E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 938-3/2008.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 938-3/2008."

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 938-3/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás évi tevékenységéről ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Szőke Éva, a Ddört vezetője AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Szőke Éva, a Ddört vezetője MEGTÁRGYALTA: a Közgyűlés valamennyi állandó bizottsága VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: június 6. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: június 6. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2 2 II. A július 1. napjával három megyei önkormányzat Baranya, Somogy, és Tolna Megyei Önkormányzatok és két megyei jogú város Pécs és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított, az évi CXXXV. tv. alapján működő Dél- Dunántúli Önkormányzati Regionális Társuláshoz (a továbbiakban: Társulás) július 1-én Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata is csatlakozott, és így az országban egyedüliként a teljes Dél-Dunántúlt lefedő Társulás jött létre. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 6. (4) pontja előírja a polgármester (elnök) számára, hogy legalább évente egyszer beszámoljon a képviselő-testületnek a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. 1. Feladatok A Társulás tevékenységi köre a megalakulásától kezdve folyamatosan szűkül évre két feladatot tűzött ki a Társulás maga elé: a digitális minta régió megvalósításának előkészítését és a speciális gyermekotthoni ellátás feltételeinek kiépítését úgy, hogy eközben a kezdetben meghatározott célok közül - a területi önkormányzati szolgáltatásokhoz való hozzájutás minél magasabb szintű biztosításának, egyes területfejlesztési feladatok közös ellátásának, illetve koordinálásának, a rendelkezésre álló források célszerűbb, hatékonyabb felhasználásának követelményét érvényesítse Speciális gyermekotthoni ellátás Elkészült a 16 fős, súlyos disszociális tüneteket mutató gyermekek ellátására alkalmas kaposvári speciális gyermekotthon engedélyes terve, az engedélyezési eljárás sikeresen lezárult évben a kiviteli tervek elkészítésére, állami támogatás elnyerése érdekében pályázat benyújtására kerül sor. Szigetváron egy súlyos pszichés problémákkal küzdő gyermekek gondozását végző, 16 fős speciális gyermekotthon építési engedélyeztetési eljárása, a kiviteli terv elkészíttetése, hirdetményes közbeszerzési eljárás lefolytatása, az építés megkezdése folyt. A beruházás értéke építés és berendezés - bruttó 78 millió forint. A beruházást a Társulás saját pénzeszközein túl a minisztériumok támogatásaiból, a tag-önkormányzatok felhalmozási célú támogatásából fedezte. A második félévében induló új, Társulás keretein belül működtetendő szigetvári intézmény közös finanszírozásának keretei kialakításra kerültek, elkészült az intézmény szakmai programjának tervezete. A pszichoaktív szereket szedő gyermekek Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány általi ellátásának szervezése és finanszírozása az Alapítvánnyal kötött éves támogatási szerződések keretében folyik. A 3 intézmény belépésével az országban egyedülálló módon - a gyermekek speciális ellátásának teljes vertikuma kiépül a Dél-Dunántúlon.

3 1.2. Digitális minta régió (DDDMR) létrehozása 3 Az interneten, informatikán és kommunikáción alapuló interaktív szolgáltatás együttest magába foglaló digitális minta régió célja szerint egyaránt segítette volna a gazdasági fejlődést, a versenyképesség növelését, a közszolgáltatásokhoz való esélyegyenlőség biztosítását, a tag-önkormányzatok feladatainak hatékonyabb és gazdaságosabb ellátását. A digitális minta régió stratégiájának kidolgozását követően év elején elkészült a Társulási Tanács által meghatározott elveken (közszolgáltató jelleg és fenntarthatóság) alapuló megvalósíthatósági tanulmány két egy szűkített és egy teljes változata. A Társulás Tanácsa által választott, piaci elemeket is tartalmazó, a fenntarthatóság követelményének eleget tevő szűkített változat forrásainak millió forint - megteremtése érdekében a Norvég Finanszírozási Alaphoz nyújtott be pályázatot a Társulás, azonban a pályázati koncepció nem nyert támogatást. 2. A Társulás működésének feltételei A július 1-ével módosultak a Társulás dokumentumai Alapító okirat, Társulási megállapodás - Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának csatlakozása, valamint a felügyeleti szerv megváltozása miatt. A Pénzügyi Bizottság állást foglalt, a Társulási Tanács határozott évi működése során a költségvetések és a beszámolók elfogadásáról, módosításáról, szakmai programok meghatározásáról, döntött közbeszerzési eljárásokban, szerződések és megállapodások ügyében. A tag-önkormányzatok által megnevezett szakemberekből álló szociális munkacsoport a gyermekvédelmi együttműködés jövőbeli irányairól egyeztetett, javaslatot tett a speciális gyermekotthonok szakmai programjaira, a speciális ellátás közös szervezésére, a közös működtetés és finanszírozás módjára. Az informatikai munkacsoport a digitális minta régió minden munkafázisát figyelemmel kísérte, javaslatokkal segítette a megvalósíthatósági tanulmány és a pályázati koncepció elkészítését, véleményezte azokat a különböző munka fázisokban. A Társulás munkaszervezetének munkája a koncepcionális, program építő, elméleti feladatoktól a napi feladatok elvégzése felé tolódott el: Segítette a Tanács és a Pénzügyi Bizottság munkáját, a koordináláson, irányításon, szervezésen túl aktívan részt vett a munkacsoportok szakmai munkájában. Elkészítette az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium részére a Belügyminisztérium által évben nyújtott 80 millió forint felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót. A Szociális és Munkaügyi Minisztériumnál több ízben kezdeményezte a támogatási szerződés módosítását a szigetvári speciális otthon építésének befejezése érdekében. Előkészítette, és bonyolította a közbeszerzési eljárásokat, támogatási, megbízási és vállalkozói szerződéseket, elvégezte a szükséges adminisztratív feladatokat. A munkaszervezet létszáma - egy fő teljes és egy fő 4 órás részmunkaidős közalkalmazott nem változott.

4 4 3. Gazdálkodás A Társulás önálló jogi személy, gazdálkodását tekintve részben önállóan működő költségvetési szerv, július 1-től a pénzügyi-gazdálkodási feladatok egy részét megállapodás alapján a felügyeleti szerv változásával összhangban a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala végzi. A Társulás bevételeinek és kiadásainak alakulását, az előirányzatok teljesítését a melléklet mutatja be Bevételek A következő források álltak a Társulás feladat ellátása rendelkezésére évben: a Társulási Megállapodás VI. 2. pontja szerinti, a Társulási Tanács által lakosságszám arányban meghatározott éves támogatás és az előző évekről e címen áthúzódó ilyen célú kötelezettségek összesen ezer forint összegben, a lakosságszám arányában meghatározott felügyeleti szerv támogatás ezer Ft összegben, melyből 619 ezer Ft a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított, ezer Ft a felügyeleti szerv változást követően az év második felében biztosított intézményfinanszírozás, a minisztérium ezer Ft értékű speciális gyermekotthon építéshez nyújtott támogatása, a évi pénzmaradvány ezer Ft értékben, melyből ezer Ft a felügyeleti szerv változást követően felhalmozási célú támogatásként került átutalásra kamat bevételek ezer Ft értékben. Az összesen ezer Ft bevétel az előirányzatnak megfelelő, annak 99,3 %-a Kiadások A tényleges kiadások az előirányzat 54 %-át tették ki. A dologi kiadáson kívül valamennyi kiemelt kiadás (személyi, felhalmozási, támogatás jellegű kiadás) az előirányzaton belül maradt. A dologi kiadások előirányzatot 33%-kal meghaladó tényleges összege technikai okra vezethető vissza, az e-mintarégió megvalósíthatósági tanulmányának kiadását a felhalmozási előirányzat, tényleges kiadását a dologi kiadás tény száma tartalmazza. A felhalmozási kiadások alacsony 35%-os teljesítését az előbbi technikai okok mellett a szigetvári speciális gyermekotthon építésének tervezettnél lassabb üteme, ehhez kapcsolódóan kisebb pénzügyi teljesítése okozta. A kiadások összetételének alakulását a következő táblázat mutatja (%): 1. sz. táblázat Megnevezés Előirányzat Tény Személyi juttatások 8,7 10,2 Munkaadói járulékok 3,0 2,9 Dologi és egyéb kiadások 10,5 26,3 Felhalmozási kiadások 67,8 43,6 Támogatás jellegű 10,0 17,0 átadás Kiadás összesen 100,0 100,0

5 5 A személyi juttatások 80%-át a rendszeres juttatások, 13 %-át a nem rendszeres juttatások, 7 %-át a külső személyi juttatások tették ki. A rendszeres juttatások - 1 fő teljes és 1 fő részmunkaidős közalkalmazott alapilletményét, 13. havi juttatását (5.430 ezer Ft) és kötelező illetménypótlékát (666 ezer Ft) foglalják magukba. A rendszeres személyi juttatások évihez képest mutatkozó 1,9%-os növekedése a részmunkaidős közalkalmazott béremelésének következménye. A nem rendszeres juttatások az alábbiak szerint alakultak (ezer Ft): Megnevezés tény tény Önkéntes egészség pénztár Közlekedési költség térítés Étkezési hozzájárulás Kisértékű ajándék 6 Üdülési csekk juttatás Egyéb sajátos juttatás (táppénz) 236 Összesen Ebből: megtérítve: üdülési csekk sz. táblázat A külső személyi juttatások 568 ezer Ft értékben az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium támogatási szerződése keretében készült tanulmány-írás, és a takarítás felhasználói-megbízási díját, valamint üdülési csekk juttatását tartalmazzák. A tervezettől eltérően a Tolna megyei összekötő alkalmazására nem került sor, a gyermekvédelemről készülő tanulmány díjának kifizetése pedig évre húzódott át. Az összesen ezer Ft munkaadókat terhelő járulékok az előirányzat 53%-át tették ki, a személyi juttatások 63 %-os teljesítésénél kedvezőbben alakultak a szerződéses jogviszonyok formája és a nem rendszeres juttatások kedvezőbb járulék mentes - megválasztásának köszönhetően. A járulékok közül a társadalombiztosítási járulék ezer Ft, a munkaadói járulék 192 ezer Ft, az egészségügyi hozzájárulás 68 ezer Ft kiadást jelentett. A dologi kiadások ezer Ft-os szintje az előirányzatot 33 %-kal haladta meg, mivel a felhalmozások között tervezett e-régió megvalósíthatósági tanulmány készítés költségét ( ezer Ft) dologi kiadásként, a dologi kiadásként tervezett speciális gyermekotthon engedélyezési terve évi kiadását (2.137 ezer Ft) a felhalmozási kiadások között könyvelték. A korrigált dologi előirányzat teljesítése 83%-os szintet mutat. A készlet kiadások az előirányzat 28%-át teszik ki, irodaszer beszerzés kapcsán 46 ezer Ft, egyéb információ beszerzés (jogtár előfizetés) kapcsán 149 ezer Ft kiadás merült fel. A 231 ezer Ft kommunikációs kiadás a vezetékes és mobil telefon, valamint az Internet költségeit tartalmazzák. A ezer Ft szolgáltatási kiadás a következőket tartalmazza :

6 6 Megnevezés Tény ezer Ft Digitális minta régió megvalósíthatósági tanulmány Levéltári mikrofilm felvételek Somogy megyei összekötő Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások 454 Oktatás 52 Működési kiadások 790 -ebből: bank- és postaktg 58 karbantartás 40 gazdasági feladat ellátás 600 víz, gáz, fűtés sz. táblázat A vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja ezer Ft kiadást jelentett, ami 20%- kal haladta meg az előirányzatot. Az egyéb adók a telefon magáncélú használata utáni munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó és járulék költségeket foglalja magában 291 ezer Ft értékben. A munkaadói járulékokkal együtt tekintve (mindkettő juttatáshoz kapcsolódik), az adó és járulékkötelezettség az előirányzat 55%-át teszi ki. A felhalmozási kiadások az előirányzat alatt maradtak, mert a szigetvári speciális gyermekotthon beruházás pénzügyi teljesítése évre húzódott át. A nettó felhalmozási kiadások részletezését a következő táblázat mutatja: 4. sz. táblázat Megnevezés Tény ezer Ft Speciális gyermekotthonok engedélyes terve Szigetvári speciális gyermekotthon kiviteli terve Szigetvári speciális gyermekotthon kivitelezése Szigetvári speciális gyermekotthon kivitelezés műszaki 227 ellenőrzése Összesen A működési célú átadások valamennyivel az előirányzat alatt maradtak. A Tolna Megyei Levéltár digitalizálását segítő támogatás a foglalkoztatotti létszám csökkenése és a számítottnál alacsonyabb illetményű foglalkoztatás miatt mutatott alacsonyabb értéket a másfél évet magába foglaló elszámolásnál. A Bezerédj-Kastélyterápia Alapítványnál pedig a gondozási napok alapján számított átlagos gyermeklétszám volt alacsonyabb ( 8,51 fő) a számításba vettnél (10 fő) A évi pénzmaradvány elszámolása A Társulásnak a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése által jóváhagyott évi pénzmaradványa ezer forint, ebből szabad pénzmaradvány ezer Ft, melynek felhasználásáról a Társulási Tanács 8/2008. ( ) sz. határozata c. pontjában döntött a következők szerint:

7 7 5. sz. táblázat 1. Személyi juttatás Nem rendszeres juttatás (jutalom) Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Szolgáltatások Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa-ja 847 Összesen A határozat értelmében a szabad pénzmaradvány személyi jellegű része jutalmazásra és a munkaadót terhelő járulékokra, a dologi kiadások része a speciális gyermekotthon indítással kapcsolatos többlet kiadásokra (közzétételek), valamint a vártnál magasabb infláció részbeni ellentételezésére fordítható. 4. Összegzés, évi feladatok évben működni kezd a szigetvári speciális gyermekotthon, mely 8 fiú és 8 leány gyermek részére biztosít ellátást, a működési engedélyeztetési eljárás folyamatban van. Az intézményt a Társulás működteti a Társulási Tanács 2/2008. ( ) sz. határozata alapján. Az intézményben közalkalmazottként foglalkoztatottak száma 15 fő lesz. Az intézmény vezető kiválasztása, a további közalkalmazotti álláshelyek pályázat útján történő betöltése folyamatban van. A Társulási Tanács 9/2008. ( ) sz. határozatával a speciális gyermekotthon évi kiadásait ezer forintban állapította meg. A Társulás eddigi és tervezett tevékenységével a gazdaságos és hatékony közös feladat-ellátási célt teljesíti. A közös intézmény létrehozása, a működés megindítása, a kaposvári speciális gyermekotthon megvalósításának elkezdése a Dél-Dunántúlon jelenleg még hiányzó, az országban is egyedülálló így innovatív vonásokat is mutató - teljes vertikumú, magasabb szintű ellátást hoz létre, növelve az ellátáshoz való hozzájutás esélyeit, teljesítve ezzel a Társulás létrehozásának alapvető céljait. A Társulás működése évben és év eddigi eltelt időszakában a speciális gyermekotthoni ellátó hálózat feltételrendszerének megteremtése, a feladat-ellátás és finanszírozásának koordinálása, szervezése felé tolódott el. Határozati javaslat: III. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Megállapítja, hogy a Társulás működése évben is megfelelt a megalakulásakor kitűzött céloknak. Pécs, Dr. Hargitai János

8 8 Melléklet Sorszá Megnevezés évi költségvetési előirányzatok teljesítése Eredeti előir év Módosított Tény előir. Teljesítés Tény/mód ezer Ft ezer Ft ezer Ft % 1. Bevételek ,3 Ebből: Költségvetési bev ,1 1.1 Felügyeleti szerv támogatása ,9 1.2 Tám. ért. bevételek összesen ,3 Ebből: - működési célú ,4 - felhalmozási célú ,1 1.3 Intézményi bevételek -Kamat bevételek Áht-n kív Előző évi pénzmaradvány ,5 1.5 Függő, átfutó, kiegy. bev. 295 Ebből: Függő bevételek 2. Kiadások ,3 Ebből: Költségvetési ,0 kiadások 2.1 Személyi juttatások összesen ,4 Ebből:. - Rendszeres szem. juttatás ,0 - Nem rendszeres szem. juttatások ,3 - Külső személyi juttatások ,9 2.2 Munkaadókat terhelő ,4 járulékok 2.3 Dologi kiadások és egyéb ,1 folyó kiadások Ebből: - Készletbeszerzés ,9 - Kommunikációs ,0 szolgáltatások - Szolgáltatási kiadások ,5 - Vásárolt termékek és ,9 szolgáltatások ÁFA-ja - Kiküldetés, reprezentáció, ,8 reklám 2.4 Egyéb kiadások ,8 (adók, díjak, stb.) 2.5 Felhalmozási kiadások ,9 -Immateriális javak Ingatlanok vásárlása, ,6 létesítése - Beruházások ÁFA-ja ,0 2.6 Áh-n belüli támogatás jell ,0 kiadás Ebből: -Műk. célú Áht-n ,8 belül - Működési célú Áh-n ,0 kívül 2.7 Függő kiadások Bevételek és kiadások különbözete