óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk."

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: Készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Véleménynyilvánító: Herbán Ferenc Szabolcsné sk. nevelőtestület nevében aláírás Bálintné Békefi Lívia sk. szülői szervezet nevében aláírás Pozsonyiné Horváth Katalin sk. szakalkalmazottak nevében aláírás Óvodavezető a 3/2013. (H.) számú határozattal jóváhagyta: Szabóné Szóládi Tünde sk. óvodavezető ph. Fenntartói határozat száma: 15/2013 (11.21.)társulási tanácsi határozat Kecskés Gábor sk. fenntartó képviseletében ph. Hatályos: a kihirdetés napjától: 2013.november 25. A dokumentum jellege: Nyilvános Megtalálható: Az óvoda hirdetőtábláján Eredeti példány: 3 db Iktatószám: 138/2013/ó

2 Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 4. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 4. Bevezető 5. I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb- a szerv költségvetési szervként való működésből fakadó- szabályozások 8. II. rész Az óvoda köznevelési intézményként való működésére vonatkozó szabályok A működés rendje A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje A vezetők közötti feladatmegosztás, a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Az intézményvezető Az intézmény képviselőjeként történő eljárás rendje A kiadmányozás eljárásrendje Az óvodavezető helyettes A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje A pedagógusok munkaidejének kitöltése A nevelőmunkát közvetlenül segítő dolgozók közössége Az intézményvezető vagy intézményvezető helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje A vezetők és az óvodai szülői szervezet közötti kapcsolattartás formái A szülői szervezet és az intézményvezető közötti kapcsolattartási rendje A szülői szervezet részére biztosított jogok A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja Általános Iskola 47. 2

3 6.2. Az óvoda orvosával, védőnőjével Pedagógiai szakszolgálat Gyermekjóléti Szolgálattal, Családsegítő Szolgálattal, Gyámügyi Hivatallal Fenntartóval Gyermek programokat ajánló kulturális intézményekkel, szolgáltatókkal Ságvári Bölcsődés és Óvodás Gyermekekért Alapítvány kuratóriuma Egyházak és óvoda kapcsolata Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel Intézményi védő, óvó előírások Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok Gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok A nevelőmunka biztonságos feltételeinek megteremtése Óvó védő előírások, amelyeket a gyermekeknek meg kell tartani az óvodában való benntartózkodás során Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők Az ünnepek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Óvodai ünnepek Hagyományok Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek felé Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések Az Internetes nyilvánosságra vonatkozó feladatok Lobogózás szabályai 72. 3

4 16. A fakultatív hit és vallásoktatás feltételeinek biztosítása Hivatali titok megőrzése Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vezetői beosztást betöltők részére A telefonhasználat eljárásrendje A helyiségek használati rendje A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendje Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje Az iratkezelés szervezeti rendje 84. III. Záró rendelkezések 89. 4

5 Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. -ban foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvényvégrehajtásáról évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 5

6 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi XCIII. törvény A munkavédelemről 335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről évi LXVI. törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 44/2007. OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól Bevezető A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, valamint a végrehajtási rendeletében foglaltak érvényre juttatása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében a Ságvári Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde nevelőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő ot (továbbiakban SZMSZ) fogadta el. Az SZMSZ célja, hogy megállapítsa a Ságvári Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde működésének szabályait, a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok. A köznevelésről szóló évi CXC. törvény, valamint a végrehajtási rendeletében foglaltak: érvényre juttatása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása. 6

7 Az SZMSZ időbeli hatálya Az SZMSZ az intézményvezető jóváhagyásával lép hatályba a kihirdetés napján és határozatlan időre szól. Ezzel egy időben hatályát veszti a 2004-ben készült és a fenntartó által jóváhagyott SZMSZ. Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően. Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök A kihirdetés napja: 15. Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed: Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra. Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában. A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek). Az SZMSZ területi hatálya kiterjed: Az óvoda területére. Az óvoda által szervezett - a nevelési program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán kívüli programokra. Az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok, szabályzatok: Alapító okirat Pedagógiai Program Házirend 7

8 I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb- a szerv költségvetési szervként való működéséből fakadó- szabályozások 1. Intézmény neve: Ságvári Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 2. OM azonosító: Az intézmény székhelye: 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca A költségvetési szerv típusa: köznevelési intézmény, óvoda Önként vállalt közfeladata: 1 éves kortól bölcsődei ellátás biztosítása 5. Az alapító okirat kelte: június 21. Az alapító okirat azonosítója: Száma: 4/2013.(06.20.) számú tanácsi határozat 6. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma: A köznevelési intézmény alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 4. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott óvodai nevelés. Államháztartási szakágazati besorolása: óvodai nevelés Az alapfeladatok szakfeladatrend szerinti besorolása: óvodai nevelés, ellátás sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása korai fejlesztés, gondozás bölcsődei ellátás iskolai, intézményi étkeztetés munkahelyi étkeztetés szociális étkeztetés óvodai intézményi étkeztetés éttermi, mozgó vendéglátás 8

9 Sajátos nevelési igénylő gyermekek óvodai nevelésének jogszabályi alapja: 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igénylő gyermekek óvodai nevelésének irányelve kiadásáról A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 8. Az intézmény működési területe: Ságvár, Som, Nyim települések közigazgatási területe. Az intézmény Ságvár, Som, Nyim közigazgatási területén a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvényben meghatározott bejelentett lakóhellyel rendelkező óvodás korú gyermekek tekintetében kell biztosítani az óvodai ellátást. Szabad férőhely esetén az intézmény közigazgatási területén kívüli településekről is felvehet gyermeket. A bölcsődei ellátást Ságvár, Som, Nyim közigazgatási területén a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvényben meghatározott bejelentett lakóhellyel rendelkező 1-3 éves korú gyermekek tekintetében kell biztosítani. 9. A gazdálkodással összefüggő jogosítványok A költségvetési szerv jogállása: jogi személy, az alapító okirat rendelkezése szerint önállóan működő költségvetési szerv. Meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Ságvári közös Önkormányzati Hivatal látja el. 10. Az intézmény alapító irányító szerve, működtetője: Ságvár és környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 8654, Ságvár, Fő utca 16. 9

10 11. Az intézményi társulás alapításának éve: Az intézmény felügyeleti szerve: Ságvár és környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 8654, Ságvár, Fő utca Az intézmény fenntartó neve: Ságvár és környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 8654, Ságvár, Fő utca Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 15. Az intézmény nevelési funkciójával kapcsolatos előírások Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az alaptevékenység szerinti feladatok ellátását a évi CXC a nemzeti köznevelésről szóló törvény és végrehajtási rendeletei, és az Óvodai nevelés országos alapprogramja szerint elkészített pedagógiai program szabályozza. Az intézmény gyermekcsoportjainak száma: 3 óvodai csoport 1 bölcsődei csoport Az intézmény felvehető maximális gyermeklétszám: 102 fő - ebből óvodai férőhely: 90 fő - Bölcsődei férőhely: 12 fő Az óvoda szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével kapcsolatban minden olyan kérdésben dönt, melyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. A döntések előkészítésében, végrehajtásában részt vesznek a pedagógusok és szülők is. Az óvoda jogszabályban előírt nyilvántartást köteles vezetni a gyermekek és a felnőtt alkalmazottak adatairól. A nyilvántartott személyes és különleges adatok kezeléséről, továbbításáról, nyilvánosságra hozataláról az óvoda Adatkezelési Szabályzata rendelkezik. 10

11 16. Az intézményi feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jogosultság A közintézmény feladatainak ellátásához biztosított vagyon: - az ingatlan, 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 44. szám alatti 448 hrsz-ú ingatlan, mely Ságvár község Önkormányzatának tulajdona. Összes területe: 3819 m2, - valamint a mindenkori mérlegben kimutatott vagyontárgyak. Az intézmény épülete az önkormányzati törzsvagyon része, korlátozottan forgalomképes, így az intézmény nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékul felhasználni ezeket. 17. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások Az intézmény az irányító szerv által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról. A fenntartási, működési költségeket az évente összeállított, az irányító szerv által jóváhagyott elemi költségvetésben kell meghatározni. A költségvetés tervezésével, végrehajtásával és beszámolásával kapcsolatos feladatok végrehajtását a Ságvári közös Önkormányzati Hivatal valamint az óvoda között meglévő mindenkor hatályos Feladatátvállalási Megállapodás alapján kell elvégezni. Aláírási jogkör Az intézmény nevében kiadmányozási jogköre a vezetőnek van. Akadályoztatása esetén az azonnali intézkedést igénylő ügyiratokat a vezető - helyettes írja alá. Az intézmény hivatalos bélyegzőinek lenyomata: Hosszú bélyegző: Az óvoda neve, címe, ill. az adószáma Körbélyegző: Középen címer, körben az óvoda neve, címe 11

12 Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az óvodavezető és óvodavezető-helyettes minden ügyben, az élelmezésvezető, a szakácsok a munkaköri leírásukban szereplő ügyekben. 18. A költségvetési szerv szervezeti felépítése, struktúrája A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, hogy az intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően magas színvonalon láthassa el. A munkavégzés, a racionális és gazdaságos működtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembe vételével alakítottuk ki a szervezeti egységeket. Az óvodát az óvodavezető irányítja, magasabb vezető beosztású közalkalmazott. Munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az óvoda belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik, visszavonásig érvényes. Feladatait a vezető helyettes közreműködésével látja el. Munkaköri leírását a fenntartó készíti el. Intézményen belül megtalálható: alá - és fölérendeltség azonos szinten belül mellérendeltség Az óvodán belül alá- és fölérendelt viszonyban működnek az egyes vezetői szintekhez tartozó: vezetők, illetve vezetőkhöz tartozó beosztottak. Az azonos vezetői szinthez tartozó munkakörök között mellérendeltségi viszony van. A szerv szervezeti felépítéséből-struktúrájából adódó alá- és fölérendeltségi viszony jelzi az egyes egységek közötti kölcsönös együttműködési kötelezettséget is. A dolgozók, középvezető, és magasabb vezető közötti szakmai együttműködésre vonatkozó előírásokat a munkaköri leírásnak kell tartalmaznia. A szervezeti egység engedélyezett létszáma augusztus 31.-ig: 12

13 Nevelőtestület: 7 fő A nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak: 3 fő Bölcsőde szakmai vezető, kisgyermeknevelő: 2 fő Bölcsőde technikai személyzet: 1 fő Pedagógiai asszisztens: 1 fő Élelmezésvezető: 1 fő Szakács: 2 fő Egyéb technikai személyzet: 1 fő szeptember 01.-őıl az óvodában évi CXC törvény számú melléklete és a mindenkori önkormányzati költségvetési rendelet alapján. A konyha szervezeti egysége Az intézmény saját konyhát működtet. A konyha szervezeti egységének vezetője az élelmezésvezető, a hozzá tartozó szervezeti egység engedélyezett létszáma 3 fő. A konyha szervezeti egységének feladata a bölcsődés és óvodás gyermekek, tanulók, dolgozók és az étkezést igénybe vevő külsős személyek számára az étkeztetés biztosítása, a konyhai szolgáltatásunkat igénybe vevő szociális étkezők számára az étkezés biztosítása. Feladata továbbá az étlap összeállítása, a havi elszámolások lebonyolítása, az élelmiszer-szállítási szerződések előkészítése, az élelmezési program, létszám naprakész vezetése. Az élelmezési nyersanyagnormát a fenntartó állapítja meg. Az étkezési díjat az étkezési nyersanyag-norma alapul vételével a jogszabályok és a fenntartó határozata rögzíti. Az élelmezésvezető a következő ügykörökben járhat el a költségvetési szerv képviselőjeként: a konyha szervezeti egység munkájának szervezése, a szállítókkal történő kapcsolattartás, a szállított áru megrendelése és átvétele, a konyhai hulladék elszállításának megszervezése, a közegészségügyi feltételek biztosítása. 13

14 Szervezeti felépítés Óvodavezető Bölcsődei szakmai vezető Óvodavezető - helyettes Élelmezésvezető bölcsődei dajkatakarító kisgyermek nevelő dajkák óvónők pedagógiai asszisztens kézilány szakácsok 14

15 18.1. Az egyes munkakörökhöz tartozó feladatok és hatáskörök A munkáltatói jogok gyakorlása: Az óvodavezető felett a munkáltatói jogokat az irányító szerv, míg az egyéb munkáltatói jogokat az irányító szerv vezetője, a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja. Az intézményben a munkáltatói jogokat az óvodavezető gyakorolja. A foglalkoztatottak engedélyezett létszáma az irányító szerv által jóváhagyott költségvetési rendeletben kerül meghatározásra. A foglalkoztatottak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII törvényt kell alkalmazni. A költségvetési szerv vezetője a évi CXC törvény 69. (1) bek. meghatározottakon túl felel: az intézményi vagyon rendeltetésszerű használatáért az alapító okiratban előírt követelmények megfelelő ellátásáért a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, valamint annak teljességéért és hitelességéért a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért A munkakörökhöz tartózó feladat - és hatáskörök Az egyes munkakörökhöz tartozó feladat - és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a kapcsolódó felelősségi szabályokat az egyes munkakörök általános munkaköri leírásait a személyre szóló munkaköri leírások tartalmazzák. (lsd. melléklet) A helyettesítés rendjét a vezető munkakörökre jelen szabályzat, míg más munkakörök esetében a részletes helyettesítés rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák. 15

16 A munkaköri leírás tartalmazza A munkahely a munkavállaló, a munkakör megnevezését A munkaidő a közvetlen felettes meghatározását A munkavállaló tevékenységének körét, feladatait, hatás és jogkörét Az alkalmazotti tagságra vonatkozó feladatokat, szabályokat, jogokat A munkaköre szerinti ellenőrzését A munkaköre szerinti alap és specifikus elvárásokat Az óvoda alapdokumentumai, az óvoda éves munkaterve szerinti feladatok ellátásához specifikus munkaköri leírások kerülnek átadásra a megbízott alkalmazottak felé határozott, vagy határozatlan idejű megbízás mellett. Gyermekvédelmi felelős tűz- és munkavédelmi felelős belső szakmai könyvtáros Pedagógiai Szakszolgálattal és Szakértői Bizottsággal kapcsolattartó A munkaköri leírás minták a Szervezeti és működési szabályzat mellékletét képezik. 19. A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszámmal kapcsolatos adatok: Az intézmény számlaszáma: a számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank a számlavezető pénzintézet címe: 8600, Siófok a költségvetési szerv adószáma:

17 20. Belső kontroll rendszer Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az intézmény vezetője a felelős. A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az intézményben folyó: szakmai tevékenységgel összefüggő és gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat. Az ellenőrzések ellenőrzési terv alapján történnek, melyet az intézmény éves munkaterve tartalmaz. A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, mely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa az alábbi célokat: a tevékenységeket, műveleteket szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség) összhangban hajtsa végre, teljesítse az elszámolási kötelezettségeket, megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásnak, megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől, és a nem rendeltetésszerű használattól A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja egyrészt az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése, másrészt a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása. A belső ellenőrzés általános elvi követelményei: Biztosítsa az intézmény felelős vezetői számára az információt az intézményben folyó nevelő - oktató munka tartalmáról és annak színvonaláról. 17

18 Az ellenőrzés során előtérbe kell, hogy kerüljön a támasznyújtás, segítségnyújtás, együttgondolkodás, ösztönzés. Segítse a vezetői irányítást, a döntések előkészítését és megalapozását, biztosítsa az intézmény törvényes, belső utasításokban előírt pedagógiai működését. Fogja át a pedagógiai munka egészét. Biztosítsa az óvoda pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, az országos óvodai program, valamint a pedagógiai program szerint előírt) működését. Segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását. Támogassa a mintaadó kezdeményezéseket, mutasson rá a tévedésekre, hiányosságokra. A szülői közösség, észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az intézmény valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai módszer megtalálását. Támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes végrehajtását, megtartását. Az óvodavezetőség számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson az óvodapedagógusok munkavégzéséről. Szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelőmunkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. Hatékonyan működjön a megelőző szerepe. Az ellenőrzés kiterjed: munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minőségére, a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre, a működési feltételek vizsgálatára. Az ellenőrzés fajtái: tervszerű, előre egyezetett szempontok szerint, 18

19 spontán, alkalomszerűen, - a problémák feltárása, megoldása érdekében, - napi felkészültség mérése érdekében. Kiemelt szempontok a nevelőmunka belső ellenőrzése során a pedagógusok és a nevelőmunkát segítő alkalmazottak munkafegyelme. a nevelőmunkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, a terem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, az óvónő-gyermek, dajka- gyermek kapcsolata, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása, a nevelőmunka színvonala, eredményessége a tanulási folyamatok a foglalkozások szervezése előzetes felkészülés, tervezés, felépítés és szervezés az alkalmazott módszerek, a gyermekek tevékenysége és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása az eredményesség vizsgálata, a pedagógiai program követelményeinek teljesítése, a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módja, minősége a gyermekek fejlődésének nyomon követése, értékelése, fejlesztése. Az egyes nevelési évekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az óvodai munkaterv részét képező belső ellenőrzési terv határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az óvodavezető a felelős. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az óvoda vezetője dönt. Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: 19

20 az óvoda vezetője a szakmai munkaközösség Nevelési évenként egy alkalommal, minden alkalmazott ellenőrzésére, értékelésére sor kerül. Az ellenőrzés tapasztalatairól a vezető feljegyzést készít, amelyet ismertet az óvodapedagógussal, és a nevelő munkát segítő alkalmazottal. A pedagógusok értékelése a nevelőtestület által elfogadott pedagógus értékelési rend szerint folyik. A nevelési év záró értekezletén az óvodavezető értékeli a pedagógiai munka belső ellenőrzésének eredményeit. Ismerteti a nevelőtestülettel az ellenőrzés általános tapasztalatait, megfogalmazza az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. Az óvodavezető által megfogalmazott általános tapasztalatok eredményeit fejlesztési célzattal felhasználva készíti el az óvoda következő évi munkatervét. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái: szóbeli beszámoltatás, írásbeli beszámoltatás, értekezletekre való felkészülés dokumentációk ellenőrzése értekezleteken való aktivitás, csoportlátogatás, speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok A gazdálkodással kapcsolatos belső ellenőrzés rendje Az intézményben függetlenített belső ellenőr nincs, így a feladatot a fenntartó belső ellenőre és az általa megbízott személy látja el. Az intézményben a belső ellenőrzés a hatályos 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megfelelően történik. 20

21 A belső ellenőrzés célja, hogy: biztosítsa az óvoda vezetője számára a megfelelő mennyiségű és minőségű információt a törvényes működéshez, különös tekintettel a gazdálkodásra, és a pénzügyi tevékenységre, feltárja a gazdasági követelményektől való eltérést, szabálytalanságot, hiányosságot, mulasztást, megszilárdítsa a belső rendet, fegyelmet, vizsgálja az intézményi vagyon védelmét, a takarékosság érvényesítését, a leltározás, selejtezés végrehajtásának megfelelőségét. Az óvoda kialakította gazdálkodásának folyamatára és sajátosságaira tekintettel azokat az eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek alapján a feladatok ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodását biztosítja. A belső ellenőrzés magába foglalja az: előzetes folyamatba épített és utólagos ellenőrzést. A belső ellenőrzés alapdokumentumok: gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok Belső ellenőrzésre jogosultak: óvodavezető óvodavezető-helyettes, Az ellenőrzéssel kapcsolatos konkrét feladataikat a munkaköri leírás tartalmazza. A belső ellenőrzés ütemterv alapján történik. Az ellenőrzés eredményéről az érintettet tájékoztatni kell: 21

22 kedvező tapasztalatok elismerés, feltárt hiányosságok megszüntetésre vonatkozó intézkedés felelősségre vonás megelőzés feltételeinek biztosítása. II. rész Az óvoda köznevelési intézményként való működésére vonatkozó szabályok 1. A működés rendje A nyitva tartás rendje Az óvoda hétfőtől péntekig ötnapos munkarenddel működik. Eltérő az intézményi munkarend, a gyermekek fogadásának rendje abban az esetben, ha a nemzeti ünnepek miatt az általános munkarend, a munkaszüneti napok rendje is eltérően alakul. Az óvoda üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári és téli zárva tartás alatt szünetel. Az intézmény: nyári zárva tartásának időpontjáról legkésőbb február 15-ig zárva tartásának téli időpontjáról november 15-ig a szülőket tájékoztatjuk. A nevelés nélküli munkanapokon biztosított ügyeleti ellátásra vonatkozó szülői igényeket írásban - a zárva tartás előtt 7 nappal a csoportok óvónőinek kell összegyűjtenie és továbbítani az óvoda vezetője felé. A nyári zárva tartás ideje alatt a fenntartó által megállapított minden hét hétfői napján 8-12 óráig a hivatalos ügyek intézésére ügyeletet kell tartani. Az ügyeleti beosztást a szabadságok figyelembevételével az óvodavezető készíti el. Adott nevelési évre a nyitva tartási időt a fenntartó határozza meg (szülői igény alapján). 22

23 A 2013/2014-es nevelési évben a nyitvatartási idő: 6,30 órától 17,00 óráig Az óvoda vezetőjével történt előzetes egyeztetés, engedélyezés alapján ettől eltérő időben (rendezvény, szülő értekezlet, fogadó óra) is. Az ügyelet reggel 6,30 7,00 -ig, ill. délután 16,30 17,00 óráig. Az óvodát reggel a munkarend szerint 6,30 órára érkező délelőttös óvónő nyitja és délután a munkarend szerinti délutános dajka zárja be 17,30 órakor. A személyre szóló munkaidő beosztás az adott nevelési évre szóló munkaterv melléklete. Az alkalmazottak munkaidő nyilvántartásának dokumentálását a mindenkori jelenléti ív napi aláírása biztosítja. Az óvodai nevelési év rendjét az óvodai munkaterv határozza meg. Az óvodai nevelési év rendjében meg kell határozni: a nevelés nélküli munkanapok időpontját és felhasználását a szünetek időtartamát a nemzeti és óvodai ünnepek megünneplésének időpontját az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett időpontját. A nevelés nélküli munkanapok, valamint az ünnepek időpontjáról az első szülői értekezleten tájékoztatást kell adni, valamint minden csoport faliújságján szeptemberben ki kell függeszteni, valamint a KIR rendszer közzétételi listájában meg kell jeleníteni. A megvalósulás ellenőrzéséért az óvodavezető helyettes a felelős. 2. A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje Az óvoda zavartalan működéséhez biztosítani kell a vezetői feladatok folyamatos ellátását. Az intézmény vezetője vagy helyettese közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia abban az időszakban, amikor nevelési idő van. Ezért az óvodavezető vagy helyettese közül 23