NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiadja: Néprajzi Múzeum A kiadásért felelős: Jóváhagyja:. Dr. Fejős Zoltán főigazgató.... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító képviselője átruházott jogkörében eljárva Arató Gergely oktatásért felelős államtitkár Budapest, december

2 Tartalom I. A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI AZ INTÉZMÉNYHEZ TARTOZÓ TELEPHELY NEVE ÉS SZÉKHELYE AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓJA, JOGÁLLÁSA AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE AZ INTÉZMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE AZ ALAP- ÉS KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK FORRÁSAI FELADAT- ÉS TELJESÍTMÉNYMUTATÓK AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGÉT AZ ALÁBBI FELSOROLT FONTOSABB JOGSZABÁLYOK SZERINT VÉGZI AZ INTÉZMÉNY VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ MUNKAKÖREI AZ INTÉZMÉNY KÖZÉRDEKŰ ADATOK KEZELÉSÉVEL, KÖZZÉTÉTELÉVEL MEGBÍZOTT SZERVEZETI EGYSÉGE AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSA ÉS A SZÁMVITELI REND ALAPELVEI...12 II. A NÉPRAJZI MÚZEUM MUNKASZERVEZETE AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE AZ INTÉZMÉNY MAGASABB VEZETŐINEK ÉS VEZETŐINEK MEGBÍZÁSI RENDJE VEZETŐI ÉS ÁLLOMÁNYI ÉRTEKEZLETEK RENDJE AZ INTÉZMÉNY TESTÜLETEI...17 III. A NÉPRAJZI MÚZEUM MUNKATÁRSAIRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK FŐIGAZGATÓ FŐIGAZGATÓ-HELYETTES GAZDASÁGI IGAZGATÓ TUDOMÁNYOS TITKÁR A VEZETŐ MUNKATÁRSAKRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK AZ INTÉZMÉNY KÖZALKALMAZOTTAINAK KÖTELESSÉGE ÉS FELELŐSSÉGE...31 IV. SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI FŐIGAZGATÓI TITKÁRSÁG GYŰJTEMÉNYI FŐOSZTÁLY ETNOLÓGIAI ARCHÍVUM (FŐOSZTÁLY) MŰTÁRGYVÉDELMI ÉS RESTAURÁTOR FŐOSZTÁLY NYILVÁNTARTÁSI ÉS DIGITALIZÁLÁSI FŐOSZTÁLY KOMMUNIKÁCIÓS FŐOSZTÁLY KÖNYVTÁR (FŐOSZTÁLY) GAZDASÁGI HIVATAL (FŐOSZTÁLY) BESZERZÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI FŐOSZTÁLY BIZTONSÁGI OSZTÁLY BELSŐ ELLENŐR...47 V. A SZERVEZETI EGYSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE KIADMÁNYOZÁSI JOG ALÁÍRÁSI JOG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS ÉRVÉNYESÍTÉS UTALVÁNYOZÁS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT...53 VI. A MAGÁNGYŰJTŐ TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK...53 VII. KÜLSŐ KAPCSOLATOK A KÖZVÉLEMÉNY TÁJÉKOZTATÁSA, NYILATKOZATADÁS KAPCSOLAT MÁS INTÉZMÉNYEKKEL PUBLIKÁCIÓK RENDJE...54 VIII. MUNKAREND MUNKAKÖRI LEÍRÁS MUNKAKÖRÁTADÁS, -ÁTVÉTEL A HELYETTESÍTÉS RENDJE UTASÍTÁSI JOGKÖR SZOLGÁLATI ÚT, BELSŐ MUNKAKAPCSOLAT AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI EGYSÉGEI KÖZÖTT MUNKAFELADATOK ÉS TELJESÍTÉSÜK IRATMINTÁK KIALAKÍTÁSA ÉS HASZNÁLATA ÜGYIRATKEZELÉS BELSŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYLÉSE

3 10 A MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÁSA, A MUNKAIDŐ ALATTI ELTÁVOZÁS ENGEDÉLYEZÉSÉNEK ÉS NYILVÁNTARTÁSÁNAK RENDJE...58 IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...58 MELLÉKLETEK: 1. A Néprajzi Múzeum szervezeti felépítése 2. Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 3

4 I. A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE 1 Az Intézmény alapadatai Hivatalos megnevezés: Néprajzi Múzeum Hivatalos rövidített megnevezés: NM Angol nyelvű elnevezés: Museum of Ethnography, Budapest Német nyelvű elnevezés: Ethnographisches Museum, Budapest Francia nyelvű elnevezés: Musée d'ethnographie, Budapest Spanyol nyelvű elnevezés: Museo de Etnografía, Budapest Orosz nyelvű elnevezés: Етнографический Музей, Budapest Székhely: Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Postacím: H 1363 Budapest, Pf. 55. Internetes elérhetőség: 2 Az Intézményhez tartozó telephely neve és székhelye Néprajzi Múzeum raktára, DEPO raktárközpont, H 2045 Törökbálint A Néprajzi Múzeumhoz egyéb, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nem tartozik. 3 Az Intézmény alapítója, jogállása A Néprajzi Múzeum alapítója az évi CXL. törvény alapján a Magyar Köztársaság Országgyűlése. A Néprajzi Múzeum a Magyar Nemzeti Múzeum 1872-ben létrejött Ethnographiai Osztályának jogutódjaként működik. Az alapítói jogokat az alapító megbízásából az oktatási és kulturális miniszter gyakorolja. Az alapító okirat kelte: április 17. Közzétéve a Kulturális Közlöny évi 12. (június 26.) számában. Az alapító okirat száma: 9425/2008/ A működés időtartama: határozatlan Az Intézmény jogállása, gazdálkodása: az Intézmény önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv, amelynek költségvetése az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetén belül szerepel. Az Intézmény szakmai besorolása: országos múzeum Felügyeleti szerve: az Oktatási és Kulturális Minisztérium 4

5 Az alkalmazottak jogviszonya Az Intézmény alkalmazottai az alapító okirat IV. fejezet 4. pontja alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet) hatálya alá tartozó közalkalmazottak. Az Intézmény vagyonkezelői jogköre Az Intézmény feladatainak ellátásához rendelkezésére álló vagyon az állam tulajdonában áll, amellyel kapcsolatban az állam tulajdonosi jogainak gyakorlására feljogosított szervvel kötött vagyonkezelési szerződés szerint gyakorolja a vagyonkezelői jogokat. Az Intézmény Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámai Előirányzat felhasználási keretszámla: Beruházási keretszámla: Egyéb számlaszámok Néprajzi Múzeum lakásépítési számla: OTP Társadalombiztosítási folyószámla száma: A Néprajzi Múzeum PIR törzsszáma: A Néprajzi Múzeum Államháztartási azonosító száma: A Néprajzi Múzeum adószáma: A Néprajzi Múzeum KSH száma: Az Intézmény bélyegzői Kör alakú, közepén a Magyar Köztársaság címerével, körben: Néprajzi Múzeum Budapest felirat, továbbá 1'' 9" számjel. A bélyegzők használatáról főigazgatói utasítás rendelkezik. 4 Az Intézmény alaptevékenysége Gyűjtőköre kiterjed a magyar nép, valamint az európai és az Európán kívüli népek néprajzi tárgyi, írásos, képi, mozgóképi és hangzó emlékeire, és ezek dokumentációjára. Gyűjtőterülete országos, illetve a nemzetközi gyűjtemények esetében a nemzetközi egyezmények figyelembevételével világméretű. 5

6 Az Intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenységei, kiegészítő, kisegítő tevékenységei Feladata a gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak (tárgyi, képi, írásos, hang- és egyéb forrásanyag) és az ehhez kapcsolódó kulturális értékkel bíró információk felkutatása, gyűjtése, őrzése, szakszerű nyilvántartása, kezelése, állagmegóvása és védelme; a tudományos eredmények közzététele. Kulturális szolgáltatásaival, az állandó és időszaki kiállításokkal, valamint a hozzájuk kapcsolódó múzeumpedagógiai tevékenységgel, családi- és közösségi programokkal, szakmai rendezvényekkel a minél szélesebb körű hozzáférés érdekében szolgálni a társadalom művelődését és szórakozását, segíteni az egész életen át tartó tanulás folyamatát. A gyűjtőkörét illető, valamint a muzeológia területén folytatott tudományos, módszertani kutató- és publikációs munka végzése, a külső kutatók szakmai támogatása, kutatószolgálat működtetése. Részvétel a gyűjtőkörével összefüggő közép- és felsőfokú oktatásban, valamint a szakmuzeológus képzésben és továbbképzésben. Együttműködés a hazai és külföldi, illetve nemzetközi szakmai szervezetekkel, társintézményekkel. Gyűjtőköréhez kapcsolódóan szakkönyvtár működtetése. Jogszabályok alapján az Intézmény gyűjtőkörébe tartozó kulturális javakkal összefüggésben a kulturális örökségvédelem hatósági feladataiban való közreműködés: a kulturális javak védetté nyilvánítási eljárásai, valamint a kulturális javak külföldre történő kivitelének hatósági engedélyezési eljárásai során szakvélemény adása, a kulturális örökségvédelem hatósági nyilvántartása számára adatszolgáltatás, és örökségvédelmi hatósági felkérésre közreműködés a védetté nyilvánított kulturális javak ellenőrzésében. Az Intézmény gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak esetében a jogszabályok, ill. a felügyeleti szerv felkérése alapján végzett, a tudomány adott ismeretanyagára támaszkodó és annak eredményeit felhasználó szakértői tevékenység. Az oktatási és kulturális miniszter által meghatározott további, az Intézmény alaptevékenységei között kiemelt feladatai az alábbiak A megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos elméleti és gyakorlati tevékenységek országos szintű összehangolása, és az ezzel összefüggő pénzügyi feladatok. A múzeumi terület vonatkozásában a jelenkor kutatásának és dokumentálásának (MaDok-hálózat) országos szintű koordinálása, információs központjának és adatbázisának működtetése. A szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos ágazati feladatok szakmai támogatása, összehangolása. 6

7 Az Intézmény alaptevékenységei a TEÁOR 08 szerinti megjelöléssel Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás Felső szintű, nem felsőfokú oktatás Kulturális képzés M.n.s. egyéb oktatás Könyvtári, levéltári tevékenység Múzeumi tevékenység M. n. s. egyéb szabadidős tevékenység Az Intézmény kiegészítő tevékenységei a TEÁOR 08 szerinti megjelöléssel Egyéb sokszorosítás Egyéb, m. n. s. feldolgozóipari tevékenység Könyv kiskereskedelem Újság-, papíráru-kiskereskedelem Egyéb, m. n. s újáru-kiskereskedelme Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem Egyéb szálláshely-szolgáltatás Hangfelvétel készítése, kiadása Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Fényképészet Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás Felső szintű, nem felsőfokú oktatás Kulturális képzés M.n.s. egyéb oktatás M. n. s. egyéb szabadidős tevékenység Az Intézmény kisegítő tevékenységei a TEÁOR 08 szerinti megjelöléssel Számítógép-üzemeltetés Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás Világhálóportál-szolgáltatás Alapvető szakfeladata: Múzeumi tevékenység Szakágazati besorolása: Múzeumi tevékenység 5 Az Intézmény vállalkozási tevékenysége Az Intézmény vállalkozási tevékenységet folytathat eszközeinek, szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében a költségvetése tervezett összkiadásához viszonyított 30%-os mértékig, amely nem veszélyeztetheti az Intézmény alapvető szakfeladatainak ellátását. Az Intézmény vállalkozási tevékenységi köre a TEÁOR 08 szerinti megjelöléssel: Nyomás (kivéve napilap) 7

8 18.13 Nyomdai előkészítő tevékenység Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatatás Egyéb sokszorosítás Könyv kiskereskedelem Egyéb, m. n. s. újáru-kiskereskedelem Egyéb szálláshely-szolgáltatás Éttermi, mozgó vendéglátás Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Hangfelvétel készítése, kiadása M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Máshová nem sorolható egyéb szórakozás, szabadidős tevékenység Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 96. (3) bekezdése alapján a vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenységek kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten kell megtervezni és elszámolni. A vállalkozási tevékenységből származó eredmény az Intézmény által felhasználható részéből vállalkozási tartalékot kell képezni, amely az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet (továbbiakban Ámr.) 69. (2) bekezdésében meghatározottak szerint használható fel. A vállalkozási tevékenység folytatásáról a főigazgató dönt. A vállalkozási tevékenység folytatásának forrása az Intézmény éves költségvetésében a fenntartó által jóváhagyott saját bevételen felüli többletbevétel, illetve pályázatokból, támogatóktól származó átvett pénzeszköz lehet. A vállalkozási tevékenység elkülönített számviteli nyilvántartásának biztosításáért, a beszámolással kapcsolatos feladatok ellátásáért a gazdasági igazgató a felelős. Az intézmény jelenleg vállalkozási tevékenységet nem folytat. 6 Az alap- és kiegészítő tevékenységek forrásai Országgyűlés költségvetési támogatása saját bevétel átvett pénzeszközök (pályázattal elnyert pénzek, alapítvány) előző évi pénzmaradvány 7 Feladat- és teljesítménymutatók Humán és társadalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Humán és társadalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Múzeumi tevékenység, kiállítások Múzeumi tevékenység 8

9 Teljesítménymutatók kiállítások száma (db) összlátogatószám a gyűjtemények száma és nagysága az éves gyarapodás nagysága a raktárak alapterülete az év során hagyományos, papír alapú vagy elektronikus formában nyilvántartásba vett (leltározott, képi ábrázolással ellátott leíró-kartonnal, mutatókartonnal rendelkező) műtárgyak száma az év során állagvédelmi kezelésben részesült műtárgyak száma az év során revíziózott, kölcsönzött, mozgatott műtárgyak száma a tudományosan minősített, illetve egyetemi doktori címmel rendelkező munkatársak száma az év során megjelent tudományos és ismeretterjesztő kiadványok száma (beleértve minden írásos, képi vagy hangzó, hagyományos vagy elektronikus formában történt közzétételt és a kiállítási katalógusokat, vezetőket itthon és külföldön egyaránt) az év során megszervezett konferenciák és résztvevőik száma az Intézmény alkalmazottai által a köz- és felsőoktatásban tartott tanítási órák száma a külső kutatók éves száma szakmai képzést, továbbképzést az év során eredményesen befejezők száma együttműködési megállapodásban rögzített nemzetközi partnerkapcsolatok száma az éves nyitva tartás (napokban), illetve a napi nyitva tartás órákban az év során rendezett állandó, időszaki és vándorkiállítások száma az év során rendezett állandó, időszaki és vándorkiállítások alapterülete az év során csak üzemeltetett állandó, időszakos és vándorkiállítások száma, alapterülete, üzemeltetési napok száma múzeumpedagógiai és más közönségkapcsolati, múzeumi közművelődési programok, rendezvények éves száma és a résztvevők száma az és során megjelent plakátok, meghívók, kiállítási leporellók, szórólapok, tárgymásolatok és ajándéktárgyak, az Intézményről szóló kazetták, CD-k, DVD-k stb. száma médiamegjelenések száma 8 Az Intézmény alaptevékenységét az alábbi felsorolt fontosabb jogszabályok szerint végzi évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 9

10 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi XXXVIII. törvény az államháztartásról évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok közzétételéről évi XCIII. törvény a munkavédelemről évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 1997 évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről évi LXXVI. törvény a szerzői jogról évi C. törvény a számvitelről évi XXVIII. törvény a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, év június hó 24. napján aláírt UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről évi CXXIX. törvény a közbeszerzésről évi XCII. törvény az adózás rendjéről évi XXIX. törvény a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló évi Hágai Egyezmény Második Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről és a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény módosításáról évi. CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról évi CLII. törvény a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről évi CVI. törvény az állami vagyonról a Magyar Köztársaság költségvetéséről évente alkotott törvény 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a költségvetés alapján gazdálkodó szervezetek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről 157/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet a dokumentumvásárlási hozzájárulásról 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális Intézmények látogatóit megillető kedvezményekről 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális Intézményekben folytatható kutatásról 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről 10

11 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet az oktatási és kulturális miniszter feladat és hatásköréről 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről 300/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program módosított és új adatgyűjtéseiről 168/2004 (V. 25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi kezelő szervezet feladat és hatásköréről szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról 1160/2002. (IX.26) Korm. határozat az országos múzeumok látogatásáról 20/1999. (XII. 26.) NKÖM rendelet a muzeális Intézményekre vonatkozó szakfelügyelet rendjéről 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól 3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet az egyes közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről 6/2007. (OK. 19.) OKM utasítás az Oktatási és Kulturális Minisztériumban és az általa felügyelt központi költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel történő igénybevételéről. Az Intézmény elfogadja és magára nézve kötelezően alkalmazza a Múzeumok Nemzetközi Tanácsa (ICOM) Múzeumok etikai kódexét, így különösen a 8.16 Magánygyűjtés pontját, miszerint a múzeumi szakma tagjai nem versenyezhetnek intézményükkel akár a szerzeményezés, akár a bármilyen személyes gyűjtési tevékenység terén. 9 Az Intézmény vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörei A évi CLII. törvény 2. és 3. alapján az Intézményben vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök, illetve beosztások: főigazgató főigazgató-helyettes gazdasági igazgató gazdasági hivatal (főosztály) vezetője beszerzési és üzemeltetési főosztály vezetője belső ellenőr 11

12 10 Az Intézmény közérdekű adatok kezelésével, közzétételével megbízott szervezeti egysége Gazdasági Hivatal (főosztály) 11 Az Intézmény gazdálkodása és a számviteli rend alapelvei Az Intézmény a gazdálkodás megszervezésének módját illetően önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, melynek költségvetése a Költségvetési törvény 1. sz. melléklete, Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetén belül szerepel. Az Intézmény a fenntartó által jóváhagyott költségvetése alapján és az önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályok szerint gazdálkodik. Költségvetési előirányzatait a jóváhagyott költségvetése keretein belül megállapított kiemelt előirányzatokra fordítja, a rábízott vagyonnal a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével gazdálkodik. A gazdálkodás és a számvitel részletes rendjét a vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok állapítják meg. Mint önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervnek költségvetését, pénzügyi számviteli nyilvántartását és beszámolóit el kell különíteni a költségvetési törvényben a Közgyűjtemények címre meghatározott előirányzatcsoportonkénti, ezen belül kiemelt előirányzatonkénti bontásban. Az állami feladatként ellátott alaptevékenység forrása a mindenkori, a fenntartó által jóváhagyott eredeti, valamint az év közben jóváhagyott módosított támogatási és bevételi előirányzat. Az Intézmény éves költségvetési javaslatát a pénzügyminiszter által kiadott iránymutatás alapján állítja össze és terjeszti fel jóváhagyásra. Az Intézmény fenntartó által jóváhagyott éves költségvetésből lebontott belső elemi költségvetését és annak saját hatáskörű módosításait a főigazgató hagyja jóvá. Az elemi költségvetés egyes előirányzataiból az operatív működés elősegítése érdekében a főigazgató saját döntése alapján ún. Projekt-kereteket, illetve működési kereteket különíthet el, és rendelhet keretgazdákhoz. A keretgazdák felelősek a jóváhagyott előirányzataik felhasználásáért, a meghatározott feladatok ellátásáért. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény alapján a Néprajzi Múzeum alanya az általános forgalmi adónak. Az Intézmény a költségvetés tervezése, végrehajtása során nem alkalmaz a jogszabályoktól eltérő különleges előírásokat, feltételeket. 12

13 II. A NÉPRAJZI MÚZEUM MUNKASZERVEZETE Az Intézmény feladatait hivatali szervezete látja el, amely a feladatok végrehajtását biztosító szervezeti egységekre főosztályokra tagozódik (ld. ott). Az Intézmény alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet) hatálya alá tartozó közalkalmazottak. Az Intézmény munkatársainak feladatait az alapító okiratban és jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakon alapuló egyéni munkaköri leírások tartalmazzák. Egyes feladatok ellátására a főigazgató elkülönült munkaszervezettel nem rendelkező bizottságot, munkacsoportot vagy testületet hozhat létre. Az Intézmény abban az esetben köthet külső természetes vagy jogi személlyel, illetve egyéb szervezettel szolgáltatási szerződést, ha azt jogszabály nem zárja ki, továbbá ha a szerződés megkötésére jogszabályban, Alapító Okiratában, illetve SZMSZ-ében meghatározott szakmai alapfeladatai ellátásához feltétlenül szükség van, és a) az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal vagy megfelelő művészi adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt nem foglalkoztat, illetve nincs elegendő kapacitása az adott feladatra, vagy b) az alaptevékenység részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos vagy meghatározott alkalmanként, időben rendszertelenül ellátandó feladat. Az Intézmény a jogszabályban, költségvetési alapokmányában, illetve szervezeti és működési szabályzatában meghatározott szakmai alapfeladatai közül külső személlyel, szervezettel szellemi tevékenység elvégzésére irányuló szolgáltatási szerződést a 6/2007. (OK 19.) OKM utasítás betartásával, kapacitáshiány miatt a következő feladatok ellátására köt: belső ellenőr (szerződéssel foglalkoztatott) jogtanácsos (szerződéssel foglalkoztatott) műszaki ellenőr (szerződéssel foglalkoztatott) bérszámfejtés és tb-ügyintézés (szerződéssel foglalkoztatott) közbeszerzési szakértő (szerződéssel foglalkoztatott) 1 Az Intézmény szervezeti felépítése Az Intézményben magasabb vezetőnek minősülők köre (a továbbiakban együttesen: magasabb vezető munkatárs): 13

14 főigazgató főigazgató-helyettes gazdasági igazgató tudományos titkár főosztályvezetők Az Intézményben vezetőnek minősülők köre (a továbbiakban együttesen: vezető munkatárs): biztonsági osztályvezető csoportvezetők (A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet szerint országos intézmény egyéb vezetője). A főigazgató, továbbá a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek, munkaterületek, egyes feladatot ellátó munkatársak: a főigazgató-helyettes a gazdasági igazgató a Főigazgatói Titkárság a tudományos titkár a Kommunikációs Főosztály a Könyvtár (Főosztály) a Biztonsági Osztály a belső ellenőr a jogtanácsos A főigazgató-helyettes, továbbá a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek, munkaterületek: Gyűjteményi Főosztály Etnológiai Archívum (Főosztály) Μűτ ργψϖ δελµι σ Restaurátor Főosztály Nyilvántartási és Digitalizálási Főosztály A gazdasági igazgató, továbbá a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek, munkaterületek: Gazdasági Hivatal (Főosztály) Beszerzési és Üzemeltetési Főosztály Közbeszerzés (szerződéssel) Az Intézmény önálló szervezeti egységei a főosztályok és a Biztonsági Osztály A Gyűjteményi Főosztály vezetője és a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek: Gyűjteményi Főosztály Gyűjteménykezelői csoport 14

15 Az Etnológiai Archívum (főosztály) vezetője és a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek: Ετνολ γιαι Αρχη ϖυµ Μα οκ κ ζποντ A Műtárgyvédelmi és Restaurátor Főosztály vezetője, továbbá a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek: Műtárgyvédelmi és Restaurátor Főosztály A Nyilvántartási és Digitalizálási Főosztály vezetője, továbbá a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek, munkaterületek, egyes feladatot ellátó munkatársak: Nyilvántartási és Digitalizálási Főosztály o Γψűϕτεµ νψι νψιλϖ νταρτ σ o Αδατβ ζισ ζεµελτετ σ σ διγιτ λισ ηοζζ φ ρ σ o Ρεγισζτρ ρ Φοτ σ διγιταλιζ λ σι µ űηελψ (χσοπορτ) A Könyvtár (főosztály) vezetője és a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység: Könyvtár A Kommunikációs Főosztály vezetője és a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek, munkaterületek: Kommunikációs Főosztály o Múzeumpedagógia o Programszervezés o Kiállításszervezés o Múzeumi bolt o Jegypénztár Marketing és PR csoport A Gazdasági Hivatal (főosztály) vezetője, továbbá a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek, munkaterületek: o pénzügy és számvitel o bér- és társadalombiztosítás (szerződéssel) o humánpolitika (szerződéssel) o rendezvényszervezés, kiadvány-értékesítés A Beszerzési és Üzemeltetési Főosztály vezetője, továbbá a közvetlen irányítása alá tartozó, munkaterületek: o anyagbeszerzés, személyszállítás o épületüzemeltetés, karbantartás o kiállítás- és programüzemeltetés 15

16 Informatikai csoport o informatikai, telekommunikációs hálózat üzemeltetése A Biztonsági Osztály vezetője és a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység: Biztonsági Osztály A Biztonsági Osztály vezetőjének a B típusú nemzetbiztonsági ellenőrzésnek meg kell felelnie. Az Intézmény szervezeti felépítését az 1. sz. melléklet mutatja. 2 Az Intézmény magasabb vezetőinek és vezetőinek megbízási rendje Az Intézmény élén főigazgató áll, akit az oktatási és kulturális miniszter (továbbiakban: miniszter) pályázat útján, határozott időre bíz meg, vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki, illetve menti fel), és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A főigazgató-helyettest a főigazgató a miniszter egyetértésével (pályázat útján, határozott időre) bízza meg, vonja vissza megbízását, (szükség esetén nevezi ki, illetve menti fel). Felette a munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja. A gazdasági igazgatót a főigazgató javaslatára a miniszter (pályázat útján, határozatlan időre) bízza meg, vonja vissza megbízását, szükség esetén nevezi ki, illetve menti fel), s gyakorolja felette a fegyelmi jogkört. Az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja felette. Az Intézmény főosztályvezetőit pályázat útján, határozott időre a főigazgató bízza meg, vonja vissza a megbízásukat, (szükség esetén nevezi, illetve menti fel őket). Felettük a munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja. A biztonsági osztály vezetőjét pályázat útján, határozott időre a főigazgató bízza meg, vonja vissza megbízását, (szükség esetén nevezi, illetve menti fel.) A munkáltatói jogokat felette a főigazgató gyakorolja. A csoportvezetőket a főosztályvezetők előterjesztése alapján határozott időre a főigazgató nevezi ki, illetve menti fel. Felettük a munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja. 3 Vezetői és állományi értekezletek rendje Vezetői értekezlet A főigazgató a vezetői értekezletet szükség és igény szerint, de legalább havonta egyszer hívja össze. Az értekezleten állandó jelleggel részt vesznek a főigazgató-helyettes, a gazdasági igazgató (akadályoztatása esetén a gazdasági hivatal főosztályvezetője) és a tudományos titkár. 16

17 Az értekezleten eseti meghívás alapján tanácskozási joggal a napirendhez kapcsolódóan egyéb meghívottak is részt vehetnek. Az ülésről emlékeztető készül. Főosztályvezetői értekezlet A főigazgató, a főigazgató-helyettes, a gazdasági igazgató, a főosztályvezetők, a Közalkalmazotti Tanács (KT) elnöke részvételével (főosztályvezetői testület) havi rendszerességgel főosztályvezetői értekezletet tart. A főosztályvezetői értekezleteket az adott tárgyévre előre meghatározott időrenddel és tematikával a főigazgató hívja össze, az adott téma felelőse írásos előterjesztésének megküldésével. Az értekezletekről emlékeztető készül. Érdekképviseleti fórum Legalább negyedéves rendszerességgel a főigazgató a szakszervezet(ek) képviselője és a Közalkalmazotti Tanács (KT) elnöke részvételével egyeztetést, tájékoztatót tart az illetékességi körükbe tartozó, a munkavállalókat érintő kérdésekről. A fórumon igény szerint a gazdasági igazgató és/vagy más felső vezető is részt vehet. Múzeumi értekezlet A főigazgató évente egy alkalommal a teljes közalkalmazotti állomány előtt beszámol az Intézmény munkájáról, és ismerteti a jövőbeni feladatait. A múzeumi értekezleten meghívottként tanácskozási joggal a fenntartó képviselője is részt vesz. 4 Az Intézmény testületei Állandó bizottságot csak a főigazgató jogosult létrehozni, irányítani és megszüntetni. Az állandó bizottság irányítására vonatkozó jogkörét kizárólag az Intézmény magasabb vezetőire ruházhatja át. Az állandó bizottságok ügyrendjéről szabályzatot kell alkotni. Az állandó bizottság döntést az ügyrendjében, illetve az adott bizottságra vonatkozó szabályzatban meghatározott esetekben és módon hozhat. A döntések a főigazgató jóváhagyását követően válnak érvényessé. Az Intézmény állandó bizottságai: Gyűjteménygyarapítási bizottság Néprajzi Értesítő szerkesztőbizottság Tabula szerkesztőség Könyvtári bizottság Kiállítási bizottság Honlapszerkesztőség 17

18 Az Intézményben ideiglenes bizottságot csak a főigazgató jogosult létrehozni és megszüntetni. Az ideiglenes bizottságok meghatározott időre és/vagy feladatra hozhatók létre. Az ideiglenes bizottságok ügyrendjét, feladat- és hatáskörét azok létrehozásakor, legkésőbb az első ülésen meg kell határozni. Ideiglenes bizottság hatáskörrel nem rendelkezhet, illetve nem intézkedhet olyan kérdésben, amelyet jogszabály, e szabályzat vagy egyéb belső szabályzat valamely vezető kizárólagos döntési/hatáskörébe utal. Az ideiglenes bizottság az ügyek érdemében döntést a főigazgató jóváhagyásának megléte vagy külön felhatalmazás esetén hozhat. A döntést vagy felhatalmazást főigazgatói utasításba kell foglalni. Az Intézmény munkacsoportjai A főigazgató a főosztályok és a bizottságok által le nem fedett, időszakosan jelentkező munkafeladatok ellátására, pályázatok előkészítésére és lebonyolítására, illetve több főosztály bizonyos feladatainak, átfogó projektek megadott ideig való koordinálására, a rugalmasabb munkaszervezés érdekében munkacsoportokat, intézményi projekteket hozhat létre. A főigazgató a munkacsoportok, projektek irányítására vonatkozó jogkörét az Intézmény magasabb vezetőire, vezetőire, illetve munkatársára átruházhatja. A főigazgató a munkacsoportok, illetve vezetőik jogosultságát bizonyos vagy indokolt esetekben a főosztályok, illetve vezetőik jogosultságát meghaladó módon határozhatja meg. A projektek, projektrendszerek megoldására időkeretet kell meghatározni, a feladat ellátásához költségvetést kell rendelni. III. A NÉPRAJZI MÚZEUM MUNKATÁRSAIRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK Az Intézmény főigazgató vezetése alatt működik. 1 Főigazgató A főigazgatót az oktatási és kulturális miniszter (továbbiakban: miniszter) pályázat útján, határozott időre bízza meg, vonja vissza megbízását, illetve menti fel. A munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja felette. A főigazgató egyszemélyi felelősséggel irányítja az Intézmény jogszabályokban meghatározott működését. A hatóságok előtt és harmadik személy felé képviseli az Intézményt, e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjaira nézve állandó jelleggel, egy meghatározott ügyre nézve esetenként írásban az Intézmény más alkalmazottjaira átruházhatja. Biztosítja az Intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátását. E tevékenysége során az Intézmény feladatainak szem előtt tartásával, a jogszabályok, az alapító okirat mindenkori figyelembe vételével jár el. 18

19 Jogosult és köteles minden olyan döntést meghozni, ami az Intézmény eredményes tevékenysége érdekében szükséges. A főigazgató jogállása Az Főigazgató az Intézmény folyamatos, szakszerű, jogszerű és hatékony működéséért, valamint az alapító okirat szerinti feladatok maradéktalan teljesítéséért felelős egyszemélyi vezető. Az főigazgató az Áht ának (1) bekezdése alapján felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, a számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért. A főigazgatót az oktatási és kulturális miniszter pályázat útján, határozott időre bízza meg, vonja vissza a megbízását (szükség esetén nevezi ki, illetve menti fel). A munkáltatói jogokat az oktatási és kulturális miniszter gyakorolja felette. A főigazgató feladat- és hatásköre Költségvetési szerv vezetőjeként ellátandó feladatai Gondoskodik az Intézmény szakmai feladat-, illetve munkatervének, éves költségvetésének, költségvetési és feladat-, illetve munkatervi beszámolójának elkészítéséről, megvitatásáról, elfogadásáról, végrehajtásáról, ellenőrzéséről és szükség szerint módosításáról; Az Intézmény költségvetési keretei között gondoskodik a működéséhez szükséges belső személyi és infrastrukturális feltételekről; Képviseli az Intézményt külső felekkel szemben; más személyek részére képviseleti jogot adhat a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) meghatározottak szerint. A képviseleti jog eseti és állandó átruházásáról nyilvántartást köteles vezetni; A gazdasági igazgató ellenjegyzésével gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogot; Gondoskodik az OKM Szabályzatban meghatározott, illetőleg jelen SZMSZ mellékletét képező, szabályzatok elkészítéséről, megvitatásáról, elfogadásáról, végrehajtásáról, ellenőrzéséről és szükség szerint módosításáról; 19

20 Felelős az intézmény valamennyi szabályzatának elkészítéséért, módosításáért, Felelős a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE), a belső ellenőrzés, valamint a kockázatkezelés rendszerének kialakításáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért; utasítást ad az Intézmény teljes működését vagy egyes területeit érintő rendszeres és időszaki ellenőrzésre, a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére; Köteles elkészíteni az Intézmény ellenőrzési nyomvonalát, valamint a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét; Felelős a számviteli politika elkészítéséért, jóváhagyásáért és végrehajtásáért, továbbá a számlarend összeállításáért, folyamatos karbantartásáért, a naprakész könyvvezetés helyességéért; Felelős az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért; Feladat- és hatáskörében eljárva gyakorolja a kiadmányozási jogot; Gondoskodik az ICOM Múzeumok etikai kódexének hozzáférhetőségéről és megismertetéséről. Munkaügyi és személyzeti feladatai Közvetlen utasítási joggal rendelkezik az Intézmény valamennyi szervezeti egysége, vezetője és beosztott munkatársa irányában; A jelen SZMSZ-ben meghatározott kivételekkel gyakorolja az Intézmény közalkalmazottai és megbízottai irányában a munkáltatói, illetve megbízói jogokat. E jogok gyakorlását a kinevezés, felmentés, fegyelmi felelősségre vonás, pályázatok kiírása, kollektív szerződés megkötése kivételével átruházhatja. Az átruházott munkáltatói és megbízói jogokat indokolt esetben az érdekeltek egyidejű értesítése mellett magához vonhatja. Ennek keretében: meghatározza a szervezeti egységek létszámát, működési feltételeit, a létszám- és illetménygazdálkodás alapelveit, a jutalmazás és az anyagi ösztönzés feltételrendszerét; ebben a tevékenységben az illetékes fórumokon konzultál; az illetékes vezetőkkel való konzultáció után kinevezi, felmenti a közalkalmazottakat (kivéve a gazdasági igazgatót), dönt minősítésükről, besorolásukról, dönt a várakozási idő csökkentéséről, jutalmazásról stb.; megindítja a fegyelmi eljárást, illetve ellátja a fegyelmi tanács elnökének a Kjtben rögzített feladatait; kiírja a Kjt a és a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. -a szerinti pályázatokat; 20