A MODUL TANANYAGA NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK FINANSZÍROZÁS ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MODUL TANANYAGA NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK FINANSZÍROZÁS ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁS"

Átírás

1 Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses A projekt referenciaszáma: LLP HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány (közlemény) a szerzı nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetı felelıssé az abban foglaltak bárminemő felhasználásért. A MODUL TANANYAGA NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK FINANSZÍROZÁS ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁS Modulvezetı: József PUCSEK (HU) További modultagok: Marie PEREZ (FR-UPX) Jay MITRA (UK) Michael SCHLEICHER (DE) Isabelle Klein (FR-ESCEM) Erwan Le Saout (FR-ESCEM) 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK... 5 A) MODUL SPECIFIKÁCIÓ... 5 B) INDIKATÍV TARTALOM FEJEZET: A GLOBALIZÁCIÓS ÉS A NEMZETKÖZI MONETÁRIS RENDSZER Bevezetés Pénzügyi globalizáció Nemzetközi tıkeáramlás Pénzügyi válságok A hatékony piacok hipotézise és a spekuláció A pénzügyi piacok szabályozása Gyakorlatok, ellenırzı kérdések FEJEZET: DEVIZAPIACOK Bevezetés Azonnali és határidıs devizapiacok Származékos devizapiacok és a devizapiaci ügyletek Devizaswap (cross currency swap) Devizaopció FRA s Kamatswap (interest rate swap) Kamatopció Gyakorlatok, ellenırzı kérdések FEJEZET: A DEVIZAÁRFOLYAM BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZİI Bevezetés A devizapiacok egyensúlya és a fizetési mérleg Devizaszabályozás és ellenırzés A devizaárfolyam alapvetı meghatározó tényezıi A vásárlóerı-paritás elmélete A kamatparitás elmélete A fizetési mérleg elmélet Az árfolyamok elırejelzése A technikai elemzés Fundamentális elemzés Gyakorlatok, ellenırzı kérdések FEJEZET: A NEMZETKÖZI KOCKÁZATOK KEZELÉSE Bevezetés Devizakockázat A devizakockázat fogalma A devizakockázat lefedésének eszközei Kamatkockázat (kamatláb-kockázat) A kamatkockázat fogalma A kamatkockázat lefedésének eszközei Hitelkockázat Gyakorlatok, ellenırzı kérdések

3 5. FEJEZET: NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK A VÁLLALKOZÁSOK GAZDÁLKODÁSÁBAN Bevezetés Bankgaranciák és a nemzetközi fizetési eszközök Bankgaranciák A nemzetközi fizetések eszközei Exportfinanszírozás Rövid lejáratú finanszírozás Közép- és hosszú lejáratú finanszírozás Külföldi beruházások (FDI Foreign Direct Investment) finanszírozása és projektfinanszírozás Tızsdei bevezetés Gyakorlatok, ellenırzı kérdések II. FINANSZÍROZÁS ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁS A) MODUL SPECIFIKÁCIÓ B) INDIKATÍV TARTALOM FEJEZET: A SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ TARTALMÁNAK ELEMZÉSE Bevezetés A mérleg elemzése A források szerkezete Az eszközök struktúrája Az eredménykimutatás és a közbensı eredménykategóriák Számviteli konszolidáció A pénzügyi folyamatok kimutatásai Finanszírozási tábla Felhasználás-forrás táblázat A forgótıke változásának táblája: Cash flow kimutatás Gyakorlatok, ellenırzı kérdések FEJEZET: A CASH FLOW KIMUTATÁS (IAS/IFRS) Bevezetés A mőködési tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok Befektetési tevékenységgel összefüggı pénzáramok A finanszírozási tevékenységgel összefüggı pénzáramok A cash flow kimutatás elemzése Gyakorlatok, ellenırzı kérdések FEJEZET: FINANSZIROZÁSI DÖNTÉSEK Bevezetés Saját (belsı) finanszírozás és külsı finanszírozás Pénzügyi tıkeáttétel F. Modigliani és M. Miller tétele Hosszú távú eladósodás Hosszú lejáratú bankhitel Kötelezvényhitel (kötvényhitel)

4 Lízing Rövid távú eladósodás Rövid lejáratú hitelek Egyéb rövid lejáratú finanszírozási technikák Pénzgazdálkodás cash menedzsment Gyakorlatok, ellenırzı kérdések FEJEZET: BEFEKTETÉSI DÖNTÉSEK Bevezetés Feltételezések Nettó cash flow Aktualizálási ráta (diszkontráta) Beruházási döntések kritériumai biztos jövı feltételezése mellett Nettó jelenérték (NPV) Belsı megtérülési ráta Egyéb hagyományos módszerek Jövedelmezıségi index (profitability value index) Megtérülési idı A hagyományos módszerek korlátai Beruházási döntések bizonytalan (nem kockázatmentes) jövı esetén Gyakorlatok, ellenırzı kérdések FEJEZET: A VÁLLALAT ÉRTÉKELÉSE Bevezetés A saját tıke költsége Az adósság költsége Súlyozott átlagos tıkeköltség (WACC Weighted Average Cost of Capital) Gyakorlatok, ellenırzı kérdések C) NEMZETI SAJÁTOSSÁGOK NÉMETORSZÁG FRANCIAORSZÁG NAGY-BRITANNIA MAGYARORSZÁG

5 A) MODUL SPECIFIKÁCIÓ I. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK A MODUL PEDAGÓGIAI CÉLKITŐZÉSEI A nemzetközi monetáris rendszer mőködésének alapos megismerése A devizapiacok mőködésének, és az ott folyó tranzakciók megértése A különbözı kockázattípusok és fedezésük lehetséges eszközeinek megismertetése Megérteni és elsajátítani a vállalkozás nemzetközi pénzgazdálkodásával kapcsolatos eszközöket 1. FEJEZET A GLOBALIZÁCIÓ ÉS A NEMZETKÖZI MONETÁRIS RENDSZER A fejezet célja a pénzügyi globalizáció folyamatának áttekintése, rámutatva annak pozitív és negatív következményeire. Ugyancsak ez a fejezet tárgyalja a pénzügyi és monetáris válságok kialakulásának okait. Végül a fejezet célul tőzi ki a nemzetközi pénzügyi piacok megismertetését. A fejezet tartalma: 1. Bevezetés 2. Pénzügyi globalizáció 3. Nemzetközi tıkeáramlás 4. Pénzügyi válságok 5. A hatékony piacok elmélete és a spekulációk 6. A pénzügyi piacok szabályozása 7. Gyakorlatok 2. FEJEZET DEVIZAPIACOK Ezen második fejezet két fı részre tagolódik: az elsı a devizapiacok, a második a devizapiacokon folyó tranzakciók bemutatását célozza. A fejezet tartalma: 1. Bevezetés 2. Azonnali és határidıs devizapiacok 3. Származékos devizapiacok és a devizapiaci ügyletek 4. Gyakorlatok 3. FEJEZET A DEVIZAÁRFOLYAM BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZİI A fejezet fı célkitőzése a devizaárfolyam változásainak megmagyarázása. Így bemutatjuk az árfolyam legfontosabb meghatározóit, mint a fizetési mérleg, a folyó fizetési mérleg egyenlege, a vásárlóerı-paritás és a kamatláb. Ez a fejezet tárgyalja az árfolyam más befolyásolóit is, mint például a portfolió-elmélet. 5

6 A fejezet tartalma: 1. Bevezetés 2. A devizapiacok egyensúlya és a fizetési mérleg 3. Devizaszabályozás és ellenırzés 4. A devizaárfolyam alapvetı meghatározó tényezıi 5. Az árfolyamok elırejelzése 6. Gyakorlatok 4. FEJEZET A NEMZETKÖZI KOCKÁZATOK KEZELÉSE A fejezet elsıdleges célja a nemzetközi pénzügyi piacok kockázatainak bemutatása. Így a «pozíció»-hoz kapcsolódó kockázatok, az árfolyam emelkedésének, illetve csökkenésének kockázatai és egyéb kockázatok. A fejezet ugyancsak foglalkozik az egyes kockázatok lefedésének eszközeivel. A fejezet tartalma: 1. Bevezetés 2. Devizakockázat 3. Kamatkockázat 4. Hitelkockázat 5. Gyakorlatok 5. FEJEZET NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK A VÁLLALKOZÁSOK GAZDÁLKODÁSÁBAN A fejezet célja, hogy összefoglaló képet adjon a vállalkozás legfontosabb gazdálkodási elemeirıl a nemzetközi pénzügyek területén. Kiemelt figyelmet szentelünk a vállalkozás nemzetközi tevékenysége (export, import, finanszírozás stb.) kockázatainak csakúgy, mint azok kivédésének. A fejezet tartalma: 1. Bevezetés 2. A bankgaranciák és a nemzetközi fizetési eszközök 3. Exportfinanszírozás 4. A külföldi beruházások finanszírozása és projektfinanszírozás 5. A tızsdei bevezetés 6. Gyakorlatok Szakirodalom 6

7 B) INDIKATÍV TARTALOM 1. FEJEZET: A GLOBALIZÁCIÓS ÉS A NEMZETKÖZI MONETÁRIS RENDSZER A fejezet célja a pénzügyi globalizáció folyamatának áttekintése, rámutatva annak pozitív és negatív következményeire. Ugyancsak ez a fejezet tárgyalja a pénzügyi és monetáris válságok kialakulásának okait. Végül a fejezet célul tőzi ki a nemzetközi pénzügyi piacok megismertetését. A fejezet tartalma: 1. Bevezetés 2. Pénzügyi globalizáció 3. Nemzetközi tıkeáramlás 4. Pénzügyi válságok 5. A hatékony piacok elmélete és a spekulációk 6. A pénzügyi piacok szabályozása 7. Gyakorlatok 1.1. Bevezetés Az egyes nemzetek egymás között mindig tartottak fenn, és fejlesztettek gazdasági kapcsolatokat. A nemzetközi kereskedelem elmélete századokon keresztül (a XVI. Századi merkantilista iskoláktól napjainkig) folyamatosan fejlıdött a protekcionista közelítéstıl a szabad-kereskedelem felé a komparatív elınyök szabályai alapján. Nyilvánvalóan a javak, a szolgáltatások és a termelési tényezık reálcseréje egyúttal pénzügyi folyamatokat, mozgásokat idézett elı. Következésképpen amennyire az egyes országok függetlenek a javak piacán, annyira függetlenek a monetáris piacon. A nemzetközi gazdasági kapcsolatokat tehát két aspektusból szemlélhetjük : reálfolyamatok (javak, szolgáltatások, termelési tényezık) és pénzügyi tényezık (fizetési rendszer, devizaválasztás stb.) szempontjából. A kereskedelem ez utóbbi komponense, amit nemzetközi pénzügyeknek nevezünk Pénzügyi globalizáció Mit értünk pénzügyi globalizáció alatt? Ez tulajdonképpen egy dinamikus folyamat vége, amely radikálisan átalakítja a nemzetközi pénzügyi rendszer szabályait. 7

8 Azt mondhatjuk, hogy a 70-es évek elejére tehetı a kezdete, és a 90-es évek elejére a kiteljesedése. Ez a folyamat átalakítja a szigorú, pontos, részletekbe menı, a legbefolyásosabb államok által diktált és ellenırzött szabályozást egy olyan rendszerré, amelynek a leglényegesebb jellemzıje a szabályok hiánya szokás pénzügyi deregulációról beszélni és amelyben az államoknak nincs többé ellenırzési hatalma. İk ugyanolyan privát szereplıivé válnak a rendszernek, mint a többi szereplı. Melyek ezek a szabályok? - A devizaárfolyam (az egyes pénznemek átváltási árfolyama) fixl (A második világháborút követıen az amerikai dollár kulcsvalutává válik. Ez az egyetlen valuta, amely közvetlenül aranyra váltható; 35 dolláros unciánként áron rögzítve. Minden más valuta a dollárral szemben átváltható (konvertibilis) rögzített árfolyamon. A megállapodás egyes tagországainak nemzeti bankjai hivatottak ezt az átváltási árfolyamot garantálni.) - a pénzügyi közvetítık jelenléte, akik a hitelezık és kölcsönfelvevık közötti tranzakciókat végzik (ez a funkció kizárólag a bankok számára fenntartott). - a feltételrendszer, amely mellett elıbbiek a pénzügyi tranzakciókat végzik. A pénzügyi intézmények és bankok többsége állami ellenırzés alatt áll. A hitelezés tehát keretek közé szorított, a hitelkamat «irányított». - a tıkepiac «rekeszekre osztott». Az egyes rekeszekbe tartozó funkciók (rövid lejáratú, hosszú lejáratú, határidıs stb. «termékek») csak a megfelelı (kijelölt) bankok számára elérhetık, fenntartottak és az egyes rekeszek elszigeteltek. Ez a szervezés nem tette lehetıvé a tıkekínálat és kereslet globális konfrontációját. - a tıkemozgások szigorúan ellenırzöttek. Könnyen megérthetı, hogy egy olyan rendszerben, ahol az árfolyamok és a kamatok rögzítettek, és amelyben a fizetési mérlegek kötelezı jelleggel kiegyensúlyozandók amelynek biztosítása egyébként a Nemzetközi Valutaalap alapvetı funkciója a nemzetközi tıkemozgások szintén törvényszerően szigorú szabályok alá esnek. Ezeknek a szabályoknak az és közötti gyors eltőnése teremtette meg a pénzügyi globalizáció feltételeit. A pénzügyi globalizáció tehát a pénz egy világmérető egységes piacának létrejöttét jelenti A globalizáció folyamatát a három «D» szabályára szokták visszavezetni (a francia elnevezések kezdıbetőjébıl kiindulva): «désintermédiation», «décloisonnement» és «déréglementation» A désintermédiation-t úgy értelmezhetjük, mint a «hitelt felvevı» gazdaságából a pénzügyi piacok gazdaságába történı áttérést. Ebben az esetben a vállalkozások finanszírozása és a kihelyezései közvetlenül a pénzügyi piacon bonyolódnak a pénzügyi közvetítık bekapcsolódása nélkül. A décloisonnement azt jelenti, hogy a piacok ettıl kezdve nincsenek «rekeszelve», tehát a pénzpiaci szereplık különbözı piacokon is tevékenykedhetnek. 8

9 A déréglementation a piacot (vagy egy tevékenységi szektort) meghatározó, korlátozó szabályok «felpuhulását» jelenti. A pénzügyi globalizáció következményei : A pénzügyi globalizáció pozitív hatásai : - alacsonyabb költségő finanszírozás - a források jobb allokációja - a világmérető növekedés finanszírozása le A pénzügyi globalizáció negatív hatásai : - a nemzetgazdaságok önállóságának elvesztése - az árfolyamok ingadozása - rendszeresen jelentkezı kockázatok 1.3. Nemzetközi tıkeáramlás A nemzetközi tıkeáramlás leggyakoribb formái a következık : - Közvetlen befektetések a vállalat ellenırzése érdekében (külföldi vállalkozásban történı részesedés-szerzés) - Portfolió-befektetések kihelyezési céllal (részvények, kötvények) - Egyéb befektetések (export-import-hoz kapcsolódó kereskedelmi hitelek + nem kereskedelmi célú hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök) A közvetlen tıkebefektetés a következıkrıl történı lemondás alternatívája : - javak exportálása - a termelési engedély, licenc átadása külföldi termelı részére (hitelnyújtás a külföldi termelı számára) Ugyanakkor jelentıs elınyökkel is jár : - lokalizáció a termelési tényezık árának és a szállítási költségek alacsonyabb szintje - internalizáció a technológia-transzfer hatékonyabb ellenırzését teszi lehetıvé, csökkenti az információ-torzulás, bizonytalanság szintjét Pénzügyi válságok A monetáris és pénzügyi válság egyszerre érinti a devizapiacokat és a tızsdét. A monetáris válság egy ország vagy egy országcsoport valutáját érinti. Ennek a valutának az árfolyama más devizákhoz képest jelentıs ingadozást mutat. A pénzügyi válság egy ország vagy országcsoport tızsdei- és hitelpiacát érinti. A pénzügyi válságot egy a piac szereplıi által érzékelt következı kockázatok egyikének érvényesülése okozza : 9

10 - piaci kockázatok (árfolyam- és devizakockázat) - hitelkockázat (a partner vagy egy egész ország fizetésképtelenségével kapcsolatos) - likviditási kockázat Ezek a kockázatok önmagukban nem rendkívüliek, de abban a pillanatban, hogy egyikük felbukkanása rendszeres hatást fejt ki, különbözı pénzügyi válságjelenségek jelentkezhetnek, mint például : - hitelszőkülés (credit crunch) - a minıség felé menekülés (flight to quality) - a likviditás irányába történı menekülés (flight to liquidity) - monetáris válság - likviditási válság (liquidity squeeze) A monetáris és pénzügyi válságot tehát több tényezı magyarázza : - maguk a pénzügyi piacok (endogén válságok) - piacon kívüli tényezık (exogén válságok) Az 1980-an követı pénzügyi legjelentısebb válságok : bankválság (Mexikó) tızsdekrach (USA) az európai monetáris rendszer válsága mexikói gazdasági és pénzügyi válság ázsiai válság pénzügyi válság (Oroszország) és gazdasági és pénzügyi válság (Brazília) tızsdekrach (Törökország) gazdasági és pénzügyi válság (Argentína) ingatlanpiaci válság (USA) (A pénzügyi válságok részletes listája megtalálható a honlapon: «Liste des crises monétaires et financières» francia nyelven) 1.5. A hatékony piacok hipotézise és a spekuláció A tızsdei piacok hatékonysága a pénzügyi szakirodalomban bıségesen tárgyalt téma. Így a hatvanas évek elején megszületett a pénzügyi piacok elmélete a modern pénzügyek úttörı munkáinak eredményeként. A hatékony piacok elmélete a modern pénzügyekkel együtt született a hatvanas években, és a hatékonyságot egy szervezet funkcióinak megvalósítására való általános alkalmasságaként értelmezi. Egy piac tehát hatékony, ha az ott kialakuló árak megbízható információként szolgálnak a befektetési döntések meghozatalához : Ebben a hipotézisben az információ egy lényeges változó. Általában hatékonynak tekintünk egy piacot, amennyiben megvalósítja : - a források optimális allokációját, - a tıke-kereslet / -kínálat egyensúlyát a lehetı legalacsonyabb költség mellett 10

11 Egy másik megközelítés szerint a hatékony piac az, amely minden rendelkezésre álló, releváns információt visszatükröz. Az elmélet pontosítja, hogy a hatékony piac három típusa létezik a rendelkezésre álló információk függvényében : A hatékony piacok hipotézise «enyhe» változatában feltételezi, hogy az árak minden információt visszatükröznek, amit az árak idısora (fejlıdési folyamata) tartalmaz. A hatékony piacok hipotézise «közepesen erıs» változatában feltételezi, hogy az árak minden rendelkezésre álló nyilvános információt visszatükröznek. A hatékony piacok hipotézise «erıs» változatában arra épít, hogy a részvények (értékpapírok) árában minden nyilvános és magánjellegő információ visszatükrözıdik. Allokációs hatékonyságról beszélünk, amennyiben a piac képes a tıkét a leghatékonyabb felhasználás felé irányítani, és ezáltal a gazdaság megfelelı fejlıdését biztosítani. Lehetetlen tehát egy egyén gazdagságát növelni anélkül, hogy egy másiké csökkenne. Az általános egyensúly tiszta és tökéletes versenypiacon értelmezhetı. Mindemellett miután ez a változat nem «tesztelhetı» - a kutatók kénytelenek voltak más, tesztelhetı definíciót felállítani, ami a hatékonyság két újabb értelmezésének megszületését eredményezte. Operatív (gyakorlati) hatékonyságról beszélünk, amennyiben a pénzügyi közvetítık a tıke kínálói és keresıi között minden lehetséges konvergenciát megkeresnek. Ez a kapcsolatteremtés a legalacsonyabb költségek mellett kell, hogy történjen, azonban a közvetítık számára jövedelmet kell, hogy eredményezzen. Ebben az esetben különösen a piacon érvényesülı likviditást és atomizálódást tartjuk szem elıtt. Végül, információs hatékonyságról beszélünk, amikor egy részvényre vonatkozó információk összessége tükrözıdik a részvények árában abban a pillanatban, amikor az információ nyilvánosságra kerül. Feltételezett, de nem bizonyított, hogy az információs hatékonyság a piacok allokációs hatékonyságának elengedhetetlen feltétele. Ez utóbbi hatékonysági forma érdekel közelebbrıl minket. A hatékonyság keresése gyakran vezet a piac tökéletlenségeinek, a piaci szereplık gyakran kevéssé racionális viselkedésébıl adódó információs anomáliák elemzéséhez, Úgy tőnik, a pénzügyi piacok hatékonyságának hiánya a legkedvezıbb helyzet a spekulánsok számára, mivel a szokásosnál magasabb jövedelem megszerzésének lehetıségével kecsegtetnek, Azonban a piaci közremőködık bármilyen természetőek legyenek nem érdekeltek ebben, mivel a piacok hatékonyságának teljes hiánya gazdasági káoszhoz és magának a piacnak az eltőnéséhez vezethet. A pénzügyi spekuláció értékpapírok (részvények, kötvények, másodlagos pénzügyi termékek) eladását vagy vételét jelenti a tızsde szervezett piacán annak reményében, hogy az árfolyamok jövıbeni alakulása nyereséget eredményez, ugyanakkor elfogadva azt a lehetıséget is, hogy ez végsı eredmény veszteségként jelentkezik. A spekuláns tehát az idıbeni eltérésekkel játszik, amely különbözı tranzakciók formájában testesül meg a nyereség realizálása érdekében (a jövıre vonatkozó elırelátása függvényében. 11

12 1.6. A pénzügyi piacok szabályozása A pénzügyi piacok és a pénzügyi intézmények utóbbi években bekövetkezett gyors fejlıdése mind nemzetközi, mind nemzeti szinten szükségessé teszi a pénzügyi szabályozás folyamatos fejlesztését, átalakítását. A banki szabályozás vonatkozásában kiemelkedı jelentıségőek a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság által kibocsátott ún. tıkeszabványok, amelyek több EU direktíva alapját is képezik. A bázeli tıkeszabványok célja, hogy nemzetközi szinten is versenysemleges szabályozási alapelveket fogalmazzon meg és érvényesítsen, ezáltal erısítse a bankok biztonságát és egyúttal védje az ügyfelek érdekeit. A 2004-ben megalkotott új bázeli szabályok (Bázel II.) alapvetıen megváltoztatják a banki szabályozás elveit és gyakorlatát egyaránt. A Bázel II-n alapuló EU-direktívák hazai jogba történı beillesztése nyarán történt meg.(a Bázel II-n alapuló 2006/48/EC direktívát a évi LI. Törvény ülteti át a hazai jogba.) A banki szabályozás kulcseleme a vállalt kockázatokkal arányos tıkeszükséglet meghatározása, a tıke szolgál ugyanis a keletkezı veszteségek forrásául, ezáltal védve a betéteseket és egyéb ügyfeleket. Kiemelten fontos tehát a kockázatok pontos mérése és a veszteségek lehetséges fedezetéül szolgáló tıkeszükséglet meghatározása. Magyarországon a pénzügyi piacok szabályozásának központi szereplıje a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete. A Felügyelet céljai, feladatai: A Felügyelet az Európai Unió felügyeleti közösségének tagjaként, az integrálódó pénzügyi piacon - biztosítja a pénzügyi piacok megbízható, folyamatos és átlátható mőködését; - erısíti a pénzügyi piacok iránti bizalmat; - elımozdítja a pénzügyi piacok tisztességes versenyen alapuló fejlıdését; - védi a piaci szereplık jogos érdekeit; - szolgálja a fogyasztói döntések kockázatának csökkentését a szükséges információk hozzáférhetıségének biztosításával; - aktívan részt vesz a pénzügyi bőnözés visszaszorításában. Forrás: PSZÁF honlapja nyitólap: A pénzügyi szolgáltatási szektor szabályozásának aktuális kérdéseirıl további részletes információk olvashatók a következı honlapon: Gyakorlatok, ellenırzı kérdések Feleletválasztós kérdések: 1. Válassza ki a következı megállapítások közül az igazat (igazakat)! a) A pénzügyi globalizáció a pénz egy világmérető egységes piacának létrejöttét jelenti. 12

13 b) A pénzügyi globalizáció egyik pozitív hatása, hogy megszőnik az árfolyamok ingadozása. c) A pénzügyi globalizáció egyik pozitív hatása az alacsonyabb költségő finanszírozás. d) A pénzügyi globalizáció együtt járt a piacot (vagy egy tevékenységi szektort) meghatározó, korlátozó szabályok «felpuhulásával». Megoldás: a), c) és d) 2. Válassza ki a következı megállapítások közül az igazat (igazakat)! a) A nemzetközi tıkeáramlás leggyakoribb formái között találjuk a külföldi vállalkozásban történı részesedés-szerzést. b) A közvetlen tıkebefektetés a javak exportálásáról történı lemondás alternatívája. c) A közvetlen tıkebefektetés a termelési tényezık árának és a szállítási költségek magasabb szintjét eredményezi. d) A közvetlen tıkebefektetés a technológia-transzfer hatékonyabb ellenırzését teszi lehetıvé. Megoldás: a), b) és d) 3. Válassza ki a következı megállapítások közül az igazat (igazakat)! a) A monetáris válság egy ország vagy egy ország csoport valutáját érinti. b) A pénzügyi válság egy ország vagy ország csoport tızsdei- és hitelpiacát érinti. c) A monetáris és pénzügyi válság egyszerre érinti a devizapiacokat és a tızsdét. d) A monetáris és pénzügyi válságot csak a piacon kívüli tényezık magyarázzák Megoldás: a), b) és c) 4. Válassza ki a következı megállapítások közül az igazat (igazakat)! a) A hatékony piacok elmélete szerint egy hatékony, ha az ott kialakuló árak megbízható információként szolgálnak a befektetési döntések meghozatalához. b) Allokációs hatékonyságról beszélünk, amennyiben a piac nem képes a tıkét a leghatékonyabb felhasználás felé irányítani. c) Operatív (gyakorlati) hatékonyságról beszélünk, amennyiben a pénzügyi közvetítık a tıke kínálói és keresıi között minden lehetséges konvergenciát megkeresnek. d) Információs hatékonyságról beszélünk, amikor egy részvényre vonatkozó információk összessége tükrözıdik a részvények árában abban a pillanatban, amikor az információ nyilvánosságra kerül. Megoldás: a), c) és d) 5. Válassza ki a következı megállapítások közül az igazat (igazakat)! a) A bázeli tıkeszabványok célja, hogy nemzetközi szinten is versenysemleges szabályozási alapelveket fogalmazzon meg. b) A banki szabályozás kulcseleme a vállalt kockázatokkal arányos tıkeszükséglet meghatározása. c) Az EU szabályozása lényegében független a bázeli tıkeszabványoktól. d) Magyarországon a pénzügyi piacok szabályozásának központi szereplıje a Központi Bankfelügyelet. Megoldás: a) és b) 13

14 Esszékérdések: 1. Mutassa be a pénzügyi és monetáris válságok kialakulásának folyamatát, okait, tényezıit, különös tekintettel a jelenlegi válságra! 2. Fejtse ki a pénzügyi globalizáció és a világmérető válság kibontakozásának összefüggéseit! 14

15 2. FEJEZET: DEVIZAPIACOK Ezen második fejezet két fı részre tagolódik: az elsı a devizapiacok, a második a devizapiacokon folyó tranzakciók bemutatását célozza. A fejezet tartalma: 1. Bevezetés 2. Azonnali és határidıs devizapiacok 3. Származékos devizapiacok és a devizapiaci ügyletek 4. Gyakorlatok 2.1. Bevezetés A pénzügyi folyamatok sokkal erıteljesebben mint mások mintegy harminc éve különösen érintettek a gazdaság világméretıvé válásának folyamata által. A devizaellenırzés, és a tıkepiacra nehezedı kényszerek eltőnése, a verseny erısödése radikálisan átalakította a nemzetközi kockázatok kezelését és a finanszírozást. Ez magyarázza a azt a kiemelt szerepet, amit ebben a fejezetben a devizapiacokkal kapcsolatos ismereteknek szentelünk. A pénzügyi piacok azt a helyet jelölik, ahol a tıke és a származékos termékek kereslete és kínálata materializálódik. A pénzügyi instrumentumok azok az értékesíthetı értékhordozók, amelyek ezeken a piacokon megvalósuló cserét lehetıvé teszik. Mindegyikük egy speciális piac kereskedésének tárgyát képezi: - a pénzpiac, ahol a rövid lejáratú kölcsön- és betétinstrumentumok, kincstárjegyek stb. kereskedése folyik ; - a tıkepiac, ahol a közép- és hosszú lejáratú finanszírozási eszközök kereskedése folyik, mint a részvények és a kötvények ; - a devizapiacon a devizák kereskedése zajlik ; - származékos termékek piaca, ahol a különbözı piacokon érvényesülı kockázatok lefedését lehetıvé tevı eszközök kereskedése folyik. Ilyen kockázatok : az árfolyamkockázat, a kamatok változásával összefüggı kockázat vagy a részvények árfolyamváltozásának kockázata. A devizapiacon amelynek «ritmusát» alapvetıen a világgazdaság hullámzó fejlıdése adja a külföldi devizák mindennapos cseréje zajlik. A devizapiac lényegében egy bankközi háló, amelyet a sokszoros elágazódás és az abszolút nemzetköziesedés jellemez. A többi pénzügyi piaccal ellentétben itt nem létezik szabályozó «hatóság», a devizapiac folyamatosan funkcionál. Egy devizaügylet lényege nem más, mint egy pénznemet vásárolni és egy másik pénznemben kifizetni az ellenértéket. Az árfolyam a két pénznem közötti viszony. Azt jelzi, hogy egy adott pénznem egységéért hány egységet kell adni a másik pénznembıl. 15

16 A deviza egy adott pénznem a többi pénznemhez valóviszonyában. Egy deviza teljes konvertibilitásáról beszélünk, ha azt minden korlátozás nélkül elcserélhetjük (átválthatjuk) egy másik teljes konvertibilitású devizára Azonnali és határidıs devizapiacok Az azonnali (vagy prompt devizapiacon (spot) a vásárolt deviza azonnali «leszállítása» és ellenértékének azonnali kiegyenlítése történik. Másképpen fogalmazva, ha valaki egy devizát kíván ma vásárolni mai átvétellel, napi áron, akkor ı az azonnali devizapiacon vásárol. Az azonnali árfolyam igen érzékenyen reagál a gazdasági konjunktúra változásaira. Ez egészen egyszerően azért van így, mert a nemzetközi folyamatok elsı szakaszáról van szó, és az ügylet néhány másodperc alatt létrejön. A legjelentısebb azonnali devizapiacok a leglikvidebb piacok, és az árfolyamok egy nap leforgása alatt milliószor változhatnak annak függvényében, hogy új vételi vagy eladási szándékok érkezte-e. Az azonnali ügyletek értéknapja Az azonnali piacon az árfolyam a tranzakció napján rögzített («effektív» nap), és a tényleges átváltás a lehetı legrövidebb idın belül megtörténik. Egy «azonnali» lebonyolítás standard ideje az ügylet megkötését követı két nap. Ezt az azonnali ügyletek értéknapjának nevezzük, amely tehát az a naptári idıpont, amelytıl kezdve az új tulajdonos a devizával ténylegesen rendelkezik. Ez csökkenti a lebonyolítás kockázatát és elegendı idıt biztosít az ügylet részleteinek megerısítésére és arra, hogy a szerzıdı felek a lebonyolítással kapcsolatos rendelkezéseiket egymásnak megadják. Például, azt mondhatjuk, hogy egy standard azonnali ügyletnek, amelyet június 13-án kötöttek az értéknapja június 15., kivéve azt az esetet, amikor az egyik pénzügyi piac esetében a június 14. vagy 15. munkaszüneti nap, amikor az értéknap június 16. lesz. Amennyiben a standard azonnali ügylet megkötését követı második nyitvatartási napon nem történik meg a rendezés, kamatkötelezettség lép fel annál a félnél, amelyik «szállítási» kötelezettségének nem tett eleget. A napon belüli rendezés rendszerének 1990-es években végbement fejlıdésével (a valós idıben történı rendezés rendszere Real Time Gross Settlement RTGS) az ügylet realizálható másnapi értéknappal és akár aznapi értéknappal is. Az azonnali piac lényegében a következıkkel jellemezhetı: - bankközi piac (a bankok a piac legfontosabb szereplıi), - folyamatos piac (a konvertibilis devizák jegyzése minden nap 24 órában mőködı piacon történik), - kölcsönös megegyezés alapján mőködik (a két közremőködı szabadon állapodik meg az árfolyamot és az ügylet összegét illetıen) Ezek a feltételezések szükségessé teszik, hogy az azonnali piac likvid és átlátható legyen. A jegyzés két ár formájában történik : egy vételi ár és egy eladási ár formájában. Így a Párizsban közzétett 1,5810/1,5820 EUR/USD árfolyam alatt azt kell érteni, hogy a jegyzı 1,5810 euróért kész dollárt vásárolni, és a 1,5820 euróért kész azt eladni. A két árfolyam 16

17 közötti különbség a spread (vagy marge), esetünkben 10 pont. Az esetünkben 10 pontot elérı spread általában igen alacsony a jelentıs verseny következtében. Ugyanakkor a spread tágulhat például a devizapiacok feszültségének vagy jelentıs bizonytalanságának periódusaiban A határidıs devizapiac a határidıs ügyletek (forward) realizálásának színhelye. Ezek az ügyletek az azonnali ügyletektıl abban különböznek, hogy a pénzek cseréjére egy késıbbi, meghatározott idıpontban kerül sor, miközben a csere feltételeit az ügylet megkötésének idıpontjában rögzítik. A lejárat néhány naptól akár több mint egy évig is terjedhet. A standard lejáratok a 30 nap, 60 nap, 90 nap, 180 nap és egy év. A határidıs piacokon két típusú ügyeletet különböztethetünk meg: - outright forward devizaátváltás, amely egy határidıs devizaügylet az árfolyam garantálása érdekében. A devizakereskedı és ügyfele megállapodik egy meghatározott mennyiségő deviza meghatározott árfolyamon történı vételérıl vagy eladásáról, amelynek teljesítése egy késıbbi idıpontban történik. Nevezhetjük még direkt vagy sima határidıs konverziónak is - megkülönböztetve a swaptól hiszen itt egyetlen konverzióról van szó. Az outright forward ügylet felhasználásának legjellemzıbb esetei: o Az importkifizetéshez szükséges deviza megvétele o A jövıbeli exportbefolyás eladása o Az idegen deviza-befektetés értékének védelme o Az idegen deviza-hiteltörlesztés nagyságának rögzítése - a másik devizaügylet keretében egy külföldi deviza azonnali vételérıl és annak ezzel egyidejő határidıs eladásáról van szó (vagy fordítva), egyfajta árfolyamgarancia megszerzése érdekében. Ebben az esetben deviza swap-ról beszélünk. A deviza swap tehát nem más, mint egy spot, és egy ellentétes irányú, éven belüli outright ügylet összekapcsolása, tehát két azonos devizanemre szóló, de ellentétes irányú és eltérı idıpontban megvalósuló ügylet. valójában annyi történik, hogy az ügylet során két résztvevı fél meghatározott idıszakra pénzt cserél meghatározott visszaváltási árfolyamon. Egy deviza késıbbi idıpontra vonatkozó (határidıs) árfolyama általában nem azonos az azonnali (spot) árfolyammal. A lehetséges eltérés : - prémium, amennyiben a határidıs árfolyam magasabb, mint a spot árfolyam - diszkont, amennyiben a határidıs árfolyam alacsonyabb, mint a spot árfolyam. Kivételes esetben a két árfolyam azonos is lehet, ilyenkor «par»-ról beszélünk. 17

18 2.3. Származékos devizapiacok és a devizapiaci ügyletek A származékos termék egy szerzıdés, amelynek értéke egy másik dolog általában az «azonnali befektetések», pl. részvény, kötvény, pénzügyi instrumentumok, alapanyagok árából «származtatott» érték. Mint korábban már láttuk, a devizapiacokon kétféle tevékenység különböztethetı meg : A «hagyományos» devizapiaci ügyletek : azonnali és határidıs átváltás, átváltási swap Származékos termékekkel kapcsolatos ügyletek : deviza swap, devizaopció, kamat swap, kamatopció, FRA s (Forward Rate Agreement) A következı tábla a devizapiacokon realizált ügyletek nagyságrendjét mutatja: A devizapiacokon és származékos piacokon realizált ügyletek volumene Április havi napi átlag milliárd dollárban világviszonylatban DEVIZAPIACOK azonnali határidıs Swap Egyéb SZÁRMAZÉKOS TERMÉKEK devizaswap devizaopció FRA's kamatswap kamatopció egyéb összesen Forrás: Devizaswap (cross currency swap) A devizaswap egy idegen valuta azonnali vétele és ezzel egyidıben határidıs eladása (vagy fordítva) árfolyamgarancia megszerzése érdekében. Elınyei Rugalmasság és likviditás : az összegek és határidık a kereskedelmi ügylethez igazíthatók, ami lehetıvé teszi valamennyi kockázat lefedését. Segít a többdevizás cash menedzsment optimalizálásában. Lehetséges megoldás lehet, ha ugyanabban a pénznemben fennálló vevıköveteléssel és szállítói tartozással rendelkezünk, de eltérı határidıre. 18

19 Devizaopció Az opció (call vagy put) egy olyan szerzıdés, amely megvásárlójának opciós díj (prémium) megfizetése ellenében jogot biztosít (kötelezettséget nem) meghatározott tétel elıre meghatározott árfolyamon és idıben történı megvételére. - Vételi opció (call) és eladási opció (put) : X deviza vételére vonatkozó jogot «Call X»-nek nevezzük. Y deviza eladására vonatkozó jogot «put Y»-nak nevezzük. Úgy az X deviza vétele, mint eladása feltételezi az Y devizában fennálló ellenoldalt, X devizára vonatkozó vételi (eladási) opció egyidejőleg Y deviza eladási (vételi) opcióját jelenti. - Európai és amerikai opció : Európai opció esetében az opció csak a lejárat idıpontjában érvényesíthetı, miközben az amerikai opció esetében a szerzıdés teljes idıtartama alatt, egészen a lejárat idıpontjáig. További részletekben alapvetıen megegyezik a két opció, még azzal az eltéréssel, hogy az amerikai opció prémiuma magasabb, mint az európaié. A következıkben két példát láthatunk arra, hogyan tud az exportır vagy az importır az árfolyamkockázat ellen védekezni opciós ügyletek segítségével : A./ Importügylet árfolyamkockázatának kivédése vételi opció segítségével Az európai «Market» vállalkozás árut importál az USA-ból 1 millió USD értékben június 1-jén. Az áru három hónap múlva fizetendı. Az importır vállalkozás szeretné kivédeni (lefedezni) a dollár euróhoz viszonyított árfolyam-emelkedésébıl adódó kockázatát. Azonnali árfolyam 1 EUR = 1,49 USD. A bank a következı eladási opciót javasolja a Market -nek: - Ügyleti árfolyam: 1 EUR = 1,49 USD ; - lejárat = szeptember - prémium = 3 %. Az eladási opció megszerzésekor az importır az összeg 3 %-át fizeti meg opciós díjként : ,03= USD, azaz USD/1,49= EUR-t. Így az importırnek biztosítéka van a maximális költségeire vonatkozóan, az három hónap múlva (az ellenérték kiegyenlítésekor) nem lesz magasabb, mint / 1, = EUR. Lejáratkor a következı három eset merülhet fel: - a dollár felértékelıdött: 1 EUR = 1,39 USD. Az importır él opciós jogával, és a vételár EUR lesz; - a dollár leértékelıdött: 1 EUR = 1,55 USD. Az importır nem él opciós jogával, és euróban számított vételára így (az opciós díjat figyelembe véve) / 1, = EUR, azaz az elızıekben kalkuláltnál alacsonyabb; - a dollár értéke változatlan: 1 EUR = 1,49 USD. Lényegtelen, hogy az importır érvényesíti-e opciós jogát vagy sem. Az import bekerülési értéke így EUR. 19

20 Az importır számára az eladási opció megszerzése garantálja a maximális költséget, de esetleges árfolyamcsökkenés esetén nyereséget is eredményezhet. B./ Exportügylet árfolyamkockázatának kivédése vételi opció megszerzésével A Market árut exportál január 1-jén egy angol vállalkozásnak GBP értékben. A fizetési határidı három hónap. Az exportır szeretné kivédeni az angol font euróhoz viszonyított leértékelıdésébıl eredı kockázatát. Az azonnali árfolyam 1 EUR = 0,78 GBP A bank a következı eladási opciót ajánlja Market-nek: - ügyleti árfolyam: 1 EUR = 0,79 GBP - lejárat = mars prémium = 2,5 %. Az eladási opció megszerzésekor az exportır a következı opciós díjat fizeti : x 0,02 = GBP, azaz / 0,78 = EUR összeget. Így az exportırnek biztosítéka van arra, hogy a GBP EUR-ban számított minimális bevétele ( / 0,79) = EUR lesz. Lejáratkor a következı három eset merülhet fel : - A font leértékelıdik: 1 EUR = 0,82 GBP. Az exportırnek érdeke az opció érvényesítése, így exportja ellenértékeként EUR-t kap; - A font felértékelıdik: 1 EUR = 0,75 GBP.Az exportır nem él opciós jogával. A fontot értékesíti az azonnali devizapiacon, amibıl bevétele /0,75 = EUR lesz. Figyelembe véve az opciós díjból eredı költségeit, nettó bevétele az export után = EUR; - A font változatlan: Közömbös, hogy az exportır él-e opciós jogával vagy nem. A vételi opció megszerzése az exportır számára garantálja a minimális veszteséget, de kedvezı árfolyamváltozás esetén nyereséget is eredményezhet FRA s A Forward Rate Agreement, vagy FRA (Határidıs Kamatláb Megállapodás) egy a monetáris piacon alkalmazott származékos termék. Az FRA egy kamatgarancia eszköz A határidıs kamat-megállapodás a határidıs devizaügylet kamatoldali megfelelıje. Az ügyfél egy elıre meghatározott jövıbeli idıpontra és összegre megállapított kamatot vásárolhat, így a fizetés idıpontjában ezt a kamatot kell fizetnie, nem pedig az elıre nem ismert, változó kamatot. A forward kamatláb megvételének természetesen díja van, és egyáltalán nem biztos, hogy kedvezıbb fizetési kondíciókat nyújt, mint a hitelbıl adódó valóságos, változó kamat. Viszont a kamatláb esetleges ingadozásai kiküszöbölhetık vele, így jövıbeli pénzáramlás kockázat nélkül kalkulálható. Ha a vállalat a nemzetközi környezet hirtelen változására 20

A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL

A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL ÁLLAMPAPÍR ÜGYLETEK Az állampapír ügyletek keretében az Ügyfél és a Társaság a Magyar Államkincstár nevében

Részletesebben

Általános útmutatók a prezentációhoz:

Általános útmutatók a prezentációhoz: Általános útmutatók a prezentációhoz: A feladatok során, amennyiben a feladat szövegezése alapján lehetőség van több lehetőség közüli választásra, a hallgató választ a lehetséges esetek közül. Az esettanulmányokban

Részletesebben

Mikroökonómia - 7. elıadás

Mikroökonómia - 7. elıadás Mikroökonómia - 7. elıadás A TERMELÉSI TÉNYEZİK (ERİFORRÁSOK) PIACA 1 A termelési tényezık piaca elsıdleges tényezık - munka - természeti erıforrások másodlagos tényezık - termelt tıkejavak - pénz, értékpapír

Részletesebben

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások A pénzügyi közvetítő rendszer 7. előadás 1 A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata A közvetítő rendszer piacok, egyének, intézmények és szabályok rendszere Biztosítja a gazdaság működéséhez

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 3 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Elméleti Alapok Végh Richárd Budapesti Értéktızsde Zrt. Budapest, 2009.05.26-28. Mirıl lesz szó? Certifikát fogalma és hozzá kapcsolódó alapfogalmak Certifikátok fajtái

Részletesebben

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14.

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14. Devizaárfolyam, devizapiacok 2006. november 14. Az árfolyam fajtái 1. Az árfolyam a nemzeti pénz csereértéke Deviza = valutára szóló követelés Valutaárfolyam: jegybankpénz esetében Devizaárfolyam: számlapénz

Részletesebben

Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok. Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14.

Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok. Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14. Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14. Értékpapírok Értékpapír definíciói: Jogi Pénzügyi (cashflow alapú) Közgazdasági Jogi

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezelésérıl 2009. II. negyedévben Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Csapó Ágnes BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. ügyvezetı Véleményezı Pénzügyi

Részletesebben

A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf

A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf Budapest, 2009.10.08. A Határidıs ügyletekrıl általánosságban Határidıs termékek a Budapesti Értéktızsdén A letéti díj A határidıs ár meghatározása Tıkeáttétel

Részletesebben

Terméktájékoztató Prémium befektetés

Terméktájékoztató Prémium befektetés Frissítve: 2012.09.27. Terméktájékoztató Prémium befektetés Termékleírás A prémium befektetés a futamidı végén magas fix hozamot fizet a befektetett devizában. A befektetett összeg a futamidı végén egy

Részletesebben

Kamatcsere és devizacsere ügyletek

Kamatcsere és devizacsere ügyletek Kamatcsere és devizacsere ügyletek Interest rate and FX swaps Száz János Fogalmak Indíték Piacok, szereplők, pénzáramlások Árjegyzés A swap pozíció értéke A swap pozíció értékváltozása C:/SZAZ 2 Csere

Részletesebben

A ország B ország A ország B ország A ország B ország Külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett ára. Mi befolyásolja a külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett árát? Mit befolyásol

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Lakossági Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Befektetési szolgáltatások és termékek... 3 1.1 Portfoliókezelés... 3 2. Pénz-és

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva

A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva Budapest, 2011.03.08. A határidıs ügyletekrıl általánosságban Határidıs termékek a Budapesti Értéktızsdén A letéti díj A határidıs ár meghatározása 2 3 A határidıs

Részletesebben

H4K3 = BIRS t+1 BIRS t + KT i. H4K5 = BIRS t+1 BIRS t + KT i

H4K3 = BIRS t+1 BIRS t + KT i. H4K5 = BIRS t+1 BIRS t + KT i Kamatváltoztatási mutató a 3 18 éves futamidejű forinthitelek esetén: H4K3 = BIRS t+1 BIRS t + KT i Kamatváltoztatási mutató a 18-25 éves futamidejű forinthitelek esetén: H4K5 = BIRS t+1 BIRS t + KT i

Részletesebben

Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe

Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe Pénzügy I. Sportszervezı II. évfolyam Onyestyák Nikolett A központi bank mérlege 1 A központi bank mérlege általunk használt formája A jegybank

Részletesebben

ALAPVETİ DEVIZAPIACI KIFEJEZÉSEK MIT NEVEZÜNK PONTNAK? Mi a devizapiac? Mik azok a deviza keresztárfolyamok? Mi a Bid/Ask spread?

ALAPVETİ DEVIZAPIACI KIFEJEZÉSEK MIT NEVEZÜNK PONTNAK? Mi a devizapiac? Mik azok a deviza keresztárfolyamok? Mi a Bid/Ask spread? ALAPVETİ DEVIZAPIACI KIFEJEZÉSEK Mi a devizapiac? A nemzetközi online kereskedési környezet a legnagyobb és legdinamikusabb tıkepiac a világon, napi 3200 milliárd dolláros forgalommal, melyen a nap 24

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot Mi az opció/opciós jegy? Az opció jog, de nem kötelezettség arra vonatkozólag, hogy részvényt, devizát, kötvényt, indexet vagy árut (mögöttes termék vagy

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Vállalati Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Vállalati Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Vállalati Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Vállalati Treasury üzemeltetése:... 3 1.2. Befektetési termékek

Részletesebben

Slides prepared by Thomas Bishop. Árfolyam és devizapiac

Slides prepared by Thomas Bishop. Árfolyam és devizapiac Slides prepared by Thomas Bishop Árfolyam és devizapiac Tartalom Az árfolyam és a nemzetközi műveletek A devizapiac A devizaeszközök kereslete A devizapiaci egyensúly Kamatlábak, várakozások és az egyensúly

Részletesebben

BC Tipp heti statisztika (4. hét)

BC Tipp heti statisztika (4. hét) BC Tipp heti statisztika (4. hét) DAX index eladás 7686 áttörésekor Profitcél: 7443 Javasolt stop loss: 7777 2013.01.18. 10:42 5 db CFD Index 31,96 pont 47 140 Ft 680 210 Ft 2 500 000 Ft 1 / 1 XAGUSD vétel

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÁTLAGÁRFOLYAMOS DEVIZA OPCIÓKHOZ (ÁZSIAI TÍPUSÚ OPCIÓ)

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÁTLAGÁRFOLYAMOS DEVIZA OPCIÓKHOZ (ÁZSIAI TÍPUSÚ OPCIÓ) TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÁTLAGÁRFOLYAMOS DEVIZA OPCIÓKHOZ (ÁZSIAI TÍPUSÚ OPCIÓ) A termék leírása Az Átlagárfolyamos devizaopció vagy más néven Ázsiai típusú opció keretében az ügyfél egy olyan devizaopciós megállapodást

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDÕS KAMATLÁB-MEGÁLLAPODÁS (FRA) ÜGYLETEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDÕS KAMATLÁB-MEGÁLLAPODÁS (FRA) ÜGYLETEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDÕS KAMATLÁB-MEGÁLLAPODÁS (FRA) ÜGYLETEKRŐL A határidős kamatlábmegállapodás olyan származtatott ügylet, amellyel az Ügyfél egy jövőbeni periódusra, egy előre meghatározott összegre

Részletesebben

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Végrehajtási Politikája és Allokációs Szabályzata Hatályos: 2012. április 30. - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum... 3 2. Az üzletkötésre

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

(CIB Prémium befektetés)

(CIB Prémium befektetés) CIB Bank Zrt. Részletes terméktájékoztatója a Keretszerződés Opcióhoz kötött Betét elhelyezésére és a kapcsolódó Opciós Devizaügylet megkötésére vonatkozó keretszerződés hatálya alá tartozó ügyletekre

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30.

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30. A Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégő Értékpapír Befektetési

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (CROSS CURRENCY INTEREST RATE SWAP, CIRS) ÜGYLETEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (CROSS CURRENCY INTEREST RATE SWAP, CIRS) ÜGYLETEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (CROSS CURRENCY INTEREST RATE SWAP, CIRS) ÜGYLETEKRŐL A Kétdevizás Kamatlábcsere-megállapodás (CIRS vagy Kétdevizás Kamatswap ügylet) olyan származtatott

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium G Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2010. január 28-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2010. január 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezelésének 2009. évi eredményérıl Elıkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyzı Gábor Lászlóné ügyintézı Gazdálkodási Osztály Csapó Ágnes ügyvezetı BUDAPEST PRIV-INVEST Kft.

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Tájékoztató a kötvényforrás kezelésérıl 2009. III. negyedévben Tárnok Lászlóné aljegyzı Gábor Lászlóné Gazdálkodási Osztály Csapó Ágnes ügyvezetı BUDAPEST PRIV-INVEST

Részletesebben

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei KÉRDİÍV Ügyfél neve:... Számlaszáma (bankszámlaszám vagy értékpapír számlaszám):.......... Adóazonosító jele:........... Állandó lakcím:.. Ügyfél MIFID alapbesorolása: LAKOSSÁGI A Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

Feladatgyőjtemény. Közbeszerzési referens képzés. Pénzügyi gazdasági moduljához. 2011. 1. Pénzügyi ismeretek

Feladatgyőjtemény. Közbeszerzési referens képzés. Pénzügyi gazdasági moduljához. 2011. 1. Pénzügyi ismeretek Feladatgyőjtemény Közbeszerzési referens képzés Pénzügyi gazdasági moduljához 2011. 1. Pénzügyi ismeretek 1. 1000 Ft-os betét értéke mennyi lesz 120 nap múlva, ha az esedékes éves kamatláb 15%? 2. 2500

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a 2001. februári adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a 2001. februári adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 21. februári adatok alapján Az MNB téves jelentés korrekciója miatt visszamenőlegesen módosítja a 2. novemberi és az éves fizetési mérleg, valamint a 2. november 21. januári

Részletesebben

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1 Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatóban néhány példán keresztül szeretnénk bemutatni az egyes

Részletesebben

A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf

A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf Budapest, 2009.10.08. Idıpontváltozás Technikai elemzés: 2009.10.15 Fundamentális elemzés: 2009.10.22 2 A Határidıs ügyletekrıl általánosságban Határidıs termékek

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Euroforint Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap

Részletesebben

FOTEX HOLDING TARTALOMJEGYZÉK. 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása

FOTEX HOLDING TARTALOMJEGYZÉK. 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása FOTEX HOLDING S.E. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ: Társaság: Fotex Holding Székhely: Capellen Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 1 30,5 34 pont jeles 26,5 30 pont jó 22,5 26 pont közepes 18,5 22 pont elégséges 18 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Valuta, deviza, konvertibilitás 64. lecke Nemzetközi elszámolások

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügytan I. tárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügytan I. tárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Pénzügytan I. tárgyból Közgazdász gazdálkodási alap levelező, GAM alap és kieg. levelező képzés

Részletesebben

2012.10.14. 7.28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance. 2. Pénzügyi eredmény elemei Bevételek-kiadások. 3. Önfinanszírozás Cash Flow

2012.10.14. 7.28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance. 2. Pénzügyi eredmény elemei Bevételek-kiadások. 3. Önfinanszírozás Cash Flow 2012.10.14. 7.28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance 1 1.Pénzgazdálkodás ágai Pénzügy 2. Pénzügyi eredmény elemei Bevételek-kiadások 3. Önfinanszírozás Cash Flow 4. Likviditás vezetıi döntései Likviditás

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Termékleírás A devizaárfolyamhoz kötött átlagáras strukturált befektetés egy indexált befektetési forma, amely befektetés

Részletesebben

DEVIZA KAMATFELÁR-VÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: január 7-től)

DEVIZA KAMATFELÁR-VÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: január 7-től) DEVIZA KAMATFELÁR-VÁLTOZTATÁSI MUTATÓ (Hatályos: 2015. január 7-től) D0F: 0. számú kamatfelár-változtatási mutató devizahitelek esetén A mutató értéke fix nulla a hitel futamideje alatti kamatperiódusokban,

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 8 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név:. Elért pont:. soport:.

Részletesebben

Chapter 15. Árszínvonal és valutaárfolyam hosszú távon. Slides prepared by Thomas Bishop

Chapter 15. Árszínvonal és valutaárfolyam hosszú távon. Slides prepared by Thomas Bishop Chapter 15 Árszínvonal és valutaárfolyam hosszú távon Slides prepared by Thomas Bishop Bevezetés Egységes ár elve Vásárlóerő paritás (Purchasing Power Parity) Az infláció és az kamatlábak közötti hatás:

Részletesebben

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19%

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19% 1. Mekkora az euró féléves paritásos határidős árfolyama, ha az azonnali árfolyam 240 HUF/EUR, a kockázatmentes forint kamatláb minden lejáratra évi 8%, a kockázatmentes euró márka kamatláb minden lejáratra

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium E Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek Pénz és tőkepiac Intézményrendszer és a szolgáltatások Befektetési vállalkozások - Értékpapír bizományos - Értékpapír kereskedő - Értékpapír befektetési társaság Befektetési szolgáltatók Működési engedélyezésük

Részletesebben

Mikroökonómia - 8. elıadás

Mikroökonómia - 8. elıadás Mikroökonómia - 8. elıadás VÁLLALATOK A NEMZETKÖZI PIACOKON 1 HOGYAN VISELKEDIK EGY NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKRA TÖREKVİ VÁLLALAT? PIAC: - gazdasági szereplık - szokások - kultúra, nyelv - jogrendszer, piaci

Részletesebben

Valuta deviza - konvertibilitás

Valuta deviza - konvertibilitás Valuta deviza - konvertibilitás Nemzetközi elszámolások eszközei - arany - valuta - deviza - mesterséges nemzetközi pénzek Arany: a nemzetközi elszámolások hagyományos eszköze Valuta: valamely ország törvényes

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 2 30,5 34 pont jeles 26,5 30 pont jó 22,5 26 pont közepes 18,5 22 pont elégséges 18 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához

Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához Az egyes tőzsdén kívüli származtatott Egyedi Ügyletek változó letét igény mértékének számításáról

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16.

VÉGLEGES FELTÉTELEK szeptember 16. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. szeptember 16. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 5.000.000,- euró össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015.

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ A termék leírása: A Devizaárfolyam Digitális-opció (vagy más kifejezéssel Bináris opciós) egy olyan ügylet, amely keretében az opció jogosultja

Részletesebben

A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva

A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva Budapest, 2010.10.12. A Határidıs ügyletekrıl általánosságban Határidıs termékek a Budapesti Értéktızsdén A letéti díj A határidıs ár meghatározása Tıkeáttétel 2

Részletesebben

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2010.01.01 2010.03.31 1. ELŐZMÉNYEK KIBOCSÁTÁS Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én összesen 6.316.000,- CHF értékben,

Részletesebben

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2010.04.01 2010.06.30 1. ELŐZMÉNYEK KIBOCSÁTÁS Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én összesen 6.316.000,- CHF értékben,

Részletesebben

4. határidôs kamatláb megállapodás (forward rate agreement, FRA)

4. határidôs kamatláb megállapodás (forward rate agreement, FRA) 4. határidôs kamatláb megállapodás (forward rate agreement, FRA) MIFID besorolás IR 2 a termék leírása betétes pozíció esetén A határidôs kamatláb megállapodás segítségével cége elôre rögzítheti egy késôbbi

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Kondorosi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

4 Kamatlábak. Options, Futures, and Other Derivatives 8th Edition, Copyright John C. Hull

4 Kamatlábak. Options, Futures, and Other Derivatives 8th Edition, Copyright John C. Hull 4 Kamatlábak 1 Típusok Jegybanki alapkamat LIBOR (London Interbank Offered Rate, naponta, AA minősítésű partnereknek kölcsön) BUBOR (Budapest Interbank Offered Rate) Repo kamatláb (repurchase, értékpapír

Részletesebben

Havi portfolió egyeztető mezők részletezése

Havi portfolió egyeztető mezők részletezése K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Havi portfolió egyeztető mezők részletezése Ügyfél LEI kódja Vonatkozási

Részletesebben

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2009.10.01 2009.12.31 1. ELŐZMÉNYEK KIBOCSÁTÁS Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én összesen 6.316.000,- CHF értékben,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2009.07.01 2009.12.31

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2009.07.01 2009.12.31 21. számú melléklet KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2009.07.01 2009.12.31 1. ELİZMÉNYEK KIBOCSÁTÁS A Tata Város Önkormányzata 2008. február 28-án összességében 22.300.000,-

Részletesebben

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. 2012 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Dupla Profit Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ A termék leírása A Határidős árfolyam-megállapodás (vagy más néven határidős ügylet, vagy forward ügylet) olyan deviza

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó 50 milliárd forint keretösszegő 2008-2009. évi Kötvényprogramjáról Forgalmazó: QUAESTOR

Részletesebben

5 Forward és Futures Árazás. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1

5 Forward és Futures Árazás. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1 5 Forward és Futures Árazás 1 Fogyasztási vs beruházási javak Beruházási célú javak (pl. arany, ezüst, ingatlan, műkincsek, stb.) Fogyasztási javak (pl. ércek, nyersfémek, olaj, kőszén, fél sertés, stb.)

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

Tőzsdeismeretek. Csoport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy:. Javította:

Tőzsdeismeretek. Csoport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy:. Javította: Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Közgazdasági és Társadalomtudományi Intézeti Tanszéki Osztály Tőzsdeismeretek A Név: Csoport: Tagozat: Elért pont:

Részletesebben

AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA

AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA Pénzügykutató Rt AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA Gáspár Pál és Várhegyi Éva PÜK Munkafüzet 1999/1 Budapest, 1998 december Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM (vizsgázó olvasható neve) NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Az alábbi minta feladatsor az Értékpapírpiaci szakügyintéző szakképzésben érdekeltek tájékoztatására szolgál, s egy lehetséges példasort ad a szakmai

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 10.000 EUR ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP_EURO_2 2014/XII FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai

Vállalati pénzügyek alapjai BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Kötvények értékelése Előadó: Deliné Pálinkó Éva A vizsgálat köre, rendszere - Tematika 3. Befektetési döntések 5. Befekt. és finansz.

Részletesebben

Devizapiac a gyakorlatban

Devizapiac a gyakorlatban Devizapiac a gyakorlatban Budapesti Értéktőzsde 2011. október 11. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok A 20 éves Equilor Befektetési Zrt. a Budapesti Értéktőzsde alapító tagja valamint a Magyar Kockázati

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Reálszisztéma Csoport

Reálszisztéma Csoport Reálszisztéma Csoport Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth L. u. 4 - Városház u. 1. Befektetési Alapkezelő Zrt. Autó Buda Toyota márkakereskedés Autó Buda Lexus márkakereskedés

Részletesebben

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tisztelt Ügyfelünk! Az egyes devizák jelentıs árfolyam ingadozása egyre több Ügyfélnek okoz jelentıs törlesztési problémát. Az alábbiakban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Kategóriák Fedezeti követelmények

Kategóriák Fedezeti követelmények 1 Válasszon kedvére a világ 20 különböző tőzsdéjét leképező 6.000 különböző CFD közül. Az elérhető tőkeáttétel akár 10-szeres is lehet. Long és short pozíció nyitására egyaránt van lehetőség, akár napon

Részletesebben

NEMZETKÖZI KÖZGAZDASÁGTAN Árfolyam - Gyakorlás

NEMZETKÖZI KÖZGAZDASÁGTAN Árfolyam - Gyakorlás NEMZETKÖZI KÖZGAZDASÁGTAN Árfolyam - Gyakorlás Kiss Olivér Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Tanszék Van tankönyv, amit már a szeminárium előtt érdemes elolvasni! Érdemes előadásra járni, mivel

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM TESZT JELLEGŰ FELADATOK I. Feleletválasztós

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAM-SÁVHOZ KÖTÖTT HOZAMFELHALMOZÓ (RANGE ACCRUAL) STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAM-SÁVHOZ KÖTÖTT HOZAMFELHALMOZÓ (RANGE ACCRUAL) STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAM-SÁVHOZ KÖTÖTT HOZAMFELHALMOZÓ (RANGE ACCRUAL) STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Termékleírás A Hozamfelhalmozó (Range Accrual - RAC) strukturált befektetések esetében a hozam

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

IFRS 9. Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés. Megjelenítés. Besorolás. Kezdeti értékelés. Követő értékelés. Kivezetés RDA 2014.10.21.

IFRS 9. Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés. Megjelenítés. Besorolás. Kezdeti értékelés. Követő értékelés. Kivezetés RDA 2014.10.21. Pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos standardok IAS 32 IFRS 13 2014. január 1-től Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés IFRS 7 2013. január 1-től Megjelenés: 2014. július, Alkalmazás: 2018.

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA alapszak levelező tagozat számára Emberi erőforrások Gazdálkodás

Részletesebben

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Amikor befektetésekben gondolkozunk, akkor mindenki ismeri azt az általános szabályt, hogy osszuk meg megtakarításunkat különbözı befektetési lehetıségek között:

Részletesebben