A helyi média integráló szerepe a vallás területén. Bevezetés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A helyi média integráló szerepe a vallás területén. Bevezetés"

Átírás

1 A helyi média integráló szerepe a vallás területén Bevezetés A média a XX. század óta életünk elválaszthatatlan része. Különösen igaz ez az elektronikus médiára, aminek tudatformáló hatása egyre jelentısebb. Ahogyan átalakulnak az elektronikus média funkciói, úgy válnak egyre sokrétőbbé és egyre erısebbé a hatásai. A háttérhasználat, az interaktivitás, a több szempontú választás lehetısége miatt az egyének és családok szokásainak befolyásolása fontos kutatási területté vált. Már eddig is vizsgálatok sora igazolta, hogy az elektronikus média, ezen belül is a televízió jelentısen befolyásolja életünket, értékrendünket, véleményünket és viselkedésünket. Ezt a tényt a vállalkozások imázs- és termék reklámjaikon keresztül is igyekeznek kihasználni. Mára azonban más szervezetek, elsısorban a civil szféra és a politika is felismerte, hogy a megfelelıen megfogalmazott üzenetek jelentıs befolyást gyakorolnak a környezetre. (Török, 2005) Mindezt még ma is sokan csak az országos, széles tömegeket elérı médiára vonatkoztatják. A média által közvetített információnak azonban multiplikátor hatása is van. Amennyiben sikerül az egyes csoportok és rétegek informális vezetıihez eljuttatni a szükséges információkat, akkor a hatás a csoportban is mérhetı lesz. Ez alapján nem feltétlenül kell széles tömegeket elérni, inkább a véleményformáló csoportokra kell koncentrálni. Így kerülhetnek elıtérbe a helyi televíziók és a tematikus mősorok. (Kontroll csoport, 2002) Vizsgálataim célja, hogy rávilágítsak a helyi média, és ezen belül is a helyi televíziók szerepére a helyi társadalom alakításában. Rámutassak arra, hogy igen sok lehetıség marad kihasználatlanul a lokális civil szféra elıtt, miközben éppen a helyi média lenne az egyik leghatékonyabb eszközrendszer a lakosság eléréséhez. Az egyházak összefogása a lakosság meggyızésére: Erınk forrása vallási magazin A Debrecen Televízió menedzsmentje már tíz évvel ezelıtt felismerte, hogy a helyi lakosság tájékoztatása a televízió hosszú távú mőködése szempontjából elengedhetetlen. Ezért a civil szférával kezdeményezte a mind szorosabb együttmőködést, elsısorban azért, hogy a lakosság kiszolgálásával nézettségét növelje, így imázsa és üzleti potenciálja is emelkedik. A civil projektek építésének keretében Magyarországon egyedülállóan Debrecenben sikerült a Városi Televíziónak a hat történelmi egyházzal, valamint az önkormányzattal megegyeznie, hogy heti rendszerességgel vallási magazint készítsen. Az igény elsısorban a történelmi egyházak és a lakosság részérıl merült fel. Közel 10 évvel ezelıtt keretszerzıdésben állapodott meg a református, a római katolikus, a görög katolikus, az evangélikus, a baptista egyház valamint a zsidó hitközség a televízióval, hogy az ökumenizmus jegyében hetente más-más egyház életét, tevékenységét mutatja be a magazin. Az egyházak nagyságuk és támogatásuk szerinti arányok alapján kialakított rendszerességgel kerülnek képernyıre. A fı cél a lakosság felé a vallási közösségek munkájának, belsı életének bemutatása. Emellett nem titkolt cél az egymás elfogadása szemléletének terjesztése, a lakosság meggyızése arról, hogy egymást erısítve a helyi közösségek sikeresek lehetnek. A Debrecen Televízió Bemutatása A Debrecen Televízió 1994 óta tájékoztatja Debrecen Város lakosságát a napi eseményekrıl. Mősorstruktúráját folyamatosan fejlesztve eljutott arra a szintre, hogy ma már tényleges

2 alternatívát jelenthet a nézık számára akár a nagy televíziós csatornákkal szemben is. A Debrecen Városi Televízió vezetése 1999-ben olyan új mősorstruktúrát alakított ki, amely a híradó és más mősorok szakmai és technikai hátterét is biztosította, és ehhez új stúdiódíszlet készült a kor követelményeinek megfelelıen. A mősorok szerkesztésében a Debrecen Televízió felhasználta azokat az új elgondolásokat, amelyeket az amerikai helyi televíziók alkalmaznak. Továbbképzéseket szervezett, melyen neves szakemberek mutatták be a hírtelevíziózással kapcsolatos speciális ismeretanyagot. Többek között ennek a munkának az eredménye, hogy a Debrecen Televízió a Kamera Hungária Fesztivál Híradó Szekciójának döntıjébe jutott. Egyedül helyi televízióként jelenhetett meg a Magyar Televízió és a Kereskedelmi Televíziók között. Ez szakmai elismerés is bizonyítja, hogy a Debrecen Televízió jól határozta meg a helyi televíziózás legfontosabb elemeit, és ezt képes magas szinten mővelni. A Debrecen Televízió legutóbb kialakított mősorstruktúrájában pontosította azokat a célcsoportokat, amelyeket el kíván érni, ennek megfelelıen a hagyományos helyi televíziós szórakoztató és tájékoztató mősorokkal szemben elıtérbe kerültek a jól definiált célcsoportoknak szóló rétegmősorok. Jelenleg 16 magazin készül, melyek egy-egy rétegigényt elégítenek ki. Az állandó visszajelzések igazolják, hogy ezek a magazinmősorok nézettek, és segítséget nyújtanak a város lakosságának tájékoztatásában. Az Erınk forrása címő mősor bemutatása A televízió menedzsmentje felismerte, hogy a tájékoztatási funkció elsısorban a hírmősoroknál fontos. A magazinok esetén azonban a tájékoztatás nem elegendı a sikerhez. A médiának cselekvı részt kell vállalnia a projektekben. Az aktív részvétel és irányítás sokkal hatékonyabbá teszi a lakosság befolyásolását, jobban tervezett médiaakciókat eredményez. Az új módszer komoly eredményeket hozott. Kiegyensúlyozottabb lett a szervezetek között az együttmőködés, hatékonyabb lett a mőködés, és közösen sikeresebb lett a pályázati együttmőködés, ami a források biztosítása szempontjából nagyon lényeges volt. Az egyházi mősor esetén is ezt a modellt követte a televízió, kezdeményezésére ültek le az egyházak képviselıi egymással azért, hogy egy a lakosság számára fontos mősorfolyam létrejöhessen. Az egyházak nagyságuk és támogatásuk szerinti arányok alapján kialakított rendszerességgel kerülnek képernyıre. Az, hogy egy adott héten melyik egyházról szól az Erınk forrása, közös megbeszélés alapján dıl el. Minden egyház részérıl segédszerkesztı segíti a vallási magazin szerkesztıjének munkáját. Ez azért lényeges, hiszen így a közösen felállított programon belül arról szól egy-egy héten a magazin, amit fontosnak tart az adott egyház. A mősor jellegét leginkább a mottójával lehet jellemezni: Ez a mősor azoknak szól, akik hisznek Istenben, és szól azoknak is, akik kételkednek, vagy egyszerően csak kíváncsiak! Minden mősor a Heti ige felolvasással és igemagyarázattal kezdıdik, melyet az adott egyház képviselıje (pap, lelkész) egy-egy templomban, vagy gyülekezeti teremben olvas fel. Ezt követi a forgatott riport, melyben többnyire az adott egyház életébıl, tevékenységébıl mutat be részleteket a mősor. Az ezt követı stúdióbeszélgetés általában a riport témájához kapcsolódik. A riportokra és az azt követı stúdióbeszélgetésekre jellemzı, hogy olyan szempontból mutatja be az adott témát, ami a laikus nézık számára is könnyen érthetı. A magazin végén valamennyi egyház aktuális, heti híreit olvassa fel a mősorvezetı. Az Erınk forrása hetente, csütörtökön fı mősoridıben, 15 percben jelentkezik. Negyedévente pedig egy alkalommal 30 perces a magazin is készül. Ennek keretében kerekasztal beszélgetésre kerül sor, amelyen a hat történelmi egyház egy-egy képviselıje vesz részt. A visszajelzések rendkívül kedvezıek. Több nézı köszönettel fordult a televízióhoz, mivel hét közben vallási, lelki mősort láthatnak.

3 A mősor létrejöttét meghatározta az, hogy az egyes egyházak miként vélekedtek az ökumenizmusról, a közös fellépésrıl, a lakosság ilyen együttgondolkodó modellben történı tájékoztatásáról. Elsıként tehát a szerkesztı és a televízió menedzsmentje azt tisztázta, hogy mit jelent az ökumenizmus, és lehetséges-e egyáltalán az elképzelt és elvárt szoros együttmőködés, együtt gondolkodás. Az ökumenizmus Az ökumenizmus elsı közelítésben voltaképpen nem más, mint az évszázadok alatt keletkezett szakadásoknak a "visszacsinálására" irányuló törekvés a kereszténység egységének eszméje nevében. Erre már az ös firenzei zsinat is kísérletet tett, de csak rövid idıre sikerült a nyugati és keleti egyház egységét visszaállítania, a tridenti zsinatnak ( ) pedig - bár elımozdította a katolikus megújulást - nem sikerült a nyugati egyház egységét helyreállítania. A mai ökumenikus mozgalom gyökerei a 19. század végéig, a 20. század elejéig nyúlnak vissza. A World s Student Christian Federation nemzetközi protestáns ifjúsági szervezet 1895-ös megalakulása, a Nathan Söderblom uppsalai lutheránus érsek nevéhez főzıdı es alapítású Life and Work, illetve a Charles Brendt Fülöp-szigeti anglikán püspök által elindított Faith and Order kezdeményezései 1948-ban Amsterdamban az Egyházak Világtanácsának (World Council of Churches, WCC) megalakulásához vezettek. A ma már genfi székhelyő szervezetben protestáns, anglikán és ortodox egyházak tömörülnek, a katolikusok nem tagjai a mozgalomnak. İk a II. Vatikáni Zsinaton hirdették meg az ökumenikus nyitást. Vagyis jelenleg végeredményben legkevesebb két - egymástól paradox módon független - ökumenikus mozgalom létezik: a katolikus és a WCC-beli. A keresztény egyházak és a nem keresztény vallási közösségek közötti párbeszédre az ökumenizmus kifejezés csak áttételesen alkalmazható. Hans Küng tübingeni teológus ugyan "oecumenismus ad extra", vagyis "kifelé forduló ökumenizmus" néven nevezi, általában azonban még ı is inkább a vallásdialógus, illetve vallások/kultúrák közötti párbeszéd kifejezéseket ajánlja. A kereszténység egységtörekvése a történelem folyamán mindig is mélyrıl feltörı vágyként jelentkezett, mert a szentpáli értelmő test tagjai már széthullott részekként több sebbıl is véreznek. Jóllehet Jézus Krisztus egyetlen egyházat alapított, több egyház állítja magáról, hogy az ı hagyatékának örököse. A keresztények valamennyien az Úr tanítványainak vallják magukat, de különbözıképpen vélekednek, és külön utakon járnak. Ez viszont nyíltan ellentmond Krisztus akaratának, kárt okoz az evangélium hirdetésének. Amikor ökumenizmusról beszélünk, tágabb értelemben a kereszténység és a világ, a kereszténység és más vallások dialógusát értjük rajta, de szőkebb értelemben s ez a gyakoribb mindig a keresztény felekezetek egységtörekvését jelöljük vele. Látszólag egyháztani problémával van dolgunk, de a mélyebb elemzés sokkal messzebbmenı igazságokat is felszínre képes hozni. A biblikus gyökerek vizsgálata fényt derít arra, hogy az egység a sokszínőségben nyilvánul meg, és hogy a keresztény felekezetek csak akkor óhajtják ıszintén és komolyan az egységet, ha mindannyian Krisztust tekintik Uruknak és Megváltójuknak. A Biblia Istene, az Atya, a Fiú és Szentlélek közössége ad példát a sokszínőségben megélt egység létformájához, hiszen az egyetlen Fiúban egyesíti az összes embert és az egész mindenséget. Az egység forrása tehát maga Isten. Mit is jelent az ökumenizmus azoknak az embereknek, akik mélyen megélik hitüket. Ezt leginkább Békés Gellért, római katolikus pap gondolataival lehet érzékeltetni: Jó lenne végre megértenünk, hogy egymáshoz, azonos emberiséghez, ezen belül közös nemzethez, egyazon település-közösséghez tartozunk. Több, nagyobb bátorság szükségeltetik,

4 hogy ne féljünk a másik másságától. Nem ellenséget, még csak nem is ellenfelet kellene látnunk egymásban, hanem testvért, aki más úton bár, de ugyanarra tart, mint mi. Debrecen és az ökumenizmus Az ökumenikus törekvés példájára a legjelesebb megnyilvánulási formája II János Pál pápa debreceni látogatása, miséje, amit a Nagytemplomból mutatott be. Ebbıl a gondolatból kiindulva érdemes megnézni Debrecen lakosainak vallási megosztottságát. A Kálvinista Rómaként emlegetett, aposztrofált cívis városban a keresztény hit szinte minden formája megtalálható. Két egyház közigazgatási központja mőködik Debrecenben. Itt található a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Debrecen-Nyíregyháza római katolikus Egyházmegye püspöki központja, ezen kívül a görög katolikus egyház esperessége, vagyis egyházi szempontból központi területi egysége. A Központi Statisztikai hivatal által kiadott összesítésbıl tényszerően felmérhetı és megállapítható: a hit kérdése jelentıs réteget érint Hajdú-Bihar megyében, ezen belül is Debrecenben. Debrecen népességének vallási megoszlása: Település, megye Hajdú- Bihar megye Debreceni kistérség Debrecen M.J.V. Összes lakos Egyházhoz tartozók Katoliku s együtt Római kat. Görög kat. Református Evangélikus Izraelita Más egyház tagjai Nem kíván válaszolni Nem tartozik egyházhoz Az adatok alapján azt lehet mondani, hogy Hajdú-Bihar megye, ezen belül Debrecen nem tartozik Magyarország legvallásosabb területei közé. Annak ellenére kell ezt megállapítani, hogy Debrecen egyházi szempontból stratégiailag rendkívül fontos szerepet tölt be. Debrecen lakosainak száma Ebbıl a szempontból is Magyarország második legnagyobb városa an vallották magukat a népszámlálás kérdıívén hittel élınek, valamely egyházhoz tagjának en hatozottan az ellenkezıjét jelölték be, vagyis nem tartoznak egyetlen egyházhoz, felekezethez sem. Több mint húszezren pedig nem válaszoltak erre a kérdésre. Debrecenrıl összességében ki lehet jelenti, hogy viszonylag bıséges egyházi palettával rendelkezik. 6 történelmi egyház van jelen a városban. Református, római katolikus, görög katolikus, evangélikus, baptista és izraelita Az együttmőködés kiváló, példaértékő az említett egyházak között. Arról, hogy milyen valójában a viszony, az egyházak képviselıi tudnak valós képet mutatni. A református egyháznak, mint intézménynek nincs határozott álláspontja Kókai Csaba református lelkész szerint, a döntést az emberekre bízza. A reformátusok között 3 különbözı gondolkodási formát lehet és tudunk megkülönböztetni. Az egyik csoportba tartoznak azok, akik üdvözlik az ökumenizmust és azt mondják: ismerjük meg a másikat, azonnal fogadjuk keblünkre minden más felekezet gondolatait, tradícióit, hiszen egy az Isten, egyek vagyunk elıtte, Jézus tanításainak a követıi, azonnal egyesüljünk. Ez a csoport a legkisebb. A másik csoport határozottan az ellenkezı pólust képviseli. Az elutasítók táborába tartozók azt mondják: az ökumenizmus a sátán dolga. Tisztának egyetlen vallás, a protestáns hit, ezen belül is a református tekinthetı. A többiek bálványimádók, és nem látják a tiszta hit lényegét.

5 A harmadik csoport tagjai úgy gondolják, hogy az együttmőködés realitásait, esélyeit kell vizsgálni. Magyarországon leginkább az ökumenikus imahét az, ami hivatalos szinten felülrıl szervezıdik, mint világmozgalom. A sokféle kezdeményezést az egyházak világtanácsa koordinálja. Tudni kell azonban, hogy ebben az együttmőködésben a katolikus egyház csak megfigyelıként vesz részt. Ezen kívül léteznek különbözı ökumenikus konferenciák, így például a hit és az egyház szervezett konferenciái, vagy az Élet és munka címő konferencia. A felekezetek közötti kapcsolat egyrészrıl formális, másrészt pedig vannak új kezdeményezések, de ezek fıként az ifjúsági közösségeket jellemzik. A római katolikus egyház részérıl Tari Zsolt római katolikus püspöki titkár foglalta össze a tapasztalatokat. Véleménye szerint Debrecen vallási szempontból nagyon összetett, hiszen minden nagyobb történelmi egyház, felekezet jelen van. A kapcsolattartás az egyházak között olajozottan mőködik, és ebben nagy szerepet vállal a média is. Ezen túlmenıen az esztendık folyamán is vannak olyan alkalmak, elsısorban az ifjúság körében. Nyílván való, hogy mindegyik egyház a maga berkein belül végzi a lelkipásztori munkáját, mert az illúzió lenne, hogy azt mondjuk: most itt egy nagy közös egységbe összeolvadunk, és minden különbözıség megszőnik. De az ökumenizmusnak nem az a célja, hogy megszőnjenek a különbözıségek, hanem az, hogy mindenki a saját kincseit ırizve, a saját hagyományait ápolva megtalálja azokat a közös pontokat, amik összekötik az egyes felekezeteket. A tapasztalatok szerint inkább a nyitottság jellemzi a római katolikusokat. A baptista egyház részérıl Balogh Barnabás baptista lelkész véleménye az ökumenizmus debreceni megnyilvánulásairól egy kicsit más. A baptista egyházban az egyes gyülekezetek rendkívüli önállósággal rendelkeznek és gyakorlatilag a közösség álláspontját az adott gyülekezet vezetıje, illetve a közösség tagjai közösen alakítják ki. Összességében azt lehet elmondani, hogy az egyház része az ökumenikus közösségeknek, tagjai nem zárkózunk el semmilyen együttmőködéstıl. Debrecenben az 1960-as évek végétıl úttörı szerepet játszott a baptista közösség az ökumenizmus terén. Azt tapasztaljuk, hogy amikor a kis egyházak közösen kiállnak az ökumenikus imahéten a nagy egyházakkal, vagy az utcai evangelizációkon más egyházakkal, akkor jobban odafigyelnek az emberek. Amikor pedig együtt kiállnak a görög, a római katolikusok, a reformátusok, az evangélikusok, a baptisták, és egymás templomaiban prédikálunk, az nagyon jó bizonyságtétel a városban. Úgy tapasztaljuk, hogy az idısebbek a hagyományos összefogást kedvelik, részesítik elınyben. A fiatalabb generációk viszont az új lehetıségeket részesítik elınyben, a kisegyházakkal való összefogásért lelkesednek inkább. A görög katolikus egyház számára Szentesi Csaba görög katolikus lelkész, parókus szerint a különbözı egyházak együtt gondolat fontos. Ha már odáig eljutnak a hívık, hogy nem az öklüket rázzák a másik vallású felé, és különösen a lelkészek egymással barátságot kötnek, és együtt tudunk imádkozni ugyanahhoz az Istenhez, ez már komoly eredmény. Nem az a fontos, hogy milyen vallású a másik, hanem fontosabb az, hogy milyen ember. Gyülekezet és gyülekezet közötti kapcsolat nem alakult ki, ami nagy hiba Debrecenben. Elszemélytelenednek így az ökumenikus kapcsolatok, lelkész és lelkész közötti kapcsolatra szőkül. A gyülekezetek között eddig nem alakult ki szoros együttmőködés. Ezen a területen nyitottságot és zárkózottságot is tapasztalhatunk, ami elsısorban a lelkésztıl függ. Ha a lelkész bizonytalan és óvatos, akkor ezt a gyülekezet is így reagálja le. Ha pedig zárkózott, akkor ez hasonló érzéseket vált ki a nyájának tagjaiból. A keresztény gyülekezetek és a zsidó hitközség együttmőködésérıl a görög katolikus egyháznak az a véleménye, hogy közelebbi kapcsolatot lehetne kialakítani egymással, hiszen a zsidó közösség tagjai képviselik a kereszténység gyökereit. Zsidó alapokon nyugszik a keresztény hit, nagyon sokat lehet tanulni a közös beszélgetésekbıl. tılük, mondjuk egy rabbitól. Sokszor gondoltam már arra, mennyire jó lenne egy hithő zsidóval barátságot kötni és megnézni: ık hogyan ünnepelnek, hogyan élik meg az ünnepeiket, jelesül most a húsvét ünnepüket a pészáhot. Milyen az ı

6 szertartásuk, Istentiszteletük ilyenkor s milyen azonban részt venni. Igazából viszont az látjuk, hogy Debrecenbe fel sem tőnik jelenlétük. Az elmondottak alapján ki lehet jelenteni, Debrecen vallási színessége mellett kiváló színtere az ökumenikus kapcsolatoknak. Nyitottság jellemzi a városban élı keresztény közösségeket. Nemcsak abban partnerek, hogy ha megkeresik ıket, akkor együttmőködnek, hanem szinte valamennyi egyházközségre jellemezı a kezdeményezés az imaközösségre. Mindegyik megkérdezett pozitívnak értékelte azokat törekvéseket, amelyek az ökumenizmust célozzák. Azt azonban látjuk, hogy a fiatalabb generációk azok, aki szívesebben fogadják a felekezeteken átnyúló, illetve az azok közötti közösségeket. Sıt az is jellemzı, hogy tapasztalatok hiányában keresik azokat, amelyek segítségével megtalálják a számukra leginkább tetszı vallásgyakorlási lehetıségeket. Az egy Istenben való hit megvan, csak a kifejezıdési forma hiányzik sokuk számára. Az egyházak egyéni felelıssége, hogy mit mutatnak meg magukból, vagy közösen hogyan mutatnak rá a keresztény hit szépségére, mélységére, alapjára, arra, hogy a tiszta hit gyakorlása az út a lelki békesség irányába. A fentiek egyértelmően alátámasztják azt a korábban felvetett gondolatot, hogy Debrecen vallási sokszínősége azt feltételezi, hogy az egyházak, felekezetek között együttmőködésnek kell lennie. Létezik tehát az ökumenizmus a cívis városban, és viszonylag hosszú múltra visszatekintı hagyományai vannak. Elmondhatjuk azt is, hogy egyértelmően élı kapcsolatról, kapcsolatokról lehet beszélni. Azt is egyértelmően láthatjuk, hogy az egyházak nagyságától függıen, ha nem is markánsan, de változik a vélemény. A református egyház magatartásán egyértelmően érezhetı, hogy ık a nagyok, míg a többi egyház pontosan az érzékelhetı háttérbe szorítás miatt sokkal inkább kész a nyitásra. Ez leginkább a fiatalokat jellemzi. Egy kérdéskört ki kell emelni, mert nem megkerülhetı, és ez a keresztények és a zsidó hitközség tagjainak kapcsolata. Azt kell megvizsgálnunk, hogyan gondolkodnak a keresztény hittel élık az izraelitákról. Az elsı pillanatban meglepı módon az abszolút nyitás jellemzi a megkérdezett papokat. Egyértelmően vallják, hogy a zsidó hit a kereszténység alapja. Ahogyan a szentírásban, a Bibliában alap, úgy az egyházaknál hittel élık szemléletében is alapként, gyökérként van jelen a zsidó hit. A vélemények, gondolatok összegzéseként megfogalmazhatjuk, hogy mind a hat egyház azt vallja, hogy nem szabad markáns különbségeket tenni az egyes emberek között, egyek vagyunk, csak másként fejezzük ki. Fontos kérdés volt a karácsonyi ünnepkörhöz való viszonyulás, ahol a vélemények azonossága mellet a különbségek is megfigyelhetık. Az ünnep kapcsán a tolerancia, az egymás elfogadása volt a legfıbb kérdés. Olyan alapértékek, alaptanítások kerültek felszínre, amelyek nélkül a keresztény hit nem lenne élı, nem követné az Isten tanításait. A mősor vendégei a református egyház részérıl Vad Zsigmond nagytemplomi lelkész, a Római katolikus egyház részérıl Orosz Lırinc, a Szent Anna Székesegyház preapost plébános, a görög katolikus egyház részérıl Verdes Miklós esperes, az Attila téri Megtestesülés templomának parókusa, az evangélikus egyház részérıl Nagy Zoltán a debreceni evangélikus gyülekezet lelkipásztor, a baptista egyház részérıl Bereczky Lajos, Szappanos utcai gyülekezeti lelkész, és a debreceni zsidó hitközség részérıl Weisz Péter, a debreceni zsidó hitközség elnök voltak. Ha szeretetrıl beszélünk, akkor itt ki kell térni a szeret alapját képezı toleranciára, amely a másiknak az elfogadását jelenti. Hogyan vélekednek errıl az egyes felekezetek? Vad Zsigmond lelkész szerint alapvetı az, hogy hogyan próbálunk meg tanítani az Isten személyérıl, valamint arról, hogy İ hogyan fogadja el a másik embert. Mindenki egyenlı, nincs közöttünk különbség, még ha biológiailag mások vagyunk is. A másiknak az

7 elfogadása, a másságra való igent mondás az, ami a toleranciának az alapja. Már kicsi gyermekkortól természetesen gyermek Istentiszteleteken, konfirmációi alkalmakon a többi egyház tanításaival is próbáljuk megismertetni a fiatalokat. Az Isten ugyanis szeretetébe, kegyelmébe fogadott mindenkit, és adta nekünk azt, amit karácsonykor ünnepelünk, Jézus születését, és az ı csodája az, ami egyértelmősíti a másságnak az elfogadását, ami gazdagítja mindenkinek az életét. Sokan vagyunk, sok félék, de közösen egy egészet alkotunk, az Isten népét. Orosz Lırinc praepost plébános szerint akármilyen életkorról legyen szó, mindenki igényli azt, hogy hirdessük neki: az Isten szeret, és szüksége van mindenkire, és ezt naponta hirdetjük. Mert hiába van valakinek anyagi gazdagsága, jóléte, ha a lelke üres. Ez az egyik legfontosabb tanítás, ami a toleranciának az alapja. A bibliában is számos helyen megtalálhatjuk ezt, akár a hegyi beszédet nézzük, akár a búzáról szóló példázatot. Tehát egyszerően az Úr azt kívánja tılünk, hogy mi is irgalmasak legyünk, szeressük embertársainkat, és ehhez erıt is ad. Aki toleráns, az a másik mellé szegıdik az úton útitársnak. Ha rögös az út és veszélyekkel teli, akkor is. Amennyiben ez sikerül, akkor beszélhetünk valós és teljes, feltételek nélküli elfogadásról. Verdes Miklós esperes szerint nem szabad belenyugodni, beletörıdni abba, hogy a mát az emberek elidegenedése jellemzi. A keresztény elhivatottságunk arról szól, hogy szeressünk minden embert. Az elidegenedés ellenségeskedésrıl szól, a szeretet pedig elıbb utóbb gyızelmet arat. A keresztény hivatásunk, hitvallásunk gyakran odafordít bennünket olyan emberek felé, akik velünk ellentétes, más nézetet vallanak, más utat járnak. Nyílván való, hogy a keresztény ember látja a maga felfogása szerint a másikban lévı helytelen dolgot, amivel nem tud egyetérteni. Éppen ezért az ı személyes életvitele, magatartása, az egész életvitele érv kell, hogy legyen a másik, nem hittel élı ember számára, az életfelfogásának megváltoztatásához. Ezt pedig azzal a hittel kell tenni, amely az egy Istenben van. Ha ezt meggyızıdéssel hiszi és teszi az ember, akkor az üdvösség lesz az osztályrésze. Nagy Zoltán szerint ha két fogalom egymás mellé kerül, akkor elıször a két fogalmat kell tisztázni. Azt mondhatjuk, hogy a szeretet mindig több, mint a tolerancia, ha Jézus oldaláról közelítünk. Amikor Jézus elıtt nem sokkal egy hívı rabbit többször arról kérdeztek, hogy mi a zsidó vallás lényege, a rabbi azt mondja, ne tedd azt a felebarátoddal, amit nem szeretnél, hogy veled tegyenek. Ez szolgál mintájául annak, amit késıbb Jézusnál is megjelenik, csak van egy óriási különbség, Jézus egy pozitív formáa vált át és azt mondja, tedd azt felebarátoddal, amit szeretnél, hogy veled tegyenek. Tehát azt gondolom, hogy Jézus szándékosan alakította át ezt a zsidók által használt formulát ilyen pozitív képpé, útnak indító, kezdeményezı formulává. A másik oldalról közelítve fontosnak tartjuk a többi vallás megismertetését a tolerancia jegyében. Az, hogy a két dolog mennyire összefügg az érzékelteti a legjobban, hogy amennyit tudok a másikról, olyan mértékben tudom ıt tolerálni. Tehát ha nem tudok róla semmit, akkor nem is tudom ıt tolerálni. Ha pedig megismerem, akkor tudok vele kommunikálni, nem félek tıle, nem tartok tıle. Bereczky Lajos szerint a legfontosabb egymás szeretete, hiszen a Bibliában is azt találjuk, hogy szeresd az Urat a te Istenedet, és szeresd felebarátodat. A tolerancia pedig olyan alapmagatartást képvisel, amely szerint két különbözı nézet is lehet jogos. Ebbıl kiindulva szeretettel fordulnak a gyülekezet tagjai a más egyházhoz, más felekezethez tartozó hittestvéreink felé. Az ökumenikus kapcsolatok nagyon jók a történelmi egyházakkal évtizedekre visszamenıen, sıt kisebb evangéliumi közösségekkel is kiváló az együttmőködés. Mindenképpen tiszteletbe tartva a különbözıségeket is, látjuk azokat a közös pontokat, amelyek igen komolyan összekapcsolják életünket és szolgálatunkat. Itt kell kiemelni, hogy toleránsnak kell lennünk minden nézet felé, így nyílván tiszteletben kell tartanunk az ateistákat is.

8 Weisz Péter azt emelte ki, hogy a jelenlegi Debreceni zsidó hitközség vezetése 7 évvel ezelıtt új útra lépett, amit a nyitás és egymás kölcsönös megbecsülése mellett az egymás felé elindulás jellemzett. Egyedülálló és csodálatos út, amit megtettünk közösen, a média segítségével, bevonásával. A toleranciáról azt tudjuk mondani, amit felfogásunk is mond: tiszteled az idegent, mert egykor te is idegen voltál. Ez azt jelenti, hogy minden embert tisztelni kell. A kapcsolat nagyon fontos, példaértékővé fejlıdött. Ma már nem meglepetés, hogy egy hanukai zsinagógai rendezvényen a történelmi egyházak képviseltetik magukat. Közös rendezvényeket tartunk, ennek egyik szép példája volt a tavalyi hanuka ünnepünk, amelyen Bölcskei püspök úr nyitott meg, és mondta el meleg baráti szavait az ünnep jelentıségérıl. Ez visszatérés azokhoz a régi történelmi gyökerekhez, amelyek jellemezték a kapcsolatot a történelmi egyházakkal, és mint a legnagyobb debreceni egyházzal, a református egyházzal. Tehát nem meglepetés és nem új a kapcsolat csak annak mélyebb, szeretetteljesebb, közelibb felmelegítése a fontos, hiszen valamikor Debrecen elsı zsinagógáját református püspök avatta fel, Hegymegi Kiss Áron személyében. Ezeken az utakon kell elindulni és folytatni, keresnünk kell egymást, mert van egy hatalmas és nagyon erıs összekötı kapcsunk, az egy örökkévalóba vetett hitünk, és ezen a hiten kell alapulnia a szeretetnek és a békének. Ezekbıl a válaszokból ismételten egyértelmően kiderül az, hogy az egyházak, a képviselıik milyennek látják az ökumenizmus fontosságát, szükségszerőségeit. Hogyan mőködik mindez Debrecenben. A beszélgetés arra is rámutat, hogy a stúdióba meghívottak hogyan látják, miben gondolják az ökumenizmus alapjait, azok megvalósulásait. Számot adtak arról, hogy hogyan lehet széles körben, a hittel élık között hirdetni az egymás elfogadását, a tolerancia gondolatát. Összegzés Az ökumenizmus mint barátság, imádság és az egész világ keresztényei egységének keresése. Ezt Várszegi Asztrik, a pannonhalmi apátság fıapátja mondta, illetve írta. A mondta nagyon kifejezı. Kifejezi a vallási, felekezeti közösség lényegét. Mi tehát az ökumené? Mindenek elıtt válasz Jézusnak a halála elıtt kifejezett vágyára: Legyenek mindnyájan egy. Amint te, Atyám, bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek ok is egy mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. (Jn 17,21) Ha Jézusnak annyira fontos volt a benne hívık egysége, hogy ezért könyörgött az Atyához, nem állíthatjuk azt, hogy bőn lenne a keresztény egység gondolata, de még csak azt sem gondolhatjuk, hogy beletörıdve szemlélhetjük a megosztottságot, amely botránkoztatja a világot és akadályozza az evangélium hirdetését (Unitatis redintegratio). Az ökumené talán mindenek elıtt belül kezdıdik, abban az ıszinte felismerésben, hogy nem üdvözülhetek egyedül, hogy a Krisztusban hívık testvéreim, akik ugyanazt az egy Urat imádják. Továbbá annak a belátása, hogy valamennyi keresztény egyház rendelkezik sajátos adományokkal, hogy a közös krisztusi örökségbıl ki-ki valamihez talán hőségesebben ragaszkodott, és azt felkínálhatja a párbeszéd során. Hiszen emberek között is csak úgy lehetséges a közeledés, ha tudatában vannak értékeiknek és ugyanakkor készek elfogadni mások ajándékait. (Abbé Conturier) Ha a helyes értéktudat mellett ez a nyitottság és ıszinteség kialakult bennünk, akkor helyesen tesszük, ha megpróbáljuk más hagyományhoz tartozó keresztény testvéreink hitét és életét megismerni. Nem azért, mert azt gondoljuk, hogy minden vallás egyforma, nem is saját hitünk feladása árán, hanem azért, hogy közösen keressük az igazság mélyebb megértését és olyan megfogalmazását, amely a különbözı, de legtöbbször egymást kiegészítı szempontok szintézisébıl születik. Debrecenben mindez megvalósulni látszik, erıs közösséget alkotnak a hittel élık, és nemcsak a keresztények,

9 hanem a debreceni zsidó hitközség is bekapcsolódik a közösségbe, az ökumenikus együttlétbe. Az Erınk forrása mősor (nyugodtan nevezhetjük projektnek) jó példa arra, hogy egy televíziós magazin hogyan tud közvetíteni értékeket, érveket, gondolatokat arról, ami az együvé tartozásról, az ökumenizmusról szól. És itt meg kell jegyezni, hogy ez az adás érzékeltette a legjobban azt, hogy miért különleges ez a mősor. Hat történelmi egyház egy asztal körül. És tudnak úgy beszélgetni, hogy abban ne legyen semmilyen ellenségeskedés. Egy közösségben, egy cél érdekében dolgoznak. Ide illeszkedik Weisz Péter úrnak, a debreceni zsidó hitközség elnökének a gondolata: nagyon erıs összekötı kapcsunk: az egy örökkévalóba vetett hitünk. Ez a legnagyobb hozadéka ennek a mősornak. Meg tudja mutatni, hogy van élı kapcsolat az egyházak között, és ennek születésénél a helyi média milyen kiemelt szerepet töltött be. Felhasznált irodalom Békés Gellért (1999): Egyház a Lélek erıterében. Pannonhalma Békés Gellért (1993): Keresztények egysége utópia? In: Mérleg 1993/ Békés Gellért (1976): Ökumenizmus. Róma,1976. Haag, Herbert (szerk.) (1989): Bibliai Lexikon. Budapest, Hafenscher Károly (1997): Jézus Krisztus az ökumenikus egység alapja. In: Vigilia 1997/ Kontroll Csoport (2002): Médiatorzítások, -elemzések. Kairosz, Budapest, Magyarország Leon-Dufour, Xavier (szerk.) (1986): Biblikus Teológiai Szótár. Budapest Link, Hans-Georg (1993): Ökumenikus lelkiség. In: Schütz, Christian (szerk.), A keresztény szellemiség lexikona. Budapest Söveges Dávid (1995): Fejezetek a lelkiség történetébıl. Pannonhalma Török Gábor (2005): A politikai napirend. Akadémiai Kiadó, Budapest, Magyarország Új város 2000/7 (mozgalmak és ökumenizmus). ujember.katolikus.hu/archivum/ /0404.html - 26k web.axelero.hu/kesz/jel/02_01/katolikus.htm topnet.topnet.ro/kerszo/archiv02/0204/text.htm pax-romana.hcbc.hu/tevekenysege/nemzetkozi/vajd.html James North: Az egyház története Pünkösdtıl napjainkig

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT Miért keresitek az élõt a holtak között? Nincs itt, föltámadott! (Lk 24, 5-6) A húsvét reggelén üresen talált sír a feltámadás megkérdıjelezhetetlen

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére MÉGIS A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz érte cserébe, MÉGIS A LEGJOBBAT ADD A VILÁGNAK, AMID CSAK VAN! ( a calcuttai gyermekotthon faláról ) Kertész Imre atya emlékére Kertész

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN

KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN SZABÓ FERENC SJ KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN Budapest, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, L Harmattan Kiadó, 2012 (Jezsuita Könyvek Isten és Tudomány; PPKE BTK, Pázmány Irodalmi

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

Divatos termék-e a kondenzációs kazán?

Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Mai valóságunkat egyre inkább áthatja az internet. Nem csak a hírvilág, a politika, az általános mőveltség szerzésének része, hanem szakmai-tudományos területeken

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Készítette: Dr. Balatoni Ildikó doktorjelölt Témavezetı: Prof. dr. Baranyi Béla az MTA

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/11435. számú országgyőlési határozati javaslat a Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegró között a Magyar Köztársaságban élı szerb kisebbség és a Szerbia és Montenegróban

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 54. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen

Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen szocializációs tényezıként van jelen. A kereskedelmi televíziók

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Otthonunk az Egyház. Készülünk a Farsangra? A plébánia száma: 28/610-282. Összeállította: Káposztássy Béla

Otthonunk az Egyház. Készülünk a Farsangra? A plébánia száma: 28/610-282. Összeállította: Káposztássy Béla Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 1/27/2013 Elektronikus változat Összeállította: Káposztássy Béla Ma a világméretű imahét (imanyolcad) hatodik napját tartjuk a Krisztus hívők egységéért.

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN A sikeres vállalkozások vezetıi mindannyian egyetértenek abban, hogy az irányítás során folyamatosan szem elıtt kell tartani a vállalkozás

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

Beszámoló 2009. Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete

Beszámoló 2009. Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete Beszámoló 2009 Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete Köszönet Szeretném megköszönni az egész éves sikeres munkát, támogatást az Elnökség és a Felügyelı Bizottság tagjainak, a csoportvezetıknek,

Részletesebben

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Budaházy György TÉZISEK Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Címő Doktori (PhD)

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

Élethelyzetek. Dr. Mészáros Attila. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. 2. Élethelyzetek, konfliktusok

Élethelyzetek. Dr. Mészáros Attila. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. 2. Élethelyzetek, konfliktusok Négy alaphelyzetet különböztetünk meg, attól függıen, hogy Az innováció humánaspektusai: üzleti kommunikáció alárendelt, felsıbbséggel bíró vagy egyenlı a személyközi kapcsolat. A pozitív és negatív simogatás

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK Innovációs Kompetencia Kisokos A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs és Technológiai

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497.

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 13/2007. (V. 31.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló 13/2004.

Részletesebben

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT 2013. február 13. SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT A Balaton turisztikai régió kiemelt szerepet játszik a magyar turizmusban: a KSH elızetes adatai szerint 2012-ben a kereskedelmi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. 6771-2/2009. JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória SZAKDOLGOZAT Czibere Viktória Debrecen 2009 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Könyvtárinformatikai Tanszék A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának sajátosságai különbözı életkori csoportokban Témavezetı:

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

A gyülekezet és Isten Királysága. Írta: Ron McKenzie

A gyülekezet és Isten Királysága. Írta: Ron McKenzie A gyülekezet és Isten Királysága Írta: Ron McKenzie Isten Királysága A gyülekezet és Isten Királysága közötti kapcsolatot gyakran félreértik a keresztyének, akik gyakran úgy beszélnek, mintha Isten Királysága

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 74/2007. (VI.14.) kt. határozat: A 2007. június 14-i ülés napirendjének elfogadása. 75/2007. (VI.14.) kt.

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Textus: Titusz 2: 1-14 Elhangzott: 2010. augusztus 31-én a gimnázium tanévnyitó ünnepségén. Kedves Testvérek, Diákok, Tanárok, Szülık! z az igeszakasz, amit

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

Egy háromnyelvő, német-magyar-angol turisztikai tanulói szakszótár koncepciójának a bemutatása

Egy háromnyelvő, német-magyar-angol turisztikai tanulói szakszótár koncepciójának a bemutatása ELTE Germanisztikai Intézet Egy háromnyelvő, német-magyar-angol turisztikai tanulói szakszótár koncepciójának a bemutatása - Javaslatok új szakszótárak koncepciójának kidolgozásához - PhD-tézisek Kriston

Részletesebben

ÉLET TÉR / KÖZÖS TÉR - KÖZÖS VÁROS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil közösségek támogatási pályázata - PÉCS 2011 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÉLET TÉR / KÖZÖS TÉR - KÖZÖS VÁROS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil közösségek támogatási pályázata - PÉCS 2011 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉLET TÉR / KÖZÖS TÉR - KÖZÖS VÁROS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil közösségek támogatási pályázata - PÉCS 2011 PÁLYÁZATI KIÍRÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani?

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Esszé az Innováció és kommunikáció tantárgyhoz Készítette: Polgár Péter Balázs, 2007. január 16. A 21. század elejére még

Részletesebben

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez mely létrejött egyrészrıl a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (8000

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

Hírlevél. Közel a csillag

Hírlevél. Közel a csillag RÉPCESZEMEREI Hírlevél IV. évfolyam, 2. szám 2008. December Közel a csillag A csillag közelít. Lángoló csóvája fényesen hasítja az égbolt fekete palástját. A világ, mint forró nyáron tikkadt föld az esıt,

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Vezetıi elképzelések, vezetıi program és a motiváció ismertetése

Vezetıi elképzelések, vezetıi program és a motiváció ismertetése Dr. Ács Pongrác Vezetıi elképzelések, vezetıi program és a motiváció ismertetése Vezérfonalam: SZEMÉLYES ÉRINTETTSÉG és EGYÜTTMŐKÖDÉS 14 éve életem szerves része az INTÉZET, illetve annak jogelıdje a Janus

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Indigo Network http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Asset Building elvének nemzetközi népszerősítése A mikrohitelezés Grameen modellje A modell adaptációs problémái: Az adott

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Az egyszázalékos felajánlások és a zsidó felekezetek 2008 Az egyházak illetve a civil szervezetek számára felajánlott egy százalékok terén a már tavaly is észlelt tendenciák

Részletesebben

Miért olyan fontos a minıségi pont?

Miért olyan fontos a minıségi pont? A fiókban látható konkrét minıségi pont értékek egy olyan általános számítás eredményei, ami a kulcsszó tökéletes egyezése esetére érvényesek. Miért olyan fontos a minıségi pont? A minıségi pont három

Részletesebben

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja TT_ules_6_np Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja 1 Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének

Részletesebben

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és Tartalomelemzés A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és végeredményben a szöveg írójáról vonhatunk le következtetéseket.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.)

BESZÁMOLÓ. a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.) BESZÁMOLÓ a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részérıl (EGB és GTR elıírások módosításai, új elıírások kezdeményezése, stb.) Deák

Részletesebben

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1]

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1] Észrevételek az új liturgiáról gyülekezeti kipróbálása idején[1] Egyházkerületi nap, Keszthely, 2004. február 28. Kettıs érzéssel állok itt. Egyrészt nagyon örülök, hogy a rendszeres teológia, egyházunk

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Ügyszám: J-5027/2008. Tárgy:

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

A KÉKES TURISTA EGYESÜLET 2000. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA

A KÉKES TURISTA EGYESÜLET 2000. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA Kolping Ház 3200 Gyöngyös, Török Ignác utca 1. Kedves Barátom! A KÉKES TURISTA EGYESÜLET 2000. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA 2000 januárjában néhány lelkes, természetet kedvelı, a Mátrát féltı, érte tenni

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Az MRE Hit- és erkölcstan kerettanterve és pedagógiai koncepciója az általános iskolás korosztály

Az MRE Hit- és erkölcstan kerettanterve és pedagógiai koncepciója az általános iskolás korosztály Az MRE Hit- és erkölcstan kerettanterve és pedagógiai koncepciója az általános iskolás korosztály számára Bevezető a tantervhez Az általános iskolás korosztály számára készült hit- és erkölcstan tanterv

Részletesebben

NYÍRSÉG VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

NYÍRSÉG VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Helyi Vidékfejlesztési Stratégia NYÍRSÉG VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 1. Vezetıi összefoglaló A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület élve a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia átdolgozásának

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

KI KIVEL (NEM) HÁZASODIK? A PARTNERSZELEKCIÓS MINTÁK VÁLTOZÁSA AZ EGYÉNI ÉLETÚTBAN ÉS A TÖRTÉNETI ID

KI KIVEL (NEM) HÁZASODIK? A PARTNERSZELEKCIÓS MINTÁK VÁLTOZÁSA AZ EGYÉNI ÉLETÚTBAN ÉS A TÖRTÉNETI ID Szociológiai Szemle 2002/2. 28-58. Bukodi Erzsébet KI KIVEL (NEM) HÁZASODIK? A PARTNERSZELEKCIÓS MINTÁK VÁLTOZÁSA AZ EGYÉNI ÉLETÚTBAN ÉS A TÖRTÉNETI IDİBEN * Bevezetés A különbözı társadalmi csoportok

Részletesebben

Azurák Csaba a TV2 Aktuális mősorainak fıszerkesztıje

Azurák Csaba a TV2 Aktuális mősorainak fıszerkesztıje 1 / 5 2015.03.25. 10:08 Azurák Csaba a TV2 Aktuális mősorainak fıszerkesztıje 2015. március 25-tıl a Tények mősorvezetıjét, Azurák Csabát nevezték ki a TV2 Aktuális mősorainak fıszerkesztıjévé - közölte

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

A politikai függetlenség elvei és biztosítékai:

A politikai függetlenség elvei és biztosítékai: I. Általános rész: 1. A KARTAL TV a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény betartásával helyi mősorszolgáltatást végez. 2. A KARTAL TV adásainak teljes ideje heti 168 óra, átlagosan

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Churchill azt mondta: Ahol a tisztesség véget ér, ott kezdıdik a politika. Az utóbbi napok kiegészítették

Részletesebben

A ROMÁNIAI NÉPSZÁMLÁLÁS ELİZETES EREDMÉNYEI

A ROMÁNIAI NÉPSZÁMLÁLÁS ELİZETES EREDMÉNYEI A ROMÁNIAI NÉPSZÁMLÁLÁS ELİZETES EREDMÉNYEI A Romániában 1977. január 5-én tartott népszámlálás elızetes eredményeit a központi népszámlálási bizottság a Revista de statistică 1977. júniusi számában közölte.

Részletesebben

A POOL SZABÁLYAI. World Pool Billiard Association (WPA) A Pool Biliárd Világszövetség által jóváhagyott hivatalos szabályok

A POOL SZABÁLYAI. World Pool Billiard Association (WPA) A Pool Biliárd Világszövetség által jóváhagyott hivatalos szabályok A POOL SZABÁLYAI World Pool Billiard Association (WPA) A Pool Biliárd Világszövetség által jóváhagyott hivatalos szabályok 1 1. Általános játékszabályok 1.1 A játékos felelıssége 1 1.2 Tempólökés, a kezdés

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Mérlegen az ember Az emberi erıforrás értéke a vállalatok képzési gyakorlatának

Részletesebben

A Magyarországon Keresztyén Testvérgyülekezetek

A Magyarországon Keresztyén Testvérgyülekezetek Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar KREHT ETRRW61 Egyházszociológia Elıadó: Dr. Medgyessy László A Magyarországon Keresztyén Testvérgyülekezetek (rövid ismertetés és elemzés) Készítette:

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Nem minden gyermek lesz azonban iskolaérett 6 évesen. Sok szülınek problémát jelent eldönteni az iskolakezdés idıpontját. Bizonytalanok, hogy vajon

Részletesebben

OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ

OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ a csapat/ osztály neve: OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ LÁZÁR ERVIN: HÉT SZERETİM I. A BŐVÉSZ 1. Magyarázd meg az alábbi kifejezések jelentését! - fekete kalapos lámpák: - optimális : - kommentár: - az amik

Részletesebben

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése Elızmények: Az Autonómia Alapítvány Telepfelszámolás

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben