RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ"

Átírás

1 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) Információ és on-line formanyomtatványok: RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőház Nonprofit Kft. Postai cím: Zsigmondy sétány 1. Város/Község: Harkány Postai irányítószám: 7815 Ország: Magyarország Címzett: Kerécz Tamás Telefon: 72/ Fax: 72/ Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal xközjogi szervezet Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): Általános közszolgáltatások Védelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek xegészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás

2 Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? nem II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Forgóeszköz hitel felvétele II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát válasszon árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően A teljesítés helye NUTS-kód b) Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye NUTS-kód c) Szolgáltatásmegrendelés x Szolgáltatási kategória 06 (az szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében) A teljesítés helye Harkány NUTS-kód HU231 II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása x Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőineklétszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet:

3 A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal): Becsült érték ÁFA nélkül: VAGY: és között A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Hitelszerződés keretében a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. részére ,- forint, 1 éves futamidejű, évente hosszabbítandó forgóeszköz hitel nyújtása. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? nem II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve) Hitelszerződés keretében a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. részére ,- forint, 1 éves futamidejű, évente hosszabbítandó forgóeszköz hitel nyújtása. Kamatbázis (kamatfizetési periódus) megjelölése: 1, vagy 3 hónapos BUBOR Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): VAGY: és között II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) nem Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

4 Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés 2011/01/03 (nap/hó/év) befejezés (nap/hó/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Nem releváns. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozójogszabályirendelkezésekre Kamatfizetés gyakorisága havi, vagy negyedéves a kamatbázishoz igazodóan, azaz 1 hónapos BUBOR esetében havi kamatfizetés, 3 hónapos BUBOR esetében 3 hónapos a kamatfizetés gyakorisága. A hitel lejárata 1 év, 1 éven belül szabadon lehívható és visszafizethető, bármikor újra lehívható. Az egyszeri díjak (pl.: kezelési költség)a hitelkeret első lehívásakor esedékesek. A rendelkezésre tartási jutalék havonta, negyedévente, vagy évente esedékes. Ajánlatkérőt fizetési kötelezettségének esedékességéről minden esetben az adott díj/kamat fizetése előtt legalább 5 banki munkanappal értesíteni kell. Az ellenszolgáltatás teljesítésére egyebekben a Kbt ában foglaltak az irányadók. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Nem releváns. III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott esetben) Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire vonatkoznak a Kbt. 60. (1) bekezdés a)-i) pontjaiban előírt kizáró okok. Ajánlatkérő az eljárásból kizárja az olyan részvételre jelentkezőt, akire, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójára, vagy a számára erőforrást nyújtó szervezetre vonatkozóan fennállnak a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-e) pontjaiban, illetve a Kbt. 62. (1)

5 bekezdésé a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok. Az eljárásban nem lehet alvállalkozó, akivel szemben fennállnak a Kbt. 61. (1) bekezdés d)-e) pontjaiban foglalt kizáró okok. A kizáró okok fenn nem állását a részvételre jelentkezőnek, a 10% feletti mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt ban foglaltak szerint kell igazolnia. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A részvételre jelentkezőre és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójára vonatkozóan: P1. a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti évi beszámolójának benyújtásával (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) a Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja alapján Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmatlan a részvételre jelentkező és a 10% feletti mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha P1. ha a 2009 év végi mérlegfőösszeg nem haladja meg az ,- forintot. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A részvételre jelentkezőre és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójára vonatkozóan: M1. A részvételi felhívás feladását megelőző 24 hónapban teljesített legjelentősebb összegű, közszolgáltató intézmények, illetve társaságok vonatkozásában hitel nyújtására vonatkozó referencia, mely tartalmazza legalább az alábbi legalább adatokat: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat. (Kbt. 67. (3) bekezdés a) pont) A referencia meglétét a Kbt. 68. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell igazolni. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmatlan a részvételre jelentkező és a 10% feletti mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha M1. nem rendelkeznek a részvételi felhívás feladását megelőző 24 hónapban összesen legalább 1 db., legalább összesen ,- forint értékben hitel nyújtására vonatkozó referenciával. A referencia vonatkozásában a hitelszerződés megkötésének időpontja az irányadó. III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) nem A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szó évi CXII. Törvény III.3.2)

6 A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? nem IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fejtája Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos x Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? nem Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: Versenypárbeszéd IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén) Létszám VAGY: minimum és, adott esetben, maximum A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? nem IV. 2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x xaz alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az ismertetőben meghatározott szempontok Szempont Súlyszám Éves kamatfelár az alapkamat felett 34 Egyszeri költség(ek) 33 Rendelkezésre tartási jutalék a le nem 33 hívott hitelrészekre IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges) IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1)

7 Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hó/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hó/év) Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (nap/hó/év) IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2010/11/24 (nap/hó/év) Időpont: 09:30 Kell-e fizetni a dokumentációért? igen Igen válasz esetén, Ár (számokkal): HUF A fizetés feltételei és módja: Az árat 25% ÁFA terheli, így a bruttó ár Ft. A részvételi dokumentáció ellenértékét átutalás útján kell a Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft számú bankszámlaszámára átutalni. A megjegyzés rovatban meg kell jelölni az utalás jogcímét: Hitelfelvétel részvételi dokumentáció forgóeszköz hitel" IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő Dátum: 2010/11/24 (nap/hó/év) Időpont: 09:30 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: 2010/12/02 (nap/hó/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén) -ig (nap/hó/év) VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: (nap/hó/év ) Időpont:

8 Hely (adott esetben): Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? nem Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot: VI.3) További információk (adott esetben) 1. A részvételi jelentkezéseket írásban, 3 példányban, a Kbt. 79. (1) bekezdésének megfelelően kell benyújtani. 2. Ajánlatkérő az eljárás során Részvételre Jelentkezőknek teljes körű hiánypótlást biztosít a Kbt a szerint. 3. A Kbt. 20. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az igazolásokat egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. 4. A részvételi jelentkezésre a Kbt. 70 (1) bekezdését, valamint ugyanezen (4)-(8) bekezdéseit megfelelően kell alkalmazni. 5. A részvételi jelentkezésre a Kbt. 70/A. (1)-(3) bekezdéseiben foglalt formai előírások az irányadók. 6. A részvételi jelentkezésben meg kell jelölni a Kbt. 71. (1) bekezdésben előírtakat. 7. Érvénytelen a részvételre jelentkezés, ha Részvételre Jelentkező nem csatol aláírási címpéldányt attól a személytől, aki a részvételi jelentkezést aláírta. Érvénytelen a részvételi jelentkezés, ha az nem cégszerűen van aláírva. 8. Részvételre jelentkezőnek 30 napnál nem régebbi cégkivonatot kell benyújtania. 9. Érvénytelen a részvételi jelentkezés, ha részvételre jelentkező ajánlatot tesz. 10. A dokumentáció átvehető kifizetést követően az átutalási igazolás bemutatása ellenében a Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. irodájában Bencze-Zelenák Ivettnél személyesen munkanapokon 09:00-15:00 óra között az részvételi határidő lejártáig, a részvételi határidő lejártának napján 08:30-09:30 óra között. Amennyiben részvételre jelentkező a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazolta és a dokumentáció megküldését írásban kérelmezte, részére a dokumentáció a Kbt. 54. (8) bekezdésében foglaltak szerint kerül megküldésre. Részvételre jelentkező köteles a dokumentáció megvásárlásával egyidejűleg megadni elérhetőségi adatait: cég neve, címe, adószáma, ügyintéző neve, telefon, telefax és cím. 11. Ajánlatkérő a Kbt (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a részvételi határidő lejártakor kezdi meg a részvételi jelentkezések bontását. A részvételi jelentkezések felbontásánál a Kbt (2) bekezdésben meghatározott személyek lehetnek jelen. A részvételi jelentkezések benyújtásának és a bontási ülésének helye: Ajánlatkérő székhelyén (7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1.) a IV. emeleten található igazgatói iroda.

9 12. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket és azok igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbban határozta meg. 13. A részvételi szakasz eredményhirdetésének időpontja: december Az egyes bírálati szempontokra adható legkisebb adható pontszám 0, a legmagasabb 100 pont, melyet a legkedvezőbb ajánlatot adó kap. Pontszámítási módszertan: Az ajánlatok minden megadott szempont szerint - szempontonként külön-külön - értékelésre kerülnek oly módon, hogy az adott szempontból legkedvezőtlenebb ajánlat 0 pontot, a legkedvezőbb ajánlat pedig 100 pontot ér. A köztes ajánlatok a legkedvezőbb és a legkedvezőtlenebb ajánlat közötti elhelyezkedésük alapján lineáris arányosítással kerülnek pontozásra annak megfelelően, hogy hol helyezkednek el a sávban. Az adott kategória súlyozásának megfelelően alakul ki a kategóriára adott pontszám. A súlyozás figyelembe vételével kialakított kategóriákra adott pontszámok összege adja az adott ajánlat pontszámát. 15. Felajánlott fedezetek: a) Jogi és pénzforgalmi fedezetek - Beszámítási jog egyéb követelések (pl. bankszámla egyenleg) terhére - Pari passu, negative pledge - Inkasszós jog bankszámlákra - Hitelarányos számlaforgalom b) Tárgyi fedezetek - ingatlanjelzálog: a hitelfelvevő összes ingatlanán, melyek könyv szerinti értéke 3,3 Mrd forint. A telephelyek 2009-ben újraértékelésre kerültek, ezek 600 millió forinttal érnek többet, mint a könyv szerinti érték. Ezt is figyelembe véve tehát 3,9 Mrd forint értékű ingatlanállomány. c) Egyéb fedezetek tárgyalás keretében meghatározandó. VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Margit krt. 85. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1024 Ország: HU Telefon: +36 1/ Fax: +36 1/ Internetcím (URL): A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: Internetcím (URL):

10 VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség esetén a VI.4.3. rovatot) A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt ában foglaltak szerint. VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Margit krt. 85. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1024 Ország: HU Telefon: +36 1/ Fax: +36 1/ Internetcím (URL): VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/10/25 (nap/hó/év) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be Hivatalos név: Dél-Dunántúli Terület-és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. Postai cím: Dr. Majorossy I. u. 36. Város/Község: Pécs Postai irányítószám: 7625 Ország: HU Címzett: dr. Poór Diána Telefon: 72/ Fax: 72/ Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) beszerezhetők Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: Postai cím: Város/Község:

11 Postai irányítószám: Ország: Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): B. MELLÉKLET A részekre vonatkozó információk A rész száma 1 meghatározás 1) A rész meghatározása 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy: Kiegészítő szójegyzék További tárgyak: 3) Mennyiség Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): VAGY: és között 4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (nap/hó/év) Befejezés (nap/hó/év) 5) További információ a részekről