AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013."

Átírás

1 AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát az iskola vezetősége készítette, elfogadta az iskola nevelőtestülete az 2/2013. (I.26.) számú határozatával. Azonosító: SZMSZm.5. Az iskola az SZMSZ módosítását a következő tanévben: szeptember elsejétől vezeti be.

2 Tartalomjegyzék Bevezetés:... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Bevezetés... 3 Az Ádám Jenő Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola célja és feladata:... 3 A pedagógusok oktató-nevelő munkájának általános szempontjai és irányelvei... 4 A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai... 5 Általános rendelkezések... 6 Alapító okirat... 6 Az alapító okiratok száma, kelte a kezdetektől napjainkig:... 9 Intézményi jogkörök Az intézmény fő tevékenysége Az évfolyamok száma Az alapfokú művészetoktatási intézmény tagozatai és tanszakai: I. Szervezeti és Működési Szabályzat a) Az alapfokú művészeti iskola működésének rendje, a gyermekek, a tanulók fogadásának és a vezetőknek a nevelési oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje A gyermekek, tanulók fogadásának rendje, a nyitva tartás rendje A vezetők benntartózkodása b) A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: A pedagógusok értékelése, az intézményi minőségirányítási program szerinti értékelő folyamatok Az ellenőrzés módszerei c) A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az iskolával: Kulcsnyilvántartás és kulcshasználat Az épület biztonságos működtetése A létesítmények és helyiségek használati rendje d) intézményegység esetén az intézményegységgel való kapcsolattartás rendje e) A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás is ugyanezek elvek szerint történik, az intézményegységek egymással is folyamatos kapcsolatban vannak f) Az intézményvezető, vagy az intézmény vezető-helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje g) A vezetők és az intézményi tanács, szülői szervezet közötti kapcsolattartás formái: h) A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések i) Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja j) Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományápolással kapcsolatos feladatok k) Szakmai (tanszaki) munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje, módja, részvétele a pedagógusok munkájának segítésében l) A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje m) Intézményi védő, óvó előírások: n) Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők: o) A Pedagógiai Programról való tájékoztatás lehetőségei p) Azon ügyek felsorolása, amelyekben a Szülői Tanácsot/szülői szervezetet az SZMSZ véleményezési joggal ruházza fel q) A fegyelmi eljárás részlet szabályai r) Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje: s) Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök, munkaköri leírás minták Munkaköri leírás-minták t) Mindazon kérdések, amelyek meghatározását jogszabály előírja Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény vezetője, igazgatója Az általános igazgatóhelyettes Szervezési igazgató helyettes, PR menedzser Gazdasági vezető A telephelyi/intézményegységi kapcsolattartó A tanszakvezető, illetve az egyes intézményi közösségek együttműködése Iskolatitkár

3 A bélyegző használata: Az intézményi minőségirányítási program elfogadásának eljárásrendje, a nevelőtestület ehhez kapcsolódó döntési jogköre A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó területek A nevelőtestület határozathozatalának eljárásrendje: A nevelőtestület véleménynyilvánítása A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések A pedagógusok alaptevékenysége, melyet ellátni kötelesek: A szaktanároknak alaptevékenység keretében ellátandó sajátos feladatai A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy: A pedagógusok megbízás alapján ellátandó feladatai A pedagógusok túlmunka, helyettesítés megbízásának elvei A pedagógusok munkarendje A pedagógusok munkaideje A helyettesítések rendje A pedagógusok munkaköri kötelezettségei közé nem sorolható feladatok Közéleti munka A közéleti, önkéntes munka lehet: A szülők jogai és kötelezettségei: Az iskola éves munkaterve A munkaterv elkészítése Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok, nyilvántartások vezetése Pedagógiai program A házirend eljárásrendje Minőségpolitika A különös közzétételi lista A telephelyekkel való kapcsolattartás rendje A tanév rendje Értekezletek a tanév folyamán Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet a) Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei Alkalmanként szervezett foglakozások A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái és azok rendje Iskolán kívüli szervezett foglalkozások Tanulmányi kirándulások, művészeti táborok, külföldi utak, tanulmányi versenyek, fesztiválok, szakmai rendezvények Cserekapcsolatok, belföldi és külföldi tapasztalatcsere, látogatások b) A felnőttoktatás formái: c)A diák-önkormányzat,a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája, rendje, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek d)Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái, rendje e) Az iskolai könyv-, kotta-, zenemű-, és eszköztár (hangszerek, lemezek) A tanulói jogviszony A tanulók jogai és kötelességei A tanulói jogviszony megszüntetése Záró rendelkezések (legitimációs záradék)... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Az SZMSZ célja, tartalma: Az SZMSZ célja, hogy a törvényben foglalt jogilag szabályozott magatartások minél hatékonyabban érvényesülnek a köznevelési intézményben. Az SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentummal, szabályozókkal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 2

4 Bevezetés Az Ádám Jenő Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola célja és feladata: A zenei képzés lehetőségeinek szélesítésével biztosítani az alapfokú művészeti neveléstoktatást, valamint szakirányú továbbtanulásra felkészítést, kiemelt célként a tehetséggondozást/tehetségfejlesztést. - A választott szakon belül nyújtson speciális művészeti ismereteket, és az alkotómunkával együtt járó pozitív élmények segítségével járuljon hozzá a harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív személyiség kialakításához. - Alakítsa ki a kultúra iránti nyitott magatartást, az esztétikai érzékenységet, neveljen a művészetek befogadására, értésére és művelésére. - Sajátos eszközeivel ösztönözzön a társadalmi érintkezésben és kommunikációban a toleráns magatartásra: A zene segíti a személyiség szabad kibontakozását. Értéket és látásmódot közvetít egy gyakran értéket elvesztő és felszínessé váló világban. A zenei érzékelés és a zenei kifejezés tágítják az ember önmegtapasztalását és világlátását. A zene fejleszti a kommunikációs képességet és elősegíti a szociális viselkedést. A zeneiskolák ennek a nevelési eszménynek vannak elkötelezve. A muzsikálás fontos másodlagos képességeket fejleszt ki az emberben, amelyek más életterületeken, pl. a munkában is szükségesek: koncentrálóképességet, kitartást és akaraterőt, kreativitást, kommunikációs és kifejező készséget, szociális viselkedést és csapatszellemet. A zeneiskolák a zenei képzéssel többletértéket nyújtanak. Ami Európát a legmélyebb szinten tartja össze, az nem más, mint kulturális területi jellege. Az európai zenekultúra egy minden európai nép számára érezhető zenei nyelvet hozott létre. A zenei képzés a kulturális különbözőségek megértéséhez vezet egy közös világban, hozzájárul az integrációhoz és a béke fenntartásához egy életen át tartó tanulási folyamatként. A zeneiskolák megnyitják a zene kapuit mindenféle életkorú ember számára. Szókratész: Ily módon a zenével való nevelés a legkiválóbb, mivel a ritmus és a harmónia a legmélyebben érinti a lélek központját, méltóságot és nagyszerűséget kölcsönözve annak. Feladata: Az alapfokú művészeti iskola feladata, hogy kibontakoztassa a művészi képességeket, fejlessze a művészi tehetségeket, igény esetén felkészítsen a szakirányú továbbtanulásra. - Ismertesse meg az egyes művészeti ágak alapvető ismeretanyagát és technikáit. - Alapozza meg a művészi kifejezőkészségeket, bontakoztassa ki a tanulók alkotó fantáziáját, és fejlessze improvizációs készségüket. - Készítse fel az átlagosnál jobb képességű növendékeket a szakirányú továbbtanulásra, illetve művészeti képzőkörök, együttesek munkájába való bekapcsolódásra. - Törekedjen a társművészetekkel való együttműködésre, kapcsolattartásra. - A hangszeres, vokális zenei műveltség megalapozása és fejlesztése, - Tanulói többségének tudását olyan szintre kell fejlesztenie, hogy képesek legyenek amatőr muzsikálásra kamaraegyüttesben vagy zenekarban, - A zeneiskola adjon rendszerezett zenei ismereteket, - Tanítsa meg tanulóit a zenei írásra és olvasásra, - Vezessen rá a zene logikájára, formai összefüggéseire, - Ismertessen meg a főbb zenei stílusok sajátosságaival, a zenetörténet összefüggéseivel, a zene és más művészeti ágak kapcsolatával, - Ösztönözze a tanulókat életkoruknak megfelelő, zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek olvasására, - A nemzeti kisebbségekhez tartozó növendékeket ismertesse meg népük zenéjével, - Fejlessze a tanulók zenei ízlését, stílusérzékét, a zenei karakterek iránti érzékenységét, 3

5 - Fejlessze a növendékek zenei képességeit: hallásukat, ritmusérzéküket, érzékenységüket a dinamika és a hangszín különbségeire, - Szoktassa tanulóit rendszeres, céltudatos munkára, - Értékes zenei anyag tanításával, korszerű, vonzó módszerekkel alakítson ki olyan érzelmi kapcsolatot a tanulókban a muzsikálás iránt, hogy az mindennapos szükségletükké váljék, - Az iskola tevékenysége irányuljon arra, hogy növendékei az életkoruknak és képességeiknek megfelelő zenei anyagot kotta-hűen, stílusosan, a zenei összefüggéseket visszaadva, értelmesen tagolva, árnyaltan és kifejezően szólaltassák meg, - Neveljen az értékes zene szeretetére, - Ösztönözze tanulóit rendszeres hangverseny- és operalátogatásra, a rádió és a televízió zenei műsorainak meghallgatására, a zenei élet eseményei iránti érdeklődésre, értékes hangfelvételek és videofelvételek gyűjtésére és meghallgatására, de mindenekelőtt aktív társas muzsikálásra, - Használja ki a lehetőségeket a közismereti iskolák zenei életének támogatására, Működjék együtt más intézményekkel a kulturális és művelődési feladatok ellátásában (hangversenyrendezés, ismeretterjesztés). - Támogassa az amatőr zenekarok és kamaraegyüttesek, a családi "együttmuzsikálás" működését, legyen nyitott az értékes könnyűzenére, - Lehetőség szerint létesítsen cserekapcsolatot más (esetleg külföldi) zeneoktatási intézményekkel, - Teremtsen lehetőséget a tehetségazonosítás, tehetséggondozás, tehetség-tanácsadás folyamatainak megvalósulására (Ádám Jenő Zeneiskola Tehetségpont). A pedagógusok oktató-nevelő munkájának általános szempontjai és irányelvei A művészeti iskolában, az oktató-nevelő munkát a helyi tantervben meghatározott szempontok alapján kell megtervezni. A művészeti tanszakok, szolfézs, kamarazene, zenekar, énekkar vagy egyéb csoportos foglalkozásokra történő tananyagtervezés egy-egy csoportra (osztályra) bontja le az adott tanév tantervi anyagát. A tervezés egy tanévre történik. Követelmény, hogy a tanár alaposan ismerje növendékei személyiségét, képességét, tehetségét. A nevelőnek különösen ügyelnie kell arra, hogy növendékeit ne terhelje túl. Ezért az oktatás módszerét a kívánalmaknak megfelelően tanulónként kell megválasztania. A zenei, művészeti nevelés az általános nevelésnek fontos része, azonban figyelembe kell venni, hogy a művészeti iskolai növendékek legnagyobb része nem lesz hivatásos művész, hanem a jó nevelőmunka alapján a zenét, a művészeteket szerető, értő egyén. Az iskolai munka során elsősorban meg kell kedveltetni a zenét, a művészeteket. Ügyelni kell arra, hogy az önként vállalt művészeti iskolai tanulással ne terheljük túl a gyermekeket és ne hajszoljuk teljesíthetetlen feladatokra, öncélú produkciókra. A "kirakat eredmények" helyét az elmélyült, tudatos, stílusos, szépen megformált muzsikálásnak, művészeti tevékenységnek kell elfoglalnia. Törekedni kell arra, hogy olyan feladatokat adjunk, olyan darabokat válasszunk - mindig a tanulók fejlettségi szintjének megfelelően - amelyek fejlesztik a tanulók művészi ízlését, stílusismeretét, látókörét. A szaktanárnak különös gonddal kell foglalkozni a művészeti pályákra készülő tanulókkal. Ezért rendszeres kapcsolatot kell tartania a tanszakvezetőkkel, a szaktanácsadóval, az illetékes művészeti szakközépiskola tanszakával, hogy megismerje az ott folyó munkát és felvételi követelményeket. Az utolsó éves, művészeti pályára, illetve továbbtanulásra jelentkező tanulók felvételi vizsgájához adjon meg minden segítséget, természetesen a szülők segítségét is figyelembe véve. Az iskola igazgatójának kérésére a pedagógus készítse el a továbbtanulásra jelentkezett tanulók főtárgyi és szolfézs elméleti jellemzését, ha arra a fogadó köziskola igényt tart. 4

6 A főtárgy tanára kísérje állandó figyelemmel növendékei szolfézs, kamarazenei, zeneirodalmi fejlődését és iskolai (közismereti) előmenetelét. A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai A tanulói jogokat és kötelességeket a Nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az iskola tiszteletben tartja és betartja. A tanuló kötelessége, hogy megtartsa az iskolai SZMSZ-ben, továbbá a Házirendben foglaltakat h). A tanuló kötelessége továbbá: 46. a) - részt vegyen a kötelező és választott órákon, eleget tegyen rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően tanulmányi kötelezettségének 46 b), 46. c) életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva, a házirendben meghatározottak szerint, közreműködjön saját környezetének, és az általa használt eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, a rendezvények előkészítésében és lezárásában. 46. c) megtartsa az iskolai tanórai, az iskolához tartozó területek használati rendjét, az iskola szabályzatainak előírásait. 46 e) óvja saját és társai testi épségét, egészségét, valamint haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak, vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, vagy balesetet észlelt. 46 g) megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit. Kiemelten a gyermeknek, tanulónak joga: 46 3) A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy képességeinek, adottságainak, megfelelő nevelésben, és oktatásban részesüljön, képességeit figyelembe véve a Knt. 2. (1) bekezdésben meghatározott jogát szabadon érvényesítve továbbtanuljon, továbbá alapfokú művészetoktatásban vegyen részt. 46. (3. b) A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy nevelési, illetőleg nevelési-oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, továbbá (46. (3) a) alapfokú művészetoktatásban vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében. (2) A gyermek, illetve a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek és a tanuló nem vethető alá testi fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. 46. (3) A gyermeknek, tanulónak joga, hogy: a) képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeit figyelembe véve tovább tanuljon, továbbá alapfokú művészetoktatásban vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében; b) megfelelő zenei nevelésben és oktatásban részesüljön; d) részére az iskola egész pedagógiai programjában és tevékenységében a tanítás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalúan történjék; e) egyházi, magánintézményben vegye igénybe az iskolai ellátást; f). személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakozásához való jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát az iskola tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját, és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, illetve a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását; h) az oktatási jogok biztosához forduljon. 5

7 46. (4) A gyermek, a tanuló joga, hogy részben, vagy egészben mentesüljön az e törvényben meghatározott, a gyermeket, tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítés halasztására, vagy a részletekben való fizetésre. 46 (6) b) A gyermek, a tanuló joga, hogy válasszon a Pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá pedagógusok közül, a 46. c) szerint igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit és az iskolai könyvtári szolgáltatásokat. A 46 e) pont szerint a tanuló joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, valamint a 46. f) pontja szerint részt vegyen a diákkörök munkájában, kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen iskolai, művelődési, művészeti köröknek. 46. g) szerint a tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről, továbbá tájékoztatást kapjon a személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot tegyen, továbbá kérdést intézzen az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, a diákönkormányzathoz, és arra, a megkereséstől számított 15 napon belül érdemi választ kapjon. Vallási, világnézeti és más meggyőződését, nemzeti önazonosságát tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, ha e jogának gyakorlása nem ütközik más jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának a gyakorlását. A 46. i) szerint a tanuló joga, hogy jogszabályokban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen, (46 j) jogai megsértése esetén jogszabályokban meghatározottak szerint eljárást indítson, továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot. A 46 k) pont szerint személyesen, vagy képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő kérdések meghozatalában. A 46. l, m, n, o, p, q) pontok szerint kérje a foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését, kérelmére jogszabályban meghatározottak szerint független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról, kérje az átvételét másik nevelési-oktatási intézménybe, válaszható és választó legyen a diákképviseletbe, a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, továbbá e törvényben meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását. 46. (7) A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait. 46. (8) Nagykorú és cselekvőképes tanuló esetén a Nkt-nek a szülő jogaira és kötelességeire vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni. Ha a nagykorú tanuló önálló jövedelemmel nem rendelkezik és a szülővel közös háztartásban él, a tanulói jogviszony megszűnésével, a tanuló tanulmányi kötelezettségének teljesítésével és a fizetési kötelezettséggel járó iskolai döntésekről a szülőt értesíteni kell. Általános rendelkezések Alapító okirat 1. Az iskola hivatalos neve: Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola (OM azonosító: ). Rövidített neve: Ádám Jenő Zeneiskola 2. Az iskola székhelye: 5000 Szolnok, Óvoda utca 5. Felvehető tanulólétszám a székhelyen: - alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban a nappali oktatás munkarendje szerint: 420 fő 3. Az alapító neve: Vajna Katalin zenepedagógus Az iskola alapításának éve: Az iskola képviseletére jogosult személy: Szabó Katalin igazgató 5. Az iskola fenntartója neve és székhelye: a) Vajna Katalin (5000. Szolnok, Eötvös tér 2.) szeptember 1-től augusztus 31-ig 6

8 b) Artis Honor Kht. (5000 Szolnok, Óvoda u. 5.): szeptember 1-től augusztus 31-ig c) Összhang Művészeti, Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány (5000 Szolnok, Óvoda u. 5.): szeptember 1-től 6. Az intézmény adószáma: Az intézmény pénzforgalmi számlaszáma: OTP Bank Nyrt Az iskola telephelyei, feladat-ellátási helyenként felvehető maximális tanulólétszám: 1. sz. telephely: 5055 Jászladány, Kossuth út 110. Felvehető tanulószám: 200 fő 2. sz. telephely: 5062 Kőtelek, Zrínyi út 3. Felvehető tanulószám: 100 fő 3. sz. telephely: 5435 Martfű, Május 1 út 2. Felvehető tanulószám: 300 fő 4. sz. telephely: 5065 Nagykörű, Rákóczi út Felvehető tanulószám: 150 fő 5. sz. telephely: 5000 Szolnok, Hild Viktor út 1. Felvehető tanulószám: 80 fő 6. sz. telephely: 5091 Tószeg, Szabadság út 17. Felvehető tanulószám: 200 fő 7. sz. telephely: 5052 Újszász, Szabadság tér 1. Felvehető tanulószám: 200 fő 8. sz. telephely: 5051 Zagyvarékas, Alkotmány út 20. Felvehető tanulószám: 100 fő 9. sz. telephely: 5000 Szolnok, Templom út 6. Felvehető tanulószám: 80 fő 10. sz. telephely: 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 1. Felvehető tanulószám: sz. telephely: 5053 Szászberek, Kossuth út 196. Felvehető tanulószám: 80 fő 9. A fenntartó felügyeleti szerve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10. Az iskola jogállása: önálló jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú alapítvány által fenntartott, állami feladattal megbízott, humán szolgáltatást ellátó zeneiskola, alapfokú művészeti iskola. 11. Az iskola típusa, alapfeladata (minden feladat-ellátási helyen): alapfokú művészeti iskola, alapfokú művészetoktatás. 12. Az oktatás munkarendje: zeneiskola a nappali oktatás munkarendje szerint. 13. Az évfolyamok száma: Az alapfokú művészetoktatásban: 12 évfolyam (1-2. szolfézs, illetve hangszeres előképző, 1-6. alapfokú, továbbképző évfolyam) a székhelyen és valamennyi telephelyen. 14. Művészeti ágak, tanszakok zeneművészeti ágban (székhelyen és valamennyi telephelyen): Klasszikus zene művészeti ág: - Fafúvós tanszak - Rézfúvós tanszak 7

9 - Akkordikus tanszak/pengetős tanszak/ütős tanszak - Billentyűs tanszak - Vonós tanszak - Vokális tanszak - Zeneismeret tanszak - Kamarazene tanszak Elektroakusztikus zenei billentyűs tanszak Népzene művészeti ág: - Fúvós tanszak - Pengetős tanszak - Vonós és tekerős tanszak - Vokális tanszak 15. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: TEAOR alapfokú oktatás TEAOR alapfokú művészetoktatás TEAOR alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 16. Az iskola célja: A zenei képzés lehetőségeinek szélesítésével biztosítani az alapfokú zenei művészeti nevelést és oktatást, valamint szakirányú továbbtanulásra felkészítést, kiemelt célként a tehetséggondozást/tehetségfejlesztést. 17. Alapfeladat, az oktatott ismeretek köre: - Az alapfokú művészeti iskola alapfeladata, hogy kibontakoztassa a művészi képességeket, fejlessze a művészi tehetségeket, igény esetén felkészítsen szakirányú továbbtanulásra. - Alapfokú zenei ismeretek elsajátíttatása, művészeti nevelés-oktatás, tehetséggondozás, felzárkóztatás. - A zenei érdeklődés felkeltése, amatőr muzsikusképzés, az általános műveltség fejlesztése, az átjárhatóság biztosítása, a kimeneteli követelményrendszer teljesítése, a művészeti alapvizsgára, illetve a művészeti záróvizsgára való felkészítés. - A zenei pályán továbbtanuló növendékek felkészítése. 18. Vállalt feladat: - Ádám Jenő munkásságával kapcsolatos adatok, információk gyűjtése. - Az "Ádám Jenő" Országos Dalverseny (országos tanulmányi verseny) hagyományt teremtő megrendezése - háromévenként a szakirányú minisztérium meghirdetésével. - Az alapfeladathoz illeszkedő nemzetközi kapcsolatok kiépítése. - Hangversenyszervezés, oktatási, közművelődési programokhoz kapcsolódva Szolnok Megyei Jogú Várossal, illetve a telephelyek önkormányzataival egyeztetetten. - A helyi kulturális értékek növelése, szakmai találkozók szervezése. - A tanítással összhangban lévő közművelődési tevékenység előmozdítása, szabadidős programok ajánlása, szervezése. - Fakultatív szakmai programok, táborok szervezése speciális igények szerint. - A kamarazenélés lehetőségeinek megteremtése. - A szolnoki "Ádám Jenő Zeneoktatásért" Alapítvány segítségével a zenei nevelés-oktatás lehetőségeinek szélesítése, bővítése. 19. A feladatellátást szolgáló vagyon: - Saját vagyon: a számviteli nyilvántartásban kimutatott mindenkori aktuális összegben. 8

10 - A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. számú melléklete, illetve A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló évi EMMI rendelet szerint meglévő, épületek, felszerelések. Az épületek kizárólagos rendelkezési, használati, működtetési és fenntartási jogát határozatlan idejű bérleti szerződéssel a művészeti iskola bírja (a székhely épülete, illetve a 3., 5., 6. sz. telephely, hangszerek, felszerelések), valamint önkormányzati tulajdonú, a KLIK és az egyházak által fenntartott/működtetett ingatlanok, eszközök, melyeket kizárólagos használati joggal, határozatlan időre, vagy öt évre szóló bérleti szerződéssel, együttműködési megállapodással biztosítottak a zeneiskola számára. (1., 2., 4., 7., 8., 9., 10., 11. számú telephely). 20. A saját vagyon feletti rendelkezési jog az Összhang Művészeti, Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány-t, mint fenntartót illeti meg. Az intézmény a rábízott vagyonnal részben rendelkezik. 21. A iskola működése: Az iskola a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint működik. Az iskola igazgatóját a fenntartó bízza meg, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az iskola, vállalkozási tevékenységet nem folytat. 22. A gazdálkodás rendjét a Finanszírozási szabályzat, Pénzkezelési szabályzat, Számviteli politika, Eszközgazdálkodási szabályzat, Bizonylati Szabályzat, Térítési díj szabályzat, Az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, Selejtezési eljárás szabályzata, Személygépkocsi használati szabályzat, Eszközök és források értékelési szabályzata, Számlarend határozza meg. Az alapfokú művészeti iskola gazdálkodását a számvitelben elkülönítetten kell kezelni. 23. Az iskola jogállása, gazdálkodással összefüggő jogosítványok: önállóan működő és gazdálkodó, jogi személyiséggel rendelkező iskola. Költségvetését a fenntartó Összhang Művészeti, Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány, fogadja el, határozza meg, illetve ellenőrzi. Az állami normatívát/ az állami költségvetésből juttatott támogatást, (bérfinanszírozást, stb.) a fenntartó az iskola elszámolási számlájára utalja át a jogszabályi rendelkezések szerint. A művészeti iskola a naptári év végén a fenntartónak beszámolási kötelezettséggel tartozik. Ez az alapító okirat szeptember elsejétől hatályos. A fenntartói határozat száma: 1/2013. (04.29.) Az alapító okiratok száma, kelte a kezdetektől napjainkig: 1. Az 1991-ben keltezett első alapító okirat 2. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 71/1994 (III. 27.) sz. kelte: május 12. határozatával jóváhagyott alapító okirat november székhelymódosítás augusztus 25. a tiszasülyi telephely megszüntetésének engedélyezése július 12. a jászkiséri telephely megszüntetésének engedélyezése /2002. működési engedély módosítása, Alapító Okirat engedélyezési száma 6. Az iskola fenntartója szept. elsejétől az Összhang Művészeti, Tehetséggondozó Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány., melyre megyei főjegyző /2003. sz. határozata adta meg a működési engedélyt. 9

11 7. Az iskola nevének megváltoztatása szeptember 1-jétől: a megyei főjegyző /2004. sz. határozata és a /2004. sz. jogerősítő záradék. 8. Az intézmény névváltoztatása szeptember elsejétől Ádám Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézményről Ádám Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskolára (a normatív hozzájárulás jogcímei) /2005 számú főjegyzői határozat, /2005 számú jogerősítő záradék 9. Az Ádám Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola nevének, alapító okiratának módosítása, az Alapító okirat /2006 számon történő főjegyzői nyilvántartásba vétele és működési engedélye, illetve /2006 számú jogerősítő záradéka. 10. Az Ádám Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola és Szakiskola nevének (Ádám Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskoláról), alapító okiratának módosítása, főjegyzői nyilvántartásba vétele és működési engedélyéről szóló határozat száma /2006, a jogerősítő záradék száma / Az Ádám Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola és Szakiskola fenntartójának megváltozása, Összhang Művészeti, Tehetséggondozó Kiemelkedően Közhasznú Alapítványról Összhang Művészeti, Tehetséggondozó Kiemelkedően Közhasznú Alapítványra. (Módosító Alapító okirat főjegyzői nyilvántartásba vétele, illetve működési engedélye a /2006 számon és a /2006 számú jogerősítő határozat. 12. Az Ádám Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola és Szakiskola telephely bővítésének engedélyező főjegyzői határozatának száma /2007, a jogerősítő záradék száma / Az Ádám Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola és Szakiskola módosított alapító okiratának nyilvántartásba vétele és működési engedélye: határozat száma:1213-2/2008. Jogerősítő záradék: / Az Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított alapító okiratának nyilvántartásba vétele és működési engedélye: határozat száma 819-2, / Az Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratának nyilvántartásba vétele és működési engedélye határozatának száma: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, XI.-B-10/ /2012. Az alapító okirat rendelkezése szerint gazdálkodási szempontból az iskola önálló költségvetésű szerv. Feladata elsősorban az oktatás zavartalan működtetése. Éves költségvetés alapján gazdálkodik, amely az éves iskolai munkatervre épül. A költségvetést az érvényben lévő tervezési, gazdálkodási, pénzügyi szabályzatok alapján kell elkészíteni. A költségvetést a gazdasági vezető és az igazgató készíti el, melyet jóváhagyásra a fenntartó elé terjeszt. Intézményi jogkörök A fenntartó a normatívát illetve a térítési- és tandíj bevételt átutalja az intézmény bankszámlájára, mely összegből az intézmény biztosítja az éves költségvetése szerinti kiadásokat. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény igazgatója gyakorolja. A foglalkoztatással kapcsolatos adóbevallások, adatközlések aláírására az igazgató jogosult. A banki aláírásnál az igazgató az igazgatóhelyettessel, illetve az igazgató a gazdasági vezetővel, illetve az igazgató helyettes a gazdasági vezetővel együttesen ír alá. A feladat ellátást szolgáló vagyon Az iskola bérleményként használja a székhelyen és telephelyein lévő épületeket, eszközöket, berendezéseket, hosszú távú (bérleti), együttműködési szerződések szerint. A bérleményként használt vagyon felett az ingatlan tulajdonosa rendelkezik, illetve a bérleti szerződés megállapodásait betartva, - a használatba adott vagyon rendeltetésszerű használatáért az intézmény igazgatója a felelős. 10