ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA"

Átírás

1 1 ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyva a 35/2004.(10.26.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 44/2004.(12.08.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 5/2005.(03.31.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 48/2005.(10.24.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 18/2006. (04.19.) számú Ig. határozattal Módosítva a 42/2006.(09.20.) számú Ig. határozattal Módosítva a 9/2007.(03.06.) számú ig. határozattal Módosítva a 21/2007.(05.02.) számú Ig. határozattal Módosítva a 37/2007.(07.19.) számú Ig. határozattal Módosítva a 63/2007.( ) számú Ig. határozattal Módosítva a 47/2008.(07.21.) számú Ig. határozattal Módosítva a 57/2008.(08.25). számú Ig. határozattal Módosítva a 79/2008.(12.15). számú Ig. határozattal Módosítva a 48/2009.(07.27.) számú Ig. határozattal Módosítva a 57/2009.(11.03.) számú Ig. határozattal Módosítva a 29/2010.(04.27.) számú Ig. határozattal Módosítva a 91/2010.(12.14.) számú Ig. határozattal

2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ ÜZLETSZABÁLYZAT JOGI JELLEGE, HATÁLYA AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA AZ ÜZLETSZABÁLYZAT NYILVÁNOSSÁGA, MÓDOSÍTÁSA MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSA, TELJESÍTÉSE, TELJESÍTÉS HELYE, IDEJE...6 II. BANKÜZLETI KAPCSOLATOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉGE KÉPVISELET, ÜGYFÉL AZONOSÍTÁS...11 TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ESETÉBEN AZONOSÍTÓ ADATOK:...11 PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYT, CÉGET AZONOSÍTÓ ADATOK: ÍRÁSBELISÉG KAMATOK, DÍJAK, JUTALÉKOK, KÖLTSÉGEK PANASZKEZELÉS A TAKARÉKSZÖVETKEZET FELELŐSSÉGE...16 III. BANKTITOK TITOKTARTÁS...17 IV. A MEGBÍZÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI PÉNZTÁRSZOLGÁLAT, MEGBÍZÁSOK ÉRKEZTETÉSE, ELFOGADÁSA MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK A MEGBÍZÁSOK FEDEZETE, TELJESÍTÉSE...22 V. PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK...24 VII. BETÉTÜGYLETEK BETÉT ELHELYEZÉS BETÉT BIZTOSÍTÁS BETÉT OKMÁNYAI BETÉTI SZERZŐDÉS A BETÉTEK KAMATAI...34 VII. HITELÜGYLETEK ÁLTALÁNOS (SZERZŐDÉSI) FELTÉTELEK, SZABÁLYOK HITELKÉPESSÉG VIZSGÁLAT BIZTOSÍTÉKOK, FEDEZETEK HITELEK KAMATA, KEZELÉSI KÖLTSÉGE, HITELDÍJ A HITELSZERZŐDÉS ILLETVE A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE, HATÁLYBA LÉPÉSE, A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, ÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG KÖLCSÖNFOLYÓSÍTÁS ÉS TÖRLESZTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI EGYOLDALÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS A FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITELRE VONATKOZÓ EGYES KÜLÖN RENDELKEZÉSEK HITEL ÉS KÖLCSÖNTÍPUSOK...57 VIII. FAKTORING, BANKGARANCIA ÉS BANKKEZESSÉG...58 IX. MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGYÉB PÉNZÜGYI KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG, BIZTOSÍTÁS ÜGYNÖKI TEVÉKENYSÉG X. KISZERVEZÉS...59 XI. KHR RENDSZER...60 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...61 MELLÉKLETEK

3 3 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény a előírja, hogy a hitelintézet egyértelműen és közérthetően köteles ügyfeleit tájékoztatni a nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeiről, valamint e feltételek módosulásáról. A Hpt a szerint a pénzügyi intézmény köteles a részére engedélyezett és általa rendszeresen végzett tevékenységre vonatkozó általános szerződési feltételeit üzletszabályzatba foglalni. Jelen szabályzat az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) és Ügyfelei között létrejövő jogügyletek általános üzleti feltételeit tartalmazza. A takarékszövetkezet elnevezése: Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Székhelye: 5052 Újszász, Erkel F út 2/a Cégjegyzékszám Tevékenységi engedély száma: 60/1999.(01.22.), I 73/2003/(01.23.) számú PSZÁF határozat 1 A Takarékszövetkezet részére engedélyezett és általa rendszeresen végzett tevékenységek az alábbiak: a.) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz saját tőkét meghaladó mértékű nyilvánosságtól történő elfogadása, b.) hitel és pénzkölcsön nyújtása, c.) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, d.) elektronikus pénz, valamint készpénz-helyettestő fizetési eszköz kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, e.) kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása, f.) pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység), g.) biztosítás közvetítői tevékenység, h.) befektetési szolgáltatási ügynöki tevékenység. A fenti szolgáltatások üzletszerű végzése forintban történik. 1 Beiktatta a 29/2010. (04.27.) sz. Ig. hat.

4 4 1. Az Üzletszabályzat jogi jellege, hatálya 1.1 Az Üzletszabályzat az Takarékszövetkezet és Ügyfelei közötti jogügyletek általános jellegű feltételeit tartalmazza, amelyektől az egyes szerződésekben el lehet térni. A jelen Üzletszabályzaton túl az egyes pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységekre, az azokra vonatkozó üzletági szabályzatok és általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadók. 2 Amennyiben az Üzletszabályzat és az adott ügyfélszerződés azonos tárgyú előírásai között bármilyen eltérés van, ez utóbbi rendelkezései az irányadóak Az Üzletszabályzat célja, hogy az Ügyfél és a Takarékszövetkezet között létrejött jogügylet minden tekintetben egyértelműen meghatározott legyen A Takarékszövetkezet és Ügyfelei között létrejövő jogügyletekre és szerződési feltételekre az Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében az évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (a továbbiakban: Ptk.), a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.), továbbá a 3 Fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. tv. (továbbiakban: Pft.), továbbá a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet (a továbbiakban: MNB R.) az irányadó A Takarékszövetkezet és Ügyfelei között létrejövő jogviszony tartalmát a vonatkozó jogszabályok keretei között létrehozott egyes szerződések határozzák meg. Amennyiben valamely kérdésről sem az Üzletszabályzat, sem a vonatkozó szerződések nem rendelkeznek, a Ptk. megfelelő rendelkezései az irányadóak Az Üzletszabályzat hatálya kiterjed a Felek között létrejövő, a pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenység körébe tartozó jogügyletekre. Rendelkezései - mindazokban a kérdésekben, amelyekben a szerződés, vagy a jogügyletre irányadó jogszabály nem rendelkezik - mind a Takarékszövetkezetre, mind az Ügyfélre külön kikötés nélkül is kötelező hatályúak A Takarékszövetkezet és az Ügyfelek közötti kapcsolatokban mindenkor a magyar jog, hatályos rendelkezései az irányadóak. 2. Az Üzletszabályzat alkalmazása Az Üzletszabályzat alkalmazásában: 2.1. Felek: a Takarékszövetkezet és az Ügyfél Ügyfél: az Üzletszabályzat alkalmazásában Ügyfél az a belföldi vagy külföldi illetőségű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy nagykorú, illetve törvényes képviselője jóváhagyása mellett 14. életévét betöltött, kiskorú 2 Módosította a 29/2010.(04.27.) sz. Ig. hat. 3 Módosította a 29/2010.(04.27.) sz. Ig. hat.

5 5 természetes személy amely, illetve aki számára a Takarékszövetkezet tevékenysége körében szolgáltatást nyújt, vagy akivel bármilyen kockázati kapcsolatba kerül Pénzügyi szolgáltatási tevékenység: a tevékenységekre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: PSZÁF), illetve a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) engedélyével a Takarékszövetkezet által végezhető szolgáltatások köre Eseti, illetőleg meghatározott időtartam alatt végezhető pénzügyi szolgáltatási tevékenység, amelyet a PSZÁF egyedi kérelem alapján a Takarékszövetkezet részére meghatározott jogügyletre és határozott időtartamra engedélyez Az Üzletszabályzat nyilvánossága, módosítása 3.1. Az általános és az üzletági üzletszabályzat nyilvános, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben megtekinthető (kifüggesztett) és az ügyfél kívánságára azt a Takarékszövetkezet díjtalanul rendelkezésre bocsátja. Az üzletszabályzat megtalálható továbbá a Takarékszövetkezet internetes honlapján a címen A Takarékszövetkezet jogosult Üzletszabályzatát egyoldalúan módosítani tevékenységi körének változása, meglevő szolgáltatásainak módosulása esetén A Takarékszövetkezet az Üzletszabályzat Ügyfelet hátrányosan érintő kamat, díj vagy egyéb feltétel-módosításról, annak hatálybalépése előtt legalább 15, a jogszabályban meghatározott esetekben legalább 60 nappal korábban hirdetménnyel vagy más nyilvános kiadvánnyal az ügyfélforgalom részére nyitva álló helyiségeiben történő kifüggesztés útján értesíti Ügyfeleit. Amennyiben az Ügyfél a módosítás ellen a módosítás hatálybalépésig írásban nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni. Ha a Takarékszövetkezet a szerződés egyoldalú módosításának jogát a szerződésben kikötötte, és a módosításra irányuló javaslatról az Ügyfelet közvetlenül értesítette, a módosítás a szerződésben, vagy az ajánlatban meghatározott időtartam elteltével amely nem lehet rövidebb az ajánlat kézhezvételétől számított legalább 15, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben 60 napnál hatályba lép, kivéve, ha az Ügyfél az említett felmondási idő alatt a szerződést felmondja. A felmondási idő lejáratáig a szerződés az eredeti feltételekkel áll fenn. A Takarékszövetkezet szolgáltatásainak részletes kondícióit Hirdetmény(ek)ben teszi közzé. A Takarékszövetkezet az Ügyfelek tájékoztatására Hirdetményeit Internetes honlapján, a címén is elérhetővé teszi. Az Ügyfeleket a Takarékszövetkezet levélben is értesítheti. A Hirdetményben lévő egyes kondíciók megváltoztatásánál a Takarékszövetkezet minden esetben figyelemmel van a Hpt. és Pft. részletes előírásaira illetve korlátozásaira. A Takarékszövetkezet részéről nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak, ha a Takarékszövetkezet az Üzletszabályzat hatálya alá tartozó olyan új szolgáltatásokat, pénzügyi eszközöket, ügyleteket vezet be, amelyeket az Ügyfél számára elérhetővé tesz és amelyeket az Ügyfél kifejezetten elfogad A Takarékszövetkezet a felek eltérő szerződéses rendelkezése hiányában jogosult Üzletszabályzatát egyoldalúan módosítani új szolgáltatás bevezetése, vagy meglévő szolgáltatás 4 Módosította a 29/2010.(04.27.) sz. Ig. hat.

6 6 megszűnése esetén. A módosítások a Takarékszövetkezet Hirdetményében meghirdetésre kerültnek. Az Üzletszabályzat módosítása a hatálybalépéstől kezdve vonatkozik a hatályban lévő szerződésekre is. Amennyiben az Ügyfél a módosítást nem fogadja el, a jogosult az Ügyféllel korábban megkötött szerződéseit az egyes szerződésekben meghatározott határidővel, illetve ilyen szerződési rendelkezés hiányában 30, a jogszabályban meghatározott esetekben 60 napos határidővel felmondani. A felmondás ideje alatt a szerződés eredeti feltételek szerint él tovább A Takarékszövetkezet jogosult ügyfél-típusonként, illetve üzletágaként eltérő kondíciókat alkalmazni és eltérő szolgáltatásokat nyújtani, továbbá jogosult az Ügyfél számára a Hirdetményben foglaltaktól eltérő, egyedi kondíciókat megállapítani Amennyiben bármely jogszabály vagy jegybanki rendelkezés megváltozása, bevezetése, ezek értelmezésében vagy alkalmazásában bekövetkezett változás, illetve más tőke-megfelelési vagy tartalékolási előírásnak való megfelelés miatt a Takarékszövetkezetnél addicionális költségek merülnek fel, vagy a Takarékszövetkezetnek a Takarékszövetkezet és Ügyfél között létrejövő szerződés megkötésével, illetve a szerződésből eredő kötelezettségek vállalásával, fenntartásával vagy teljesítésével összefüggésben, vagy a szerződés szerinti szolgáltatás nyújtásával és fenntartásával kapcsolatos költségei megnövekednek, abban az eseten a Takarékszövetkezet a költségnövekedés összegét a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével időről időre felszámíthatja az Ügyfél terhére.. 4. Megbízások benyújtása, teljesítése, teljesítés helye, ideje 4.1. A Takarékszövetkezet megbízásokat - az Ügyféllel kötött szerződésben meghatározott lehetőségek hiányában - csak az e célra rendszeresített nyomtatványokon fogad el A nem postai úton továbbított megbízásokat a Takarékszövetkezet a szolgáltatásokra vonatkozó speciális megkötések figyelembevétele mellett csak a meghirdetett Ügyfélforgalmi órák alatt fogadja el tárgynapi teljesítésre A tárgynapi teljesítésre meghirdetett idő után érkező küldeményeket még, ha azokat a Takarékszövetkezet át is veszi - a megbízás teljesítésének szempontjából a következő munkanapon érkezettnek kell tekinteni A Takarékszövetkezet az Ügyféllel fennálló szerződésére tekintettel - amennyiben azt az ügyletre vonatkozó szabályai lehetővé teszik - elfogadhatja a megbízások személyes, illetve postai úton történő benyújtásán kívül a megbízások távadatátviteli úton (HOME BANKING) 5 és elektronikus úton (Internetbank), valamint, telefaxon keresztül történő továbbítását is A Takarékszövetkezet nem felel azokért a károkért, amelyek a telefax igénybevétele során előforduló tévedés, félreértés vagy hiba eredményeként keletkeznek, ha egyébként a hiba elhárításáért az adott helyzetben általában elvárható intézkedéseket megtette. A Takarékszövetkezet azokért a károkért sem vállal felelősséget, amelyek a teljesítéshez szükséges adatok Ügyfél általi téves vagy hiányos megadásából keletkeztek A Takarékszövetkezet az elektronikus úton befogadott megbízást, közleményt teljes értékű írásbeli bejelentésként kezeli, ha az Ügyféllel kötött szerződésben előírt összes szükséges információt tartalmazza. 5 Módosította 21/2007.(05.02.) sz. Ig. hat.

7 A Takarékszövetkezet az Ügyfél megbízásait akkor teljesíti, ha a tőle elvárható gondos vizsgálat után úgy találja, hogy a megbízás formailag és tartalmilag megfelel a vonatkozó jogszabályi, illetve Takarékszövetkezeti belső előírásoknak, valamint a megbízáson feltüntetett aláírás (ok) megegyez (nek) az Ügyfél által a Takarékszövetkezethez bejelentett aláírásra jogosult személyek aláírásmintájával. Az aláírás módja (együtt vagy külön) megfelel az aláírás bejelentő kartonon az Ügyfél által rögzített feltételeknek. Elektronikus úton benyújtott megbízások esetében is, a külön üzletági aláírás vizsgálat során a Takarékszövetkezet az Ügyfél által az erre a célra rendszeresített Adatlapon meghatározott, a bankszámla felett elektronikus úton rendelkezni jogosult személyek esetében kiadott aláírási jelszó, valamint az aláírási pontszám megfelelését együttesen ellenőrzi A Takarékszövetkezet a fizetési megbízást abban az esetben teljesíti, ha annak fedezete a terhelendő bankszámlán rendelkezésre áll Ha az Ügyfél számláján a megbízások fedezete nem áll rendelkezésre, akkor a tételeket sorbaállítási szerződés megléte esetén a fedezet biztosításáig, legfeljebb azonban a szerződésben meghatározott időpontig a Takarékszövetkezet automatikusan sorbaállítja. Sorbaállítási szerződés hiányában a fedezetlen megbízásokat a vonatkozó jogszabályi előírásokban meghatározott eseteket kivéve a könyvelési nap végén a Takarékszövetkezet törli. A fedezethiányról, valamint a törölt tételekről az Ügyfél a bankszámlakivonat révén kap információt. Ha az Ügyfél a megbízásnak meghatározott időpontban való teljesítését igényli, vagy az általános gyakorlattól eltérő teljesítést kíván a megbízáson, erre a Takarékszövetkezet figyelmét fel kell hívnia A meghatározott időben teljesítendő megbízásokat olyan időpontban kell a Takarékszövetkezetnek átadni, hogy a teljesítéshez szükséges idő a Takarékszövetkezet rendelkezésére álljon A Takarékszövetkezet azon megbízások teljesítését, amelyek fizetési határidőhöz vannak kötve, a határidő utolsó napján teljesíti, feltéve, hogy a megbízást az Ügyfél a bankművelet elvégzéséhez szükséges idő figyelembevételével adta meg A fizetésre vagy elszámolásra vonatkozó megbízást annak Takarékszövetkezeti teljesítéséig - a megbízás címzett felé történő Takarékszövetkezeti továbbításáig - lehet visszavonni vagy módosítani A Takarékszövetkezet visszaküldi a megbízást, ha a megbízás vizsgálata során a téves adatközlés felismerhető volt, vagy a megbízást hiányosan vagy nem a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírva állították ki. A helyesbítés, illetőleg adat-kiegészítés csak írásban, új megbízás benyújtásával tekinthető érvényesnek A Takarékszövetkezet a jogszabályba ütköző megbízások teljesítését megtagadhatja akkor is, ha azok teljesítésére szerződésben korábban kötelezettséget vállalt A Takarékszövetkezet a megbízás teljesítésének módját, ha az a megbízásban, vagy az Ügyféllel kötött szerződésben külön megjelölve nincs, maga választja meg és a költségekkel az Ügyfelet megterheli.

8 Jelentős összegű, forintban történő kifizetése esetén a Takarékszövetkezet kötelezettsége akkor áll fenn, ha az Ügyfél a kifizetés helye szerinti pénztárat - az összeget pontosan megjelölve- a kifizetés előtt egy banki nappal írásban értesíti. A jelentős összeg meghatározását kirendeltségenként jelen szabályzat melléklete tartalmazza A Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti kapcsolatok során keletkező kötelezettségek teljesítésének helye a Takarékszövetkezetnek az a szervezeti egysége, amellyel az Ügyfél, szerződést kötött, vagy az a kirendeltség, amely a pénzintézeti szolgáltatást teljesíti A Takarékszövetkezet javára történő bármely fizetés (pl.: postai befizetés, betételhelyezés, törlesztés, stb.) teljesítésének időpontja az a nap, amelyen a pénz a Takarékszövetkezet számlájára megérkezik, illetve a pénztárba befizetik, hacsak kötelezően alkalmazandó jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik A Takarékszövetkezet fizetési kötelezettsége teljesítésének időpontja az a nap, amellyel, a Takarékszövetkezet bankszámláját megterhelték Az Ügyfél a bankszámlája terhére adott megbízással vagy más módon intézkedik a szerződések alapján a Takarékszövetkezettel szemben őt terhelő fizetési kötelezettségek teljesítésére. A teljesítés elmulasztása esetén a Takarékszövetkezet jogosult követelését az Ügyfél bankszámlájának terhére érvényesíteni. Ennek eredménytelensége esetén a Takarékszövetkezet jogosult az adott szerződés biztosítékaiból magát kielégíteni, ennek eredménytelensége esetén felszámolási eljárást kezdeményezni, amelyről az Ügyfelet egyidejűleg értesíteni kell Ha a fizetés teljesítés időpontja munkaszüneti napra esik és jogszabály vagy szerződés másként nem rendelkezik -, a teljesítés napja az azt követő első banki könyvelési nap. II. BANKÜZLETI KAPCSOLATOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. A Felek együttműködési kötelezettsége 5.1. Felek a kölcsönös együttműködés követelményeinek megfelelően egymást késedelem nélkül értesítik az ügylet szempontjából jelentős körülményekről, tényekről. Az ügylettel összefüggő, egymáshoz intézett kérdésekre legkésőbb 10 munkanapon belül válaszolnak, haladéktalanul felhívják egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre, mulasztásokra. A Felek haladéktalanul értesítik egymást elnevezésük, címük, képviselőjük megváltozásáról, továbbá személyüket, jogi státuszukat érintő minden változásról legkésőbb 5 munkanapon belül. E kötelezettségek elmulasztásából eredő kár a mulasztó Felet terheli. 6 A Takarékszövetkezet Ügyfeleinek az általa nyújtandó szolgáltatásról korrekt és teljes körű tájékoztatást ad és az Ügyféllel szemben együttműködő, rugalmas, segítőkész bánásmódot tanúsít. 6 Beiktatta a 29/2010.(04.27.) sz. Ig. hat.

9 9 A Takarékszövetkezet a tájékoztatás, az Ügyféllel történő kapcsolattartás során a rendelkezésre álló eszközökkel segíti az ügyfeleit a felelős döntés meghozatalában. A Takarékszövetkezet a Fogyasztónak minősülő Ügyfeleivel fennálló személyes ügyfélkapcsolatokban különösen törekedik arra, hogy Ügyfelei megértsék a számukra ajánlott/értékesített termék/szolgáltatás kondícióit és képesek legyenek mérlegelni a bennük rejlő kockázatokat Az Ügyfél köteles 10 munkanapon belül értesíteni a Takarékszövetkezetet, ha nem érkezett meg időben valamely általa a Takarékszövetkezettől várt értesítés, különösen, ha a fizetési kötelezettség teljesítésére, illetőleg pénzkövetelés jóváírására vonatkozik. E kötelezettség elmulasztásából eredő kár az Ügyfelet terheli Bármelyik fél jogosult úgy tekinteni, hogy a másik fél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra 30 napon belül nem érkezett válasz, vagy kifogás Takarékszövetkezet a szolgáltatások feltételeinek kialakítása és a szolgáltatások nyújtása során az Ügyfél személyére tekintettel jár el. Az Ügyfél köteles a Takarékszövetkezet és közte létrejövő jogviszonyra vonatkozó információkat bizalmasan kezelni Ügyfél nem jogosult a Takarékszövetkezettel kötött szerződése alapján fennálló követeléseit a Takarékszövetkezet előzetes értesítése nélkül harmadik személyre átruházni Az Ügyfél köteles megadni minden, a személyével és az ügylettel összefüggő adatot és felvilágosítást, amelyet a Takarékszövetkezet döntéséhez, az ügylet vagy az Ügyfél megítéléséhez, illetve a Takarékszövetkezet fennálló kockázatának folyamatos figyelemmel kíséréséhez szükségesnek tart A Takarékszövetkezet minden olyan Ügyfele, amelyek felé a Takarékszövetkezet a Hpt. szerint kockázatot vállalt köteles a Takarékszövetkezet rendelkezésére bocsátani éves letéti mérlegét, eredmény-kimutatását, a mérleg kiegészítő mellékletét, pénzügyi terveit és adóbevallásait, valamint az ezekhez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést. A konszolidált beszámolót készítő vállalkozás köteles konszolidált beszámolóját is benyújtani. Egyéb rendszeres információ-szolgáltatási igényről a vonatkozó szerződések rendelkezhetnek. 7 Az Ügyfél felelős azért, hogy a Takarékszövetkezet részére általa nyújtott információk pontosak és helytállóak, és nem vezethetnek a Takarékszövetkezet megtévesztésére. A Takarékszövetkezet jogosult az Ügyfél által szolgáltatott adatok valódiságát a rendelkezésre álló törvényes eszközökkel ellenőrizni. Ha az Ügyfél a Takarékszövetkezet által meghatározott módon és határidőben nem adja át az információkat és dokumentumokat, a Takarékszövetkezet az Ügyfél kérelmének teljesítését megtagadhatja. Az Ügyfél általi tájékoztatási kötelezettség nem teljesítése valamennyi Takarékszövetkezettel kötött szerződés tekintetében súlyos szerződésszegésének minősül. A személyazonosságot, illetve a képviseleti jogot igazoló okirat hamis vagy hamísított voltából, téves fordításából eredő esetleges károkért a Takarékszövetkezet kizárólag súlyos gondatlansága esetén felel. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni a jogutódlás (öröklés) bizonyítására benyújtott okiratok esetén is A tájékoztatási kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül és az Ügyfél felel a tájékoztatási kötelezettségének megsértéséből eredő esetleges kárért. 7 Módosította a 29/2010.(04.27.) sz. Ig. hat.

10 A Takarékszövetkezet ezúton is felhívja az Ügyfelek figyelmét a PSZÁF fogyasztóvédelmi honlapjára és az ott szereplő termékleírásokra, összehasonlítást segítő alkalmazásokra (így különösen hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program stb.), annak érdekében, hogy Ügyfelei megalapozott döntéseket hozhassanak. A Takarékszövetkezet ezen PSZÁF fogyasztóvédelmi honlapra a saját honlapjáról átlinkelést biztosít Takarékszövetkezet az Ügyfél részére szóló értesítéseket (szerződéses ajánlat, nyilatkozatok, okmányok stb.) az Ügyfél rendelkezésének megfelelően a Takarékszövetkezet hivatali helyiségében az Ügyfélnek adja át, vagy az általa megadott címre küldi. Ilyen cím hiányában a Takarékszövetkezet az általa ismert címre küldi az iratokat A Takarékszövetkezet nem felel azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt vagy más, a Takarékszövetkezeten kívülálló okból a kézbesítés elhúzódik vagy eredménytelen Az Ügyfél részére szóló iratokat a Takarékszövetkezet nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Ellenkező bizonyításig az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata vagy kézjeggyel ellátott példánya vagy pedig az elküldést igazoló kézjeggyel ellátott feladójegyzék a Takarékszövetkezet birtokában van Az előző pontban foglaltak nem vonatkoznak a bankjegyekre, értékpapírokra, valamint egyéb értéket képviselő okmányokra, küldeményekre, amelyeket fokozott biztonsággal kell kezelni. A Takarékszövetkezet az adott helyzetben általában elvárható módon továbbítja ezeket a küldeményeket, de az Ügyfél költségére és kockázatára A szokásos postai idő elteltével a Takarékszövetkezet jogosult úgy tekinteni, hogy írásos értesítését az Ügyfél megkapta. 9 Postai idő - normál, ajánlott, tértivevényes, küldeménynél 5 nap, -elsőbbségi küldeménynél 1 nap. 10 Az Ügyfél és a Takarékszövetkezet között fennálló elektronikus kapcsolat esetén Takarékszövetkezet az Ügyfélnek szóló értesítéseket az Ügyfél elektronikus postaládájában helyezi el, és annak az Ügyfél általi kézhezvételét az elhelyezés időpontjában melyet a Takarékszövetkezet számítógépes rendszere minden esetben rögzít kézbesítettnek kell tekinteni. A Takarékszövetkezethez címzett írásos küldemények érkezésére a Takarékszövetkezet nyilvántartása az irányadó. A Takarékszövetkezet az Ügyfél kérésére igazolást ad a küldemény átvételéről Amennyiben az Ügyfél az értesítések tekintetében visszatartott levelezés rendelkezett, az iratok a keltüket követő napon tekintendők kézbesítettnek. 8 Beiktatta a 29/2010.(04.27.) sz. Ig. hat. 9 Módosította a 29/2010.(04.27.) sz. Ig. hat. 10 Beiktatta a 29/2010.(04.27.) sz. Ig. hat.

11 A Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának, szolgáltatási kondícióinak változásairól Ügyfeleit Hirdetmények útján, a székházában, illetve az ügyfélforgalom részére nyitva álló helyiségeiben történő kifüggesztése útján értesíti A takarékszövetkezet részére szóló írásos küldeményeket arra a címre kell küldeni, ahol az Ügyfél számláját vezetik, illetve ahol a szerződést kötötték, vagy amit a Takarékszövetkezet erre a célra megadott az Ügyfél részére Folyamatos szerződések esetén a Takarékszövetkezet évente legalább egy alkalommal, valamint a szerződés lejártakor egyértelmű, közérthető és teljes körű írásbeli kimutatást (kivonatot) köteles küldeni az Ügyfelei részére. (Hpt.206..(1). bekezdés) A számláról megküldött kimutatást a szerződés eltérő rendelkezése hiányában elfogadottnak kell tekinteni, ha az Ügyfél a kézbesítéstől számított 15 napon belül írásban nem emelt kifogást (ez nem érinti a követelés érvényesíthetőségét) Az Ügyfél - a saját költségére - a kérést megelőző 5 évben végrehajtott egyedi ügyletekről kimutatást kérhet. Az ilyen kimutatást a Takarékszövetkezet legkésőbb 90 napon belül tartozik az Ügyfélnek írásban megküldeni. (Hpt.206..(3). bekezdés) A Takarékszövetkezet a jelen szabályzat előírásainak betartása mellett jogosult az ügyfelek számlaszámainak megváltoztatására is. 6. Képviselet, ügyfél azonosítás 6.1. A Takarékszövetkezet jogosult meggyőződni az Ügyfél, illetőleg képviselője személyazonosságáról, a képviselő tekintetében pedig a képviseleti jogosultságról is. 11 A képviseleti jog igazolására a Takarékszövetkezet közokiratot, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratot fogad el. A Takarékszövetkezet a hozzá bejelentett képviselőket mindaddig az Ügyfél képviselőjének tekinti, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló értesítés a Takarékszövetkezet megfelelő szervéhez be nem érkezik Ügyleti megbízás kizárólag olyan ügyféltől fogadható el, illetve szerződéskötés, üzleti kapcsolat olyan ügyféllel létesíthető, aki azonosságát az előírt okmányokkal igazolja azokat bemutatja, vagyis a szolgáltatónál személyesen megjelenik - és az azonosítása megtörtént. Amennyiben az ügyfél nem hajlandó személyét azonosítani, a tranzakció végrehajtását meg kell tagadni A Takarékszövetkezet az Ügyfél alábbi azonosító adatait tarthatja nyilván. - név; - születési név; - születési hely, idő; Természetes személyek esetében azonosító adatok: 11 Beiktatta a 29/2010.(04.27.) sz. Ig. hat.

12 12 - anyja neve; - lakcíme, posta címe; - állampolgársága; - magyarországi tartózkodási helye; - személyigazolvány, útlevél száma, egyéb a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak, és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. Törvény szerint alkalmas igazolvány száma. Pénzügyi intézményt, céget azonosító adatok: - rövid és hosszú név; - székhely cím; - telephely cím; - adószám; - cégjegyzékszám; - egységes statisztikai számjel, - a képviseletre jogosultak neve, beosztása (azonosító adatai) Adatvédelem, adatkezelés, információnyújtás A Takarékszövetkezet a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok és a Hpt. vonatkozó rendelkezései szerint az Ügyfélnek a Takarékszövetkezethez benyújtott dokumentumokon, szerződéseken igazolásokon, nyomtatványokon feltüntetett, továbbá minden, bármely formában létrejött személyes, betét- és hiteladatait nyilvántartja, kezeli, feldogozza. Ezeket az adatokat a Takarékszövetkezet jogosult felhasználni kockázatelemzési- és mérséklési célok, továbbá az Ügyféllel történő elszámolás céljából, és a szerződésben az Ügyfél részéről felmerülő kötelezettségek és jogosultságok igazolására Az Ügyfél az ügyfélszerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a szerződés megszűnése után öt évig az Ügyfélnek a szerződési ajánlattal és a szerződéssel kapcsolatos személyes- és hiteladatait általános kockázatértékelési célból nyilvántartsa és kezelje A Takarékszövetkezet jogosult a saját üzleti helyiségeiben, valamint ATM-jeinél megjelenő személyek, Ügyfelek képrögzítő eszközzel történő megörökítésére, a készített kép tárolására, felhasználására kizárólag elszámolási, biztonsági okokból A Takarékszövetkezet a telekommunikációs hálózaton keresztül megbízást adó vagy panaszt tevő Ügyfél adatait, és magát a kommunikációt teljes részletességgel rögzítheti és tárolhatja, ideértve az Ügyféllel telefonon folytatott beszélgetéseket is. Az ily módon rögzített információ felhasználására a Takarékszövetkezet kizárólag elszámolási és biztonsági okból jogosult A Takarékszövetkezet harmadik személyek által, vagy azok közreműködésével nyújtott szolgáltatásokat ajánlhat fel az Ügyfélnek. Amennyiben az Ügyfél ilyen szolgáltatásokat igénybe vesz, az egyúttal a Takarékszövetkezetnek az Ügyfél által arra történő felhatalmazást is jelenti, hogy ezen szolgáltatásoknak az Ügyfél részére történő biztosításával, a Takarékszövetkezet és a harmadik személy, továbbá az Ügyfél és a harmadik személy közötti elszámoláshoz szükséges minden információt a Takarékszövetkezet a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak 12 Módosítás a 29/2010.(04.27.) sz. Ig. hat.