SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Gábor Dénes Főiskola Szenátusa 172/101018V/SZ. sz. határozata alapján

2 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. kötet Szervezeti és működési rend 1

3 I. A Főiskola jogállása, feladatai A Főiskola 1. (1) Az önálló jogi személyiségű, a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvényben (továbbiakban: Ftv., illetve a törvény) államilag elismert, közhasznú szervezetként működő Gábor Dénes Főiskola (továbbiakban: Főiskola) alapítója és fenntartója a Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főiskola Távoktatási Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány). (2) Az Alapítvány fenntartói tevékenysége felett a szakminiszter törvényességi ellenőrzést gyakorol. A törvényességi ellenőrzés keretében a szakminiszter azt vizsgálhatja, hogy az Alapítvány a Főiskolát a jogszabályokban, az intézményi dokumentumokban, a működés megkezdéséhez szükséges engedélyben meghatározottak szerint működteti-e, eleget tesz-e a fenntartói irányításból adódó kötelezettségeinek. (3) A Főiskola Alapító Okiratát (továbbiakban: Alapító okirat) az Alapítvány kuratóriuma (továbbiakban: Kuratórium) adja ki, illetve módosítja. (4) A Főiskola neve: magyar nyelven: angol nyelven: német nyelven: francia nyelven: orosz nyelven: Gábor Dénes Főiskola Dennis Gabor College Gábor Dénes Hochschule École Supérieure Gábor Dénes Институт имени Ґабора Денеша (5) A Főiskola azonosító betűjele (rövid neve): GDF (6) OM azonosítója: FI (7) A Főiskola székhelye: 1119 Budapest, Mérnök u. 39. A Főiskola bélyegzője körpecsét: középen a Magyar Köztársaság címere, körben a Gábor Dénes Főiskola felirattal. (8) Az intézmény elsődleges célja magas színvonalú, a kor és a munkaerőpiac igényeit kielégítő képzés megvalósítása, amely hozzájárul az információs társadalom formálásához, és eleget tesz a magyar nemzet és Európa kihívásainak. Az Intézmény olyan szakmai és általános műveltséggel rendelkező, elsősorban a gyakorlatra felkészített szakemberek (mérnök informatikusok, műszaki szakemberek, közgazdászok) képzését célozza, akik a szakterületi kihívásoknak megfelelő tevékenységek és folyamatok végzéséhez, szervezéséhez, irányításához és lebonyolításához szükséges korszerű, piacképes elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek. Képesek az új technológiák minőségközpontú, rugalmas alkalmazására, valamint idegen nyelvek ismeretében a nemzetközi kommunikációra, és együttműködésre. A Főiskola a gyakorlatban hasznosítható, az oktatásban is felhasználható kutatásokat, fejlesztéseket végez. (9) A Főiskola önkormányzattal rendelkező közhasznú szervezetként működik. Az intézmény cél szerinti közhasznú tevékenységként az Ftv. 4. -ban alaptevékenységként meghatározott oktatást, tudományos tevékenységet és kutatást végez. A közhasznú szervezetként működő alapítványi (magán) Főiskola az Ftv.-ben meghatározott feladatain túl vállalkozási tevékenységet is folytathat. A cél szerinti és a vállalkozási tevékenység tekintetében a közhasznú szervezetként működő Főiskolát megilletik mindazok a kedvezmények, amelyek a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 6. paragrafusa meghatároz. 2

4 (10) A Főiskola intézményként, vagy képviselői által tagjává válhat minden olyan hazai és nemzetközi szervezetnek, amely szakmai-tudományos működése szempontjából hasznos. (11) A Főiskolán a képzés általános nyelve a magyar, képzés azonban részben vagy egészben más nyelveken is folyhat. A Főiskola feladatai 2. (1) A Főiskola alaptevékenysége az oktatás és a tudományos kutatás. (2) A Főiskola oktatási alaptevékenysége magában foglalja a főiskolai képzést, az alapképzést, a felsőfokú szakképzést, a szakirányú továbbképzést és a felnőttképzést. (3) A Főiskola kutatási alaptevékenysége elsősorban alkalmazott, az oktatást is támogató egyéb kutatási tevékenységet jelent, de kiterjed az oktatott diszciplínák területén az alap- és kísérleti kutatásokra, fejlesztésekre, továbbá a technológiai innovációra is. (4) A Főiskola feladatait önállóan, illetve más hazai és külföldi felsőoktatási, valamint tudományos kutató, fejlesztő, tervező és egyéb intézményekkel, továbbá gazdálkodó szervezetekkel együttműködve látja el. (5) A Főiskola a felsőoktatásról, a szakképzésről és a felnőttképzésről szóló törvényekben foglaltak szerint vesz részt felsőoktatásnak nem minősülő egyéb képzési feladatok megvalósításában. II. A Főiskola irányítása A Szenátus 3. (1) A Főiskola döntést hozó, és a döntés végrehajtását ellenőrző testülete a Szenátus. A Szenátus elnöke a rektor. A Szenátus bármely kérdést megvitathat, bármely kérdésben kialakíthatja állásfoglalását, bármely kérdésben javaslattal élhet. Állásfoglalásait, javaslatait megküldheti a döntéshozatalra, intézkedésre jogosultnak, aki köteles arra harminc napon belül, testület esetén legkésőbb a harmincadik napot követő első ülésen érdemi választ adni. (2) A Szenátus az Alapító Okirat alapján határozza meg a Főiskola képzési és kutatási feladatait, illetve gondoskodik azok végrehajtásának ellenőrzéséről. (3) A Szenátus fogadja el az intézményfejlesztési tervet. Az intézményfejlesztési tervben meg kell határozni a fejlesztéssel, a fenntartó által a Főiskola rendelkezésére bocsátott vagyon hasznosításával, megóvásával, elidegenítésével kapcsolatos elképzeléseket, a várható bevételeket és a kiadásokat. Az intézményfejlesztési tervet középtávra, legalább 4 éves időszakra kell elkészíteni, évenkénti bontásban meghatározva a végrehajtás feladatait. Az intézményfejlesztési terv része a foglalkoztatási terv. A foglalkoztatási tervben kell meghatározni azt a létszámot, amelynek keretei között az intézmény megoldhatja feladatait. (4) A Szenátus az intézményfejlesztési tervvel összhangban határozatot hoz a kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiáról. (5) A Szenátus határozatot hoz még - az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszeréről, 3

5 - a hallgatói tanácsadás rendszeréről, - a képzési és kutatási programról, - a szabályzatokról és módosításaikról, - a minőségfejlesztési programról, - a minőség és teljesítmény alapján differenciáló jövedelemelosztás elveiről. (6) A Szenátus fogadja el az intézményi közhasznúsági jelentést. (7) A Szenátus dönt - a rektori, az általános rektorhelyettesi és az intézetigazgatói pályázatok rangsorolásáról, - az oktatói, kutatói jelölések rangsorolásáról, - a képviseletében eljáró személy kiválasztásáról, - Köztársasági ösztöndíj adományozásának kezdeményezéséről, - címek és kitüntetések adományozásáról, - gazdálkodó szervezet alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről, gazdálkodó szervezettel történő együttműködésről, - az állandó, illetve ad hoc bizottságok, valamint tanácsok létrehozásáról, melyek működési rendjüket maguk határozzák meg. A Szenátus által kötelezően létrehozandó bizottságok: - Ellenőrzési Bizottság - Esélyegyenlőségi Bizottság - Fegyelmi Bizottság - Fellebbviteli Bizottság - Kreditátviteli Bizottság - Oktatási Bizottság - Tanulmányi Bizottság - Tudományos Diákköri Tanács - Tudományos és Minőségirányítási Bizottság (8) A Szenátus hagyja jóvá a Hallgatói Önkormányzat alapszabályát, illetve a Tudományos Diákköri szabályzat, valamint a benyújtott jegyzőkönyvek alapján igazolja a hallgatói képviselők mandátumát. (9) A Szenátus hatáskörébe tartozik továbbá - képzés indításának, illetve megszűntetésének kezdeményezése, - szakmai tevékenység, illetve a minőségfejlesztési program végrehajtásának értékelése, - döntés az éves költségvetésről és a Számviteli Törvény szerinti éves beszámolóról (Az éves költségvetésre vonatkozó előterjesztést a Főiskola gazdasági igazgatója készíti el, egyben intézkedik a napirendre vételéről. A Szenátus által elfogadott intézményi költségvetést a döntéstől számított három munkanap alatt a rektor köteles megküldeni a fenntartónak, amely a jóváhagyásról haladéktalanul, de legkésőbb a soron következő kuratóriumi ülésén határozni köteles. Amennyiben a Szenátus a költségvetés tervezetét tartalmazó előterjesztést nem fogadja el, úgy azt átdolgozásra a gazdasági igazgatónak visszautalja öt munkanapos határidő kitűzésével. A módosított költségvetési tervezetet, a megfelelő ügyrendi szabályok figyelembe vételével, a gazdasági igazgató ismételten a Szenátus elé terjeszti. Amennyiben a fenntartó nem hagyja jóvá a Szenátus által elfogadott költségvetést, úgy az erről szóló döntésről való tudomásszerzést követő tizenöt munkanap alatt a Szenátus a fenntartó álláspontjának figyelembe vételével köteles a módosított költségvetésről határozni, s ezt haladéktalanul megküldeni a Kuratóriumnak.) - az éves, illetve az éven túli kötelezettségvállalási terv és végrehajtásának, ütemtervnek, továbbá vagyongazdálkodási tervnek megtárgyalásra, illetőleg ezek jóváhagyásra előterjesztése a fenntartó részére, - az Ftv-ben meghatározott egyéb jogosítványok gyakorlása. 4

6 (10) A Szenátus tagjai kétharmadának igenlő szavazatával kezdeményezheti a rektor felmentését. A Szenátus ezen indítványt támogató döntése alapján a fenntartó kezdeményezi a rektor formális felmentését a miniszterelnöknél. (11) A Szenátus tagja a Hallgatói Önkormányzat képviselője kivételével az lehet, aki a Főiskolán munkaviszony keretében oktatói, kutatói vagy egyéb munkakört tölt be. Nem lehet a Szenátus tagjának választani azt a hallgatót, akinek jogviszonya szünetel. (12) A Szenátus létszáma tizenkét fő, elnöke a rektor, tagjai: - a rektor személyén felül az oktatói munkakörben foglalkoztatottak közül 8 fő, - az adminisztratív munkakörben foglalkoztatottak közül 2 fő, - a Hallgatói Önkormányzat képviselője. (13) A Szenátusba választott oktató, illetve az adminisztratív munkakörben foglalkoztatottak közül választott munkatársak megbízatása öt év, a Hallgatói Önkormányzat delegáltja esetében legalább egy, és legfeljebb három év lehet. (14) A Szenátus működésének rendjét a Szervezeti és Működési Rend 1. sz. mellékletében írtak szerint maga határozza meg. (15) A Szenátusba történő választás rendjét a Szervezeti és Működési Rend 2. sz. melléklete tartalmazza. A főiskola magasabb vezető állású munkavállalói A rektor 4. (1) A rektor a Főiskola törvényes képviselője vezeti és képviseli a Főiskolát, e jogkörében eljár, illetve dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály, valamint szabályzat nem utal más személy vagy testület hatáskörébe. A rektort a Szenátus javaslata alapján a 4. sz. mellékletben rögzített eljárásrend szerint a fenntartó bízza meg, egyúttal intézkedik a szakminiszter útján az iránt, hogy a rektor erre a tisztségre történő kinevezését a miniszterelnöktől megkapja. (2) A rektor felelős a Főiskola szakszerű és törvényes működéséért, az egészséges és biztonságos munkafeltételek, oktatási feltételek megteremtéséért, a humánerőforrás stratégia megvalósításáért. A foglalkoztatási tervben meghatározott keretek között, a foglalkoztatási követelményrendszer alapján gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, illetve a SzMSz nem utal más személy, vagy testület hatáskörébe. (3) A rektor felel különösen: a Főiskola vagyonkezelésébe, használatába adott, illetve a Főiskola tulajdonában lévő vagyon jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő gondos kezeléséért, a Főiskola gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért, és hatékony működéséért. (4) A rektor át nem ruházható hatáskörébe tartozik a Főiskola hazai és nemzetközi kapcsolatainak, az intézményfejlesztési terv megvalósulásának felügyelete, továbbá a foglalkoztatási követelményrendszer előírásai szerint a magasabb vezető állású és a vezető állású dolgozók, valamint a szakfelelősök kinevezése. 5

7 (5) A rektor felel a Szenátus hatáskörébe tartozó ügyek előkészítéséért, a döntések végrehajtásáért. (6) A rektor a törvényben, illetve az SzMSz-ben meghatározott jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében az általános rektorhelyettesre, a főtitkárra illetve az igazgatókra átruházhatja. Az átruházott hatáskör gyakorlója a hatáskört nem adhatja tovább. (7) Elnökletével működik a Fellebbviteli Bizottság. (8) Rektori megbízást az kaphat, aki vezetési, szervezési, gazdálkodási ismeretekkel és gyakorlattal rendelkezik, továbbá a Főiskolával teljes munkaidőre szóló munkaviszonyban áll, illetve akivel ilyen jogviszonyt létesítenek. A rektori megbízáshoz egyetemi tanári, főiskolai tanári, egyetemi docensi munkakörben történő alkalmazás szükséges. A rektorral kapcsolatos munkáltatói jogokat a fenntartó gyakorolja, dönt a rektor juttatásairól, meghatározza a munkaköri leírását, elkészíti a munkaszerződését. A rektor a személyével kapcsolatos ügyekben nem szavazhat a Szenátusban. A vezető állású munkavállalók összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok 5. A magasabb vezető, illetőleg vezető állású munkavállalók további munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt nem létesíthetnek, kivéve, ha munkaszerződésük erre lehetőséget ad. A magasabb vezető állású vezető (1) nem szerezhet részesedést - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illetve a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben, (2) nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, továbbá (3) köteles bejelenteni, ha a közeli hozzátartozója tagja lett a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, illetőleg vezetőként munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet folytató munkáltatónál. A munkáltató jogosult a vezető munkaviszonyát megszüntetni, ha a vezető közeli hozzátartozója tagja lett a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, illetőleg vezetőként munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet folytató munkáltatónál. A fentieken túlmenően az egyes munkaszerződések más összeférhetetlenségi okokat is megállapíthatnak. 6

8 A rektornak közvetlenül alárendelt magasabb vezető állású munkavállalók 6. (1) Általános rektorhelyettes Akadályoztatás esetén átruházott hatáskörrel, teljes jogkörben helyettesíti a rektort. Irányítja, koordinálja és felügyeli a Főiskola oktatási, tudományos, kutatásifejlesztési- innovációs tevékenységét. kezdeményezi a stratégiai célú képzési innovációt, irányítja és koordinálja a képzési innováció megvalósítását, új szak (sáv) indítása esetén az indításhoz szükséges követelmények, képzési programok kidolgozását, koordinálja az intézményfejlesztési terv készítését, végrehajtását, felelős az oktatás és a tanulmányszervezés zavartalan működtetéséért, irányítja és koordinálja az intézetek, az irányítása alá rendelt szervezeti egységek, a műhelyek, a Tanulmányi Hivatal és a Záróvizsga csoport munkáját, felelős a jogszabályoknak megfelelő, kiegyensúlyozott, optimális tantervi követelmények meghatározásáért, a tantárgyi tematikákkal, szakmai gyakorlattal, a féléves számonkéréssel és a záróvizsgával kapcsolatos követelményrendszer kialakításáért, felelős a minőségirányítási rendszer működtetéséért, kezdeményezi és elősegíti együttműködés kialakítását ipari, felsőoktatási és kutató szervezetekkel, irányítja a normatív, valamint egyéb forrásból származó K+F+I keret alapján végzett kutatásokat, felügyeli és ösztönzi a Főiskolán folyó tudományos diákköri tevékenységet, a Tehetségpont működését, irányítja a felzárkóztatás szakmai feladatait, ösztönzi a tudományos műhelyek, valamint az oktatók tudományos és publikációs tevékenységét, kezdeményezi és elősegíti vállalati ösztöndíjak alapítását a Főiskola hallgatói és oktatói részére, felelős az éves K+F+I valamint a beruházási terv elkészítéséért, kezdeményezi és koordinálja a fejlesztési hozzájárulás begyűjtését, az oktatás és K+F+I tevékenységet támogató infrastruktúra innovációját, irányítja a hatáskörébe utalt jelentések, beszámolók, kiadványok elkészítését (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, féléves hallgatói statisztika, éves K+F+I jelentés, közhasznúsági jelentés tartalmi beszámolója, Informatika tudományos közlemények, stb.), dönt a hallgatók tanulmányi és vizsgaügyeiben, elnökletével működteti a Tanulmányi, az Oktatási és a Kreditátviteli Bizottságot, valamint a Tudományos és Minőségbiztosítási Tanácsot, dönt az általa irányított bizottságok ügyrendjében ráruházott ügyekben, illetve érvényesíti a bizottsági határozatokat. Az általános rektorhelyettest feladatainak ellátásában az irányítása alá rendelet szervezeti egységek vezetőin kívül a tudományos, valamint a felsőfokú szakképzési tanácsadó segíti. (2) Főtitkár Felelős a Főiskola integrált információs és kommunikációs, vállalkozási, felnőttképzési és szolgáltatási feladatainak szabályszerű, eredményes megvalósításáért, 7

9 irányítja, felügyeli, koordinálja a Főtitkársághoz tartozó szervezeti egységek munkáját, irányítja, felügyeli és koordinálja a Főiskola igazgatási feladatait, ezen ügykörben eljár az illetékes szakminisztérium(ok)ban, és az Oktatási Hivatalnál, gondoskodik az intézményi adatszolgáltatásról, a nyilvánosság érvényesüléséről (IKT alapú kommunikációs csatornák működtetése, DPR működtetésének eredményei, VIR riportok, jelentések, kiadványok, felmérésértékelés-publikálás), felel a hiteles információ és adatszolgáltatásért, felügyeli a GDF LEXINFO Nyelvvizsga Központ működését, ellátja az intézményi HR menedzsment feladatokat, hatáskörében képviseli a Főiskolát, kapcsolatot tart partner szervezetekkel, együttműködik a GDF hallgatói szervezeteivel, a Főiskola sportszervezőjével, irányítja, felügyeli és szervezi a Főiskola felnőttképzési és vállalkozási tevékenységét, ellátja a nemzetközi együttműködésből, pályázati projektekből származó feladatait, működési körében felel a hatékony költséggazdálkodásért, kezeli a központi irattárat, felel az iratok szabályszerű dokumentálásáért, nyilvántartásáért, archiválásáért, ellátja a Szenátus titkári teendőit, vezeti a határozatok tárát, gondoskodik a Rektori Értekezlet üléseinek tartalmi előkészítéséről, elnökletével működteti az Esélyegyenlőségi Bizottságot, megszervezi, irányítja, koordinálja és ellenőrzi a rektor által, számára átruházott eseti feladatok végrehajtását. (3) Gazdasági igazgató Felelős a Főiskola kiegyensúlyozott gazdálkodásáért. Irányítja, felügyeli, koordinálja, és szervezi a Főiskola gazdálkodási tevékenységét. Gazdálkodási feladatai: elkészíti, és szükség szerint aktualizálja a Főiskola gazdálkodási szabályzatát, felel annak érvényre jutásáért, gondoskodik a beruházások és fejlesztések jövedelmezőségéről, a Főiskola vezetésének bevonásával elkészíti a középtávú és éves gazdasági terveket, teljesítését értékeli, elemzi, részt vesz a fejlesztési célok kidolgozásában, irányítja a költséggazdálkodást, költség-elszámolási rendszert dolgoz ki, irányítja az utókalkulációt, a költségelemzést, biztosítja a vezető állású munkavállalók részére történő, a felügyeletük alá tartozó szervezeti egység költségelemzésével és tervezésével kapcsolatos információszolgáltatást, gondoskodik a vevői tartozások behajtásáról, a szállítói követelések teljesítéséről, vezetői számviteli információs rendszert alakít ki és karbantartja, figyelemmel kíséri a létszám-, és bérgazdálkodást és javaslatot készít a beavatkozási döntésekre, értékeli a beruházások, fejlesztések gazdaságosságát. Pénzügyi feladatai: felelős a Főiskola pénzügyi egyensúlyának folyamatos biztosításáért, likviditási tervet készít, a megvalósítását figyelemmel kíséri és értékeli, gondoskodik a házipénztár működtetéséről, ellenőrzéséről, kapcsolatot tart a bankokkal, pénzintézetekkel, a hitelkérelmeket előkészíti, a hitelezéssel kapcsolatos feladatokat elvégzi, bonyolítja a Főiskola pénzforgalmát, 8

10 felelős a Főiskola fizetőképességének megtartásáért. Számviteli feladatai: felel a Számviteli Törvénynek megfelelő gazdálkodásért, a Főiskola Számviteli Törvény szerinti éves beszámolóját elkészíti, előterjeszti, biztosítja a megbízható és valós összképet a Főiskola vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetéről, a számviteli politika és a hozzá kapcsolódó szabályzatokat kidolgozza, jóváhagyatja, karbantartja, betartja, betartatja, nyilvántartja a befektetett eszközöket, forgóeszközöket, az amortizációt (a bekerülési érték, a maradványérték és az alkalmazott leírási mód illetve hasznos élettartam alapján), terven felüli értékcsökkenést, értékvesztést megállapítja és elszámolja, analitikákat készít, vezet, félévente főkönyvi kivonatot készít, betartja és betartatja a bizonylati rendet, irányítja a Főiskolán a leltározás, az értékelés és a selejtezés munkálatait a vonatkozó szabályzat szerint, a szigorú számadású bizonylatokat nyilvántartja, felhasználásukat ellenőrzi, a költségvetéssel szembeni kötelezettségek teljesítésének, adóelőleg megfizetési, adó-megállapítási, adóbevallási, adó-befizetési, visszaigénylési ügymenetét irányítja. Munkaügyi feladatai: munkaügyi és bértervet készít, a teljesítést értékeli, bér, munkaügyi és társadalombiztosítási (továbbiakban: TB) statisztikákat, jelentéseket, értékeléseket készít, a Munka Törvénykönyve és más munkaügyi jogszabályoknak a Főiskolára történő alkalmazásáról és az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról gondoskodik, gondoskodik a Főiskola dolgozóinak munkaügyi nyilvántartásáról, a munkabérek, egyéb juttatások számfejtéséről, elszámolásáról, a dolgozók szabadságának megállapításáról, nyilvántartásáról, a felhasználás ellenőrzéséről, intézi a TB ügyeket, a kilépő dolgozók elszámoltatását, együttműködik a Főiskola valamennyi szervezeti egységével, minden egyéb olyan gazdasági jellegű feladatot végrehajt, amellyel a rektor megbízza. A Főiskola vezető állású munkavállalói 7. (1) Intézetigazgató Az Intézet munkáját intézetigazgató irányítja. Az intézetigazgató feladat- és hatásköre: képviseli az Intézetet a főiskolai testületek, illetve szervezeti egységei, valamint a rektor előtt, továbbá a Főiskolán kívüli szervezeteknél, a foglalkoztatási tervben meghatározott keretek között, a foglalkoztatási követelményrendszer alapján kiválasztja az Intézet munkatársait, javaslatot tesz foglalkoztatásukra, munkakörükre, munkaköri címükre, javadalmazásukra, optimalizálja az oktatói összetételt, a munkaköri leírás szerinti terhelést, 9

11 irányítja, szervezi és ellenőrzi az Intézet és az intézeti munkatársak oktatási, kutatási tevékenységét, oktatási időszakonként legalább két alkalommal összehívja és vezeti az intézeti értekezlet üléseit, valamint megküldi az értekezlet emlékeztetőjét a magasabb vezető állású dolgozóknak, felelősen ellátja a szabályzatokban, vagy egyéb rendelkezésekben az Intézet vezetője részére kijelölt feladatokat, megszervezi az Intézet oktató, tudományos kutató és más tevékenységét, illetve dönt a jogszabályokban, valamint szabályzatban meghatározott az Intézet tevékenységét érintő kérdésekben, gondoskodik a tudományos diákkörök tevékenységéhez, a tehetséggondozáshoz szükséges szakmai feltételek megteremtéséről, bevonja a hallgatókat a tudományos munkába, elméleti és gyakorlati útmutatást ad tudományos munkájukhoz, véleményt nyilvánít, és javaslataival döntéseket kezdeményez az Intézetet érintő, hatáskörét meghaladó kérdésekben, felel az Intézetben a szakmai színvonal kialakításáért, megtartásáért, aktívan kezdeményezi, támogatja és szervezi az Intézet hatókörébe tartozó tantárgykörét érintő innovációt, megszervezi, irányítja, koordinálja és ellenőrzi az általános rektorhelyettes által számára átruházott eseti feladatok végrehajtását. (2) Marketing igazgató irányítja, szervezi és koordinálja a Főiskola marketing tevékenységét, rendezvényeit, felel a marketing kiadványok elkészítéséért felelősen irányítja a hallgatói toborzás folyamatát megszervezi, irányítja, koordinálja és ellenőrzi a főtitkár által számára átruházott eseti feladatok végrehajtását. (3) Nemzetközi és pályázati igazgató nemzetközi oktatási programok menedzselése, külföldi felsőoktatási partnerhálózat működtetése, fejlesztése, nemzetközi hallgatók toborzása, hallgatói és oktatói mobilitás, külföldi ösztöndíjak és intézményi csereprogramok koordinálása, nemzetközi és hazai pályázati programok menedzselése. megszervezi, irányítja, koordinálja és ellenőrzi a rektor által számára átruházott eseti feladatok végrehajtását. (4) Informatikai igazgató Az informatikai igazgató felel a Főiskola informatikai ellátottságáért, ezen belül: az ETR és ILIAS adminisztrálásának a koordinálása és felhasználói szintű működtetésének szabályozása, újabb ETR és ILIAS változatok bevezetésének a koordinálása, szükséges oktatási feladatok megszervezése; projektlapok és egyéni, illetve napi órarendek rendszerének biztosítása; a GDF szoftverüzemeltetési és -ellátottsági igényeinek összefogása, együttműködés a SZÁMALK Műszaki Igazgatósággal ezek biztosítására; oktatói és tantermi gépekhez való oktatói és hallgatói jogosultságok meghatározása és felügyelete tanácsadás a Főiskola informatikai infrastruktúráját érintő kérdésekben. 8. (1) Magasabb vezetői és vezetői megbízást az kaphat, aki a Főiskolával munkaviszonyban áll, illetve akivel ilyen jogviszonyt létesítenek. Az általános 10

12 rektorhelyettesi megbízáshoz egyetemi vagy főiskolai tanári, docensi munkakörben történő alkalmazás szükséges. (2) Magasabb vezetői és vezetői megbízás a rektori megbízás kivételével határozott, illetve határozatlan időre egyaránt adható. A határozott időre adott vezetői megbízás legfeljebb öt évre szól, és több alkalommal hosszabbítható. (3) Határozott, vagy határozatlan időre szóló vezetői megbízás a rektori megbízás kivételével nyilvános, valamint meghívásos, vagy zárt pályázat útján is kiadható. (4) Intézetigazgatói megbízást az kaphat, aki a Főiskolával munkaviszonyban áll, illetve akivel ilyen jogviszonyt létesítenek. Intézetigazgatói megbízáshoz egyetemi vagy főiskolai tanári, docensi munkakörben történő alkalmazás szükséges. Az intézetigazgatói pályázat alapján a rektor a Szenátus elé terjeszti az intézetigazgatói megbízásra szóló javaslatot, illetve a testület döntésének megfelelően kiadja a megbízást. III. A Főiskola szervezeti egységei 9. A Főiskola szervezeti felépítése A Főiskola szervezeti felépítését, tagolását, a vezetés szerkezetét a Szervezeti és Működési Rend 3. sz. melléklete szerinti organogram tartalmazza. (1) Intézetek A Gábor Dénes Főiskola Intézetei az oktatás, a kutatás, és a fejlesztés alapvető feladatait ellátó szervezeti egységei. Feladataikat az általános rektorhelyettes irányításával és felügyeletével látják el Informatikai Intézet 1.2. Alap és Műszaki Tudományi Intézet 1.3. Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet Az Intézetek Műhelyeket hoznak létre. Műhely olyan szervezeti egység, amely az Intézet oktatási és kutatási feladataiból fakadó speciális témáit műhelyekbe szervezve, behatárolható szakterületet lefedő kutatási célra szerveződik, az általános rektorhelyettes felügyeletével. Az ILIAS Magyarországi Közösség központi feladatait, az új verziók követését, valamint az e-learning fejlesztési és módszertani feladatokat az Alap és Műszaki Tudományi Intézet e célokra szervezett műhelye látja el. (2) Főtitkárság 2.1. Információs Központ egykapus ügyfélszolgálatot működtet, adat-és információszolgáltatást végez, fogadja és kezeli a megkereséseket, 11

13 ellátja az elsődleges tanulmányi ügykezelést. Feladatait a főtitkár irányításával és felügyeletével látja el Felnőttképzési Központ irányítja és harmonizálja az intézményi felnőttképzési tevékenységet, ellátja a Főiskola képviseletét a felnőttképzési hálózatok munkájában, egységes szerkezetű új felnőttképzési szakmai és kompetencia programokat dolgoz ki, harmonizálja a felnőttképzési tananyag- és módszertani fejlesztő tevékenységet, közreműködik a felnőttképzésben alkalmazható új technológiák meghonosításában és továbbfejlesztésében, új hallgatói célcsoportokat kutat fel, gyűjti és feldolgozza a felnőttképzési oktatási tapasztalatokat, gondoskodik a felnőttképzésben oktatók továbbképzéséről, ellátja a nemzetközi együttműködésből, pályázati projektekből származó feladatokat. Feladatait a főtitkár irányításával és felügyeletével látja el LEXINFO Nyelvvizsga Központ A Főiskolán LEXINFO elnevezéssel akkreditált Nyelvvizsga Központ működik. Feladatait a főtitkár felügyeletével látja el Ipari Kooperációs Központ szervezi a szakmai gyakorlatot, a gyakornoki képzést, felméri a képzési igényeket, a társadalmi, visszajelzéseket, koordinálja az együttműködések kialakítását az ipari szervezetekkel. Feladatait a főtitkár irányításával és felügyeletével látja el Marketing és Kommunikációs Központ működteti a Főiskola honlapját, az IKT alapú hírcsatornákat, felméréseket készít a Főiskola partneri körében, ellátja a Főiskola PR és marketing feladatait, megszervezi a Főiskola rendezvényeit, ellátja a nemzetközi együttműködésből, pályázati projektekből származó feladatokat. Feladatait a főtitkár irányításával és felügyeletével látja el Diáktanácsadó és Pályakövető Központ hallgatói tanácsadást nyújt, hallgatók számára rendezvényeket szervez, levelezőlistát működtet, állásközvetítő rendszert működtet, elvégzi a diplomás és FSZ pályakövetést, szervezi az alumni tevékenységet felméri az oktatói, hallgatói és dolgozói véleményeket, igényeket. Feladatait a főtitkár irányításával és felügyeletével látja el Igazgatási Csoport teljesíti a tanügyigazgatással összefüggő regisztrációs, kapacitás-akkreditációs, tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségeket. Feladatait a főtitkár irányításával és felügyeletével látja el. (3) Tanulmányi Hivatal 12

14 bonyolítja a hallgatók felvételével, elbocsátásával, záróvizsgára bocsátásával kapcsolatos eljárást, gondoskodik a hallgatói adatszolgáltatásról a FIR felé ellátja az évfolyam-felelősi és mentori feladatokat, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban foglaltak szerint kezeli a hallgatói kérelmeket és reklamációkat, kiadja a hallgatói igazolásokat, kezeli a hallgatók által fizetendő díjakat, térítéseket, valamint a diákhitelt, utalványozza az ösztöndíjakat, vezeti az elektronikus leckekönyveket, naprakészen vezeti és archiválja a tanulmányi nyilvántartást, kialakítja a képzési igényeknek megfelelő időrendet, Feladatait az általános rektorhelyettes irányításával és felügyeletével látja el. (4) Záróvizsga Csoport befogadja és bírálatra kiadja a szakdolgozati tématervet, konzulenst biztosít az intézetigazgatókkal együttműködésben, megszervezi és bonyolítja a záróvizsgát, felsőfokú szakképzésben a szakmai (OKJ) vizsgát, előállíttatja és kiosztja a diplomákat, diplomamellékleteket, az EuroPass-t, nyilvántartást vezet, Feladatait az általános rektorhelyettes irányításával és felügyeletével látja el. (5) Tananyagmenedzsment Csoport az elektronikus tananyagfejlesztés módszertani és technológia szempontú közvetlen támogatása, az elektronikus tananyagfejlesztések koordinálása, együttműködés a szaktanárokkal és a külsős fejlesztő cégekkel a tananyagok kialakításában, tantárgyak oktatási tartalmainak bevitele és szerkesztése a fejlesztőrendszerben az ILIAS admin-nal együttműködésben, a tananyagfejlesztéshez szükséges szoftvereszközök tesztelése, kiválasztása, az elektronikus tananyagok minőség-ellenőrzésének koordinációja, a szaktanárokkal, vezetőtanárokkal kapcsolatos feladatok: tananyagok egyeztetése és jóváhagyatása a vezetőtanárokkal. elektronikus tananyagok készítése a szaktanárokkal együttműködve a tananyagok bemeneti követelményeinek meghatározása, az ehhez szükséges sablonok, leírások elkészítése, biztosítása, tananyagfejlesztési módszertani útmutató kidolgozása, a tanárok támogatása a forgatókönyv és a szinopszis megírásában e-learning tananyagfejlesztő módszertani továbbképzések szervezése, együttműködés a tanárokkal e-learning forgatókönyv megírásában módszertani szakértő segítségével, a tanárok számára szakmai segítség biztosítása a multimédia tananyagelemek elkészítéséhez. Feladatait az általános rektorhelyettes irányításával és felügyeletével látja el. (6) Informatikai Igazgatóság koordinálja a tanulmány nyilvántartó rendszer és ILIAS adminisztrációját és szabályozza a felhasználói szintű működtetést, kiadja és kezeli a jogosultságokat, koordinálja és bonyolítja a tanulmány nyilvántartó rendszer és az ILIAS verzióváltását, biztosítja a szükséges szakmai kapacitást, megszervezi a kapcsolódó oktatási feladatokat, 13

15 biztosítja a szervezeti igények szerinti riportszolgáltatások fejlesztését és üzemeltetését, koordinálja a GDF szoftverüzemeltetési és ellátottsági igényeit, együttműködve a SZÁMALK Műszaki Igazgatósággal, meghatározza és kezeli az oktatói és tantermi gépekhez való jogosultságokat, tanácsot ad a GDF informatikai infrastruktúráját érintő kérdésekben. Feladatait az általános rektorhelyettes irányításával látja el. (7) Nemzetközi és Pályázati Központ koordinálja és nyilvántartja a hazai tenderekkel és pályázati fejlesztési projektekkel kapcsolatos tevékenységet, a kapcsolódó szabályzatok szerint, irányítja és működteti a Főiskolán folyó nemzetközi vonatkozású oktatási és kutatási projekteket, oktatói és hallgatói csereprogramokat, mobilitásokat, és a kapcsolódó belső pályáztatást, koordinálja a nyertes pályázók kiutazásával kapcsolatos teendőket, irányítja és harmonizálja a nemzetközi pályázati programokkal kapcsolatos teendőket, nemzetközi vonatkozású pályázatokat készít és nyújt be, nemzetközi ügyekben személyes tanácsadást biztosít, kezeli a Főiskola meglévő nemzetközi kapcsolatait, és kapcsolatot épít a potenciális jövőbeni partnerekkel, támogatja és elősegíti a Főiskola különböző nemzetközi fórumokon (pl.: kiállítások, konferenciák, stb.) való megjelenését. Feladatait a rektor irányításával látja el. (8) Minőségirányítás Irányítja és koordinálja a Főiskola minőségügyi rendszerének működtetésével összefüggő feladatokat, valamint a Főiskola pályázati tevékenységét. Minőségirányítással összefüggő feladatai: a Főiskola minőségpolitikájának kialakítása, a Főiskola minőségirányítási rendszerének (MIRE) hatékony működtetése és folyamatos fejlesztése, az oktatási szolgáltatás minőségre vonatkozó célkitűzéseinek teljesítése, az intézményi működési folyamatok minőségirányítási szabályzatainak kidolgozása, minőségfejlesztési tervek kidolgozása, minőség-ellenőrzés, önértékelési programok megvalósítása, minőségmutatók meghatározása, a Főiskola partnerei elégedettségének rendszeres értékelése, az éves minőségbiztosítási jelentés elkészítése, a minőségirányítási dokumentációs rendszer kezelése és karbantartása, tanácsadás a vezetésnek minőségirányítási kérdésekben, a Főiskola képviselete minőségirányítási kérdésekben. Feladatait a rektor irányításával és felügyeletével látja el. (9) Tehetségpont A Gábor Dénes Tehetségpont különösen koncentrál az informatikai tudományterületen a tehetségek felkarolására a Tehetségpont működési terve szerint. Ezen túl a Tehetségpártolók Baráti Köre civil szervezettel szimbiotikus együttműködésben a tehetségek igen széles körét kutatja és pártolja. Közismert, és a szélesebb közvélemény számára ismeretlen, elkötelezett mentorok segítségével a természettudományok, a 14

16 művészetek és a közélet szinte teljes skáláján mozogva kutatja és gondozza a Tehetségpont a közép- és felsőoktatásban tanuló fiatal tehetségeket. Feladatait az általános rektorhelyettes irányításával és felügyeletével látja el. (10) Gazdasági Iroda a Főiskola Számviteli Törvény szerinti éves beszámolóját elkészíti, előterjeszti, biztosítja a megbízható és valós összképet a Főiskola vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetéről, a számviteli politika és a hozzá kapcsolódó szabályzatokat kidolgozza, jóváhagyatja, karbantartja, betartja, betartatja, nyilvántartja a befektetett eszközöket, forgóeszközöket, az amortizációt (a bekerülési érték, a maradványérték és az alkalmazott leírási mód illetve hasznos élettartam alapján), terven felüli értékcsökkenést, értékvesztést megállapítja és elszámolja, analitikákat készít, vezet, félévente főkönyvi kivonatot készít, betartja és betartatja a bizonylati rendet, irányítja a Főiskolán a leltározás, az értékelés és a selejtezés munkálatait a vonatkozó szabályzat szerint, a szigorú számadású bizonylatokat nyilvántartja, felhasználásukat ellenőrzi, a költségvetéssel szembeni kötelezettségek teljesítésének, adóelőleg megfizetési, adó megállapítási, adóbevallási, adófizetési, visszaigénylési ügymenetét irányítja. Feladatait a gazdasági igazgató irányításával és felügyeletével látja el. (11) Belső ellenőr felügyeli és ellenőrzi a Főiskola gazdasági, pénzügyi folyamatait, vizsgálja és értékeli a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének, jogszabályoknak való megfelelését, vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét, vizsgálja a rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát, a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tesz a kockázati tényezők, hiányosságok megszűntetése, kiküszöbölése érdekében, nyomon követi az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket, Az Ellenőrzési Bizottság elnökeként koordinálja annak tevékenységét. Feladatait a rektor irányításával és felügyeletével látja el. (12) Külső szolgáltatók által biztosított funkcionális tevékenységek: A Főiskola működtetéséhez szükséges további funkcionális (igazgatási, szervezési, gazdasági, műszaki szolgáltató, ügyviteli) feladatok elvégzésével a Főiskola külső szolgáltatókat bízhat meg. (1) Tanulmányi Bizottság (TB) A Főiskola testületei 10. A hallgatók tanulmányi, vizsga és szociális ügyeivel a Tanulmányi Bizottság foglalkozik. 15

17 A Bizottság elnöke az általános rektorhelyettes, tagjai a rektor előterjesztése alapján a Szenátus által határozott, vagy határozatlan időre választott 2 oktató, a Tanulmányi Osztály vezetője, a Tehetségpont vezetője valamint a Hallgatói Önkormányzat által határozott időre delegált 1 fő hallgatói képviselő. A Bizottság oktatási időszakonként szükség szerint ülésezik. Működési rendjét a Bizottság maga határozza meg. (2) Kreditátviteli Bizottság (KB) A Kreditátviteli Bizottság feladata a kredit egyenértékűség meghatározása, és más oktatási intézményben letett vizsgák elfogadási elveinek meghatározása. A Bizottság elnöke az általános rektorhelyettes, tagjai a szakfelelősök. A Bizottság oktatási időszakonként szükség szerint ülésezik, működési rendjét maga határozza meg. (3) Oktatási Bizottság (OB) Az Oktatási Bizottság feladata a mintatantervek módosítása, a tananyagok szakmai, didaktikai színvonalának elbírálása és jóváhagyása, az egységes szemlélet kialakítása, különös tekintettel az elektronikus oktatásra. A Bizottság elnöke az általános rektorhelyettes, tagjai az intézetigazgatók, és 1 fő oktató. (4) Tudományos és Minőségirányítási Bizottság (TMB) A Tudományos és Minőségbiztosítási Bizottság feladata a két éves időszakra szóló kutatási program összeállítása, végrehajtásának ellenőrzése, illetve értékelése mellett a minőségpolitika kialakítása, az éves minőségbiztosítási jelentés véleményezése, A Bizottság oktatási időszakonként legalább egy alkalommal ülésezik. Működési rendjét a Bizottság maga határozza meg. A Bizottság elnöke az általános rektorhelyettes, tagjai a tudományos tanácsadó, a nemzetközi és pályázati igazgató, a minőségirányítás vezetője, valamint intézetenként egy-egy tudományos fokozattal rendelkező oktatók, illetve kutató, akiket a rektor előterjesztése alapján, a Szenátus által határozott, vagy határozatlan időtartamra választanak. (5) Esélyegyenlőségi Bizottság (EB) Az Esélyegyenlőségi Bizottság a Főiskola működésében javaslatokat tesz az arányos képviselet elérésére, ellenőrzi az intézkedések eredményességét, feltárja a megkülönböztetés bármely megnyilvánulásait, az esélyegyenlőség érvényesülését sértő intézkedéseket, és kezdeményezi megszüntetésüket, továbbá foglalkozik a hátrányos helyzetű és a fogyatékossággal élő hallgatók ügyeivel. A Bizottság elnöke a főtitkár, tagjai az esélyegyenlőségi megbízott, 1 fő oktató, 1 fő adminisztratív állományú tag, akiket a rektor előterjesztése alapján legfeljebb három éves időtartamra a Szenátus választ meg, 1 fő hallgató, akit a Hallgatói Önkormányzat egy vagy két éves időszakra delegál. A Bizottság az oktatási időszakokban szükség szerint ülésezik. Működési rendjét a Bizottság maga határozza meg. (6) Fellebbviteli Bizottság (FB) A Fellebbviteli Bizottság az Ftv. előírásainak megfelelően, illetve a fegyelmi és kártérítési szabályzat alapján működik. A Bizottság elnöke a rektor. A Bizottság állandó tagjai a főtitkár, és a hallgatói Önkormányzat 1 fő, legfeljebb 2 évre delegált képviselője. A bizottság munkájában nem vehet részt az a személy, aki a megtámadott döntést hozta, vagy a döntéshozatalt elmulasztotta, vagy 16

18 aki az első fokú eljárásban a határozathozatalban közreműködött, vagy ezen személy a Ptk (b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, vagy akitől az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható el, aki az ügy eldöntésében érdekelt. Az eljárás során a vizsgálat eredményeként a bizottság a következő másodfokú döntéseket hozhatja: a kérelmet elutasítja; a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja; az elsőfokú határozatot megváltoztatja; az elsőfokú határozatot megsemmisíti és az első fokon eljárt szervet vagy személyt új eljárásra és új határozat hozatalára utasítja. A döntést határozatba kell foglalni és meg kell indokolni. Az eljárás során a határozatban fel kell hívni a figyelmet a jogorvoslat lehetőségére és az eljárás során a hallgatót legalább egy ízben személyesen meg kell hallgatni. Ha a hallgató szabályos értesítés ellenére nem jelenik meg a bizottság ülésén, úgy a személyes meghallgatásától el lehet tekinteni, illetve kérésére lehetővé kell tenni számára, hogy észrevételeit írásban megtehesse. A tényállás tisztázására, a határidők számítására, az igazolásra, a határozat alakjára és tartalmára, közlésére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény értelemszerűen módosított és alkalmazott rendelkezései irányadók. A hallgató a Főiskola másodfokú határozatának bírósági felülvizsgálatát kérheti, annak közlésétől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre, illetve hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezések megsértésére hivatkozással. Az ügyben másodfokon hozott határozat a közléssel válik jogerőssé. A jogerős határozat végrehajtható, kivéve, ha a hallgató a bírósági felülvizsgálatát kérte. A keresetlevél benyújtásáról a hallgatónak a Főiskolát a keresetlevél egy példányának megküldésével értesítenie kell. (7) Ellenőrzési Bizottság (EB) Az Ellenőrzési Bizottság az Ftv. előírásainak megfelelően, illetve az Ellenőrzési Szabályzat alapján működik. A Bizottság elnöke a belső ellenőrzés vezetője. (8) Fegyelmi Bizottság (FEB) A Fegyelmi Bizottság dönt a Főiskola hallgatóinak fegyelmi ügyeiben. Elnöke a rektor által megbízott oktató. Tagjai: intézetenként 1 fő. A Bizottság intézkedési körébe utalt ügyeket a rektor kezdeményezésére tárgyalja. (9) Rektori Értekezlet A Rektori Értekezlet a rektor által hatáskörébe utalt operatív ügyek intézésére létrehozott testület. A Rektori Értekezlet működésének szabályait maga állapítja meg. Tagjai a rektor, az általános rektorhelyettes, a gazdasági igazgató, a főtitkár, az intézetigazgatók, az informatikai igazgató, a nemzetközi és pályázati igazgató. (10) Intézetigazgatói Értekezlet Résztvevői az általános rektorhelyettes, az intézetigazgatók. Működési rendjét a testület maga határozza meg. (11) Tudományos Diákköri Tanács (TDT) A Tanács feladata a tudományos diákköri tevékenység koordinálása, irányítása. A Tanács elnöke az intézményi TDK-felelős, tagjai a tudományos tanácsadó, egy-egy oktató az intézetekből, társelnöke a hallgatói képviselő. A tanács elnökét a rektor előterjesztése alapján, legfeljebb három éves időtartamra a Szenátus választja. A 17

19 társelnököt a Hallgatói Önkormányzat legfeljebb két éves időszakra delegálja. A Tanács oktatási időszakonként legalább két alkalommal ülésezik. A Tanács működési rendjét a Tudományos Diákköri szabályzat tartalmazza. (12) A Főiskola további szervezeti egységeinek, funkcionális csoportjainak vezetői által összehívott munkaértekezletek résztvevői az egységek, csoportok kijelölt tagjai, illetve a meghívottak. IV. A Főiskola oktatói, kutatói, alkalmazottai és hallgatói A Főiskola oktatói, kutatói, alkalmazottai 11. (1) A Főiskolán az oktatással összefüggő feladatokat oktatói, illetve tanári munkakörökben foglalkoztatottak látják el. (2) Az oktatók és a tanárok munkáját ügyvivő-szakértői, ügyvivő referensi és referensi munkakörben foglalkoztatottak segítik. (3) A Főiskola a foglalkoztatási követelményrendszerben határozza meg az egyes munkakörökhöz tartozó feladatokat, az oktatókkal, kutatókkal, alkalmazottakkal szemben támasztott alkalmassági, előmeneteli és teljesítmény követelményeket, valamint a díjazásra vonatkozó szabályokat. (4) A követelményrendszer az egyes munkakörök betöltéséhez a Ftv.-ben meghatározottakon kívül további szakmai feltételeket állapíthat meg, gyakorlati idő meglétét írhatja elő, összeférhetetlenségi szabályokat állapíthat meg, korlátozhatja, hogy az oktatói, kutatói, illetve alkalmazotti munkakörben foglalkoztatottak másik felsőoktatási intézményben hasonló munkakört töltsenek be. (5) Szakfelelős - A szakfelelős a szak mint a képzés szakmai alrendszere felelős vezetője - A szakfelelős az MSc, a BSc/BA és a szakirányú továbbképzési szakokon olyan vezető oktató, aki tudományos fokozattal rendelkezik, és a szak meghatározó szakterületén szakmailag elismert. Az FSz szakokon olyan oktató, aki a szak meghatározó szakterületén jártassággal és oktatási tapasztalattal rendelkezik. - A szakfelelőst a Főiskola rektora nevezi ki. - A szakfelelős legalább egy főtárgyat oktat az adott szakon. - A szakfelelős a tantárgyakat gondozó intézetvezetők javaslata alapján határozza meg a szakhoz tartozó egyes tárgyak tárgyfelelőseit. - A szakfelelős az általános rektorhelyettes irányításával és koordinálásával dolgozza ki a szak tantervét és végzi tevékenységét a szak gondozásában. Oktatói munkakörök 12. (1) A Főiskolán az oktatói munkakörök a következők - tanársegéd, - adjunktus, - docens, 18

20 - tanár. (2) Annak, aki főiskolai tanári, vagy egyetemi tanári címmel rendelkezik, és nyugdíjazására tekintettel foglalkoztatását megszűntetik, a Szenátus Professor Emeritus vagy Professor Emerita címet adományozhat. (3) A Szenátus az óraadó oktatónak, ha - rendelkezik doktori fokozattal: magántanári, - országosan elismert szaktekintély: címzetes docens, illetve címzetes tanár, - kiemelkedő oktató munkát végez: mestertanári címet adományozhat. (4) A Főiskolán a tanársegédi munkakörben történő új alkalmazás feltétele a doktori képzés megkezdése, az adjunktusi munkakörben történő alkalmazás feltétele a doktorjelölt jogviszony létesítése. Tanársegédi munkakörben az oktató három évig, mint gyakornok, munkaköri cím nélkül is foglalkoztatható. (5) Nem foglalkoztatható tovább az az oktató, aki a munkába állásának napjától számított - harmadik év elteltéig a tanársegédi munkakör, - nyolcadik év elteltéig az adjunktusi munkakör betöltéséhez szükséges feltételeket nem teljesítette. Nem foglalkoztatható továbbá az az oktató sem, aki a munkába állásának napjától számított tizenkettedik év elteltéig nem szerzett tudományos fokozatot. Nem foglalkoztatható továbbá az az oktató, aki munkába állását követő másfél éven belül nem sajátította el a távoktatás módszertani alapjait, valamint az ILIAS és az ETR oktatói alkalmazását. (6) A Főiskolán a docensi munkakörben történő új alkalmazás feltétele a tudományos fokozat megléte és legalább ötévnyi felsőoktatási gyakorlat, vagy azzal egyenértékű szakmai tapasztalat. (7) A Főiskolán a főiskolai tanári munkakörben történő új alkalmazás feltétele a tudományos fokozat megléte és legalább nyolcévnyi felsőoktatási gyakorlat, vagy azzal egyenértékű szakmai tapasztalat. A főiskolai tanárt a miniszterelnök nevezi ki. (8) A Főiskolán az egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazás feltétele az MTA doktora fokozat vagy a habilitáció megléte és legalább nyolcévnyi felsőoktatási gyakorlat, vagy azzal egyenértékű szakmai tapasztalat. Az egyetemi tanárt a köztársasági elnök nevezi ki. (9) A Főiskolán tanári (így különösen nyelvtanári, internetes tutori, testnevelő tanári, gyakorlati oktatói) munkakörben az foglalkoztatható, aki felsőfokú végzettséggel, és szakképzettséggel rendelkezik. Az oktatói jogok és kötelességek 13. (1) Az oktatói, tanári munkakörben foglalkoztatottat megilleti az a jog, hogy - emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék, - a képzési program keretei között meghatározza az oktatott tananyagot, megválassza az általa alkalmazott oktatási és képzési módszereket, - világnézete és értékrendje szerint végezze oktatói munkáját, anélkül, hogy annak elfogadására kényszerítené, vagy késztetné a hallgatót, 19

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elfogadta: a Gábor Dénes Főiskola Szenátusa a 286/150424V/SZ. sz. Határozatával Jóváhagyta: a fenntartó Kuratóriuma a 2015.04.28./2. sz. Határozatával A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elfogadta: a Gábor Dénes Főiskola Szenátusa a 312/151222V/SZ. sz. Határozatával Jóváhagyta: a fenntartó Kuratóriuma a 2016.03.10./3. sz. Határozatával Budapest, 2016.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. október 15., hatályba lép: 2013. október 17-én Utolsó módosítás: 2016. február 16., hatályba lép: 2016. február 18-án A Zenei Intézet ügyrendjét

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 9. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014.október

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

A HALLGATÓI JOGORVOSLAT RENDJE

A HALLGATÓI JOGORVOSLAT RENDJE V. RÉSZ A HALLGATÓI JOGORVOSLAT RENDJE Hatály 243. (1) A Ftv. 73. (2) bekezdése szerint a hallgató a Főiskola döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés)

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM AZ ALKALMAZOTT PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA INTÉZET ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM AZ ALKALMAZOTT PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA INTÉZET ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM AZ ALKALMAZOTT PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. november 19., hatályba lép: 2013. november 21-én Utolsó módosítás: 2016. február 16., hatályba lép: 2016.

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az Állatorvostudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Állatorvostudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Az Állatorvostudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet Hallgatói Jogok Gyakorlásának és Kötelességek Teljesítésének, valamint a Hallgatói Kérelmek Elbírálásának és a Jogorvoslatnak

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 57. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BIO-TECH TUDÁSKÖZPONT BUDAPEST,

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2014. 1.1.18. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 1. SOPRON 2015 1. Általános rendelkezések (1) Az Egyetemi Tanulmányi Központ a Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember T A R T A L O M J E G

Részletesebben

Hatályba lépett: május 4-én

Hatályba lépett: május 4-én A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FIZIKAI INTÉZETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a BME Természettudományi Kar Tanácsa 2011. május 4-én Hatályba lépett: 2011. május 4-én

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/B. melléklete A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE Gödöllő, 2006. augusztus 1.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (13). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 82-2014/2015. (2015.04.21.) sz. határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA Elfogadva: 2016. szeptember 20, hatályba lép: 2016. szeptember 22-én A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN TECHNOLÓGIA TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN TECHNOLÓGIA TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 58. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN 2014. május 15. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET ÜGYRENDJE

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET ÜGYRENDJE A Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET ÜGYRENDJE 1. Az Intézet neve: 1. Általános rendelkezések Környezettudományi Intézet (rövidítése: KTI, a továbbiakban

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 1/2016. (05. 30.) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS A DÉKÁNHELYETTESEK ÉS A HIVATALVEZETŐ FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉRŐL 1. Az oktatási dékánhelyettes feladat-

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. Nemzeti Szakképzési Intézet

ALAPÍTÓ OKIRATA. Nemzeti Szakképzési Intézet XVI/543-20/2000. A NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89. -ának (1) bekezdésében, valamint oktatási miniszter feladat

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola pályakövetési tevékenységének rendje (AR/DPR Szabályzat)

A Szolnoki Főiskola pályakövetési tevékenységének rendje (AR/DPR Szabályzat) A Szolnoki Főiskola pályakövetési tevékenységének rendje (AR/DPR Szabályzat) 2012 A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a rektor kezdeményezésére a Főiskola és jogelődjeinek képzésein

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.06. 8:45 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. november 19., hatályba lép: 2013. november 21-én Utolsó módosítás: 2016. december 6, hatályba lép: 2016. december 8-án A Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.09. 8:53 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 48. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzat Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzat [Az Egyetem Szervezeti- és Működési Szabályzatával egységes szövegbe foglalva] Budapest 2012. 1 I. Szervezeti

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Melléklet a 13469-1/2006.-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. -a (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata

A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 19. (2) bekezdése rögzíti, hogy a felsőoktatási intézmények

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Kistérségi Komplex Szolgáltató Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata TERVEZET 2011.

Szolnoki Főiskola Kistérségi Komplex Szolgáltató Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata TERVEZET 2011. Szolnoki Főiskola Kistérségi Komplex Szolgáltató Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata TERVEZET 2011. 1 Preambulum A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Alumni szabályzat. Dunaújváros, 2013.

Alumni szabályzat. Dunaújváros, 2013. Alumni szabályzat Dunaújváros, 2013. A Dunaújvárosi Főiskola (továbbiakban Főiskola) Rektori Tanácsa a Főiskolán, illetve annak jogelőd intézményeiben végzett hallgatók, valamint a Főiskolával és jogelődjeivel

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról A HALLGATÓ EGYÉNI JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI (Kivonat)

2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról A HALLGATÓ EGYÉNI JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI (Kivonat) 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról A HALLGATÓ EGYÉNI JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI (Kivonat) 46. (1) A hallgató joga, hogy szabadon megválassza, melyik felsőoktatási intézményben kívánja folytatni tanulmányait.

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) oktatói és kutatói munkájának, kutatásszervezési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására Amely létrejött egyrészről az Óbudai Egyetem (ÓE) Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Székhely: 1034

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Műegyetemi Tudományos Műhelyek és Tehetséggondozás Iroda (MTMT) Szervezeti és Működési Szabályzat Elfogadta a BME VIK

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Utolsó módosítás: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én A Partiumi Tudáscentrum

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1. Az Ügyrend hatálya 1. Jelen szabályozás az SZTE Közgazdaságtudományi Habilitációs Szakbizottságának a működésére

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

IDEGEN NYELVI TANSZÉK MŰKÖDÉSI REND

IDEGEN NYELVI TANSZÉK MŰKÖDÉSI REND Ikt. sz.: SZF/../2014. IDEGEN NYELVI TANSZÉK MŰKÖDÉSI REND 2 1. Általános rendelkezések (1) Az Idegen Nyelvi Tanszék (a továbbiakban: tanszék) a Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: főiskola) Szervezeti

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-44 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Teleki László Városi

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben