ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva a 9. számú módosítással) hatállyal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva a 9. számú módosítással) 2008. 04. 22. hatállyal"

Átírás

1 ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva a 9. számú módosítással) hatállyal A Zöld-Híd Egyesülés (képviselője: Kele József), Pécs, Széchenyi tér 2) mint alapító Ft, azaz kettőszázezer forint készpénz a Szigetvári Takarékszövetkezet.-nél vezetett számlára befizetve mint alapítói vagyonnal határozatlan időtartamra létrehozzák a Zöld-Híd Regionális Energiahatékonysági és Környezetvédelmi Alapítványt rövidített név: angol név: röviden: német név: röviden: Zöld-Híd Alapítvány Green-Bridge Regional Energy Efficiency and Environmental Foundation Green-Bridge Foundation Grüne-Brücke Regionalstiftung für Effektvolle Energieverbrauch und Umweltschutz Grüne-Brücke Stiftung I. Általános rendelkezések 1. Az alapítvány székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér Az alapítás éve: Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 4. Az alapítvány jogállása: közhasznú szervezet, jogi személy. 5. Az alapítvány jellege: nyitott. Az alapítványhoz bárki (természetes és jogi személy is) csatlakozhat, ha elfogadja annak céljait. Amennyiben a csatlakozó feltételeket köt ki, a kuratórium dönt a csatlakozás elfogadásáról vagy elutasításáról. II. Az alapítvány célja az energiahatékonyság és a megújuló energiák felhasználásának támogatása, a környezeti minőség javításának elősegítése a Dél-Dunántúl régióban: a fenntartható fejődés szolgálata a lakosság gondolkodásmódjának befolyásolásával, figyelemfelkeltő tevékenységgel, tanácsadással, az önkormányzatok és kistérségi társulások energiagazdálkodásának támogatásával. Ezen belül: a) a természetes és épített környezet fenntartható használatának módszereiről szóló előadások szervezése, b) az energiahatékonyság módszereinek és azok alkalmazásának lehetőségeit népszerűsítő bemutatók tartása, c) a céloknak megfelelő ismeretterjesztő anyagok összeállítása, kinyomtatása és terjesztése, d) az egészséges életmód kialakítására, a környezetminőség javítására, a természet megszerettetésére, a környezeti károk feltárására törekvő tanfolyamok szervezése, e) a fiatalság célirányos nevelésére szolgáló, újszerű, sokrétű nevelési minta kidolgozását végzők támogatása f) az önkormányzatok és kistérségi társulások energiagazdálkodásának szakmai támogatása az energiakoncepció kialakításában és megvalósításában, pályázatok készítésében g) környezeti nevelés eszközeinek felhasználásával a környezettudatos életforma népszerűsítése, h) Hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének, képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, felnőtt oktatás i) A globális nevelés (békére nevelés, interkulturális nevelés, állampolgári felelősségre nevelés, emberjogi nevelés, globális problémákról való oktatás, fejlesztésről szóló oktatás) céljainak népszerűsítése, eszközrendszerének terjesztése, és felnőtt képzés, felnőtt oktatás. Zöld-Híd Regionális Energiahatékonysági és Környezetvédelmi Alapítvány 1/5

2 III. Az alapítvány szervezete és tisztségviselői 1. A Kuratórium 1.1. Az alapítvány működését 5 tagú kuratórium irányítja. A kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. A tisztségviselésre felkért személy köteles az alapítót előzetesen tájékoztatni arról, hogy vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Kuratórium elnöke: Dr. Rudl Józsefné, 7632 Pécs, Maléter Pál u Kuratórium tagja: Nagy László, 7627 Pécs, Nagymeszes dűlő 49/a. Kuratórium tagja: Krommer Béla, 7625 Pécs, Haas Mihály tér 1. Kuratórium tagja: Győri Csaba, 7623 Pécs, Megyeri tér 10. Kuratórium tagja: Molnár Ferenc, 7629 Pécs, Vajda J. u. 27. A kuratóriumi tagok munkájukat önkéntes formában, díjazás nélkül látják el igazolt költségeik megtérítése mellett A kuratórium évente legalább egyszer, ill. szükség szerint többször ülésezik. A kuratórium ülését az elnök hívja össze írásban a hely, az időpont, a javasolt napirend megjelölésével, 10 nappal az ülés előtt. A napirend az ülésen kiegészíthető, módosítható, azt a kuratórium szavazással fogadja el A kuratórium határozatait - az 1.4. pontban foglalt eseteken kívül - egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az ülés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. A kuratórium ülései nyilvánosak A kuratórium egyhangú határozattal elfogadja az alapítvány szervezeti és működési szabályzatát. A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: az alapítvány stratégiai céljainak, éves gazdálkodásának meghatározása és jóváhagyása, a szervezeti és működési szabályzat megalkotása, elfogadása ill. annak megváltoztatása, az alapítványhoz való csatlakozás elfogadása, pályázatok elbírálása, javaslat az alapító felé kuratóriumi tag visszahívására és új tag delegálására, közhasznúsági jelentés elfogadására, az alapító részére történő éves beszámoló egyszeri szótöbbséggel történő jóváhagyása, döntés a vagyon felhasználásáról A kuratórium munkájához állandó, illetve eseti szakértők, szaktanácsadók segítségét veheti igénybe. A kuratórium által felkért szakértők a kuratórium ülésén teljes tanácskozási joggal részt vehetnek. A szakértők, szaktanácsadók működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza Az alapítványt a kuratórium elnöke képviseli, e jogkörét esetenként a kuratórium bármely tagjára átruházhatja. Az átruházásnak hitelt érdemlően és később visszakereshetőnek (rekonstruálhatónak) kell lennie. A kuratórium titkára Szabó Zsuzsanna, ( 7624 Pécs, Rókusalja 2. ) önállóan képviseli az alapítványt: pályázat benyújtása esetén, ha az elnyerhető támogatási összeg az Ft-ot nem haladja meg, és a kiíró nem kíván az alapítványtól saját erőre vonatkozó kötelezettségvállalást, helyi és regionális programok, konferenciák, bemutatók és tanfolyamok szervezésével kapcsolatos teendők végzésekor, szerződéses kötelezettséggel nem járó tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátása, ideértve az ehhez szükséges anyagok beszerzését is, Ft értékhatárig, hirdetések megjelentetésekor, ha azok ellenértéke az Ft-ot nem haladja meg, az alapítvány működésével kapcsolatos napi kisebb szervezési és működési feladatok végzésekor A kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vesz az ellenőrző bizottság legalább egy delegált tagja, és a kuratórium titkára Az alapítványi kuratórium működését és felépítését a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. 2. Az Ellenőrző Bizottság Zöld-Híd Regionális Energiahatékonysági és Környezetvédelmi Alapítvány 2/5

3 2.1. A kuratórium gazdasági munkáját, működése törvényességét 3 tagú ellenőrző bizottság kíséri figyelemmel, akiket az alapító kér fel. Az ellenőrző bizottság tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. Az ellenőrző bizottság elnöke: dr. Nagy Árpád Csaba, 7635 Pécs, Szkókótető dűlő 7. Az ellenőrző bizottság tagja: Dr.Spiesz Zsuzsanna, 7634 Pécs, Mária dűlő 20. Az ellenőrző bizottság tagja: Király Zoltán, 7621 Pécs, Irgalmasok útja Az ellenőrző bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg Az ellenőrző bizottság a kuratóriumtól jelentést, az alapítvány munkavállalóitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, a hivatalos iratokba megkötés nélkül betekinthet Az ellenőrző bizottság legalább egy - általa - delegált tagja törvényességi észrevételezési joggal részt vesz a kuratórium ülésein. Az alapítvány működési-, szakmai-, gazdasági beszámolóját előzetesen véleményezi, s erről tájékoztatja a kuratóriumot Az ellenőrző bizottság észrevételeiről írásban tájékoztatja a kuratóriumot. Amennyiben észrevételei alapján a kuratórium nem teszi meg a megfelelő intézkedéseket, az ellenőrző bizottság az alapítóhoz fordulhat. Rendkívül indokolt, jogszabályban rögzített esetben az ellenőrző bizottság kérésére az elnöknek rendkívüli kuratóriumi ülést kell összehívnia az indítványtól számított 30 napon belül. Ha ez nem történik meg, az ellenőrző bizottság maga jogosult a testület összehívására. Ha súlyos és huzamosan fennálló törvény- vagy alapszabálysértést tapasztal és észrevételei nyomán sem a kuratórium, sem az alapító részéről nem történik meg a megfelelő intézkedés, az ügyészséghez kell fordulnia Az ellenőrző bizottság a munkájába szükség esetén külső szakértőket is bevonhat. 3. A testületi határozathozatal 3.1. A kuratórium és az ellenőrző bizottság üléseiről részletes jegyzőkönyvet kell vezetni A testületek jegyzőkönyveinek tartalmazniuk kell különösen: a megjelent szavazóképes tagok számát, nevét, a határozatképességet, a véglegesített napirendet, a hozott határozatok szó szerinti közlését, beleértve hatályukat is, a döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát, nevét A jegyzőkönyveket hitelesítik: a kuratóriumi jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és az elnök, az ellenőrző bizottsági jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és a bizottság elnöke A kuratórium határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza: a határozat véglegesített szövegét, a határozathozatal időpontját, annak érvényességi körét, hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges személyét) A kuratórium döntéseit az érintettekkel postai úton, levélben ajánlva közli és évente nyilvánosságra hozza a "Hatályos Alapítványi Határozatok" című kiadványban Az alapító részére történő éves beszámoló, illetve a közhasznú jelentés elfogadásáról hozandó határozatokat kivéve, a kuratórium tagjai a kuratóriumi ülés tartása nélkül is határozhatnak. Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét 8 napos határidő kitűzésével írásban kell a tagokkal közölni, akik a szavazatokat írásban adják meg. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak hozni. A szavazás eredményéről a tagokat a szavazás beérkezését követő 8. napon belül a kuratórium elnöke, illetve az ő jóváhagyásával a kuratórium titkára írásban tájékoztatja. Bármelyik tag kérelmére a kuratórium ülését össze kell hívni a határozattervezet megtárgyalására. 4. Titkár: Szabó Zsuzsanna Zöld-Híd Regionális Energiahatékonysági és Környezetvédelmi Alapítvány 3/5

4 4.1. A kuratórium titkára az alapítvánnyal munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló - kuratóriumtól független - tisztségviselő A titkárral kapcsolatos munkáltatói jogokat a kuratórium elnöke - az elnök tartós távolléte esetén az általa kijelölt, akadályoztatása esetén a kuratórium által kijelölt - kuratóriumi tag gyakorolja A kuratórium titkárának részletes feladat- és hatáskörét a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. 5. Az alapítvány tisztségviselői 5.1. A bankszámla felett az alapítvány elnöke vagy bármely kuratóriumi taggal, vagy a titkárral együttesen rendelkezik. Az alapítvány tisztségviselői: a kuratórium elnöke, a kuratórium tagjai, az ellenőrző bizottság és tagjai, a kuratórium titkára A tisztségviselők összeférhetetlenségi és felelősségi szabályait az alapító okirat III. fejezet 6. pontja, továbbá a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza a Polgári Törvénykönyv ában és a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvényben foglalt rendelkezések szerint. 6. Összeférhetetlenségi szabályok 6.1. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akiknek közeli hozzátartozója (Ptk b. pontja), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az alapítvány cél szerinti juttatások keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás Nem lehet az ellenőrző bizottság elnöke vagy tagja illetve könyvvizsgálója: az elnök és a kuratóriumi tag, ill. ezek hozzátartozója, az a személy, aki az alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenységre irányuló munkavagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ill. hozzátartozója, az a személy, aki az alapítvány cél szerinti juttatásaiból részesül (kivéve: 6.1. pontban foglaltak), ill. hozzátartozója A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőzően legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki A vezető tisztségviselő, illetve annak jelölt az személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt Az alapítvány tisztségviselője által feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az alapítvány felelős. A tisztségviselő az általa e minőségben az alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel. IV. Az alapítvány vagyona és gazdálkodása 1. Az alapítvány vagyonát pénz és egyéb eszközök, ingó és ingatlan vagyontárgyak képezik. Az alapítvány induló vagyona Ft, amelyet az alapító juttatott a részére. Az alapító használati jogot biztosít az alapítvány számára az általa birtokolt Pécs Széchenyi tér 2. szám alatti egyes helyiségek és berendezései tárgyainak használatára. 2. A működéshez szükséges anyagi eszközök forrásai: a közhasznú tevékenység folytatásából származó bevétel, az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó bevétel, a vagyonjövedelem, az eszközök befektetésének bevétele, alapító és a csatlakozók által juttatott tőke, adomány, támogatás, pályázati bevétel, egyéb bevételek. 3. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 4. Az alapítvány gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt közhasznú céljai szerinti tevékenységeire fordítja vissza. Minden vagyon és jövedelem az alapítvány alapcéljait szolgálja a non-profit működés alapelvei szerint. Zöld-Híd Regionális Energiahatékonysági és Környezetvédelmi Alapítvány 4/5

5 5. Az alapítvány éves költségvetés szerint gazdálkodik. A cél szerinti és vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. 6. A kuratórium az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg fogadja el a közhasznúsági jelentést, amelynek részei: a számviteli beszámoló, a költségvetési támogatás felhasználása, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás, a cél szerinti juttatások kimutatása, a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke, a kuratóriumi tagoknak nyújtott juttatások értéke, összege, a közhasznú tevékenységről szóló tartalmi összefoglaló. 7. Az alapítvány pénzügyi és anyagi tevékenységéért, kötelezettség-vállalásaiért vagyona mértékéig felel. 8. A vagyon felhasználásáról a kuratórium dönt azzal, hogy az alaptőke 50%-ának mindenkor folyamatosan jelen kell lennie az alapítvány számláján. Az alapítványi vagyon felhasználható: a alapítvány működési költségeire; a vagyon növelésére; az alapítványnak az Alapító Okirat II pontjában rögzített céljai megvalósítására használható fel, egyéni kérelem vagy pályázat útján. V. Az alapítvány működésének nyilvánossága 1. Az alapítvány az alapszabály szerinti tevékenysége, működése és gazdálkodása legfontosabb adatait, beszámolóit évente egyszer, bejegyzett helyi médiumban megjelenteti. 2. A határozatokban érintettek számára minden évben megküldi a "Hatályos Alapítványi Határozatok" című kiadványt. 3. Az alapítvány cél szerinti juttatásait bárki által megismerhető módon pályázati formához kötheti, ebben az esetben azonban előzetesen pályázati szabályzatot kell alkotnia. 4. Az alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, arról - a saját költségére - másolatot készíthet. 5. A közhasznú szervezet szolgáltatási igénybevételének módját az írott és elektronikus sajtón keresztül hozza nyilvánosságra. VI. Záró rendelkezések 1. Az alapító akként rendelkezik, amennyiben a jogi személyiség megszűnik létezni, akkor helyébe az alapítói jogok gyakorlójaként az alábbi személy lép: Radnainé Dr. Gyöngyös Zsuzsanna( 7624 Pécs, Angster J. u. 8 ) 2. Amennyiben a kijelölt személy elhalálozik, vagy egyéb okból alapítói jogai gyakorlására képtelenné válik, akkor helyébe alapítóként az alábbi személy lép: Soósné Kropp Tünde (7636 Pécs, Illyés Gyula u. 16.) 3. A Zöld-Híd Egyesülés, mint alapító án történő megszűnése miatt (Cg /70 szám) az alapítói jogok gyakorlója Radnainé Dr. Gyöngyös Zsuzsanna (7624 Pécs, Angster J. u. 8. ) Minden itt nem szabályozott kérdésben a Polgári Törvénykönyvnek a rendelkezései és az alapítványra, mint közhasznú szervezetre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezései az irányadóak Az alapító Radnainé Dr. Gyöngyös Zsuzsanna az Alapító Okiratot módosította, Pécs, április 22. Radnainé Dr. Gyöngyös Zsuzsanna alapító Zöld-Híd Regionális Energiahatékonysági és Környezetvédelmi Alapítvány 5/5