AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013."

Átírás

1 AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát az iskola vezetősége készítette, elfogadta az iskola nevelőtestülete az 2/2013. (I.26.) számú határozatával. Azonosító: SZMSZm.5. Az iskola az SZMSZ módosítását a következő tanévben: szeptember elsejétől vezeti be.

2 Tartalomjegyzék Bevezetés:... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Bevezetés... 3 Az Ádám Jenő Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola célja és feladata:... 3 A pedagógusok oktató-nevelő munkájának általános szempontjai és irányelvei... 4 A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai... 5 Általános rendelkezések... 6 Alapító okirat... 6 Az alapító okiratok száma, kelte a kezdetektől napjainkig:... 9 Intézményi jogkörök Az intézmény fő tevékenysége Az évfolyamok száma Az alapfokú művészetoktatási intézmény tagozatai és tanszakai: I. Szervezeti és Működési Szabályzat a) Az alapfokú művészeti iskola működésének rendje, a gyermekek, a tanulók fogadásának és a vezetőknek a nevelési oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje A gyermekek, tanulók fogadásának rendje, a nyitva tartás rendje A vezetők benntartózkodása b) A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: A pedagógusok értékelése, az intézményi minőségirányítási program szerinti értékelő folyamatok Az ellenőrzés módszerei c) A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az iskolával: Kulcsnyilvántartás és kulcshasználat Az épület biztonságos működtetése A létesítmények és helyiségek használati rendje d) intézményegység esetén az intézményegységgel való kapcsolattartás rendje e) A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás is ugyanezek elvek szerint történik, az intézményegységek egymással is folyamatos kapcsolatban vannak f) Az intézményvezető, vagy az intézmény vezető-helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje g) A vezetők és az intézményi tanács, szülői szervezet közötti kapcsolattartás formái: h) A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések i) Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja j) Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományápolással kapcsolatos feladatok k) Szakmai (tanszaki) munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje, módja, részvétele a pedagógusok munkájának segítésében l) A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje m) Intézményi védő, óvó előírások: n) Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők: o) A Pedagógiai Programról való tájékoztatás lehetőségei p) Azon ügyek felsorolása, amelyekben a Szülői Tanácsot/szülői szervezetet az SZMSZ véleményezési joggal ruházza fel q) A fegyelmi eljárás részlet szabályai r) Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje: s) Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök, munkaköri leírás minták Munkaköri leírás-minták t) Mindazon kérdések, amelyek meghatározását jogszabály előírja Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény vezetője, igazgatója Az általános igazgatóhelyettes Szervezési igazgató helyettes, PR menedzser Gazdasági vezető A telephelyi/intézményegységi kapcsolattartó A tanszakvezető, illetve az egyes intézményi közösségek együttműködése Iskolatitkár

3 A bélyegző használata: Az intézményi minőségirányítási program elfogadásának eljárásrendje, a nevelőtestület ehhez kapcsolódó döntési jogköre A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó területek A nevelőtestület határozathozatalának eljárásrendje: A nevelőtestület véleménynyilvánítása A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések A pedagógusok alaptevékenysége, melyet ellátni kötelesek: A szaktanároknak alaptevékenység keretében ellátandó sajátos feladatai A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy: A pedagógusok megbízás alapján ellátandó feladatai A pedagógusok túlmunka, helyettesítés megbízásának elvei A pedagógusok munkarendje A pedagógusok munkaideje A helyettesítések rendje A pedagógusok munkaköri kötelezettségei közé nem sorolható feladatok Közéleti munka A közéleti, önkéntes munka lehet: A szülők jogai és kötelezettségei: Az iskola éves munkaterve A munkaterv elkészítése Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok, nyilvántartások vezetése Pedagógiai program A házirend eljárásrendje Minőségpolitika A különös közzétételi lista A telephelyekkel való kapcsolattartás rendje A tanév rendje Értekezletek a tanév folyamán Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet a) Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei Alkalmanként szervezett foglakozások A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái és azok rendje Iskolán kívüli szervezett foglalkozások Tanulmányi kirándulások, művészeti táborok, külföldi utak, tanulmányi versenyek, fesztiválok, szakmai rendezvények Cserekapcsolatok, belföldi és külföldi tapasztalatcsere, látogatások b) A felnőttoktatás formái: c)A diák-önkormányzat,a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája, rendje, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek d)Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái, rendje e) Az iskolai könyv-, kotta-, zenemű-, és eszköztár (hangszerek, lemezek) A tanulói jogviszony A tanulók jogai és kötelességei A tanulói jogviszony megszüntetése Záró rendelkezések (legitimációs záradék)... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Az SZMSZ célja, tartalma: Az SZMSZ célja, hogy a törvényben foglalt jogilag szabályozott magatartások minél hatékonyabban érvényesülnek a köznevelési intézményben. Az SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentummal, szabályozókkal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 2

4 Bevezetés Az Ádám Jenő Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola célja és feladata: A zenei képzés lehetőségeinek szélesítésével biztosítani az alapfokú művészeti neveléstoktatást, valamint szakirányú továbbtanulásra felkészítést, kiemelt célként a tehetséggondozást/tehetségfejlesztést. - A választott szakon belül nyújtson speciális művészeti ismereteket, és az alkotómunkával együtt járó pozitív élmények segítségével járuljon hozzá a harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív személyiség kialakításához. - Alakítsa ki a kultúra iránti nyitott magatartást, az esztétikai érzékenységet, neveljen a művészetek befogadására, értésére és művelésére. - Sajátos eszközeivel ösztönözzön a társadalmi érintkezésben és kommunikációban a toleráns magatartásra: A zene segíti a személyiség szabad kibontakozását. Értéket és látásmódot közvetít egy gyakran értéket elvesztő és felszínessé váló világban. A zenei érzékelés és a zenei kifejezés tágítják az ember önmegtapasztalását és világlátását. A zene fejleszti a kommunikációs képességet és elősegíti a szociális viselkedést. A zeneiskolák ennek a nevelési eszménynek vannak elkötelezve. A muzsikálás fontos másodlagos képességeket fejleszt ki az emberben, amelyek más életterületeken, pl. a munkában is szükségesek: koncentrálóképességet, kitartást és akaraterőt, kreativitást, kommunikációs és kifejező készséget, szociális viselkedést és csapatszellemet. A zeneiskolák a zenei képzéssel többletértéket nyújtanak. Ami Európát a legmélyebb szinten tartja össze, az nem más, mint kulturális területi jellege. Az európai zenekultúra egy minden európai nép számára érezhető zenei nyelvet hozott létre. A zenei képzés a kulturális különbözőségek megértéséhez vezet egy közös világban, hozzájárul az integrációhoz és a béke fenntartásához egy életen át tartó tanulási folyamatként. A zeneiskolák megnyitják a zene kapuit mindenféle életkorú ember számára. Szókratész: Ily módon a zenével való nevelés a legkiválóbb, mivel a ritmus és a harmónia a legmélyebben érinti a lélek központját, méltóságot és nagyszerűséget kölcsönözve annak. Feladata: Az alapfokú művészeti iskola feladata, hogy kibontakoztassa a művészi képességeket, fejlessze a művészi tehetségeket, igény esetén felkészítsen a szakirányú továbbtanulásra. - Ismertesse meg az egyes művészeti ágak alapvető ismeretanyagát és technikáit. - Alapozza meg a művészi kifejezőkészségeket, bontakoztassa ki a tanulók alkotó fantáziáját, és fejlessze improvizációs készségüket. - Készítse fel az átlagosnál jobb képességű növendékeket a szakirányú továbbtanulásra, illetve művészeti képzőkörök, együttesek munkájába való bekapcsolódásra. - Törekedjen a társművészetekkel való együttműködésre, kapcsolattartásra. - A hangszeres, vokális zenei műveltség megalapozása és fejlesztése, - Tanulói többségének tudását olyan szintre kell fejlesztenie, hogy képesek legyenek amatőr muzsikálásra kamaraegyüttesben vagy zenekarban, - A zeneiskola adjon rendszerezett zenei ismereteket, - Tanítsa meg tanulóit a zenei írásra és olvasásra, - Vezessen rá a zene logikájára, formai összefüggéseire, - Ismertessen meg a főbb zenei stílusok sajátosságaival, a zenetörténet összefüggéseivel, a zene és más művészeti ágak kapcsolatával, - Ösztönözze a tanulókat életkoruknak megfelelő, zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek olvasására, - A nemzeti kisebbségekhez tartozó növendékeket ismertesse meg népük zenéjével, - Fejlessze a tanulók zenei ízlését, stílusérzékét, a zenei karakterek iránti érzékenységét, 3

5 - Fejlessze a növendékek zenei képességeit: hallásukat, ritmusérzéküket, érzékenységüket a dinamika és a hangszín különbségeire, - Szoktassa tanulóit rendszeres, céltudatos munkára, - Értékes zenei anyag tanításával, korszerű, vonzó módszerekkel alakítson ki olyan érzelmi kapcsolatot a tanulókban a muzsikálás iránt, hogy az mindennapos szükségletükké váljék, - Az iskola tevékenysége irányuljon arra, hogy növendékei az életkoruknak és képességeiknek megfelelő zenei anyagot kotta-hűen, stílusosan, a zenei összefüggéseket visszaadva, értelmesen tagolva, árnyaltan és kifejezően szólaltassák meg, - Neveljen az értékes zene szeretetére, - Ösztönözze tanulóit rendszeres hangverseny- és operalátogatásra, a rádió és a televízió zenei műsorainak meghallgatására, a zenei élet eseményei iránti érdeklődésre, értékes hangfelvételek és videofelvételek gyűjtésére és meghallgatására, de mindenekelőtt aktív társas muzsikálásra, - Használja ki a lehetőségeket a közismereti iskolák zenei életének támogatására, Működjék együtt más intézményekkel a kulturális és művelődési feladatok ellátásában (hangversenyrendezés, ismeretterjesztés). - Támogassa az amatőr zenekarok és kamaraegyüttesek, a családi "együttmuzsikálás" működését, legyen nyitott az értékes könnyűzenére, - Lehetőség szerint létesítsen cserekapcsolatot más (esetleg külföldi) zeneoktatási intézményekkel, - Teremtsen lehetőséget a tehetségazonosítás, tehetséggondozás, tehetség-tanácsadás folyamatainak megvalósulására (Ádám Jenő Zeneiskola Tehetségpont). A pedagógusok oktató-nevelő munkájának általános szempontjai és irányelvei A művészeti iskolában, az oktató-nevelő munkát a helyi tantervben meghatározott szempontok alapján kell megtervezni. A művészeti tanszakok, szolfézs, kamarazene, zenekar, énekkar vagy egyéb csoportos foglalkozásokra történő tananyagtervezés egy-egy csoportra (osztályra) bontja le az adott tanév tantervi anyagát. A tervezés egy tanévre történik. Követelmény, hogy a tanár alaposan ismerje növendékei személyiségét, képességét, tehetségét. A nevelőnek különösen ügyelnie kell arra, hogy növendékeit ne terhelje túl. Ezért az oktatás módszerét a kívánalmaknak megfelelően tanulónként kell megválasztania. A zenei, művészeti nevelés az általános nevelésnek fontos része, azonban figyelembe kell venni, hogy a művészeti iskolai növendékek legnagyobb része nem lesz hivatásos művész, hanem a jó nevelőmunka alapján a zenét, a művészeteket szerető, értő egyén. Az iskolai munka során elsősorban meg kell kedveltetni a zenét, a művészeteket. Ügyelni kell arra, hogy az önként vállalt művészeti iskolai tanulással ne terheljük túl a gyermekeket és ne hajszoljuk teljesíthetetlen feladatokra, öncélú produkciókra. A "kirakat eredmények" helyét az elmélyült, tudatos, stílusos, szépen megformált muzsikálásnak, művészeti tevékenységnek kell elfoglalnia. Törekedni kell arra, hogy olyan feladatokat adjunk, olyan darabokat válasszunk - mindig a tanulók fejlettségi szintjének megfelelően - amelyek fejlesztik a tanulók művészi ízlését, stílusismeretét, látókörét. A szaktanárnak különös gonddal kell foglalkozni a művészeti pályákra készülő tanulókkal. Ezért rendszeres kapcsolatot kell tartania a tanszakvezetőkkel, a szaktanácsadóval, az illetékes művészeti szakközépiskola tanszakával, hogy megismerje az ott folyó munkát és felvételi követelményeket. Az utolsó éves, művészeti pályára, illetve továbbtanulásra jelentkező tanulók felvételi vizsgájához adjon meg minden segítséget, természetesen a szülők segítségét is figyelembe véve. Az iskola igazgatójának kérésére a pedagógus készítse el a továbbtanulásra jelentkezett tanulók főtárgyi és szolfézs elméleti jellemzését, ha arra a fogadó köziskola igényt tart. 4

6 A főtárgy tanára kísérje állandó figyelemmel növendékei szolfézs, kamarazenei, zeneirodalmi fejlődését és iskolai (közismereti) előmenetelét. A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai A tanulói jogokat és kötelességeket a Nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az iskola tiszteletben tartja és betartja. A tanuló kötelessége, hogy megtartsa az iskolai SZMSZ-ben, továbbá a Házirendben foglaltakat h). A tanuló kötelessége továbbá: 46. a) - részt vegyen a kötelező és választott órákon, eleget tegyen rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően tanulmányi kötelezettségének 46 b), 46. c) életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva, a házirendben meghatározottak szerint, közreműködjön saját környezetének, és az általa használt eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, a rendezvények előkészítésében és lezárásában. 46. c) megtartsa az iskolai tanórai, az iskolához tartozó területek használati rendjét, az iskola szabályzatainak előírásait. 46 e) óvja saját és társai testi épségét, egészségét, valamint haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak, vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, vagy balesetet észlelt. 46 g) megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit. Kiemelten a gyermeknek, tanulónak joga: 46 3) A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy képességeinek, adottságainak, megfelelő nevelésben, és oktatásban részesüljön, képességeit figyelembe véve a Knt. 2. (1) bekezdésben meghatározott jogát szabadon érvényesítve továbbtanuljon, továbbá alapfokú művészetoktatásban vegyen részt. 46. (3. b) A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy nevelési, illetőleg nevelési-oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, továbbá (46. (3) a) alapfokú művészetoktatásban vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében. (2) A gyermek, illetve a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek és a tanuló nem vethető alá testi fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. 46. (3) A gyermeknek, tanulónak joga, hogy: a) képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeit figyelembe véve tovább tanuljon, továbbá alapfokú művészetoktatásban vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében; b) megfelelő zenei nevelésben és oktatásban részesüljön; d) részére az iskola egész pedagógiai programjában és tevékenységében a tanítás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalúan történjék; e) egyházi, magánintézményben vegye igénybe az iskolai ellátást; f). személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakozásához való jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát az iskola tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját, és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, illetve a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását; h) az oktatási jogok biztosához forduljon. 5

7 46. (4) A gyermek, a tanuló joga, hogy részben, vagy egészben mentesüljön az e törvényben meghatározott, a gyermeket, tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítés halasztására, vagy a részletekben való fizetésre. 46 (6) b) A gyermek, a tanuló joga, hogy válasszon a Pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá pedagógusok közül, a 46. c) szerint igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit és az iskolai könyvtári szolgáltatásokat. A 46 e) pont szerint a tanuló joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, valamint a 46. f) pontja szerint részt vegyen a diákkörök munkájában, kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen iskolai, művelődési, művészeti köröknek. 46. g) szerint a tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről, továbbá tájékoztatást kapjon a személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot tegyen, továbbá kérdést intézzen az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, a diákönkormányzathoz, és arra, a megkereséstől számított 15 napon belül érdemi választ kapjon. Vallási, világnézeti és más meggyőződését, nemzeti önazonosságát tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, ha e jogának gyakorlása nem ütközik más jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának a gyakorlását. A 46. i) szerint a tanuló joga, hogy jogszabályokban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen, (46 j) jogai megsértése esetén jogszabályokban meghatározottak szerint eljárást indítson, továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot. A 46 k) pont szerint személyesen, vagy képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő kérdések meghozatalában. A 46. l, m, n, o, p, q) pontok szerint kérje a foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését, kérelmére jogszabályban meghatározottak szerint független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról, kérje az átvételét másik nevelési-oktatási intézménybe, válaszható és választó legyen a diákképviseletbe, a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, továbbá e törvényben meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását. 46. (7) A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait. 46. (8) Nagykorú és cselekvőképes tanuló esetén a Nkt-nek a szülő jogaira és kötelességeire vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni. Ha a nagykorú tanuló önálló jövedelemmel nem rendelkezik és a szülővel közös háztartásban él, a tanulói jogviszony megszűnésével, a tanuló tanulmányi kötelezettségének teljesítésével és a fizetési kötelezettséggel járó iskolai döntésekről a szülőt értesíteni kell. Általános rendelkezések Alapító okirat 1. Az iskola hivatalos neve: Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola (OM azonosító: ). Rövidített neve: Ádám Jenő Zeneiskola 2. Az iskola székhelye: 5000 Szolnok, Óvoda utca 5. Felvehető tanulólétszám a székhelyen: - alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban a nappali oktatás munkarendje szerint: 420 fő 3. Az alapító neve: Vajna Katalin zenepedagógus Az iskola alapításának éve: Az iskola képviseletére jogosult személy: Szabó Katalin igazgató 5. Az iskola fenntartója neve és székhelye: a) Vajna Katalin (5000. Szolnok, Eötvös tér 2.) szeptember 1-től augusztus 31-ig 6

8 b) Artis Honor Kht. (5000 Szolnok, Óvoda u. 5.): szeptember 1-től augusztus 31-ig c) Összhang Művészeti, Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány (5000 Szolnok, Óvoda u. 5.): szeptember 1-től 6. Az intézmény adószáma: Az intézmény pénzforgalmi számlaszáma: OTP Bank Nyrt Az iskola telephelyei, feladat-ellátási helyenként felvehető maximális tanulólétszám: 1. sz. telephely: 5055 Jászladány, Kossuth út 110. Felvehető tanulószám: 200 fő 2. sz. telephely: 5062 Kőtelek, Zrínyi út 3. Felvehető tanulószám: 100 fő 3. sz. telephely: 5435 Martfű, Május 1 út 2. Felvehető tanulószám: 300 fő 4. sz. telephely: 5065 Nagykörű, Rákóczi út Felvehető tanulószám: 150 fő 5. sz. telephely: 5000 Szolnok, Hild Viktor út 1. Felvehető tanulószám: 80 fő 6. sz. telephely: 5091 Tószeg, Szabadság út 17. Felvehető tanulószám: 200 fő 7. sz. telephely: 5052 Újszász, Szabadság tér 1. Felvehető tanulószám: 200 fő 8. sz. telephely: 5051 Zagyvarékas, Alkotmány út 20. Felvehető tanulószám: 100 fő 9. sz. telephely: 5000 Szolnok, Templom út 6. Felvehető tanulószám: 80 fő 10. sz. telephely: 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 1. Felvehető tanulószám: sz. telephely: 5053 Szászberek, Kossuth út 196. Felvehető tanulószám: 80 fő 9. A fenntartó felügyeleti szerve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10. Az iskola jogállása: önálló jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú alapítvány által fenntartott, állami feladattal megbízott, humán szolgáltatást ellátó zeneiskola, alapfokú művészeti iskola. 11. Az iskola típusa, alapfeladata (minden feladat-ellátási helyen): alapfokú művészeti iskola, alapfokú művészetoktatás. 12. Az oktatás munkarendje: zeneiskola a nappali oktatás munkarendje szerint. 13. Az évfolyamok száma: Az alapfokú művészetoktatásban: 12 évfolyam (1-2. szolfézs, illetve hangszeres előképző, 1-6. alapfokú, továbbképző évfolyam) a székhelyen és valamennyi telephelyen. 14. Művészeti ágak, tanszakok zeneművészeti ágban (székhelyen és valamennyi telephelyen): Klasszikus zene művészeti ág: - Fafúvós tanszak - Rézfúvós tanszak 7

9 - Akkordikus tanszak/pengetős tanszak/ütős tanszak - Billentyűs tanszak - Vonós tanszak - Vokális tanszak - Zeneismeret tanszak - Kamarazene tanszak Elektroakusztikus zenei billentyűs tanszak Népzene művészeti ág: - Fúvós tanszak - Pengetős tanszak - Vonós és tekerős tanszak - Vokális tanszak 15. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: TEAOR alapfokú oktatás TEAOR alapfokú művészetoktatás TEAOR alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 16. Az iskola célja: A zenei képzés lehetőségeinek szélesítésével biztosítani az alapfokú zenei művészeti nevelést és oktatást, valamint szakirányú továbbtanulásra felkészítést, kiemelt célként a tehetséggondozást/tehetségfejlesztést. 17. Alapfeladat, az oktatott ismeretek köre: - Az alapfokú művészeti iskola alapfeladata, hogy kibontakoztassa a művészi képességeket, fejlessze a művészi tehetségeket, igény esetén felkészítsen szakirányú továbbtanulásra. - Alapfokú zenei ismeretek elsajátíttatása, művészeti nevelés-oktatás, tehetséggondozás, felzárkóztatás. - A zenei érdeklődés felkeltése, amatőr muzsikusképzés, az általános műveltség fejlesztése, az átjárhatóság biztosítása, a kimeneteli követelményrendszer teljesítése, a művészeti alapvizsgára, illetve a művészeti záróvizsgára való felkészítés. - A zenei pályán továbbtanuló növendékek felkészítése. 18. Vállalt feladat: - Ádám Jenő munkásságával kapcsolatos adatok, információk gyűjtése. - Az "Ádám Jenő" Országos Dalverseny (országos tanulmányi verseny) hagyományt teremtő megrendezése - háromévenként a szakirányú minisztérium meghirdetésével. - Az alapfeladathoz illeszkedő nemzetközi kapcsolatok kiépítése. - Hangversenyszervezés, oktatási, közművelődési programokhoz kapcsolódva Szolnok Megyei Jogú Várossal, illetve a telephelyek önkormányzataival egyeztetetten. - A helyi kulturális értékek növelése, szakmai találkozók szervezése. - A tanítással összhangban lévő közművelődési tevékenység előmozdítása, szabadidős programok ajánlása, szervezése. - Fakultatív szakmai programok, táborok szervezése speciális igények szerint. - A kamarazenélés lehetőségeinek megteremtése. - A szolnoki "Ádám Jenő Zeneoktatásért" Alapítvány segítségével a zenei nevelés-oktatás lehetőségeinek szélesítése, bővítése. 19. A feladatellátást szolgáló vagyon: - Saját vagyon: a számviteli nyilvántartásban kimutatott mindenkori aktuális összegben. 8

10 - A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. számú melléklete, illetve A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló évi EMMI rendelet szerint meglévő, épületek, felszerelések. Az épületek kizárólagos rendelkezési, használati, működtetési és fenntartási jogát határozatlan idejű bérleti szerződéssel a művészeti iskola bírja (a székhely épülete, illetve a 3., 5., 6. sz. telephely, hangszerek, felszerelések), valamint önkormányzati tulajdonú, a KLIK és az egyházak által fenntartott/működtetett ingatlanok, eszközök, melyeket kizárólagos használati joggal, határozatlan időre, vagy öt évre szóló bérleti szerződéssel, együttműködési megállapodással biztosítottak a zeneiskola számára. (1., 2., 4., 7., 8., 9., 10., 11. számú telephely). 20. A saját vagyon feletti rendelkezési jog az Összhang Művészeti, Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány-t, mint fenntartót illeti meg. Az intézmény a rábízott vagyonnal részben rendelkezik. 21. A iskola működése: Az iskola a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint működik. Az iskola igazgatóját a fenntartó bízza meg, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az iskola, vállalkozási tevékenységet nem folytat. 22. A gazdálkodás rendjét a Finanszírozási szabályzat, Pénzkezelési szabályzat, Számviteli politika, Eszközgazdálkodási szabályzat, Bizonylati Szabályzat, Térítési díj szabályzat, Az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, Selejtezési eljárás szabályzata, Személygépkocsi használati szabályzat, Eszközök és források értékelési szabályzata, Számlarend határozza meg. Az alapfokú művészeti iskola gazdálkodását a számvitelben elkülönítetten kell kezelni. 23. Az iskola jogállása, gazdálkodással összefüggő jogosítványok: önállóan működő és gazdálkodó, jogi személyiséggel rendelkező iskola. Költségvetését a fenntartó Összhang Művészeti, Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány, fogadja el, határozza meg, illetve ellenőrzi. Az állami normatívát/ az állami költségvetésből juttatott támogatást, (bérfinanszírozást, stb.) a fenntartó az iskola elszámolási számlájára utalja át a jogszabályi rendelkezések szerint. A művészeti iskola a naptári év végén a fenntartónak beszámolási kötelezettséggel tartozik. Ez az alapító okirat szeptember elsejétől hatályos. A fenntartói határozat száma: 1/2013. (04.29.) Az alapító okiratok száma, kelte a kezdetektől napjainkig: 1. Az 1991-ben keltezett első alapító okirat 2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 71/1994 (III. 27.) sz. kelte: május 12. határozatával jóváhagyott alapító okirat november székhelymódosítás augusztus 25. a tiszasülyi telephely megszüntetésének engedélyezése július 12. a jászkiséri telephely megszüntetésének engedélyezése /2002. működési engedély módosítása, Alapító Okirat engedélyezési száma 6. Az iskola fenntartója szept. elsejétől az Összhang Művészeti, Tehetséggondozó Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány., melyre megyei főjegyző /2003. sz. határozata adta meg a működési engedélyt. 9

11 7. Az iskola nevének megváltoztatása szeptember 1-jétől: a megyei főjegyző /2004. sz. határozata és a /2004. sz. jogerősítő záradék. 8. Az intézmény névváltoztatása szeptember elsejétől Ádám Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézményről Ádám Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskolára (a normatív hozzájárulás jogcímei) /2005 számú főjegyzői határozat, /2005 számú jogerősítő záradék 9. Az Ádám Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola nevének, alapító okiratának módosítása, az Alapító okirat /2006 számon történő főjegyzői nyilvántartásba vétele és működési engedélye, illetve /2006 számú jogerősítő záradéka. 10. Az Ádám Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola és Szakiskola nevének (Ádám Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskoláról), alapító okiratának módosítása, főjegyzői nyilvántartásba vétele és működési engedélyéről szóló határozat száma /2006, a jogerősítő záradék száma / Az Ádám Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola és Szakiskola fenntartójának megváltozása, Összhang Művészeti, Tehetséggondozó Kiemelkedően Közhasznú Alapítványról Összhang Művészeti, Tehetséggondozó Kiemelkedően Közhasznú Alapítványra. (Módosító Alapító okirat főjegyzői nyilvántartásba vétele, illetve működési engedélye a /2006 számon és a /2006 számú jogerősítő határozat. 12. Az Ádám Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola és Szakiskola telephely bővítésének engedélyező főjegyzői határozatának száma /2007, a jogerősítő záradék száma / Az Ádám Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola és Szakiskola módosított alapító okiratának nyilvántartásba vétele és működési engedélye: határozat száma:1213-2/2008. Jogerősítő záradék: / Az Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított alapító okiratának nyilvántartásba vétele és működési engedélye: határozat száma 819-2, / Az Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratának nyilvántartásba vétele és működési engedélye határozatának száma: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, XI.-B-10/ /2012. Az alapító okirat rendelkezése szerint gazdálkodási szempontból az iskola önálló költségvetésű szerv. Feladata elsősorban az oktatás zavartalan működtetése. Éves költségvetés alapján gazdálkodik, amely az éves iskolai munkatervre épül. A költségvetést az érvényben lévő tervezési, gazdálkodási, pénzügyi szabályzatok alapján kell elkészíteni. A költségvetést a gazdasági vezető és az igazgató készíti el, melyet jóváhagyásra a fenntartó elé terjeszt. Intézményi jogkörök A fenntartó a normatívát illetve a térítési- és tandíj bevételt átutalja az intézmény bankszámlájára, mely összegből az intézmény biztosítja az éves költségvetése szerinti kiadásokat. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény igazgatója gyakorolja. A foglalkoztatással kapcsolatos adóbevallások, adatközlések aláírására az igazgató jogosult. A banki aláírásnál az igazgató az igazgatóhelyettessel, illetve az igazgató a gazdasági vezetővel, illetve az igazgató helyettes a gazdasági vezetővel együttesen ír alá. A feladat ellátást szolgáló vagyon Az iskola bérleményként használja a székhelyen és telephelyein lévő épületeket, eszközöket, berendezéseket, hosszú távú (bérleti), együttműködési szerződések szerint. A bérleményként használt vagyon felett az ingatlan tulajdonosa rendelkezik, illetve a bérleti szerződés megállapodásait betartva, - a használatba adott vagyon rendeltetésszerű használatáért az intézmény igazgatója a felelős. 10

Bevezető. Általános rendelkezések

Bevezető. Általános rendelkezések Bevezető A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak érvényre juttatása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki, tanulói jogok

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája Az intézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2 Az intézmény feladat ellátási helye: 1036

Részletesebben

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T ált.isk. 5.sz.melléklet Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Iktatószám: 159/2013. Az Egressy Béni Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Egressy Béni Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Komárom, 2900 Klapka György. út 54. 1 A 2011.

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Pest megye Tankerület megnevezése: KLIK Nagykőrösi Tankerülete OM azonosító: 039999

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Pest megye Tankerület megnevezése: KLIK Nagykőrösi Tankerülete OM azonosító: 039999 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/2013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

2. Az intézmény feladat, jogállása és gazdálkodási módja 7. (Az alapító okirat alapján)

2. Az intézmény feladat, jogállása és gazdálkodási módja 7. (Az alapító okirat alapján) 1 Tartalomjegyzék: oldalszámok I. Az intézmény általános jellemzői 6. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya 1.1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 1.2.)

Részletesebben

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

TRIOLA Alapfokú Művészeti Iskola. Alapító okirata. Alapítva: 2002. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2014. július 18.

TRIOLA Alapfokú Művészeti Iskola. Alapító okirata. Alapítva: 2002. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2014. július 18. TRIOLA Alapfokú Művészeti Iskola Alapító okirata Alapítva: 2002 Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2014. július 18. hatályos: 2014. szeptember 01-től A TRIOLA Alapfokú Mûvészpalántákért és Oktatóikért

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola

Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola KÖTELEZŐEN FELÜLVIZSGÁLT TANÜGYI DOKUMENTUM MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 201048 2015. Szervezeti és Működési Szabályzat oldal 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SIMÁNDY JÓZSEF SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Web: simandy.kistarcsa.hu E-mail: info@simandyaltiskola.hu Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Bevezető rész 3 Az intézmény jogállása, gazdálkodása, tevékenysége 4 Az iskola vezetése, hatáskörök

Részletesebben

1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL

1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 26. A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség 45. (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 20. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító szám: 039609 BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Tel/fax: 06/52/580-518

Részletesebben

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat)

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a NOKI ÁMK alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 4. számú melléklete szerinti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fonyódi Tankerülete 138003 Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskola 8640 Fonyód, Bartók B. u. 22. Tel.: 85/560-264, e-mail:zeneiskola@fonyod.hu Fonyódi Alapfokú Művészeti

Részletesebben

Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat

Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat Földváry Miklós AMI 2711.Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út. 11. Tel : (29)423-490 Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat Alkalmazotti közösség jóváhagyta: A fenntartóhoz

Részletesebben

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010.

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. 0 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, feladata...2 1. Az SZMSZ célja,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők dokumentum az intézmény hivatalos Sándor Frigyes Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az intézmény székhelye 2400 Dunaújváros

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. szeptember 1. Tartalomjegyzék I. AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS CÉLJA ÉS FELADATA 1/a A zenei oktatás cél és feladatrendszere 1/b

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Lajtha László Alapfokú László Lajtha School of Művészeti Iskola Elementary Arts H-1204 Budapest Ady Endre u.98. Ady Endre u.98. Budapest H-1204 Tel. / Fax: 06-1-285-3420 Tel. / Fax: (+36)1-285-3420 Budapest

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú neve

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú neve KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők dokumentum az intézmény hivatalos Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola az intézmény székhelye 2400 Dunaújváros Bartók

Részletesebben

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása : 7. sz. melléklet A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát

Részletesebben

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1.

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1. A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. április 1. 1 A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ában valamint

Részletesebben

KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása)

KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása) KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7900 Szigetvár, Széchenyi u. 37/1 Tel/Fax.: +36 73 510-407;+36 30 641 3859 E-mail: balazs@kapronczai.hu; www.kapronczai.hu ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása) 1.Az

Részletesebben

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját:

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját: Dunaföldvári Bölcskei Madocsai Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskola 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9. 75/541-247, Tel /Fax: 75/541-013 OM 201167 2014/2015 tanév

Részletesebben

A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Az intézmény hivatalos neve: Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 2 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya... 3 II. Az intézmény jellemzői,

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének. 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA

Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének. 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA Tárgy: a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai

Részletesebben

A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola Alapító okirata

A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola Alapító okirata A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola Alapító okirata Az intézmény neve: Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye: 6765 Csengele, Deák Ferenc u. 25. Bankszámlaszáma: 11735005-20553407

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Lovász Beatrix igazgató Kisújszállás, 2013. március Módosítva: Kisújszállás, 2015. augusztus 24. Hatályos: 2015. szeptember 1. Tartalom Bevezetés... 4 I. Általános rendelkezések... 5 1.

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

b) nemzeti, illetőleg etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön;

b) nemzeti, illetőleg etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön; A GYERMEK, A TANULÓ ÉS A SZÜLŐ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (részlet) 10. (1) A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy nevelési, illetőleg nevelési-oktatási intézményben biztonságban

Részletesebben

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu;

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása,

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája Szervezeti és működési szabályzat 2015. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

I-es számú melléklet. Az SzMSz 2012. évi átdolgozásakor figyelembe veendő jogszabályi előírások

I-es számú melléklet. Az SzMSz 2012. évi átdolgozásakor figyelembe veendő jogszabályi előírások I-es számú melléklet Az SzMSz 2012. évi átdolgozásakor figyelembe veendő jogszabályi előírások Pirossal kiemelve: az új szabályozási területek és előírások A köznevelési törvény SzMSz-re vonatkozó szabályai:

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az iskola feladatának tekinti az általános iskolai nevelés és oktatás keretében, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére Tárgy: Városi Zeneiskola alapító okiratának módosítása és a Bakonynána, mint tagozat csatlakozásának

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 HÁZIREND Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A Házirend területi hatálya... 3 1.2. A Házirend személyi hatálya...

Részletesebben

Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó

Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó 1. Az intézmény adatai (OM azonosító, törzsszám) 1.1. Az intézmény megnevezése 1.2. Az intézmény székhelye 1.3. Tagintézmény(ek) megnevezése, székhelye(k) 1.4.

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Józsefvárosi Zeneiskola alapító okiratának módosító okirata

Józsefvárosi Zeneiskola alapító okiratának módosító okirata 2/1. számú melléklet Józsefvárosi Zeneiskola alapító okiratának módosító okirata Az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztatóban foglaltak, valamint a közoktatásról

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Demarcsek Györgyné igazgató Nyíregyháza, 2009. augusztus 28. Iktatószám: Jóváhagyta: Demarcsek György

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33. Szervezeti és működési szabályzat A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben