási járulék, a korkedvezmény-biztosítási járulék, a vállalkozói járulék, a START kártyával rendelkezõkre vonatkozó 0/15/25%-os mértékû kötelezettség, az egészségügyi hozzájárulás, a munkaadói-, munkavállalói járulék, az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO). Ezeket a kifizetõk, munkáltatók a 0908-as, a nem nyugdíjas egyéni vállalkozók és õstermelõk saját magukról a 0958-as számú elektronikus nyomtatványon vallják be. Május 15., péntek, Eddig esedékes a pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetésérõl a pénzintézet adatszolgáltatása, a 0988-as nyomtatványon az áfa-törvényben meghatározott, új közlekedési eszközt értékesítõ adózó adatszolgáltatása. Május 20., szerda, Eddig kell benyújtani a 0853-as számú nyomtatványon a vállalkozási tevékenységet nem folytató, általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemély személyi jövedelemadó bevallását, az M29/2008-os számú nyomtatványon a magánszemély jövedelemadóját megállapító munkáltató adatszolgáltatást, a 0965-ös számú nyomtatványon az általános forgalmi adó bevallását, a 0986-os számú nyomtatványon az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzés esetén fizetendõ általános forgalmi adóról a bevallást, a 0901-es nyomtatványon a havi bevallást, a játékadóról a részletezõ bevallást, a 0911-es nyomtatványon a költségvetési támogatások igénylését. Május 31. helyett június 2., hétfõ, Eddig kell benyújtani a 0829-es számú nyomtatványon a társasági adóról, az osztalékadóról a bevallást, a 0843-as számú nyomtatványon a számviteli törvény hatálya alá tartozó eva adóalany egyszerûsített vállalkozói adóbevallását. APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága Köszönet mindazoknak, akik személyesen vagy gondolatban utolsó útjára kísérték HEGYI KÁLMÁNT. Mély fájdalommal tudatom, hogy Édesanyámat, SEMPERGER FERENCNÉ, született Szentgyörgyi Máriát március 30-án 15 órakor elbúcsúztattuk a szentmártonkátai Római Katolikus Temetõben. Élt 77 évet. Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik mély fájdalmamban osztoztak, sírjára virágot hoztak. Fia, Semperger Ferenc Köszönetnyilvánítás A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. (Szt. Pál Timóth II. 4/7) Ezúton kívánjuk köszönetünket nyilvánítani mindazoknak, akik szeretett Férjem, Édesapánk, SZABÓ LAJOS temetésére eljöttek, hogy végsõ búcsút vegyenek tõle. Köszönjük a sok-sok virágot és az õszinte tisztelettel és hálával megemlékezõ, szép szavakat. Mindez enyhíti mély, de el nem múló fájdalmunkat. A gyászoló család KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK A SZÉKELY JÓZSEF REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI A Székely József Református Általános Iskolában (OM ) 2008-ban az egy tanulóra jutó állami normatíva: Ft; az egy tanulóra jutó saját forrás: Ft volt. Szvitek Jánosné igazgató 7

8 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG április KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK PÁLYÁZAT A Szentmártonkátai Református Egyházközség Presbitériuma pályázatot hirdet a fenntartásában mûködõ Székely József Református Általános Iskola (2254 Szentmártonkáta, Mátyás király tér 1.) igazgatói álláshelyének betöltésére. Pályázati feltételek: MRE KT 58. (1) alapján A pályázat benyújtásának helye, ideje: Szentmártonkátai Református Egyházközség Lelkészi Hivatala 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 1. Vizi Zsuzsanna lelkipásztor, tel.: (29) május 15. A pályázat elbírálásának idõpontja: június 15. Az álláshely elfoglalásának idõpontja: augusztus 1. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI Kutya nélkül lehet élni, de nem érdemes! Kedves Nénik és Bácsik! Az újtelepi iskola 4. b osztályos tanulói vagyunk, és ebben a tanévben beneveztünk egy országos környezetvédelmi csapatversenyre. Feladatunk egy állatvédelmi projekt elkészítése, melynek témája: Barátunk, a kutya. Amikor szétnéztünk környezetünkben, mindannyian felfigyeltünk arra a problémára, hogy Szentmártonkátán nagyon sok háznál láncra kötve tartják a kutyákat, sok a sovány, éhezõ, kóbor kutya. Engedjék meg nekünk, hogy néhány gondolatébresztõ jó tanáccsal segítsünk Önöknek, hogy a szépen berendezett kertek, zöld gyepszõnyegek és a kutya nem ellentétesek egymással. Ha figyelembe vesszük mindkét fél igényét, békében, szeretetben is élhetünk egymás mellett, lánc és ketrec nélkül is. A kutyák megfelelõ gondozása A mozgás A szabadban végzett mozgás biztosítja a kutya jó közérzetét. Azonban vegyük figyelembe, hogy a kutya mindig egyenes úton jár. Ha a kutyaház és a kapu között virág van, keresztülvág rajta, akár csak üdvözlés céljából is. A virágágyásokat vegyük körül egy-két arasznyi kerítéssel. Kedvencünk okos, gyorsan megtanulja, hogy azt nem lépheti át. Átlátszó kerítés mellett hagyjunk ugatósövényt. A kutyák unalmukban kaparnak, de rendszeres mozgatás mellett nem végzik ezt a rendkívül dühítõ kerti munkát. A károkozás megelõzhetõ azzal, hogy bõséges rágnivaló áll az eb rendelkezésére. Nap mint nap egy ketrecben, lakásban vagy egy szûk udvarban ülni nagyon unalmas a kutyának, unalmában sokszor ugatásba fog, ami a gazdin kívül a szomszédokat is zavarja. Napi egy, lakásban tartottaknál három-négy kiadós séta, és egy kis labdázás vagy játék felkelti és fenntartja a kutya figyelmét, aktivitását egész napra, a búskomorsága, rongálási kedve is megelõzhetõ. A téli gondozás Azoknak a kutyáknak, amelyek a nap nagy részét hóban-fagyban töltik, táplálékadagját a nyárihoz képest meg kell emelni, ugyanakkor figyeljünk a koszt minõségére is! Télen több kutya vész el, mint nyáron. Mivel ilyenkor mi, emberek inkább a fûtött szobában kucorgunk, illetve hamarabb is sötétedik, az unatkozó kutyák valahogy jobban körülnéznek a környéken. Kevesen gondolnak arra, hogy a kerítés mellet felhalmozott hókupacok eszményi meglógási lehetõséget biztosítanak a szökésre hajlamos ebeknek. Tehát: ne a kerítés mellé létesítsünk hótorlaszt. A tisztaság A piszkos, elhanyagolt környezet sok olyan élõsködõnek (pl.: bélférgek, bolhák, tetvek, kullancsok) kedvez, amelyek rossz napokat okozhatnak a kutyának. Ha már észrevettük ezeket az élõsködõket kutyánkon, leghelyesebb, ha állatorvoshoz fordulunk segítségért. A legjobb megoldás azonban a megelõzés, azaz ha a kutya házát, szõnyegét és közvetlen környezetét rendszeresen takarítjuk, fertõtlenítjük. Ajánlatos félévente féregteleníteni az állatokat, a betegségek megelõzésére a különféle oltásokat évente meg kell ismételni. A bunda tisztán tartása A kutyának több szempontból is jó szolgálatot teszünk bundájának rendszeres tisztításával. Elõször is szõrét megszabadítjuk a piszoktól, a gubancoktól, és közben azt is ellenõrizhetjük, hogy vannak-e a bundájában élõsködõk. Ha már kölyökkorban hozzászoktatjuk kutyánkat szõrének keféléséhez, sokkal egyszerûbben tudunk majd bánni vele, és könnyebben fog barátkozni is, ezen kívül ez egy kellemes, pár perces együttlét a kutyánkkal. Használjunk kutyasampont, különbözõ bolhátlanító szereket és bolhairtó nyakörvet. Köszönjük, hogy szenteltek ránk néhány perc figyelmet, reméljük, sikerült felhívni a figyelmet: az állattartás odafigyelést, törõdést és alkalmazkodást kíván. Vadgesztenye csapat Felkészítõ tanító:tóthné Marton Ildikó Csapattagok: Gulyás Petra, Kovács Dávid, Nagy Martina, Talapka Eszter, Tóth Róbert, Varga Kinga 8

9 2009. április SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK Véget ért a 4. osztályosoknak meghirdetett II. Rákóczi Ferenc- és Kossuth Lajos-mondagyûjtõverseny. Ismeretes, hogy községünk híres arról, hogy a két neves történelmi személyiség többször is járt nálunk. A gyermekek feladata az volt, hogy ezekrõl az alkalmakról gyûjtsenek helyi mondákat, vagy írják le saját szavaikkal, hogyan képzelték el a találkozást. A két iskola három negyedik A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ HÍREI A 4. osztályosok pályázatának eredményhirdetése a Községi Könyvtár és Teleházban Kocsis Édua átveszi az I. díjat Kele Sándorné alpolgármestertõ osztályából 18 pályamû érkezett, amelyeket Kõvágó Sándorné, a Székely József Református Általános Iskola magyar szakos tanára és Kerek Mária, az Arany János Általános Iskola igazgatóhelyettese (magyar szakos) értékelt. Az elsõ öt helyezett kiemelt díjat kapott, de minden résztvevõ tárgyjutalomban részesült az oklevél mellett. A pályázatokat értékelte és sok-sok hasznos tanáccsal szolgált velük kapcsolatban Kele Sándorné alpolgármester. A díjakat és a vendéglátásra a pénzt a Községtörténeti Baráti Kör pályázaton nyerte. Kissné Pásztor Éva könyvtárvezetõ A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ tisztelettel meghívja a KÖLTÉSZET NAPJA alkalmából rendezett IRODALMI ESTRE és a Szentmártonkáta környéke képeslap-kiállítás megnyitójára Vendégeink: Kanizsa József író, költõ, a Magyar Kultúra lovagja Dedik János Batsányi-díjas költõ, a Magyar Kultúra lovagja Kõszegfalviné Pajor Klára, a Képeslapgyûjtõk Egyesületének elnöke, a Magyar Kultúra lovagja A kiállítást megnyitja: Nick Ferenc, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány elnöke, a Magyar Kultúra Lovagrend alapítója Idõpontja: április 14., kedd, 17 óra. Helye: Községi Könyvtár és Teleház, Szentmártonkáta Szeretettel várjuk! Kissné Pásztor Éva intézményvezetõ SZENTMÁRTONKÁTA ÖNKORMÁNYZATA, a KÖZSÉGTÖRTÉNETI BARÁTI KÖR, a MAGVETÕ KLUB tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a II. Rákóczi Ferenc emlékére rendezett ünnepségre a Könyvtár és Teleház elé (Szentmártonkáta, Rákóczi u. 54.) Idõpontja: április 20., hétfõ, 15 óra Az ünnepség programja: Köszöntés: Fodor Zoltán polgármester Szavalat: Arany János Általános Iskola Emlékbeszédet mond: Basa László nagykátai tanár Kurucnótákat énekelnek: A Községtörténeti Baráti Kör tagjai Koszorúzás 9