SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyási záradékok 1/ A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület a május 16-án megtartott rendkívüli értekezletén megvitatta és elfogadta. Budapest, május 16. /Bulyáki Gyöngyi/ igazgató 2/ A Penta Akadémia Alapítvány a május 23-án megtartott Kuratóriumi ülésén a Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyta. Budapest, május 23. /Szabados Zsuzsa/ a Kuratórium elnöke Budapest, május 23.

2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ célja, feladata, jogszabályi alapja Az SZMSZ létrehozásának jogszabályi alapjai Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, megtekintése Az intézmény alapító okirata, feladatai Az intézmény gazdálkodásának jellemzői Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény vezetője Az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény vezetősége A pedagógiai munka ellenőrzése Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje Az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetére Az intézmény munkarendje Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje Munkaköri leírás-minták A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama Az osztályozó vizsga rendje, nyelvvizsga miatti kedvezmények Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje A dohányzással kapcsolatos előírások A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok A mindennapos testnevelés szervezése A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások

3 7. Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségei Az intézmény nevelőtestülete A nevelőtestület értekezletei, osztályértekezletei A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szempontjai Az intézményi közösségek és a kapcsolattartás formái és rendje I. Közösségek I.1 Az iskolaközösség I.2 A munkavállalói közösség I.3 Az intézményi tanács I.4. Tagintézmények I.5 A diákönkormányzat I.6 Az osztályközösségek I.7 A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái I.8 A külső kapcsolatok rendszere és formája II. Kapcsolattartás A kapcsolattartás a közösségekkel: II.1.) Intézményvezető, tagintézmény-vezető, igazgatóhelyettesek, tagintézményvezető, munkaközösségek és diáktanács kapcsolattartása: II.2.) Intézményvezető iskolai közösséggel: II.3.) Intézményvezető nevelőtestülettel: II.4.) Intézményvezető - tanulóközösséggel: II.5.) Nevelők a szülők közösségével: II.6.) Nevelők és tanulók: II.7.) Iskolavezetés Diáktanács Nevelőtestület: A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok A tanulói hiányzás igazolása Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények A tanulói késések kezelési rendje Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése A tanuló által elkészített dologért járó díjazás A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai Az iskolai könyvtár működési szabályzata A könyvtár működésének célja, a működés feltételei Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai

4 10.3 A könyvtár működésével kapcsolatos szabályok Ünnepélyek, megemlékezések rendje Nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására,továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések Mellékletek sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez sz. melléklet: Adatkezelési szabályzat Záró rendelkezések

5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az SZMSZ célja, feladata, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az SZMSZ határozza meg. Elkészítése a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. -ában foglalt felhatalmazás alapján történik. Az SZMSZ határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, és a működésre vonatkozó olyan rendelkezéseket, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörébe. Az SZMSZ a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. 1.2 Az SZMSZ létrehozásának jogszabályi alapjai évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi I. törvény a munka törvénykönyvéről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről CXCV. törvény az államháztartásról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi XCIII. törvény a munkavédelemről évi XCIII. törvény az illetékekről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról 243/2003 (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, és alkalmazásáról 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, és alkalmazásáról 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról 28/2000. (IX.21) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 5

6 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 1.3 Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, megtekintése Jelen SZMSZ-t a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más érdeklődők, megtekinthetik az igazgatói irodában munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján is. Ezt az SZMSZ-t az intézmény tantestülete március 26-i tantestületi értekezletén hozott határozatával fogadta el. Az SZMSZ-t a fenntartó március 28. napján történt Kuratóriumi ülésén ellenőrizte és egyetértett vele. Az SZMSZ és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, tanulójára nézve kötelező érvényű - beleértve a felnőttoktatásban részt vevőket is illetve azokat is, akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, részt vesznek a feladatok megvalósításában, és igénybe veszik az intézmény helyiségeit, létesítményeit. Az SZMSZ az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba és határozatlan időre szól, amennyiben módosítását a nevelőtestület vagy a fenntartó nem kezdeményezi. 6

7 2. AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA, FELADATAI /A többször módosított alapító okirat a május 23-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: napjától/ 1. Az intézmény neve Egyedi név: Hivatalos név: Rövidített név: 2. Székhelye 1051 Budapest, Sas utca 25. Magyar Üzletemberképző Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola MUA SZKI 3. Tagintézményei /telephelyek/: Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola Pécsi Tagintézménye 7622 Pécs, Czinderi utca 6. Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola Kaposvári Tagintézménye 7400 Kaposvár, Rákóczi tér 12/a. 4. Az intézmény alapításának éve: Alapító okiratának kelte: Nyilvántartásba vételének dátuma: május Az intézmény OM azonosító száma: Az intézmény típusa: szakközépiskola, kizárólag szakképzési évfolyammal 7. Az intézmény alapítója és székhelye Magyar Üzletemberképző Iskolamodell Alapítvány 1149 Budapest, Angol u Fenntartója és székhelye PENTA AKADÉMIA ALAPÍTVÁNY 7100 Szekszárd, Arany János u Fenntartó levelezési címe: 1051 Budapest, Sas u Az intézmény felügyeleti szervei -Az intézmény szakmai és törvényességi felügyeletét a fenntartói irányítás keretében - a fenntartó Kuratóriuma látja el. -A fenntartói tevékenység törvényességi felügyeletét az alábbi szervek végzik A Budapesti Székhelyen: Budapest Főváros Kormányhivatala A Pécsi Tagintézménynél: Baranya Megyei Kormányhivatal A Kaposvári Tagintézménynél: Somogy Megyei Kormányhivatal 10. Jogállása: jogi személy 11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében 12. Az intézmény munkarendje: Nappali, esti 13. Az intézmény alapfeladatai: szakközépiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás 14. Az intézmény tevékenységei a) Alaptevékenységei: 1. A Budapesti Székhelyen TEÁOR szám szerinti besorolása: 7

8 85.32 Szakmai középfokú oktatás, felső középfokú szakképesítés nappali és esti munkarend szerint - Szakközépiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás keretében - érettségire épülő oktatás kizárólag szakképzési évfolyammal (1/13, 2/14 évfolyamon): - OKJ szerinti besorolás OKJ szám Szakképesítés megnevezése Képzés ideje Évfolyam Munkarend Gyakorló ápoló 2 év 2 évfolyamos (1/13, 2/14) nappali és esti Felső szintű, nem felsőfokú oktatás, emeltszint szakképesítés nappali és esti munkarend szerint - Szakközépiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás keretében - érettségire épülő oktatás kizárólag szakképzési évfolyammal (1/13, 2/14 évfolyamon): OKJ szerinti besorolás OKJ szám Szakképesítés megnevezése Képzés ideje Évfolyam Munkarend Kereskedő 2 év 2 évfolyamos (1/13, 2/14) nappali és esti Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) 2 év 2 évfolyamos (1/13, 2/14) nappali és esti Pénzügyi-számviteli ügyintéző 2 év 2 évfolyamos (1/13, 2/14) nappali és esti Vállalkozási és bérügyintéző 2 év 2 évfolyamos (1/13, 2/14) nappali és esti Logisztikai ügyintéző 2 év 2 évfolyamos (1/13, 2/14) nappali és esti Irodai asszisztens 2 év 2 évfolyamos (1/13, 2/14) nappali és esti Ügyviteli titkár 2 év 2 évfolyamos (1/13, 2/14) nappali és esti Informatikai rendszergazda 2 év 2 évfolyamos (1/13, 2/14) nappali és esti Idegenvezető 2 év 2 évfolyamos (1/13, 2/14) nappali és esti Turisztikai szervező, értékesítő 2 év 2 évfolyamos (1/13, 2/14) nappali és esti Felső szintű, nem felsőfokú oktatás, emeltszint szakképesítés-ráépüélés nappali és esti munkarend szerint - Szakközépiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás keretében - érettségire épülő oktatás kizárólag szakképzési évfolyammal (1/13, 2/14 évfolyamon). OKJ szerinti besorolás OKJ szám Szakképesítés megnevezése Képzés ideje Évfolyam Munkarend Ápoló 1 év 1 évfolyamos (3/15) nappali és esti Felső szintű, nem felsőfokú oktatás nappali és esti munkarend szerint - Szakközépiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás - érettségire épülő oktatás kizárólag szakképzési évfolyammal (1/13, 2/14 évfolyamon), iskolarendszerű felsőfokú szakképzés a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karával közösen kifutó rendszerben. OH határozat száma: OH-FHF/763-8/2008. OKJ szerinti besorolás OKJ szám Szakképesítés megnevezése Képzés ideje Évfolyam Munkarend Jogi asszisztens 2 év 2 évfolyamos (1/13, 2/14) nappali és esti Felső szintű, nem felsőfokú oktatás nappali és esti munkarend szerint - Szakközépiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás - érettségire épülő oktatás kizárólag szakképzési évfolyammal (1/13, 2/14 évfolyamon), iskolarendszerű felsőfokú szakképzés a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolával közösen kifutó rendszerben. OH határozat száma: OH-FIF/582-4/2011.; OH-FIF/611-4/2011. OKJ szerinti besorolás OKJ szám Szakképesítés megnevezése Képzés ideje Évfolyam Munkarend Reklámszervező szakmenedzser 2 év 2 évfolyamos (1/13, 2/14) nappali és esti Kereskedelmi szakmenedzser 2 év 2 évfolyamos (1/13, 2/14) nappali és esti Idegenforgalmi szakmenedzser 2 év 2 évfolyamos (1/13, 2/14) nappali és esti 8

9 85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás nappali és esti munkarend szerint - Szakközépiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás - érettségire épülő oktatás kizárólag szakképzési évfolyammal (1/13, 2/14 évfolyamon), iskolarendszerű felsőfokú szakképzés a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karával közösen kifutó rendszerben. OH határozat száma: OH-FHF/ /2009. OKJ szerinti besorolás OKJ szám Szakképesítés megnevezése Képzés ideje Évfolyam Munkarend Banki szakügyintéző 2 év 2 évfolyamos (1/13, 2/14) nappali és esti Pénzügyi szakügyintéző 2 év 2 évfolyamos (1/13, 2/14) nappali és esti Felső szintű, nem felsőfokú oktatás nappali és esti munkarend szerint - Szakközépiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás - érettségire épülő oktatás kizárólag szakképzési évfolyammal (1/13, 2/14 évfolyamon), iskolarendszerű felsőfokú szakképzés a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karával közösen kifutó rendszerben. OH határozat száma: OH-FHF/1987-5/2009. OKJ szerinti besorolás OKJ szám Szakképesítés megnevezése Képzés ideje Évfolyam Munkarend Web-programozó 2 év 2 évfolyamos (1/13, 2/14) nappali és esti 2. Telephelyek tevékenységei 2.1. Pécsi Tagintézménynél TEÁOR szám szerinti besorolása: Felső szintű, nem felsőfokú oktatás, emeltszint szakképesítés nappali és esti munkarend szerint - Szakközépiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás keretében - érettségire épülő oktatás kizárólag szakképzési évfolyammal (1/13, 2/14 évfolyamon): OKJ szerinti besorolás OKJ szám Szakképesítés megnevezése Képzés ideje Évfolya Munkarend Kereskedő 2 év 2 évfolyamos (1/13, 2/14) nappali és esti Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) 2 év 2 évfolyamos (1/13, 2/14) nappali és esti Pénzügyi-számviteli ügyintéző 2 év 2 évfolyamos (1/13, 2/14) nappali és esti Vállalkozási és bérügyintéző 2 év 2 évfolyamos (1/13, 2/14) nappali és esti Irodai asszisztens 2 év 2 évfolyamos (1/13, 2/14) nappali és esti Ügyviteli titkár 2 év 2 évfolyamos (1/13, 2/14) nappali és esti Idegenvezető 2 év 2 évfolyamos (1/13, 2/14) nappali és esti Turisztikai szervező, értékesítő 2 év 2 évfolyamos (1/13, 2/14) nappali és esti Felső szintű, nem felsőfokú oktatás nappali és esti munkarend szerint - Szakközépiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás - érettségire épülő oktatás kizárólag szakképzési évfolyammal (1/13, 2/14 évfolyamon), iskolarendszerű felsőfokú szakképzés a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolával közösen kifutó rendszerben. OH határozat száma: OH-FIF/582-4/2011.; OH-FIF/611-4/2011. OKJ szerinti besorolás OKJ szám Szakképesítés megnevezése Képzés ideje Évfolyam Munkarend Idegenforgalmi szakmenedzser 2 év 2 évfolyamos (1/13, 2/14) nappali és esti Felső szintű, nem felsőfokú oktatás nappali és esti munkarend szerint - Szakközépiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás - érettségire épülő oktatás kizárólag szakképzési évfolyammal (1/13, 2/14 évfolyamon), iskolarendszerű felsőfokú szakképzés a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Karával közösen kifutó rendszerben. OH határozat száma: OH-FHF/ /2009. OKJ szerinti besorolás OKJ szám Szakképesítés megnevezése Képzés ideje Évfolyam Munkarend Banki szakügyintéző 2 év 2 évfolyamos (1/13, 2/14) nappali és esti 9

10 2. Telephelyek tevékenységei 2.2. Kaposvári Tagintézménynél TEÁOR szám szerinti besorolása: Felső szintű, nem felsőfokú oktatás, emeltszint szakképesítés nappali és esti munkarend szerint - Szakközépiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás keretében - érettségire épülő oktatás kizárólag szakképzési évfolyammal (1/13, 2/14 évfolyamon): OKJ szerinti besorolás OKJ szám Szakképesítés megnevezése Képzés ideje Évfolyam Munkarend Kereskedő 2 év 2 évfolyamos (1/13, 2/14) nappali és esti Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) 2 év 2 évfolyamos (1/13, 2/14) nappali és esti Pénzügyi-számviteli ügyintéző 2 év 2 évfolyamos (1/13, 2/14) nappali és esti Vállalkozási és bérügyintéző 2 év 2 évfolyamos (1/13, 2/14) nappali és esti Irodai asszisztens 2 év 2 évfolyamos (1/13, 2/14) nappali és esti Ügyviteli titkár 2 év 2 évfolyamos (1/13, 2/14) nappali és esti Idegenvezető 2 év 2 évfolyamos (1/13, 2/14) nappali és esti Turisztikai szervező, értékesítő 2 év 2 évfolyamos (1/13, 2/14) nappali és esti Felső szintű, nem felsőfokú oktatás nappali és esti munkarend szerint - Szakközépiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás - érettségire épülő oktatás kizárólag szakképzési évfolyammal (1/13, 2/14 évfolyamon), iskolarendszerű felsőfokú szakképzés a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolával közösen kifutó rendszerben. OH határozat száma: OH-FIF/582-4/2011.; OH-FIF/611-4/2011. OKJ szerinti besorolás OKJ szám Szakképesítés megnevezése Képzés ideje Évfolyam Munkarend Idegenforgalmi szakmenedzser 2 év 2 évfolyamos (1/13, 2/14) nappali és esti Felső szintű, nem felsőfokú oktatás nappali és esti munkarend szerint - Szakközépiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás - érettségire épülő oktatás kizárólag szakképzési évfolyammal (1/13, 2/14 évfolyamon), iskolarendszerű felsőfokú szakképzés a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Karával közösen kifutó rendszerben. OH határozat száma: OH-FHF/ /2009. OKJ szerinti besorolás OKJ szám Szakképesítés megnevezése Képzés ideje Évfolyam Munkarend Banki szakügyintéző 2 év 2 évfolyamos (1/13, 2/14) nappali és esti a) Kiegészítő tevékenységei: TEÁOR szám szerinti besorolása: Máshová nem sorolt egyéb oktatás Szakmai középfokú oktatás (felnőttképzés, iskolarendszeren kívüli szakmai képzés a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központnál nyilvántartási számon, AL-2807 intézményakkreditációs lajstromszámon) Az intézmény képviseletére jogosult: Az intézmény kinevezett vezetője, aki teljes jogkörrel és önállóan általános képviseleti joggal rendelkezik, akadályoztatása esetén a vezető által írásban megbízott személy. 10

11 3. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSÁNAK JELLEMZŐI Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre Az intézmény részben önállóan gazdálkodik, gazdálkodását a Fenntartó elkülönítetten végzi. A Fenntartó által jóváhagyott éves költségvetés keretein belül az igazgató teljes jogkörrel, a költségvetésen belül a személyi és dologi kiadások tekintetében teljes önállósággal bír. Az ingóságok a Fenntartó és az iskola tulajdonában állnak, illetve szabadon rendelkeznek velük. A Fenntartó az iskola rendelkezésére bocsátja ingyenesen ingó és ingatlan vagyonát. A vagyontárgyakkal az iskola részt vehet az iskolai rendszeren kívüli oktatásban is. Az iskola az így biztosított vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. Az iskola számára biztosított helyiségeket az alaptevékenység sérelme nélkül és ideiglenes jelleggel legfeljebb 1 évi időtartamra hasznosíthatja. 11

12 4. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4.1 Az intézmény vezetője A köznevelési intézmény vezetője a Köznevelési törvény előírásai szerint felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyermekés ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanulóbalesetek megelőzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. Az intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét akadályoztatása esetén helyetteseire, tagintézmény-vezetőre átruházhatja A képviselet szabályai A köznevelési intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult, aki ezt a jogát meghatározott esetekben átruházhatja más személyre vagy szervezetre Az intézmény képviseletéről a fenntartó indokolt esetben meghatározott ügyek tekintetében saját döntése alapján rendelkezhet Az intézményvezető a képviseleti jogát aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátott írásos nyilatkozatában az általa kijelölt személyre ruházhatja át, kivéve a jogviszony létesítésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatok megtételét A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában amennyiben az ügy elintézése azonnali intézkedést igényel a nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre a szervezeti és működési szabályzat helyettesítésről szóló rendelkezései az intézményvezető helyett történő eljárásra feljogosítanak A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki: jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében tanulói jogviszonnyal az intézmény és más személyek közötti szerződések megkötésével, módosításával és felbontásával, munkáltatói jogkörrel összefüggésben; az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján hivatalos ügyekben települési önkormányzatokkal való ügyintézés során állami szervek, hatóságok és bíróság előtt az intézményfenntartó és az intézmény működtetője előtt intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során - a nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumokkal, így a nevelőtestülettel, a szakmai munkaközösségekkel, a szülői szervezettel, a diákönkormányzattal, az óvodaszékkel, iskolaszékkel és kollégiumi székkel, az intézményi tanáccsal 12

13 - más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel, nemzetiségi önkormányzatokkal, az intézmény fenntartásában és működtetésében érdekelt gazdasági és civil szervezetekkel - az intézmény belső és külső partnereivel, - megyei, helyi gazdasági kamarával, - az intézmény székhelye szerinti egyházakkal, - munkavállalói érdekképviseleti szervekkel Sajtónyilatkozat megtétele az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média részére kifejezett rendelkezéssel arról, hogy mit és hogyan hozhatnak a nyilatkozatból nyilvánosságra; Az intézményben tudományos kutatás vagy szépirodalmi művek elkészítésének céljából történő információgyűjtés engedélyezéséről szóló nyilatkozat megtétele Az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való jognyilatkozattételről, annak szabályairól fenntartói, működtetői döntés vagy külön szabályzat rendelkezik Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a jognyilatkozat érvényességéhez két képviseleti joggal rendelkező személy nyilatkozata szükséges, azon az intézmény igazgatója és valamelyik magasabb vezetői beosztásban lévő alkalmazottjának együttes aláírását kell érteni Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend Távollétében (ebben a sorrendben) az igazgatóhelyettesek, tagintézmény-vezető. Az igazgatóhelyettesek és a tagintézmény-vezető hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor saját munkaköri leírásukban meghatározott feladatok mellett az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az igazgató döntési és egyéb jogait (pl. felvételi döntések esetén) részben vagy egészben átruházhatja az igazgatóhelyettesekre és a tagintézmény-vezetőre, az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az igazgatóhelyettesek és a tagintézmény-vezető felhatalmazását Az intézményi bélyegzők Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az igazgató az igazgatóhelyettesek és a tagintézmény-vezető minden ügyben, az iskolatitkár a munkaköri leírásukban szereplő ügyekben, az osztályfőnök és a szakvizsga vizsgabizottság jegyzője az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba való beírásakor. Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak beosztása: - igazgató /a budapesti bélyegzők használatára/ - tagintézmény-vezető /a pécsi és kaposvári tagintézményi bélyegzők használatára/ - iskolatitkárok, osztályfőnökök /a budapesti bélyegzők használatára/ - tagintézményi iskolatitkárok, osztályfőnökök /a telephelyük szerinti tagintézményi bélyegzők tekintetében/ 13

14 Az intézmény bélyegzőinek lenyomata Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola Budapesti Székhelye Hosszú (fej) bélyegző Körbélyegző Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola Kaposvári Tagintézménye Hosszú (fej) bélyegző Körbélyegző Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola Pécsi Tagintézménye Hosszú (fej) bélyegző Körbélyegző Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja az alábbiakat. - az igazgatóhelyettesek és tagintézmény-vezető számára a tanulók felvételi ügyeiben való döntést, - az igazgatóhelyettesek és tagintézmény-vezető számára az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát, a választott tantárgyak meghirdetésének jogát, a tantárgyválasztással kapcsolatos tanulói módosítási kérelmekkel kapcsolatos döntések jogát, - a igazgatóhelyettesek és tagintézmény-vezető számára az intézményi rendezvények szervezésével kapcsolatos tárgyalásokon az intézmény képviseletét és a rendezvényekkel kapcsolatos döntés jogát, - a igazgatóhelyettesek és tagintézmény-vezetőszámára az ügyviteli és technikai alkalmazottak szabadságolási rendjének megállapítását, szabadságuk kiadásának jogát. 14

15 4.2 Az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. Az igazgató közvetlen munkatársai: az igazgatóhelyettesek, a tagintézmény-vezető, a tanulmányi osztályvezető. Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen munkatársai az igazgatónak tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. Az igazgatóhelyetteseket, a tagintézmény-vezetőt és a tanulmányi osztályvezetőt a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával az igazgató bízza meg. Igazgatóhelyettesi és a tagintézmény-vezetői megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás határozott időre szól. Az igazgatóhelyettesek és a tagintézmény-vezető feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Személyileg felelnek az igazgató által rájuk bízott feladatokért. Az igazgatóhelyettesek és a tagintézmény-vezető távollétük vagy egyéb akadályoztatásuk esetén teljes hatáskörrel veszik át egymás munkáját, ennek során az intézmény igazgatójával egyeztetve bármely olyan döntést meghozhatnak, amely a távollévő igazgatóhelyettes és a tagintézmény-vezető hatáskörébe tartozik. 4.3 Az intézmény szervezeti felépítése A Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola alapfeladatainak ellátásához szükséges pénzeszközökkel való ellátásáról a fenntartó gondoskodik. Az intézmény a feladatait a Budapesti Székhelyén (1051 Budapest, Sas utca 25.) és Pécsi Tagintézményében (7622 Pécs, Czinderi u. 6.), illetve Kaposvári Tagintézményében (7400 Kaposvár, Rákóczi tér 12/a.) látja el A székhely és a tagintézmények azonos szakképzési filozófia és pedagógiai elvek alapján összeállított egységes Pedagógiai Program és helyi szakmai programok alkalmazásával működnek. Az intézmény egészére érvényes Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az annak mellékletét képező további szabályzatok biztosítják, hogy a Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola tevékenysége azonos magas színvonalon folyjék valamennyi képzési formában és területen, és hogy egységes és önálló arculattal jelenjék meg a nyilvánosság előtt. Az intézmény szervezeti felépítését a következő oldalon látható ábra mutatja be 15