A Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképző Iskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképző Iskola"

Átírás

1 A Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény, valamint a végrehajtására kiadott, a nevelési-oktatási intézmények működésérôl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és más jogszabályok alapján a Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképző Iskola (továbbiakban: iskola) szervezetének felépítését, valamint működésének szabályait az alábbiak szerint állapítom meg. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az iskola működésének belső rendjét, a külső kapcsolatait, annak érdekében, hogy az iskola pedagógiai programjában rögzített cél- és feladatrendszer megvalósítható legyen. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása feladata és kötelessége az iskola valamennyi alkalmazottjának, tanulójának, továbbá azoknak, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával és részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetőleg igénybe veszik az intézmény szolgáltatásait. A szabályzat hatálya kiterjed az iskola minden alkalmazottjára, illetve munkavállalójára. I. Az iskola szervezeti felépítése 1. Az iskola jogállása Az iskolát a Delfi Koronája Oktatási és Kultúrális Alapítvány 6723 Szeged, Római krt. 35. I/5. alapította. Az iskola fenntartója: Delfi Koronája Oktatási és Kultúrális Alapítvány 6723 Szeged, Római krt. 35. I/5. 2. Az iskola működési engedélyét kiadta Csongrád Megyei Kormányhivatal, Oktatási Főosztály Ügyiratszám: Sz01/ / Az iskola hivatalos megnevezése, címei Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképző Iskola Székhelye: Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola, a Csongrádi Oktatási Központ, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tagintézménye, 6640 Csongrád, Kossuth tér 1. Szervezeti és Működési Szabályzat 1

2 A vidéki telephelyeken és tagintézményekben kihelyezett osztályokkal ( Alapító Okirat mellékelve) 4. Az iskola rövidített megnevezése: Delfi Koronája Gimnázium 5. Az intézmény működési területe Országos beiskolázású intézmény 6. Az intézmény jogállása Önálló jogi személy 7. Az intézmény gazdálkodása Részben önállóan gazdálkodó szervezet 8. Az intézmény munkarendje Esti munkarend szerint. 9. Az intézmény típusa, az évfolyamok megjelölésével Többcélú intézmény, összetett iskola Gimnáziumban: 4 év Szakközépiskolában: az OKJ által szakmánként előírt szakképzési évfolyam(ok)on 10. Az intézmény tevékenységei 1.1. Ellátandó alaptevékenysége az iskolarendszerű képzés keretében Székhelyen 85.31Általános középfokú oktatás GIMNÁZIUM (4 évfolyamos képzéssel) (esti munkarendben) - a évfolyamon a középfokú általános oktatás (második szint 2. foka), általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás folyik; Telephelyeken: 85.31Általános középfokú oktatás GIMNÁZIUM (4 évfolyamos képzéssel) (esti munkarendben) - a évfolyamon a középfokú általános oktatás (második szint 2. foka), általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás folyik; Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Vas megyében és Zala megyében: Felsőszintű, nem felsőfokú oktatás SZAKKÖZÉPISKOLA (esti munkarendben) - A Szolnoki Főiskolával kötött megállapodás alapján, érettségi vizsgához kötött szakképesítések, a tanuló felkészül a szakmai vizsgára az alábbi OKJ-val jelzett felsőfokú szakképesítések körében: Szervezeti és Működési Szabályzat 2

3 OKJ szám Szakképesítés neve Évfolyamok száma jelölése end Évfolyam Munkar Kereskedelmi szakmenedzser 2 1/13, 2/14 esti Nemzetközi szállítmányozási esti 2 1/13, 2/14 és logisztikai szakügyintéző Idegenforgalmi szakmenedzser 2 1/13, 2/14 esti Adóigazgatási szakügyintéző 2 1/13, 2/14 esti Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző 2 1/13, 2/14 esti Az iskola szakmai működését nevelési és pedagógiai és szakmai programja határozza meg 11. Az intézmény jogosultságai: - a tanulmányok befejezéséhez érettségi vizsgák szervezése, - a tanulmányok elvégzését, befejezését igazoló bizonyítványok kiállítása, végzettség tanúsítása. 12. Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: A hosszú bélyegző lenyomata: Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképző Iskola, 6640 Csongrád, Kossuth tér 1. illetve a székhely helyett a telephely nevének és címének feltűntetése A kerek bélyegző lenyomata Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképző Iskola, Csongrád vagy a telephely megnevezése (számozása: 1., 2., stb.) közepén a magyar állami címer 2. Az iskola szervezeti egységei, feladatai 2.1. Az iskola szervezeti egységei Az iskola szervezeti egységei Iskolarendszerű felnőttoktatás Gazdasági, pénzügyi, munkaügyi, üzemeltetési egység A szervezeti egység élén álló vezető Igazgató Gazdasági vezető fenntartó alkalmazásában, helyi (székhely és telephely) szinten gazdasági ügyintéző Egyéb szervezeti egységek (részben önálló) Szervezeti egységek A szervezeti egység élén álló vezető Titkárság Iskolatitkár Szervezeti és Működési Szabályzat 3

4 2.3. Az iskola szervezeti egységeinek feladatai Felnőttoktatási tagozat alapfeladatai A felnőttoktatási tagozat szervezhető: - az általános műveltséget megalapozó középiskolai nevelés-oktatás ellátására, - esti munkarend szerint Az iskola pedagógiai és munkaprogramja szerint ellátja a felnőttoktatás szervezését, irányítását és tanügyigazgatási feladatait. Gazdálkodás, az iskola működtetése Az iskola feladatellátását szolgáló vagyon, vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök állóeszköz szerinti használatát, a működéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítását a fenntartó és az iskola Gazdasági Ügyrendje határozza meg. A személyi feltételeket a tantárgyfelosztás alapján igényelhető feladatellátás, illetve a közoktatási törvényben előírt közalkalmazotti jogosultságok szabják meg. A személyi és dologi kiadások jogszabályi keretek között történő biztosítását, az iskolai vagyon működtetését, fejlesztését az iskola igazgatójának irányításával a gazdasági vezető látja el. A fenntartói gazdasági osztályon dolgozó alkalmazottak: Pénzügyi, könyvelési, munkaügyi, ügyintézési, kézbesítési feladatokat ellátó személy. Üzemeltetési feladatokat ellátó személy (anyagbeszerzés, raktár, karbantartás, porta, takarítás). Titkárság és iskolatitkárságok ( felnőttoktatási) A tanügyigazgatási, ügyintézési, levelezési, nyilvántartási, irattározási valmint kapcsolattartási és külső kommunikációs feladatokat (11/1994. (VI. 8.) MKM r. 4. sz. melléklet) az igazgató irányításával az iskolatitkár, a tagintézményvezetők irányításával az adminisztrátor(ok) látják el. Feladataikat a vonatkozó jogszabályok és szabályzatok, valamint szerződésük feladatleírás melléklete szerint látják el. II. Az iskola működési rendje 1. A tanulók fogadásának (az iskola nyitvatartásának) rendje A tanév rendjét miniszteri rendelet, helyi rendjét a nevelőtestület határozza meg és rögzíti az iskola éves munkatervében. Az oktatás munkarendje a közoktatási törvény előírásait követi. Szervezeti és Működési Szabályzat 4

5 A felnőttek tanítása szeptember 15-én kezdődik, mivel a tanulók jelentkezése szeptember között folyamatos, ezt követően tanulói jelentkezést csak indokolt esetben és a tananyag bepótlását követően tudjuk elfogadni. A szeptember közötti tanítási napokat (4 tanítási nap) I. és a II. félévben 2-2 tanítási nap megtartásával pótlólag szombaton megtartjuk, azon való részvétel kötelező, az óráról való távolmaradás igazolatlan mulasztásnak minősül. Az ügyeletes vezető akadályoztatása esetén az oktatás kezdetétől a vezető beérkezéséig a foglalkozást tartó pedagógus felelős az iskola működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére. Szorgalmi időben fogadóórák a tanulói hivatalos ügyek intézésére Felnőttoktatási iskolatitkárság: tanítási napokon tól ig Ettől a telephelyek (helyi sajátosságaik mérlegelésével) eltérhetnek Az igazgató és a tagintézményvezetők fogadási rendje: Hetente, az ügyeleti beosztás rendje szerint. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. A nyári szünetben az irodai és pénztári ügyelet hetente minden szerdai napon 9 órától 15 óráig tart. A tanítási órák rendje Az esti munkarendszerű felnőttoktatásban a tanítási órákat 14,30 óra és 21,15 óra között kell megszervezni, 5 ill. 10 perces szünetekkel, alkalmazkodva a helyi igényekhez. Az iskola által használt épületeket, helyiségeket rendeltetésüknek megfelelően kell használni! Az iskola helyiségeinek használói felelősek: az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, a tűz- és balesetvédelemi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, az iskolai SZMSZ-ben és tanulói Házirend -ben megfogalmazott előírások betartásáért. Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 2. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje Az iskolában az alábbi területen folyik nevelő - oktató munka: általános műveltséget megalapozó középiskolai nevelés-oktatás (felnőttoktatási tagozaton) Szervezeti és Működési Szabályzat 5

6 2.1 A belső ellenőrzés célja, tartalma Az ellenőrzéseknek elsősorban a segítségadás a célja, de az ellenőrzésen keresztül el kell érni, hogy a pedagógus nevelő-oktató munkájában teljes egészében valósuljanak meg a nevelési-pedagógiai és szakmai programban meghatározott célkitűzések. Tartalmukat tekintve az ellenőrzéseknek olyan mélységűeknek kell lenniük, hogy abból minden esetben világosan lemérhető legyen a pedagógus által tervezett feladatok gyakorlati végrehajtásának eredménye vagy eredménytelensége. A szakmai, módszertani kérdések tervezésében, értékelésében a szakmai munkaközösségek segítségét is igénybe kell venni. 2.2 A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: igazgató (közvetlenül ellenőrzi a tagintézményvezetők nevelő-oktató munkáját) tagintézményvezetők a fenntartó és az általa megbízott szakértő 2.3 Belső ellenőrzések formái, módjai: általános, komplex ellenőrzés, célellenőrzés utóellenőrzés. Belső ellenőrzési tervet egész tanévre kell készíteni, melyet az igazgató hagy jóvá. 2.4 Az oktatás belső ellenőrzésének rendje A belső ellenőrzés célja: Az iskola nevelési-oktatási céljainak, feladatainak, pedagógiai programjának összehasonlítása az elért eredményekkel. A nevelési, oktatási célok és feladatok, továbbá a reális lehetőségek közötti összefüggések elemzése, majd a célok, feladatok, lehetőségek optimális összehangolása. A különböző szintű vezetők és a végrehajtók véleményének összehangolása. A visszacsatolás lehetőségének megteremtése a végrehajtók irányából. A különböző szintű vezetők ellenőrzési tapasztalatainak egyeztetése, közös álláspont kialakítása, a vezetői egység kidolgozása és folyamatos fenntartása. A beosztottak segítése (tanácsok, eszközök rendelkezésre bocsátása), és az önellenőrzés igényének felkeltése. A beosztottak munkájának, felkészültségének megismerése és minősítése. A belső ellenőrzés területei: tanórai tevékenység, tanórán kívüli tevékenység. 2.5 Az ellenőrzés módszerei: Látogatás, információgyűjtés (pl. óralátogatás). A látogatást megbeszélés követi. Ennek tapasztalatait kötelező írásban rögzíteni. Szervezeti és Működési Szabályzat 6

7 Vizsgálat (Valamennyi tevékenység vagy terület összetett ellenőrzése. Ennek tapasztalatait, az esetleges tanácsokat, utasításokat a vizsgált területen dolgozók véleményét írásba kell foglalni, és egy-egy példányban az érdekeltek, továbbá az igazgató rendelkezésére kell bocsátani.). Beszámoltatás (szóban vagy írásban). 3. A vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, feladatmegosztás 3.1 Az iskola vezetője: Az iskola felelős vezetője és képviselője az igazgató. Munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó előírásai valamint az iskola belső szabályzatai szerint végzi. (Közoktatási tv. 54. ) Megbízatása a vonatkozó jogszabályokban és a munkaszerződésében megfogalmazott módon és időtartamra történik Az igazgató kiemelt feladatai: a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése; a neveltestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése; a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása; Az igazgató át nem ruházható hatáskörei: dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe; egyeztetési kötelezettség terheli az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében Az iskola vezetője felelős: - a szakszerű és törvényes működésért; - az ésszerű és takarékos gazdálkodásért; - az iskolában folyó pedagógiai munkáért; - az iskola ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerének működésért; - a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, Az iskola vezetője feladatait, jogkörét esetenként, illetve az ügyek meghatározott körében iskola más alkalmazottjára átruházhatja Tagintézményvezető feladatai - megbízás alapján, az adottt telephelyen koordinálja az oktatási tevékenységet - kapcsolattot tart az osztállyal/osztályokkal, tanulókkal - folyamatosan tájékoztatja az igazgatót az oktatási folyamatról Szervezeti és Működési Szabályzat 7

8 - szervezi az esetleges tanórai helyettesítéseket - tanulóügyeket intéz 3.2 Az iskola vezetősége (az igazgatói tanács) Az iskola vezetősége konzultatív testület, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik mindazon ügyekben, amelyekben az igazgató ezt szükségesnek látja. Az iskolavezetőség tagjai: az iskola igazgatója, a fenntartó által delegált gazdasági vezető, a felnőttoktatási tagintézmények vezetői, a fenntartó képviselője, és/vagy az álatala megbízott szakértő Az iskola vezetősége munkatervben rögzített időpontokban vezetői értekezletet tart, melyről írásban emlékeztető feljegyzés készül. Az iskola igazgatója rendkívüli vezetői értekezletet az általános munkaidőn belül bármikor összehívhat. A vezetőségi értekezleten az igazgató, illetve a vezetőség tagjai beszámolnak a szervezeti egységek működéséről, a kiemelkedő teljesítményekről, a hiányosságokról, problémákról, javaslatot tesznek azok megoldási módjára. Ismertetik a következő időszak aktuális feladatait. Az iskola vezetőségének tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési feladatokat is ellátnak Az iskolavezetés és az alkalmazottak közötti kapcsolattartás formái: Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét a megbízott vezetők és a választott közösségi képviselők segítségével az intézményvezető fogja össze. A kapcsolattartásnak különböző formái vannak, melyek közül mindig azt kell alkalmazni, amelyik a legmegfelelőbben szolgálja az együttműködést. A kapcsolattartás formái különösen értekezletek, megbeszélések, fórumok, bizottsági ülések, intézményi gyűlések. Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait, a nevelőtestületi értekezletek tervezhető részét az iskola éves munkatervében kell rögzíteni. A tagintézmények nevelőtestülete és alkalmazotti közössége a véleményezési, egyetértési, ill. döntési jogkörét helyi szinten gyakorolja, az értekezletekről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a tagintézményvezető köteles haladéktalanul megküldeni az iskola székhelyére. A különböző egyéb székhelyen történő döntési fórumokra, nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési és véleményezési jogot gyakorló közösségek (tagintézmények) által delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatát jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 4. Az intézményvezető akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje Az igazgatót távollétében a gazdálkodás jogkörébe tartozó ügyek kivételével az általános igazgatóhelyettes, a költségvetési ügyekben a gazdasági vezető helyettesíti. Szervezeti és Működési Szabályzat 8

9 Az igazgató tartós távolléte esetén (több mint 30 nap), a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön írásos intézkedésben ad felhatalmazást. 5. Az iskolavezetés és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás formái A felnőttoktatás keretei között a szülőkkel való kapcsolattartás nem indokolt. 6. A nevelő testület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, a beszámolásra vonatkozó rendelkezések (Közoktatási tv. 56., 57., 58., 70., 11/1994. (VI. 8.) MKM r. (29, 30..) a.) Nevelési-oktatási Bizottság Feladata: - az iskola nevelési programjában a meghatározott nevelési célok, feladatok megvalósításának vizsgálata, - a tanulók neveltségi szintjének vizsgálata és értékelése, - javaslattétel a nevelés eredményessége érdekében. Tagjai: - tagintézményvezetők - igazgató b.) Minőségirányítási Bizottság: Az iskolai minőségirányítási feladatait, választott minőségirányítási vezetők látják el, a minőségirányítást támogatók közreműködésével. Feladata: a közoktatási minőségfejlesztés bevezetése, rendszeresítése az iskolában. Tagjai: - a minőségügyi vezető, - tagintézményvezetők Beszámolási kötelezettség: munkaterv szerint. 7. Külső kapcsolatok rendszere, formája és módja Az eredményes pedagógiai-szakmai tevékenység biztosítása érdekében az iskola vezetősége folyamatosan kapcsolatot tart a működését meghatározó, fontos hatóságokkal, intézményekkel. A kapcsolatok szervezéséért, irányításáért az iskola igazgatója a felelős. Feladatát írásos megbízással a tagintézményvezetőkre, a tantestület tagjaira konkrét esetekben átruházhatja. 8. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések A tanuló tanítási óráról való távolmaradását az osztálynaplóba az órát tartó pedagógus köteles bejegyezni az óra megkezdését követően. A tanuló havi mulasztásait az osztályfőnöknek a napló megfelelő rovatában a hónap elteltével (következő hónap 10-éig) összesítenie kell. Szervezeti és Működési Szabályzat 9

10 Késés, hiányzás Minden tanulónak a tanítás megkezdése előtt öt perccel meg kell érkeznie a tanterembe. A későn érkező tanulónak joga van a tanórán részt venni, amennyiben nem zavarja a tanítás rendjét. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló; a.) előzetesen engedélyt kapott a távolmaradásra; Nagykorú tanuló esetén a tanulónak van joga kérni a felmentést ez alól a 3 tanítási nap alól. b.) beteg volt és ezt igazolja; c.) hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott a kötelező foglalkozáson részt venni. Ezt hivatalos írásos igazolással kell bizonyítani. Ha az osztályfőnök a mulasztás megkezdésétől számított három napon belül nem kap hitelt érdemlő értesítést a tanuló távolmaradásáról, úgy kell tekinteni, mintha igazolatlanul mulasztana, és írásban fel kell szólítani a tanulót, Továbbá fel kell hívni a figyelmet az igazolatlan mulasztás esetleges következményeire. A mulasztás igazolását az osztályfőnöknek kell bemutatni. A mulasztást a tanulónak az iskolába jövetele napján azonnal, de legkésőbb a mulasztást követő első osztályfőnöki órán nyolc munkanapon belül igazolnia kell, ellenkező esetben távolléte igazolatlan mulasztásnak számít. Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlannak minősül. Az igazolatlan mulasztás következményei Igazolatlan mulasztás esetén az alábbi fegyelmező intézkedéseket kell foganatosítani; megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki igazolatlanul harminc tanítási óránál többet mulaszt, feltéve, ha az iskola a tanulót legalább kettő alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. A tanulói jogviszony megszűnéséről az iskola írásban értesíti a tanulót, továbbá húszéves korig a tanuló állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi, megyei egészségbiztosítási pénztárat. A mulasztások egyéb következményei A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezéseket a működési rendről szóló MKM r. 34. szabja meg. 9. A térítési-és tandíjra vonatkozó rendelkezések 9. 1 Közoktatásra vonatkozó térítési díjak, tandíjak (Közoktatási tv ) Az iskolában a térítési díj és a tandíj ellenében folyó oktatási tevékenységet az iskola pedagógiai programja alapján tanévenként az iskolai munkatervben kell meghatározni. Szervezeti és Működési Szabályzat 10

11 Az oktatási törvény előírásai, valamint a fenntartó által megállapított szabályok szerint az oktatással összefüggő térítési díjak és tandíjak mértékét a a gazdasági vezető készíti el a tanév kezdete előtt. A térítési díjak és tandíjak mértékéről és az esetleges kedvezményekről tanévenként a tagintézményvezetők előterjesztése alapján az igazgató dönt (éves munkaterv melléklete). A költségtérítést a belépő évfolyamokra vonatkozva a tanév megkezdése előtt (augusztus 31-ig), de legkésőbb szeptember 15-ig, a felmenő évfolyamokra vonatkozva június 15-ig egy összegben kell befizetni az iskola pénztárába, írásbeli kérelem esetén lehetőség van július 30-ai meghosszabításra pozitív elbírálás esetén. Az előre befizetett térítési és tandíjak visszafizetéséről postai úton a gazdasági vezető gondoskodik, ha: az iskola a képzési feladatait nem teljesíti; a tanuló tanulói jogviszonya a tanuló önhibáján kívül - megszűnik 9.2 Egyéb igazgatási és térítési díjak Elveszett iskolai közokiratok pótlására, a másodlatok kiállításáért a vonatkozó jogszabályok szerint igazgatási, eljárási díjat kell fizetni. (Ilyen közokiratok: bizonyítvány, törzslap- kivonat, diákigazolvány, ellenőrzők, pedagógusigazolvány.) Az igazgatási és térítési (eljárási) díjak mértékét: - tanévenként a gazdasági vezető az igazgatóval együttműködve határozza meg. Az igazgatási és térítési díjak az éves munkaterv mellékletét képezik. 10. Az alkalmazottak egészségügyi felügyelete Az alkalmazottak, az iskola dolgozóinak egészségügyi felügyeletét az iskola vezetése engedélyezett szakorvosi szervezettel kötött szerződés, megállapodás által láttatja el. Ennek keretében; felnőtt munkatársaink évente egyszer kötelező munkaköri alkalmassági vizsgálaton vesznek részt, melynek feladata annak eldöntése, hogy az illető foglalkoztatható e jelenlegi munkakörében; belépő dolgozók külön az MVSZ szerint. előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálaton vesznek részt, a fizikai dolgozók ezen a vizsgálaton évi rendszerességgel. Az alkalmazottak tüdőszűrésen évente, a lakókörzeti tüdőszűrésen vesznek részt. Ha az orvosi vizsgálat alkalmatlanságot állapít meg a dolgozó az adott munkakörben nem foglalkoztatható. 11. Az iskola védő, óvó előírásai A tanuló balesetek megelőzésének előírásai Szervezeti és Működési Szabályzat 11

12 Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, hogy a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az iskola munkavédelmi szabályzatát, tűzvédelmi utasításának előírásait és a bombariadó esetén alkalmazandó szabályokat. Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében és a tanév első napján oktatni kell a tanulók biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési formákat. A nevelők a tanórai időben kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni. Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon a tanulókkal ismertetni kell az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformákat. Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló szabályzatokkal a következő esetekben: a tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán, melynek során ismertetni kell az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, a Házirend balesetvédelmi előírásait, a rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó) bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalat, a menekülés rendjét, a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban; rendkívüli események után A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat tartó nevelők az iskola munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzata speciális előírásainak betartásával végzik munkájukat. Az iskolában fokozottan balesetveszélyes tanítási órának minősített oktatási területek: minden tantárgy vagy tantárgyi témakör oktatása, ahol a tanulók elektromos gépet, készüléket használnak, vegyi- és mérgező anyagok alkalmazását igénylő tanulói kísérletek, Az iskola Házirendjében kell meghatározni azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket a tanulóknak az iskolában való tartózkodás során meg kell tartaniuk. A tanulói balesetek kivizsgálásának és jelentési kötelezettségének szabályait a 11/1994. (VI. 8.) MKM r.2. számú melléklete rögzíti. Az egészséges és biztonságos tanulói munkavégzés tárgyi feltételeinek biztosítása Az iskola igazgatója munkavédelmi szemlék keretében rendszeres ellenőrzést tart. A munkavédelmi szemlék gyakoriságát, rendjét, az ellenőrzésbe bevont dolgozók körét az iskola munkavédelmi szabályzata tartalmazza. Szervezeti és Működési Szabályzat 12

13 Az iskola területén csak munkavédelmi és biztonságtechnikai szempontok szerint minősített eszközök alkalmazhatók. Az alkoholfogyasztás, a dohányzás és a drogfogyasztás megelőzése Az iskolában történő alkohol- vagy drogfogyasztás tényét tapasztaló nevelő az esetet köteles az igazgatónak jelenteni. Az alkohol- és drogfogyasztás megelőzésének szabályait az iskola Házirendje tartalmazza. Az iskolában dohányozni tilos. Az iskolában alkohol- és drogfogyasztás tilos. A tanulói balesetek kivizsgálásának és jelentési kötelezettségének szabályait a 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 2. sz. melléklete rögzíti. 12. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők A tanulókat érintő balesetvédelmi, az iskolai óvó, védő intézkedések ismertetésének tényét és tartalmát dokumentálni kell. (11/1994. VI. 8.) MKM r. 6/A (1) bek.) A rendkívüli események rendszabályai A rendkívüli esemény (baleset, tűz, természeti katasztrófa) esetén a szükséges intézkedéseket az iskolai tűzvédelmi utasítás előírásai szerint kell elvégezni. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: a sérült tanulót elsősegélyben kell részesíteni, ha szükséges, orvost kell hívnia; a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie; minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola igazgatójának vagy helyettesének. E feladatok ellátásában a tanulóbaleset színhelyén jelenlevő többi nevelőnek is részt kell vennie. Ha az elsősegélyt nyújtó bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia! Tartózkodjon a bizonytalan beavatkozástól! Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola igazgatójának ki kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében, és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. A baleseteket a NEFMI honlapján rendszeresített bejelentő lapon jelenteni kell. Az iskola tanulóinak feladatait a tanulói balesetek és tűzvédelmi riadó esetén a Házirend szabályozza. Szervezeti és Működési Szabályzat 13

14 Az iskola dolgozóinak tűzvédelmi feladatai A tűz elleni védekezésről az iskola Tűzvédelmi Szabályzata rendelkezik. A tűzvédelmi szabályokat, előírásokat az iskola dolgozói, tanulói, az iskola területén dolgozó idegenek is kötelesek betartani. Az iskola tűzvédelmi felelőse az igazgató, a tűzvédelmi ügyintézést, oktatást és intézkedéseket az iskola tűzvédelmi megbizottja látja el. A tanárok és egyéb alkalmazottak feladatai és kötelességei: kötelesek tűzvédelmi oktatáson részt venni, kötelesek a munkahelyükre vonatkozó általános előírásokat és munkakörük tűzvédelmi előírásait betartani; a tűzvédelmi felszerelések, tűzoltókészülékek helyét, használatát ismerni; a tűz esetén követendő magatartást, a tűz jelzésének módját ismerni; kötelesek az előírt oktatásokon, szakvizsgákon részt venni; tűz esetén kötelességük azt haladéktalanul jelenteni, hozzáfogni az életmentéshez és tűzoltáshoz, illetve a jelenlévő vezető utasítása szerint eljárni; kötelesek a tűzvédelmi jogszabályokat, szabványokat és a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat maradéktalanul betartani. Amennyiben az alkalmazottak nem ismerik a munkahelyük tűzvédelmi előírásait, a készenlétben tartott tűzoltókészülékek, felszerelések használatát, a tűzoltóság a munkavégzéstől az ismeretek megszerzéséig eltilthatja őket. Tűz esetén követendő magatartás, kötelesség: aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelenteni az iskola vezetőjének, helyetteseinek, a tűzvédelmi felelősnek, a tűzoltóságnak; tűzoltóság telefonszáma: 105 a tűzjelzés szakaszosan ismételt, szaggatott csengetés. a vezetők, a tanárok, a tanulók feladatai: az iskola kiűrítése azonos a bombariadó esetén követendő feladatokkal; a tanulók biztonságba helyezése után az iskola dolgozói kötelesek az emberi élet, az anyagi javak mentésében felszólítás nélkül részt venni. A bombariadó esetén az iskola kiürítésének rendje A bombariadó (rendkívüli esemény) bejelentését fogadó személy értesíti az iskola ügyeletes vezetőjét az üzenetről. A vezető feladatai: A vezető ellenőrzi, értékeli a bejelentés tényszerűségét, valódiságát. A bejelentés megalapozottsága esetén utasítást ad a portásnak, szaggatott csengetéssel jelezze a riadót. Intézkedik a menekülési útvonalak használhatóságáról. (porta, gondnokság) A szaggatott csengetéssel és szóbeli intézkedéssel elrendeli, hogy az iskola tanulói, alkalmazottai hagyják el az iskola épületét. Megteszi a szükséges hatósági bejelentéseket. (rendőrség, tűzoltóság). A területvezetők, munkatársai közreműködésével gondoskodik intézkedése megerősítéséről, a tantestület tájékoztatásáról. Jelenlevő vezetőtársaival megbeszélést tart a további teendőkről, biztosítja a vizsgálat feltételeit, a felügyelet rendjét. Szervezeti és Működési Szabályzat 14

15 A tanár feladatai: A bombariadó jelzésének észlelése után utasítást ad a tanulóknak eszközeik, felszerelésük összecsomagolására, az iskola kiürítési terv szerinti, fegyelmezett elhagyására. Az utcán az iskolától megfelelő távolságban, a tanár a vezetőség döntéséig felügyeli az osztály rendjét. A tanulók feladatai: A jelzés észlelése után összecsomagolják iskolai felszerelésüket, a tanár felügyelete és irányítása mellett, utcai ruhában felszerelésükkel együtt fegyelmezetten elhagyják az iskolát. A tanítási órák pótlásáról az iskola vezetősége dönt. 13. A szülői szervezet véleményezési, egyetértési joga A szülőket megillető jogokat és kötelezettségeket a Kt a tartalmazza. A felnőttoktatásban ez a fejezet nem releváns, ezért szülői képviselő gyakorolja a szülői érdekképviseletet. 14. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái Az intézményben a tanulók számára az alábbi az iskola által szervezett tanórán kívüli rendszeres foglalkozások működnek: felzárkóztató foglalkozások (korrepetálás); továbbtanulásra felkészítő foglalkozások. A tanórán kívüli foglalkozások az éves iskolai munkaterv szerint szervezhetők. Az tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés tanév elején történik és egy tanévre szól. A továbbtanulásra felkészítő foglalkozás, az iskolai tanulmányait befejező tanulók számára szervezhető. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában rögzíteni kell. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, szülői, nevelői igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni. Az önköltséges tanfolyamok az iskolai tanulók érdeklődésének, és a nevelőtestület vállalkozási készségének függvényében szervezhetőek. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet az is, aki nem az iskola pedagógusa. Szervezeti és Működési Szabályzat 15

16 15. A felnőttoktatás formái Az iskolában felnőttoktatás az alábbi területeken folyik: iskolarendszerű gimnáziumi oktatás szakközépiskolai oktatás kizárólag szakképzési évfolyamon Az iskolarendszerű oktatás Esti oktatás munkarendje szerint: Szakképzettséget igazoló bizonyítvánnyal, vagy iskolarendszerben 9.,10. évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvánnyal, és a tanév megkezdéséig betöltött 18. életévvel rendelkezők részére 2 éves érettségi vizsgára felkészítő képzés.) heti 2 alkalommal 2 nap elmélet az esti oktatás munkarendje szerint, tömbösített oktatás keretében informatika és szaktantermi oktatás a 3. napon A tanítási órák rendje Az iskolában az esti tanítási órákat a helyi tanterv alapján és 21,15 óra között kell megszervezni. A tanítási órák hossza 40 perc, az óraközi szünetek hossza 5 ill. 10 perc. A tanítási órákat és az óraközi szüneteket, a tanulókat érintő iskolai munkarendet a Házirend tartalmazza. 16. Az idegennyelv órák alóli felmentésre vonatkozó rendelkezések Az idegennyelvtudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgák rendjét és elismerését a módosított 71/1998. (IV. 8.) kormányrendelet és a 30/1999. (VII. 20.) OM rendelet szabályozza. A tanulót a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén írásos kérelmére az idegennyelv órák látogatása alól fel kell menteni, ha az iskolai tanítási órák nem biztosítják az idegennyelv tudásának szinten tartását, fejlesztését. Mentesül az idegennyelv érettségi vizsga alól, és jeles osztályzatot kap az a tanuló aki: közép - vagy felsőfokú " C " típusú állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal, illetve azzal egyenértékű idegennyelvtudást igazoló okirattal rendelkezik. A közoktatási törvény 69. (2) bek., 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 23. (4) bek. szerint, ha a tanuló független vizsgabizottság előtt ad számot tudásáról, a vizsgáztató által megküldött iskolai törzslap bejegyzésen feltüntetett osztályzatot kell figyelembe venni. 17. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formája A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel. Szervezeti és Működési Szabályzat 16

17 Egyéb kapcsolattartási formák: szükség szerinti osztálygyűlés; fegyelmi bizottságban való képviselet; A diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban meghatározott egyetértési, véleményezési jogkörökkel rendelkezik. (Közoktatási tv , 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 31. ) 18. A tanulók jutalmazásának elvei és formája A tanulók jutalmazásának elvei: Ha a tanuló folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy az osztály, ill. az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban részesítheti. A jutalmazás tárgyi formái: írásos dicséret; könyvjutalom; oklevél; tárgyjutalom; vásárlási utalvány; A jutalmazás alaki formái a.) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók: szaktanári dicséret, osztályfőnöki dicséret, igazgatói dicséret, b.) Az egyes tanévek végén, valamint az összes évfolyamon jeles és kitűnő eredményt elért tanulók oklevelet és jutalmat kapnak, melyet az iskola közössége előtt vehetnek át. A felsorolt dicséretek, jutalmak átadására az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A jutalmak odaítéléséről az erre jogosult nevelő (szaktanár, osztályfőnök, igazgató) dönt. 19. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásuk elvei Fegyelmi vétség A tanuló fegyelmi vétséget követ el, ha: megsérti a házirendet a kötelező foglalkozásokról igazolatlanul távol marad; tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti; az iskola által szervezett rendezvényeken magatartása ellen kifogás merül fel; bármely módon árt az iskola jó hírének Szervezeti és Működési Szabályzat 17

18 Fegyelmi fokozatok: szaktanári, szakoktatói szóbeli, vagy írásbeli figyelmeztetés; szaktanári, szakoktatói intő; osztályfőnöki figyelmeztetés, vagy intő; igazgatói intő; fegyelmi büntetés kiszabása. Fegyelmi büntetések: megrovás; szigorú megrovás; meghatározott kedvezmények csökkentése, illetőleg megvonása; áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, vagy iskolába; eltiltás a tanév folytatásától; kizárás az iskolából. A felsorolt büntetések kiszabására az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A büntetés adásáról az erre jogosult nevelő, illetve a nevelőtestület átruházott jogkörében a fegyelmi bizottság dönt. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója dönt. Hatáskörök: szóbeli, írásbeli figyelmeztetést, intőt a tantestület nevelői (szaktanár, osztályfőnök, igazgató) adhatnak; fegyelmi felelőségre vonást az osztályfőnök az előző fegyelmezőeszközök alkalmazása után kezdeményezhet. A fegyelmi hatáskör gyakorlását a nevelőtestület a fegyelmi bizottságra ruházza át. A fegyelmi eljárás lefolytatása A fegyelmi eljárás lefolytatása a közoktatásról szóló törvény és a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet szerint történik. a.) A fegyelmi eljárást az erre jogosult az e célra szolgáló adatlapon indítja meg. b.) A fegyelmi bizottság elnöke a fegyelmi eljárás alá vont tanulót meghallgatja, a fegyelmi előkészítő eljárásról jegyzőkönyvet készít, melyet a fegyelmi tárgyaláson az érintettek jelenlétében a fegyelmi bizottság tagjai előtt felolvas. c.) A fegyelmi bizottság a fegyelmi tárgyalás során bizonyítási eljárást folytat le, melyről jegyzőkönyvet készít. A fegyelmi bizottság a döntését nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a fegyelmi bizottság elnökének szavazata dönt. d.) A fegyelmi határozatot a fegyelmi bizottság elnöke hirdeti ki és indokolja. Megszüntető a határozat, ha a tanuló nem követett el kötelességszegést. Az érintetteket a fegyelmi bizottság elnöke írásbeli határozatban tájékoztatja. A határozatot az osztálynapló megjegyzés rovatába is be kell jegyezni. Szervezeti és Működési Szabályzat 18

19 Fellebbviteli szabályok A fegyelmi bizottság döntése ellen a tanuló vagy képviselője az iskola igazgatójához tizennégy napon belül felülvizsgálati kérelemmel élhet. További fellebbviteli kérelmet a fenntartóhoz. A fegyelmi büntetés hatálya A tanuló a megrovás és a szigorú megrovás kivételével a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. A fegyelmi büntetés hatálya hat hónapnál, a 3. pont első, második alpontja kivételével tizenkét hónapnál nem lehet hosszabb. A tanulói jogviszony megszűnéséről az iskola írásban értesíti a tanulót. 20. Az iskola vizsgáztatási rendje 20.1 A tanulmányok alatti vizsgák rendje A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei, vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, a javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani. (Közoktatási tv. 70., 11/1994. (VI. 8.) MKM r szerint) Ha a tanuló a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet A képesítő vizsgák rendje Az állami vizsgák megszervezését, értékelését, lebonyolítási és ügyviteli rendjét az érettségi és a szakmai vizsgaszabályzatok határozzák meg. A vizsgák egyes részei (vagy tantárgyai) alóli felmentéseket, a vonatkozó vizsgaszabályzatok határozzák meg. 21. Az iskola gazdasági szervezetének (gazdálkodásának) működési rendje 1. Az iskola gazdasági szervezetének működését, feladatait a 156/1995. (XII. 26.) Korm. r. alapján elkészített Gazdasági Ügyrend tartalmazza, határozza meg. (1. sz. melléklet) A gazdasági ügyrend tartalmazza az iskola: - a bizonylati és számviteli szabályzatát; - a pénztári és pénzkezelési szabályzatát; - az iskola vagyonvédelmi és leltári szabályzatát; - a gazdálkodás ügyiratkezelési szabályzatát; - a gazdasági dolgozók munkaköri leírását. A Gazdasági Ügyrendben előírt számviteli-elszámolási szabályokat (utalványozási, bizonylati), az iskola minden alkalmazottjának be kell tartani. Az iskola vagyonvédelmi és leltári szabályzatát a Munka Törvénykönyv 170/A, B, C, D. -ai, valamint a leltárfelelősségi megállapodások figyelembevételével kell alkalmazni. Szervezeti és Működési Szabályzat 19

20 2. Az iskola alkalmazottaival kötött munkaszerződések csatolt részét képezik az alkalmazott munkaköri leírások vagy feladat leírások, az alkalmazottal vagy vállalkozóval kötött leltárfelelősségi megállapodások. A munkaköri leírásokat és feladat leírásokat, a leltárfelelősségi megállapodásokat, a munkakör átadási-átvételi jegyzőkönyveit a területi vezetők készítik el, az igazgató hagyja jóvá. 3. Az alkalmazotti adatnyilvántartást (KJT 83/B. ) az iskola gazdasági vezetője vezeti az igazgató irányítása mellett. A jogszabályban előírt alkalmazotti alapnyilvántartás adatait, azok változásait továbbképzések elvégzését tanúsító oklevelek, tanúsítványok másolatait az alkalmazottaknak kell megadni. 4. Az alkalmazotti illetmények, illetménypótlékok, egyéb illetmények megállapításának és kifizetésének módját a munkaszerződés tartalmazza. 22. Az iskola működését meghatározó helyi szabályzatok megtekintésének rendje 1. Az iskola nevelési-pedagógiai és szakmai programjának megismerési lehetőségei: állandóan megtekinthető az iskola titkárságán, a tagintézményvezetőknél 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat megismerésének lehetőségei: A Szervezeti és Működési Szabályzat megismerését az iskola összes dolgozója számára biztosítani kell. Megtekinthető: a titkárságon, minden tagintézményvezetőnél 3. A Házirend megismerésének lehetőségei: a Házirend megismerését az iskolával tanulói jogviszonyban lévő minden tanuló számára biztosítani kell, ennek ismertetése a tanév első osztályfőnöki óráján történik. Egyébként megtekinthető: a titkárságon, minden tagintézményvezetőnél. 23. A nevelőtestületi, az alkalmazotti jogok érvényesítése, a jogorvoslati jog gyakorlása Munkaügyi jogvita eljárási rendjét a Munka Törvénykönyve, valamint az iskolai munkaszerződés határozza meg. Munkáltatói és nevelőtestületi jogvita eljárási rendje: nevelőtestületi jogok érdeksérelme esetén a nevelőtestület tagjai írásban (a panasz lényege tényekkel, adatokkal alátámasztva) felülvizsgálati kérelemmel fordulhatnak a munkáltató felé, rendkívüli, egyeztető nevelőtestületi értekezlet összehívását kezdeményezhetik, eredménytelen egyeztetés esetén az iskola fenntartójához, vagy az Oktatási Jogok Miniszteri Biztosának Hivatalához fordulhatnak (40/1999. (X. 8.) OM rendelet) törvényességi kérelemmel. Szervezeti és Működési Szabályzat 20

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzat A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a végrehajtására kiadott,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) által fenntartott Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye (1098 Budapest, Toronyház

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2013. május 23-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2013.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, AZ ÉPÜLET NYITVATARTÁSÁNAK IDEJE, A VEZETŐK BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005 I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.1! " # $ % & ' ( ) * % $ +, -.

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend Ikt.sz.: 10/647/R4-30/2007. ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE 12. napirend Tárgy: Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. 09. 01-től Jóváhagyta: PH... igazgató 0 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti tagintézménye DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Farkas Zsuzsanna DÖK segítő tanár Orbán Veronika DÖK elnök 2012

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV

INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV Martfűi József Attila Általános Iskola (intézmény neve) INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV A(z) (5435 Martfű Május 1. út 2. sz. alatt működő) Martfűi József Attila Általános Iskola (intézmény

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Diákjogi szektor 2008.

Diákjogi szektor 2008. Diákjogok érvényesülése 14, 15 Diákjogi szektor 2008. Hatóságok és szervezetek a diákjogok iskolán belüli védelmében dr. Jásper András előadása Kezdeményezze, hogy az ellenőrzési joggal rendelkezők végezzenek

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a 2016. márciusától hatályos jogszabályok alapján A megrendelő által történő felhasználásra. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 2016.09.01-I HATÁLLYAL 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 6. (4) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi

Részletesebben

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata Söjtöri Óvoda helyi értékelési szabályzata Készítette: Csányiné Rácz Eszter óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21. SZÁMÚ MELLÉKLET ISKOLÁNKBAN AZ INGYENESEN IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A MESTERKÉPZŐ Középiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Nyíregyháza, 2012. 3. oldal Tartalomjegyzék A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA...4 ALAPADATOK...4 A KÖZÉPISKOLA SZERVEZETE...5

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti e s Mű kö de si Szaba lyzata 1. oldal 2. oldal Tartalömjegyze k Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2014. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2014.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2016. október 1. A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010.

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010. Remédium Általános Iskola és Szakiskola 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. e-mail: remediumiskola@freemail.hu www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer Jelen szabályzat a Szabadságtelepi Óvoda és a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló, pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása

Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása a KHT. által fenntartott intézmények iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzéseinél. 2008. szeptember 1-től érvényes Szeged, 2008. június 15.

Részletesebben

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata A Svetits Katolikus Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési 2011 1 Tartalomjegyzék I. Az SZMSZ célja, jogi alapjai...3 II. A diákönkormányzat szerepe, feladatai, jogai...3 1. A diákönkormányzat

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

XÁNTUS JÁNOS IDEGENFORGALMI GYAKORLÓ KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA VIZSGASZABÁLYZAT

XÁNTUS JÁNOS IDEGENFORGALMI GYAKORLÓ KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA VIZSGASZABÁLYZAT 2.6.2.6 XÁNTUS JÁNOS IDEGENFORGALMI GYAKORLÓ KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA VIZSGASZABÁLYZAT Az Intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit

Részletesebben

1. A helyi értékelési szabályzat

1. A helyi értékelési szabályzat 1. A helyi értékelési szabályzat Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletnek (a továbbiakban: Kormányrendelet) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA

II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA II. 1. Az intézmény igazgatósága. Az intézmény igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársai az

Részletesebben

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata A diákönkormányzat (a továbbiakban DÖK) a közoktatásban illetékes minisztérium rendeletei, valamint a Közoktatási Törvény által megszabott keretek

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE

38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE a Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanulói által fizetendő térítési és tandíjak fizetéséről és

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakitelek Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Tartalomjegyzék 1. A Szabályzat személyi hatálya... 2 2. Értelmező rendelkezések... 2 3. A gyakornokra

Részletesebben