7/1997. (IV.3O.) Orosházi Önkormányzati rendelet. a lakáscélú helyi támogatásokról. egységes szerkezetben a módosítására kiadott

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7/1997. (IV.3O.) Orosházi Önkormányzati rendelet. a lakáscélú helyi támogatásokról. egységes szerkezetben a módosítására kiadott"

Átírás

1 7/1997. (IV.3O.) Orosházi Önkormányzati rendelet a lakáscélú helyi támogatásokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 12/1997. (IX.20.) Orosházi Önkormányzati, 12/1999. (X.05.) Orosházi Önkormányzati, 6/2002. (V.03.) Orosházi Önkormányzati és 12/2003. (IV.30.) Orosházi Önkormányzati rendeletekkel 12 A Helyi Önkormányzatokról szóló évi LXV. tv a, és a lakáscélú támogatásokról szóló 106/1988. (XII.26.) MT. rendelet 10. -ának (2) bekezdése alapján Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a következőket rendeli: ELSŐ RÉSZ 3 A rendelet hatálya. Általános rendelkezések (1) E rendeletben foglalt feltételek alapján önkormányzati támogatás vehető igénybe lakás építésére, vásárlására, bővítésére Orosháza közigazgatási területén. (2) E rendelet alkalmazásában támogatás a mindenkori költségvetési rendelet e célra előirányzott keretén belül kamatmentes kölcsön, visszatérítendő támogatás, vissza nem térítendő támogatás. (3) E rendelet alapján azok a családok, gyermeket egyedül nevelő szülők (a továbbiakban: egyedülálló szülők) kaphatnak támogatást, akik Orosházán lakóhellyel, annak hiányában tartózkodási hellyel vagy munkahellyel rendelkeznek a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve, egy főre jutó havi nettó jövedelme a vállalt gyermek/ek beszámításával nem lépi túl a mindenkori (bruttó) minimálbér 75%-át, 1 A rendelet hiteles szövegének a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képező papíralapú kihirdetett rendelet minősül. 2 Az január 01-től, az október 05-től, a május 11-től és május 01-től hatályos módosításokkal egybeszerkesztett szöveg. 3 A szerkezeti megjelölést megállapította a 6/2002. (V.03.) Ör. számú rendelet 1. -a. Hatályos: május 11-től. 4 Az 1. (1)-(3) bekezdéseit módosította a 6/2002. (V.03.) Ör. számú rendelet 2. -a. Hatályos: május 11-től. 5 Az 1. (1)-(3) bekezdéseit módosította a 12/2003. (IV.30.) Ör. számú rendelet 1. -a. Hatályos: május 01-től.

2 2 a méltányossági esetet kivéve az első lakásukat szerzik a saját méltányolható lakásigényük kielégítésére. (4) E rendelet alkalmazásában a lakásszerzés első lakásszerzésnek akkor minősül, ha az igénylőnek, házastársának, kiskorú gyermekének, együttköltöző családtagjainak lakástulajdona, állandó használati joga, vagy bérleti jogviszonya nincs és soha nem is volt. (5) A rendelet alkalmazásában figyelmen kívül kell hagyni az igénylő szülője özvegyi haszonélvezeti jogával terhelt lakás, családi ház tulajdoni hányadát, vagy valamennyi együttköltöző - haszonélvezettel nem terhelt - összességében 1/2 részt meg nem haladó lakás, családi ház közös tulajdoni hányadát, vagy azon lakástulajdonát, melynek bontását életveszély miatt jogerős határozattal elrendelték. (6) A méltányolható lakásigény mértéke - beleszámítva a fiatal házaspár által vállalt gyermekeket is - a következő: két személyig: 1-2 lakószoba három személy esetén: 1,5-2,5 lakószoba négy személy esetén: 2-3 lakószoba. Három vagy több gyermeket nevelő család esetében a lakásigény mértékének felső határa minden további személy esetében egy szobával nõ. (7) A rendelet alkalmazásában támogatható annak a teljes, önálló ingatlannak a megszerzése, amely legalább d.) 12 m 2 -t meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel, WC használatával, és egyedi fűtési móddal rendelkezik, és műszaki állapota alapján alkalmas az életvitelszerű ottlakásra, valamint a vízvétel lehetősége biztosított. (8) A támogatás mértékét úgy kell meghatározni, hogy az nem haladhatja meg az ingatlan vételárának, bekerülési költségének 70 %-át. (9) Nem kaphat támogatást: aki a kérelmében olyan valótlan adatot közöl, amely számára jogosulatlan előnyt jelentene, aki már egy alkalommal részesült helyi támogatásban,

3 3 d.) e.) aki a szokásos forgalmi értékekhez képest kirívóan nagyértékű ingatlant kíván szerezni, aki önkormányzati bérlakásba önkényesen költözött be, aki egyenesági rokonától vásárol lakást. MÁSODIK RÉSZ 6 Első lakást szerző fiatal házaspárok és egyedülálló szülők támogatása 2. (1) Az első lakásszerzőket - ha az igénylők 35. életévüket még nem töltötték be - kamatmentes kölcsön, visszatérítendő támogatás és vissza nem térítendő támogatásban lehet részesíteni, a költségvetési rendeletben megállapított előirányzat mértékéig. (2) A nyújtható kamatmentes kölcsön összegét a következők szerint kell megállapítani: gyermektelen családok részére ,-Ft egy gyermekes családok és egyedülálló szülők részére ,-Ft két gyermekes családok és egyedülálló szülők részére ,-Ft d.) három és többgyermekes családok és egyedülálló szülők részére ,-Ft (3) Fiatal gyermektelen házaspár gyermekvállalása esetén a kamatmentes kölcsön mellett visszatérítendő támogatást lehet megállapítani az alábbiak szerint: egy gyermek vállalása esetén ,-Ft két gyermek vállalása esetén ,-Ft (4) A kamatmentes kölcsön mellett megállapítható visszatérítendő támogatás összege fiatal egy gyermekes házaspár második gyermekvállalása esetén ,-Ft (5) A vissza nem térítendő támogatás legmagasabb összege ,-Ft. A mértéket - a rászorultság, a személyes körülmények, a megszerezni kívánt lakás értékének figyelembe vételével - a lakásügyi bizottság javaslatára a Képviselő-testület határozza meg. 6 A szerkezeti megjelölést megállapította a 6/2002. (V.03.) Ör. számú rendelet 3. -a. Hatályos: május 11-től.

4 4 Támogatás méltányosságból 3. (1) A Képviselő-testület ,-Ft-ig terjedő kamatmentes kölcsönt nyújthat azoknak a három és többgyermekes családoknak, akik a meglévő lakásukat a méltányos lakásigényt meg nem haladó mértékben bővítik, vagy életkoruk miatt nem minősülnek fiatal házaspárnak vagy meglévő - kisebb használati értékű és kisebb szobaszáma miatt nem megfelelő - lakásukat elidegenítve nagyobb használati értékű és méltányos lakásigényüknek megfelelő másik lakást szereznek. (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás megilleti a két vagy több gyermeket egyedül nevelő szülőket is. 4. A 2. (2) bekezdés szerinti támogatás nyújtható azoknak az első lakást szerző házaspároknak, akik életkoruk miatt már nem minősülnek fiatal házaspárnak, de egyikőjük életkora sem lépi túl a 40. életévet. 5. A 2. (2) bekezdés szerinti támogatás nyújtható azoknak a gyermeket nevelő 40 év alatti egyedülálló szülőknek is, akiknek már volt lakástulajdonuk, de azt a házastársi vagyonközösség megszüntetése miatt elidegenítették. 6. Az 1. (3) bekezdés pontjában foglalt feltétel hiányában is nyújtható a 2. (2) bekezdés szerinti támogatás azoknak a szakembereknek, akik az önkormányzati törvényben megjelölt kötelező feladatok, vagy más közérdekű feladatok ellátása érdekében foglalkoztatottak és megfelelnek az e rendeletben foglalt többi feltételnek. 7. A Képviselő-testület vissza nem térítendő támogatásként is nyújthatja a 2. (1) bekezdés és a 3. (1) bekezdés alapján a lakásszerzőt kamatmentes kölcsönként megillető összeget legalább 67 %-os rokkantság esetén, ha lényeges állapotjavulás nem várható. A támogatások visszafizetése 8. (1) A kamatmentes kölcsön és a visszatérítendő támogatás visszafizetésének ideje 10 év, amelyet havi egyenlő részletekben kell teljesíteni. (2) A visszatérítendő támogatást évi 10 %-os kamattal kell visszafizetni. Az éves összeg tizenketted részét kell havonta elszámolni. (3) A fiatal házaspár által vállalt gyermek/gyermekek megszületésének igazolását követő hónap első napjától a visszatérítendő támogatásból még fennálló tartozást kamatmentes kölcsönre kell változtatni. (4) Ha a fiatal házaspár által vállalt gyermek azért nem születik meg, mert a házastársak egyike elhunyt, vagy a gyermek megszületését a házastársak

5 5 egyikének legalább 67 %-os mértékű megrokkanása következtében nem vállalták, vagy a házasság orvosilag igazoltan meddő, a visszatérítendő támogatásból még fennálló tartozást kamatmentes kölcsönre kell változtatni. (5) Ha a család jövedelme a lakásszerzés után önhibájukon kívül jelentősen csökken, a törlesztésre a Képviselő-testület legfeljebb 18 hónapra halasztást engedélyezhet. Ha tartósan csökken - 67 %-os rokkantság, a házastársak egyikének halála -a kamatmentes kölcsön vissza nem térítendő támogatássá változtatható. (6) A kamatmentes kölcsönt, és a visszatérítendő támogatást járulékaival egyösszegben kell visszafizetni, ha a kedvezményezett d.) a folyamatban lévő építkezéssel az ingatlant elidegeníti, a lakást cserelakás nélkül elidegeníti, javára kikötött értékkülönbözettel másik, alacsonyabb értékű lakásért kívánja elcserélni, a lakást nem saját lakásszükségletének biztosítására használja. (7) Az eredeti feltételek szerint kell a támogatást visszafizetni, ha a lakást házasság felbontása esetén a vagyonközösség megszüntetése érdekében a házastársak egyike megváltja, azért idegeníti el, hogy építés vagy adásvétel útján Orosházán újabb azonos vagy nagyobb használati értékű lakást szerezzen. Eljárási szabályok 9. 7 (1) A költségvetési rendeletben lakáscélra biztosított keretösszeg évente két alkalommal - lehetőség szerint 1/2-1/2 arányban - kerül felosztásra a kérelmezők között. (2) A támogatás iránti kérelmeket az e célra rendszeresített nyomtatványon a Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Szociális Osztályán kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell: ba. bb. bc. a kérelmező és a vele együttélő hozzátartozója jövedelmi, vagyoni viszonyainak igazolását, adásvételi (elő) szerződést, a megvásárolandó ingatlan tulajdoni lap másolatát, 7 A 9. szövegét módosította a 12/1997. (IX.20.) Ör. számú rendelet 1. -a. Hatályos: szeptember 21-től, rendelkezéseit január 01-től kell alkalmazni.

6 6 bd. be. bf. építés esetén építéshatósági engedélyt vagy kötelezést, az építkezés, bővítés tervezett költségét, szükség szerint orvosi igazolást. Hiányos kérelem benyújtása esetén a kérelmezőt - határidő megjelölésével - fel kell hívni a hiány pótlására. (3) A kérelmek benyújtási határideje: - az első félévben biztosított összeg felhasználására: április 10., - a második félévben biztosított összeg felhasználására szeptember 10. (4) A benyújtott kérelmeket érkezési sorrendben érkeztetni kell. 10. Ha a kérelemből és mellékleteiből az állapítható meg, hogy e rendelet alapján támogatás nem nyújtható, erről a kérelmezőt a Polgármesteri Hivatal 30 napon belül tájékoztatja. 11. (1) 8 A kérelmeket a Mezőgazdasági, Ellátási és Lakásügyi Bizottság - valamennyi határidőig beérkezett kérelem figyelembevételével - a benyújtási határidő lejártát követő 7 munkanapon belül megtárgyalja, és a bizottság javaslatával ellátva a Népjóléti és Szociális Osztály terjeszti elő a soron következő képviselő-testületi ülésen. (2) A támogatást igénylőnél a lakásügyi bizottság szükség szerint helyszíni szemlét tart, illetve környezettanulmányt készít. 12. (1) A kedvezményezettekkel a polgármester írásbeli megállapodást köt. Ebben az alapfeltételek mellett ki kell kötni az azonnali visszafizetés feltételeit [8. (6) bek.], rögzíteni kell a fiatal házaspárok visszatérítendő támogatása átváltoztatásának feltételét kamatmentes kölcsönre. (2) A kamatmentes kölcsön és a visszatérítendő támogatás és járulékai visszafizetéséig az ingatlannyilvántartásban jelzálogjogot elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni a Városi Önkormányzat javára (1) A megállapított támogatás kiutalásáról a Polgármesteri Hivatal az önkormányzat számláját vezető pénzintézet útján gondoskodik. A Polgármesteri Hivatal nyilvántartja a kamatmentes kölcsönt, a visszatérítendő támogatást és a megfizetett 8 A 11. (1) bekezdés szövegét módosította a 12/1997. (IX.20.) Ör. számú rendelet 2. -a. Hatályos: szeptember 21-től, rendelkezéseit január 01-től kell alkalmazni. 9 A 13. számozatlan bekezdését (1) bekezdéssel jelöli és az alábbi (2) bekezdéssel kiegészítette a 12/1999. (X.05.) Ör. számú rendelet 1. -a. A 13. (2) bekezdését valamennyi hatályos szerződés vonatkozásában alkalmazni kell, kivéve ha az adós a 13/A szerinti szerződésmódosításra jogosult és kéri azt. Hatályos: október 05-től.

7 7 törlesztőrészleteket. A visszatérítendő támogatást a feltételek teljesítése esetén kamatmentes kölcsönre változtatja. (2) Aki szerződésben vállalt kötelezettségét két havi törlesztő részlet elmulasztásával megszegi, azt a Polgármesteri Hivatal illetékes osztálya 15 napos fizetési határidővel haladéktalanul felszólítja. Másodszori eredménytelen felszólítás után fizetési meghagyást bocsát ki a szerződésben foglalt kamat felszámolásával és bírósági úton érvényesíti az Önkormányzat követelését. Adósságkezelés 10 13/A (1) Akinek október 1-ig a kamatmentes kölcsön és a visszatérítendő támogatás valamint annak járuléka havi rendszeres törlesztésének elmulasztásával tartozása keletkezett (a továbbiakban: adós), kérheti a tartozás részletekben történő megfizetését. A részletfizetési kérelmet a fizetési felszólítás időszakában, legkésőbb a szerződés felmondásáig vagy a fizetési meghagyás kibocsátásáig lehet előterjeszteni. (2) A tartozást a Ptk. szerinti késedelmi kamattal kell megfizetni. A kamatszámítás futamideje a mulasztás kezdő hónapjával indul és a tartozás teljes megfizetésének hónapjával bezárólag tart. (3) A részletfizetés akkor következhet be, ha a felek a szerződést közös megegyezéssel módosítják. A szerződésmódosítás irányulhat az eredeti futamidőn belül a törlesztő részletek havi egyenlő mértékű megemelésére; az eredeti összegű havi törlesztő részletek megtartásával az eredeti futamidő legfeljebb 3 évvel történő meghosszabbítására; az eredeti havi törlesztő részletek megemelésére és az eredeti futamidő legfeljebb 3 évvel történő meghosszabbítására. (4) A szerződésmódosítás (3) bekezdésben foglalt változatai közül azt kell alkalmazni, amely a tartozás leggyorsabb megfizetését eredményezi, kivéve az (5) bekezdés esetét. (5) Ha az adós kéri, szociálisan hátrányos helyzetére tekintettel a (3) bekezdésben foglalt változatok közül a számára legkedvezőbb fizetési feltételekkel kell a szerződést módosítani. (6) Az (5) bekezdés alkalmazásában szociálisan hátrányos helyzetűnek kell tekinteni azt a családot, melynek fizetési nehézségei nem róhatók fel: 10 A 13. -t követően az Adósságkezelés címet és a 13/A. -t beiktatta a 12/1999. (X.05.) Ör. számú rendelet 2. -a. Hatályos: október 05-től.

8 8 d.) az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem lépi túl a közös háztartásban élők egy főre jutó jövedelme, vagy tartós beteg, vagy súlyos fogyatékos személy tartásáról gondoskodik, vagy háztartásában legalább 3 gyermeket nevel, vagy gyermekek mellett egyéb rokon tartásáról gondoskodik. (7) Ha az adós a módosított szerződésben vállalt kötelezettségét két havi törlesztő részlet megfizetésének elmulasztásával megszegi, a Polgármesteri Hivatal illetékes osztálya haladéktalanul felszólítja a teljesítésre 15 napos fizetési határidővel. Másodszori eredménytelen felszólítás után fizetési meghagyást bocsát ki és bírósági úton érvényesíti az Önkormányzat követelését. (8) Az (1) bekezdés szerinti adósok december 31-ig kérhetik a szerződésmódosítást, melynek eljárási határideje 30 nap. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti az 5/1992. (II.21.) Ö.r. számú rendelet és az azt módosító 5/1993. (II.1.) Ö.r. számú és a 9/1994. (III.16.) Ö.r. számú rendelet. 11 Kihirdetve: április 30-án. 12 A HARMADIK RÉSZ szerkezeti megjelölést Lakótelek kedvezményes juttatása címmel és a kal kiegészítette a 6/2002. (V.03.) Ör. számú rendelet 4. -a. A 14. számozását 23. -ra változtatta a 6/2002. (V.03.) Ör. számú rendelet 4. -a. Hatályos: május 11-től. 13 A HARMADIK RÉSZ szerkezeti megjelölést Lakótelek kedvezményes juttatása címmel és a kal hatályon kívül helyezte a 12/2003. (IV.30.) Ör. számú rendelet 2. -a. Az Ör. 19. (5)-(6) bekezdése alapján kötött szerződések esetében a szerződések lejártáig az Ör. 19. (7) bekezdését és a okat, az Ör. 19. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület döntésével érintett kedvezményezetteknél a 19. (5)-(6) bekezdését is alkalmazni kell továbbra is. A 23. számozását 14. -ra változtatta a 12/2003. (IV.30.) Ör. számú rendelet 2. (3) bekezdése. Hatályos: május 01-től.