A helyesen összeállított pályázat tartalma:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A helyesen összeállított pályázat tartalma:"

Átírás

1 KITÖLTÉSI SEGÉDLET az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt Terület- és régiófejlesztési Célelőirányzat (regionális TRFC) pályázat adatlapjának és mellékleteinek elkészítéséhez. Tisztelt Pályázó! Jelen segédlettel a papíron és elektronikus formában is elkészülő decentralizált TRFC pályázati adatlap, továbbá a pályázati mellékletek összeállításához nyújtunk útmutatást. A pályázat feltételeit a pályázati felhívás alábbi dokumentumai tartalmazzák: a Pályázati kiírás az Útmutató a pályázat elkészítéséhez az Eljárásrend és az Értékelési Rendszer. Amennyiben a pályázati dokumentumok, az adatlap és jelen segédlet nem nyújt kellő felvilágosítást Önnek, további információt kaphat a pályázati kiírásban megadott elérhetőségeken. Eredményes munkát kíván Önnek az ÉARFT Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség (tel: 52/ )! A helyesen összeállított pályázat tartalma: A benyújtásra kerülő pályázati példányokat egybefűzött formában, a mellékletek sorrendjét megtartva kell előkészíteni és benyújtani. A floppy lemezen is benyújtásra kerülő pályázati adatlap fájljai további számítógépes feldolgozásra kerülnek, ezért különösen fontos a helyes kitöltésük. A beadásra kerülő csomag 1 db eredeti ( E jelzéssel) és 5 db sorszámozott másolati példány, - a teljes pályázatot egybefűzve tartalmazza, - amelyek mindegyike azonos tartalmú: pályázati adatlap kinyomtatva (excel tábla és az 14. és 15. szakmai programok esetében word adatlap is), cégszerűen aláírva minden helyen, mellékletek tartalomjegyzéke (a felsorolás minden sora kitöltve: aláírva, - amennyiben az adott melléklet benyújtásra került; nemleges szó beírásával, - amennyiben nem) a mellékletek a jegyzék szerinti sorszámozás szerint egymás után befűzve, aláírva kivéve a 23. számú Adatlap a Támogatási döntésről mellékletet, és csak az eredeti ( E betűs) példányban, amelyben a helyére beillesztve, de nem befűzve kerül benyújtásra, és a 24. sz., kizárólag az E betűs példányhoz hozzátett floppylemez/cd, melyen az adatlap két kitöltött fájlja található meg (a floppy lemezen öntapadó címkére felírva a pályázat címe és a pályázó neve). A pályázat átvételének feltétele, hogy ezen FILE-OK NEVE NE VÁLTOZZON MEG! (EA-TRFC-2005-adatlap-1, EA-TRFC-2005-adatlap-2)

2 2 A mellékletek tartalma: 1 sz. melléklet: Alapítással, azonosítással, működéssel, képviselettel kapcsolatos dokumentumok: Ha a pályázó gazdasági társaság a társasági szerződés vagy a bejegyzésről szóló cégbírósági végzés, 30 napnál nem régebbi cégkivonat * másolata, az aláírási címpéldány. *amennyiben módosítás van folyamatban, akkor annak dokumentálása, hogy mire irányul a módosítási kérelem Alakuló gazdasági társaság esetén a társasági szerződés, a cégbejegyzési kérelem másolata, az aláírási címpéldány. Ha a pályázó önkormányzat alakuló ülés kivonata, aláírási címpéldány Ha a pályázó non-profit szervezet alapszabály/alapító okirat vagy a bejegyzésről szóló bírósági végzés, a bíróság 30 napnál nem régebbi kivonata a szervezet hatályos adatairól, aláírási címpéldány. Ha a pályázó egyéni vállalkozó a vállalkozói igazolvány másolata, az adóbejelentkezési lap másolata, személyi igazolvány másolata Ha a pályázó magánszemély személyi igazolvány másolata, őstermelői igazolvány másolata. Valamennyi pályázó számára kötelező a szervezeti formájának megfelelő dokumentumok csatolása! 2. sz. melléklet: Pénzintézet nyilatkozata önerő meglétéről A pályázó számlavezető pénzintézetének nyilatkozata az önerő meglétéről. (A nyilatkozatnak összegszerűen kell tartalmaznia a rendelkezésre álló forrást!) Önkormányzatok esetében ezt a mellékletet a 3. sz. melléklet váltja ki. 3. sz. melléklet: Önkormányzatok esetében testületi határozat és az elfogadott költségvetés kivonata a saját forrás biztosításáról Önkormányzati beruházás esetén képviselő-testületi határozat a megvalósítás szándékáról, a bekerülési összegről és a saját forrás biztosításáról (konkrét összeg!) csatolva a évi költségvetési rendelet olyan kivonatát, amelyből kiderül, hogy az önkormányzat a tárgyévi saját erőt betervezte a költségvetésbe, valamint a lakossági befizetésekről, több település összefogásával megvalósuló beruházás esetén a gesztor önkormányzat megbízásáról, a

3 3 befizetéseket igazoló banki nyilatkozat; befektetői megállapodás, vagy szándéknyilatkozat másolata. 4. sz. melléklet: Amennyiben a források között szerepel hitel, a bank hitelígérvénye A hitelnyújtó pénzintézet ígérvénye a beruházáshoz kapcsolódó bankhitelről, vagy a megkötött hitelszerződés másolata. A hitelígérvény kötelező tartalmi elemei: a beruházás megnevezése és tervezett bekerülési értéke, amelyhez a hitelt nyújtja, a hitel összege, a pénzintézet nyilatkozata a pályázó pénzügyi helyzetéről és hitelpozíciójáról amennyiben decentralizált TRFC kamattámogatást igényel pályázatában a pályázó, akkor továbbá a hitelezés kezdete, és lejárata, a tőketörlesztés megkezdésének időpontja, a hitel kamata, a hitel kamatösszegei éves bontásban a évekre. 5. sz. melléklet: Egyéb állami vagy európai uniós támogatás esetén a befogadó nyilatkozat (ok), vagy értesítés (ek) a támogatási döntésről, vagy támogatási szerződés (ek) másolata Felhívjuk a tisztelt Pályázó figyelmét arra, hogy a 217/1998 (XII.31.) Korm. rendelet VIII. fejezetének előírásai szabályozzák a több pályázati forrásból származó támogatásból tervezett, több helyre benyújtott pályázattal kapcsolatos eljárási szabályokat! 6. sz. melléklet: A pályázat tartalmától függően jogerős hatósági engedély (ek) A pályázat tartalmától függően a beruházás megkezdéséhez és működtetéséhez szükséges jogerős hatósági engedélyek és állásfoglalások; a) megyei munkaügyi központ nyilatkozata (munkahelyteremtő beruházásoknál) b) területi erdőfelügyelőség (erdő területét érintő beruházás esetén) c) postai és távközlési felügyelet (távközlési fejlesztéseknél) d) vízügyi igazgatóság (ivóvíz, vízminőség-javító, szennyvíztisztító, hálózati, valamint belvízrendezési beruházások) d) természetvédelmi terület, nemzeti park igazgatósága (védett természeti terület érintő beruházásoknál), ezen kívül e) építéssel járó beruházás esetén jogerős építési engedély (amelynek része az engedélyezési tervdokumentáció is), vagy az engedélyező építésügyi hatóság nyilatkozata, hogy a tervezett fejlesztés nem engedélyköteles f) közút és kerékpárút fejlesztése jogcím esetén: a fejlesztés érvényes építési engedélyét, amely a jogerőre emelkedés igazolását is tartalmazza (az építés részét képező híd, támfal, vasúti átjáró, vagy kiemelt szegéllyel közvetlenül csatlakozó járda építési engedélyét is csatolni kell), meghosszabbított építési engedély esetén a hosszabbítás jogerőre emelkedését is igazolni kell és a jogerős alaphatározat is benyújtandó. Amennyiben a pályázat híd, vagy vasúti keresztezés (ehhez kapcsolódó vasúti biztosítóberendezés) építését is tartalmazza, akkor az arra/azokra elkészült kiviteli tervre kiadott jogerős építési engedélyt is be kell nyújtani. Az építési engedélynek a bírálati határidőt figyelembe véve és az előírt

4 4 versenyeztetésre tekintettel legalább a pályázat benyújtásától számított 120 napig érvényesnek kell lennie Figyelem! Az építési engedély iránti kérelem elintézési határideje a jogszabályban előírtak szerint 60 nap. 7. sz. melléklet: Hatásvizsgálathoz kötött tevékenység esetén a környezetvédelmi engedély Környezeti hatásvizsgálathoz kötött tevékenység esetén környezetvédelmi engedély. 8. sz. melléklet: A beruházás helye tulajdoni viszonyainak igazolására szolgáló dokumentumok A beruházás helye tulajdoni viszonyainak igazolására szolgáló dokumentumok (adás-vételi szerződés, bérleti szerződés, kisajátítási határozat/ok, közút építése esetén az építési hatóság terület lejegyzésre vonatkozó határozata), 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja. 9. sz. melléklet: Építési költségek tételes felsorolása és az adatokat alátámasztó kivitelezői/tervezői költségvetés A 14. és 15. jogcím esetén ezen mellékletet a 40.sz. mellékletben becsatolandó tételesen beárazott méret- és mennyiség kimutatás helyettesíti. Építési költségek tételes felsorolása a tervezett műszaki tartalomnak megfelelően, több település összefogásával megvalósuló termelő infrastrukturális beruházás esetén települési bontásban. Engedélyköteles építés esetén az építési engedéllyel összhangban, munka- és anyagdíjak részletezésével. Nem engedélyköteles építés esetén helyszínrajz, felvételi tervek, fényképek mellékelésével bemutatva a meglévő állapotot, valamint az esetleges változtatásokat is. Cégszerűen aláírt költségvetési főösszesítő, és/vagy árajánlat, termelő infrastrukturális beruházások esetén kérjük csatolni az előzetes szolgáltatói nyilatkozatot is. Fejlesztési célú pénzeszközök átadása esetén a szolgáltató és a pályázó között létrejött előzetes megállapodás, amely tartalmazza az átadás célját, az átadásra kerülő összeg ütemezését, valamint az átadott pénzeszközzel megvalósuló beruházás kezdési és befejezési idejét is. 10. sz. melléklet: Beszerzendő gépek, berendezések listája A beszerzendő gépek, berendezések, járművek és felszerelések tételes listáját a megadott formában kérjük elkészíteni, árajánlatokkal alátámasztani. Immateriális költségek esetén: software, licence, know-how beszerzésére vonatkozó árajánlat. 11. sz. melléklet: Egyéb költségek listája

5 5 Egyéb költségek tételes listáját a megadott formában kérjük elkészíteni, tervezői-, lebonyolítói-, műszaki ellenőri munkákra árajánlattal, az egyéb díjakra, illetékekre előzetes költségkalkulációval alátámasztani. 12. sz. melléklet: Üzleti terv, és a minimálisan előirt működési időre számolt költség-haszon elemzés Az 12. számú melléklet részei az alábbiak: 1. Az 1.a), 1.b), 2., 4/c. és 4/d. pályázati jogcímek esetén a fejlesztés megvalósulásától várt új értékesítési lehetőségeket kell részletesen bemutatni a kötelezettségvállalás időtartamára vagy a beruházás üzembe helyezését követő 5 naptári évre. (Az üzembe helyezés évére is lehet üzleti tervet készíteni, amennyiben az reálisan teljesíthető. Ez esetben az 5 naptári év időtartam a tört évvel együtt értendő.) Ennek során a követezőkre kell kitérni: az előállítani kívánt termék/szolgáltatás ismertetése (korszerűség, minőség, megbízhatóság, alkatrészellátás, szerviz, műszaki követelmények) a megcélzott piacok követelményeinek tükrében, a kereslet-kínálat bemutatása, piaci kilátások, a belföldi és/vagy külföldi árak összehasonlítása, fontosabb piacok és piaci lehetőségek bemutatás, beszállítóipari beruházás esetén a hosszú távú együttműködési szándékot bizonyító megállapodás bemutatása, a termelés finanszírozása (milyen forrásokból és azok hogyan állnak rendelkezésre), a minimálisan előirt működési időre számolt költség-haszon elemzés.- Az Üzleti terv felsorolt részeit a pályázati adatlap megfelelő rovatainak (III. 3. fejezetében) kitöltésével kérjük elkészíteni. Amennyiben további részletezést, pontosítást kívánnak tenni, erre lehetőségük nyílik további kiegészítő melléklet formában, melynek terjedelme max. 5 oldal lehet. 2. Öt évre vonatkozóan bel- és/vagy külpiaci értékesítési terv benyújtása (pályázati adatlap 12/a. és 12/b. táblázatai). 3. Az 1/b. jogcím, munkahelymegőrző beruházások esetében támogatás olyan beruházáshoz igényelhető, amely a meglévő tevékenységnél korszerűbb, termékváltást segítő, piacképes tevékenységet hoz létre a meglévő munkahelyek megtartásával. E mellékletben keretében ezért kérjük ismertetni (csak 1/b. jogcím esetén), hogy a fejlesztés elmaradása esetén hogyan alakulna a vállalkozás tevékenysége, pénzügyi és piaci helyzete, foglalkoztatása. A pályázat értékelésekor a támogatni kért fejlesztés eredményeként létrejövő többletértékesítés vehető figyelembe.

6 6 A 12. sz. melléklet ezen részének formátuma kötetlen, terjedelme max. 3 oldal lehet. 13. sz. melléklet: Cash-flow kimutatás A vállalkozók/vállalkozások pályázata esetén készül. A megadott formában kérjük elkészíteni. 14. sz. melléklet: Önkormányzatok esetében az utolsó éves költségvetési mérleg másolata, gazdasági társaságok, non profit szervezetek esetében az utolsó éves beszámoló letéti példányának másolata, egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói SZJA bevallás másolata, belföldi állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek esetében SZJA bevallás másolata Gazdasági társaságok esetében a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet is. A évi éves beszámoló letéti példányát helyettesíteni lehet a előzetes évi beszámolóval, azonban a évi beszámoló letétbe helyezése után a letéti példányt felszólítás nélkül meg kell küldeni hiánypótlásként Kiíró részére! Valamennyi pályázó számára kötelező a szervezeti formájának megfelelő dokumentumok csatolása! 15. sz. melléklet: A pályázók által január 1. után igénybevett nem normatív állami támogatások tételes kimutatásai, illetve nyilatkozat a támogatás igénybevételéhez kapcsolódó kötelezettségvállalás teljesítéséről. Táblázatos formában, a nyilatkozat cégszerű aláírásával. 16. sz. melléklet: Biztosítékként felajánlott vagyontárgyak listája A megadott formában kérjük elkészíteni. 17. sz. melléklet: A biztosítékként felajánlott ingatlan tulajdoni lap másolata, 6 hónapnál nem régebbi értékbecslés, ingóság esetén tárgyieszköz-nyilvántartó karton 18. sz. melléklet: Jelzálog nyilatkozat, bank, vagy más garancia ígérvény. A Pályázati útmutató előírásai szerint. 19. sz. melléklet: A beruházás helye szerinti települési önkormányzat nyilatkozata arról, hogy a pályázatban megjelölt cél, feladat megfelel a települési önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott általános, illetve részletes rendezési tervnek, vagy rendezési terv hiánya esetén arról, hogy a beruházás illeszkedik a meglévő települési környezethez, és az önkormányzat támogatja azt. Ingatlan beruházásoknál a területileg illetékes területfejlesztési tanácsok nyilatkozata a pályázat illeszkedéséről a megye, illetve a térség jóváhagyott fejlesztési programjaiba, azt a tanács támogatja-e, részesíti-e pénzügyi támogatásban is, és mekkora annak mértéke

7 7 Az 1.a), 1.b) és 2. pályázati jogcímek esetében véleménye a beruházásról. 20. sz. melléklet: Az adatlapban megjelölt nyilatkozatok (társult pályázat esetén valamennyi társult pályázónak be kell nyújtani) A nyilatkozatokat a megadott formában és tartalommal kérjük megadni. Minden egyes pontot külön kell aláírni. 21. sz. melléklet: ÁFA nyilatkozat, a minta alapján Az ÁFA nyilatkozatból csak egyet lehet aláírni. 22. sz. melléklet: A Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal számlájára történt pályázati díj befizetést igazoló banki terhelési értesítő másolata Az átutalás tartalma a Pályázati Kiírás szerint. 23. sz. melléklet: A módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 8/b. sz. mellékletében meghatározott, értelemszerűen kitöltött Adatlap a támogatási döntésről Az eredeti példányba ezt a mellékletet nem kell befűznie! Az eredeti pályázati példányba helyezze el! 24. sz. melléklet: Floppy/CD lemez (csak az eredeti példányhoz) Szociális földprogram (13.) jogcímre pályázók esetén a következő szakmai dokumentumok becsatolása szükséges: 25. sz. melléklet A program részletes szakmai tartalma, megvalósítása. Az adatlap 5.1-es és 5.2-es pontjai szempontjainak részletes kifejtése, a következő struktúrában: tevékenységek, szolgáltatások, célcsoport/programba bevont családok/ fő száma, ütemezés, indokoltság, becsült haszon, földterület nagysága, termelési tevékenység típus (önellátásra termelő, piaci, termelési integrációban) költségtérítés formája, működtető, kedvezményezettek aktivizálása,

8 8 eddigi eredmények, a fejlesztés lehetőségei, jövőbeni tervek, kedvezményezettek képzése. 26. sz. melléklet Önkormányzati rendelet, vagy tervezet a program működéséről, amely a helyi szociálpolitikai rendszerhez illeszti a programot. A bővülésnek, programmódosulásnak megfelelően módosított leghatályosabb. Valamint a kedvezményezettekkel kötött szerződés tervezete. 27. sz. melléklet Szervezeti és működési szabályzat, amely a program működését szabályozza. 28. sz. melléklet Nem települési önkormányzat pályázata esetén a beruházás helye szerint illetékes települési önkormányzat ajánlása. 29. sz. melléklet Az előző 3 évben az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumtól kapott szociálpolitikai fejlesztéseket szolgáló pályázatokon elnyert támogatások. (Mellékelt adatlapon.) A megadott formában kérjük elkészíteni. 30. sz. melléklet A településen a korábbi években a szociális földprogramhoz hasonló célra kapott támogatások felsorolása. A szociális földprogram működési rendszeréhez nem kapcsolódó támogatásokat, programokat is sorolják fel. (Lehetséges támogatók: Autonómia Alapítvány, Magyarországi Cigányokért Közalapítvány, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Soros Alapítvány, FVM, Területfejlesztési Tanács.) (Mellékelt adatlapon.) A megadott formában kérjük elkészíteni. 31. sz. melléklet Részvétel az ESZCSM rendszerébe tartozó a szociális földprogramhoz kapcsolódó szakmai programokon óta. (Mellékelt adatlapon) A megadott formában kérjük elkészíteni. Belterületi kiépítetlen közúthálózat (14.) és kerékpárutak fejlesztése (15.) jogcímre pályázók esetén a következő szakmai dokumentumok becsatolása szükséges: 32. sz. melléklet: átnézeti helyszínrajz (jelmagyarázattal ellátva) a közút hálózati illeszkedésének egyértelmű bemutatására - a közút számával megjelölve a csatlakozó, illetve tehermentesítendő országos közut/ak/at - azonosítható módon bejelölve a pályázati szakaszt, továbbá a tervezett vagy lehetséges ütemezést. 33. sz. melléklet: műszaki adatlap(2/a) - értelemszerűen a pályázott létesítményre - a területileg illetékes Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság (a továbbiakban Kkht.) pályázati felelősének igazolásával ellátva, illetve a létesítményjegyzék (2/c) értelemszerűen kitöltve. A megadott formában kérjük elkészíteni.

9 9 34. sz. melléklet: a tervezett létesítmény által érintett teljes terület érvényes (eredeti földhivatali hitelesítéssel ellátott) nyilvántartási térképmásolata - több térképszelvény csatolása esetén minden önálló lap hitelességét igazolni kell (nem önkormányzati terület igénybevétele esetén a hitelesítés a beadást megelőző 30 napnál régebbi nem lehet) 35. sz. melléklet: az 34. sz. melléklet másolati példánya a tervezett létesítmény által igénybeveendő terület (földműveket, illetve árkokat is figyelembe vevő) határvonalainak feltüntetésével 36. sz. melléklet: egyéb külső, illetőleg helyi hozzájárulás esetén hat hónapnál nem régebbi és évre érvényes - kötelezettségvállalási nyilatkozatot a hozzájáruló részéről 37. sz. melléklet: az építés megvalósításához rendelkezésre álló, jelen pályázaton kívüli központi (állami) forrás fedezetigazolását [országos közúttal alkotott csomópont építése esetén az állami közúti beavatkozás fedezetvállalását az illetékes Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társaságtól], ha az állami közúti beavatkozás költségének fedezet egyéb állami forrásból biztosított, akkor azt is itt kell igazolni, ha az önkormányzat vállalja, akkor pedig a 3. sz. mellékletnél 38. sz. melléklet: a területileg illetékes Kkht. hat hónapnál nem régebbi szakmai véleményét a tervezett építés várható forgalmi és közlekedésbiztonsági hatásáról - a fővárosi pályázatoknál ezen munkarész benyújtása értelemszerűen nem szükséges, Figyelem! A Kkht. véleményének kiadásához az engedélyezési tervdokumentációt be kell mutatni. 39. sz. melléklet: a településrendezéssel való összhang igazolására az érvényes/hatályos rendezési terv alább felsorolt munkarészeinek másolatait, illetve kivonatait: a) OÉSz szerint készült (ÁRT,ÖRT) tervek esetében a terület-felhasználási, illetve szabályozási tervlapjáról, b) OTÉK szerint készült terveknél a település-szerkezeti tervlapjáról. A másolat, illetve kivonat, amely a pályázott létesítményt érintő részről készült, mindkét esetben csak akkor fogadható el, ha azon/azokon a pályázott létesítmény utcanévvel azonosítható és a jegyzőnek vagy az illetékes BM területi főépítésznek a terv érvényességét igazoló, hat hónapnál nem régebbi - aláírással, bélyegzővel ellátott - záradéka szerepel. (Az érvényességet a jóváhagyó önkormányzati/tanácsi rendelet számának feltüntetésével szükséges alátámasztani.) A rajzi munkarészek és szöveges nyilatkozatok azonosságát, illetve összevethetőségét biztosítani kell! Érvényes rendezési terv hiányában az illetékes BM területi főépítész hat hónapnál nem régebbi nyilatkozatát kell csatolni, amely igazolja az érvényes rendezési terv hiányát és szakmai véleményt ad a pályázott fejlesztésnek a településszerkezettel való összhangjáról 40. sz. melléklet: a fejlesztés műszaki (engedélyezési) tervdokumentációjából: tervjegyzéket, műszaki leírást, átnézeti helyszínrajzot), helyszínrajzot, hossz-szelvényt (vonalas létesítmény esetében), keresztszelvényeket (vonalas létesítmény esetében),

10 10 mintakeresztszelvényt (vonalas létesítmény esetében), csomópont esetében forgalomtechnikai tervet, továbbá tételesen beárazott méret- és mennyiség kimutatást, amely műszaki tartalmának meg kell egyeznie a jogerős építési engedélyben jóváhagyottakkal, továbbá az összegzéseknek a létesítményjegyzékkel összevethetőnek kell lenni. Amennyiben a közút építési pályázat híd, támfal, vasúti keresztezés (ehhez kapcsolódó vasúti biztosítóberendezés) vagy kiemelt szegéllyel közvetlenül csatlakozó (műszakilag külön nem építhető) járda építését is tartalmazza, a jogerős építési engedéllyel rendelkező (kiviteli) tervet ezen létesítmény/ek/re is be kell nyújtani. Figyelem! A "Közutak tervezése" ÚT Útügyi Műszaki Előírás betartása a pályázati támogatással épülő helyi közutak esetében elvárás, attól való esetleges eltérést csak kivételes esetben, az illetékes közlekedési hatóság indokolásával fogad el a Bizottság. Ugyancsak elvárás az Útépítési aszfaltkeverékek és útpálya-szerkezeti aszfaltrétegek ÚT Útügyi Műszaki Előírás alkalmazása. Idegenforgalmi fejlesztések (11.) jogcímre pályázók esetén a következő szakmai dokumentum becsatolása szükséges: 41. sz. melléklet A Magyar Turizmus Rt. Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatóságának támogató nyilatkozata. Az adatlap kitöltése: Excel munkafüzet formájában történik. Kérjük minden, az Ön pályázatára vonatkozó munkalap kitöltését Kitöltése irányított kérdésekre adott válaszokkal történik. A táblázat kitöltésre váró rovatain egyes esetekben megjegyzés található (a bal felső sarokban piros jelzés mutatja). Az adatlap mezőinek jelölése színekkel történt: kék: fejléc fehér a táblázatban, ott kitöltendő sárga: értékválasztásos kitöltendő zöld: máshonnan kap értéket (vagy számítás eredménye van benne) A kérdések egy részére a válasz lenyíló menüből választható. 1. A pályázott projektre vonatkozó alapadatok egy része itt kerül kitöltésre. A pályázat területfejlesztési jellege miatt különös jelentősége van a tervezett beruházás helyének, amely meghatározza a kedvezményezettséget, és részben a támogatás legnagyobb mértékét. A helység rovat lenyíló menüje a helységnevek betűsorrendjében felsorolja a Régió településeinek adatait, kiválasztásával kitöltésre kerül a kistérség, a megye és a kedvezményezettség rovat. 2. Munkahely-teremtésre irányuló pályázat esetén választhat, hogy a támogatást a beruházási költség, vagy a személyi jellegű ráfordítások (BAA) támogatási kategória alapján kívánja igényelni. Ennél a pályázati jogcímnél választásának megfelelően kell majd a továbbiakban kitöltenie

11 11 Minden más pályázati jogcímnél a beruházási költség szerint (egyes jogcímek esetében felhalmozási és/vagy működtetési költség) igényli a támogatást! 3. Munkahelyteremtés vagy megőrzés esetén egyaránt a Munkahelyvállalás rovatot kell kitöltenie, a választott jogcím alapján tett nyilatkozata szerint. Ezen jogcímeknél a munkahelyvállalás rovat alapján is behatárolásra kerül a lehetséges legnagyobb vissza nem igényelhető támogatás összege. 4. A 11. jogcím esetében egy pályázatban csak egy támogatási célra lehet pályázni. A adatlap megfelelő sorában a három támogatási cél közül jelezze melyikre kíván pályázatot benyújtani. 5. A leghátrányosabb helyzetben lévő kistérségekből pályázó önkormányzatok, - amennyiben és évben is működési forráshiányosak voltak, - a pályázati saját forrás legkisebb mértékében kaphatnak engedményt. Ebben az esetben mellékelniük kell a jogosultságukat igazoló dokumentumok másolatát is, és indokolniuk a rendkívüli körülményeket, amelyek miatt ezt a kedvezményt igénybe kívánják venni! 6. A Többlettámogatási igénye rovatok megfelelő választásával határolja be az Ön pályázatára vonatkozó támogatási feltételeket. 7. Kis- és középvállalkozások beruházásai a pályázható legnagyobb támogatás intenzitását további 15 százalékponttal növelhetik. 8. Az Ön által kitöltött fenti adatok alapján jelenik meg a legnagyobb mértékű pályázható TRFC támogatás és a legkisebb mértékű saját forrás, valamint a pályázható legkisebb és legnagyobb támogatási összegek értéke a táblázatban. 9. A pályázat rövid bemutatása rovatban a megadott hely áll rendelkezésére. 10. A pályázott cél ráfordításai és forrásai táblázatban a III. pály. adatlapon tervezett éves adatok összesítése jelenik meg. Az eltérő árnyalattal jelölt Dec. TRFC és Dec. TRFC kamattámogatás rovatokban jelenik az Ön által jelen pályázati felhívásra igényelt támogatás. Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az éves támogatási összegeket Ft egységben kifejezve, ezer Ft-ra kerekítve igényeljék. (Ha Ön BAA költségelszámolást választotta munkahelyteremtő beruházásához, akkor itt 0 értékeket talál.) A források és a ráfordítások évenkénti egyenlősége követelmény. 11. Ha Ön a BAA költségelszámolást választotta munkahelyteremtő beruházásához, akkor a személyi jellegű ráfordítások elszámolása esetén rovatban jelenik meg az Ön által igényelt támogatás. 12. Az átutalt eljárási díj összegét és a banki terhelés időpontját a pénzintézeti terhelési értesítő alapján töltse ki. Ne feledkezzen meg az átutalási megbízás közlemény rovatának Pályázati kiírás szerinti kitöltéséről! Postai befizetési utalványon történő fizetésre nincs mód! 13. A pályázat érvényességének feltétele a pályázat cégszerű aláírása, ne feledkezzen meg róla! Word dokumentum táblázatai kitöltve.