Rákosmenti Százszorszép Óvoda 1171 Budapest, Rezgő utca 15. OM azonosító:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rákosmenti Százszorszép Óvoda 1171 Budapest, Rezgő utca 15. OM azonosító: 034639"

Átírás

1 Rákosmenti Százszorszép Óvoda 1171 Budapest, Rezgő utca 15. OM azonosító: Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: április 1-től Készítette: Béres Károlyné Dátum:

2 A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok alapján készült évi CXIII. törvény A munkavédelemről évi LXVI. törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről évi XXXI. törvény A gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról 335/2005. (XII.29.) Kormányrendelet A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános iratkezelésének követelményeiről évi CLXXIX. törvény A nemzetiségek jogairól évi CXCV. törvény Az államháztartásról évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információs rendszabályról 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről 62/2011. (XII.29.) BM rendelet A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról évi CXXIV. törvény A nemzeti köznevelésről (módosítás) évi I. törvény A Munka Törvénykönyvéről évi II. törvény A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról T8888. Kormányrendelet 2

3 Tartalom I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb az óvoda költségvetési szervként való működéséből fakadó - szabályozások 1. Az intézmény adatai 2. Az óvoda (költségvetési szerv) neve 3. Az óvoda adatai 4. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata 5. A működési köre 6. Ellátandó alaptevékenységek 7. A rendszeresen ellátott vállalkozási feladatok 8. Az intézmény gazdasági jogkör szerinti besorolása, egyéb gazdálkodási adatok 9. Az irányító szerv neve és székhelye 10. A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje 11. Az intézmény nevelési funkciójával kapcsolatos előírások 12. Az intézményi feladat ellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jogosultság 13. Az intézmény megszüntetése 14. A kötelező szabályozások 15. Az intézmény szervezeti felépítési és működési rendszere, ezen belül a szervezeti egységek, telephelyek megnevezése 16. A szervezeti egység vezetőjének azon jogosítványai, melyek körében a költségvetési szerv képviselőjeként járhat el 17. Iratkezelés 18. A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség Mellékletek - Az intézmény szervezeti ábrája - Az egyes munkaköri feladatok - Munkaköri leírás minták 3

4 II. rész A nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó szabályok 1. Működés rendje, ezen belül a gyermekek fogadásának (nyitva tartás) rendje, az alkalmazottak és a vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje 2. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje 3. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési intézménnyel 4. Tagintézmény (intézményegység) esetén a tagintézménnyel (intézményegységgel) való kapcsolattartás rendje 5. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje 6. A vezetők és az óvodai Szülői Szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás formája 7. A Nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízottak beszámolására vonatkozó rendelkezések 8. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgálatokkal, a Gyermekjóléti Szolgálattal, valamint az óvodaegészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás 9. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Mellékletek - Az ünnepélyek, megemlékezések rendje - Az intézmény hagyományápolása körébe tartozó rendezvények - Az intézmény jelkép, viselet, egyéb külső jegy, mint hagyomány ápolásának, használatának leírása 10. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 11. Az intézményi védő, óvó előírások 12. Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Melléklet - A rendkívüli események esetén teendő alapvető intézkedések 13. Azok az ügyek, melyekben a Szülői Szervezetet (közösséget) a Szervezeti és Működési Szabályzat véleményezési joggal ruházza fel 14. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a vezetők közötti feladatmegosztás, a kiadmányozás és a képviselet szabályai, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 4

5 15. A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje, részvétele a pedagógusok munkájának segítésében Melléklet - A szakmai munkaközösségekről 16. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága, a szülők tájékoztatása Melléklet - A Pedagógiai Programmal összefüggő tájékoztatás megadására köteles pedagógus kijelölése 17. A fegyelmi eljárás 18. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje 19. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 20. Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök, munkaköri leírások 21. Az intézmény biztonságos működését garantáló szabályok, melyek megtartása kötelező az intézmény területén tartózkodó szülőknek, valamint az intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyeknek 22. Egyéb jogszabály által szabályozandó de más szabályozásban nem szabályozható kérdések 5

6 Bevezető Az óvoda a jogszabályi előírásoknak megfelelendő az alapító okiratában foglaltakat e Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. A köznevelésről szóló 2011 évi CXC. törvény 25. (1) bekezdése alapján e szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket. A szabályzat elfogadására vonatkozó döntés meghozatalára a Nevelőtestület jogosult. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatban vélemény-nyilvánítási jog gyakorlása biztosított volt: - a Közalkalmazotti Tanácsnak, - mivel óvodaszék nem működik, az óvodai Szülői Szervezetnek, közösségnek. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat személyi hatálya kiterjed az óvoda minden dolgozójára, valamennyi gyermekére és azok szüleire, valamint az óvodával kapcsolatban álló személyekre. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat hatályos április 1-től visszavonásig, ezzel egy időben hatályát veszti az előző Szervezeti és Működési Szabályzat. Felülvizsgálata évenként, illetve a jogszabályoknak megfelelően szükséges. Módosítása az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a Nevelőtestület és a Közalkalmazotti Tanács. 6

7 I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb az óvoda költségvetési szervként való működéséből fakadó szabályozások 7

8 1. Az intézmény adatai Létrehozásáról szóló jogszabály: évi CXC. törvény Oktatási azonosító száma: Az alapító okirat kelte: december 13. Az alapító okirat száma: 356/2012 (XII.13.) Kt. határozat Az alapítás időpontja: július 1. Azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolása, amelyek tekintetében a költségvetési szerv alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2. Az óvoda (költségvetési szerv) neve Rákosmenti Százszorszép Óvoda (A szervezet egyben jogi személy) 3. Az óvoda adatai Székhelye: 1171 Budapest, Rezgő utca 15. Telefon/Telefax száma: címe: Honlapja: 4. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata Közoktatási közszolgáltatás A szervezetet képviselő legfontosabb döntést hozó fórum az óvoda Nevelőtestülete. A döntések meghozatalához, a határozatképességhez 50+1% szavazat szükséges. A Nevelőtestületet harmadik személy felé az intézményvezető képviseli, hiányzása esetén az intézményvezetőhelyettes. 5. A működési köre Budapest Főváros XVII. kerülete /Az alapító okirat szerint/ 6. Ellátandó alaptevékenységek /Ávr. 13. (1) bekezdés c) pont/ 6.1. Az ellátandó alaptevékenységek leírása az alapító okirat szerint Óvodai nevelés 8

9 Az óvodában a nevelés a Közoktatási Törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályi rendelkezéssel kiadott óvodai nevelés országos programját figyelembe véve elkészített és jóváhagyott Pedagógiai Program, továbbá az önkormányzati intézkedési terv és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata szerint folyik. Az intézmény szakmai és Pedagógiai Programja megvalósítása során együttműködik más közoktatási intézményekkel. Alaptevékenység területei: Szakfeladat száma Megnevezése Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Óvodai nevelési tevékenység sajátossága: - táplálkozásallergiás gyermekek integrált óvodai nevelése, ellátása - sajátos nevelési igényű - mozgásszervi fogyatékos - érzékszervi fogyatékos - beszédfogyatékos gyermekek integrált óvodai nevelése, ellátása Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Óvodai intézményi étkeztetés 6.2. Szakágazati besorolása - száma: megnevezése: Iskolai előkészítő oktatás 6.3. Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok - A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, - A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, - A Közoktatási Törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Kormányrendelet, - A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet. - A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet. 7. A rendszeresen ellátott vállalkozási feladatok /Ávr. 13. (1) bekezdés c) pont/ Ellátandó vállalkozási tevékenység és szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenység köre és mértéke: Ellátandó vállalkozási tevékenység: nincs A szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenység: nincs 9

10 8. Az intézmény gazdálkodás jogkör szerinti besorolása, egyéb gazdálkodási adatok /az alapító okirat szerint/ Az intézmény gazdálkodási jogköre szerint: Részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság gyakorlásának rendje: A mindenkori költségvetési rendelet szabályai szerint. Az önállóan működő és gazdálkodó szerv, illetve az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmény között a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről megállapodás rendelkezik. Az 50/2012.(II.23.) Kt. határozat 5. pontjának mellékleteként elfogadott szabályzat szerint. 9. Az irányító szerv neve és székhelye /az alapító okirat szerint/ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 1173 Budapest, Pesti út A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje 10.1.Az óvoda vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje Az óvoda vezetőjének kinevezési, megbízási rendje az alábbiak szerint alakul: a) A pályáztatás Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző köteles elvégezni. A pályázati felhívást legalább: - az Oktatásügyért felelős minisztérium hivatalos lapjában egy alkalommal kell, - a megyei lapban egy vagy annál több alkalommal lehet közzétenni. b) Az intézményvezetői megbízás Az intézményvezetői megbízást az alapító helyi önkormányzat(ok) képviselő-testülete(i) adja(adják). (A megbízással kapcsolatban, döntés előtt ki kell kérni az intézmény alkalmazotti közösségének a véleményét.) A megbízás 5 évre, illetve tanévre szól. (A részletes pályáztatási eljárás szabályait az intézmény pályázatási szabályzata tartalmazza!) 10

11 10.2. Foglalkozási jogviszonyok Az intézményben foglalkoztatottak A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8). Kormányrendelet hatálya alá tartoznak A munkáltatói jogok Az intézményvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat, mely jogok egy részét jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint az érintett vezető munkaköri leírásában meghatározottak szerint átruházhatja. A munkáltatói jog gyakorlására vonatkozó szabályok: - az intézményvezető gyakorolja valamennyi intézményi foglalkoztatott esetében a következő jogokat: kinevezés, átsorolás, jogviszony módosítás, jogviszony megszüntetése, fegyelmi jogkör gyakorlása, - a magasabb vezetői szinthez tartozó munkakört betöltő személyek véleményének előzetes kikérését követően dönt: a tanulmányi szerződéskötésről, túlmunka elrendeléséről, jutalmazásról, egyes rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokról, fizetés nélküli szabadság engedélyezéséről, - az intézményvezető a magasabb vezetői szinthez tartozó munkakört betöltő személyekkel egyeztetve készíti el a magasabb vezetők munkaköri leírását, - a magasabb vezetői szinthez tartozó munkakört betöltők az intézményvezető kérésére összeállítják az irányításuk alá tartozó dolgozó munkaköri leírás tervezetét, melyet az intézményvezető hagy jóvá, - a munkaköri leírásokat évente legalább 1 alkalommal aktualizálni kell. 11. Az intézmény nevelési funkciójával kapcsolatos előírások Az intézmény nevelési funkciót tölt be Az óvodai csoportok száma: Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 140 fő. 12. Az intézményi feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jogosultság /az alapító okirat szerint Köznev. tv. 21. (3)/ Korlátozott, kiterjed: - a Rákosmenti Százszorszép Óvoda eszközeinek tartós és eseti helyiségeinek maximum egy évig történő bérbeadására, - a Rákosmenti Százszorszép Óvoda rendeltetésszerű működése során elhasználódott, illetőleg feleslegessé vált tárgyi eszközök kivéve ingatlan értékesítésére. 13. Az intézmény megszüntetése Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben az alapító jogosult megszüntetni. A megszüntetésről az alapító határozattal dönt. 11

12 14. A kötelező szabályozások Az intézményvezető felelős az intézmény költségvetési szervként való működtetéséből fakadó a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 13. (2) bekezdésében meghatározott belső szabályozások elkészítéséért és rendszeres felülvizsgálatáért. 15. Az intézmény szervezeti felépítési és működési rendszere, ezen belül a szervezeti egységek, telephelyek megnevezése Szervezeti felépítés Központi intézmény (székhely) neve és címe Rákosmenti Százszorszép Óvoda 1171 Budapest. Rezgő utca 15. Engedélyezett létszámkeret 22 fő 21,5 állás Az intézmény szervezeti ábráját az I. rész 1. számú melléklet tartalmazza A költségvetési szerv szervezeti felépítése, struktúrája a következő Lehetséges szervezeti szintek (1) A konkrét vezetői beosztások megnevezése (3) 1. Magasabb vezetői szint intézményvezető 2. Vezetői szint intézményvezető-helyettes Az egyes vezetői szintekhez tartozó munkakörök és a munkakörökben foglalkoztatható létszám Vezetői szinthez tartozó beosztások intézményvezető Vezetőknek közvetlenül alárendelt munkakörök intézményvezetőhelyettes óvodapedagógusok dajkák óvodatitkár fűtő-gondnokok A munkakörökben foglalkoztatható létszám (munkakörönként) 1 fő 9 fő 8 fő 1 fő 2 fő Megjegyzés (teljes vagy részmunkakörre, csatolt munkakörre való hivatkozás) teljes munkaidős teljes munkaidős 7 fő teljes munkaidős, 1 fő részmunkaidős teljes munkaidős teljes munkaidős 12

13 15.4. Az óvoda működési rendszere Az óvodát az intézményvezető irányítja, ő a legfelsőbb vezető. Az óvodán belül megtalálható: - az alá- és fölérendeltség, - illetve az azonos szinten belül a mellérendeltség. Az óvodán belül alá- és fölérendelt viszonyban működnek az egyes vezetői szintekhez tartozó: - vezetők, - illetve vezetőkhöz tartozó beosztottak. Az azonos vezetői szinthez tartozó munkakörök között mellérendeltségi viszony van A szervezeti egységek közötti együttműködés, kapcsolattartás A szervezeti egységek együttműködnek az intézményi feladatellátás megvalósítása érdekében. Az egységek koordinált működését az intézményvezető irányító tevékenysége biztosítja. A szakmai együttműködést a vezetést segítő munka, valamint az egyéb nevelői értekezletek is segítik. A szerv szervezeti felépítéséből, struktúrájából adódó alá- és fölérendeltségi viszony jelzi az egyes egységek közötti kölcsönös együttműködési kötelezettséget is. A dolgozók és a magasabb vezető közötti szakmai együttműködésre vonatkozó előírásokat a munkaköri leírásnak kell tartalmaznia. A kapcsolattartás részletes szabályozását jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 2. része tartalmazza Az egyes munkakörökhöz tartozó feladatok és hatáskörök Az egyes munkakörökhöz tartozó feladatokat és hatásköröket az I. rész 2. számú melléklet tartalmazza. A részletes munkaköri leírás mintákat az I. részhez kapcsolódó 3. számú melléklet tartalmazza Az intézményi helyettesítés rendje Az intézményvezető köteles a munkaköri leírások rendszerét úgy kialakítani, hogy abban szerepeljen az, hogy mely munkakör milyen munkakört helyettesíthet. A helyettesítés elrendeléséről, figyelemmel kíséréséről az adott dolgozó közvetlen felettesének, vezetői szinten lévő dolgozó esetében az intézményvezetőnek, illetve helyettesének kell gondoskodnia. Az intézmény folyamatos, zavartalan működése érdekében a szabadságok, betegségek idején gondoskodni kell a megfelelő helyettesítésről. A helyettes felelősséggel tartozik a munkaköri leírásnak megfelelő helyettesítés keretében végzett tevékenységéért. Felelőssége a helyettesített személy felelősségével megegyező. 13

14 A helyettesítés rendjét a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat II. részre tartalmazza a vezető munkakörökre, míg más munkakörök esetében a részletes helyettesítés rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák. A munkáltatói jogok gyakorlása: - Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat az irányító szerv, míg az egyéb munkáltatói jogokat az irányító szerv vezetője, képviselője gyakorolja. - Az intézményben a munkáltatói jogokat elsődlegesen az intézményvezető gyakorolja. Az intézményvezető belső szabályzatban, munkaköri leírásokban rendelkezhet egyes munkáltatói jogainak más személy részére történő átruházásáról. 16. A szervezeti egységek vezetőjének azon jogosítványai, melyek körében a költségvetési szerv képviselőjeként járhat el A szervezeti egységek vezetőinek azon jogosítványait, melyek körében a költségvetési szerv képviselőjeként járhat el jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 2. rész tartalmazza a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás részben. 17. Iratkezelés /335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet 3. (3) bekezdés/ Az iratkezelés rendjének helyi szabályai A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet 3. (2) bekezdése, 27. c) pontja, 52. (1) bekezdése, valamint a 63. (1) bekezdés alapján az alábbiak szerint kerülnek megállapításra: Az iratkezelés szervezeti rendje A szervnél az iratkezelés az iratforgalomnak megfelelően központilag történik. Az iktatást: - az óvodatitkár munkakörű személy munkaköri leírásban meghatározott feladatként végzi. A központi iratkezelés során az intézményre vonatkozóan egy helyen, folyamatosan és egy iktatókönyvben történik. (Az iktatás történhet papír alapon és elektronikusan is.) 14

15 17.2. Az iratkezelés, és az iratkezeléssel összefüggő tevékenységekre vonatkozó feladatés hatáskörök Az iratkezeléssel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó feladat- és hatáskörök: Megnevezés Jogszabályi hivatkozás Feladatellátó/jogosult Az Iratkezelési Szabályzat mellékletét képező irattári terv évenkénti felülvizsgálata Iratkezelési Szabályzatban foglaltak végrehajtása Összhang biztosítása folyamatosan a belső szabályzatok, az alkalmazott informatikai eszközök és eljárások, illetve az irattári tervek és iratkezelési eljárások között Az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas irattár kialakítása és működtetése Az iratkezeléshez szükséges tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosítása, felügyelete Az iratkezelés jogszabályban, illetve az intézmény Iratkezelési Szabályzatában meghatározott követelmények szerinti - megszervezése Iratkezelés felügyelete - az Iratkezelési Szabályzat végrehajtásának rendszeres ellenőrzése, - intézkedés az iratkezelés során tapasztalt szabálytalanságok megszüntetéséről, - gondoskodás az iratkezelést végzők szakmai képzéséről, továbbképzéséről, - iratkezelési segédeszközök biztosítása (pl.: iktatókönyv) Iratok és adatok védelmével kapcsolatos feladatok Nyilvántartást vezet a kiadmányozáshoz használt bélyegzőkről, érvényes aláírásbélyegzőkről és a hivatalos célra felhasználható elektronikus aláírásokról 335/2005. (XII. 29.) Korm. rend. 3. (2) 335/2005. (XII. 29.) Korm. rend /2005. (XII. 29.) Korm. rend /2005. (XII. 29.) Korm. rend /2005. (XII. 29.) Korm. rend /2005. (XII. 29.) Korm. rend /2005. (XII. 29.) Korm. rend /2005. (XII. 29.) Korm. rend. 8. (2) bek. 335/2005. (XII. 29.) Korm. rend intézményvezető intézményvezető intézményvezető intézményvezető intézményvezető intézményvezető Az intézményvezető, mint az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető Az intézményvezető, mint az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető Az intézményvezető, mint az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető

16 Bizottság kijelölése az iratselejtezésre Iratmegsemmisítés Nem selejtezhető iratok illetékes levéltárnak adása Az iratkezelés rendjének megváltoztatása 335/2005. (XII. 29.) Korm. rend. 64. (1) bek. 335/2005. (XII. 29.) Korm. rend. 64. (4) bek évi LXVI törvény 9. (1) bek. g) pontja 335/2005. (XII. 29.) Korm. rend. 68. (1) bek. Az intézményvezető, mint az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető intézményvezető intézményvezető intézményvezető Az iratkezelés felügyeletét ellátó vezető Az iratkezelési felügyeletét az intézményvezető látja el. Az intézményvezető tartós 30 napot meghaladó távolléte esetén az iratkezelés felügyeletének a pontban meghatározott jogköreit az intézményvezető-helyettes gyakorolja Az intézményhez érkezett küldemény felbontására jogosult személyek Az intézményhez érkezett küldeményeket a minősített iratok kivételével a következő személyek jogosultak felbontani: - a központi iratkezelést felügyelő intézményvezető által, - az Iratkezelési Szabályzat mellékleteként csatolt iratfelbontásra felhatalmazott személy, - a központi iktatást végző személy, - névre érkező küldemény esetében a címzett, akkor, ha a címzett elrendelte azt, hogy ezen küldeményeket felbontás nélkül kell eljuttatni hozzá Kiadmányozás Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként a kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat alá. Az intézményben a következők szerint kerül szabályozásra a kiadmányozás rendje. Kiadmányozási joga az intézményvezetőnek van, aki e jogát a következő területre és esetekre vonatkozóan adja át az intézmény további dolgozóinak: A kiadmányozás területe, esetei intézményvezető teljes feladat és hatáskörében eljárhat az intézményvezető tartós akadályoztatása, illetve egyéb távolléte esetében, ha a feladat ellátása nem tűr halasztást Munkáltató jogkörök gyakorlása az Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott esetekben történhet más személy által Szakmai gyakorlatát töltő tanuló A kiadmányozással érintett személy intézményvezető-helyettes Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott személyek (intézményvezetőhelyettes) intézményvezető, gyakorlatvezető óvodapedagógus 16

17 17.6. Iratkölcsönzés az irattárból Az intézmény dolgozói az irattárból hivatalos használatra kölcsönözhetnek iratokat. A kölcsönzési jogosultság a következő: - az intézmény dolgozói saját munkaköri leírásukban meghatározott feladat ellátásához kapcsolódva kölcsönözhetnek ki iratokat, - az intézmény dolgozói nem a saját munkaköri leírásukban meghatározott feladat ellátásához, feladatban való közreműködéshez az intézményvezető jóváhagyásával kölcsönözheti ki iratot, - az intézményvezető bármely iratot kikölcsönözheti. Az intézmény szakmai, illetve egyéb fenntartói ellenőrzésével kapcsolatban az ellenőrzők az intézményvezetőn keresztül kölcsönözhetnek ki iratot. 18. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség /2007. CLII. törvény 4. / Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény 4. -ának figyelembe vételével az intézménynél közszolgálatban álló személyek vagyonnyilatkozattételi kötelezettsége a következő. A közszolgálatban álló személynek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége lehet az alábbi okokból: - a közszolgálatban álló személy (önállóan, vagy testület tagjaként) javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult közbeszerzési eljárás során /3. (1) b)/, - a közszolgálatban álló személy (önállóan, vagy testület tagjaként) javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult feladatai ellátása során /3. (1) c)/ - költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá - önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás során, illetve - önkormányzati pénzügyi támogatások tekintetében, - a közszolgálatban álló személy (önállóan, vagy testület tagjaként) javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult egyedi önkormányzati támogatásról való döntésre irányuló eljárás lefolytatása során /3. (1) d)/, - a közszolgálatban álló személy (önállóan, vagy testület tagjaként) javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult állami vagy önkormányzati támogatások felhasználásának vizsgálata, vagy a felhasználással való elszámolás során /3. (1) e)/ Az intézményben foglalkoztatottak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége a következő Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségség oka Munkakör megnevezése (1) b) (1) c) (1) d) (1) e) Magasabb vezető (intézményvezető) x x x x Vezető beosztások: - intézményvezető-helyettes x x x x 17

18 Szülői szervezet Közalkalmazotti Tanács Mellékletek az I. részhez 1. számú melléklet Az intézmény szervezeti ábrája intézményvezető intézményvezető-helyettes Minőségirányító Támogató Szervezet Belső értékelési csoport Óvodapedagógusok Óvodatitkár Technikai dolgozók Óvodavezetés 18

19 2. számú melléklet Az egyes munkaköri feladatok 1. intézményvezető Általános vezetési feladatok: Az intézmény közoktatási feladataihoz kapcsolódó vezetési feladatok Az intézmény költségvetési szervként való működéséből fakadó vezetési feladatok Általános szakmai feladatok: Együttműködés a szülőkkel Az egyes jogok biztosítása A fenntartóval való kapcsolattartás Részletes szakmai feladatok: A gyermek nevelésével kapcsolatos feladatok A Pedagógiai Programmal kapcsolatos feladatok A gyermekek értékelése Munkához szükséges ismeret megszerzése A pluszdíjazás nélkül, a rendes munkaidőben ellátandó feladatok 2. intézményvezető-helyettes Általános szakmai feladatok: Együttműködés a szülőkkel Az egyes jogok biztosítása A fenntartóval való kapcsolattartás Részletes szakmai feladatok: A gyermek nevelésével kapcsolatos feladatok A Pedagógiai Programmal kapcsolatos feladatok A gyermekek értékelése Munkához szükséges ismeret megszerzése A pluszdíjazás nélkül, a rendes munkaidőben ellátandó feladatok 3. Óvodapedagógus Általános szakmai feladatok: Együttműködés a szülőkkel Az egyes jogok biztosítása Minőségirányítással kapcsolatos feladatok Részletes szakmai feladatok: A gyermek nevelésével kapcsolatos feladatok Az óvodai élet tevékenységi formáival kapcsolatos feladatok A Pedagógiai Programmal kapcsolatos feladatok A gyermekek értékelése Ünnepek megszervezése Adminisztrációs és tájékoztatási feladatok Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok Egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos feladatok Munkához szükséges ismeret megszerzése 19

20 4. Dajka, pedagógiai asszisztens Általános szakmai feladatok: Együttműködés az óvodapedagógusokkal, szülőkkel Az egyes jogok biztosítása Higiéniai feltételek biztosítása Részletes szakmai feladatok: A foglalkozások szervezési teendőinek elvégzése Gondozási feladatok segítése Eszközök tisztántartása, higiénia biztosítása Szobanövények gondozása Étkezés előkészítése Alváshoz szükséges feltételek biztosítása Gyermekek kísérése Ünnepeken való részvétel 5. Óvodatitkár Általános szakmai feladatok: Együttműködés az óvoda dolgozóival és a szülőkkel Az egyes jogok biztosítása A fenntartóval kapcsolattartás Részletes szakmai feladatok: Az óvodai adminisztráció vezetése Adatszolgáltatás a fenntartó felé Irattári anyagok szakszerű vezetése Pénzkezelés 6. Gondnok Általános szakmai feladatok: Az óvoda helyiségeinek fűtése Az óvoda biztonságok működésének felügyelete Az óvoda udvarának gondozása Részletes szakmai feladatok: Nyári felújítási és nagytakarításban való részvétel A kert védelme és gondozása Játékok, bútorok javítása, felújítása Kézbesítési teendők ellátása Selejtezés és a leltár előkészítése Tűz- és vagyonbiztonsági védelem betartása Szeméttároló edények ürítése 20

21 3. számú melléklet Munkaköri leírás minták A munkaköri leírás minták - a nemzeti köznevelési törvény 62. (1) bekezdés m) pontja alapján - tartalmazzák a dolgozók pedagógiai és adminisztratív feladatait is. Intézményvezető-helyettes Munkáltató: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákosmenti Százszorszép Óvoda Munkahely: Rákosmenti Százszorszép Óvoda, 1171 Bp. Rezgő u. 15. Dolgozó neve: A munkakör megnevezése: óvodapedagógus, intézményvezető-helyettes Munkaideje: heti 40 óra Iskolai végzettsége, szakképzettsége: Besorolása, kategória: Szakfeladat megnevezése és száma: Óvodai nevelés, FEOR szám: 2432 Oktatási azonosító: Közvetlen felettese: az intézmény vezetője A megbízás hatálya: Az óvodapedagógus munkaideje heti 40 óra, ebből kötelező óraszáma, melyet a gyerekekkel történő közvetlen foglalkozásra köteles fordítani heti 24 óra. 8 órában vezető helyettesi feladatait látja el. A fennmaradó 8 órát a másnapi felkészülésre, adminisztrációs feladatok elvégzésére, családlátogatásokra, szülői értekezletekre, fogadóórákra, valamint kirándulások, ünnepélyek megtartására fordítja. Munkáját váltott műszakban heti rendszerességgel végzi. Munkarendje: Lépcsőzetes munkakezdés Óvodapedagógus 7.00 órai kezdettel Normál munkarend szerint: Hétfőtől csütörtökig: Pénteken: Ügyeletes napon: Hétfőtől csütörtökig: Pénteken: Óvodapedagógus 7.30 órai kezdettel Normál munkarend szerint: Hétfőtől csütörtökig: Pénteken: Ügyeletes napon: Hétfőtől csütörtökig: Pénteken: Normál munkarend szerint, délután: Hétfőtől csütörtökig: Pénteken: Délutáni ügyeletes napon: Hétfőtől csütörtökig: Pénteken: óráig óráig óráig óráig óráig óráig óráig óráig óráig óráig óráig óráig 21