Bianco példa egy községi önkormányzati közművelődési rendeletalkotás lehetséges megoldására. (Készítő: TMÁMK)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bianco példa egy községi önkormányzati közművelődési rendeletalkotás lehetséges megoldására. (Készítő: TMÁMK)"

Átírás

1 Bianco példa egy községi önkormányzati közművelődési rendeletalkotás lehetséges megoldására (Készítő: TMÁMK) Község Önkormányzatának./2010. (...) számú önkormányzati rendelete a községi közművelődési feladatok ellátásáról.. Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10.. a.) pontjában, valamint a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 77. -ban foglalt felhatalmazás alapján (A rendelet kötelező volta levezethető a törvényi helyből, de megalkotásának ennél lényegesebb indoka lehet, hogy számos közművelődési pályázati kiírás ennek meglétéhez köti a részvételi jogosultságot.) közművelődési feladatairól, azok intézményi és intézményen kívüli szervezeti keretéről, (célszerű a későbbiekben megjelölni a feladat részeseként az intézményen kívüli azon szervezeteket egyesületeket, alapítványokat is, amelyeknek az ellátásban további szerepe van) költségvetési támogatásáról, valamint a szolgáltatások díjköteles és díjmentességi köréről az alábbi rendeletet alkotja. 1.. A rendelet hatálya a község közigazgatási területén folytatott közművelődési tevékenységre és az azokban résztvevő személyekre, valamint a i lakosok és szervezetek által..n kívül folytatott (Célszerű a községet népszerűsítő, településen túli szereplésekre is gondolni.) közművelődési tevékenységre terjed ki. 2.. A rendelet célja és az ebből következő helyi feladatok: (Az alábbiakban lehetséges célok következnek példaszerűen, ezek csökkenthetőek vagy bővíthetőek tetszés szerint.) (1) a település hagyományainak ápolása - a helytörténeti, honismereti tevékenység fejlesztése keretében, - népművészeti és hagyományőrző közösségek életre hívásával és működtetésével, - a helyi társadalom kiemelkedő közösségei és személyiségei közművelődési szerepének növelése által, - a helyi értékek védelmének és ápolásának biztosításával, - alapítványok, egyesületek támogatásával, - elismerések ösztönző hatása révén; (2) a településen értékteremtő tevékenységek fejlesztése - öntevékeny körök és csoportok keretében, - kiemelkedő tehetségű helyi alkotók támogatásával; (3) az európai, az összmagyar, a helyi térségi és a saját községi kulturális értékek közvetítése és továbbadása

2 - iskolán kívüli és felnőttoktatási keretekben, - rendezvények, kiállítások, találkozók, bemutatók keretében, - különösen állami, egyházi és egyéb helyi ünnepi és kiemelkedő alkalmakhoz kapcsoltan; (4) a település természeti, környezeti, történelmi, kulturális és közösségi értékeinek közismertté tétele - a település határain kívüli bemutatkozások során, - a településre irányuló kulturális turizmus fejlesztésével; (5) rekreációs, szabadidős, szórakozási és közösségi lehetőségek megteremtése - kiemelten az ifjúság számára, - kiemelten az időskorúak számára, - kiemelten a munkahellyel nem rendelkező aktív korúak számára. 3. A feladatok ellátásának szervezeti keretei: (1) Az Önkormányzat a fenti feladatok hatékony megvalósítása érdekében intézmény(eke)t alapít és működtet. Ez(ek): - a művelődési ház (és pl. ezen belül a mozi), - a könyvtár (és pl. ezen belül a teleház), - a közösségi ház, - a tájház (vagy falumúzeum, helyi gyűjtemény). (A felsorolás és megnevezés tetszés szerint alakítható. Lehetőség van többfunkciós, összevont intézményi formákra is: pl. ÁMK.) (2) Az Önkormányzat szükség szerint lehetővé teszi egyéb intézményei tárgyi és személyi feltételrendszerének kulturális célú kiaknázását. Ezek: - az óvoda, - az általános iskola, - a sportcsarnok, - a polgármesteri hivatal. (Amennyiben a helyi adottságok ezt egyáltalán megengedik, a felsorolás és megnevezés itt is tetszés szerint alakítható.) (3) Az Önkormányzat elfogadja egyéb szervezetek feltételrendszerének használati lehetőségét azok felajánlása esetén. Ezek: Például a templomépületek Például szociális intézmények közösségi terei Például gazdasági szervezetek megfelelő helyiségei (4) Az Önkormányzat együttműködik a községben bejegyzett kulturális, szabadidős és közösségi célú civil szervezetekkel (egyesületekkel és alapítványokkal), és amennyiben az együttműködő szervezetek száma eléri a kettőt, akkor az Önkormányzat jegyzőjének közreműködésével létrehozza és működésében segíti a Községi Közművelődési Tanácsot, amely az Önkormányzatot segíti a helyi közművelődési igények összegyűjtésében, megfogalmazásában, rangsorolásában, illetve a helyi állampolgárok érdekeit érvényesítve kontrollálja ezen rendelete végrehajtásában. (1997. évi CXL. törvény 82. ) 4. A feladatok ellátásának finanszírozási formái:

3 (1) Az Önkormányzat az ezen rendelete 3. (1) bekezdése szerinti intézményei tárgyi és személyi feltételeinek, valamint folyamatos működésének pénzügyi fedezetét saját költségvetése részeként biztosítja - a központi közművelődési normatív támogatás, valamint - saját egyéb önkormányzati bevételei terhére. (2) Ezen intézményeiben a közösségi terek kulturális célú használatát - térítésmentesen biztosítja esetben.. számára, - részbeni térítés mellett biztosítja. esetben.. számára, - teljes költségtérítés ellenében biztosítja esetben. számára, - nyereséget képző szolgáltatói díjért biztosítja esetben.. számára. (3) A 4. (2) bekezdése szerinti térítések és díjak mértékét az Önkormányzat költségvetési rendelete mellékletében évente határozza meg. 4) A nem kulturális (pl. kereskedelmi célú) igénybevétel esetén a Polgármesteri Hivatal jogosult eseti piaci árképzéssel megállapítani a bérbeadási díjat, amely nem lehet kevesebb az az évi nyereséget képző szolgáltatói díj megállapított mértékénél. 5. (1) Az Önkormányzat az intézmények fenntartásán túl közművelődési feladatainak végrehajtását az együttműködő egyéb szervezetek támogatásán keresztül is finanszírozza. (2) Az 5. (1) bekezdés szerinti finanszírozás céljából mindenkori költségvetési rendeletében pénzügyi lehetőségei szerinti közművelődési támogatási keretet különít el, és az ebből való részesedésre meghívásos pályázatot ír ki az együttműködő szervezetek számára. (3) Az Önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében pénzügyi lehetőségei szerinti elkülönített keretet állapít meg továbbá a tárgyévben rendezendő ünnepségek és helyi nagyrendezvények finanszírozására. 6. A feladatok ellátásában közreműködő személyek és szervezetek elismerési formái: (1) A közművelődési feladatok ellátásában közreműködő és kiemelkedő érdemeket szerző személyek és szervezetek elismerésére az Önkormányzat külön rendeletben kitüntetéseket és díjakat alapít. (2) A helyi kultúra területén kiemelkedő tehetségnek bizonyuló személyek számára az Önkormányzat költségvetési rendeletében szükség esetén ösztöndíj-keretet állapíthat meg, amelynek igénybevételi módját ugyanott szabályozza. 7. Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és visszavonásáig érvényes. A fentiek szerint közölt minta nagyobb városi vagy nagyközségi rangú települések esetében is alkalmazható, értelemszerűen az itteninél bővebb lehetőségek számbavételével és azok esetleges külön szakaszban való egyedi szabályozásával. Intézményünk, a Tolna Megyei Általános Művelődési Központ Tolna megye valamennyi önkormányzata számára készséggel nyújt a rendelet- és egyéb dokumentum-készítéssel kapcsolatos módszertani segítséget.

4 A Pest Megyei Közművelődési Intézet által szabad felhasználásra összeállított közművelődési szakigazgatási segédanyagok Intézménytársunk mind a közművelődési rendelet készítéséhez, mind az egyéb szabályzatok és alapdokumentumok összeállításához segédanyagokat állított össze a fenntartók és az intézményvezetők számára. Ezek elérhetőek a honlapon, ahol az anyagok megnyitásához azonban regisztrálnia kell magát az érdeklődőnek, ami viszont ingyenes és gyorsan zajlik. Az anyagok elsősorban Pest megye és csak másodsorban az ország összes érintettje részére szolgálnak. Tekintettel arra, hogy a Pest megyei települések zöme főleg a fővárosi agglomerációban található, és a hálózat főleg kisvárosokból és nagyközségekből tevődik össze, az anyagok az ottani adottságokra összpontosítanak. Ezért Tolna megyei használatuk során fokozott kritikai szemlélettel és kellő átszabással alkalmazhatóak csak. Ugyanakkor feltétlenül megtestesítenek egy olyan szabályozási szemléletet, amelyet jó szívvel ajánlunk figyelembe. A segédanyagok jegyzéke: I. 1. Szempontok a helyi közművelődési rendelethez 2. A helyi közművelődési rendelet tartalmi követelményei 3. Az önkormányzatok közművelődési szakmai feladatellátásának szabályozása során alkalmazandó jogszabályok II. 4. Alapító okirat mintája 5. Szervezeti és működési szabályzat mintája 6. Községi/nagyközségi közösségi színtér használati szabályzata III. 7. Megállapodás a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 8. A pályázat útján betöltendő munkakörökről és a pályázat lebonyolításáról szóló szabályzat 9. Gyakornoki szabályzat 10. Esélyegyenlőségi szabályzat 11. Továbbképzési és beiskolázási terv Rendezvényszervezési szabályzat 12. Illetményelőleg szabályzat 13. Munkaruházati szabályzat 14. Iratkezelési és kiadmányozási szabályzat 15. Bélyegző használatáról szóló szabályzat 16. Kulcsnyilvántartás 17. Házirend IV. 18. Pénzkezelési szabályzat (önállóan működő intézmény) 19. Pénzkezelési szabályzat (önállóan működő és gazdálkodó intézmény)

5 20. Kötelezettségvállalás, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés rendjéről szóló szabályzat (önállóan működő intézmény) 21. Kötelezettségvállalás, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés rendjéről szóló szabályzat (önállóan működő és gazdálkodó intézmény) 22. Leltárkészítési, leltározási és selejtezési szabályzat (önállóan működő intézmény) 23. Leltárkészítési, leltározási és selejtezési szabályzat (önállóan működő és gazdálkodó intézmény) 24. Számviteli politika (csak önállóan működő és gazdálkodó intézményeknek) 25. Eszköz-forrás értékelés (csak önállóan működő és gazdálkodó intézményeknek) 26. Az infrastruktúra-használat szabályozása 27. Önköltség-számítási szabályzat 28. Az eseti bevételek költségmegoszlásának szabályozása V. 29. Belső ellenőrzési kézikönyv 30. FEUVE 31. Ellenőrzési nyomvonal (csak önállóan működő intézmény számára) 32. Kockázatkezelési eljárási rend 33. Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje VI. 34. Hogyan készítsünk intézményi beszámolót és munkatervet 35. Hogyan írjunk igazgatói pályázatot? VII. VIII. 36. Hogyan pályázzunk az NKA szakmai kollégiumaihoz? IX. 37. A Közművelődési Minőség Díj adományozásáról 38. Tűz- és munkavédelmi szabályzat 39. Munkaköri leírások X. XI.