AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Hivatalos név: Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. Postai irányítószám: 8002

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Hivatalos név: Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. Postai irányítószám: 8002"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és címe: Hivatalos név: Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. Postai cím: Honvéd u.1. Város/Község Székesfehérvár Postai irányítószám: 8002 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Sebestyén Györgyi, gazdasági igazgató Telefon: 06-22/ Fax: 06-22/ További információk a következő címen szerezhetők be: Amennyiben az ajánlattételi felhívásban illetve a Dokumentációban előírtakkal, a megvalósítandó feladatokkal, stb. kapcsolatban az Ajánlattevőknek kérdésük merül fel, azt írásban tehetik fel az ajánlatkérő számára az alábbi elérhetőségen (a faxon vagy postai úton küldött kérdéseket lehetőség szerint en is el kell küldeni szerkeszthető formában): Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt Székesfehérvár, Honvéd u.1. Címzett: Sebestyén Györgyi, gazdasági igazgató Tel: 06-22/ Fax: 06-22/ Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 1

2 Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt Székesfehérvár, Honvéd u. 1., II. emelet 210. iroda 2.) Hivatkozás a közzétett részvételi felhívásra és közzétételének napja: A részvételi felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában április 19. napján 2013/S számon jelent meg. 3.) A közbeszerzés tárgya: Ajánlatkérő számára folyószámla - hitel biztosítása HUF folyószámlahitelkerettel. A hitel jellemzői: devizanem: HUF, rendelkezésre tartás: folyószámlánál hónap. Amennyiben Ajánlatkérő él a jelen felhívás pontjában kikötött szerződés meghosszabbítási jogosultságával, a rendelkezésre tartási idő további 12 hónappal meghosszabbodik. A hitelkeret lejárata 90 nappal prolongálható, abban az esetben is, ha nem kerül sor a rendelkezésre tartási idő meghosszabbításra és abban az esetben is, ha + 12 hónappal meghosszabbításra kerül az Ajánlatkérő nyilatkozata alapján. referencia kamat: 3 havi BUBOR, kamatláb: változó, amely a referencia kamat + kamatfelár együttes összege, kamatfelár: az ügyleti kamat és a referencia kamat különbözete, adós által fizetendő ügyleti kamat megegyezik a kamatlábbal, ajánlatkérő a kamaton és a rendelkezésre tartási jutalékon kívül semmilyenfajta további díjat, költséget, jutalékot, így különösen közjegyzői díjat, szerződéskötési díjat, számlanyitási, értékbecslési díjat semmilyenjogcímen nem fizet, forgalom átcsatornázást vállalja Ajánlatkérő a következők szerint: HUF összegben. Egyéb vállalások: 1./ monitoring adatlap vezetése; 2./ negatív biztosítéki záradék. A hitel fedezete: 1./ Felajánlott biztosítékok: a) Keretbiztosítéki jelzálog HUF erejéig az Adós 1/1 arányú tulajdonában lévő Székesfehérvár,3793 hrsz.-ú, természetben Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Havranek u. 1. alatt található ingatlanra;valamint b) Keretbiztosítéki jelzálog HUF erejéig az Adós 1/1 arányú tulajdonában lévő Székesfehérvár,5035/5. hrsz.-ú, természetben Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Mura u. 2. alatt található ingatlanra. Az ingatlanok tulajdoni lapját és az ingatlanforgalmi értékbecslését ajánlatkérő az ajánlatkérési dokumentációhoz csatolja. Ajánlatkérő további fedezet bevonását kizárja, illetve 2

3 az ingatlannal kapcsolatos, ajánlattevő számára szükséges értékbecslések költségét Ajánlatkérő nem fedezi. Ajánlatkérő a fedezet mértékét a bírálati szempontok között bírálja. 2./ Ajánlatkérő nyertes ajánlattevőnek azonnali beszedési megbízás benyújtására ad felhatalmazást a bankszámlái tekintetében. Ajánlatkérő a hitel futamideje alatt a szokásos üzleti tevékenységének keretén túl a fedezetként felajánlott eszközeit - kivéve, ha a nyertes ajánlattevő ehhez kifejezetten, írásban hozzájárul - nem adja el, nem adja bérbe, lízingbe, nem apportálja más társaságba vagy bármilyen egyéb módon nem bocsátja más rendelkezésére, valamint semmilyen módon nem terheli meg (negatív pledge - negatív biztosítéki záradék). 4. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei: Az ajánlat benyújtásának és ezáltal az ajánlattételi szakaszban való részvételnek a feltétele az ajánlatkérési dokumentáció ajánlatkérőtől történő megvásárlása. A dokumentáció beszerzésének határideje: június 21., óra. A dokumentáció ára: Ft. A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértéke bruttó összegben került feltüntetésre. A fizetés módja: ajánlatkérő Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-nél vezetett számú bankszámlájára történt átutalással. Az átutalás során közleményként a következőket kérjük feltüntetni: Folyószámla hitel beszerzés - dokumentáció. A befizetett tételekről ajánlatkérő számlát állít ki, és azt postán megküldi a díjat átutaló címére. A dokumentáció előzetes bejelentkezést követően átvehető az ellenértékének megfizetését igazoló dokumentum bemutatása után a SZÉPHŐ Zrt., 8002 Székesfehérvár, Honvéd u. 1., II. emelet, 210. számú irodájában, munkanapokon óráig. A dokumentáció az ajánlattételi határidő lejártának napján ig rendelkezésre áll. A dokumentációt ajánlatkérő a bankszámlájára történt átutalás igazolását követően adja át személyesen, illetve amennyiben a dokumentáció megküldését kérik, ajánlatkérő a Kbt. 50. (3) bekezdése szerint két munkanapon belül elektronikusan megküldi. A dokumentáció megküldését az alábbi elérhetőségek valamelyikére címzett írásbeli kérelemben kell kérni, amelyben fel kell tüntetni a dokumentációt igénylő nevét, levelezési címét, fax számát és címét. A kérelemhez csatolni kell a dokumentáció ára megfizetésének igazolását is. A dokumentáció a következő címen szerezhető be: Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt., 8002 Székesfehérvár, Honvéd u. 1., II. emelet 210. iroda Onodyné Papp Erzsébet Telefon: Fax:

4 5.) A részvételi felhívásban előírtakkal összhangban az ajánlathoz csatolandó azon igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok meghatározása, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő, illetve alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az ajánlattételi szakaszban sem tartozik a kizáró okok hatálya alá: Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a részvételi jelentkezés benyújtása óta nem történt olyan változás, amely alapján az ajánlattételi szakaszban a kizáró okok hatálya alá tartozik. Amennyiben az előbbiekkel kapcsolatban változás következett be, a változással kapcsolatban ajánlattevőnek a részvételi felhívásban meghatározott kizáró okokra vonatkozó és a változással érintett nyilatkozatot, dokumentumot vagy igazolást csatolnia kell az ajánlatához. Az ajánlathoz nem kell csatolni azokat az igazolásokat, nyilatkozatokat, amelyeket a részvételi jelentkezéshez már csatoltak, kivéve, ha a korábban benyújtott igazolás vagy nyilatkozat már nem alkalmas az előírtak bizonyítására. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő és az eljárás eredményéről szóló értesítés ajánlattevőknek történő megküldése között is elvégzi a Kbt. 56. (1) bekezdésének e)-g) és i) pontjában, valamint a Kbt. 57. (1) bekezdésének c) és f) pontjában foglalt kizáró okok fenn nem állását. 6.) Az ajánlatok értékelési szempontja: Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiakban megadott részszempontok szerint: Részszempont 1. Ellenszolgáltatás mértéke 1.1. Kamatfelár mértéke (%-ban kifejezve, 2 tizedes jegyre kerekítve) 1.2. Rendelkezésre tartási jutalék mértéke (%-ban kifejezve, két tizedes jegyre kerekítve) 2. Fedezetként felajánlott ingatlanok keretbiztosítéki jelzáloggal történő megterhelésének mértéke (HUF-ban kifejezve, max. a megadott ingatlanfedezetek erejéig) Súlyszám Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: valamennyi részszempont esetén 1-10 pont. Az értékelés módszere az részszempontok esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ évi 61.szám, június 1.) III.A fejezet 1.b. pontja szerinti értékarányosítás. Az összességében legelőnyösebb ajánlat az lesz, amely a részszempontokra kiszámított pontszámok és azok súlyszámainak szorzatai alapján a legmagasabb összpontszámot éri el. Azonos összpontszámú ajánlatoknál az ajánlatkérő a Kbt (2) bekezdése szerint jár el. A bírálati módszer részletes kifejtését Ajánlatkérő az ajánlatkérési dokumentációban adja meg alszempont: Kamatfelár mértéke (%-ban kifejezve, 2 tizedes jegyre kerekítve) 50 súlyszám 4

5 Az értékelés alapját a Felolvasólapon megadott, 3 havi BUBOR-hoz kapcsolódó kamatfelár mértéke %-ban, két tizedesjegyig kerekítve képezi. Az adott részszempont értékelési pontszámát az adott szempontból legkedvezőbb és az értékelt ajánlatra meghatározott érték hányadosának a vonatkozó maximális pontszámmal való szorzata adja, az egész számra kerekítés szabályai szerint az alábbi képlet alapján. A legkedvezőbb ajánlat, a legalacsonyabb kamatfelár százalékos mértéke, maximális pontszámmal (10) kerül értékelésre. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig történik a kerekítés. Legjobb ajánlat tartalmi eleme P (vizsgált ajánlat pontszáma)= x 10 Vizsgált ajánlat tartalmi eleme 1.2. alszempont: Rendelkezésre tartási jutalék mértéke (%-ban kifejezve, két tizedes jegyre kerekítve) 20 súlyszám Az értékelés alapját a Felolvasólapon megadott, rendelkezésre tartási jutalék mértéke %-ban, két tizedesjegyig kerekítve képezi. Az adott részszempont értékelési pontszámát az adott szempontból legkedvezőbb és az értékelt ajánlatra meghatározott érték hányadosának a vonatkozó maximális pontszámmal való szorzata adja, az egész számra kerekítés szabályai szerint az alábbi képlet alapján. A legkedvezőbb ajánlat, a legalacsonyabb rendelkezésre tartási jutalék százalékos mértéke, maximális pontszámmal (10) kerül értékelésre. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig történik a kerekítés. Legjobb ajánlat tartalmi eleme P (vizsgált ajánlat pontszáma)= x 10 Vizsgált ajánlat tartalmi eleme 2. részszempont: Fedezetként felajánlott ingatlanok keretbiztosítéki jelzáloggal történő megterhelésének mértéke (HUF-ban kifejezve, max. a megadott ingatlanfedezetek erejéig) 30 súlyszám Az értékelés alapját a Felolvasólapon HUF-ban megadott, fedezetként felajánlott ingatlanok keretbiztosítéki jelzáloggal történő megterhelésének az alábbi két ingatlanra vonatkoztatott összesen mértéke képezi. Maximális mértéke: a) az Adós 1/1 arányú tulajdonában lévő Székesfehérvár,3793 hrsz.-ú, természetben Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Havranek u. 1. alatt található ingatlanra: maximum HUF (az ezt meghaladó ajánlattevői vállalást ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja);valamint b) az Adós 1/1 arányú tulajdonában lévő Székesfehérvár,5035/5. hrsz.-ú, természetben Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Mura u. 2. alatt található ingatlanra: maximum HUF (az ezt meghaladó ajánlattevői vállalást ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja). Az adott részszempont értékelési pontszámát az adott szempontból legkedvezőbb és az értékelt ajánlatra meghatározott érték hányadosának a vonatkozó maximális pontszámmal való szorzata adja, az egész számra kerekítés szabályai szerint az alábbi képlet alapján. A 5

6 legkedvezőbb ajánlat, a legalacsonyabb forint összegű keretbiztosítéki jelzáloggal történő megterhelési mérték, maximális pontszámmal (10) kerül értékelésre. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig történik a kerekítés. Legjobb ajánlat tartalmi eleme P (vizsgált ajánlat pontszáma)= x 10 Vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az egyes rész- illetőleg alszempontokra megállapított pontszámok ezt követően felszorzásra kerülnek az adott rész- / alszemponthoz tartozó súlyszámmal, majd az így kapott pontszámok összegezése eredményeként megállapított pontszámok közül a legtöbb pontot elért ajánlattevő minősül nyertes ajánlattevőnek. 7.) Az ajánlattételi határidő: június 21., 11:00 óra 8.) Az ajánlatok benyújtásának címe: Széphő Zrt Székesfehérvár, Honvéd u. 1. (Helyiség: II. em. 210.) 9.) Az ajánlattétel nyelve: magyar A magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat: IGEN [ ] NEM [X] 10.) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: HELYE: Széphő Zrt Székesfehérvár, Honvéd u. 1. (Helyiség: II. em. 210.) június 21., 11:00 óra Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: a Kbt. 62. (2) bekezdése szerint (az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek). 11.) Az ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap a tárgyalások befejezésétől számítva. 12.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, és a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. Ajánlatkérő az ajánlatot a tárgyalások megkezdését megelőzően érvénytelenné nyilvánítja, ha az ajánlat olyan okból érvénytelen, amellyel kapcsolatban a tárgyalások során vagy hiánypótlás keretében nincs lehetőség az ajánlat megfelelővé tételére. Az ajánlatban foglalt egyéb nyilatkozatokkal, dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat a tárgyalások befejezéséig kell pótolni. Ajánlatkérő egy, vagy szükség esetén több fordulós tárgyalást tart, melynek keretében minden, az előző pontban foglalt érvénytelenségi okkal nem érintett ajánlattevővel különkülön tárgyal a közbeszerzés szakmai és szerződéses feltételeiről. Ajánlatkérő a tárgyalás(ok) végeztével jegyzőkönyvet készít, és azt a tárgyalás következő fordulójának megkezdéséig 6

7 (egyetlen vagy utolsó forduló esetén a tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül) minden, az adott tárgyaláson részt vett ajánlattevőnek alá kell írnia, és részükre ajánlatkérő egy példányt átad vagy két munkanapon belül megküld. A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő az ajánlattevőket felhívja egy végleges ajánlat megtételére. Az ajánlatkérő a részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve. Amennyiben ajánlattevő nem tesz végleges ajánlatot, úgy ajánlatkérő az ajánlattevő által benyújtott alapajánlat szerint értékeli az ajánlatot. Ebben az esetben az ajánlati kötöttség az alapajánlat tekintetében keletkezik. A tárgyalások pontos időpontjáról és helyszínéről Ajánlatkérő a tárgyalási meghívóban értesíti Ajánlattevőt. Az Ajánlattevőt terheli annak kötelezettsége, hogy valamennyi tárgyalási fordulón a megfelelő jogi- és műszaki szakértelemmel rendelkező személy jelen legyen, aki képes az Ajánlattevő nevében nyilatkozatot tenni. A tárgyalás megkezdésekor igazolni kell a nyilatkozattételi jogosultságot. 13.) Az első tárgyalás tervezett időpontja: június 28., óra 14.) EGYÉB INFORMÁCIÓK Ajánlatkérő az érvényes végleges ajánlattétel feltételeként ajánlati biztosíték nyújtását köti ki. Az ajánlati biztosíték összege ,- Ft (azaz hatszázezer forint). Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték teljesíthető az ajánlatkérő Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-nél vezetett számú számlájára történő átutalással, vagy azzal azonos összegű bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó az ajánlatkérő mint jogosult javára szóló kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos a végleges ajánlatok benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az ajánlati biztosíték akkor tekintendő határidőben teljesítettnek, ha annak teljes összege az ajánlatkérő számlaszámán a végleges ajánlattételi határidő lejártáig jóváírásra került. A teljesítést igazoló iratot a végleges ajánlathoz kell csatolni. Átutalás esetén, az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét ( ajánlati biztosíték Folyószámlahitel ). Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat, a bankgarancia nyilatkozat vagy a kötelezvény másolati példányát a végleges ajánlatba befűzve, a bankgarancia nyilatkozat eredeti, vagy a kötelezvény eredeti példányát pedig a végleges ajánlathoz befűzetlenül kell csatolni. Az ajánlati biztosíték nyújtására vonatkozó részletes információkat az ajánlati dokumentációban ad meg ajánlatkérő. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényben maradnia Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt ban foglaltak szerint biztosítja. 7

8 14.3. Az ajánlat formai követelményei: Az ajánlatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat) kell benyújtani, valamint 1 db elektronikus adathordozón (CD/DVD), amely az aláírt ajánlat szkennelt változatát tartalmazza. Az eredeti illetve a másolati példányok közötti eltérés esetén az eredeti példány tartalma az irányadó. Az ajánlatot zárt, roncsolás mentes borítékban/dobozban kell benyújtani. Az eredeti példány fedlapján az Eredeti feliratot, a másolati példányok fedlapján pedig a Másolat feliratot kell feltüntetni. A borítékon/dobozon a Folyószámla hitel Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel megjelöléseket kell feltüntetni. Amennyiben az ajánlatok csomagolása nem az előírtaknak megfelelően történik, vagy a felirat nem megfelelő, ez nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban az Ajánlattevő kockázata, amennyiben az ajánlata nem kerül felbontásra, vagy azt máshová irányítják. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az Ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az Ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlatot roncsolásmentes kötésben kell benyújtani, ennek javasolt módja: az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az Ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az ajánlatban lévő, minden az Ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet által készített dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Ezen nyilatkozatokat az ajánlatba eredetiben vagy közjegyző által hitelesített másolati példányban kell csatolni Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a Dokumentáció mellékletét képező Felolvasólapot kitöltve, amelyen meg kell adni az ajánlattevő adatait valamint az ajánlatok jelen felhívás 6. pontjában meghatározott értékelési szempontja vonatkozásában megajánlott ajánlati tartalmi elemeket Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan a Kbt. 60. (3) bekezdése szerint Ha a cégjegyzésre jogosult vagy meghatalmazott aláírók személye eltér a részvételi jelentkezést aláírók személyétől: 8

9 Az ajánlattevő, alvállalkozója illetőleg az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet köteles ajánlatához azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a évi V. törvény szerinti aláírás-mintáját csatolni, aki(k) az ajánlatot illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírják, szignálják. Ha az ajánlatban szereplő bármely nyilatkozatot az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja vagy írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy és a meghatalmazott által aláírt meghatalmazást is csatolni kell Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum szerepel, annak azzal tartalmában megegyező magyar nyelvű szöveghű fordítását is csatolni kell az ajánlathoz. Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. [Kbt (4) bekezdése] Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről elkészített összegezés közvetlen megküldésével értesíti, legkésőbb a végleges ajánlatok felbontásától számított 30 napon belül Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás egyszerű másolatát is Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. Az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket Amennyiben ajánlattevő valamely, az ajánlattételi felhívásban előírt feltételt ingyenes elektronikus hatósági vagy közhiteles nyilvántartásra való hivatkozással kívánja teljesíteni, és a nyilvántartás elérhetősége nem szerepel a Közbeszerzések Tanácsa által kiadott, a Közbeszerzési Értesítő október 10-én megjelent számában közzétett, A Kbt. 20. (7) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági, illetőleg közhiteles nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről című útmutatójában, ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az ajánlatban meg kell adnia a nyilvántartás elektronikus elérhetőségét, illetőleg a vonatkozó követelményt, amelynek igazolása érdekében az elektronikus nyilvántartásra hivatkozik Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a részvételi felhívás II.2.3.) pontjával összhangban a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő hitelszerződést, annak 12 hónapos lejáratát megelőző hónap (azaz a 11. hónap) utolsó napjáig a Hitelezőhöz címzett, írásbeli egyoldalú nyilatkozattal jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani Ajánlatkérő előírásait, feltételeit és az ajánlattal szembeni követelményeit a Részvételi felhívás, az Ajánlattételi felhívás, valamint az Ajánlatkérési dokumentáció együttesen tartalmazzák, az ajánlatot e dokumentumokban foglaltak alapján kell elkészíteni. 9

10 Amennyiben az ajánlattételi felhívásban és a rendelkezésre bocsátott ajánlatkérési dokumentációban megadott információk ellentmondásban állnak egymással, úgy jelen ajánlattételi felhívás rendelkezéseit szükséges irányadónak tekinteni Az ajánlat összeállításának minden költsége az Ajánlattevőt terheli, ezekkel kapcsolatban az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai irányadók. 15. Az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja: június 7. 10