SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Gábor Dénes Főiskola Szenátusa 172/101018V/SZ. sz. határozata alapján

2 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. kötet Szervezeti és működési rend 1

3 I. A Főiskola jogállása, feladatai A Főiskola 1. (1) Az önálló jogi személyiségű, a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvényben (továbbiakban: Ftv., illetve a törvény) államilag elismert, közhasznú szervezetként működő Gábor Dénes Főiskola (továbbiakban: Főiskola) alapítója és fenntartója a Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főiskola Távoktatási Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány). (2) Az Alapítvány fenntartói tevékenysége felett a szakminiszter törvényességi ellenőrzést gyakorol. A törvényességi ellenőrzés keretében a szakminiszter azt vizsgálhatja, hogy az Alapítvány a Főiskolát a jogszabályokban, az intézményi dokumentumokban, a működés megkezdéséhez szükséges engedélyben meghatározottak szerint működteti-e, eleget tesz-e a fenntartói irányításból adódó kötelezettségeinek. (3) A Főiskola Alapító Okiratát (továbbiakban: Alapító okirat) az Alapítvány kuratóriuma (továbbiakban: Kuratórium) adja ki, illetve módosítja. (4) A Főiskola neve: magyar nyelven: angol nyelven: német nyelven: francia nyelven: orosz nyelven: Gábor Dénes Főiskola Dennis Gabor College Gábor Dénes Hochschule École Supérieure Gábor Dénes Институт имени Ґабора Денеша (5) A Főiskola azonosító betűjele (rövid neve): GDF (6) OM azonosítója: FI (7) A Főiskola székhelye: 1119 Budapest, Mérnök u. 39. A Főiskola bélyegzője körpecsét: középen a Magyar Köztársaság címere, körben a Gábor Dénes Főiskola felirattal. (8) Az intézmény elsődleges célja magas színvonalú, a kor és a munkaerőpiac igényeit kielégítő képzés megvalósítása, amely hozzájárul az információs társadalom formálásához, és eleget tesz a magyar nemzet és Európa kihívásainak. Az Intézmény olyan szakmai és általános műveltséggel rendelkező, elsősorban a gyakorlatra felkészített szakemberek (mérnök informatikusok, műszaki szakemberek, közgazdászok) képzését célozza, akik a szakterületi kihívásoknak megfelelő tevékenységek és folyamatok végzéséhez, szervezéséhez, irányításához és lebonyolításához szükséges korszerű, piacképes elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek. Képesek az új technológiák minőségközpontú, rugalmas alkalmazására, valamint idegen nyelvek ismeretében a nemzetközi kommunikációra, és együttműködésre. A Főiskola a gyakorlatban hasznosítható, az oktatásban is felhasználható kutatásokat, fejlesztéseket végez. (9) A Főiskola önkormányzattal rendelkező közhasznú szervezetként működik. Az intézmény cél szerinti közhasznú tevékenységként az Ftv. 4. -ban alaptevékenységként meghatározott oktatást, tudományos tevékenységet és kutatást végez. A közhasznú szervezetként működő alapítványi (magán) Főiskola az Ftv.-ben meghatározott feladatain túl vállalkozási tevékenységet is folytathat. A cél szerinti és a vállalkozási tevékenység tekintetében a közhasznú szervezetként működő Főiskolát megilletik mindazok a kedvezmények, amelyek a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 6. paragrafusa meghatároz. 2

4 (10) A Főiskola intézményként, vagy képviselői által tagjává válhat minden olyan hazai és nemzetközi szervezetnek, amely szakmai-tudományos működése szempontjából hasznos. (11) A Főiskolán a képzés általános nyelve a magyar, képzés azonban részben vagy egészben más nyelveken is folyhat. A Főiskola feladatai 2. (1) A Főiskola alaptevékenysége az oktatás és a tudományos kutatás. (2) A Főiskola oktatási alaptevékenysége magában foglalja a főiskolai képzést, az alapképzést, a felsőfokú szakképzést, a szakirányú továbbképzést és a felnőttképzést. (3) A Főiskola kutatási alaptevékenysége elsősorban alkalmazott, az oktatást is támogató egyéb kutatási tevékenységet jelent, de kiterjed az oktatott diszciplínák területén az alap- és kísérleti kutatásokra, fejlesztésekre, továbbá a technológiai innovációra is. (4) A Főiskola feladatait önállóan, illetve más hazai és külföldi felsőoktatási, valamint tudományos kutató, fejlesztő, tervező és egyéb intézményekkel, továbbá gazdálkodó szervezetekkel együttműködve látja el. (5) A Főiskola a felsőoktatásról, a szakképzésről és a felnőttképzésről szóló törvényekben foglaltak szerint vesz részt felsőoktatásnak nem minősülő egyéb képzési feladatok megvalósításában. II. A Főiskola irányítása A Szenátus 3. (1) A Főiskola döntést hozó, és a döntés végrehajtását ellenőrző testülete a Szenátus. A Szenátus elnöke a rektor. A Szenátus bármely kérdést megvitathat, bármely kérdésben kialakíthatja állásfoglalását, bármely kérdésben javaslattal élhet. Állásfoglalásait, javaslatait megküldheti a döntéshozatalra, intézkedésre jogosultnak, aki köteles arra harminc napon belül, testület esetén legkésőbb a harmincadik napot követő első ülésen érdemi választ adni. (2) A Szenátus az Alapító Okirat alapján határozza meg a Főiskola képzési és kutatási feladatait, illetve gondoskodik azok végrehajtásának ellenőrzéséről. (3) A Szenátus fogadja el az intézményfejlesztési tervet. Az intézményfejlesztési tervben meg kell határozni a fejlesztéssel, a fenntartó által a Főiskola rendelkezésére bocsátott vagyon hasznosításával, megóvásával, elidegenítésével kapcsolatos elképzeléseket, a várható bevételeket és a kiadásokat. Az intézményfejlesztési tervet középtávra, legalább 4 éves időszakra kell elkészíteni, évenkénti bontásban meghatározva a végrehajtás feladatait. Az intézményfejlesztési terv része a foglalkoztatási terv. A foglalkoztatási tervben kell meghatározni azt a létszámot, amelynek keretei között az intézmény megoldhatja feladatait. (4) A Szenátus az intézményfejlesztési tervvel összhangban határozatot hoz a kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiáról. (5) A Szenátus határozatot hoz még - az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszeréről, 3

5 - a hallgatói tanácsadás rendszeréről, - a képzési és kutatási programról, - a szabályzatokról és módosításaikról, - a minőségfejlesztési programról, - a minőség és teljesítmény alapján differenciáló jövedelemelosztás elveiről. (6) A Szenátus fogadja el az intézményi közhasznúsági jelentést. (7) A Szenátus dönt - a rektori, az általános rektorhelyettesi és az intézetigazgatói pályázatok rangsorolásáról, - az oktatói, kutatói jelölések rangsorolásáról, - a képviseletében eljáró személy kiválasztásáról, - Köztársasági ösztöndíj adományozásának kezdeményezéséről, - címek és kitüntetések adományozásáról, - gazdálkodó szervezet alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről, gazdálkodó szervezettel történő együttműködésről, - az állandó, illetve ad hoc bizottságok, valamint tanácsok létrehozásáról, melyek működési rendjüket maguk határozzák meg. A Szenátus által kötelezően létrehozandó bizottságok: - Ellenőrzési Bizottság - Esélyegyenlőségi Bizottság - Fegyelmi Bizottság - Fellebbviteli Bizottság - Kreditátviteli Bizottság - Oktatási Bizottság - Tanulmányi Bizottság - Tudományos Diákköri Tanács - Tudományos és Minőségirányítási Bizottság (8) A Szenátus hagyja jóvá a Hallgatói Önkormányzat alapszabályát, illetve a Tudományos Diákköri szabályzat, valamint a benyújtott jegyzőkönyvek alapján igazolja a hallgatói képviselők mandátumát. (9) A Szenátus hatáskörébe tartozik továbbá - képzés indításának, illetve megszűntetésének kezdeményezése, - szakmai tevékenység, illetve a minőségfejlesztési program végrehajtásának értékelése, - döntés az éves költségvetésről és a Számviteli Törvény szerinti éves beszámolóról (Az éves költségvetésre vonatkozó előterjesztést a Főiskola gazdasági igazgatója készíti el, egyben intézkedik a napirendre vételéről. A Szenátus által elfogadott intézményi költségvetést a döntéstől számított három munkanap alatt a rektor köteles megküldeni a fenntartónak, amely a jóváhagyásról haladéktalanul, de legkésőbb a soron következő kuratóriumi ülésén határozni köteles. Amennyiben a Szenátus a költségvetés tervezetét tartalmazó előterjesztést nem fogadja el, úgy azt átdolgozásra a gazdasági igazgatónak visszautalja öt munkanapos határidő kitűzésével. A módosított költségvetési tervezetet, a megfelelő ügyrendi szabályok figyelembe vételével, a gazdasági igazgató ismételten a Szenátus elé terjeszti. Amennyiben a fenntartó nem hagyja jóvá a Szenátus által elfogadott költségvetést, úgy az erről szóló döntésről való tudomásszerzést követő tizenöt munkanap alatt a Szenátus a fenntartó álláspontjának figyelembe vételével köteles a módosított költségvetésről határozni, s ezt haladéktalanul megküldeni a Kuratóriumnak.) - az éves, illetve az éven túli kötelezettségvállalási terv és végrehajtásának, ütemtervnek, továbbá vagyongazdálkodási tervnek megtárgyalásra, illetőleg ezek jóváhagyásra előterjesztése a fenntartó részére, - az Ftv-ben meghatározott egyéb jogosítványok gyakorlása. 4

6 (10) A Szenátus tagjai kétharmadának igenlő szavazatával kezdeményezheti a rektor felmentését. A Szenátus ezen indítványt támogató döntése alapján a fenntartó kezdeményezi a rektor formális felmentését a miniszterelnöknél. (11) A Szenátus tagja a Hallgatói Önkormányzat képviselője kivételével az lehet, aki a Főiskolán munkaviszony keretében oktatói, kutatói vagy egyéb munkakört tölt be. Nem lehet a Szenátus tagjának választani azt a hallgatót, akinek jogviszonya szünetel. (12) A Szenátus létszáma tizenkét fő, elnöke a rektor, tagjai: - a rektor személyén felül az oktatói munkakörben foglalkoztatottak közül 8 fő, - az adminisztratív munkakörben foglalkoztatottak közül 2 fő, - a Hallgatói Önkormányzat képviselője. (13) A Szenátusba választott oktató, illetve az adminisztratív munkakörben foglalkoztatottak közül választott munkatársak megbízatása öt év, a Hallgatói Önkormányzat delegáltja esetében legalább egy, és legfeljebb három év lehet. (14) A Szenátus működésének rendjét a Szervezeti és Működési Rend 1. sz. mellékletében írtak szerint maga határozza meg. (15) A Szenátusba történő választás rendjét a Szervezeti és Működési Rend 2. sz. melléklete tartalmazza. A főiskola magasabb vezető állású munkavállalói A rektor 4. (1) A rektor a Főiskola törvényes képviselője vezeti és képviseli a Főiskolát, e jogkörében eljár, illetve dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály, valamint szabályzat nem utal más személy vagy testület hatáskörébe. A rektort a Szenátus javaslata alapján a 4. sz. mellékletben rögzített eljárásrend szerint a fenntartó bízza meg, egyúttal intézkedik a szakminiszter útján az iránt, hogy a rektor erre a tisztségre történő kinevezését a miniszterelnöktől megkapja. (2) A rektor felelős a Főiskola szakszerű és törvényes működéséért, az egészséges és biztonságos munkafeltételek, oktatási feltételek megteremtéséért, a humánerőforrás stratégia megvalósításáért. A foglalkoztatási tervben meghatározott keretek között, a foglalkoztatási követelményrendszer alapján gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, illetve a SzMSz nem utal más személy, vagy testület hatáskörébe. (3) A rektor felel különösen: a Főiskola vagyonkezelésébe, használatába adott, illetve a Főiskola tulajdonában lévő vagyon jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő gondos kezeléséért, a Főiskola gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért, és hatékony működéséért. (4) A rektor át nem ruházható hatáskörébe tartozik a Főiskola hazai és nemzetközi kapcsolatainak, az intézményfejlesztési terv megvalósulásának felügyelete, továbbá a foglalkoztatási követelményrendszer előírásai szerint a magasabb vezető állású és a vezető állású dolgozók, valamint a szakfelelősök kinevezése. 5

7 (5) A rektor felel a Szenátus hatáskörébe tartozó ügyek előkészítéséért, a döntések végrehajtásáért. (6) A rektor a törvényben, illetve az SzMSz-ben meghatározott jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében az általános rektorhelyettesre, a főtitkárra illetve az igazgatókra átruházhatja. Az átruházott hatáskör gyakorlója a hatáskört nem adhatja tovább. (7) Elnökletével működik a Fellebbviteli Bizottság. (8) Rektori megbízást az kaphat, aki vezetési, szervezési, gazdálkodási ismeretekkel és gyakorlattal rendelkezik, továbbá a Főiskolával teljes munkaidőre szóló munkaviszonyban áll, illetve akivel ilyen jogviszonyt létesítenek. A rektori megbízáshoz egyetemi tanári, főiskolai tanári, egyetemi docensi munkakörben történő alkalmazás szükséges. A rektorral kapcsolatos munkáltatói jogokat a fenntartó gyakorolja, dönt a rektor juttatásairól, meghatározza a munkaköri leírását, elkészíti a munkaszerződését. A rektor a személyével kapcsolatos ügyekben nem szavazhat a Szenátusban. A vezető állású munkavállalók összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok 5. A magasabb vezető, illetőleg vezető állású munkavállalók további munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt nem létesíthetnek, kivéve, ha munkaszerződésük erre lehetőséget ad. A magasabb vezető állású vezető (1) nem szerezhet részesedést - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illetve a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben, (2) nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, továbbá (3) köteles bejelenteni, ha a közeli hozzátartozója tagja lett a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, illetőleg vezetőként munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet folytató munkáltatónál. A munkáltató jogosult a vezető munkaviszonyát megszüntetni, ha a vezető közeli hozzátartozója tagja lett a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, illetőleg vezetőként munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet folytató munkáltatónál. A fentieken túlmenően az egyes munkaszerződések más összeférhetetlenségi okokat is megállapíthatnak. 6

8 A rektornak közvetlenül alárendelt magasabb vezető állású munkavállalók 6. (1) Általános rektorhelyettes Akadályoztatás esetén átruházott hatáskörrel, teljes jogkörben helyettesíti a rektort. Irányítja, koordinálja és felügyeli a Főiskola oktatási, tudományos, kutatásifejlesztési- innovációs tevékenységét. kezdeményezi a stratégiai célú képzési innovációt, irányítja és koordinálja a képzési innováció megvalósítását, új szak (sáv) indítása esetén az indításhoz szükséges követelmények, képzési programok kidolgozását, koordinálja az intézményfejlesztési terv készítését, végrehajtását, felelős az oktatás és a tanulmányszervezés zavartalan működtetéséért, irányítja és koordinálja az intézetek, az irányítása alá rendelt szervezeti egységek, a műhelyek, a Tanulmányi Hivatal és a Záróvizsga csoport munkáját, felelős a jogszabályoknak megfelelő, kiegyensúlyozott, optimális tantervi követelmények meghatározásáért, a tantárgyi tematikákkal, szakmai gyakorlattal, a féléves számonkéréssel és a záróvizsgával kapcsolatos követelményrendszer kialakításáért, felelős a minőségirányítási rendszer működtetéséért, kezdeményezi és elősegíti együttműködés kialakítását ipari, felsőoktatási és kutató szervezetekkel, irányítja a normatív, valamint egyéb forrásból származó K+F+I keret alapján végzett kutatásokat, felügyeli és ösztönzi a Főiskolán folyó tudományos diákköri tevékenységet, a Tehetségpont működését, irányítja a felzárkóztatás szakmai feladatait, ösztönzi a tudományos műhelyek, valamint az oktatók tudományos és publikációs tevékenységét, kezdeményezi és elősegíti vállalati ösztöndíjak alapítását a Főiskola hallgatói és oktatói részére, felelős az éves K+F+I valamint a beruházási terv elkészítéséért, kezdeményezi és koordinálja a fejlesztési hozzájárulás begyűjtését, az oktatás és K+F+I tevékenységet támogató infrastruktúra innovációját, irányítja a hatáskörébe utalt jelentések, beszámolók, kiadványok elkészítését (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, féléves hallgatói statisztika, éves K+F+I jelentés, közhasznúsági jelentés tartalmi beszámolója, Informatika tudományos közlemények, stb.), dönt a hallgatók tanulmányi és vizsgaügyeiben, elnökletével működteti a Tanulmányi, az Oktatási és a Kreditátviteli Bizottságot, valamint a Tudományos és Minőségbiztosítási Tanácsot, dönt az általa irányított bizottságok ügyrendjében ráruházott ügyekben, illetve érvényesíti a bizottsági határozatokat. Az általános rektorhelyettest feladatainak ellátásában az irányítása alá rendelet szervezeti egységek vezetőin kívül a tudományos, valamint a felsőfokú szakképzési tanácsadó segíti. (2) Főtitkár Felelős a Főiskola integrált információs és kommunikációs, vállalkozási, felnőttképzési és szolgáltatási feladatainak szabályszerű, eredményes megvalósításáért, 7

9 irányítja, felügyeli, koordinálja a Főtitkársághoz tartozó szervezeti egységek munkáját, irányítja, felügyeli és koordinálja a Főiskola igazgatási feladatait, ezen ügykörben eljár az illetékes szakminisztérium(ok)ban, és az Oktatási Hivatalnál, gondoskodik az intézményi adatszolgáltatásról, a nyilvánosság érvényesüléséről (IKT alapú kommunikációs csatornák működtetése, DPR működtetésének eredményei, VIR riportok, jelentések, kiadványok, felmérésértékelés-publikálás), felel a hiteles információ és adatszolgáltatásért, felügyeli a GDF LEXINFO Nyelvvizsga Központ működését, ellátja az intézményi HR menedzsment feladatokat, hatáskörében képviseli a Főiskolát, kapcsolatot tart partner szervezetekkel, együttműködik a GDF hallgatói szervezeteivel, a Főiskola sportszervezőjével, irányítja, felügyeli és szervezi a Főiskola felnőttképzési és vállalkozási tevékenységét, ellátja a nemzetközi együttműködésből, pályázati projektekből származó feladatait, működési körében felel a hatékony költséggazdálkodásért, kezeli a központi irattárat, felel az iratok szabályszerű dokumentálásáért, nyilvántartásáért, archiválásáért, ellátja a Szenátus titkári teendőit, vezeti a határozatok tárát, gondoskodik a Rektori Értekezlet üléseinek tartalmi előkészítéséről, elnökletével működteti az Esélyegyenlőségi Bizottságot, megszervezi, irányítja, koordinálja és ellenőrzi a rektor által, számára átruházott eseti feladatok végrehajtását. (3) Gazdasági igazgató Felelős a Főiskola kiegyensúlyozott gazdálkodásáért. Irányítja, felügyeli, koordinálja, és szervezi a Főiskola gazdálkodási tevékenységét. Gazdálkodási feladatai: elkészíti, és szükség szerint aktualizálja a Főiskola gazdálkodási szabályzatát, felel annak érvényre jutásáért, gondoskodik a beruházások és fejlesztések jövedelmezőségéről, a Főiskola vezetésének bevonásával elkészíti a középtávú és éves gazdasági terveket, teljesítését értékeli, elemzi, részt vesz a fejlesztési célok kidolgozásában, irányítja a költséggazdálkodást, költség-elszámolási rendszert dolgoz ki, irányítja az utókalkulációt, a költségelemzést, biztosítja a vezető állású munkavállalók részére történő, a felügyeletük alá tartozó szervezeti egység költségelemzésével és tervezésével kapcsolatos információszolgáltatást, gondoskodik a vevői tartozások behajtásáról, a szállítói követelések teljesítéséről, vezetői számviteli információs rendszert alakít ki és karbantartja, figyelemmel kíséri a létszám-, és bérgazdálkodást és javaslatot készít a beavatkozási döntésekre, értékeli a beruházások, fejlesztések gazdaságosságát. Pénzügyi feladatai: felelős a Főiskola pénzügyi egyensúlyának folyamatos biztosításáért, likviditási tervet készít, a megvalósítását figyelemmel kíséri és értékeli, gondoskodik a házipénztár működtetéséről, ellenőrzéséről, kapcsolatot tart a bankokkal, pénzintézetekkel, a hitelkérelmeket előkészíti, a hitelezéssel kapcsolatos feladatokat elvégzi, bonyolítja a Főiskola pénzforgalmát, 8

10 felelős a Főiskola fizetőképességének megtartásáért. Számviteli feladatai: felel a Számviteli Törvénynek megfelelő gazdálkodásért, a Főiskola Számviteli Törvény szerinti éves beszámolóját elkészíti, előterjeszti, biztosítja a megbízható és valós összképet a Főiskola vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetéről, a számviteli politika és a hozzá kapcsolódó szabályzatokat kidolgozza, jóváhagyatja, karbantartja, betartja, betartatja, nyilvántartja a befektetett eszközöket, forgóeszközöket, az amortizációt (a bekerülési érték, a maradványérték és az alkalmazott leírási mód illetve hasznos élettartam alapján), terven felüli értékcsökkenést, értékvesztést megállapítja és elszámolja, analitikákat készít, vezet, félévente főkönyvi kivonatot készít, betartja és betartatja a bizonylati rendet, irányítja a Főiskolán a leltározás, az értékelés és a selejtezés munkálatait a vonatkozó szabályzat szerint, a szigorú számadású bizonylatokat nyilvántartja, felhasználásukat ellenőrzi, a költségvetéssel szembeni kötelezettségek teljesítésének, adóelőleg megfizetési, adó-megállapítási, adóbevallási, adó-befizetési, visszaigénylési ügymenetét irányítja. Munkaügyi feladatai: munkaügyi és bértervet készít, a teljesítést értékeli, bér, munkaügyi és társadalombiztosítási (továbbiakban: TB) statisztikákat, jelentéseket, értékeléseket készít, a Munka Törvénykönyve és más munkaügyi jogszabályoknak a Főiskolára történő alkalmazásáról és az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról gondoskodik, gondoskodik a Főiskola dolgozóinak munkaügyi nyilvántartásáról, a munkabérek, egyéb juttatások számfejtéséről, elszámolásáról, a dolgozók szabadságának megállapításáról, nyilvántartásáról, a felhasználás ellenőrzéséről, intézi a TB ügyeket, a kilépő dolgozók elszámoltatását, együttműködik a Főiskola valamennyi szervezeti egységével, minden egyéb olyan gazdasági jellegű feladatot végrehajt, amellyel a rektor megbízza. A Főiskola vezető állású munkavállalói 7. (1) Intézetigazgató Az Intézet munkáját intézetigazgató irányítja. Az intézetigazgató feladat- és hatásköre: képviseli az Intézetet a főiskolai testületek, illetve szervezeti egységei, valamint a rektor előtt, továbbá a Főiskolán kívüli szervezeteknél, a foglalkoztatási tervben meghatározott keretek között, a foglalkoztatási követelményrendszer alapján kiválasztja az Intézet munkatársait, javaslatot tesz foglalkoztatásukra, munkakörükre, munkaköri címükre, javadalmazásukra, optimalizálja az oktatói összetételt, a munkaköri leírás szerinti terhelést, 9

11 irányítja, szervezi és ellenőrzi az Intézet és az intézeti munkatársak oktatási, kutatási tevékenységét, oktatási időszakonként legalább két alkalommal összehívja és vezeti az intézeti értekezlet üléseit, valamint megküldi az értekezlet emlékeztetőjét a magasabb vezető állású dolgozóknak, felelősen ellátja a szabályzatokban, vagy egyéb rendelkezésekben az Intézet vezetője részére kijelölt feladatokat, megszervezi az Intézet oktató, tudományos kutató és más tevékenységét, illetve dönt a jogszabályokban, valamint szabályzatban meghatározott az Intézet tevékenységét érintő kérdésekben, gondoskodik a tudományos diákkörök tevékenységéhez, a tehetséggondozáshoz szükséges szakmai feltételek megteremtéséről, bevonja a hallgatókat a tudományos munkába, elméleti és gyakorlati útmutatást ad tudományos munkájukhoz, véleményt nyilvánít, és javaslataival döntéseket kezdeményez az Intézetet érintő, hatáskörét meghaladó kérdésekben, felel az Intézetben a szakmai színvonal kialakításáért, megtartásáért, aktívan kezdeményezi, támogatja és szervezi az Intézet hatókörébe tartozó tantárgykörét érintő innovációt, megszervezi, irányítja, koordinálja és ellenőrzi az általános rektorhelyettes által számára átruházott eseti feladatok végrehajtását. (2) Marketing igazgató irányítja, szervezi és koordinálja a Főiskola marketing tevékenységét, rendezvényeit, felel a marketing kiadványok elkészítéséért felelősen irányítja a hallgatói toborzás folyamatát megszervezi, irányítja, koordinálja és ellenőrzi a főtitkár által számára átruházott eseti feladatok végrehajtását. (3) Nemzetközi és pályázati igazgató nemzetközi oktatási programok menedzselése, külföldi felsőoktatási partnerhálózat működtetése, fejlesztése, nemzetközi hallgatók toborzása, hallgatói és oktatói mobilitás, külföldi ösztöndíjak és intézményi csereprogramok koordinálása, nemzetközi és hazai pályázati programok menedzselése. megszervezi, irányítja, koordinálja és ellenőrzi a rektor által számára átruházott eseti feladatok végrehajtását. (4) Informatikai igazgató Az informatikai igazgató felel a Főiskola informatikai ellátottságáért, ezen belül: az ETR és ILIAS adminisztrálásának a koordinálása és felhasználói szintű működtetésének szabályozása, újabb ETR és ILIAS változatok bevezetésének a koordinálása, szükséges oktatási feladatok megszervezése; projektlapok és egyéni, illetve napi órarendek rendszerének biztosítása; a GDF szoftverüzemeltetési és -ellátottsági igényeinek összefogása, együttműködés a SZÁMALK Műszaki Igazgatósággal ezek biztosítására; oktatói és tantermi gépekhez való oktatói és hallgatói jogosultságok meghatározása és felügyelete tanácsadás a Főiskola informatikai infrastruktúráját érintő kérdésekben. 8. (1) Magasabb vezetői és vezetői megbízást az kaphat, aki a Főiskolával munkaviszonyban áll, illetve akivel ilyen jogviszonyt létesítenek. Az általános 10

12 rektorhelyettesi megbízáshoz egyetemi vagy főiskolai tanári, docensi munkakörben történő alkalmazás szükséges. (2) Magasabb vezetői és vezetői megbízás a rektori megbízás kivételével határozott, illetve határozatlan időre egyaránt adható. A határozott időre adott vezetői megbízás legfeljebb öt évre szól, és több alkalommal hosszabbítható. (3) Határozott, vagy határozatlan időre szóló vezetői megbízás a rektori megbízás kivételével nyilvános, valamint meghívásos, vagy zárt pályázat útján is kiadható. (4) Intézetigazgatói megbízást az kaphat, aki a Főiskolával munkaviszonyban áll, illetve akivel ilyen jogviszonyt létesítenek. Intézetigazgatói megbízáshoz egyetemi vagy főiskolai tanári, docensi munkakörben történő alkalmazás szükséges. Az intézetigazgatói pályázat alapján a rektor a Szenátus elé terjeszti az intézetigazgatói megbízásra szóló javaslatot, illetve a testület döntésének megfelelően kiadja a megbízást. III. A Főiskola szervezeti egységei 9. A Főiskola szervezeti felépítése A Főiskola szervezeti felépítését, tagolását, a vezetés szerkezetét a Szervezeti és Működési Rend 3. sz. melléklete szerinti organogram tartalmazza. (1) Intézetek A Gábor Dénes Főiskola Intézetei az oktatás, a kutatás, és a fejlesztés alapvető feladatait ellátó szervezeti egységei. Feladataikat az általános rektorhelyettes irányításával és felügyeletével látják el Informatikai Intézet 1.2. Alap és Műszaki Tudományi Intézet 1.3. Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet Az Intézetek Műhelyeket hoznak létre. Műhely olyan szervezeti egység, amely az Intézet oktatási és kutatási feladataiból fakadó speciális témáit műhelyekbe szervezve, behatárolható szakterületet lefedő kutatási célra szerveződik, az általános rektorhelyettes felügyeletével. Az ILIAS Magyarországi Közösség központi feladatait, az új verziók követését, valamint az e-learning fejlesztési és módszertani feladatokat az Alap és Műszaki Tudományi Intézet e célokra szervezett műhelye látja el. (2) Főtitkárság 2.1. Információs Központ egykapus ügyfélszolgálatot működtet, adat-és információszolgáltatást végez, fogadja és kezeli a megkereséseket, 11

13 ellátja az elsődleges tanulmányi ügykezelést. Feladatait a főtitkár irányításával és felügyeletével látja el Felnőttképzési Központ irányítja és harmonizálja az intézményi felnőttképzési tevékenységet, ellátja a Főiskola képviseletét a felnőttképzési hálózatok munkájában, egységes szerkezetű új felnőttképzési szakmai és kompetencia programokat dolgoz ki, harmonizálja a felnőttképzési tananyag- és módszertani fejlesztő tevékenységet, közreműködik a felnőttképzésben alkalmazható új technológiák meghonosításában és továbbfejlesztésében, új hallgatói célcsoportokat kutat fel, gyűjti és feldolgozza a felnőttképzési oktatási tapasztalatokat, gondoskodik a felnőttképzésben oktatók továbbképzéséről, ellátja a nemzetközi együttműködésből, pályázati projektekből származó feladatokat. Feladatait a főtitkár irányításával és felügyeletével látja el LEXINFO Nyelvvizsga Központ A Főiskolán LEXINFO elnevezéssel akkreditált Nyelvvizsga Központ működik. Feladatait a főtitkár felügyeletével látja el Ipari Kooperációs Központ szervezi a szakmai gyakorlatot, a gyakornoki képzést, felméri a képzési igényeket, a társadalmi, visszajelzéseket, koordinálja az együttműködések kialakítását az ipari szervezetekkel. Feladatait a főtitkár irányításával és felügyeletével látja el Marketing és Kommunikációs Központ működteti a Főiskola honlapját, az IKT alapú hírcsatornákat, felméréseket készít a Főiskola partneri körében, ellátja a Főiskola PR és marketing feladatait, megszervezi a Főiskola rendezvényeit, ellátja a nemzetközi együttműködésből, pályázati projektekből származó feladatokat. Feladatait a főtitkár irányításával és felügyeletével látja el Diáktanácsadó és Pályakövető Központ hallgatói tanácsadást nyújt, hallgatók számára rendezvényeket szervez, levelezőlistát működtet, állásközvetítő rendszert működtet, elvégzi a diplomás és FSZ pályakövetést, szervezi az alumni tevékenységet felméri az oktatói, hallgatói és dolgozói véleményeket, igényeket. Feladatait a főtitkár irányításával és felügyeletével látja el Igazgatási Csoport teljesíti a tanügyigazgatással összefüggő regisztrációs, kapacitás-akkreditációs, tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségeket. Feladatait a főtitkár irányításával és felügyeletével látja el. (3) Tanulmányi Hivatal 12

14 bonyolítja a hallgatók felvételével, elbocsátásával, záróvizsgára bocsátásával kapcsolatos eljárást, gondoskodik a hallgatói adatszolgáltatásról a FIR felé ellátja az évfolyam-felelősi és mentori feladatokat, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban foglaltak szerint kezeli a hallgatói kérelmeket és reklamációkat, kiadja a hallgatói igazolásokat, kezeli a hallgatók által fizetendő díjakat, térítéseket, valamint a diákhitelt, utalványozza az ösztöndíjakat, vezeti az elektronikus leckekönyveket, naprakészen vezeti és archiválja a tanulmányi nyilvántartást, kialakítja a képzési igényeknek megfelelő időrendet, Feladatait az általános rektorhelyettes irányításával és felügyeletével látja el. (4) Záróvizsga Csoport befogadja és bírálatra kiadja a szakdolgozati tématervet, konzulenst biztosít az intézetigazgatókkal együttműködésben, megszervezi és bonyolítja a záróvizsgát, felsőfokú szakképzésben a szakmai (OKJ) vizsgát, előállíttatja és kiosztja a diplomákat, diplomamellékleteket, az EuroPass-t, nyilvántartást vezet, Feladatait az általános rektorhelyettes irányításával és felügyeletével látja el. (5) Tananyagmenedzsment Csoport az elektronikus tananyagfejlesztés módszertani és technológia szempontú közvetlen támogatása, az elektronikus tananyagfejlesztések koordinálása, együttműködés a szaktanárokkal és a külsős fejlesztő cégekkel a tananyagok kialakításában, tantárgyak oktatási tartalmainak bevitele és szerkesztése a fejlesztőrendszerben az ILIAS admin-nal együttműködésben, a tananyagfejlesztéshez szükséges szoftvereszközök tesztelése, kiválasztása, az elektronikus tananyagok minőség-ellenőrzésének koordinációja, a szaktanárokkal, vezetőtanárokkal kapcsolatos feladatok: tananyagok egyeztetése és jóváhagyatása a vezetőtanárokkal. elektronikus tananyagok készítése a szaktanárokkal együttműködve a tananyagok bemeneti követelményeinek meghatározása, az ehhez szükséges sablonok, leírások elkészítése, biztosítása, tananyagfejlesztési módszertani útmutató kidolgozása, a tanárok támogatása a forgatókönyv és a szinopszis megírásában e-learning tananyagfejlesztő módszertani továbbképzések szervezése, együttműködés a tanárokkal e-learning forgatókönyv megírásában módszertani szakértő segítségével, a tanárok számára szakmai segítség biztosítása a multimédia tananyagelemek elkészítéséhez. Feladatait az általános rektorhelyettes irányításával és felügyeletével látja el. (6) Informatikai Igazgatóság koordinálja a tanulmány nyilvántartó rendszer és ILIAS adminisztrációját és szabályozza a felhasználói szintű működtetést, kiadja és kezeli a jogosultságokat, koordinálja és bonyolítja a tanulmány nyilvántartó rendszer és az ILIAS verzióváltását, biztosítja a szükséges szakmai kapacitást, megszervezi a kapcsolódó oktatási feladatokat, 13