A HADERŐ ÁTALAKÍTÁSI PROGRAMOK HATÁSA AZ ÖSSZHADERŐNEMI TŰZTÁMOGATÁSRA A CSAPATTÜZÉRSÉG SZEREPKÖRÉNEK VÁLTOZÁSA. Általános hatások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HADERŐ ÁTALAKÍTÁSI PROGRAMOK HATÁSA AZ ÖSSZHADERŐNEMI TŰZTÁMOGATÁSRA A CSAPATTÜZÉRSÉG SZEREPKÖRÉNEK VÁLTOZÁSA. Általános hatások"

Átírás

1 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK DR. VÁRHEGYI ISTVÁN nyá. ezredes PhD/CSc 1 A HADERŐ ÁTALAKÍTÁSI PROGRAMOK HATÁSA AZ ÖSSZHADERŐNEMI TŰZTÁMOGATÁSRA A CSAPATTÜZÉRSÉG SZEREPKÖRÉNEK VÁLTOZÁSA Általános hatások Világszerte nagy méretű haderő átalakítási programokat valósítanak meg, amelyek forradalmi változásokat jelentenek a hadügy és a hadviselés területén. Mindezek kihatnak a hadseregek, vagyis a műveleti erők szervezésére, alkalmazási elveire és vezetésére. Az átalakulással kapcsolatos változások komoly mértékben érintik a műveleti támogatás elemeit, erőit, eszközeit, közöttük a korszerű összhaderőnemi integrált tűztámogatást, és benne az átalakulóban levő hálózatalapú csapattüzérség elvi, szervezeti és gyakorlati kérdéseit. A haderő átalakítási programok megjelenését, olyan alapvető tényezők segítik elő, mint az információs ipari termelési korszak és a fejlett tudásra alapozott információs társadalom kibontakozása. Hatásukra megjelennek a gyors ütemben fejlődő, hálózatközpontú hadviselésre alkalmas, vegyes állományú (hibrid) haderők, amelyben a humán személyi állomány mellett már jelentkeznek a robotképességeket felmutató haditechnikai eszközök is. Mindezek eredményeképpen a hadviselésben fölénybe kerül a nagy találati pontosságú, ún. precíziós tűzerő alkalmazása. Az említett tényezők összhatását tekintve a hadműveletek időtartalma drasztikusan lecsökken, a manőverek végrehajtási üteme felgyorsul, kisebb hadsereggel nagyobb eredményeket lehet elérni, mint korábban. A hadszíntéri infrastruktúrák kevésbé pusztulnak, a háború terhei a polgári lakosságot tekintve mérséklődnek, a sajátoldali vesztességek jelentős mértékben mérséklődnek: a műveletek politikai, gazdasági és katonai célkitűzései viszonylag rövid idő alatt megvalósulhatnak. Az említett tényezők nemcsak lehetővé teszik, de törvényszerűen igénylik is a haderők átalakítását, mivel a megnövelt képességek és lehetőségek jóval meghaladják a hagyományos, nagy létszámú hadseregek által elérhető eredményeket. Tekintettel arra, hogy a művelettámogatásban az összhaderőnemi 1 A MHTT Tanárky Sándor díjas nemzetközi védelmi fejlesztések elemzésére szakosodott információs hadviselési és műveleti szakértő. 122

2 VI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS SZAKMAI KONFERENCIA integrált tűztámogatás, és benne a csapattüzérség szerepe nagyon fontos fölénytényező, a haderő átalakítási programokban a tüzérség átalakítása is napirendre került. A hajtóerőnek számító, említett tényezők hatására új típusú hadszínterek, hadseregek, hadviselési elvek, módszerek, vezetési rendszerek alakulnak ki és válnak meghatározóvá az ultramodern hadviselés területén. Fontos megjegyezni, hogy az új elvek, módszerek és eszközrendszerek nemcsak a háborús hadviselésben, de a békeműveltekben is jól hasznosíthatók. Ezért hatásuk univerzális jelleget ölt. A haderő átalakítási programok megvalósításához vezető úton a legfejlettebb ipari országok még csak a kezdeti lépéseket tették meg, de az átalakulás várható eredményeit előrejelző oroszlán-körmöket az amerikai haderő már megmutatta az iraki háborúban (2003). A minden várakozást felülmúló sikereket látva a többi igen fejlett ipari ország (különösen Anglia, Franciaország, Németország és Svédország), élénk érdeklődéssel kíséri az amerikai haderő átalakítási erőfeszítéseit, törekvéseit, útkereséseit, eredményeit, kudarcait, mivel ők is ezen az úton akarnak továbbfejlődni. Hasonló érdeklődést mutatnak a fejlett ipari országok (30 ország, benne hazánk is), valamint a fejlődés útjára lépő országok (India, Kína, Brazília stb.). HADERŐ ÁTALAKÍTÁSI PROGRAMOK A haderő átalakítási programok (army transformation programs) a hadügyben forradalmi változásokat kiváltó, tudatosan tervezett fejlesztési tevékenység formájában jelennek meg. A fejlett (30 ország) és a többi fejlődő ipari országokban dominó-hatást váltanak ki, aminek következtében átalakítják a folyamatban levő haderő fejlesztési programokat. A programok központi kérdése a haderők létszámának és alakulat állományának radikális csökkentése, miközben nagyságrenddel növelik a haderő képességeit és hatékonyságát. Ezek a változások törvényszerűen érintik a tüzérség szerepét, feladatkörét és állományát is. Kisebb létszámú, de nagyobb hatékonyságú tüzérségre van szükség. A haderő átalakítási programok hajtóereje, más szóval kifejezve motorja a hálózatközpontú hadviselési képesség 2 megteremtése, aminek számos vonzata van. Szakértői körökben hangsúlyozzák, hogy a haderő átalakítás nem azonos a haderőreformmal. Annál jóval több, magasabb fejlettségi szintet képviselő, teljes körű átváltozást, átalakítást jelentő fejlődési folyamat, amely a jelenből a jövőbe ível: nem cél, hanem haladást jelentő út. A folyamatban levő információs hadügyi forradalom árnyékában, tulajdonképpen hadtudományi, hadvise- 2 Net Centric Warfare NCW. 123

3 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK lési, vezetési, szervezési, technikai és felkészültségi szakterületeket érintő hadügyi rendszerváltozásról van szó, amely a biztonság, a védelem és a haderő minden területét érinti. Ez a hadügyi rendszerváltás már a fejlett tudomány és magas technikával működő ipar szellemi és fizikai eredményeire támaszkodik. Ezek az eredmények eddig még nem ismert teljesen új, vagy magas tudományos, használati és harci hozzáadott értéket képviselnek. A fejlett tudomány és a magas technikával működő ipar sajátossága, hogy megújulási ciklusa, vagyis új termékek előállítására való képességének időhossza és gyakorisága rendkívüli módon lerövidült A fejlett tudomány és a magas technikai ipar megújulási ciklusa 2000 után évtizedekről évekre, 2010 után pedig évekről hónapokra csökken. A fejlett tudomány (advanced, high end science) fogalma új fogalom. Néha elit tudománynak is nevezik. Azt jelenti, hogy egy ország védelmi szektorában a védelmi képességeket előállító tudományos hadiipari komplexumban a vezető szerepet a folyamatosan megújuló fejlett tudomány vette át. A tudomány területén a fejlődés-fejlesztés spiráljának forgása rendkívüli módon felgyorsult, mivel a társadalom és benne a hadügy által felvetett problémák megoldásával párhuzamosan és mátrix-elv alapján egyszerre igen sok akár több száz, vagy ezer kutató foglalkozik. Az elitkutatókat (excellence researchers) teljesítményük alapján ismerik el. Következésképpen igen feszített tudományos verseny alakul ki a kutató központok és benne az egyes kutatók között. A verseny nagy számban produkál új tudományos eredményeket és megoldásokat. Közel azonos időben nagyon sok azonos feladatot ellátó és egymással versenyző haditechnikai eszköz prototípusa jelenik meg. A magas technikával dolgozó ipar jól válogathat a tudomány által felkínált különböző fejlettségi képességeket felmutató megoldások között. A gyorsuló ütemben jelentkező új szellemi eredmények: tudományos áttörések, felfedezések, találmányok (innovációk) eredményeit és termékeit, illetve szolgáltatásait folyamatosan áramoltatják be a meglévő védelmi rendszerbe, ezen belül pedig a haderő mindennapi életébe. Idő- és profitnyerés céljából nem törekednek a teljes körű, kiforrott átfegyverzésre ahogyan azt korábban tették hanem egyedi, de meghatározó jelentőségű és képességű, esetenként látványos vagy ígéretes új képességek mielőbbi bemutatását tekintik célnak. Mindezek következtében gyakran kiforratlan, még nem egészen kész, kellően nem kipróbált eszközök kerülhetnek a katonák kezébe. Ez a jelenség viszont veszélytényezőként jelentkezik. A katonák választási helyzetét nehezíti az a tény is, hogy az új eszközök harctéri kipróbálására nem mindig van lehetőség. Ezért valószínűsíthető a konfliktushelyzetek tartós fennmaradása. A fentiekben vázlatosan bemutatott eljárásokkal képesek folyamatosan fenntartani, vagy növelni a megszerzett teljes körű tudományos és haditechnikai fö- 124

4 VI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS SZAKMAI KONFERENCIA lényt. Mindaddig, amíg nem tűnik fel olyan feltörekvő ipari hatalom, amelyik hasonló képességeket képes felmutatni, vagyis amíg érdemi kihívó nem jelentkezik, az említett amerikai, illetve nyugati fölényhelyzetet tartósan fenn lehet tartani. Kb ig ez a tudományos és technikai fölényállapot a nyugati világ számára fenntarthatónak látszik. A tudomány és az ipar rendkívüli gyors ütemű fejlődése következtében kb után már olyan kihívókkal is számolni kell, amelyek hasonló, netán fejlettebb haditechnikával rendelkeznek, mint az élenjárók. Ezek lehetnek baráti országok, pl. egyes EU-államok, nem-baráti államok, hatalmi versenytársak, esetleg ellenséges országok. A fejlett tudásalapú haderőkben 3 semmit sem bíznak a véletlenre. A fentiek szerint vázolt hatások következtében a haderő átalakítási programokat az USA-ban egy önálló parancsnokságra bízták, amelyet Összhaderőnemi Haderő Átalakítási Parancsnokságnak 4 neveznek. Nyilvánvalóan nem tekinthető véletlen jelenségnek az sem, hogy a NATO is létrehozta saját NATO Átalakítási Parancsnokságát 5, amelynek vezetője amerikai tábornok, aki első kézből kap információkat az amerikai haderő átalakítási programjának eredményeiről, vagy kudarcairól. Ugyancsak nem tekinthető véletlennek, hogy az amerikai hálózatközpontú hadviselési képesség (NCW) megszerzésére irányuló erőfeszítéseket (Célhaderő/FCS program) a NATO-ban szorosan követik. Következésképpen a NATO is létrehozza saját hálózatközpontú hadviselési képességét 2018-ig bezárólag (NNEC 2018 program elnevezéssel). Ez a program a magyar haderőt közvetlenül is érinteni fogja. Az afganisztáni és iraki műveletek háborús tapasztalatait folyamatosan elemzik, értékelik és beépítik a soron levő gyakorlatok forgatókönyvébe. Ezáltal igen magas színvonalú, adaptív jellegű tovább- és átképzési lehetőségeket biztosítanak a résztvevő parancsnokoknak. Érdemes a jelzett kísérleti gyakorlatokat nyomon követni, mert az ott kipróbált eszközöket, módszereket és alkalmazási elveket az azok megjelenését követő néhány hónapon belül már élesben lehet észlelni a csapatoknál. (Lásd a 3. amerikai gyaloghadosztály átszervezésének példáját). Az átalakítási programok között a legfejlettebb program az amerikai haderő átalakítási program, amelynek konkrét megjelenési formája a Célhaderő/FCS (Objective Army/Future Combat systems ) elnevezésű program, Ez a program már a hálózatközpontú hadviselésre alkalmas, hibrid haderő, vagyis humán és robot erőkből álló vegyes összetételű haderő megteremtésére törekszik. 3 Advanced Knowledge Based Army AKBA. 4 Joint Transformation Command JTC. 5 Allied Command Transformation ACT. 125

5 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK A hálózatos vezetésre alapozott hadszíntér, vagy röviden a hálózatos hadszíntér alapvető jellemzői: Felépítésében nem összefüggő, ugyanakkor képesség felhasználásban mátrix elvet követő. Erőfelhasználásban többszörös hatás elérésére törekvő, vezetésében számítógép-hálózatokra támaszkodik és fejlett többek között műholdas vezetési eszközöket alkalmaz. Jellemző műveleti formája: a hálózatközpontú hadviselés (NCW), és benne a kinetikus energia felhasználására épülő, hatás alapú műveletek 6, valamint a párhuzamosan folytatott és nem-kinetikus energia felhasználására épülő információs műveletek. 7 A fentiekhez csatlakoznak olyan döntést előkészítő műveletek, mint például: az Előrelátó hadszíntéri helyzetelemzés és -értékelés 8, valamint a Hatásalapú céltervezés. 9 A hálózatos hadszíntéren a legfejlettebb: kinetikus és nem-kinetikus energia felhasználás elvén működő fegyverrendszereket párhuzamosan alkalmazzák. A csapatok vezetése számítógép-hálózatok segítségével történik, innen származik a hadszíntér rövidített szakharcászati elnevezése: hálózatos hadszíntér. A hálózatos hadszíntér kialakítása világszerte folyamatban van. A hálózatos hadszíntéren, hálózatalapú precíziós felderítéssel és integrált tűzképességgel, komoly nagyságrendű robot harceszközökkel összhaderőnemi műveleteket folytatnak. A hadszínterek szervezésének és vezetésének organikus fejlődési lépcsőfokai analóg-jelátvitelű és manuális vezetésű hadszíntér, röviden: hagyományos hadszíntér; digitális-jelátvitelű és részben automatizált vezetésű hadszíntér (röviden digitális hadszíntér); hálózatos szervezésű és automatizált vezetésű hadszíntér (röviden hálózatos hadszíntér). A hálózatos vezetésre alapozott hadszíntér strukturális elemeit, lehetőségeit és összképességét tekintve messze meghaladja a korábbi hadszínterek (a hagyományos és a digitális hadszínterek) képességeit és lehetőségeit. A haderő átalakítási program hatalmas lehetőségeket, ugyanakkor számos buktatót is tartalmaz, mivel ezen a téren nincs kitaposott út, a rendelkezésre álló fejlesztési erőforrások pedig korlátozottak. A helytelen vagy nem optimális fejlesztési beruházások igen nagy bajt okozhatnak: felélhetik a jövőt. Adott esetben 6 Effective Based Operations EBO. 7 Information Operations IO. 8 Predictive Battlespace Assessment PBA. 9 Effective Based Targeting EBT. 126

6 VI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS SZAKMAI KONFERENCIA az érintett országokat több évtizedes hátrányos helyzetbe, lemaradásba manőverezhetik. Ezért követik feszült figyelemmel az úttörő amerikai kezdeményezéseket, az új megoldásokat, kísérleteket, amelyekből tanulnak és okulnak a követők. Fontosabb eredmények ezen az úton: USA Áttérés a négy-dandáros hadosztályszervezésre A haderő átalakítási programmal szoros összhangban a 3. amerikai gyaloghadosztálynál befejezték a négy-dandáros szervezeti formára történő áttérést. Az új dandárok önálló műveletek (independent operations) végrehajtására képesek. A dandár hivatalos szakharcászati megnevezése műveleti alakulat 10. Hangsúlyozni kell, hogy az itt közölt változások egyedülállóak és egyelőre a leggazdagabb országokban valósíthatók meg. A dandároknál növelték a felderítő képességet: dandáronként egy felderítő zászlóaljat hoztak létre. Megváltoztatták a harcos zászlóaljak belső összetételét és átszervezték a csapattüzérséget. A dandártüzérség tűzereje egy tüzérosztályból áll, amelyben két üteg található, ütegenként nyolc löveggel. Az FCS típusú dandártüzérség 2010 után Excalibur típusú, precíziós lőszerrel és automata töltőberendezéssel ellátott, páncélvédett, önjáró és precíziós lőszert használó aknavetőkkel fog rendelkezni. A dandár hálózatos híradó képességét egy híradó zászlóalj képezi, amelyet már a legkorszerűbb hálózatos vezetésre alkalmas eszközökkel (FBCB2), többek között a baráti erők helyzetének követését lehetővé tevő műholdas rendszerrel 11 láttak el. A dandár légi képességét egy vegyes repülő zászlóalj képezi, amelyben egy pilótanélküli repülő század (UAV) is található. A dandárok főerejét két harcos zászlóalj képezi, egyenként négy harcos századdal. A négy százados szervezésű harcos zászlóalj felépítése: 2 gépesített (gyalog) század; 2 harckocsi század; 1 harcos műszaki század; 1 integrált hálózatos képességű vezetési század. Korábban a zászlóalj harcrendje rendszerint a következőképpen alakult: két század elől, egy század hátul (tartalékban). A zászlóalj négy százados felépítése (harcrendje) lehetővé teszi a parancsnok számára az elért siker kimélyítését, vagy a kezdeményezésnek egy új irányban történő kibontakoztatását. 10 Unit of Actions UA. 11 Friendly Forces Traking System FTS. 127

7 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK A fenti szervezeti korszerűsítés előkészítést, átmenetet képez, és tapasztalatszerzésre szolgál a Célhaderő/FCS program végrehajtásához. Németország A német haderő átalakítása napirenden levő feladat, de pénzügyi okoknál fogva nem olyan ütemben történik, mint más fejlett országokban (Anglia, Franciaország, Svédország). A német haderő átalakítási programjában is központi helyet foglal el a hálózatközpontú hadviselési képesség (NCW) megszerzése, de előbb egyéb feladatokat kell megoldani. Ezek egy része Németország történelmileg kialakult kontinentális beállítódásának következménye és öröksége óriási szárazföldi haderővel. Németország nincs felkészülve tartós külhoni, netán tengerentúli műveletekre. A német haderő FAUST elnevezésű vezetési rendszere már bizonyos fokú hálózatos vezetésre képes, jelenleg Afganisztánban alkalmazzák. A német Nemzetvédelmi Minisztérium augusztus 9-én egy 110 oldalas dokumentumot tett közzé a Bundeswehr átalakítási elgondolása 12 címmel. Az átalakítást a Bundeswehr újonnan létesített Átalakítási Központja fogja vezényelni. A haderő átalakítás és hálózatközpontú hadviselés (NCW) elveinek, módszereinek és eszközrendszerének érdemi tanulmányozása céljából az Átalakítási Központon belül egy NCW kutató osztályt szerveztek. Ehhez a Nemzetvédelmi Akadémiáról 70 magas képzettségű tisztet vezényeltek. A kutató osztály az átalakítási program K+F tanműhelyévé, kísérleti laboratóriumává válik. Az osztály felvette a kapcsolatot a mérvadó külföldi amerikai és svéd NCW K+F központokkal, hogy első kézből kapjanak információkat, és szerezzenek tapasztalatokat az NCW témában. Fontos momentumnak kell értékelni azt a tényt, miszerint elképzelhetőnek tartják, hogy a Bundeswehr tudatosan kihagy egy haditechnikai átfegyverzési ciklust (haditechnikai generációváltást), azért, hogy időt és pénzt nyerjenek, továbbá, hogy tapasztalatokat szerezzenek az NCW képességre történő áttéréshez. Ha ezt az elvet megvalósítják, akkor képesnek tartják magukat arra, hogy felzárkózzanak az USA eredményeihez. Észak-európai államok (Finnország, Svédország, Norvégia, Dánia) Ezekben az országokban a haderő átalakítási törekvések egyelőre abban mutatkoznak meg, hogy a honi védelem mellett előtérbe helyezik az expedíciós műveletek megvalósítását lehetővé tevő képességek megszerzésére irányuló törekvéseket. Az érintett országok hovatartozásuknak megfelelően a NATO és az EU 12 Konzeption der Bundeswehr KdB. 128

8 VI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS SZAKMAI KONFERENCIA expedíciós műveleteiben való részvételre készülnek, amelyet a gyorsreagálású erők fejlesztésével oldanak meg. A honi védelmet azonban nem hanyagolják el teljesen. Ebben az irányban kifejtett erőfeszítéseiket a hálózatközpontú hadviselés (NCW) elveinek védelmi jellegű megvalósítására összpontosítják. Finnország A finnek meghatározása szerint: a katonai képességnek a jelenleginél jóval mobilabbnak, gyorsan telepíthetőnek kell lennie, miközben az információs technika szélesebb körű felhasználását kell biztosítania. A territoriális védelem helyett a válságkezelés kerül előtérbe. A nagyméretű mozgósítás elve már a múlté. A haderő jóval kisebb méretű lesz, miközben a figyelem a korszerű NCW alapú vezetésre és az ABV védelemre összpontosul. A finn haderő átalakítási program 2012-ig szól. Ez érinti a vezérkar átalakítását is. A program központi kérdését a hálózatközpontú hadviselési képesség (NCW) megteremtése képezi. Ezáltal javulni fog a vezetési és felderítő képesség (C4ISR). Ennek érdekében felülvizsgálták a futó beszerzési programokat, és új prioritásokat határoztak meg. Az NCW képesség megszerzésére a finn katonai költségvetés 20%-át tervezik felhasználni. A szárazföldi haderőnél növelik a tüzérség mobilitását és többek között pilótanélküli repülőgépek beszerzését is tervezik. Svédország Mindent megelőzve a hálózatközpontú hadviselési képesség (NCW) megszerzésére törekednek, amelyet svéd szakharcászati kifejezéssel hálózatalapú védelemnek neveznek tól növelni tervezik a nemzetközi expedíciós műveltekben való részvételt mind mennyiségi, mind pedig minőségi értelemben. A svéd haderő gyorsreagálású erőit EU műveletekben tervezik felhasználni Más országok A fentiekben tényszerűen érintett országokon kívül valamennyi NATO ország, a legtöbb EU ország, Izrael, Kína, India, Oroszország, Ausztrália, Szingapúr és más országok ugyancsak foglalkoznak a haderőátalakítás kérdéskörével, benne a hálózatos képesség megteremtésével. Haladásukat ezen a téren pénzügyi akadályok lassítják. Ebben a versenyben Anglia, Franciaország, Svédország és Izrael igen előkelő helyen állnak. 13 Network Based Defence NBD. 129

9 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK India NCW tervei India rendkívüli figyelemmel kíséri a hálózatközpontú hadviselésre alkalmas haderő kifejlesztésére irányuló nyugati fejlesztési terveket. Elvileg saját haderejét is ilyen képességgel tervezi ellátni, de ehhez egyelőre nem rendelkezik megfelelő erőforrásokkal. Fontos megjegyezni, hogy ez nem akadályozza meg abban, hogy elkészítse, és folyamatosan korszerűsítse az NCW képességgel rendelkező indiai haderő kifejlesztésére irányuló terveit és 2030 közötti időszakban 25 év alatt tervezik elérni a teljes indiai haderő átalakítását hálózatközpontú hadviselésre. India, az NCW képesség megszerzése terén, az amerikai példát követi, de saját erőforrásokra támaszkodva tervezi elérni célját. Az indiai hálózatközpontú hadviselési képesség elérését célzó, és már működő kidolgozó és követő fejlesztő törzset (!) P. Raman altábornagy vezeti, aki beosztása szerint az indiai információs rendszerekért felelős vezérkari főnök helyettes (J 6). ÚJ TÍPUSÚ HADSZÍNTEREK, HADSEREGEK, MŰVELETEK Az információs technikára támaszkodó új termelési korszak, a fejlett tudásra alapozott gazdaság és az információs társadalom kialakulásával a 21. század elején olyan tudományos és technikai áttörések és sikerek következtek be, amelyek törvényszerűen maguk után vonták az információs hadügyi forradalom kialakulását. 14 Ennek eredményeképpen új lehetőségek és képességek, különböző elvek, alkotó elemek, rendszerek és módszerek alakulnak ki. Közöttük az alábbiakat tartjuk fontosaknak: Új hadszínterek: digitális, hálózatos, nem-összefüggő jelleggel bíró hadszínterek. Új típusú hadseregek: digitális, precíziós, hálózatos, hibrid hadseregek (más néven hálózatos hagyományos erőkből és roboterőkből álló hadseregek). Új hadviselési elvek és eljárások: az összhaderőnemi jellegű hadműveletek vezetésének új elvei és eljárásai, mint pl. a hálózatos hadviselés 15, vagy a rajzás-elvű, 3D-típusú, vaddarazsak összpontosított és koordinált támadása jellegű, körkörös és folyamatos csapásmérést jelentő hadműveletek (swarming-operations). Az analóg elvű (manuális és lineáris) hadviselés, azaz a fegyver-hordozóeszköz központú hadviselésről (azaz a harcjárművekre összpontosító hadviselésről) áttérnek a hálózat- 14 Information Revolution in Military Affairs IRMA. 15 Joint Net Centric Warfare JNCW. 130

10 VI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS SZAKMAI KONFERENCIA központú hadviselés elvének alkalmazására, mivel ilyen fajtájú hálózatos vezetési eszközzel már rendelkeznek. 16 Új támogatási elvek és hálózatos vezetés: A magas intenzitású hadműveletek megkövetelik, hogy a szárazföldi csapatokat a levegőből, az űrből, a tengerről és a távoli körzetekből egyidejűleg támogassák. Ehhez viszont olyan, egymással összekapcsolt számítógép-hálózatokra van szükség, amelyek lehetővé teszik az ilyen fajtájú támogatást. A hálózatközpontú hadviselés (NCW) elvét egyébként Krepinevich amerikai alezredes, a Pentagon hadműveleti főtervezője ültette át a gyakorlatba, az 1990-es évek elején. Korlátozott mértékben már alkalmazták az első Öbölháborúban (1991), Boszniában (1999), majd nagyobb méretekben Afganisztánban, és teljes terjedelemben a második Öböl-háborúban (Irak, 2003). A 2010-ben megjelenő új amerikai szárazföldi haderő (Objective Force/ FCS) már NCW képességgel fog rendelkezni, vagyis minden harcoló eleme harcjárműig bezárólag olyan fedélzeti számítógépekkel fog rendelkezni, amelyek lehetővé teszik az NCW képesség alkalmazását. Ennek hardver és szoftver részét az FBCB2 rövidítésű dandár hálózatos harcvezetési rendszer képezi 17, amelyet az iraki háború időszakára (2003) már kiegészítettek a saját erők helyzetét követő műholdas digitális kijelző rendszerrel. 18 Az FBCB2/BTS kombinált típusú vezetési rendszer alkalmazása a meglepetés erejével hatott: műholdon keresztül jelezte a saját és baráti csapatok helyzetét, valamint manővereinek irányát és ütemét. Mivel a rendszer műholdas híradáson keresztül működött az ellenség felkészültség és eszköz hiányában nem volt képes felderíteni, bemérni, lehallgatni és zavarni. Érdemes megemlíteni, hogy a műholdas vezetés érdekében az IRIDIUM elnevezésű polgári távközlési műhold rendszer szolgáltatásait vették igénybe. Ezzel is bizonyították azt az elvet, hogy a demokrácia védelmében a katonai és polgári képességek közösen küzdenek. A NATO is tanul a háborús tapasztalatokból. A NATO vezetői elhatározták, hogy 2018-ra szövetségi szinten kialakítják az NCW képességet. Ezt a célkitűzést, mint fejlesztési kezdeményezést, áttételesen a magyar haderőre is kötelező érvénnyel a NATO Hálózatos Vezetési Képesség 19 elnevezésű program keretében tervezik megvalósítani. Első lépésként 2006-ban felállítják az első digitális dandárt a NATO szárazföldi erőknél, amely már kezdeti szinten levő hálózatos vezetési képességgel fog rendelkezni. Ez a dandár a brit szárazföldi erők 12. páncélos dandára lesz. A hálózatos vezetési képesség a vezetési időciklus radikális csökkentésében nyilvánul meg. 16 Change from platform centric warfare PCW to network centric warfare NCW. 17 Force XXI Battle Command Brigade and Below FBCB2. 18 F2T-system Friendly Force Tracking System or Blue Force Tracking System BTS. 19 NATO Network Enabled Capability NNEC. 131

11 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK A vezetési ciklus idejének drasztikus csökkentése A vezetési ciklus ideje a feladat végrehajtásához szükséges teljes időtartamot, vagyis a műveleti összidőt foglalja magában. Ez különböző műveleti elemek végrehajtásához szükséges részidőkből tevődik össze, mint például: a célpont felderítése, azonosítása, adatainak feldolgozása, elemzése, betervezése; a döntés meghozatala; a végrehajtó alakulat és fegyverrendszer kiválasztása; a parancs kiadása; a feladat végrehajtása; a csapás eredményeinek ellenőrzése. 20 A vezetési ciklus időtartalmának gyorsuló ütemű csökkenése a hálózatos vezetési eszközök beáramlásának mennyiségi és minőségi mutatóival van szoros kapcsolatban, amelyet a következő reális idősorok jeleznek: vezetési időciklus, közös hadműveleti helyzetelemzés (JCOP), előrelátó harctéri helyzetértékelés (FBA), hatásalapú céltervezés (EBT), hatásalapú katonai műveletek (EBO). A vezetési időciklus időtartama, vagyis annak időhossza a következőképpen alakult: Koszovóban (1999) 40 óra; Afganisztánban 30 perc; Irakban (2003) 16 perc! A légierő stratégiai célkitűzése, hogy a vezetési és pusztító tevékenységi lánc időtartamát (time for command and kill chain), vagyis teljes idejének hosszát 10 perc időtartam alá szorítsák! Nem vitás ez igen magas követelmény. Döntés előkészítő eljárások: JCOP: Közös hadműveleti helyzetelemzés. Az összhaderőnemi szinten megjelenő, digitális adat- és képbázisú, egyidejű és közös hadműveleti helyzetelemzés; 21 PBA: Előrelátó harctéri helyzetértékelés 22, mint tudományos előretervezési módszer; EBT: Hatásalapú céltervezés 23 rendkívül korszerű, és hatékony céltervezési eljárás. Feladat végrehajtási eljárások: EBO: A hatásalapú katonai műveletek 24, amelyekben a kinetikai energia felhasználásának elvén történő küzdelmet folytatják. Ez idő szerint mint a legfejlettebb hadműveleti forma a hálózatközpontú vezetési-, valamint a precíziós felderítő és tűzképességre támaszkodik; 20 Kill chain to find, fix, track, target, engage and assess F2T2EA. 21 Joint Common Operational Picture JCOP. 22 Predictive Battlespace Awareness PBA. 23 EBT Effective Based Targeting. 24 EBO Effective Based Operations. 132

12 VI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS SZAKMAI KONFERENCIA IO: Integrált Információs Műveletek 25, amelyekben a nem kinetikai energia felhasználásának elvén folytatott küzdelem különböző szaktevékenységeit folytatják. Az említett elemek összhatásukban már igen sikeresen mutatkoztak be Boszniában, Afganisztánban és legutóbb Irakban (2003). Rendkívül hatékony alkalmazásuknak köszönhetően a világ fejlett (30 ország, közöttük hazánk is) és fejlődő országainak katonai vezetői intenzíven tanulmányozzák a hálózatközpontú hadviselés (NCW), a hatásalapú műveletek (EBO) és a hatásalapú céltervezés (EBT) elvi és gyakorlati kérdéseit, mivel követni kívánják a koalíciós erők által a gyakorlatban elért, rendkívüli hatékony eredményeket. Az említett eljárások és módszerek elterjedését és domináns megjelenését meghatározónak tartjuk a világ fejlett és fejlődő hadseregeinél. ÚJ TÍPUSÚ HADVISELÉSEK, MŰVELETEK ÉS FEGYVERRENDSZEREK HÁLÓZATKÖZPONTÚ HADVISELÉS (NCW) Hatásalapú hadműveletek (EBO) Előrelátó közös helyzetelemzés és -értékelés (PBA) Hatásalapú céltervezés (EBT) Precíziós tűzfegyverek Felderítő robotok Csapásmérő robotok Hagyományos TÖPFE Új típusú TÖPFE Kinetikus energia felhasználásának elvén működő fegyverekkel INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS MŰVELETEK (I2O) Irányított energiájú fegyverek (DEW) Elektrooptikai fegyverek (lézer) Elektromágneses rádió- fegyverek (EW): rádió, lokátor és műhold zavarók Mikrohullámú fegyverek (HPMW) Informatikai alapú fegyverek (vírusok) Tudatbefolyásoló módszerek (médiahadviselés, propaganda, PSYOP-ráhatás) Nem-kinetikus energia felhasználásának elvén működő fegyverekkel 1. sz. ábra. A hadtudomány területén ezek az elvek és módszerek képezik a fejlődés motorját és a fejlődés főirányát (main stream) 25 IO Integrated Information Operations. 133

13 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK HÁLÓZATKÖZPONTÚ HADVISELÉS, HATÁS ALAPÚ MŰVELETEK, HATÁS ALAPÚ CÉLTERVEZÉS A hadszíntéren működő összhaderőnemi haderő (koalíciós, szövetségi stb. haderő) hálózatos vezetése a haderő korábbi digitális alapú vezetésének fejlettségi szintjéből fejlődik ki az információs ipari termelési korszakra jellemző gyorsevolúciós fejlődési folyamat keretében. Ennek lényegét az alkotja, hogy a haderő híradásában a lassú, folyamatos, ún. analóg-elvű, folyamatos jelátvitelről áttértek az adatcsomagokba tömörített digitális jelek (1 és 0 számjegyek) gyors továbbítására. A haderő híradásának digitalizálása elősegítette, majd viszonylag gyors átmenetet tett lehetővé a számítógép-hálózatok használatára, először vezetékes, majd vezeték nélküli (rádiós és műholdas) számítógép-hálózatok formájában. Ezzel forradalmi átalakulás következett be a katonai vezetésben. Ettől kezdve a döntések előkészítését és a hadműveletek vezetését igen nagy teljesítményű, egymással hálózatba kapcsolt számítógép-központok támogatták. E fejlett híradó és informatikai támogatás következtében napjainkban már számos tényezőt lehet egyidejűleg, mátrix elvű kezelési alapon, párhuzamosan, szinkron módon, vagy sztochasztikusan, azaz statisztikai módszerekkel követni, hatásukat figyelembe venni. Ilyen feladatok megoldáshoz igen nagy teljesítményű számítástechnikai háttérre van szükség, amivel korábban a katonai vezetés nem rendelkezett. A katonai híradásban a digitális jelátvitelre történő gyorsütemű áttérés, továbbá a fegyver-fedélzeti számítógépek miniatürizálásának eredményeképpen megjelentek a precíziós, vagyis nagy találati pontossággal rendelkező fegyverek és fegyver-rendszerek, amelyek alapvetően megváltoztatták a hadviselés végrehajtásának módozatait, lefolytatásának ütemét, hatékonyságát és sebességét. A hálózatba kapcsolt számítógépek, mint hatékonyságot növelő információs technikai lehetőségek és képességek jelentek meg a vezetés területén. A korábbihoz képest egy magasabb minőségi vezetési szintet képviseltek, amely gyorsan elvezetett a hatásalapú műveletek és a hatás alapú céltervezés (EBO+EBT) kialakulásához. Ez a változás tulajdonképpen egy felgyorsított ütemű evolúciós fejlődési folyamatnak fogható fel. Sebességét a legújabb hálózatos technikák és számítógépek rendszerbe állításának üteme szabta meg, mint pl. az iraki háborúban (2003), ahol is a dandár hálózatos vezetési rendszerét (FBCB2) kiegészítették a saját erőket követő hadszíntéri műholdas vezetési rendszerrel (BFT). A két rendszer összekapcsolása és közös alkalmazása átütő sikert eredményezett a koalíciós erők számára. Az EBO, EBT és BFT technikák és vezetési eljárások nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az érdemi hadművelete- 134

14 VI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS SZAKMAI KONFERENCIA ket a bűvös 30 napon belül voltak képesek befejezni. (Lásd az amerikai haderő alkalmazásának as követelményrendszerét.) HATÁSALAPÚ MŰVELETEK A hatásalapú műveletek (EBO) és a hatásalapú céltervezés (EBT) bevezetése előtt lényeges szemléletváltoztatást kellett végrehajtani az ellenség és a hadszíntér megítélését, tartalmi és minőségi felfogását illetően. Az új felfogás szerint az ellenség többé már nem összefüggő arcvonalat képező, és folyamatos ellenállást kifejtő vonalas, ún. lineáris formációban működő (horizontálisan elhelyezkedő) ellenerő, hanem különböző erőközpontokat, csomópontokat (politikai, gazdasági, katonai ellenállási gócokat) felmutató komplex és mátrix jelleget képviselő ellenerő formáció. Ebben a különböző nagyságrendű és feladatú erőközpontok a hadszíntéri környezet által meghatározott területi eloszlásban helyezkednek el, miközben egymással kommunikációs és logisztikai kapcsolatban állnak. Az ellenerő egy három dimenziós (3D) jellegű, mátrixtípusú formációt, ún. védelmi architektúrát vesz fel, amelyben különböző fajsúlyú és funkciót képviselő központok vannak jelen. Minden egyes központ önmagában is egy sajátos zárt rendszert képez, benne számos és különböző értéket képviselő potenciális célponttal. A hadszínteret teljes egészében vizsgálva az említett központok együttesen létrehozzák, illetve kialakítják a potenciális célpontok komplex rendszerét. Ezt a 3D típusú architektúrát (védelmi felépítményt) elemezni, értékelni, majd tevékenységében korlátozni lehet. Az említett központok egymással alá és fölérendeltségi viszonyban állnak (felülről lefelé történő elven kapcsolódnak egymáshoz) és ez által objektíve függőségi viszonyba kerülnek. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy egy kiválasztott központ ellen (benne a központban található nagy fontosságú és nagy értékű célpontokkal) intézett céltudatos támadás különböző negatív hatásokat képes előidézni, miközben negatívan befolyásolja a többi kapcsolódó központ működését is. Az ellenség komplex politikai, gazdasági, katonai, társadalmi stb. rendszerét, vagyis sajátos integrált védelmi architektúráját képletesen szólva úgy kell tekinteni és értelmezni, mint egy hatalmas épületet, amelyben emeletek vannak, azokból folyosók és szobák nyílnak. Az így elképzelt épületben az emeletek födém- szerkezetének egész tömegét, vagyis teljes súlyát különböző fontosságú tartó pillérek, oszlopok, ún. súlyponti elemek hordozzák. Egy ilyen módon elképzelt épületnél, ha ismerjük a tartóoszlopok helyét, számát és funkcióját, továbbá az emeletek és a szobák fontosságát (prioritását), akkor az épületben nem kell minden elemet megsemmisíteni. Elegendő csupán a legfontosabb pilléreket felderíteni, fontosság szerint kiválasztani, majd precíziós fegyverekkel kikapcsolni. 135

15 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK A korábbi felfogáshoz képest az a lényeges változás, hogy komolyan figyelembe veszik azt a láncreakcióhoz hasonlító elvet, miszerint a kezdeti közvetlen hatással (első csapással) törvényszerűen további közvetett hatásokat (másod-, harmad- és n-edik típusú és számú hatásokat: károsító, korlátozó hatásokat) lehet elérni, amely a teljes rendszerre nézve különböző mértékű negatív összhatást fejt ki. Az objektíve előidézett hatások következményeinek, vagyis az összhatás eredményének elemzése és értékelése képezi a hatás alapú műveletek (EBO) lényegét. Ez az új hadműveleti felfogás holisztikus elvű személet alkalmazását igényli: ahol minden mindennel összefügg, és hatással van egymásra. A közvetlen (első hatás) és közvetett hatás (másod és további hatások) elvének mélyreható tudományos vizsgálata feltárta, hogy egy rendszer belső elemeire mért pusztító, vagy korlátozó csapás mind a rendszeren belül, mind pedig a rendszerek közötti kapcsolatokban földrengéshez hasonlóan másod, harmad és n-ik típusú és erősségű pusztító vagy korlátozó hatásokat (hard and soft effects) vált ki. Ezek összefüggését az EBO hatáslánc ábra mutatja. FŐHATÁS = 1. hatás 2. és 3. hatás n-edik hatás EBO műveletek összhatása 2. sz. ábra. Hatásalapú műveletek hatáslánca (EBO effects-chain) A különböző hatások várható és/vagy becsült eredményének méréséhez, elemzéséhez, és értékeléshez már egy célpont esetében is igen nagy teljesítményű számítógép alapú támogató háttérre van szükség. Ugyanis egyidejűleg igen sok paramétert (hatástényezőt) kell figyelembe venni és értékelni, amire az emberi agy lineáris és analóg elvű információ feldolgozó képességének korlátai miatt nem alkalmas. Hadszíntér méretekben gondolkodva egyre nagyobb teljesítményű számítógép-központokat kell igénybe venni, hogy az igen nagy számban jelentkező hadműveleti és egyéb paraméterek hatását figyelembe tudják venni. Ezért a hadműveleti tervekben rögzített feladatok megoldását a hatásalapú műveletek (EBO) elvei alapján tervezik. Vezetése és végrehajtása közben pedig a terveket 136

16 VI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS SZAKMAI KONFERENCIA folyamatosan illesztik a kialakult helyzethez. Közben figyelembe veszik a másod, harmad és az esetleges n-edik hatások eredményeit. E hatások eredményeinek megfigyeléséhez fejlett csapás utáni azonnal visszajelző felderítő, elemző és értékelő (kárfelmérő) rendszerre van szükség, amely a hatásalapú céltervezés fontos helyzetfelmérő és felderítő alrendszerét képezi. A hatásalapú műveleteknél mindig az elérendő (kívánt) végállapotból indulnak ki (desired end state), és ehhez mérten tervezik a különböző kinetikus, vagy nem kinetikus energia felhasználás elvén működő csapásokat, vagy hatásokat. Elvileg vizsgálva egy iraki méretű helyi háborúban, mintegy 30-ezer precíziós fegyvert igénylő célpont-halmazzal lehet számolni, amelynek 1/3-a általában állandóhelyű (fix), előre betervezhető célpont, míg a többi, nehezen felderíthető, mobil célpont lehet. Ezek között gyakran találhatók ún. időkritikus mobil célpontok, amelyeket nagyfokú veszélyességüknél fogva azonnal meg kell semmisíteni. Ezért őket nem lehet előre betervezni. A másod, harmad és n-edik hatások esetében az információs és lélektani (társadalmi-szociális) hatásokat is figyelembe lehet és kell venni. Ezekkel az információs és lélektani műveletek keretében foglalkoznak. A hatásalapú műveletekkel olyan helyzetet lehet és kell teremteni, amelyben biztosítható a támadó erők helyi erőfölénye, tűzfölénye, manőverszabadsága, továbbá megvalósítható a három dimenzióban működő, minden oldalról jelentkező szüntelen ráhatás, vagyis a vaddarazsak támadásához hasonló összpontosított ráhatás hadműveleti elve (swarming warfare). A hadszíntéren található ellenséges vezetési, kommunikációs, logisztikai és művelettámogatási infrastruktúra hálózatát holisztikus módon ugyancsak a 3-D mátrix-elv alapján kell vizsgálni és értékelni. A hadszíntér integrált információs infrastrukturális hálózatai (vagyis a híradó és informatikai infrastruktúrák) ellen intézett csapások tervezésénél a másod- és további hatások értékelése még komplexebb formában jelentkezik, mint az erők elleni hadműveleteknél. A másod és további hatások elemzése és értékelése az információs műveleteknél és a lélektani műveleteknél (INFOPS+PSYOPS) kiemelkedően fontos. HATÁSALAPÚ CÉL- ÉS TŰZTERVEZÉS Hatásalapú céltervezés. 26 A hatásalapú műveletek (EBO) kulcseleme a hatásalapú céltervezés (EBT). Ennek módszertana, eszközparkja és mindenek felett 26 Effective based Targeting EBT. 137

17 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK azok a céltervező szakemberek (targeteers), akik az ellenség oldalán jelentkező igen sok célpontból képesek a súlyponti célpontokat (az ún. tartó pilléreket, hálózati súlyponti elemeket, vagyis angolul a hub-okat) kiválasztani. Munkájuktól függ, hogy a megfelelő precíziós lőszert, a megfelelő időben, a megfelelő célpontra lehessen eljuttatni. A hatásalapú céltervezés kialakulását a hálózatok széleskörű tudományos kutatása és annak eredményei tették lehetővé. Ezek feltárták a hálózatokon belül a kapcsolati viszonyokat, a csomópontok (hub-ok) alá-, fölé- és mellérendelési viszonyait, valamint súlyponti szerepüket. Egy hadművelet alatt a helyzetek és erőviszonyok gyorsan változnak. Korábbi célpontok elveszthetik jelentőségüket, miközben újabb célpontok kerülnek a precíziós céljegyzékekre. Az EBT céltervezésben, olyan összhaderőnemi céltervező képzésben részesült haderőnemi szakértők vesznek részt, akik pontosan ismerik a hadművelet elérendő politikai és katonai céljait, a parancsnok elgondolását és szándékát, a hadműveleti célkörzetek célpontjainak halmazati összetételét, azok mennyiségi, minőségi és fontossági mutatóit, jellemzőit, valamint kölcsönös függőségét. Ugyanakkor tisztában vannak a saját lehetőségekkel: a vezető nemzet, a résztvevő egyéb nemzetek vonatkozásban, a szövetséges és/vagy koalíciós feltételekkel, valamint a precíziós tűztámogatás várható mértékével. Mindezen ismeretek, információk és tudáselemek birtokában a hatás alapú céltervezők kulcsszerepet töltenek be a hatásalapú műveletek (EBO) tervezésében és végrehajtásában. A tüzér céltervezőknek ilyen képzésben kell részesülniük, mivel tevékenységük szorosan kapcsolódik az összhaderőnemi céltervezők elemző és értékelő munkájához. Kiválasztásukról, felkészítésükről külön kell gondoskodni. Megszerzett e- lemző, értékelő, tervező készségüket és képességüket rendszeresen gyakoroltatni kell, hogy ezen értékes humán speciális képesség folyamatos karbantartása biztosítható legyen. Létszámuk nem túlzottan nagy, hadműveletenként legfeljebb néhányszor 10 főt jelent. Ebben az esetben is érvényesül a minőség elvének fölénye a mennyiség felett. A precíziós lőszerek igen drága, de nagyon hatásos eszközök. Alkalmazásuk megtervezése külön szakképzettséget igényel. A hatásalapú céltervezés gyökerei a hidegháború éveire nyúlnak vissza, amikor is a korlátozott számú atomeszközök és a célpontok változó arányainak, illetve a célpontok fontossági sorrendjének folyamatos változásai miatt (a stratégiai vezetés változó prioritásai következtében) kellett a hadászati nukleáris csapásmérési terveket összhangba hozni, illetve naprakész állapotban tartani. Ma már megmosolyogtató, hogy ezt a rendkívül fontos és időérzékeny feladatot a múlt század hatvanas éveiben egy 286-os teljesítményű számítógéppel végezték. Ennél jóval kisebb fajsúlyú hadműveleti tervezési feladatokra napjainkban már speciális számító-központok állnak rendelkezésre, Pentium típusú számítógépek többszörös teljesítményével. 138

18 VI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS SZAKMAI KONFERENCIA A hatásalapú céltervezés alkalmazásánál az alábbi szempontokat szükséges figyelembe venni: elérendő politikai célkitűzéseket, prioritásokat, területi és időkorlátokat; számításba vehető nemzetközi hatásokat; katonai célkitűzéseket, benne a politikai, gazdasági, katonai, társadalmi célpontok halmazait, azok összetételét, súlyponti elemeit ( tartó pilléreit ), a precíziós csapásokat követő fő és további hatásokat; hadszíntéri ellátó rendszereket, közlekedési és integrált információs infrastruktúrák (más megnevezéssel híradó, informatikai, vezetési infrastruktúrák) súlyponti elemeinek helyét, kapcsolati viszonyait, működési állapotát, a rendszerben betöltött szerepét; milyen mennyiségű, minőségű, hatótávolságú, és készenléti idejű precíziós fegyver áll rendelkezésre?; milyen eredményeket kívánnak előidézni a precíziós ráhatásokkal: teljes pusztítást, súlyos működési korlátozást, közepes méretű károkat, vagy enyhe rendszerbeli működési zavarokat stb.? A hatásalapú műveletek (EBO) és a hatásalapú céltervezés (EBT) módszere már az információs kor termékei és a jelen helyzetre vonatkoznak. Alkalmazásukkal kb ig lehet számolni, amikor is még fejlettebb fegyverrendszerek (nano mérettartományba tartozó, molekuláris méretű robotfegyverek) jelennek meg, újabb képességekkel és lehetőségekkel. Megjelenésükkel újabb és más jellegű hatásokkal kell számolni. A hatásalapú műveletek (EBO) és benne a hatásalapú céltervezés (EBT) módszerének sikeres alkalmazásához az alább felsorolt feltételeket tartjuk szükségesnek: világos politikai és katonai célkitűzések, célok, célpontok, valamint a kívánatos, de még elérhető hatások meghatározása; hálózatos hadviselésre alkalmas, legalább minimális fejlettségi szinten levő haderő (NCW-army); a csapásmérésre alkalmas precíziós erők több színtű és rugalmas bevethetőségi feltételeinek megteremtése; hatásalapú műveletek (EBO) vezetésére alkalmas vezetők és törzsek kinevelése és folyamatos tréningje; hatásalapú céltervezésre (EBT) alkalmas személyi állomány (összhaderőnemi tűztervező és irányító szaktörzs) felállítása és tudásának karbantartása; fejlett EBO/EBT számítógép-hálózati infrastruktúra (hardver és szoftver) kialakítása a fix és mobil célpontok, valamint a gyorsan változó prioritások kezelésére; hálózatalapú, precíziós célpont-adatok szolgáltatására képes, folyamatosan működő, hálózatos felderítő rendszer (NETINTELL) kifejlesztése, különböző fajtájú felderítő szenzor-hálózatokkal és felderítő robotokkal; 139

19 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK hálózatba kapcsolt, előretolt (különleges) célfelderítők és repülő rávezetők (NETFAC), akik képesek a célpontok digitális koordinátáinak pontos megadására, titkos híradó adatvonalakon keresztül. Továbbá képesek a célpontok lézeres megvilágítására, vagyis a csapásmérő repülőgépek vagy lőszerek lézeres rávezetésére. A fentieken kívül feltétlenül szükséges, hogy a haderőnemi komponensek (szárazföldi haderő, légierő, haditengerészet, különleges erők stb.) megértsék a hatásalapú műveletek elvét és célkitűzéseit, azok módszertanát a gyakorlatban is képesek legyenek alkalmazni. Tevékenységüket hassa át a szinergia és a szinkron alapú kollektív működés elve, az egy mindenkiért és mindenki a főfeladatért elv alapján. A CSAPATTÜZÉRSÉG ÁTALAKULÁSA Az előzőekben jelzett változások lényeges módon érintik az összhaderőnemi művelettámogatás és benne a tűztámogatás, illetve a szárazföldi haderő csapattüzérségének alkalmazását: annak elveit, szervezeti felépítését, nagyságát, eszközrendszerét és vezetési rendjét. A tüzérhadosztályok és dandárok kora lejárt. Helyettük kis méretű, de nagyon hatékony tüzér alakulatokra van szükség, amelyek együtt képesek mozogni a szárazföldi csapatok harcrendjével. Megnövelt tűzerejükkel a harcoló parancsnokok számára biztosítani tudják azt a közvetlen tüzet, amely pótolja, vagy kiegészíti a légierő és a távoli rakétacsapások éppen hiányzó tüzét, jóval gyorsabban és mondjuk ki bátran olcsóbban. A csapattüzérség feladata a közvetlen tűz biztosítása lesz. A szövetséges vagy koalíciós alapú összhaderőnemi tűztámogatás belső szerkezete és arányai alapvető változáson mentek keresztül. Dominanciába kerültek a hálózatba kapcsolt légi- és perspektívában kozmikus, valamint a tengeri bázisú precíziós tűztámogató eszközök. Ugyanakkor újra reflektorfénybe kerültek éppen a helyi háborúk tapasztalatai alapján a korábbiak szerint csapattüzérségnek nevezett eszközök-rendszerek, fejlődő vagy megváltozott képességekkel. Perspektívában a korábbi csapattüzérség átalakul kísérő és közvetlen tűztámogatást biztosító tüzér eszközrendszerré, ahol a tüzéreszközök a lövészpáncélos dandár harcrendjében együtt mozognak és manővereznek a harcoló műveleti erőkkel. Eszközrendszerét a megnövelt képességű aknavető, csöves tüzérség, majd a sorozatvető eszközök képezik. Ezeknél is a fejlődés iránya a kombinált hatású precíziós lőszerek, valamint a hálózatalapú felderítő és vezetési rendszerek kialakítása és alkalmazása irányába mutat. Napjainkban nincs napirenden az igen nagy hatótávolságú hagyományos tüzéreszközök fejlesztése, mivel a 20 km-t meghaladó mélységben levő célpontok pusztítását csapás- 140

20 VI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS SZAKMAI KONFERENCIA mérő repülőgépekkel, harci helikopterekkel, harci robot repülőgépekkel, illetve különböző típusú mélységi rakétákkal oldják meg. Ilyen mélységekben felderített célpontok pusztítása hagyományos tüzérséggel egyébként sem volna gazdaságos, mivel óriási mennyiségű lőszerfelhasználást igényelne. Amíg nem képesek megoldani a nagy találati pontosságú tüzérségi lőszerek előállítását és gyártását, addig a nagy mélységi célok tüzérlefogása csupán felesleges erőforrás- és eszköz pazarlásnak tekinthető. Szerencsére a belátható jövőben között gyors ütemben fognak elterjedni az Excalibur típusú osztályba tartozó precíziós tüzérlőszerek, amelyek megváltoztatják majd a csapattüzérség fejlődésének eddigi irányát. Már komoly kísérleteket folytatnak különböző fajtájú precíziós lőszerek, pl. az Excalibur típusú, 155 mm-es űrméretű precíziós lőszer kifejlesztésére. Ezeknél a találati pontosságot 3-5 méterre szorítják le, miközben a hatótávolságot 40 km-re, vagy ennél is nagyobb távolságra (egyes álomadatok szerint 300 km-ig terjedően) növelik. A nanotechnológiai kutatások olyan méretcsökkentéseket tesznek lehetővé, amelyek következtében nemcsak a csöves tüzérségi, de az aknavető tüzérség lőszereinél is bevezethetik a precíziós lőszerek használatát. Az a reális tény, hogy a jövő háborúit zömmel városi környezetben képzelik el, nagymértékben igényli a precíziós tüzérségi lőszerek kifejlesztését. Ezek ugyanis képesek a célpontok precíziós megsemmisítésére, jelentősebb káros mellékhatások nélkül. A nagy találati pontosságú, ún. precíziós lőszerek alkalmazása csökkenti a lőszerfelhasználást, mivel itt is megvalósítható a hadvezérek álma, vagyis az egy lövés, biztos találat elve. A hagyományos röppályájú tüzérségi lőszereken kívül intenzíven fejlesztik a cirkáló rakétákhoz hasonló tulajdonságokkal rendelkező, ún. portyázó tüzérségi lőszerfajtákat (loitering). Ezek meghatározott ideig keringenek a harcmező felett, célpontok után kutatva, amelyeket távvezérléssel, vagy autonóm módon, precíziós találati pontossággal semmisítenek meg. A portyázó típusú tüzérségi lőszerek lényegében a cirkáló rakéták kicsinyített másai, amelyekkel a tüzérség is visszakapja a rakétatechnika által nyújtott képességeket és előnyöket. Portyázó lőszerek kifejlesztése folyamatban van, az amerikai Célhaderő FCS rendszerben már számolnak velük. Valószínűleg 2015 körül már hadrafoghatóak lesznek. A helyi háborúk harci tapasztalatai kimutatták, hogy bármilyen fejlett is a légi támogatás rendszere, mégis gyakran kialakulhat olyan helyzet, amelyben azonnal és közvetlen tűztámogatást kell nyújtani a harcoló műveleti, lövész alakulatoknak. Gyakran előfordult olyan harci helyzet, amikor a parancsnokok hiába kértek közvetlen támogató repülőgépet, az nem állt rendelkezésre, mert nem volt a légtérben, más feladattal volt ellátva, vagy távoli körzetben tevékenykedett. Ez azt jelentette, hogy a harcoló parancsnokok azonnal beavatkozó tűztámogatási képesség nélkül maradtak, támadási lendületük megtorpant, vagy elakadt. 141

HADITECHNIKAI ESZKÖZÖK FEJLESZTÉSI TRENDJEI A 2010-2030-AS IDŐSZAKRA. Absztrakt

HADITECHNIKAI ESZKÖZÖK FEJLESZTÉSI TRENDJEI A 2010-2030-AS IDŐSZAKRA. Absztrakt Dr. Várhegyi István nyá. ezredes - Dr. Vass Sándor alezredes drvarhegyi@mail.tvnet.hu vass.sandor@zmne.hu HADITECHNIKAI ESZKÖZÖK FEJLESZTÉSI TRENDJEI A 2010-2030-AS IDŐSZAKRA Absztrakt Napjainkban a haditechnikai

Részletesebben

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000)

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) 14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) Tartalomjegyzék 0.0. Bevezetés........................................

Részletesebben

VIGYÁZZ! KÉSZ! BALLISZTIKUS RAKÉTA

VIGYÁZZ! KÉSZ! BALLISZTIKUS RAKÉTA VIGYÁZZ! KÉSZ! BALLISZTIKUS RAKÉTA Az utóbbi években a légierő és ezen belül a légvédelmi rakétacsapatok is teljesen új helyzetbe kerültek, hiszen az elmúlt évek háborúinak tapasztalatai azt bizonyítják,

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN)

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) Fábos Róbert 1 Alapvető elvárás a logisztika területeinek szereplői (termelő, szolgáltató, megrendelő, stb.)

Részletesebben

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat Gépészmérnöki és Informatikai Kar Mérnök Informatikus szak Logisztikai Rendszerek szakirány Korszerű raktározási rendszerek Szakdolgozat Készítette: Buczkó Balázs KOKIOC 3770 Sajószentpéter, Ady Endre

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Agyi érkatasztrófák kezelése a MH Honvédkórházban: a személyi állomány sürgősségi ellátásának megszervezése

Részletesebben

(K+F) a bunkósbottól támadó/védő robotokig. Dr. Seres György DSc. 2003

(K+F) a bunkósbottól támadó/védő robotokig. Dr. Seres György DSc. 2003 Haditechnikai kutatás és fejlesztés (K+F) a bunkósbottól támadó/védő robotokig Dr. Seres György DSc. 2003 Mi a különbség az emberi és az állati lét között? Mi a különbség az emberi és az állati lét között?

Részletesebben

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A ZMNE Katonai Műszaki Doktori Iskola tudományszakonként meghirdetett kutatási témái a 2009/2010-es tanévre: 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete

Részletesebben

The Military Balance 2011

The Military Balance 2011 KITEKINTÕ 81 Csiki Tamás The Military Balance 2011 A korábbi évekhez hasonlóan a Nemzet és Biztonság továbbra is kiemelt figyelmet szentel azoknak a meghatározó nemzetközi kiadványoknak, amelyek a katonai

Részletesebben

A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN

A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN III. Évfolyam 3. szám - 2008. szeptember Báthy Sándor Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem bathy.sandor@zmne.hu A HONVÉDELMI CÉLÚ TARTALÉKOK SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN Absztrakt A cikk témaválasztását

Részletesebben

KORSZERŰ RÁDIÓFELDERÍTÉS KIHÍVÁSAI AZ INFORMÁCIÓS MŰVELETEKBEN

KORSZERŰ RÁDIÓFELDERÍTÉS KIHÍVÁSAI AZ INFORMÁCIÓS MŰVELETEKBEN III. Évfolyam 2. szám - 2008. június Fürjes János Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem furjes.janos@chello.hu KORSZERŰ RÁDIÓFELDERÍTÉS KIHÍVÁSAI AZ INFORMÁCIÓS MŰVELETEKBEN Absztrakt Az új biztonságpolitikai

Részletesebben

Kutatási infrastruktúrák Magyarországon

Kutatási infrastruktúrák Magyarországon 2. sz. melléklet Kutatási infrastruktúrák Magyarországon Az európai, adott esetben a Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fóruma (European Strategy Forum on Research Infrastructures, ESFRI) Útitervében

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag 2011. március 1 Informatika Alapelvek, célok Az információ megszerzése, megértése, feldolgozása és felhasználása, vagyis az információs műveltség

Részletesebben

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 A TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Egyesület kiadványa

Részletesebben

Rendszerterv. 1. Funkcionális terv. 1.1. Feladat leírása:

Rendszerterv. 1. Funkcionális terv. 1.1. Feladat leírása: Rendszerterv 1. Funkcionális terv 1.1. Feladat leírása: A feladat egy GPS-képes eszközökön futó alkalmazás, illetve ennek szerver oldali párjának létrehozása. A program a szerveren tárolt adatbázis alapján

Részletesebben

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK:

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Hunya Márta PhD Kőrösné dr. Mikis Márta Tartsayné Németh

Részletesebben

A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK HÍRADÓ ÉS INFORMATIKAI TÁMOGATÁSÁNAK ELMÉLETI ALAPJA

A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK HÍRADÓ ÉS INFORMATIKAI TÁMOGATÁSÁNAK ELMÉLETI ALAPJA V. Évfolyam 2. szám - 2010. június Tóth András toth.andras@regiment.hu Farkas Tibor farkas.tibor@zmne.hu Pándi Erik pandi.erik@zmne.hu A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK HÍRADÓ ÉS INFORMATIKAI TÁMOGATÁSÁNAK ELMÉLETI

Részletesebben

A KATONAI REPÜLŐTEREK BIZTONSÁGÁNAK RÉSZE A TŰZVÉDELEM

A KATONAI REPÜLŐTEREK BIZTONSÁGÁNAK RÉSZE A TŰZVÉDELEM A KATONAI REPÜLŐTEREK BIZTONSÁGÁNAK RÉSZE A TŰZVÉDELEM A repülőtér kezdetben a fel- és leszállópályát jelentette. Az első repülőeszközök valójában nem igényeltek repülőteret. Elég volt egy viszonylag nagyobb

Részletesebben

NATO tagságunk hatása és következményei a magyar katonai információs rendszerre

NATO tagságunk hatása és következményei a magyar katonai információs rendszerre ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM NATO tagságunk hatása és következményei a magyar katonai információs rendszerre Doktori (PhD) értekezés Készítette: Ternyák István ezredes Tudományos vezetõ: Dr. habil

Részletesebben

Katonai antropológia?

Katonai antropológia? KULTÚRAKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ Kolossa Sándor Katonai antropológia? Beszámoló A kulturális antropológia lehetõségei a nemzetközi mûveletek támogatásában címû tudományos konferenciáról Akonferenciánharmadikalkalommaltalálkoztakegymássalahadtudományésakulturális

Részletesebben

A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében

A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében Két célt tűztem ki az előadásban. Először, csatlakozva Deák Péter előadásához, szeretném hangsúlyozni, hogy a katonai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról OKTATÁSI MINISZTER IGAZSÁGÜGY-MINISZTER TERVEZET! 8262-93/2004. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról Budapest, 2004. április

Részletesebben

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv 82 Takács Judit A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv Lapunk 2008. szeptemberi számában a Kitekintõ címû rovatban a nemzeti stratégiai dokumentumok rendszerét ismertettük a fontosabb európai stratégiai

Részletesebben

A NATO békemûveletek Afganisztánban (ISAF) és a védelemgazdaság kérdései

A NATO békemûveletek Afganisztánban (ISAF) és a védelemgazdaság kérdései Szenes Zoltán A NATO békemûveletek Afganisztánban (ISAF) és a védelemgazdaság kérdései A NATO mûveleteinek bemutatása elõtt három elõzetes megjegyzést kell tenni. Az elsõ, hogy az ISAF-mûvelet ahogy nevében

Részletesebben

E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M IV.

E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M IV. E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M Kutatási zárótanulmány IV. Budapest, 2005. január 2 A tanulmányt a Növekedéskutató Intézet munkacsoportja készítette A kutatást koordinálta: Matolcsy

Részletesebben

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése Pándi Balázs 1 A zártcélú távközlõ hálózatokról szóló hatályos jogszabályban megfogalmazottak alapján a Magyar Honvédség Hálózata 2 mentesített az Elektronikus

Részletesebben

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INVERZ LOGISZTIKAI RENDSZE- RÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INVERZ LOGISZTIKAI RENDSZE- RÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Réti Tamás mk. ezredes 1 A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INVERZ LOGISZTIKAI RENDSZE- RÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Mint minden dolognak, az inverz logisztikának is többféle megközelítése lehet. Itt nem a fogalmi meghatározás

Részletesebben

A hatósági és megelőzési tevékenységet végzők tevékenységéről, aktuális feladatairól

A hatósági és megelőzési tevékenységet végzők tevékenységéről, aktuális feladatairól Dr Hoffmann Imre A hatósági és megelőzési tevékenységet végzők tevékenységéről, aktuális feladatairól Az Európai Uniós tagsággal a feladataink továbbiakkal egészültek ki. Eleget kell tennünk a korábbi

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. Dr. Rácz Lajos ezredes

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. Dr. Rácz Lajos ezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Dr. Rácz Lajos ezredes A KÍNAI ÖSSZNEMZETI ERŐ NÖVEKEDÉSÉNEK HATÁSA A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKRA ÉS A NAGYHATALMAK GEOSTRATÉGIAI TÖREKVÉSEIRE Doktori (PhD) értekezés szerzői

Részletesebben

E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV

E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV 2003. szeptember 16. Tervezet! Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Kormányzat Központ TARTALOM TARTALOM... 2 1. PREAMBULUM... 4 1.1. A stratégiaalkotás célja... 4

Részletesebben

Az egészségügy emberi erőforrásai

Az egészségügy emberi erőforrásai Az egészségügy emberi erőforrásai Felmérés az orvosok migrációs szándékairól és azok motivációs erőteréről 2008. április Gyorsjelentés Dr. Szócska Miklós, Dr. Eke Edit, Girasek Edmond Ebben a gyorsjelentésben

Részletesebben

A ROBOTIKA ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖK KÉPZÉSBEN

A ROBOTIKA ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖK KÉPZÉSBEN IV. Évfolyam 1. szám - 2009. március Tibenszkyné Fórika Krisztina Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tibenszkyne.forika.krisztina@zmne.hu A ROBOTIKA ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI

Részletesebben

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja (kiegészített, átdolgozott változat) 2008. A képviselőtestület jóváhagyta: 2008. jan. 21-én határozat száma: 9/2008 (01.21.) 1 II. Az intézmény

Részletesebben

A TERÜLETELLENŐRZÉSBEN (TERÜLET MEGTARTÁSBAN) RÉSZTVEVŐ MANŐVERERŐK TÜZÉRSÉGI TŰZTÁMOGATÁSÁNAK TAPASZTALATAI

A TERÜLETELLENŐRZÉSBEN (TERÜLET MEGTARTÁSBAN) RÉSZTVEVŐ MANŐVERERŐK TÜZÉRSÉGI TŰZTÁMOGATÁSÁNAK TAPASZTALATAI VI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS SZAKMAI KONFERENCIA DR. SZABÓ TIBOR alezredes A TERÜLETELLENŐRZÉSBEN (TERÜLET MEGTARTÁSBAN) RÉSZTVEVŐ MANŐVERERŐK TÜZÉRSÉGI TŰZTÁMOGATÁSÁNAK TAPASZTALATAI Hozzászólásomban, a

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 21.5.2007 COM(2007) 253 végleges - A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Tartalom Bevezető Az érettségi vizsgáról történeti áttekintés A kétszintű érettségihez kapcsolódó vizsgálat bemutatása

Tartalom Bevezető Az érettségi vizsgáról történeti áttekintés A kétszintű érettségihez kapcsolódó vizsgálat bemutatása Kutatási jelentés A kétszintű érettségi rendszerrel kapcsolatos változtatási igények felmérése a gyakorlati tapasztalatok alapján a TÁMOP-3.1.8-09projekt keretében /1-2010-0004 azonosító számú II. számú

Részletesebben

A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA

A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA IX. Évfolyam 2. szám - 2014. június BODORÓCZKI János bodoroczkijanos@gmail.com A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA Absztrakt A cikk betekintést nyújt a szerző kutatásába, áttekinti a magyar

Részletesebben

Magyarország katasztrófavédelme

Magyarország katasztrófavédelme Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodási és menedzsment nappali szak Tantárgy: civilbiztonság Magyarország katasztrófavédelme Készítette: Tanár: Szendrei Máté (DAI5MO) Dr.

Részletesebben

MAGYAR KATONA EGÉSZSÉGÜGY A NEMZETKÖZI BIZTONSÁGI KÖZREMŰKÖDŐ ERŐK KERETÉBEN. A misszióra való felkészülés folyamata

MAGYAR KATONA EGÉSZSÉGÜGY A NEMZETKÖZI BIZTONSÁGI KÖZREMŰKÖDŐ ERŐK KERETÉBEN. A misszióra való felkészülés folyamata MAGYAR KATONA EGÉSZSÉGÜGY A NEMZETKÖZI BIZTONSÁGI KÖZREMŰKÖDŐ ERŐK KERETÉBEN Vekerdi Zoltán Cserenyecz Béla 1 Az Országgyűlés az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők műveleteiben magyar

Részletesebben

GONDOLATOK A NÉMET MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOKRÓL

GONDOLATOK A NÉMET MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOKRÓL NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK DR. HORVÁTH LÁSZLÓ GONDOLATOK A NÉMET MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOKRÓL Már a rendszerváltás előtti időtől (1987-től kezdődően), a Német Szövetségi Köztársaság fontosnak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Kollégium 2007. május 4-i üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Kollégium 2007. május 4-i üléséről. Jegyzőkönyv Készült: A Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Kollégium 2007. május 4-i üléséről. Helye: Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal (1056 Budapest, Váci u. 62-64.) Jelen

Részletesebben

MIÉRT HELIKOPTER? Koller József ezredes

MIÉRT HELIKOPTER? Koller József ezredes Koller József ezredes SZÁLLÍTÓ ÉS HARCI HELIKOPTER ERŐK MISSZIÓS FELAJÁNLÁSAINAK JELENLEGI HELYZETE, A LÉGI KIKÉPZÉS- TÁMOGATÓ CSOPORT (AIR MENTOR TEAM) VÉGREHAJTOTT MISSZIÓINAK GYAKORLATI TAPASZTALATAI

Részletesebben

A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége

A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA VARGA LÁSZLÓ A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége című doktori (PhD) értekezés szerzői

Részletesebben

Ph.D. ÉRTEKEZÉS. Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy

Ph.D. ÉRTEKEZÉS. Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Ph.D. ÉRTEKEZÉS Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy A Magyar Honvédség egészségügyi biztosítása elvének és gyakorlatának változásai, sajátosságai,

Részletesebben

A REKONVERZIÓ, MINT A PROFESSZIONÁLIS HADERŐ HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁSÁNAK EGYIK STRATÉGIAI KÉRDÉSE

A REKONVERZIÓ, MINT A PROFESSZIONÁLIS HADERŐ HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁSÁNAK EGYIK STRATÉGIAI KÉRDÉSE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola A REKONVERZIÓ, MINT A PROFESSZIONÁLIS HADERŐ HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁSÁNAK EGYIK STRATÉGIAI KÉRDÉSE Készítette:

Részletesebben

NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ RENDSZEREK LÉGI FELDERÍTÉSRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A LÉGIERŐ HADERŐNEM REPÜLŐCSAPATAI KATONAI MŰVELETEIBEN

NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ RENDSZEREK LÉGI FELDERÍTÉSRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A LÉGIERŐ HADERŐNEM REPÜLŐCSAPATAI KATONAI MŰVELETEIBEN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Palik Mátyás őrnagy PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ RENDSZEREK LÉGI FELDERÍTÉSRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A LÉGIERŐ HADERŐNEM REPÜLŐCSAPATAI KATONAI

Részletesebben

A FŐTITKÁR JELENTÉSE AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI PARLAMENT. 2010-es PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT-TERVEZETÉRŐL

A FŐTITKÁR JELENTÉSE AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI PARLAMENT. 2010-es PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT-TERVEZETÉRŐL A főtitkár 2009/03/05 Réf.: D(2009) 9352 A FŐTITKÁR JELENTÉSE AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI PARLAMENT 2010-es PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT-TERVEZETÉRŐL (az Eljárási

Részletesebben

Tagok Báthy Sándor, Jároscsák Miklós, Kőszegvári Tibor, Kende György, Németh Ernő, Ungvár Gyula, Tóth Rudolf. MH Központi Nyomdájában, 300 példányban.

Tagok Báthy Sándor, Jároscsák Miklós, Kőszegvári Tibor, Kende György, Németh Ernő, Ungvár Gyula, Tóth Rudolf. MH Központi Nyomdájában, 300 példányban. Szerkesztő Bizottság Elnök Gáspár Tibor Tagok Adorjáni István, Anda Árpád, Bella András, Báthy Sándor, Csák Gábor, Hazuga Károly, Horváth János, Kasza Zoltán, Kulcsár István, Rádli Tibor, Svéd László,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. NÉV: TOMOLYA János. SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Miskolc, 1960. április 23.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. NÉV: TOMOLYA János. SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Miskolc, 1960. április 23. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ NÉV: TOMOLYA János SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Miskolc, 1960. április 23. CSALÁDI ÁLLAPOT: Nős, két gyerek: Tamás (1982.) és Beatrix (1993.) HADERŐNEM/FEGYVERNEM JELENLEGI BEOSZTÁS Mérnök ezredes

Részletesebben

Országos kompetenciamérés. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2009 Országos jelentés Országos jelentés TARTALOMJEGYZÉK JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 A 2009. ÉVI ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS SZÁMOKBAN... 8 A FELMÉRÉSRŐL... 9 EREDMÉNYEK... 11 AJÁNLÁS...

Részletesebben

INTEGRÁLT ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER

INTEGRÁLT ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER INTEGRÁLT ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER Professzionál Zrt. 20 ÉVE ÚTON AZ INFORMATIKA VILÁGÁBAN A Professzionál Zrt-t 1989-ben alapították a Professzionál Kisszövetkezet jogutódjaként. Az elmúlt két évtizedben

Részletesebben

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény Tárgy: Európai logisztikai politika (2007/C 97/08)

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény Tárgy: Európai logisztikai politika (2007/C 97/08) C 97/16 Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény Tárgy: Európai logisztikai politika (2007/C 97/08) 2005. november 17-én az Európai Unió finn elnökségének tevékenységéhez kapcsolódóan Mari Kiviniemi,

Részletesebben

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA JOGHARMONIZÁCIÓ

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA JOGHARMONIZÁCIÓ AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA JOGHARMONIZÁCIÓ (Történeti áttekintés, az intézményi struktúra felépítése és működése, a reform során szerzett pozitív és negatív tapasztalatok bemutatása) A Magyar Népköztársaság

Részletesebben

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza. Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-510 Fax: (42) 524-501 E-maiI: alpolgarmester@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 75086/2011.05 Ügyintéző:

Részletesebben

Miniszterelnöki Hivatal Iktatószám: XIX- 174 / 9 /2007. Elektronikuskormányzat-központ. Előterjesztés. a Kormány részére

Miniszterelnöki Hivatal Iktatószám: XIX- 174 / 9 /2007. Elektronikuskormányzat-központ. Előterjesztés. a Kormány részére Miniszterelnöki Hivatal Iktatószám: XIX- 174 / 9 /2007. Elektronikuskormányzat-központ Előterjesztés a Kormány részére az egységes európai segélyhívószámra (112) alapozott Európai Segélyhívó Rendszer (ESR)

Részletesebben

Szerkesztő Bizottság 1. Lektori Bizottság. Szerkesztőség. Felelős Kiadó: HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

Szerkesztő Bizottság 1. Lektori Bizottság. Szerkesztőség. Felelős Kiadó: HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség Szerkesztő Bizottság 1 Elnök Gáspár Tibor Tagok Baráth István, Báthy Sándor, Csák Gábor, Gyömbér József, Gilányi Zsolt, Havasi Imre, Hazuga Károly, Horváth Ferenc, Jároscsák Miklós, Kádár Róbert, Németh

Részletesebben

ZRINYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA. Ébert László okl. közgazdász mérnök, igazságügyi szakértő

ZRINYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA. Ébert László okl. közgazdász mérnök, igazságügyi szakértő ZRINYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Ébert László okl. közgazdász mérnök, igazságügyi szakértő A speciális anyagok áruforgalmának magyar szabályozása és az Európai Unió követelményeihez

Részletesebben

A TŰZTÁMOGATÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI, PROBLÉMÁI A KATONAI VEZETŐK FELKÉSZÍTÉSÉBEN

A TŰZTÁMOGATÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI, PROBLÉMÁI A KATONAI VEZETŐK FELKÉSZÍTÉSÉBEN A KONFERENCIA VITAANYAGA DR. HAJDÚ ISTVÁN ezredes 1 DR. SOMORÁCZ ANDRÁS alezredes 2 FODOR JÓZSEF alezredes 3 A TŰZTÁMOGATÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI, PROBLÉMÁI A KATONAI VEZETŐK FELKÉSZÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG LÉGIERŐ HADERŐNEM HELYE ÉS SZEREPE A MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZTÁMOGATÁSÁBAN A HADERŐNEM ALAPFELADATAI. BALOGH IMRE vezérőrnagy 1

A MAGYAR HONVÉDSÉG LÉGIERŐ HADERŐNEM HELYE ÉS SZEREPE A MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZTÁMOGATÁSÁBAN A HADERŐNEM ALAPFELADATAI. BALOGH IMRE vezérőrnagy 1 BALOGH IMRE vezérőrnagy 1 A MAGYAR HONVÉDSÉG LÉGIERŐ HADERŐNEM HELYE ÉS SZEREPE A MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZTÁMOGATÁSÁBAN A HADERŐNEM ALAPFELADATAI A Magyar Honvédség légierő feladatait a 61/2000. (VI. 21.)

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2010/29. szám Budapest, 2010. december 17. Szám: 33728/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 49/2010. (OT 29.) ORFK utasítás az Európai

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM JÖVŐJE AZ ÚJ ÉVEZRED EURÓPÁJÁNAK OKTATÁSI RENDSZERÉBEN AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM PEDAGÓGIAI ÖSSZEFÜGGÉSEI

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM JÖVŐJE AZ ÚJ ÉVEZRED EURÓPÁJÁNAK OKTATÁSI RENDSZERÉBEN AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM PEDAGÓGIAI ÖSSZEFÜGGÉSEI FORGÁCSNÉ GÖTTLER VIKTÓRIA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM JÖVŐJE AZ ÚJ ÉVEZRED EURÓPÁJÁNAK OKTATÁSI RENDSZERÉBEN A katonai felsőoktatás reformja az euro-atlanti csatalakozás jegyében történik. NATO

Részletesebben

A CSAPATVEZETÉSBEN ALKALMAZOTT TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK SZABVÁNYOSÍTÁSI TÖREKVÉSEI

A CSAPATVEZETÉSBEN ALKALMAZOTT TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK SZABVÁNYOSÍTÁSI TÖREKVÉSEI VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY RAJNAI ZOLTÁN A CSAPATVEZETÉSBEN ALKALMAZOTT TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK SZABVÁNYOSÍTÁSI TÖREKVÉSEI Nem, szükséges tudományos igényességű előrelátás vagy bármilyen látnoki

Részletesebben

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig A fegyveres erők szerepe, helyzete Spanyolország XX.

Részletesebben

Azt, hogy a felsőoktatásban mi minősül felnőttképzésnek, legjobban a felnőttképzésről

Azt, hogy a felsőoktatásban mi minősül felnőttképzésnek, legjobban a felnőttképzésről Polónyi István DE Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar Álkreditek áldiplomák? tanulmány A hazai felsőoktatási felnőttképzés lényegében háromnegyed évszázada súlyos ellentmondásokkal küzd. A felnőttképzésben

Részletesebben

Fábos Róbert okl. mk. őrnagy, adjunktus. Doktori (PhD) értekezés TERVEZET. Témavezető: Dr. habil. Horváth Attila alezredes CSc. Budapest 2013.

Fábos Róbert okl. mk. őrnagy, adjunktus. Doktori (PhD) értekezés TERVEZET. Témavezető: Dr. habil. Horváth Attila alezredes CSc. Budapest 2013. Fábos Róbert okl. mk. őrnagy, adjunktus A katonai közúti anyagszállítások tervezését, szervezését és végrehajtását támogató informatikai rendszerek jelenlegi helyzete, fejlesztésük lehetőségei Doktori

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy

HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy 0-2 - 2-1 óraszámokra Készítette: Csajáginé Nikl Katalin szaktanár Ellenőrizték:

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB, LÖVÉSZEK?

HOGYAN TOVÁBB, LÖVÉSZEK? dr. Erdélyi Sándor alezredes 1 HOGYAN TOVÁBB, LÖVÉSZEK? Mottó: Azt a pénzt, amit a tüzérség rovására megtakarítunk, háború esetén gyalogságunk vérével fogjuk megfizetni. 2 Cikkem címével arra szeretném

Részletesebben

Hírelemző 2014. Új Kenyér havának 4. napján

Hírelemző 2014. Új Kenyér havának 4. napján Hírelemző 2014. Új Kenyér havának 4. napján Minden napom azzal kezdődik, hogy elolvasom a híreket, majd rendszerezem azokat, és miközben ezt teszem, egy-egy témacsoportot összevetek a két szembenálló gondolkodási

Részletesebben

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA REV.0. Munkaszám: 7795 Budapest, 2002 július Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 Bevezetés...11 Néhány szó a városról...12 A város energetikája számokban: energiamérleg...13

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E EGY ÚJABB VÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGE MAGYARORSZÁGON NECESSITY OF A FURTHER DEFENCE REVIEW IN HUNGARY Hazánkban 1990. óta folyamatosan zajlik az előző rendszertől örökölt tömeghadsereg átalakítása

Részletesebben

VALIDÁCIÓS KÉZIKÖNYV

VALIDÁCIÓS KÉZIKÖNYV VALIDÁCIÓS KÉZIKÖNYV A BELSŐ MINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ MÓDSZEREK ÉS A MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT FEJLETT MÉRÉSI MÓDSZEREINEK (AMA) BEVEZETÉSÉRŐL, ÉRTÉKELÉSÉRŐL, JÓVÁHAGYÁSÁRÓL II. RÉSZ: MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT 2008. június

Részletesebben

v é g z é s t. Indokolás I. A versenyfelügyeleti eljárás tárgya

v é g z é s t. Indokolás I. A versenyfelügyeleti eljárás tárgya 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/57/2013. Iktatószám: Vj/57-126/2013. Betekinthető! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa:

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: 1 óra Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban: Anyai rendszerek: Kémiai

Részletesebben

XXI. évfolyam, 1-4. szám 2011

XXI. évfolyam, 1-4. szám 2011 XXI. évfolyam, 1-4. szám 2011 SPECIÁLIS MŰSZAKI TECHNIKAI ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A KÁRELHÁRÍTÁSI ÉS KÁRFELSZÁMOLÁSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSA SORÁN, A KATASZTRÓFÁK SÚJTOTTA KÁRTERÜLETEN Laczik Balázs

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Derzsényi Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Absztarkt Napjainkban ismét kiemelt hangsúlyt kapott a honvédelmi tárca beszerzésének decentralizációja,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 120 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv HU HU 1. Bevezetés

Részletesebben

Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési gyakorlat alapján

Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési gyakorlat alapján Bevezetés Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési gyakorlat alapján Dr. Finta István A vidéki területek fejlesztésének sajátosságai (a területfejlesztéstől részben

Részletesebben

Biológia. 10. évfolyam: Élet a mikroszkóp alatt Mikrobiológia. A Föld benépesítői: az állatok. Érthetjük őket? Az állatok viselkedése. 11.

Biológia. 10. évfolyam: Élet a mikroszkóp alatt Mikrobiológia. A Föld benépesítői: az állatok. Érthetjük őket? Az állatok viselkedése. 11. Biológia A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy a tanulók egyre jobban megismerjék és megértsék az élő természet belső rendjét, a szerveződési szintek működésének jellegzetes módjait és funkcióit, az

Részletesebben

A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM TAPASZTALATAI A TANFOLYAMOK SZERVEZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE

A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM TAPASZTALATAI A TANFOLYAMOK SZERVEZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE 1 Dr. Jakab László Phd. alezredes Egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Repülőműszaki Intézet Sárkányhajtómű Tanszék A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM

Részletesebben

Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő alkalmazásához használja a Kezdőlap lapot. HU 1

Hiba! A(z) Überschrift 1 itt megjelenítendő szövegre történő alkalmazásához használja a Kezdőlap lapot. HU 1 használja a Kezdőlap lapot. HU 1 A MAGYAR BÜNTETŐELJÁRÁSI JOG A magyar büntetőeljárás hagyományosan a francia eredetű, ún. kontinentális rendszerű büntetőeljárás felépítését követi, ezért az eljárás bírósági

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy 2-2 - 1-0 óraszámokra Készítette: Nagy János munkaközösség-vezető Ellenőrizte:

Részletesebben

A HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 VITAIRATRA

A HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 VITAIRATRA A HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 VITAIRATRA VONATKOZÓ ÉSZREVÉTELEI ÉS JAVASLATAI Általános észrevételek A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács tagjai üdvözlik a Digitális

Részletesebben

Nemzeti identitás, kisebbségek és társadalmi konfliktusok A magyar társadalom attitűdjeinek alakulása 1992 és 2014 között

Nemzeti identitás, kisebbségek és társadalmi konfliktusok A magyar társadalom attitűdjeinek alakulása 1992 és 2014 között Nemzeti identitás, kisebbségek és társadalmi konfliktusok A magyar társadalom attitűdjeinek alakulása 1992 és 2014 között Simonovits Bori 1. Bevezetés Ebben a tanulmányban a nemzeti identitás, a bevándorlókkal

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 74/2015. (IV. 23.) XI.ÖK határozat melléklete Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Köznevelési koncepció 2015. április Tartalomjegyzék 1 CÉLOK ÉS ALAPELVEK...4 2 VÁLTOZÁSOK A KÖZNEVELÉSBEN

Részletesebben

Megszüntethető a szén-dioxid-kibocsátás Nagy-Britanniában

Megszüntethető a szén-dioxid-kibocsátás Nagy-Britanniában Megszüntethető a szén-dioxid-kibocsátás Nagy-Britanniában Bevezetés A mind gyorsabb ütemben zajló, ma már a nemzetközi tudomány által is elismert éghajlatváltozás kezelése egyre sürgetőbb probléma, hiszen

Részletesebben

Technológiai Elôretekintési Program EMBERI ERÔFORRÁSOK

Technológiai Elôretekintési Program EMBERI ERÔFORRÁSOK Technológiai Elôretekintési Program EMBERI ERÔFORRÁSOK Az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság döntése alapján 1998-ban átfogó elemzés kezdôdött Technológiai Elôretekintési Program (TEP) néven. A program

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E NATO KAPCSOLATOK ÉS FELADATOK SZARAJEVÓBAN NATO POLITICAL AND MILITARY RELATIONS IN BOSNIA-HERZEGOVINA A felbomló Jugoszlávia megoldatlan politikai konfliktusai vezettek a véres boszniai háborúhoz, amely

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni térség működéséről szóló nyolcadik féléves jelentés

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni térség működéséről szóló nyolcadik féléves jelentés EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2015.12.15. COM(2015) 675 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A schengeni térség működéséről szóló nyolcadik féléves jelentés 2015. május 1-december

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉS A REPÜLÉSBEN

KOCKÁZATKEZELÉS A REPÜLÉSBEN KOCKÁZATKEZELÉS A REPÜLÉSBEN Dr. Pokorádi László* egyetemi docens ZMNE, VSzTK Haditechnikai tanszék Napjainkban az Amerikai Egyesült Államok Légierejénél (USAE) és Haditengerészeténél (l JS Navy) egyre

Részletesebben

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 A FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM LÉTREHOZÁSA A HEGYHÁTI KISTÉRSÉGBEN C. PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ELVÉGZÉSE (HIVATKOZÁSI SZÁM: ROP-3. 2. 1.-2004-09-0005/32) A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2011. évi CXXVIII. törvény. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Hatály: 2016.I.1. - 2016.VI.30. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

9. évfolyam 2011/3-4. szám Volume 9. issue 3-4/December 2011

9. évfolyam 2011/3-4. szám Volume 9. issue 3-4/December 2011 T ANUL MÁNY OK HOMOKI ANDREA A pedagógus-továbbképzési rendszer jellemzői a kereslet és a kínálat függvényében egy dél-alföldi kisváros integrált alapfokú közoktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok

Részletesebben

A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN

A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY NÉGYESI IMRE A BEFOGADÓ NEMZETI TÁMOGATÁS ÉS A HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS KAPCSOLATA A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN Doktori (PhD) értekezésem

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

Az eredeti tanulmány szövegét sárga kiemelésekkel és piros alapon olvasható kritikai jegyzetekkel ellátta: T.Dénes Tamás (TDT), 2015.

Az eredeti tanulmány szövegét sárga kiemelésekkel és piros alapon olvasható kritikai jegyzetekkel ellátta: T.Dénes Tamás (TDT), 2015. EZ, a kutatásnak álcázott tanulmány: - HAMIS magyarországi TRENDEKET mutat be a 2005-2015 időszakra vonatkozóan, - MEGGYŐZÉSKÉNT az EU valódi stratégiájára hivatkozik, amely a hamis trendek miatt Magyarországra

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

60. sz. Egyezmény. a foglalkoztatás alsó korhatáráról a nem ipari foglalkozásokban (módosítva)

60. sz. Egyezmény. a foglalkoztatás alsó korhatáráról a nem ipari foglalkozásokban (módosítva) 60. sz. Egyezmény a foglalkoztatás alsó korhatáráról a nem ipari foglalkozásokban (módosítva) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje

A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje Ronkovics József A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje A szerzõ rövid cikkében, kiindulva a 21. század valószínû kihívásaiból, felvázolja a jövõ hadviselésének lehetséges formáit, fontosabb

Részletesebben

egészségügyi gazdasági szemle

egészségügyi gazdasági szemle egészségügyi gazdasági szemle Az Emberi Erôforrások Minisztériuma és az Egészségügyi Gazdasági Vezetõk Egyesülete közgazdasági folyóirata 51. évfolyam 2. szám, 213. 3 4. Intézményközi adatáramlást biztosító

Részletesebben

A gyakorlati képzés a szakképzésben

A gyakorlati képzés a szakképzésben MIHUCZ Sándorné Bevezető A gyakorlati képzés a szakképzésben Az iskolai rendszerű szakképzés átalakítása az 1990-es évek elejétől folyamatosan napirenden lévő téma, minden oktatáspolitikához kapcsolódó

Részletesebben