HOSSZÚHETÉNY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HOSSZÚHETÉNY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA"

Átírás

1 HOSSZÚHETÉNY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA HELYZETFELTÁRÓ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK KÉSZÍTETTE: DDRFÜ NONPROFIT KFT DECEMBER

2 TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok A területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek az adott település fejlesztését befolyásoló vonatkozó megállapításai Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása A hatályos fejlesztési koncepció megállapításai Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata A hatályban lévő településrendezési eszközök A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek A település társadalma Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, életminőség Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok Települési identitást erősítő tényezők A település humán infrastruktúrája Humán közszolgáltatások Esélyegyenlőség biztosítása A település gazdasága A település gazdasági súlya, szerepköre A település főbb gazdasági ágazati, jellemzői A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő fejlesztési elképzelése A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők Ingatlanpiaci viszonyok Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere Gazdaságfejlesztési tevékenység Foglalkoztatáspolitika Lakás- és helyiséggazdálkodás

3 Intézményfenntartás Energiagazdálkodás Településüzemeltetési szolgáltatások A táji és természeti adottságok vizsgálata Természeti adottságok Tájhasználat, tájszerkezet Tájtörténeti vizsgálat Tájhasználat értékelése Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett területek, érték, emlék Ökológiai hálózat Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése Zöldfelületi rendszer vizsgálata A települési zöldfelületi rendszer elemei Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert meghatározó elemek Zöldfelületi ellátottság A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái Az épített környezet vizsgálata Területfelhasználás vizsgálata A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén művelési ágak és a minőségi osztályok Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatok) Alulhasznosított barnamezős területek Konfliktussal terhelt területek Telekstruktúra vizsgálata Telekmorfológia és telekméret vizsgálat Tulajdonjogi vizsgálat Önkormányzati tulajdon kataszter Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése Az építmények vizsgálata Funkció, kapacitás

4 Beépítési jellemzők Magasság, szintszám, tetőidom Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok Az épített környezet értékei A településszerkezet történeti kialakulása (történeti leírás) Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők Világörökség és világörökségi várományos terület Műemlék, műemlékegyüttes Műemlékvédelem sajátos tárgyai: történeti kert, temető és temetkezési emlékhely Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet Nemzeti emlékhely Helyi védelem Az épített környezet konfliktusai, problémái Közlekedés Hálózatok és hálózati kapcsolatok Közúti közlekedés Közösségi közlekedés Közúti közösségi közlekedés Kötöttpályás közösségi közlekedés Kerékpáros és gyalogos közlekedés Parkolás Közművesítés Vízi közművek Vízgazdálkodás és vízellátás Szennyvízelvezetés Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés Energia Energiagazdálkodás és energiaellátás Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei, települési elemei Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése Elektronikus hírközlés Környezetvédelem és településüzemeltetés Talaj Felszíni és a felszín alatti vizek

5 Levegőtisztaság és védelme zaj- és rezgésterhelés Sugárzás védelem Hulladékkezelés Vizuális környezetterhelés Árvízvédelem Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó tényezők) Építésföldtani korlátok Alábányászott területek, barlangok és pincék területei Csúszás-, süllyedésveszélyes területek Földrengés veszélyeztetett területei Vízrajzi és egyéb veszélyeztetettség Egyéb katasztrófavédelmi kockázat Ásványi nyersanyag lelőhely Klíma HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése ERŐSSÉGEK GYENGESÉG LEHETŐSÉG VESZÉLYEK ÖSSZEFOGLALÓ SWOT TÁBLÁZAT HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis Problématérképek Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek Mellékletek

6 Vezetői összefoglaló Jogszabályi előírások értelmében a településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök felülvizsgálatát legalább 10 évenként el kell végezni. Ennek megfelelően Hosszúhetény Község Képviselő-testülete a felülvizsgálati munka elvégzéséről határozott és feladattal a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-t bízta meg. A településfejlesztési koncepciót megalapozó vizsgálati munkarészek felépítését a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai tartalmazzák. A rendelkezések értelmében a koncepció és a településszerkezeti terv egymással tartalmi összhangban kell készüljön. A koncepciót a kormányrendelet 1. melléklete szerinti megalapozó vizsgálat alapján kell elkészíteni, részletes tartalmi követelményeit a 2. melléklet tartalmazza. Az 1. és a 2. mellékletben meghatározott tartalom elemei összevonhatók, átcsoportosíthatók, indokolt esetben egyes elemei elhagyhatók, illetve azokat a település méretének, sajátosságainak, a településhálózatban betöltött szerepének, valamint az adott témakörnek megfelelő részletezettséggel kell kidolgozni. A helyzetfeltáró, helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészek egyes fejezetei összevontan kerültek megfogalmazásra, az összevonás tényét az anyagban hivatkozások jelzik. A megalapozó vizsgálatok készítése során kiemelt szempont volt, hogy a magasabb hierarchia szinten lévő fejlesztési és rendezési dokumentumok megállapításait figyelembe vegyük. Ennek értelmében nem csak a korábban készített településfejlesztési koncepció és településrendezési terv hasznosítható elemei kerültek átvezetésre, hanem az új országos és megyei tervezési dokumentumok legfontosabb megállapításai is beépítésre kerültek. A helyzetfeltárás széleskörű adatgyűjtéssel vette kezdetét, melynek keretében statisztikai adatok elemzésén felül önálló kérdőívezéssel begyűjtött információk összegzése is megtörtént. Lényeges eleme volt az adatgyűjtésnek az a mélyinterjú sorozat, amely során az önkormányzat vezetőin túlmenően a településen működő intézmények vezetőit, civil szervezetek képviselőit és helyi vállalkozókat szólaltattunk meg. A mélyinterjúk során felvetett témakörök elemzése, valamint a javaslatok továbbgondolása a településfejlesztési koncepció egyik legfontosabb elemét képezi. A vizsgálati munkarészek készítését megelőzően a jogszabályban rögzített érdekelt államigazgatási szervek megkeresése is megtörtént. A kapott visszajelzések legteljesebb mértékű figyelembe vételével folyt a szakmai munka, a további véleményezési eljárásban való részvételi szándéknak megfelelően az államigazgatási szervek szabályszerű bevonása teljesült. A helyzetfeltáró, -elemző és értékelő munkarészek megállapításaira alapozottan olyan településfejlesztési koncepció fogalmazható meg, amely a település legfontosabb célkitűzéseit foglalja keretbe és segítséget nyújt a helyi döntéshozóknak a település életét nagymértékben meghatározó döntések meghozatalában, valamint iránymutatást ad a településszerkezeti terv megalkotásához, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv felülvizsgálatához. 6

7 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok A 45 km2 nagyságú közigazgatási területtel rendelkező Hosszúhetény Pécstől keletre 16 kmre fekszik, a 6-os számú főút közelsége miatt a megyeszékhely 20 perc alatt elérhető közúton. A térség másik két közeli városa Pécsvárad és Komló egyaránt 12 km-re található. A megyeszékhellyel kialakult intenzív közlekedési kapcsolatok az egész megyére jellemző, Pécs-központú helyzetet mutatnak. A meghatározó kapcsolati irány döntő részben Pécs felé mutat, Pécsvárad és Komló irányában a kapcsolat erőssége lényegesen elmarad a Péccsel kialakult, és fenntartott kapcsolatokhoz képest. Az alapfokú funkciókon felül a szükséges szolgáltatások Pécsett a Dunántúl legnépesebb városában elérhetők. A Központi Statisztikai Hivatal 2003 augusztusában végezte el 21 nagyvárosi településegyüttes jelenleg is érvényes lehatárolását. Pécs agglomerációjába Abaliget, Aranyosgadány, Bakonya, Baksa, Berkesd, Bicsérd, Birján, Bisse, Boda, Bogád, Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód, Hásságy, Hosszúhetény, Keszü, Kisherend, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, Martonfa, Nagykozár, Olasz, Orfű, Pécs, Pécsudvard, Pellérd, Pereked, Pogány, Romonya, Szabadszentkirály, Szalánta, Szemely, Szilágy, Túrony, Zók települések tartoznak. 1. ábra: Településegyüttesek, agglomerációk, agglomerálódó térségek, Forrás:KSH 7

8 2. ábra: Pécs agglomeráció, Forrás:KSH 3. ábra: Baranya megyei járások, Forrás: saját szerkesztés A település a Komlói kistérség része, de a pécsi járás illetékességi területéhez tartozik. 8

9 1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióval való összefüggések Az Országgyűlés 1/2014. (I. 3.) OGY határozatával 2013 decemberében fogadta el a Nemzeti Fejlesztés 2030 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót (OFTK). Hosszúhetény településfejlesztési koncepciója már az OFTK-ban foglaltak figyelembe vételével készült. A dokumentum Országgyűlés általi elfogadásakor hatályát vesztette az Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. Az OFTK hosszú távon ig - teljes tervezéssel az ország minden ágazata, térsége, szférája (ld. köz-, piaci- és civil-) számára jövőképet és célokat kíván adni a fejlesztéspolitika és a területfejlesztés terén. A koncepció középtávú üzenete a as időszak fejlesztési prioritásait és operatív programjait kívánja megalapozni. Az OFTK-ban foglaltak szerint Magyarország 2030-ban Közép-Európa gazdasági és szellemi központja, lakosságának biztonságos megélhetést biztosító, az erőforrások fenntartható használatára épülő versenyképes gazdasággal, azzal összefüggésben gyarapodó népességgel, megerősödött közösségekkel, javuló életminőséggel és környezeti állapottal. Az OFTK négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt határoz meg: 1) Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés 2) Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom 3) Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezettünk védelme 4) Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet Az átfogó célok elérése érdekében az OFTK tizenhárom specifikus célt tűz ki, köztük hét szakpolitikai jellegű célt és hat területi célt. A specifikus célok nemzeti jelentőségű ágazati és területi tématerületeket ölelnek fel. A célok az OFTK hosszú távú teljes tervezési szemléletének megfelelően a társadalom és a gazdaság egészének, valamint minden ágazatnak, térségi és helyi szereplőknek szólnak, továbbá kirajzolják azokat a fejlesztési súlypontokat is, amelyekre a középtávú fókuszált fejlesztési feladatok épülhetnek. Az OFTK által meghatározott szakpolitikai és területi specifikus célok az alábbiak: Szakpolitikákban érvényesítendő specifikus célok: 1) Versenyképes, innovatív gazdaság 2) Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság 3) Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás 4) Kreatív tudásalapú társadalom, piacképes készségek, K+F+I 5) Értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó társadalom 6) Jó állam: szolgáltató állam és biztonság 7) Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, és környezetünk védelme 9

10 Területi specifikus célok: 8) Az ország makroregionális szerepének erősítése 9) A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat 10) Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése 11) Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése 12) Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés 13) Összekapcsolt terek: az elérhetőség és a mobilitás biztosítása Az OFTK a nemzeti szükségletekből és sajátosságokból kiindulva középtávon ( ) kijelöli azokat a stratégiai fókuszokat, amelyek az ország hosszú távú céljainak a kibontakozását szolgálhatják. A stratégiai fókuszok által meghatározott nemzeti prioritások egyrészt igazodnak a fejlesztési források döntő részét biztosító az Európai Unió által megfogalmazott programozási keretekhez és elvárásokhoz, másrészt elvárás, hogy azok érvényesítésre kerüljenek a hazai tervezés és végrehajtás során. A tervezési időszakra szóló öt nemzeti prioritás: 1) Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben 2) Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudástársadalom felé 3) Útban az erőforrás- és energiahatékonyság, illetve az energiafüggetlenség felé 4) Népesedési és közösségi fordulat 5) Területi integráció, térségi- és helyi fejlesztések az erős helyi gazdaság bázisán A legfontosabb prioritás a magyar gazdaság újra-pozicionálása, nemzetközi versenyképességének és gazdaságszervezési szerepének az erősítése. A fejlesztéspolitika központi területét képezi a hazai gazdaság fellendítése, a belső piacot dinamizáló és az exportteljesítményét növelő gazdaságfejlesztés. A fentiekhez kapcsolódóan kiemelt fejlesztési terület az elérhetőség javítása a hazai térségek, települések, vállalkozások, intézmények és állampolgárok számára. Az energia-hatékonyság, fenntartható erőforrás-gazdálkodás, klíma- és környezetvédelem szintén meghatározó fejlesztéspolitikai területet képez gazdaságfejlesztési és környezeti szempontból. Ennek keretében az OFTK kiemelten kezeli többek között megújuló energiaforrások súlyának növelését, valamint hangsúlyozza a környezet- és tájgazdálkodás, kiemelten a vízgazdálkodás szerepét. Az OFTK prioritás rendszerében központi fejlesztési és területfejlesztési feladat a magyarországi növekvő területi különbségek megállítása gazdaság- és társadalomfejlesztési eszközökkel, a leszakadó térségek területi felzárkóztatása, a kiegyenlített térségi fejlődés feltételeinek megteremtése. Fontos a város-vidék kapcsolatok erősítése, a településszerkezeti és térségi sajátosságokhoz igazodó fejlesztések, programok megvalósítása, integrált térségi és helyi fejlesztési programok megvalósítása, a vidéki térségek fejlesztésével összhangban és szinergiában történő városhálózati- és városfejlesztés. 10

11 Az OFTK Pécset mint Hosszúhetény számára is a térség központját jelentő nagyváros, melynek vonzáskörzete kiterjed a településre - a kultúra városaként a balkáni, délkeleteurópai térség kulturális rendező-pályaudvara pozíció megszerzésére való törekvésével azonosítja, amelyben meglévő logisztikai, építőipari és turizmusbeli húzóágazatai mellett a kulturális ipar és turizmus, az innovatív egészségipar, környezetipar, gépipar, elektrotechnika kitörési pontjai segítenék. Pécs térsége az OFTK-ban meghatározottak szerint kiterjed a közvetlen városi vonzáskörzeten túl is, így pl. a Baranyai-dombság és a Villányi-hegység térségeire. A városok fejlesztése mellett kiemelt fejlesztési területet képez az OFTK-ban a vidéki térségek, települések sajátos vidéki értékeket megőrző, azokra építő fejlesztése, felzárkóztatása, beleértve a társadalmi, közösségi, gazdasági és infrastrukturális fejlesztéseket. Az OFTK kulcsfontosságúnak tartja, hogy a falvak, vidéki települések népességmegtartó képessége erősödjön. További célul tűzi ki a vidéki foglalkoztatást biztosító gazdasági ágazatok fejlesztését, a gazdasági diverzifikációt, a helyi gazdaság megerősítését. Baranya megye területfejlesztési koncepciójával való összefüggések Az OFTK országos célrendszeréhez és fejlesztéspolitikai feladataihoz szervesen illeszkedik Baranya megye területfejlesztési koncepciója, melyet az OFTK célkitűzéseihez igazodva, a helyi, térségi fejlesztési igényeket és specifikumokat megjelenítve a megyei önkormányzat készíttetett el. A megyei koncepció azzal a céllal készült, hogy kijelölje Baranya megye lehetséges kitörési pontjait, meghatározza azokat a főbb fejlesztési irányokat, amelyre a megye a 2030-ig terjedő időszakban különös hangsúlyt kíván fektetni. A koncepció által megfogalmazott jövőkép szerint Baranya megye 2030-ra élhető, az erőforrásaival fenntarthatóan gazdálkodó térségi csomóponttá válik, elsősorban értékteremtő foglalkoztatást biztosító gazdasági szerkezettel, javuló gazdasági mutatókkal, ahol növekszik a foglalkoztatás és megkezdődik a társadalmi felzárkózás. A Baranya megyei fejlesztési koncepció három átfogó cél köré építi fel a cél és prioritásrendszerét, melyek az alábbiak: Értékteremtő foglalkoztatást biztosító gazdaság kialakítása; Egészséges és megújuló társadalom; Természet- és energiatudatos megye. Az átfogó célok elérését a stratégiai célrendszer részeként meghatározott 7 stratégiai cél és Baranya megye sajátos térszerkezetéhez illeszkedő 4 területi célkitűzés szolgálja. A fejlesztési koncepció hét stratégiai célja: Helyi gazdaságok fejlesztése; Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése; Piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrások fejlesztése; Társadalmi felzárkózás elősegítése; Stratégiai erőforrások fenntartható használata; 11

12 Elérhetőség és mobilitás javítása; Nagytérségi csomóponttá válás. A stratégiai célok mellett beazonosításra kerültek a megyében sajátos problémákkal küzdő, ill. az adott területre jellemző fejlődésbeli előnyökkel, lehetőségekkel jellemezhető térségek, megyén belüli területi egységek, melyek sajátos fejlesztési igényei ún. területi célok formájában kerültek meghatározásra. A megyére kialakított négy területi cél: Hátrányos helyzetű, fejletlen gazdaságú térségek komplex fejlesztése Baranya megye nyugati felén (Ős-Dráva program területe, Szigetvár, Sásd térsége); Termelési szerkezet átalakítás, gazdasági szemléletváltás Pécs és agglomerációja területén, illetve Komló és térségében; Helyi adottságokra, komparatív előnyökre és lehetőségekre épülő vidék- és gazdaságfejlesztés kiemelten Mohács-Bóly és Villány-Siklós-Harkány térségében; Baranya megye horvát határmenti térsége határon átnyúló kapcsolatainak javítása elsősorban közlekedési, gazdasági téren. A fenti területi célok közül Hosszúhetény számára, településfejlesztési koncepciója kialakítása során a második területi cél bír relevanciával. Végül a fejlesztési koncepció célrendszerében foglalt átfogó-, stratégiai és területi célok elérése érdekében meghatározásra kerültek azok a prioritások, melyek keretében a koncepcióra épülő megyei fejlesztési program keretében meghatározott beavatkozások, intézkedések a koncepció végrehajtása során fejlesztési eszközökként megvalósíthatóak. Az így azonosított prioritások az alábbiak: I. prioritás: A helyi termelésen alapuló gazdaság megerősítése a lokális gazdasági környezet integrált fejlesztésével II. prioritás: Külső erőforrásokra is támaszkodó, a termelési kapacitások növelésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése a megyében III. prioritás: A piaci igényekhez rugalmasan illeszkedő képzési struktúra kialakítása és fejlesztése IV. prioritás: Az élhetőbb települések, élhetőbb közösségek kialakulását szolgáló komplex fejlesztések, egészségtudatosság és egészségügyi prevenció az egészséges munkaképes társadalom biztosítása érdekében V. prioritás: A természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló és klímatudatos környezetgazdálkodás feltételeinek megteremtése VI. prioritás: Az elérhetőség javítása, fenntartható közlekedési rendszerek létrehozásának előmozdítása 12

13 Szükséges megjegyezni, hogy a megyei területfejlesztési koncepció keretében meghatározott prioritások a beavatkozási eszközök tekintetében csak ún. indikatív intézkedés listát fogalmaztak meg, az intézkedésrendszer egzakt definiálása a koncepció alatti szint, a megyei területfejlesztési program feladata, amelynek legitim változata a jelen dokumentum készítése időpontjában még nem áll rendelkezésre A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata Kivonat a Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepcióból Hosszúhetény vonzáskapcsolatai nem a Komlói Kistérség központjához, hanem Pécshez kötik. A térségnek kitűnő adottságai vannak a szelíd turizmus megteremtéséhez. Környezetvédelmi szempontból veszélyt jelent a térség hulladékgazdálkodásának megoldatlansága. Kivonat a Baranya Megyei Területrendezési Tervből A terv Hosszúhetény külterületének déli részét intenzív (belterjes) művelési, míg északi területeit extenzív (külterjes) művelési területként határozza meg. Hosszúhetény még be nem erdősített külterületi részeit erdőtelepítés szempontjából különösen magas részarányú területnek értékeli. Erdőtelepítésre javasolt terület 473 ha. Az erdő-, ill. gyeptelepítési lehetőségek számbavételét el kell végezni. Népesség előrejelzés tekintetében Hosszúhetényt legnagyobb valószínűséggel stagnáló népességszámú településnek látja. Az általánosan jellemző természetes népességfogyás mellett jelentkező bevándorlás indulhat meg a környező apró-, ill. törpefalvakból. Hosszúhetény településrendszerben elfoglalt helyét tekintve falusi központnak (mikrocentrumnak) minősíthető. Részlegesen biztosítja a városi ellátási funkciókat, de nem rendelkezik városi jellegű igazgatási szerepkörrel. Teljes körű alapellátása és hiányos középfokú ellátása kiterjed a környező településekre is. Közigazgatási területén működnek vállalkozások, mind az ipar, mind a mezőgazdaság, mind a szolgáltatások terén. Javasolják: - az intézményellátás bővítését - munkahelyek teremtését - a vállalkozások számának növelését - elő kell készíteni, hogy a városokat társközpontként egészíthesse ki A település területén található becsült, karszt hidrogeológiai védőterületre fokozott figyelmet kell fordítani a településrendezési terv készítése során. A kerékpáros közlekedés elősegítése érdekében javasolt a Hosszúhetényt nyugatról érintő, Komlót Pécsváraddal összekötő kistérségi kerékpárút fejlesztése. 13

14 Kivonat a Baranya Megye Turizmusfejlesztési Programjából prioritást kell, hogy élvezzenek az infrastrukturális fejlesztések, termékfejlesztések, programszervezések, PR és marketing tevékenységek, a fogadókészség fejlesztése, a turizmus emberi tényezőinek biztosítása, szervezeti megújulás mindezeket megalapozó fejlesztések tekintetében elsőbbséget kell, hogy élvezzen a közlekedési kapcsolatok javítása (közút és kerékpárút fejlesztések), képzés és felkészítés (falusi vendégfogadó, program animátor), településkép rendezés, faluszépítés, szervezetrendszer fejlesztés Kivonat a Baranya Megye Agrár- és Vidékfejlesztési Programjából A program 6 prioritást fogalmaz meg, azokon belül pedig 15 programot alternatív jövedelemszerzési lehetőségek vidéki gazdaság diverzifikálása - falusi térségek fejlesztése mezőgazdasági vállalkozások fejlesztése - szerkezetváltás a növénytermesztésben - az állattartás minőségi és mennyiségi növelése - munkaigényes kertészeti kultúrák növelése - a borszőlőtermesztés fejlesztése - Baranya megye ökomegye a mezőgazdasági termékek minőségbiztosításának, feldolgozottságának és marketingjének erősítése - kertészeti kultúrák hűtése, feldolgozása - bio-ültetvény fejlesztés és termékfeldolgozás extenzív területhasznosítási lehetőségek - gyepesítés - erdőtelepítés - halastavak létesítése a környezeti helyzet javítása - a mezőgazdasággal kapcsolatos környezetszennyezés felszámolása - háztartási szemét- és hulladékgyűjtés - a szennyvízprobléma megoldására való felkészülés és a szennyvízkezelés megoldása falusi turizmus - falufelújítás, vidéki kulturális örökség védelme 14

15 HOSSZÚHETÉNY TERÜLETÉT ÉRINTŐ TERÜLETRENDEZÉSI TERVI, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK, ÖVEZETEK ÉS ELŐÍRÁSAIK Országos Területrendezési Terv Baranya Megyei (OTrT) Területrendezési Terv (BMTrT) Országos területfelhasználási (Figyelembe veendő) Megyei kategóriák területfelhasználási kategóriák Erdőgazdasági térség Vegyes területfelhasználási térség Települési térség Országos ökológiai hálózat övezete Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület (országos jelentőségű tájképvédelmi terület) övezete Erdőgazdasági térség Vegyes területfelhasználási térség Hagyományosan vidéki települési térség Magterület övezete Ökológiai folyosó övezete Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete Az övezetre vonatkozó fontosabb előírások Az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni. A vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület vagy erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület kivételével lakóterület kijelölhető. A hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakóterület kivételével bármelyik területfelhasználási egységbe sorolható. Mag-, ökológiai folyosó övezete érinti Hosszúhetény területét melyben beépítésre szánt terület nem, vagy csak feltételekkel jelölhető ki. Az övezetbe meglévő erdőterületei tartoznak, illetve az erdőtelepítésre alkalmas területek a település mezőgazdasági területeit jelöli ahol beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján lehet kijelölni. A településszerkezeti tervben csak olyan területfelhasználási egység / építési övezet, övezet amely a tájképi érdekek fennmaradását nem veszélyezteti. Az övezetében bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 15

16 HOSSZÚHETÉNY TERÜLETÉT ÉRINTŐ TERÜLETRENDEZÉSI TERVI, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK, ÖVEZETEK ÉS ELŐÍRÁSAIK Országos Területrendezési Terv Baranya Megyei (OTrT) Területrendezési Terv (BMTrT) Országos területfelhasználási (Figyelembe veendő) Megyei kategóriák területfelhasználási kategóriák Világörökség és világörökség várományos terület övezete Országos vízminőség-védelmi terület övezete Országos kerékpárút- törzshálózat eleme Ásványi-nyersanyag-gazdálkodási terület övezete Földtan veszélyforrás terület övezete Országos kerékpárút- törzshálózat eleme Térségi kerékpárút- törzshálózat eleme Az övezetre vonatkozó fontosabb előírások A világörökségi és világörökségi várományos terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. Világörökség és világörökségvárományos terület övezetben a területfelhasználás módjának és mértékének összhangban kell lennie a kezelési tervben meghatározott célokkal. Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek területe nem bővíthető. Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. Az övezetében bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. Az övezet tényleges kiterjedését településrendezési eszközökben kell a tényleges kiterjedésnek megfelelően lehatárolni. Az övezet tényleges kiterjedését településrendezési eszközökben kell a tényleges kiterjedésnek megfelelően lehatárolni. A település településszerkezeti tervében beépítésre szánt terület csak kivételesen, geológiai szakvélemény alapján jelölhető ki. Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonalait és az egyedi építmények helyét az érintett települések településszerkezeti tervében kell meghatározni. 16

17 4. ábra: Kivonat a hatályos Országos Területrendezési Tervből 5. ábra: Kivonat a hatályos Baranya Megyei Területrendezési Tervből /BMTrT/ 17

18 6. ábra: A települést érintő országos területrendezési tervi övezetek Országos ökológiai hálózat övezete Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezet Világörökségi és világörökség várományos terület övezete Országos vizminőségvédelmi terület övezete 18

19 6. ábra: A települést érintő országos területrendezési tervi övezetek (folyt.) Magterület övezete Ökológiai folyosó övezete Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete Edőtelepítésre alkalmas terület övezete Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezet Történeti települési terület övezete Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület övezete 19

20 6. ábra: A települést érintő országos területrendezési tervi övezetek (folyt.) Ásványi-nyersanyag-gazdálkodási terület övezete Földtan veszélyforrás terület övezete Együtt tervezhető térségek területe Vizeróziónak kitett terület övezete 1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek az adott település fejlesztését befolyásoló vonatkozó megállapításai Hosszúhetény igazgatási területével határos települések rendezési terveinek fejlesztési megállapításai: Komló, Hosszúheténnyel szomszédos területein a meglévő üzemi területek, meddőhányók gazdasági hasznosítását, fejlesztését tervezi, mely közvetve a település helyzetét is befolyásolhatja. Pécsvárad: A hatályos településrendezési terv szerint Hosszúhetényt érintő hálózati, vonalas jellegű fejlesztés nincs. A település a volt bányához kötődő telepek gazdasági, míg a Dombay-tó térségében üdülőterület fejlesztését irányozta elő, mely közvetve érintheti Hosszúhetény további fejlesztését. Óbánya: A település a természeti, táji illetve építészeti örökség megőrzését tűzte ki céljául, melyet a településrendezési dokumentumaival is támogat. Turisztikai fejlesztései Hosszúhetény településre is közvetett hatást gyakorolnak. 20