AZ ALÁRENDELT KÖLCSÖN JOGI KÉRDÉSEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ALÁRENDELT KÖLCSÖN JOGI KÉRDÉSEI"

Átírás

1 AZ ALÁRENDELT KÖLCSÖN JOGI KÉRDÉSEI (1994) Készítette Ügyvédi Iroda

2 ELŐSZÓ Az alárendelt kölcsön ma még a hazai gyakorlatban nincs elterjedve, de egyre többen érdeklődnek iránta. Meggyőződésünk, hogy az alárendelt kölcsön Magyarországon is, más országokhoz hasonlóan, nagy jövő előtt áll: változatos formában (tulajdonosi hitel, kötvény stb.) nyújtható, és tartalma, feltételei esetről esetre az adott célokhoz és körülményekhez igazodóan rugalmasan alakíthatóak. Átalakulásban lévő gazdasági életünk igényli a sokoldalúan alkalmazható megoldásokat. E kiadvánnyal célunk az, hogy felhívjuk a figyelmet egy olyan rendelkezésünkre álló eszközre, amely által kínált lehetőségeket ezideig még nem használtuk ki. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a következőkben írtak csupán általános tájékoztatásul szolgálnak, minden valóságos eset körültekintő egyedi mérlegelést, esetleg jogi szakértő igénybevételét igényli. Budapest, december Ügyvédi Iroda

3 - 2 - AZ ALÁRENDELT KÖLCSÖN JOGI KÉRDÉSEI 1. Bevezetés Az alárendelt kölcsön fogalma a magyar jogban először a pénzintézetekről és a pénzintézeti tevékenységről szóló évi LXIX. törvényben (a továbbiakban: Pénzintézeti törvény vagy Pit.) bukkant fel, mégpedig a pénzintézetek tőkemegfelelési követelményével kapcsolatban. A Pénzintézeti Törvény értelmében a pénzintézeteknek adott alárendelt kölcsön a pénzintézetek szavatoló tőkéjének részét képezi, ezért a pénzintézetek nem csupán részvényjegyzés, hanem alárendelt kölcsön útján is növelhetik azt a tőkebázisukat, amely pénzintézeti aktivitásuk lehetséges mértékét meghatározza. A Pénzintézeti Törvényben szereplő lehetőség az évi bankkonszolidáció kapcsán gyakorlati aktualitást is kapott, mert a pénzintézeteknek adott alárendelt kölcsönt alkalmazták, mint a bankok tőkeellátottsága javításának eszköze. Talán ritkábban gondolunk rá, de tágabb értelemben vett tőkekövetelmény nem csak a pénzintézetekkel, hanem valamennyi gazdálkodóval szemben fennáll. Különösen igaz ez akkor, ha a vállalkozáshoz hitelt is igénybe kívánnak venni. A hitelezők számára hitelezési kockázatuk mérésének egyik fontos eszköze, hogy a potenciális adós jelenlegi illetve jövőbeni eladósodottságának mértékét összevetik annak saját tőkeerejével. Ezért, tevékenységétől és szervezeti formájától függetlenül, valamennyi vállalkozó számára, aki gazdálkodásához hitelt kíván igénybe venni, elsődleges feladat, hogy biztosítsa azt a saját tőkét, amely külső források bevonásának elengedhetetlen feltétele. Bizonyos esetekben a saját tőkét helyettesítheti az alárendelt kölcsön. Ilyen eset az, ha jogszabály így rendelkezik (amint ezt a bankok tőkemegfelelésének mérésével kapcsolatban láthatjuk) valamint az is, ha a hitelezők saját belátásuk alapján az adós eladósodottságának mérése szempontjából nem az adósságok, hanem a tőkeelemek közé sorolják az alárendelt kölcsönt. Különös jelentőségre tehet szert az alárendelt kölcsön a vállalati reorganizációk, adósságrendezések kapcsán. Segítheti a hitelezőkkel való megállapodást, fizetési moratórium elérését és a további finanszírozás biztosítását az, ha az adós ún. belső hitelezői, a tulajdonosok, a beszállítók, a

4 - 3 - szoros termelési, üzleti kapcsolatban levő partnerek alárendelik a saját követelésüket a külső hitelezők követelésének. A nemzetközi gyakorlatban ismertek olyan kötvénykibocsátások is, amelyek a kötvénytulajdonosok részére alárendelt hitelezői pozíciót biztosítanak. Ezek a kötvények a nagyobb kockázatot magasabb kamat ígéretével ellensúlyozzák. Az alárendelt kölcsön, gyakorlati hasznossága és jelentősége ellenére, számos olyan kérdést vet fel, amelynek a megválaszolása szükséges ennek az intézménynek a jogrendbe való beillesztéséhez és eredményes alkalmazásához. A következőkben az alárendelt kölcsön lehetséges főbb fajtáit, megoldási módjait és az ezzel kapcsolatban felvetődő jogi kérdéseket fogjuk áttekinteni annak érdekében, hogy ezáltal segítsük a gyakorlatban dolgozók munkáját. 2. Az alárendelt kölcsön meghatározása Alárendelt kölcsönnek nevezzük az olyan kölcsönt, amelynek a visszafizetésére vagy amelynek alapján bármiféle fizetés teljesítésére csupán az elsőbbségi hitelezőkkel szembeni tartozás kielégítését követően kerülhet sor. Elsőbbségi hitelezőknek nevezzük azokat a hitelezőket, amelyek javára az alárendelt hitelező vállalja a hátrányos megkülönböztetést, lemond bizonyos jogairól. Az elsőbbségi hitelezők körébe tartozhat valamennyi hitelező, vagy csupán a hitelezőknek egy meghatározott csoportja (pl. a bankok), esetleg csak egyetlen hitelező. Az alárendelt hitelező lemond arról a jogáról, hogy az adóssal szembeni követelését érvényesítse, mindaddig, amíg az elsőbbségi hitelezők követelése teljes egészében meg nem térült. Ezáltal az alárendelt hitelező lemond arról a jogáról is, hogy az adós felszámolása esetén a biztosítékkal nem rendelkező hitelezők között felosztásra kerülő vagyonból követelésével arányos részesedésre tarthasson igényt. Teljes vagy feltétlen alárendeltségről beszélünk akkor, amikor az alárendelt kölcsönök visszafizetését felfüggesztik mindaddig, amíg az elsőbbségi kölcsön(ök) teljes egészében vissza nem lett(ek) fizetve. A feltétlen módon

5 - 4 - alárendelt kölcsön közel áll a saját tőkéhez, ezért azokban az esetekben, amikor az elsődleges cél az adós tőkeoldalról való megerősítése, vagy tőkekövetelményre vonatkozó hatósági előírásoknak való megfelelés, általában ezt a megoldást alkalmazzák. Ugyancsak ez a célravezető akkor is, ha a hitelezők meg akarják akadályozni, hogy meghatározott személyek, pl. a tulajdonosok pénzt vonjanak ki a vállalatból, mielőtt a banki követelések vissza nem lettek fizetve. Különösen szükséges lehet az ilyen alárendelés válsághelyzetben, amikor a cash-flow kontrolálásának részeként sor kerülhet egyes adósságok visszafizetésének felfüggesztésére. A feltételes alárendeltség esetén az alárendelt kölcsönök visszafizetése csak akkor áll be, tehát az alárendeltséghez fűződő következmények ténylegesen akkor érvényesülnek, ha bizonyos, a szerződésben meghatározott feltételek bekövetkeznek. Ilyen feltételnek minősülhet pl. a fizetésképtelenség, bizonyos pénzügyi mutatók nem teljesítése, a szerződésben foglalt valamely kötelezettség megszegése, vagy egyéb olyan esemény, amely azt jelzi, hogy az elsőbbségi kölcsön kielégítése veszélyben van. Azok a helyzetek, amelyekben a feltételes alárendelést alkalmazzák, rendszerint kiegyensúlyozottabbak, kevésbé kiélezettek, mint azok, amelyekben a teljes alárendelés szükséges. Ezekben az esetekben általában nincs szükség a fizetések azonnali korlátozására, hanem kielégítő az, hogy az alárendelt hitel szükség esetén az elsőbbségi hitelezők követelésének fedezetéül szolgál. Az alárendelt hitelező szerepe ilyenkor hasonló egy olyan kezeséhez, aki csupán vagyonának meghatározott részével felel a tartozásért. Az alárendelt kölcsönök visszafizetésére vonatkozó tilalom különféle szerződéses megoldásokkal egyszerűen létrehozható. Az alárendelt kölcsön intézményének valódi próbája azonban az az eset, amikor az adós fizetésképtelenné válik, és a hitelezők, követeléseik kielégítése érdekében, kényszermegoldásokhoz folyamodnak. Ugyanúgy, mint a hitelezési biztosítékok esetében, az alárendelt kölcsönök jelentősége is az adós fizetésképtelensége esetén mutatkozik meg. 3. A követelések hierarchiája Az adóssal szembeni követelések az alárendelt kölcsönök alkalmazása nélkül is kielégítési rangsoruk szerint különböző csoportokba sorolhatók.

6 - 5 - A részvényeseknek a társaság tőkéjére vonatkozóan, megszűnés vagy tőkeleszállítás során érvényesíthető követelése hátraszorul a hitelezők követelésével szemben. A részvényesek között is megkülönböztethetünk különböző osztályokat, így pl. a törzsrészvényesek mellett a kielégítési elsőbbséget élvező részvényeseket. A hitelezőket alapvetően két osztályba sorolja az a tény, hogy hitelkövetelésük biztosítékkal fedezve van-e vagy sem, és bizonyos sorrendet teremt a biztosíték fajtája, keletkezésének időpontja stb. is. A kielégítési sorrend szempontjából természetesen nem csak a felek rendelkezése az irányadó, hanem figyelembe kell venni a kötelező jogszabályi előírásokat is, ezek között is elsősorban a felszámolási eljárásról és a bírósági végrehajtásról szóló jogszabályoknak a követelések közötti rangsort megállapító rendelkezéseit, amelyek bizonyos követeléseknek elsőbbséget biztosítanak más követelésekhez képest, és ezzel tovább tagolják a hitelezői osztályokat. Az alárendelt kölcsön valahol félúton van a hitel és a részvény között. (Ezt tükrözi érzékletesen az alárendelt kölcsönök egy sajátos formájának az elnevezése: "mezzanin (félemelet) finanszírozás".) Alárendelt kölcsön létesítésének is hasonló céljai vannak, mint a részvénytőke emelésének. Ezáltal a társaság vonzóbbá válik a hitelezők számára, megnőnek hitelfelvételi limitjei, a részvényesek számára pedig a részvénytőkén kívüli formában is lehetővé válik a vállalkozás pénzügyi erősítése. Esetenként számos körülmény mérlegelésével kell eldönteni, hogy a részvénytőke emelése vagy pedig alárendelt kölcsön nyújtása az előnyösebb megoldás. Ez utóbbinak előnyei pl. a kamatfizetés, az osztalékkal szemben, nem függ a társaság által elért eredménytől; a kölcsön visszavonása - ha annak feltételei fennállnak - egyszerűbb, mint a társaság alaptőkéjének leszállítása lenne. Az olyan hitelezők számára pedig, akik nincsenek az adóssal belső kapcsolatban, az alárendelt hitel vállalása a magasabb hozam miatt lehet vonzó. Az alárendelt hitelezők egyik csoportja a már befektetet pénze után fut újabb hitel nyújtásával illetve fennálló hitelének alárendelt hitellé való átalakításával, a másik részét pedig olyan friss hitelezők alkotják, akik képesek további kockázatot elvállalni, ha ezzel arányos díj (elsősorban kamat) van kilátásban.

7 - 6 - Az adós oldalán jelentkező előnyök között megemlítjük, hogy az alárendelt kölcsön után fizetendő kamat, a kisebb kockázat miatt, - az adózás hatását figyelmen kívül hagyva - általában alacsonyabb, mint az elsőbbségi részvényesnek fizetendő osztalék, így a tőke költsége alacsonyabb; a kölcsön kamata csökkenti az adózás alapját képező jövedelmet; az alárendelt kölcsön révén az elsőbbségi hitelező számára biztosíték nyújtásával egyenlő értékű megoldás érhető el olyan esetben is, amikor ez a biztosítéknyújtás egyébként nehézségekbe, pl. további biztosíték nyújtására vonatkozó szerződéses tilalomba ütközne. A követelések hierarchiáját kétféleképpen vizsgálhatjuk: statikusan, egy-egy kiemelt időpontra vonatkoztatva, vagy pedig dinamikusan, az időtényezőt is figylembe véve. Az első esetben pl. azt vizsgáljuk, hogy a végrehajtási vagy felszámolási eljárás megindulásakor fennálló, az eljárásban résztvevő követelések kielégítésének sorrendje miként alakul. Dinamikus szemléletben egy kiragadott időpont helyett az adós eladósodottságának és cash-flow-jának egy időszak alatti alakulását, adósságainak lejárati struktúráját és az ehhez viszonyított forráshelyzetét vizsgáljuk úgy, hogy feltételezzük, hogy az időszak alatt az adós folyamatosan működik és nem következik be olyan fejlemény (pl. fizetésképtelenség), amely ezt a folyamatot megszakítaná. A statikus és a dinamikus értékelés együttes alkalmazásával állapíthatjuk meg az egyes követeléseknek a követelések hierarchiájában elfoglalt helyét. Azok a jogi eszközök, amelyek a követeléseket "biztosított" vagy "alárendelt" pozícióba helyezik, a követeléseknek általában a statikus értékelését befolyásolják; esetenként azonban az idődimenzióban is jelentőséget kapnak (amint ezt látni fogjuk pl. a pénzintézeti alárendelt kölcsöntőke minimális határidejével kapcsolatban). 4. Az alárendelt kölcsön formái Az alárendelt hitel lényege minden esetben az, hogy az alárendelt hitelező az elsőbbségi hitelezők javára lemond az általa nyújtott hitellel kapcsolatban őt egyébként megillető alapvető jogokról. A jogi formát tekintve azonban az alárendelt kölcsön létesítésének két fő módja van: az alárendelt hitelező és az elsőbbségi hitelezők közötti szerződésen alapuló,

8 - 7 - az alárendelt hitelező és az adós közötti szerződésen alapuló. Az alárendelt kölcsön alkalmazása a hitelezők egyébként tarka seregét két fő csoportba rendeli: Az egyik csoportba az alárendelt, a másikba pedig az elsőbbségi hitelezők tartoznak. Így a kétpólusú adós-hitelezői jogviszony három oldalúvá válik. Az alárendelt hitelek csoportosítása azon alapul, hogy az alárendelés kapcsán elsődlegesen mely szereplők között jönnek létre jogviszonyok. Az első esetben az alárendelés az alárendelt hitelező és az elsőbbségi hitelező közötti szerződésen alapul, a második esetben az alárendelt és az elsőbbségi hitelezők között nincs közvetlen kapcsolat, hanem ehelyett az alárendelt hitelező - esetleg az elsőbbségi hitelezőre is kiterjedő hatállyal - megállapodik az adóssal, az adós pedig, e megállapodás fedezete mellett, azzal összhangban, olyan kötelezettséget vállal a többi hitelezővel szemben, amely biztosítja azok elsőbbségi hitelezői státuszát Az alárendelt hitelező kötelezettségvállalása: engedményezés vagy adósság Az alárendelt hitelezőnek az elsőbbségi hitelezőkkel szembeni kötelezettségvállalása megint csak két formát ölthet: Az alárendelt hitelező átruházhatja (engedményezheti) a kölcsönből származó követelését az elsőbbségi hitelező javára, vagy pedig kötelezettséget vállalhat arra, hogy az elsőbbségi hitelező számára fizetést fog teljesíteni olyan összegben, amilyen összegben számára a követelése megtérült. Mind az engedményezésnek, mind pedig a fizetési kötelezettség vállalásának tényleges mértéke az az összeg, amennyi szükséges ahhoz, hogy az elsőbbségi hitelező követelése megtérüljön, de semmi esetben sem több, mint amennyit ő megkapott. A két megoldás jogilag különböző eredményre vezet. Engedményezés esetén az elsőbbségi hitelező a kölcsönkövetelés jogosultjaként, az adóssal szemben az alárendelt hitelező helyére lép. Az engedményezett követelés az alárendelt hitelező esetleg időközben bekövetkező fizetésképtelensége esetén nem lesz a felszámolási vagyon része. A másik esetben viszont, amikor az alárendelt hitelező fizetési kötelezettséget vállal az elsőbbségi hitelező javára, akkor az alárendelt hitelező és az elsőbbségi hitelező között adós-hitelezői jogviszony

9 - 8 - jön létre, ami azt jelenti, hogy az alárendelt hitelező elleni eljárásban az elsőbbségi hitelezők közönséges hitelezőként léphetnek csak fel. Az engedményezéssel kapcsolatban külön megfontolandó kérdés, hogy vajon a követelés maga, vagy pedig csupán a követelésből származó bevétel kerül-e engedményezésre. Több külföldi jog gyakorlatában ismert ez a fajta megkülönböztetés. Bár elméletileg vitatható, hogy a követelés engedményezése és a követelésből befolyt összeggel megegyező fizetési kötelezettség vállalása között lehet-e helye még a követelésből befolyt bevétel engedményezésének is, a praktikus megoldásokat kedvelő angol jogban ezzel elérik, hogy az elsőbbségi hitelezők erős pozíciót biztosító tulajdoni igénnyel rendelkezzenek az alárendelt hitelezővel szemben, ugyanakkor azonban elkerüljék a követelés engedményezésének egyes problémáit (pl. azt a veszélyt, hogy a követelés megterhelése esetleg biztosíték nyújtására vonatkozó tilalomba ütközzön) Az adós és az alárendelt hitelező közötti megállapodás Az alárendelt kölcsön létesítésének másik fő módja az alárendelt hitelező és az adós közötti, az elsőbbségi hitelezők javára kötött megállapodás. Az adós és az alárendelt hitelezők közötti megállapodáson alapuló megoldást általában abban az esetben célszerű alkalmazni, ha az alárendelt hitelező valamennyi többi hitelező, vagy egy nagyobb számú hitelezői csoport javára kívánja az alárendelt pozíciót magára vállalni. Az alárendelt hitelező igényének nem érvényesítéséből származó előnyön ilyenkor az összes kedvezményezett hitelező arányosan osztozik, anélkül, hogy erre vonatkozóan az alárendelt hitelezővel külön szerződést kellene kötni. Az adós az elsőbbségi hitelezőkkel kötött szerződéseiben vállalja e jogi helyzet fenntartását, és a fizetéseknek azzal összhangban való teljesítését. E megoldással kapcsolatban azt a kérdést kell tisztázni, hogy vajon az elsőbbségi hitelezők mit tehetnek abban az esetben, ha az adós nem teljesíti fizetési kötelezettségeit, vagy az alárendelt hitel feltételeit megszegve, az elsőbbségi hitelezőket megelőzve fizet az alárendelt hitelezőnek. Az adósnak ez a magatartása nyilvánvalóan súlyos szerződésszegésnek minősül, amelynek következtében az elsőbbségi hitelezők számára megnyílik a kölcsön azonnali hatályú felmondásának a joga. Ez a felmondási jog azonban csupán utólagos, és valószínűleg nem alkalmas a helyzet orvoslására.

10 - 9 - Rendelkeznek-e az elsőbbségi hitelezők közvetlen jogokkal az adóssal illetve az alárendelt hitelezővel szemben, ha nem voltak szerződő felek az alárendelést létesítő szerződésben? A magyar polgári jogban - a common low rendszerektől eltérően - lehet harmadik személy javára szerződést létesíteni. A Ptk a alapján két feltétele van annak, hogy a harmadik személy a kötelezettel szemben közvetlenül jogosulttá váljék: A harmadik személy javára szóló szerződésnek kifejezetten tartalmaznia kell azt a kikötést, hogy annak alapján a kedvezményezett jogosult közvetlenül fellépni a kötelezettel szemben. Valamelyik szerződő félnek a szerződésről a harmadik személyt értesítenie kell. Az elsőbbségi hitelezőnek tehát, ha az adós a vele kötött kölcsönszerződésben - megfelelő alárendelési megállapodás alapján - nyilatkozik az őt megillető elsőbbségi jogokról, közvetlen követelése keletkezik az alárendelt hitelezővel illetve az adóssal szemben, ha az adós szerződésellenesen jár el. Ez a közvetlen jogosultság egyben azt is jelenti, hogy az alárendelési megállapodást az elsőbbségi hitelező jogosultságait érintően az ő hozzájárulása nélkül nem lehet módosítani A két módszer gazdasági hatásának összehasonlítása Az elsőbbségi és az alárendelt hitelező közötti megállapodás gazdasági hatása lényegében megegyezik azzal, mintha az alárendelt hitelezőnek az adóssal szembeni követelését biztosítékul lekötötték volna az elsőbbségi hitelező javára. Az elsőbbségi hitelező az alárendelt hitelező kötelezettségvállalása révén két címen részesedik a felosztásra szánt vagyonból. Az alárendelt hitelező számára is előnyösebb az a megoldás, ha ő elégíti ki az elsőbbségi hitelezőt, mert ilyenkor csupán az elsőbbségi hitelező (és nem pedig az összes többi hitelező) követelésének megtérüléséhez szükséges mértékben mond le a saját követeléséről. A nagyobb számú hitelező javára létesített alárendelés esetén szükségszerűen az alárendelt hitelező és az adós közötti szerződésen alapuló megoldást kell alkalmazni. Ilyenkor, ha az alárendelt hitelező nem jelenti be igényét a felszámolás során, az csak azt eredményezi, hogy kevesebb követelés között kell szétosztani a vagyont, tehát arányosan nő valamennyi elsőbbségi hitelezői követelés kielégítésének mértéke.

11 Az alárendelt kölcsön és a beszámítás Fel kell hívni a figyelmet arra a veszélyre, ami az alárendelt hitelező és adós közötti kapcsolatban felmerülő esetleges beszámításból adódik. Ilyen beszámítási lehetőség felmerülhet például a belső hitelezői jogviszonyban az anyavállalat és leányvállalat közötti kapcsolatban, vagy tartós kereskedelmi kapcsolatban, de akkor is, hogyha az alárendelt hitelező egy bank, amelynél az adósnak betétje van elhelyezve. Annak érdekében, hogy elkerüljük azt, hogy az adós és az alárendelt hitelezők közötti jogviszonyban való beszámítás következtében az alárendelt hitelező követelése megelőzze az elsőbbségi hitelezőkét, gondoskodni kell arról, hogy az alárendelés kiterjedjen a beszámításra is. Ez kétféleképpen érhető el. Az egyik megoldás az, hogy mind az adós, mind pedig az alárendelt hitelező kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymással szemben nem élnek beszámítással. A másik megközelítés pedig az, ha az alárendelt hitelező vállalja azt, hogy a beszámítás révén megtérült követeléseit is ugyanúgy tekinti, mintha azokat effektíve megfizette volna az adós, ezért az ílymódon számára megtérült követeléseket megfizeti az elsőbbségi hitelező számára. A legbiztosabb a két változat együttes alkalmazása. 6. Az alárendeltség tartalma Ahhoz, hogy megállapíthassuk az alárendelt kölcsön valódi tartalmát, vagyis azt, hogy az az alárendelt hitelező jogainak milyen korlátozását jelenti, szükséges áttekinteni a résztvevő felek jogait és kötelezettségeit. Az előzőekben az alárendelt kölcsönöket két csoportra osztottuk aszerint, hogy azok elsősorban az adós és az alárendelt hitelező közötti harmadik személy javára szóló szerződésen vagy pedig a hitelezők egymás közötti megállapodásán alapulnak. Megállapíthatjuk azonban azt, hogy az alárendelt kölcsönöknek ez utóbbi csoportjában is a hitelezők igyekeznek bevonni szerződő félként az adóst is. A különbség tehát az alárendelt kölcsönök formái között precízebben úgy határozható meg, hogy az első esetben az adósnak az elsőbbségi hitelezővel szembeni kötelezettségvállalása elsődleges, a második esetben pedig csupán az alárendelt hitelező kötelezettségvállalását támogató másodlagos jellegű.

12 Az adós kötelezettségei Az adós kötelezettségei elsősorban az elsőbbségi hitelező pozíciójának fenntartására irányulnak. Ennek biztosítása érdekében szokásosan a következőket vállalja: az alárendelt hitelező számára kizárólag a szerződésben megengedetteket teljesíti; nem fog élni beszámítási jogával; nem járul hozzá a szerződési feltételeknek bármely olyan megváltoztatásához, amely sértené a hitel alárendelt jellegét; az alárendelt hitelező javára nem létesít biztosítékot vagyontárgyai felett; azokban az esetekben, amikor az elsőbbségi hitelezők az összes hitelezőknek egy szűkebb körét foglalják magukban, nem fogja bővíteni azoknak a hitelezőknek a körét, amelyek elsőbbségi kielégítést élveznek. (Ez a rendelkezés egyaránt védi az alárendelt és az elsőbbségi hitelező érdekeit. Az alárendelt hitelező számára nyilvánvalóan rontja követelései megtérülésének esélyét az, hogyha bővül azoknak a köre, akik őt megelőzik; az elsőbbségi hitelező számára pedig csökkenti az elsőbbségből adódó előnyöket az ha ezeken az előnyökön több hitelezővel kell osztoznia.) 6.2. Az alárendelt hitelező kötelezettségei Amint azt már említettük, valamennyi alárendeltség végső soron az alárendelt hitelező kötelezettségvállalásain alapul. Ezek a kötelezettségvállalások lényegében tükörképei az előzőekben felsorolt, az adós által vállalt kötelezettségeknek. Így az alárendelt hitelező vállalja például, hogy nem fog követelni illetve elfogadni fizetést a szerződéses kereteken kívül; nem fogja a követelését idő előtt lejárttá tenni; nem fog végrehajtási vagy felszámolási eljárást kezdeményezni; de másik oldalról viszont nem is fog lemondani követeléséről; nem fogja a követelését harmadik személy részére átruházni; nem terheli meg biztosítékul az alárendelt kölcsönt; nem él beszámítási jogával, valamint

13 az alárendelt kölcsön terhére nem enged további kielégítési elsőbbséget más hitelező javára. Az adós és az alárendelt hitelezők kötelezettségeinek általános jellegű áttekintése után, a következőkben kiemeljük az alárendelési megállapodások néhány egyéb jellegzetes pontját. 7. A fizetési tilalom Az alárendelési megállapodás lényege az alárendelt hitelezőt megillető fizetések korlátozása. Ezért az alárendeltség mértékét, jellegét akkor tudjuk megállapítani, ha megvizsgáljuk a következőket: Milyen esetekre terjed ki a fizetési tilalom? Milyen tartozások teljesítésére terjed ki a tilalom? Mennyi ideig áll fenn a tilalom? Milyen egyéb jogokra terjed ki a tilalom? 7.1. Feltétlen fizetési tilalom Korábban már említettük, hogy az alárendelt hitelezők javára szóló fizetések korlátozása lehet feltétlen és teljes, vagy pedig feltételes és korlátozott. Teljes mértékű korlátozás akkor jellemző, amikor az alárendelt kölcsönt az adóssal szoros kapcsolatban álló bennfentes személyek nyújtják. Ilyenek elsősorban a tulajdonosok (részvényesek). Amikor az alárendelt kölcsön nyújtója meghatározó vagy jelentős részesedéssel rendelkező részvényes, akkor gyakran előfordul, hogy bankokkal szemben a hitel felvétele érdekében vállalja azt a kötelezettséget, hogy a hitel nyújtásától kezdődően mindaddig semmilyen fizetést nem fogad el a társaságától, ameddig a bankkölcsön fennáll. Ez a tilalom gyakran a tőketörlesztésen felül a kamatfizetésre is kiterjed, vagy ha a kamatfizetés megengedett, akkor az elsőbbségi hitelező jogosult a kamatfizetés mértékét ellenőrizni és megtiltani az ésszerű mértéket meghaladó kamat fizetését. Így próbálja az elsőbbségi hitelező biztosítani azt, hogy az adós a kölcsönt a gazdálkodásához használja, és ne a tulajdonosi hitelek visszafizetésére. Mivel az adós felett tényleges kontrolt gyakorló tulajdonosok olyan helyzetben vannak, hogy mindenki mást megelőzően szereznek tudomást az adós esetleges pénzügyi nehézségeiről, könnyen bekövetkezhet az, hogy az

14 elsőbbségi hitelezőt megelőzve kivonják pénzüket a társaságból. Ennek a csábításnak a megelőzését is szolgálja a teljes tilalom elrendelése Feltételes fizetési tilalom Az alárendelt kölcsönök másik csoportjaként említettük azokat az eseteket, amelyekben az alárendelt hitelezőnek szóló fizetések tilalma korlátozott mértékű és feltételes. Az ebbe a csoportba tartozó hiteleknek nagyon széles a skálájuk. A skála egyik végén találhatók a teljes alárendeltséghez legközelebb álló esetek, amelyekben az alárendelt hitelező részére való fizetés csak meghatározott feltételek bekövetkezése esetén pl. az adós fizetőképességét bizonyító pénzügyi mutatók elérése vagy könyvvizsgálói jelentések alapján történhet, a skála másik végén pedig azok az esetek vannak, amelyekben az alárendelt hitelezők mindaddig jogosultak a szerződés szerinti törlesztő részletekre ill. kamatokra, ameddig az adós fizetőképességének veszélyeztetettségét bizonyító, a szerződésben előre, pontosan meghatározott feltételek be nem következnek, és ezen belül is azok az esetek, ahol ilyen feltételnek csupán az minősül, ha az adós ellen fizetésképtelenség miatt eljárás indul. A két szélsőség között számos átmeneti változattal találkozhatunk A fizetési tilalom tartalma Az alárendeltség pontos mértékének és módjának a meghatározásakor a következő kérdések szabályozása szükséges: Melyek azok a fizetések, amelyek az alárendelt hitelező részére teljesíthetők? Feltételes fizetési tilalom esetén általában az alárendelt kölcsönszerződésben meghatározott törlesztési ütemezésnek megfelelő fizetések teljesítésére mindaddig sor kerülhet, amíg valamely tilalmat kiváltó feltétel be nem következik. Ilyenkor az elsőbbségi hitelező biztonságának erősítése érdekében célszerű az alárendelt hitel törlesztését úgy ütemezni, hogy az elsőbbségi hitel törlesztő részletei megelőzzék az alárendelt hitelét, és a két fizetés között az adós számára megfelelő idő álljon rendelkezésre; ez az idő arra is alkalmas lehet, hogy az esetleges fizetési mulasztásait pótolni tudja. Még azokban az esetekben is, amikor az alárendelt hitelező jogosult mind a tőke mind

15 pedig a kamatfizetésekre, tilos ezeket a fizetéseket az eredetileg rögzített ütemezéshez képest előre hozni, vagy nagyobb ütemben teljesíteni. Milyen esetekben áll be a fizetések tilalma? Talán ez az a kérdés, amelyben a leginkább kiéleződik az elsőbbségi hitelező és alárendelt hitelező közötti érdekellentét. Mindketten futnak a pénzük után. Az elsőbbségi hitelező arra törekszik, hogy amint a saját hitele veszélybe kerül azonnal befagyassza az alárendelt hitelező számára szóló fizetéseket. Az alárendelt hitelezőnek pedig az az érdeke, hogy ne álljon be a fizetések teljesítésére vonatkozó tilalom az adós kisebb jelentőségű mulasztásai vagy szerződésszegései következtében. Általánosnak mondható az a kikötés, hogy, ha az adós késedelembe esik az elsőbbségi hitelezővel szembeni bármely fizetési kötelezettségével, ez azonnal kiváltja a fizetési tilalmat az alárendelt hitelezővel szemben. Ugyancsak elterjedt az a kikötés is, hogy, ha bármely más hitelező, de különösen, ha maga az alárendelt hitelező felmondja a kölcsönt, ennek következtében egyúttal beáll a fizetési tilalom is. Ez nem csak azért van így, hogy az alárendelt hitelező ne tudja a hitelét az elsőbbségi hitelező előtt visszavonni az adóstól, hanem azért is, hogy az alárendelt hitelező ne legyen olyan helyzetben, hogy az elsőbbségi hitelező számára kényszerítő körülményt jelentő egyoldalú lépést tehessen. Ezeken a többé-kevésbé nyilvánvaló eseteken túl precízen szabályozni kell, hogy az adós részéről melyek azok a szerződésszegések vagy akár szerződésszegésnek nem is minősülő körülmények (pl. meghatározott pénzügyi mutatók romlása), amelyeknek a bekövetkezése kiváltja a fizetési tilalmat. Mennyi ideig tart a fizetési tilalom? Amint már említettük, a fizetési tilalom időben is lehet korlátlan, azaz fennállhat mindaddig, amíg az elsőbbségi hitelezőnek követelése van az adóssal szemben. A fizetési tilalom azonban lehet időbelileg korlátozott is. Ilyenkor a fizetési tilalom bekövetkezésétől a szerződésben meghatározott időtartam (pl. 3 hónap vagy 6 hónap) lejártáig, vagy pedig az elsőbbségi hitelező tilalmat feloldó nyilatkozatáig az alárendelt hitelező nem jogosult semmilyen fizetést kapni és nem jogosult a hitellel kapcsolatban alapvető hitelezői jogait gyakorolni. Ez az idő arra szolgál,

16 hogy az adós lélegzetvételhez jusson, vagy pedig, hogy a hitelezőivel együttműködve megkíséreljen egy olyan pénzügyi átstruktúrálást megvalósítani, amely helyreállítja fizetőképességét. A fizetési tilalom időtartamának lejártakor az elsőbbségi hitelezőnek választania kell, hogy felmondja a hitelt és megkezdi annak behajtását, vagy pedig engedi, hogy az alárendelt hitelezők számára a fizetések a szerződéses ütemek szerint teljesítésre kerüljenek. 8. Egyéb korlátok A következő kikötések olyanok, amelyek esetlegesen és minden esetben a konkrét körülményekhez igazodó tartalommal kerülhetnek be a szerződésekbe A hitelfeltételek változtatása Az elsőbbségi hitelező számára egyes esetekben szükséges lehet szabad kezet biztosítani ahhoz, hogy az adós számára nyújtott hiteleket szükség szerint növelje, a törlesztést átütemezze, a kamatok mértékét változtathassa, a szerződésszegésből fakadó jogairól lemondjon stb. anélkül, hogy mindez a hitelének az elsőbbségi jellegét megváltoztatná. A szerződéseket úgy kell megszerkeszteni, hogy az alárendelt hitelező ne kerülhessen olyan pozícióba, hogy megakadályozhassa az elsőbbségi hitelezőnek azokat a változtatásait, amelyek szükségesek a körülmények alakulásához való igazodás érdekében Biztosíték létesítése A szerződések meg kell, hogy engedjék az elsőbbségi hitelező számára, hogy a hitelét biztosítékkal fedezze még akkor is, ha egyébként az alárendelt hitel feltételei között szerepel az a kikötés, amely szerint az adós nem jogosult más hitelező számára biztosítékot nyújtani (negative pledge). Az elsőbbségi hitelező számára nyújtott biztosítékból az alárendelt hitelezőnek is haszna származik, hiszen vagy megtérül a követelés, és emiatt nem kerül a vele szembeni igény érvényesítésre, vagy pedig, ha ő helytáll az adós helyett, akkor az elsőbbségi hitelező követelése a biztosítékkal együtt reá száll.

17 A pénzügyi kötelezettségek mérséklése Az elsőbbségi hitelezők általában arra törekszenek, hogy azok a pénzügyi kötelezettségvállalások, amelyek az adóst az alárendelt hitelezővel szemben terhelik, lehetőleg minél könnyebben teljesíthetők legyenek, minél több mozgásteret biztosítsanak, és az alárendelt hitelező számára csupán kivételes esetben biztosítsanak jogokat. A hitelezői jogok tekintetében is aránytalan tehát az elsőbbségi és az alárendelt hitelezők egymáshoz viszonyított helyzete. Ez biztosítja az elsőbbségi hitelező számára a szükséges mértékű cselekvési, döntési szabadságot A folyósítások ütemezése Az elsőbbségi hitelező számára veszélyes lehet pl. az, ha az alárendelt hitelező az adós által vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetén jogosult a további hitelfolyósítást megtagadni. Ilyenkor, ha az elsőbbségi hitelező előreszalad a hitelnyújtásban, azt találhatja, hogy nem áll mellette az alárendelt hitel, amiben bízva nyújtotta a maga hitelét. Ezért az elsőbbségi hitelezők sokszor ragaszkodnak ahhoz, hogy az alárendelt hitel folyósítása megelőzze az elsőbbségi hitelét, vagy legalábbis, hogy a két hitel folyósítása mindig arányosan történjen Felmondási jog Hasonlóképpen hátrányos lehet az elsőbbségi hitelező számára az, ha az alárendelt hitelező él felmondási jogával, végrehajtást kezdeményez a követelése érvényesítésére, vagy pedig kéri a fizetésképtelenségi eljárás megindítását. A felmondási jog váratlan gyakorlása nemcsak romba döntheti az elsőbbségi hitelező fáradozását az adós reorganizációjára, hanem meghiusíthatja a frissen szerzett biztosítékokat vagy más egyéb olyan megállapodást, amely hosszú távon az adós helyzetének stabilizálására irányul. Ezért az elsőbbségi hitelező ésszerűen arra törekszik, hogy minimalizálja azoknak a feltételeknek a bekövetkezését, amelyek az alárendelt hitelező számára felmondási jogot biztosítanak. A felmondási jog teljes megvonását ritkán lehet elérni, bár azokban az esetekben, amikor az alárendelt hitelezők a társaság fő részvényesei, ezeknek általában le kell mondaniuk e hitelezői mivoltukból fakadó jogaikról. Csökkenti az alárendelt hitelező felmondási

18 jogának veszélyességét az, ha a szerződések szerint az alárendelt hitel felmondásának következtében azonnal beáll a fizetési tilalom, valamint az is, ha az alárendelt hitelező köteles minden, a felmondásból eredő bevételt továbbadni az elsőbbségi hitelező javára. Ezeken a nyilvánvalóan visszatartó erejű szabályokon kívül, amint ezt már említettük, olyan megoldás is lehetséges, amely egy átmeneti türelmi időre teljes mértékben megfosztja az alárendelt hitelezőt a felmondási jogának gyakorlásától. Bizonyos esetekben az elsőbbségi hitelező számára a felmondásnál még az is jobb megoldás lehet, ha az adós helyett kifizeti az alárendelt hitelező követelését. Természetesen az elsőbbségi hitelező az egész konstrukció megvalósítása során arra törekszik, hogy az alárendelt hitelező lehetőleg ne kerülhessen olyan pozícióba, amivel ki tudja kényszeríteni azt, hogy az elsőbbségi hitelező jobb híján kénytelen legyen őt kivásárolni. Annak érdekében, hogy megakadályozzák azt, hogy valamelyik hitelező a többi hitelező javára kielégítéshez jusson, az általános gyakorlat a cross default clausula kikötése, amely szerint a felmondási jog megnyílását eredményező szerződésszegésnek minősül az, ha az adós bármely más hitelezővel szembeni valamely szerződéses kötelezettségét megszegi. Az elsőbbségi hitelező az alárendelt hitelezési konstrukcióban arra fog törekedni, hogy az alárendelt hitelezőnek ezt a jogát is korlátozza. Ennek módja lehet pl. annak a körnek a szűkítése, amelyben a más szerződés megszegése az alárendelt hitelszerződés megszegését is jelenti, vagy fizetési késedelem esetén annak az összeghatárnak és időtartamnak a meghatározása, amelyen felül a szerződésszegés bekövetkezik Változtatások az adós gazdálkodásában Az elsőbbségi hitelező szempontjából célszerű korlátozni az adósnak az alárendelt hitelezővel szemben azokat az egyébként szokásos kötelezettségvállalásait, amelyek szerint nem jogosult a hitelező hozzájárulása nélkül jelentős átalakításokat végrehajtani, jelentős eszközöket értékesíteni, az üzletmenetén jelentős változásokat végrehajtani. Mindezek a változások szükségesek lehetnek akkor, amikor az elsőbbségi hitel nyújtására egy átstruktúrálás előtt álló, nehéz pénzügyi helyzetben levő vállalat részére kerül sor. Az alárendelt kölcsön nyújtása sokszor éppen azzal a feltétellel történik, hogy ezek a jelentős változások, az eszközök értékesítése, a tevékenység

19 karcsúsítása meg fog valósulni az adósnál. Nem szabad tehát, hogy az alárendelt hitelező ezt megvétózhassa. 9. Jogi szempontból szükséges kikötések Az üzleti kérdéseken túl, jogi szempontból, a szerződő felek biztonságának érdekében, a következő további kikötések szükségesek: 9.1. A hitelezői követelések átszállása Az alárendelt hitelező számára biztosítani szükséges azt, hogy az elsőbbségi hitelező követelésének teljes kielégítését követően megfelelő pozícióban legyen ahhoz, hogy a közvetlenül az alárendelt hitelből fakadó követelésén felül az adóssal szemben érvényesítse mindazt, amit ő az elsőbbségi hitelező számára megfizetett. Biztosítani kell azt, hogy az alárendelt hitelező az elsőbbségi hitelező kielégítését követően teljes terjedelemben annak helyébe lépjen. Erre a harmadik személy részéről való teljesítés szabályai szerint van lehetőség: Az elsőbbségi hitelező részére való teljesítéssel egyidejűleg törvényes engedmény következik be, és az alárendelt hitelező javára fennmaradnak a hitel biztosítékai. A szerződésben azt kell biztosítani, hogy ugyanilyen engedmény valósuljon meg azokban az esetekben is, amelyekben nem az alárendelt hitelező, hanem az adós - de az alárendelt hitelező rovására - fizet az elsőbbségi hitelezőnek A hitelezői igények fenntartása A hitelezői pozíciójának védelme érdekében, az elsőbbségi hitelező számára szokták azt a jogot biztosítani, hogy mindaddig, amíg a követelése teljes egészében meg nem térült, az alárendelt hitelezőtől kapott bevételeket ne vegye tekintetbe az elsőbbségi hitel törlesztéseként, hanem függő számlára írja jóvá. Ezáltal fenntartja magának azt a jogot, hogy a felszámolási eljárásban hitelezőként fellépjen és érdekeit maximálisan védelmezze. Ez a felfüggesztés természetesen csak addig tarthat, amíg az elsőbbségi hitelező meg nem kapta a teljes követelésének megfelelő összeget.

20 Az elsőbbségi pozíció védelme Szintén az elsőbbségi hitelező érdekében a szerződésben egyértelműen rögzíteni kell azt, hogy a hitel elsőbbségi jellegét nem változtatja meg az, ha az elsőbbségi hitelező az adóssal kötött szerződését bármilyen tekintetben módosítja, vagy elmulasztja gyakorolni valamely jogát, amelyet a szerződés biztosít számára. Sem az adós, sem pedig az alárendelt hitelező nem szabadul tehát azoktól a kötelezettségeitől, amelyek a hitel alárendelt jellegével függenek össze, abban az esetben, ha az elsőbbségi hitelező nem gyakorolja valamely szerződéses jogát, nem érvényesíti valamely esedékes követelését, nem érvényesít valamely biztosítékot, enged elmúlni valamely határidőt anélkül, hogy az ennek elmulasztásából fakadó jogait gyakorolná, fizetési haladékot ad az adósnak stb. Ezeknek a kérdéseknek a szabályozása során is a feleknek meg kell találniuk az adott helyzetben elfogadható kompromisszumot. Az elsőbbségi hitelező érdeke az, hogy fenntartsa a maga számára a döntési szabadságot, az alárendelt hitelező érdeke viszont azt diktálja, hogy az elsőbbségi hitelező szabadsága ne terjedhessen odáig, hogy annak eredményeként az alárendelt hitelező, miután megtérítette az elsőbbségi hitelező követelését, minden fedezet és biztosíték nélkül marad az adóssal szembeni követelésével Az alárendeltség időtartama Az egyértelműség kedvéért érdemes lehet az alárendeltség időtartamát is rögzíteni. Abban az esetben, amikor az elsőbbségi kölcsön határozott időre szól, akkor egyértelmű, hogy az alárendelt kölcsön alárendelt jellegének időtartama is ehhez igazodik. Határozatlan időre szóló hitellehetőségek, megújuló, rulírozó hitelek esetén viszont szükséges kijelenteni azt, hogy az alárendeltség az elsőbbségi hitelezőnek mindenkori követelésével szemben az alárendelt hitel egészére kiterjed. Határozatlan időre szóló kötelezettségvállalások esetén azonban szükségképpen felmerül a felmondhatóság kérdése. Eszerint az alárendelt hitelezőnek rendelkeznie kell azzal a joggal, hogy ésszerű határidővel a hitel alárendelt jellegét megszűntethesse felmondással. Biztosítani kell azonban azt, hogy ez a felmondás a felmondás hatálybalépésekor fennálló elsőbbségi hitelek elsőbbségi jellegét ne érintse. Ezen kívül az elsőbbségi hitelező szokásosan kiköti magának azt a jogot is, hogy megszűntesse további hitelek nyújtását

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

Biztosítéki konstrukciók megítélése hitelkockázati fedezetként történő elismerhetőség szempontjából ( közvetett-közvetlen biztosítékok)

Biztosítéki konstrukciók megítélése hitelkockázati fedezetként történő elismerhetőség szempontjából ( közvetett-közvetlen biztosítékok) Biztosítéki konstrukciók megítélése hitelkockázati fedezetként történő elismerhetőség szempontjából ( közvetett-közvetlen biztosítékok) I. TÉNYÁLLÁS A Bank állásfoglalás iránti kérelmében foglalt tényállás

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

A biztosító mint hitelező és mint adós. Dr. Csőke Andrea

A biztosító mint hitelező és mint adós. Dr. Csőke Andrea A biztosító mint hitelező és mint adós Dr. Csőke Andrea A biztosító mint hitelező A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) - Magyarországon + anyagi jogi szabályok

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése

A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése A KÖTELEM TELJESÍTÉSE 6:34. [A teljesítés általános szabálya] A szolgáltatást a kötelem tartalmának megfelelően kell teljesíteni. A teljesítés fogalma

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

Tájékoztató A fizetési nehézségekkel küzdő adósok részére a rendelkezésre álló áthidaló megoldásokról

Tájékoztató A fizetési nehézségekkel küzdő adósok részére a rendelkezésre álló áthidaló megoldásokról Tájékoztató A fizetési nehézségekkel küzdő adósok részére a rendelkezésre álló áthidaló megoldásokról Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékszövetkezet, figyelemmel a Magatartási Kódexben vállalt kötelezettségeire,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

Oldal 1 / 5 MEGÁLLAPODÁS

Oldal 1 / 5 MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS tőkekivonás alapján teljesítendő kifizetés nem pénzbeli vagyoni juttatással követelés átruházásával történő teljesítéséről, és a követelés engedményezéséről Regionális Fejlesztési Zártkörűen

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet???

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? Adósság és/vagy saját tőke A tulajdonosi érték maximalizálása miatt elemezni kell: 1. A pénzügyi tőkeáttétel hatását a részvények hozamára és kockázatára; 2. A

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök III. Döntési szintek A Takarékszövetkezet üzleti tevékenysége során keletkező kockázati elemek minimalizálása érdekében a döntéseket a takarékszövetkezeti hierarchia

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. bemutatása Tulajdonos A 2009-ben alapított Bank tulajdonosa 2010 márciusa

Részletesebben

OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: 1-2-15-4300-0546-1 KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 9/2005. (v.18.), az 1/2009. (I.30.) és a 11/2011. (III.25.) sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA 3/2004. (VI. 17.) SZÁMÚ KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSA A KÉSEDELMI ÉS AZ ÜGYLETI KAMAT EGYES KÉRDÉSEIRŐL

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA 3/2004. (VI. 17.) SZÁMÚ KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSA A KÉSEDELMI ÉS AZ ÜGYLETI KAMAT EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA 3/2004. (VI. 17.) SZÁMÚ KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSA A KÉSEDELMI ÉS AZ ÜGYLETI KAMAT EGYES KÉRDÉSEIRŐL A Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma az illetékességi területéhez

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917 A Magyar Nemzeti Bank elnökének 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelete а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

Kondíciós lista. Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan magánszemélyek részére

Kondíciós lista. Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan magánszemélyek részére Kondíciós lista Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan magánszemélyek részére 1. A kölcsön feltételei: 1. Fizetési 1 és óvadéki vagy értékpapír számla

Részletesebben

II. A jogszabályban foglalt szerződésekre vonatkozó közös szabályok

II. A jogszabályban foglalt szerződésekre vonatkozó közös szabályok Tájékoztató a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló 141/2011.

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek 14. sz. melléklet Cenzúraszám: HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet (cím: 4600 Kisvárda, Szent László út 68, cégjegyzékszám: 15-02-050264

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor Dr. Pál Tibor Nemzetközi számvitel 12. Előadás IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák 2014.05.13. IAS 8 Bevételek 2 Az IAS 8 célja A fejezet célja, hogy bemutassa Hogyan

Részletesebben

Kondíciós lista. HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

Kondíciós lista. HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére 1. A hitelkeret feltételei: 1. Fizetési

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA A szerződő felek, egyrészről: név: születési név: születési hely, idő :, anyja neve: személyi azonosító (személyi szám): személyazonosító okmányának típusa, száma:

Részletesebben

Minden esetben egy példahitellel szemléltetjük a törlesztőrészletek rövid- és hosszútávon történő módosulását.

Minden esetben egy példahitellel szemléltetjük a törlesztőrészletek rövid- és hosszútávon történő módosulását. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Bank fizetést könnyítő konstrukciói fizetési nehézségekkel küzdő illetve tartósan nem teljesítő ügyfelek részére Érvényes: 2015. május 28-tól Az MKB Bank felelősen eljáró hitelezőként

Részletesebben

T/6631. számú. törvényjavaslat. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló évi CV. törvény módosításáról

T/6631. számú. törvényjavaslat. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló évi CV. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6631. számú törvényjavaslat a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015.

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

(beleértve a hiteligénylőt) II.

(beleértve a hiteligénylőt) II. Hiteligénylő lap Egyéni vállalkozók, illetve vállakozói igazolvánnyal nem rendelkező gazdálkodók (őstermelők forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez 1 A hiteligénylő : (születési név 2 Székhelye:

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

Hírlevél. 201 2. február 1. START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

Hírlevél. 201 2. február 1. START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 201 2. február 1 Hírlevél 2012. február Hírlevél 201 2. február 2 TULAJDONOSI VAGY ÜGYVEZETŐI KEZESSÉGVÁLLALÁS, MINT LEHETSÉGES PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK A 4/2011 Kormányrendelet lehetővé tette, hogy

Részletesebben

H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez

H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez 12. sz. melléklet Cenzúraszám: H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a.. Takarékszövetkezet (cím:...., cégjegyzékszám:, törzsszám: ), mint hitelező

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

Tájékoztató a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény alapján

Tájékoztató a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény alapján Tájékoztató a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény alapján Mi a magáncsőd? A magáncsőd vagy családi csődvédelem, illetve az adósságrendezési eljárás szinonim szavak,

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a behajthatatlannak minősülő követelések leírásának rendjéről és a pénzügyi követelések elengedéséről szóló 25/2013. (XII. 03.) sz. önkormányzati

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről Érvényes: 2014. május 15-től I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Részletes rendelkezések... 4 II.1. A kölcsönszerződés megkötése... 4 II.1.1.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Hitelek csoportosítása 61. lecke 1. Pénztömeg nagyságára gyakorolt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Hatályos: 2012. május 2. napjától 1. A lízing tárgya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az

Részletesebben

Új Magyarország Hitelgarancia Programés dokumentáció. Új Magyarország Kishitel

Új Magyarország Hitelgarancia Programés dokumentáció. Új Magyarország Kishitel Új Magyarország Hitelgarancia Programés dokumentáció módosítás Új Magyarország Kishitel Bátora László, MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Budapest 2010. március 18. Új Magyarország Hitelgarancia

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Szarvas Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M)

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok mágikus háromszöge Az előadás tartalma 1. A hitelintézetek prudens működésének szabályai. 2. Kockázatosnak

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez I. 1 A hiteligénylő : 2 Székhelye: Telephelye(i: Telefon: 3 A társaságot jegyzők neve(i: 4 Tevékenység kezdete: 5 Társasági

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Ha vállalkozása nem rendelkezik a BG Finance Zrt. (Táraság) által nyújtott támogatott

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére

Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére Alapvető fogalmak: Adós Az a természetes személy, természetes személy vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről (egységes szerkezetben) 1 Budapest

Részletesebben

I. A törvény célja és fogalmi rendszere

I. A törvény célja és fogalmi rendszere Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvényről I. A törvény célja és fogalmi rendszere A törvénnyel

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban

Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban 1. FORGALMAZÁSI SZERZŐDÉS A forgalmazási szerződés fogalma A szállító meghatározott ingó dolognak (terméknek) a forgalmazó részére történő eladására, a forgalmazó

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

CIB Pro Kedvezménycsomag Kondíciós lista

CIB Pro Kedvezménycsomag Kondíciós lista A CIB Pro Kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyban állnak olyan vállalkozással (továbbiakban: Partner) akinek a Bankkal együttműködési megállapodása (továbbiakban:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Köszönetnyilvánítás 11 Ajánlás 13 Előszó 15 Bevezetés 19 Executive Summary 23. I. A strukturált ügyletek pénzügyi és hazai jogi háttere 27

Köszönetnyilvánítás 11 Ajánlás 13 Előszó 15 Bevezetés 19 Executive Summary 23. I. A strukturált ügyletek pénzügyi és hazai jogi háttere 27 Köszönetnyilvánítás 11 Ajánlás 13 Előszó 15 Bevezetés 19 Executive Summary 23 I. A strukturált ügyletek pénzügyi és hazai jogi háttere 27 I/A Üzleti alapelvek 29 1. A strukturált finanszírozás mint finanszírozási

Részletesebben

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I.1 IKB Csoport. IKB Csoport alatt az IKB Deutsche Industriebank AG érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások, illetve a német IKB

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Magatartási Kódex. pénzügyi szervezetek. Dr. Farkas Ádám

Magatartási Kódex. pénzügyi szervezetek. Dr. Farkas Ádám Magatartási Kódex A lakosság számára hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról Dr. Farkas Ádám PSZÁF Felügyeleti l Tanács elnöke Kérdések áttekintése I. Mi a Magatartási

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hatályos: 2015. április 1-től 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés.. számú melléklete Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrizte: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak,

Részletesebben

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez 1 A hiteligénylő megnevezése: 2 Székhelye: Telephelye(i: Telefon: 3 A társaságot jegyzők neve(i: 4 Tevékenység kezdete: 5 Társasági szerződés kelte Cégbejegyzés dátuma: Cégbejegyzés száma: Hiteligénylő

Részletesebben

Vezetői Részvényopciós Programja

Vezetői Részvényopciós Programja Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Vezetői Részvényopciós Programja RFV Regionális Fejlesztési,

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista és Terméktájékoztató Betét vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A hitelkeret feltételei:, visszavonásig

Részletesebben

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz 1 Hatályba lépés napja: 2015. február 18. Kölcsönszerződés száma: A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: 2012.08.06.-tól Lakossági Deviza alapú Hitel hatályos kondíciói: Deviza alapú annuitásos ingatlanvásárlási hitel: /Nem forgalmazott

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

TERVEZET. 2012. évi. törvény

TERVEZET. 2012. évi. törvény 2012. évi. törvény a MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról 1. (1) A Magyar

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben