SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester"

Átírás

1 A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Rdó Bél polgármester ét h m i s ku i n e m u Ök Cikk 7. oldlon tás z s o g Csom Cikk 3. oldlon rek í h i l o Isk Cikk 6. oldlon A HÚSVÉTI SZERTARTÁSOK IDŐPONTJAI A 3. OLDALON OLVASHATÓK

2 2 Mezőzombor község Önkormányzt képviselő-testülete z elmúlt időszkbn 2 lklomml trtott testületi ülést jnuár 31-én képviselők megtárgylták z Önkormányzt évi költségvetésének tervezetét. Az írásbeli előterjesztés kiegészítéseként elhngzott, hogy évben z Önkormányztok hiányt nem tervezhetnek, tehát z állm áltl kötelező feldtok ellátásár biztosított forrás illetve z Önkormányzt sját bevételei együttesen fedezik szükséges kidásokt. Megállpították képviselők, hogy z állmi források nem fedezik kötelezően ellátndó feldtokt, ezért z Önkormányzt ngymértékben járul hozzá elsősorbn z dóbevételekkel feldtok ellátáshoz. További nehézséget okoz, hogy gépjármű dó bevétel 60 %-át át kell dni z állmi költségvetés részére, így ez sját források további csökkenését okozz jnuár 1. npjától z áltlános iskoli okttás feldtellátás z állm áltl fenntrtott Klebesberg Kunó Közokttási Intézményfenntrtó Társuláshoz került. Ezért z Önkormányzti költségvetésben z iskol fenntrtásávl járó költségek már nem szerepelnek. Új elem költségvetés tervezése során z Önkormányzt elvárt bevételének meghtározás, mely településünk esetében 4,4 millió forintot jelent. Ezt z összeget központi költségvetés levonj z Önkormányztnk járó támogtásból, így ezzel z összeggel tovább csökken központi támogtások mértéke. Mivel költségvetés elfogdásánk véglegesítéséhez még további elvi döntések várhtók npirendet elnpolták képviselők. Döntött képviselő-testület z Önkormányzt hoszszú-és középtávú vgyongzdálkodási tevéről. A htározti jvslt szerint z Önkormányzt vgyonávl felelős módon, rendeltetésszerűen gzdálkodik. A vgyonfejlesztés (bővítés, felújítás) céljit képviselő-testület z éves költségvetési rendeletében htározz meg. A vgyon hsznosítás során figyelembe kell venni, hogy bevételszerzés és kidáscsökkentés mellett ne vgyonfelélést eredményezzen. Évente felül kell vizsgálni z értékesítendő és más módon hsznosíthtó vgyonelemeket. Elsődleges cél hosszú távú működési stbilitás biztosítás. Elfogdt testület z Önkormányzt vgyonáról szóló rendeltet. A rendelet szerint z Önkormányzt forglomképes, korlátozottn forglomképes és forglomképtelen vgyonnl rendelkezik. A rendelkezés jog képviselő-testületet illeti meg. Az 1 millió forint feletti vgyon értékesítése nyilvános árverés útján lehetséges. A hirdetményt honlpon és hirdetőtáblán is közzé kell tenni. Az Önkormányzt vgyonát számviteli nyilvántrtás szerint kell vezetni. Az önkormányzt követeléseiről 100 ezer forint feletti értékben képviselő-testület ez ltti értékben polgármester rendelkezik. Hitel felvételével kpcsoltos rendelkezéseket z Önkormányzt költségvetési rendeletében htározz meg. Ezt követően képviselők elfogdták év I. félévének munktervét, mely lpján februárbn évi költségvetést és köztisztviselők teljesítmény-értékelésének szempontjit htározzák meg, márciusbn civil szervezetek (Polgárőrség, Footbll Club) számol be tevékenységéről. Áprilisbn z Önkormányzt évi gzdálkodásáról vlmint Csládsegítő- és Gyermekjóléti szolgált évi tevékenységéről hllgtnk meg beszámolót. Júniusbn hgyományosn megrendezésre kerülők 4 település (Szerencs, Bekecs, Legyesbénye, Mezőzombor) testületei trtnk közös testületi ülést. Egyebekben tájékozttást nyújtott Rdó Bél polgármester rról, hogy település élelmiszer dományt kpott Gyermekétkeztetési közlpítványtól, melynek kiosztásár február hónpbn került sor. A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás áltl benyújtott Gyermekesély pályázt melynek településünk is Zombori Hírek BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELMÚLT IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL A FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁS ÚJ SZABÁLYAI A termőföldről szóló évi LV. törvényt módosító évi CCXIII. törvény és földhsználti nyilvántrtás részletes szbályiról szóló 356/2007. (XII. 23. ) Korm. rendeletet módosító 355/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet, vlmin 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet új szbályokt trtlmz termőföldek nyilvántrtásár vontkozón február 1-jével dtszolgálttást ír elő földhsználti nyilvántrtásb már bejegyzett földhsználók számár. Ez rendelkezés zokr földhsználókr vontkozik, kik december 31-ig földhsználti nyilvántrtásb bejegyzésre kerültek. Ezen földhsználók dtszolgálttási kötelezettségüknek március 30. npjáig földhsználti zonosító dtközlési dtlp hsználtávl tehetnek eleget. Az dtlphoz cstolni kell mgánszemély földhsználó esetében személyi zonosítót és lkcímet igzoló htósági igzolványt, gzdálkodó szervezet földhsználó esetében sttisztiki zonosítót trtlmzó okirt másoltát. Az dtközlési bejelentéssel indult eljárás díjmentes, de csk kkor, h zzl együtt változás bejelentésére nem kerül sor jnuár 1-től kibővült földhsználti nyilvántrtásb bejelentendő földhsználtok köre, mely szerint földhsználónk területi mértéktől függetlenül résztvevője támogtásbn részesült. Mezőzomboron egy un. segítő ház kilkításár kerül sor, mely rászoruló csládoknk nyújt mjd segítséget vlmint tnod keretében z iskolás korú gyermekek iskoli felkészülését segíti mjd. A támogtás jelentős nygi eszközbeszerzést is trtlmz, mely településen mrd, vlmint segítő ház átlkításár is több mint 4 millió forint ráfordításr lesz lehetőség. A progrm keretében 3 teljes és 1 részmunkidős fogllkoztásr is lehetőség nyílik február 28-án képviselő testület elfogdt z Önkormányzt évi költségvetéséről szóló rendeletet 290,869 ezer forint költségvetési főösszeggel. A felhlmozási kidások között szerepelnek z Idősek Klubj felújításához kpcsolódó sját erő, vlmint községi temető kerítésének tervezett felújításához szükséges sját forrás. A költségvetésen belül legngyobb összeget bérek ( 116 millió) és z hhoz kpcsolódó járulékterhek (89 millió) teszik ki. Több, mint 100 millió forint szerepel szociális kidások címén költségvetésben. Az Önkormányzt ebben z évben kb. 36 millió forint dóbevételre számítht. Ezt z összeget kötelezően ellátndó feldtok kiegészítésére kell fordítni. A költségvetési rendeltet képviselő-testület hiány tervezése nélkül fogdt el. Következő npirendi pontként közterületek hsználtáról és díjiról fogdott el rendeletet testület melynek z újságbn külön cikket szentelünk. Egyebekben polgármester tájékozttt képviselőket rról, hogy március 15-i ünnepség keretében felvtják Béke-kertben zt z emlékművet, melyet e ngy nemzeti ünnepünk tiszteletére és emlékére állítttott község. Ugynebben z időpontbn kerül sor felújított Orvosi Rendelő ünnepélyes átdásár is. Elmondt, hogy március 1. npjától megkezdődik évi közfogllkozttási progrm melynek keretében 176 személy fogllkozttásár kerül sor. A képviselő-testület soron következő ülését március 28-án csütörtökön trtj. Oleárné dr Káds Mrinn címzetes főjegyző minden termőföld, vlmint mező- és erdőgzdsági belterületi föld kivéve z erdő művelési ágú területeket hsználtát be kell jelenteni földhivtl felé. A bejelentéskor mgánszemély földhsználók kötelesek megdni személyi zonosítójukt, állmpolgárságukt, gzdálkodó szervezetek pedig sttisztiki zonosítójukt. Ezt z dtszolgálttást z érintettek z erre célr rendszeresített nyomttványon tehetik meg, melyet portálon érhetnek el. Az dtszolgálttás htárideje március 30. Bővebb felvilágosítás járási földhivtlokbn kérhető. Oleárné dr Káds Mrinn címzetes főjegyző ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS DÍJAIRÓL Mezőzombor község Önkormányzt február 28-i ülésén rendeletet lkotott Mezőzombor közigzgtási területén tlálhtó közterületek hsználtáról, vlmint rendeltetésszerű hsználttól eltérő esetben hsznált díjáról. A rendelet htály kiterjed település vlmennyi önkormányzti kezelésben lévő bel- és külterületére (prkok, járdák,közterek,közút), és vontkoznk minden természetes és jogi személyre. A közterületeket, zok építményeit, berendezési- felszerelési tárgyit rendeltetésüknek megfelelően állguk sérelme nélkül, z áltlános mgtrtási szbályok betrtásávl mindenki ingyenesen hsználhtj. Engedélyt kell kérni 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzt, kirktszekrény, üzleti előtető, hirdető berendezés, cég- és címtábl elhelyezésére, mobil elárusító fülke, pvilon ideiglenes elhelyezésére, szobor-, emlékmű-, köztárgyk elhelyezésére, önálló hirdető berendezések, figyelmeztető- és tájékozttó táblák elhelyezésére, építési munkávl kpcsoltos állvány-, építőnyg-, törmelék és tüzelőnyg elhelyezésre, lklmi- és mozgóárusításr, kiállítás, lklmi vásár céljár, sport- és kulturális rendezvényekre, továbbá muttványos tevékenység céljár, vendéglátó-ipri előkert, kitelepülés céljár, üzleti szállás illetve rkodás lklmávl göngyölegek elhelyezésére, árukirkodásr, üzemképes illetve üzemképtelen jármű ideiglenes tárolásár, csládi eseményekkel kpcsoltos rendezvényekre, hirdetés, plkát, reklám elhelyezésére. Nem dhtó engedély tűz- és robbnásveszélyes tevékenység gykorlásár, eseti rendezvények kivételével szeszesitl árusításár, szexuális áruk foglmzásár, lkosság nyuglmát fokozottn zvró vgy közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére, közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések, nygok elhelyezésére, település képi követelményeit nem kielégítő építmények, berendezések létesítésére. A közúti közlekedés szolgálttáshoz hsznált üzemképes vgy üzemképtelen jármű, mezőgzdsági gép közúton vgy más közterületen történő tárolás tilos. A közterület hsználti engedélyt erre rendszeresített nyomttványon, polgármesteri hivtlbn kell kérni. A közterület hsználtot polgármester engedélyezi.

3 Zombori Hírek 3 A megállpított közterület hsználti díjk z lábbik: 1.) A közterületbe 10 cm-en benyúló üzlethomlokzt, kirkt, védőtető, hirdető berendezés, fényreklám, cégtábl 3,000.- Ft/év 2.) Árusító- és egyéb fülke, pvilon 1,000.- Ft/nm/hó 3.) Önálló hirdető berendezés, reklámtábl 3,000.- Ft/év 4.) Építési munkávl kpcsoltos állvány, építő és törmeléknyg Ft/nm/hó 5.) Alklmi árusítás Ft/np 6.) Mozgóárusítás 1,000.- Ft/np 7.) Cirkuszi rendezvény 50.- Ft/nm/np történt itt. Ezek tnújelei kegykép közelében flr függesztett mnkók, hjfontok, képek, s nemesfém jándékok... Időseinkkel történő beszélgetéseink során sokszor elhngzott, hogy bárcsk még egyszer elmehetnénk Máripócsr! Kívánságuk nyitott fülekre tlált. Az éves munkterv készítése során beterveztük máripócsi kirándulást, mihez z nygi támogtást Mezőzombor Község Önkormányzt biztosított... A kirándulás npján z idő kegyes volt hozzánk, gyönyörű, npsütéses npon indultunk útnk. A templom látvány kívülről és belűről is lenyűgözö volt.a megfárdt ember vlóságos vígszt nyer benne,és lelke új erőre kp. A templomi csendes Oleárné dr Káds Mrinn címzetes főjegyző imánk után egy bentlkásos Idősek Otthonábn ebédeltünk. Itt megismerkedtünk bentlkásos intézmény életével, z itt élő idős emberek, mindennpjivl. Hzfelé Nyiregyházán megálltunk, elcsodálkoztunk város dinmikus fejlődéa HÚSVÉTI SZERTARTÁSOK IDŐPONTJAI sén, siető, rohnó embereken, megújult városrészeken. Pihenésképpen ToMEZŐZOMBORI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG kjbn is eltöltöttünk egy kis időt, fgyiztunk, nézelődtünk, beszélgettünk kicsit március 24. Virágvsárnp: 8:30 Tisz -prton np történéseiről. március 28. Ngycsütörtök: 16:00 Fárdtn és boldogn tértünk hz. március 29. Ngypéntek: 16:00 Az idős klub tgji... március 30. Ngyszombt: 16:00 március 31. Húsvétvsárnp - 8:00 : Ételmegáldás - 8:30 : Szentmise április 1. Húsvéthétfő: 8:30 Mindenkit szeretettel vár és áldott Húsvétot kíván z Mezőzombori Rómi Ktolikus Egyházközség. FARSANG AZ ŐSZIDŐ NYUGDÍJAS KLUBB-BAN MEZŐZOMBORI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG március 24. Virágvsárnp: 10:00 Istentisztelet A Sárosptki Református Gimnázium diákjink szolgáltivl március 28. Ngycsütörtök: 17:00 Istentisztelet március 29. Ngypéntek: 9:00 Istentisztelet 17:00 Bűnbánti Istentisztelet március 30. Ngyszombt: 17:00 Bűnbánti Istentisztelet március 31. Húsvétvsárnp: 9:00 Ünnepi Istentisztelet Úrvcsorosztássl április 1. Húsvéthétfő: 9:00 Ünnepi Istentisztelet Mindenkit szeretettel vár és áldott Húsvétot kíván z Mezőzombori Református Egyházközség. MEZŐZOMBORI GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Március 24. Virágvsárnp Húsvét előtti gyónási lehetőség, Lelkinp Vendégünk: Jeviczki Ferenc tiszújvárosi prókus ty 15:00 Mezőzombor Szent Liturgi, után brkszentelés Március 25. Ngyhétfő A Legszentebb Istenszülő Örömhírvétele 8:30 Mezőzombor Szent Liturgi Március 26. Ngykedd 17:00 Szerencs Alkonyti istentisztelet Március 27. Ngyszerd 17:00 Szerencs Húsvéti hngverseny templomunkbn Március 28. Ngycsütörtök-A titkos vcsor emlékezete 15:00 Mezőzombor A kínszenvedési evngéliumok olvsás Március 29. Ngypéntek- Jézus Krisztus kereszthlálánk emlékezete 9:00 Királyi imórák 15:00 Mezőzombor Sírbtételi vecsernye Március 30. Ngyszombt-A síri nyuglom npj 9:00-tól 18:00-ig Szerencs imádság Szent Sírnál 20:00 Mezőzombor Feltámdási szertrtás Március 31. Húsvétvsárnp-Jézus Krisztus feltámdás 10:45 Mezőzombor Ünnepi Szent Liturgi-pászkszentelés Április 1. Húsvéthétfő 10:45 Mezőzombor Ünnepi Szent Liturgi Április 2. Húsvétkedd 10:45 Mezőzombor Ünnepi Szent Liturgi után körmenet Április 7. Tmás vsárnp 10:45 Mezőzombor Ünnepi Szent Liturgi Mindenkit szeretettel vár és áldott Húsvétot kíván z Mezőzombori Görög Ktolikus Egyházközség. BETEKINTÉS AZ IDŐSEK KLUBJÁNAK MINDENNAPJAIBA Kirándultunk Máripócs Mgyrország egyik legngyobb és leglátogtottbb kegyhelye. Évente sok tízezer zrándok keresi fel. Nemcsk görög ktolikusok, hnem rómi ktolikusok is szép számml jönnek. Mári közbenjárásár számtln csodás gyógyulás Az Őszidő Nyugdíjs Klub idén is megrendezte szokásos vidám, frsngi multságát. A klub vezetője, Fercsákné Terike néni köszöntötte vendégeket, Rdó Bél polgármester urt és kedves feleségét, vlmint klub tgjit. A válllkozó szellemű klubtgok jelmezekbe öltözve szórkozttták társikt, elődásukkl ngy sikert rtv. Mók és kcgás-ez jellemezte frsngi délutánt. Mindenki számár megszűnt z idő, mindenki elfeledte gondját-bját, csk mók és kcgás töltötte be teret. A hngult tetőfokár hágott, mikor Gál Istvánné, Év néni óvodásnk öltözve közönség elé lépett. Év néni mindig megörvendezteti Klub tgjit leleményes színészi produkcióivl, bátrn közönség elé áll bármilyen rendezvényen. A htás most sem mrdt el. Htlms tpssl köszönték meg elődását. A lelki táplálék mellet Klub tgji mindig gondoskodnk test táplálékáról is. Finombbnál- finombb süteményekkel érkeztek multságr, mit jóízűen el is fogysztottk késő estébe nyúló rendezvényen. Boldog megelégedéssel, vidámn tértek hz résztvevők. Kedves Olvsóink! A Zombori Hírek hsábjin rendszeresen tájékozttást dunk, beszámolunk z Őszidő Nyugdíjs Klub rendezvényeiről, életéről, tevékenységéről. H elnyerte tetszését, szívesen látjuk Klub tgji sorábn!tpsztlj meg közösséghez trtozás élményét, töltse szbdidejét hsznosn, jókedvvel és trtlmsn! Szeretettel várunk minden új klubtgot! Ricz Ann Mónik CSOMAGOSZTÁS A Mezőzombor Községi Önkormányzt 2012-ben pályáztot nyújtott be Gyermekétkeztetési Alpítványhoz. A sikeres elbírálást követően, tvszi forduló keretében termékek kiosztásár májusábn volt lehetőség, zonbn z őszi forduló átnyúlt 2013-r. Így Községi Önkormányzt Csládsegítő és Gyermekjóléti Szolgált közreműködésével februárjábn osztott ki csomgokt, melyek trtlmztk lisztet, tésztféléket, borsó konzervet, vlmint kekszet. Fercsákné Vrg Melind intézmény vezető

4 4 EMLÉKEZÉS A DONI HŐSÖKRE A Don knyrbn odveszettek emléke minden mgyr ember számár fontos. II. Mgyr Hdsereg ktonáir emlékeztünk mi is jnuár 11-én, kik Donnál Mgyrországért hrcoltk. Hzájukért küzdöttek országunk htáritól mintegy 2000 km távol, z utolsó leheletükig. Azokr emlékeztünk, kik doni poklot megjárták, s csládtgjikr is, kik évtizedekig várták vissz férjet, pát, testvért, rokont, kiknek életébe visszvonhttlnul beleivódott trgédi. Sokk számár csk z örök szomorúság, fájó emlék mrdt. Rdó Bél polgármester úr megemlékező szvi után Blssy népdlkör énekeit hllgthttuk meg, mjd Mezőzombori Színjátszó kör elődását nézhettük meg. Ezek után ünnepélyesen átvonultunk Béke kertbe hol leróhttuk kegyeletünket hősi hlottkért, s elhelyezhettünk egy- egy szál gyertyát emlékükre. A megemlékezés koszorúját z Önkormányzt nevében Rdó Bél polgármester úr és képviselő testület tgji helyezték el. Záró szvimt Gál Istvánné mezőzombori lkos írásából idézem: Lehet, hogy több bjtársávl pihen ott csendben, Tmbovi erdőnek kellős közepében. Édespám m Neked üzenem, Szemem könnyes, megfájdul szívem. Hllod? Zúg szél z kácf ágin, Szép doni csend vigyázz álmid ZARÁNDOKÚTON A DON KANYARBAN Ebben cikkben Özv. Gál Istvánné személyes élményeit, írásit olvshtjuk, kinek édespj Don knyrbn vesztette életét, s ki elhtározt hogy megkeresi édespj sírhntját. Vn egy lpítván Fényeslitkén, DON MENTI HONVÉD SÍROK, melynek kurtóriumi elnöke Márth Tibor, kinek eddigi munkáj bizonyítj, hogy él z emberi szívekben egy olthttln vágy, hogy felkutss Don- knyrbn elesett mgyr ktonák sírhntjit, kik z értelmetlen hrcokbn veszítették életüket és keresztet állíttsson m már jeltelen temetőkben. Az lpítvány július 21-én zrándokutt szervezett. Erről olvshtunk Gál Istvánnévl készített riportunkbn. Év néni! Mesélne nekem édespjáról? Mikor htározt el hogy felkuttj édespj sírhntját.? Ht éves voltm, nővérem hét, mikor édespánk II. világháborúbn keleti fronton vesztette életét. Mindig bennünk motoszkált z gondolt, hogy megkeressük édespánk és sorstársi nyughelyét. Ez csk álom volt mindddig míg egy újságcikkben felfedeztük z út lehetőségét. Márth Tibor Don Menti Honvéd Sírok lpítványánk elnöke szervezett zrándokutt július 21-én. Nővéremmel együtt részt vettünk zrándokúton. Zombori Hírek Mesélne nekem erről z útról? Indulási pontunk Nyíregyház volt. A résztvevők többnyire hozzátrtozók, gyermek, testvér, de eljött öt veterán, kik könnyeikkel küszködve megállhttk egykori bjtársik sírj mellett. Az ország különböző megyéiből érkeztek: Zl, Borsod, Veszprém, Szbolcs és Budpestről. Utunk nehéz volt nyári ngy meleg megviselt mindnyájunkt de kitrtón, szerencsésen érkeztünk Voronyezsbe, hol voronyezsi Nyikolszkij Székesegyház főpópáj ( Péter ty) várt ngy szeretettel. Ő z, kinek mi mgyrok ngyon sokt köszönhetünk. Ő vitt el bennünket Tmbovb, Voronyezstől kb. 360 km-re, hol megtláltuk édespánk sírját z egykori hdifogoly tábor közelében, Rd község térségében egy erdő sűrű árnys fái ltt. A temető megtlálás nem volt egyszerű. Sok jóindultú ember összefogás révén, vlmint édespánk utolsó levele lpján, mit jnuár 22-én írt Tmbovból. Év néni írásiból idézünk, mikor elérkeztek tmbovi temetőbe. Tmbovb érve sok helyen megálltunk, egyik jtó tárult másik bezárult. Segítőkészséggel nézett ránk mindenki, két árv z pját keresi. Árvák vgyunk, bizony ngyon árvák, mert háború gyászt hgyott Ránk. Erzsike fordított, szívünk ngyot dobbnt, mikor megtudtuk temető hol vn. A tmbovi erdőnek árnys fái ltt, hntok domborodnk sorbn fák ltt.négyágú nyírfánk kishnt tövében, édespánk nyugszik több mint ötven éve. Mozdulni nem tudtunk, lábunk gyökeret vert, csodávl vetekszik most minden perc. Néztünk egymásr, örültünk, sírtunk, mjd emlékeinket sírhntr rktuk. Édespánk- emlékül fehér rózs, melyet Te szerettél, milyet kiskertünkbe kkor te ültettél. Milyen érzés volt ennyi év után rátlálni édespj sírjár? Évtizedes gyászolás után édespánk sírját megtlálni jó Isten különös jándék volt számunkr, egy bizonytln állpotr pont került. Célunk elérésekor Péter ty beöltözött egyházi ruhájáb és eltemette édespánkt. Gyüre Józsefné tolmács segítségével z elhngzottkt soh nem lehet elfelejteni. Ez egy igzi lelki tlálkozás volt édespánkkl. Ebben temetőben kb. 120 jelölt hnt vn. Nehezen, de búcsút kellett venni édespánktól, rövid ideig láttuk kis hntot. Mesélne nekünk bővebben erről zrándok útról? Hogyn emlékeztek meg hősi hlottkról, milyen helyekre látogttk el? Ez egynpos zrándok út volt, és ddig zrándok társk másik tolmáccsl Don knyr környéki temetőkben jártk. A mgyr kton temetőket címeres kereszt jelzi, mit fényeslitkei lpítvány már korábbi években helyezett el. Pl: Goncsrovk, Gremjcse, Kolobino, Mrk, Kmenyk, Krinyic.. A zrándok csoport ezeket kereszteket kereste fel. Minden keresztnél ökumenikus istentisztelet volt július 25-én Korotojknál mise volt, tlán éppen zon helyen, mint egykor hősöknek. A hozzátrtozók fényképek lpján próbálták zonosítni, megkeresni szeretteik nyughelyét. Sjnos z idő elmost hntokt, fákt ültettek, így volt olyn, hogy fár helyezték el z emlékezés virágit. Bármerre néztünk, bárhová léptünk, vérázttt földet láttunk, mit egykor hőseink megtpostk. Lehet, hogy z elporldt hmvkból nőttek színpompás mezei virágok, ezeket szedtük, gyertyát gyújtottunk, és mondtunk egy csendes imát. Nemzetiszín szlgot kötöttünk keresztekre, hirdetve, hogy ott járt egy mroknyi mgyr zrándok csoport. A Don déli részén cstlkozott hozzánk Dogusev Alekszndr ( Sándor ty) Kmenyki hitközség pópáj. Csodáltos lelki élményben volt részünk egy- egy szertrtás lklmávl, mikor négy pp is misézett, hisz velünk is volt református lelkész és ktolikus plébános. Felejthetetlen élménnyel jöttünk hz, fényképekkel örökítettük meg e csodáltos zrándok utt. A doni hősökre emlékezve megsjdul szívünk, hiszen ngy áldoztot hoztk hzájukért, z életüket áldozv hrcoltk, távol hgyv gyermeket, feleséget, testvért, rokont. De csk z tudj igzán mit is jelentett kkoribn reménykedve várni hz szeretett férfit, pát, ki közvetlen közelről élte át z eseményeket. Csk kevés embernek dtott meg z lehetőség hogy h csk jelképesen is de tlálkozzon szeretett férfivl vgy pávl, kik vlhol cstmezőn veszítették életüket. Év néni gyermekként élte át, tpsztlt édespj hiányát, ki törhetetlenül várt mindig hz édespját, s irigykedve nézte zokt gyerekeket, kiknek édespj itthon volt, egy cslád voltk, de kitrtó volt, és sikerült eljutni édespj sírhntjához. Fogdják cikkem záró sorit, Év néni írásiból idézve: Rövid ideig láttuk kis hntot, elnyelte z erdő, elfedte vdon. Felhő kerekedett, sötét, borús, gyászos, mint egy szemfedél borult szép tájr. Erdőből kiértünk, már tisztást látván, megeredt z eső z égi cstornán. Sírt z ég is, tlán Őt sirtt, hősök sírját biztos meglocsolt. Tmbov városánk búcsút intettünk, áldjuk jó Istent, hogy ezt megéltük. Édespánk sírj nincs már olyn messze, lelkünk megnyugodott, itt vn szívünkben. Ricz Ann Mónik

5 Zombori Hírek 5 EGÉSZSÉGNAP AZ IDŐSEK KLUBJÁBAN A klubb eljáró időseinknek igyekszünk npi progrmokt szervezni, hogy hsznosn teljen bent töltött idő. Ilyen keddi npunk, mikor egészségnpot trtunk. Ezen npon megbeszéljük,- kinek milyen gyógyszert kell szednie, kinek vn gyógyszer felírásr igénye, ellenőrizzük kinek kell vizsgáltokr járni. Segítünk beutlót, mentőppírt kérni. Megmérjük mindenki vérnyomását, testsúlyát, így figyelemmel tudjuk kísérni áltlános egészségi állpotukt. Npi szinten trtjuk kpcsoltot helyi orvossl és sszisztensével, tájékozttjuk őket z ide járó idősek áltlános állpotáról, s megpróbáljuk koruknk megfelelően megőrizni, szinten trtni egészségüket.próbálunk mindig odfigyelni z ktuális,szezonális betegségekre, és felkészíteni őket megfelelő védekezésre. Természetesen tőlük független dolgokt megelőzni nem tudjuk, de mindent megteszünk nnk érdekében, hogy jól érezzék mgukt. Minden mgányos és társr vágyó időst szeretettel várunk közénk, hogy gondoskodhssunk róluk. Gál Istvánné gondozónő EGÉSZSÉG ROVAT A mgs vérnyomás természetes gyógymódji A mgs vérnyomás lehet genetikus eredetű és lehet szerzett. A két típus kezelése, szinten trtás jelentősen eltér egymástól, vérnyomáscsökkentés viszont mindenkinél z erek, szív és szervek védelmét szolgálj. A többség helytelen életmódnk - rossz ételek, kevés mozgás, sok stressz, kevés lzítás - köszönhetően betegszik meg. A vérnyomás értékét befolyásolj z életkor, testhelyzet, fiziki ktivitás, testsúly, z örökletes tényezők, táplálkozás és lelkiállpot. A mgs vérnyomás - hipertóni - tünetei z ismétlődő fejfájás, látászvr, orrvérzés, nehézlégzés, mellksi fájdlmk, fárdékonyság és szédülés. A hipertóniánk sok szövődménye vn, számtln betegséget okozht, többek között szívinfrktust, gyvérzést és vesebetegségeket. H nem veszik észre időben, és nem kezelik megfelelően, hlált is okozht. A szokásos orvosi eljárás gyógyszeres kezelés, mi mellé életmódváltást is jvsolnk, mert sok megfigyelés igzolj jótékony htását vérnyomásr. Rendszeres, kitrtó mozgás - A vérnyomás rendszeres mozgássl csökkenthető. Fontos olyn mozgásformát válsztni, mely örömet szerez, mit szívesen űz beteg. A szív- és érrendszeri pnszokt z erob mozgásformák befolyásolják legkedvezőbben, ám ki nem élvezi futást, z úszást vgy kerékpározást, z nem vlószínű, hogy rendszeresen és kitrtón fogj gykorolni, pedig ez legfontosbb. A sportnál nem z intenzitás lényeg, hnem kitrtás. Egy ór tempós sét hsznosbb, mint tízpercnyi futás. Mgs vérnyomás esetén egyébként sem szbd egyik npról másikr elkezdeni futni, kezdetben sét jóvl biztonságosbb, és csk lssn. A jóg bizonyítottn z egyik legegészségesebb mozgásform, melynek m már számos változt ismert, így mindenki megtlálhtj zt, melyik legjobbn illik személyiségéhez. A lelki háttér A pszichoszomtikus megközelítés szerint vér lelkünket szimbolizálj, z érfl pedig htárinkt. Akinek mgs vérnyomás, z hjlmos túllépni sját htárin - ezt nevezi pszichológi A típusú személyiségnek. Az ilyen típusú ember Született gyermekek: jnuár 04. Dániel Norbert Gergely jnuár 31. Csemer László Pál február 12. Knls Bél ANYAKÖNYVI HÍREK: február 26-ig keresi z ütközést, konfliktust, hrcot, de vlódi megoldás helyett elkerülő mgtrtást tnúsít, és elfojtj z érzelmeit, melyek időnként zért kirobbnnk belőle. Jellemzői becsvágy és ngyrvágyás, ngy benne teljesítménykényszer, ezzel kr másokból elismerést kicsikrni. Mgs vérnyomásnál z érfl megkeményedik, ez ruglmsság és lklmzkodó-készség hiányát jelzi. A mgs vérnyomás egy jel, mely felszólít változásr. A hipertóniás egyénnek lelki életében is ruglmsnk kell lennie, meg kell szbdulni ngyrvágyástól, nem pedig bizonygtni: jó vgyok és értékes. Ki kell muttni z érzéseket és elfogdni htárokt. A HÚSVÉTRA KÉSZÜLVE A húsvét z egyik legfontosbb ünnep keresztények számár, ennek köszönhetően Mgyrországon is számos szokás, hgyomány lkult ki és mrdt fenn ezzel kpcsoltbn. Húsvétvsárnp inkább z egyházi szertrtásokhoz szorosbbn kötődő szokások és hiedelmek dominálnk, z ünnep másodnpján pedig népszokásoké és csládi vendégségeké főszerep. Húsvét Mgyrországon z év egyik legfontosbb vllási ünnepe, mely lklmávl Jézus Krisztus feltámdásár emlékeznek. Ennek tiszteletére szerte z országbn szentmiséket és istentiszteleteket trtnk, melyek áltlábn körmenettel zárulnk. A húsvétot megelőző vsárnp - virágvsárnp - Krisztus didlms jeruzsálemi bevonulásánk z ünnepe. Ennek emlékére déli vidékeken pálmás, z észkibb tájkon pedig brkás körmenetet trtnk. A húsvéti ünnepkör frsng utáni negyvennpos ngyböjttel kezdődik, melynek mélypontj ngypéntek, Jézus szenvedéseinek és kereszthlálánk z emléknpj. Ennek tiszteletére legtöbb templombn pssiójátékot, z iskolákbn pedig misztériumjátékokt rendeztek. Ngyszombton szentelték meg tüzet, illetve ezen npon trtották vízszentelés szertrtását is. Mindemellett leglátványosbb ngyszombti szertrtás feltámdási körmenet volt. A negyvennpos böjt után z emberek teli kosrkkl indultk meg templomok felé, hogy z bbn vitt sonkát, főtt tojást, klácsot és tormát már megszentelve, megáldv fogyszthssák el este húsvétvsárnpi ünnepi sztl körül ülve. Locsolkodás és tojásfestés Húsvéthétfő mgyrok lkt területeken locsolkodás npj. A szokás eredete régi időkbe nyúlik vissz, lpj pedig víz megtisztító és megújító erejében gyökerezik, modern formábn mi npig megmrdt. Vidéken több helyen még npjinkbn is kútvízzel locsolják lányokt, városokbn zonbn különféle kölnivizekkel helyettesítik ezt. A locsolkodás hgyományánk egyesek Biblii eredetet is tuljdonítnk, mivel feltámdást hírül vivő sszonyokt vízzel lelocsolv próbálták ktonák lecsendesíteni. A locsolásért fiúk régi időkben tojást, szlonnát vgy festett tojást kptk cserébe. Utóbbikt vörös vgy lil hgym héj, vörös káposzt vgy zöld dió levének segítségével festették különböző színűre. Npjinkbn lányok és z szszonyok férfikt locsolás npján vendégül látják, különféle ételekkel, klácscsl és itlokkl kínálják. A locsolkodást hgyományosn különböző versikék és mondókák kísérik, melyek igen változtosk. A technik fejlődésével természetes festéknygokkl készített hímes tojásokt lssn felváltották mesterséges színezékekkel készítettek, de gykori csokoládéból készült tojás vgy nyuszi figur is. Sok esetben tojás mellé própénz is jár locsolkodónk. A tojásfestés régebbi időkben nem kis ügyességet kívánt. A legegyszerűbb megoldás levél felhsználásávl készült díszes tojás volt, de sok helyen mi npig igyekeznek megőrizni z egyes tájegységekre jellemző díszítési motívumokt, melyek számos technikávl (hrcolás, hímezés, írás vgy kár ptkolás) készülnek.a locsolkodás és tojásfestés hgyomány zonbn városokbn kezd kissé megfkulni, ezt npot sok cslád inkább kirándulássl vgy rokonlátogtássl tölti. A húsvéti szimbólumok eredete A tojás z ősi termékenység szimbólum, mely világ szinte összes népénél fellelhető, kereszténységben pedig feltámdás jelképévé vált. A húsvéti nyúl eredete kissé bizonytln, nálunk német htásr honosodott meg vlmikor XIX százd folymán. Mg nyúl szintén termékenység szimbólumává vált, és szerte európábn húsvét ünnepével társítják. A bárány z egyik legelterjedtebb húsvéti jelkép, melynek szerepe z utóbbi időben jelentősen csökkent és helyét húsvéti sonk vette át. A mediterrán országokbn zonbn npjinkbn is z ünnepi sztl elmrdhttln eleme sült bárány. A jelkép eredete biblii és több történetre is visszvezethető. Ricz Ann Mónik Elhlálozások február 26 ig Tóth Elek Krjczár Gyuláné Kocsis Sándor Glonczi József Nyugodjnk Békében

6 6 ISKOLAI HÍREK Jnuár mgyr kultúr npj 1989 ót jnuár 22. mgyr kultúr npj. Kölcsey Ferenc 1823-bn ezen npon fejezte be - mgyr nép zivtros százdiból vett példákr épített költeményét - Himnuszt. Nem lett piros betűs ünnep, nincs ezen npon iskoli szünet, de legtöbb helyen, iskolábn, könyvtárbn, flubn, városbn vlmiképpen megemlékeznek Kölcseyről, Himnuszról és mgyr kultúráról. A mgyr kultúr npját 1989 ót ünnepeljük meg jnuár 22-én, nnk emlékére, hogy kézirt tnúság szerint Kölcsey Ferenc 1823-bn ezen npon tisztázt le Csekén Himnusz kézirtát. Az évfordulóvl kpcsoltos megemlékezések lklmt dnk rr, hogy ngyobb figyelmet szenteljünk évezredes hgyományinknk, gyökereinknek, nemzeti tudtunk erősítésének, felmutssuk és továbbdjuk múltunkt idéző tárgyi és szellemi értékeinket. Az emléknpon országszerte számos kulturális és művészeti rendezvényt trtnk. Iskolánkbn is minden évben megemlékezünk e npról-kulturális vetélkedőt trtunk felsőtgoztos gyerekeknek. A tnulóink csoportokt lkítv fejtik meg mgyr kultúr ngyjiról és műveikről feldott kérdéseket, fejtörőket és számos érdekes feldványt. A gyerekek hsznos és tnulságos ismeretnygr tesznek szert, olyn kiegészítő ismeretekre, mire később, középiskoli tnulmányik során szükségük lehet. Fő célunk zonbn z, hogy : Emlékezzünk együtt kultúránkr, gyökereinkre! Kézműves frsng Iskolánkbn immár hgyomány kézműves szkkörre járó, felső tgoztos gyerekek frsngi multság. Csoportunk szép számml és sok ügyes kezű tnulóvl működik. A frsngi rendezvényre már hetekkel előtte készülünk. Erre zért vn szükség, mert együtt, egymást segítve készítünk jelmezeket, szemüvegeket. Vn néhány szkkörös, kinek hobbij lett vrrógépen vrrás. Ők z igzi segítők és ötletgzdák. Teljes önállósággl készültek pincérek kötényei, mcsk fülei. Öröm volt nézni, hogyn kretív próságokkl kiegészítették egymás jelmezét készülődés pillntibn. Legsikeresebb és legtöbb energiát igénylő jelmezünk mcsk volt. Ngyon tetszett fiúnk öltözött lány és lovs díjugrtó jelmeze is. A lányok körében ngyon népszerű z egyedi báli ruhák viselése, melyeket kölcsön kptunk. Szinte versengtek érte, hogy felpróbálhssák egyenként és táncolhssnk benne egy kicsit. Az broncsos ruhákbn járás és táncolás is élményszerű. A különleges világítás, terítés, teák mind gyerekbál színvonlát emelték. Bízom bbn, hogy ez zenés, táncos délután mrdndó élményt nyújtott lelkes szkkörtgoknk. Bárányné Szxon Szilvi tnító Osztálybuli 3. osztálybn Elhtároztuk, hogy frsng végén osztálybulit szervezünk. Elbúcsúzttjuk hosszú telet, hiszen ngyon várjuk már tvszt. Az előzetesen összegyűjtött pénzből bevásároltunk mindenféle finomságot sós, édes kekszeket, ropit, csokit, s több liternyi kólát. Szépen megterítettünk, s előkészítettük tntermet tánchoz. Kezdődhet multság! Néhányn frsngi hngulthoz jelmezbe öltöztek. Volt ott vidám versengés, lufi fújás, pufi evés kéz segítsége nélkül. 3 fős csptoknk kellett léggömböt minél több ideig levegőben trtni. Megtnultuk, hogy ping-pong lbdávl nem is olyn könnyű futni, különösen h z egy knálbn vn. A gyerekek lelkesen bizttták egymást. Fokozt hngultot, mikor pároknk lufivl homlokuk között kellett táncolni, de legngyobb sikere seprű- és széktáncnk volt. Mindenki ngyon igyekezett, hogyh elhllgt zene,tláljon egy szbd széket, Zombori Hírek mert h nem, kiesik játékból. Szinte észre sem vettük, hogy elrepült másfél ór. A buli befejező kkordj tkrítás volt. Jó hngultbn, kellemesen telt el délután, melyről még npok múlv is sokt beszéltünk. Szoboszli Zoltánné tnító Szülők figyelmébe!! Nincs szükség személyi igzolványr beirtkozáshoz Az Emberi Erőforrások Minisztérium ezúton tájékozttj szülőket, hogy médiábn megjelent téves beszámolókkl szemben, z óvodi beirtkozáshoz szülőknek nem kell személyi igzolványt készíttetniük gyermekük számár. Az óvodi felvétel szbályit rögzítő miniszteri rendelet úgy foglmz: Az óvodi beirtkozáskor be kell muttni gyermek személyzonosításár lklms, gyermek nevére kiállított személyi zonosítót és lkcímet igzoló htósági igzolványt, továbbá szülő személyi zonosító és lkcímet igzoló htósági igzolványát. A gyermek számár születési nykönyvi kivont lpján kiállított lkcímkárty hátoldlán tlálhtó személyi zonosító. Az óvodi beirtkozáshoz szükséges htósági igzolvány tehát nem más, mint gyermek lkcímkártyáj szeptember 1-től z ország vlmennyi áltlános iskolájábn minden első osztályos ingyen kpj tnkönyvet. Az ingyenesség bevezetése fokoztosn történik, felmenő rendszerben. Az áltlános iskol többi évfolymán is ingyenes tnkönyvellátásbn részesülnek zok tnulók, kik következő feltételeknek megfelelnek: trtósn beteg testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogytékos, utist, több fogytékosság együttes előfordulás esetén hlmozottn fogytékos, pszichés fejlődés zvri mitt nevelési, tnulási folymtbn trtósn és súlyosn kdályozott (pl. dyslexi, dysgrphi, dysclculi, mutizmus, kóros hyperkinetikus vgy kóros ktivitászvr) három vgy többgyermekes csládbn él, ngykorú és sját jogán csládi pótlékr jogosult, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tnuló. Felhívás A mezőzombori Kölcsey Ferenc Áltlános Iskol első évfolymár 2013/2014. tnévre történő beírtásokr z lábbi időpontokbn kerül sor: április 8-9. (hétfő, kedd) 8.00 órától óráig Tnköteles, zz ugusztus 31-ig született gyermekét szülő köteles lkóhelye, ennek hiányábn trtózkodási helye szerinti illetékes vgy válsztott iskol első évfolymár beírtni. A beírtáshoz szükséges: Születési nykönyvi kivont Lkcímkárty, Óvodi szkvélemény TAJ kárty Diákigzolvány igényléséhez dtlp, melyet z Okmányirodábn készítenek Ft diákigzolványr Új ösztöndíj!!! Figyelem!!! Az új, oszttln tnárképzésben részt vevő hllgtók támogtás érdekében hozták létre Klebelsberg Képzési Ösztöndíjt, melyre először 2013 szeptemberében lehet pályázni. Az Okttásért Felelős Állmtitkárság közleménye: Az új, oszttln tnárképzésben részt vevő hllgtók támogtás érdekében kormány meglpított Klebelsberg Képzési Ösztöndíjt. Az elmúlt 20 évben, de különösen 2004 után jelentős mértékben csökkent tnárképzésre jelentkezők szám. A kormány már számtln lklomml deklrált célj, hogy zokt z érettségiző fitlokt, kik elkötelezettek tnári hivtás iránt, jelentkezési döntésükben is ösztönözze tnári tnulmányok, mjd tnári pály, tnári életform válsztásár. A progrmbn biztosított ösztöndíj mértéke lpesetben eléri Ft-ot hvont, de egyes kiemelt természettudományi szkoknál mértéke kár hvi Ft is lehet. A pályázti kiírás, szerződések megkötése és kifizetések lebonyolítás Klebelsberg Intézményfenntrtó Központ feldt lesz. A képzésre felvett és beirtkozó hllgtók 2013 szeptemberében pályázhtnk z ösztöndíjr. A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj célj vlmennyi új, oszttln tnárszk, de elsősorbn z ember és természetismeret műveltségi terület tnári szkjit válsztó tnárjelöltek számánk növelése, hiszen ezen területen vn leginkább szükség friss, jól képzett tnárokr. A felvételi előtt álló diákok számár tehát mostntól számos érv szól mellett, hogy tnári pályát válsszák: Mgyr állmi ösztöndíjs helyre nyer felvételt, vgyis képzésének költségét fedezi z állm.

7 Zombori Hírek 7 A felsőokttási intézményben jogosult lesz minden hllgtói jutttásr, így tnulmányi ösztöndíjr, szociális támogtásr, kollégiumi elhelyezésre vgy kár köztárssági ösztöndíjr. A pedgógus előre tervezhető életútj során pedgóguskrhoz vló cstlkozássl számítht rr, hogy tnárhiánnyl küzdő térségekben z életkezdéshez további szociális segítséget kpht. A most bevezetésre kerülő Klebelsberg Képzési Ösztöndíj minimum hvi 25 ezer Ft-os plusztámogtást jelent számár. H zonbn leglább z egyik tnárszkj természettudományi, ennél jelentősebb támogtást is kpht; természettudományos szkpár esetén pedig támogtás összege kár 75 ezer Ft is lehet egy hónpbn. A természettudományi tntárgykt tnító tnárokr ngy szükség vn és lesz z áltlános és középiskolákbn, így mgs színvonlú felsőokttási tnulmányokt követően biztos mgyrországi munklehetőség várj mjd mindzon fitlokt, kik természettudományi tnárszkokon végeznek egyetemeinken vgy főiskoláinkon. Kiss Péterné igzgtó krj, hogy mit kíván tőle z Úr és hhoz igzítj lépteit. Ezekkel gondoltokkl vezette be z Ökumenikus Tnács Elnöke közös imádság idei tnításit. mit kíván tőled z Úr! ez volt z idei központi gondolt, e-köré csoportosítottuk z idén z istentiszteleti lklmk tnításit. Azt kerestük, mi összeköt, és nem különbségekre figyeltünk. Estéről estére többen lettünk templomokbn, mi zt jelezte, hogy vn igény ezekre z lklmkr, és résztvevők pozitív élményekkel tértek hz z Imhét lklmiról. Illesse köszönet ezúton is zokt kik szervezésben, szolgáltbn, szeretetvendégségek előkészítésében áldoztkészségükről tettek bizonyságot. Szolgáljtok z Úrnk örömmel! Legyen Isten áldás ünnepnpokon, és hétköznpokon, legyen Övé dicsőség minden szépért, és jóért, miben részünk vn. Soli Deo Glori! Hegedűs Arnk Református lelkipásztor Református Jótékonysági Bál ÓVODAI HÍREK Közlemény intézményünkről Óvodánk életében 2013 jnuár elsejétől jelentős változások történtek. Az iskol állmi fenntrtású okttási intézmény lett, míg z óvod mrdt z önkormányzt tuljdonábn. Az óvodánkbn történt eseményekről z érdeklődők megújult honlpunkon tájékozódhtnk: ovod.mezozombor.hu Óvodánk neve is megváltozott Mezőzombori Bóbit Óvod lettünk. A névválsztásnál figyelembe vettük mgyr gyermekirodlom hgyományit. Mivel mindennpi gykorltbn Weöres Sándor verseit tnítjuk, ezért válsztottuk ezt nevet. A gyerekekhez közel állnk könnyen megjegyezhető, játékos rímei és versek ritmus. Az iskolávl továbbr is ápoljuk kilkított jó és gyümölcsöző kpcsoltunkt. Az Integrációs Pedgógii Rendszer lklmzásávl munkcsoportjink továbbr is szorosn együttműködnek, folyttódnk szkmi megbeszélések, hospitálások egymás intézményeiben. A nevelési céljink nem változtk, kiemelten figyelünk z egyéni igényekre, fejlesztésekre. Szeretnénk, hogy intézményünk tovább szépüljön, bővüljenek gyermekek áltl hsznált eszközök, ezért kollégnőimmel közösen igyekszünk jövőben is ezen munkálkodni. Czibikné Mjorszki Ilon óvodvezető EGYHÁZI HÍREK Közös imádság keresztények egységéért 2013 február 9-én este trtott Mezőzombori Református Egyházközség hgyományos Jótékonysági rendezvényét. Már negyedik lklomml került sor Bál megszervezésére, melynek bevétele Református közösség életét hivtott segíteni. A vendégek nem csk helyi közösség tgji, hnem - felekezetre vlótekintet nélkül környező településekről is érkeztek. A jó hngultról Bodoli Szbolcs gondoskodott, ki mindenki megelégedésére húzt tlp lá vlót egészen hjnlig. Rövid műsorszámok színesítették z estét: felléptek HON Művészeti Iskol táncosi, vlmint Mdrász Rebek és Ngy Kristóf, kik szintén hngultos, és tempermentumos táncbemuttót trtottk. Az est fénypontj Újvári Mrik művésznő érkezése, és műsor volt, kit mindig ngy szeretettel fogd közönség, és ki újr és újr elvrázsolj hllgtóit. Éjfélkor tombolhúzás ltt megpihenhettek bálozók, mjd nyeremények sorsolás után folyttódhtott multság. Ezúton is szeretném megköszönni szervezésben, és lebonyolításbn nyújtott segítséget, vlmint támogtást mindzoknk, kik kár belépőjegy megvásárlásávl, és jelenlétükkel megtiszteltek bennünket, kár támogtói jegy vásárlásávl, vgy tomboltárgy feljánlásávl támogttk minket. Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt jövőben megrendezésre kerülő lklminkr is! Hegedűs Arnk Református lelkipásztor HÁZIASSZONAINK KEDVENC RECEPTJEI Zserbó : Juci néni jánlásávl Ebben z évben is megrendezésre került Községünkben z Ökumenikus Imhét. Jnuár között különböző felekezetű keresztények közös Istentisztelet keretében imádkoztk hívők egységéért. Már z elmúlt évben is trtottunk közös istentiszteleteket, Rómi Ktolikus, és Református templomb. Az idén zonbn már három lklmt tudtunk szervezni, mivel Görög Ktolikus testvérek is cstlkoztk hozzánk. Közös imádság, éneklés, Igehirdetés, másik felekezet templomábn, lehetőség egymás jobb megismerésére, ugynkkor Istenünk mgsztlásár. A teremtett világ szépsége és gzdgság Isten bölcsességét és jóságát hirdeti. Az ember zonbn nem csupán természetes ész fényénél keresheti z Alkotót. Teljesebb, biztosbb, igzbb, módon ismerhetjük meg Őt kinyiltkozttásból... Az Isten szbdító jóságát megérző ember tudj, és krj szeretni Urát, és szeretni embertársát.. Küldetésünk vn, melynek betöltése jelenti életünk méltóságát, és boldogságát. Erre z útr lép z, ki minden np tudni Tészt : 25 dkg rám Töltelék : 25 dkg sárgbrck lekvár, 60 dkg liszt 35 dkg dió, 10 dkg cukor 20 dkg porcukor 2 tojássárgáj 3 evőknál tejföl Máz: 1 tortbevonó 2 dkg élesztő Kevés tejben egy kis cukorrl felfutttjuk z élesztőt. A lisztet sütőporrl összekeverjük, mrgrint belereszeljük. A cukrot tojásokkl kikeverjük. Mindent hozzádunk mrgrinos liszthez és jól összedgsztjuk. A többi tejet csk fokoztosn gyúrás közben djuk tésztához. Egyszerre soh ne öntsétek z összes tejet msszához! A tésztát 4 egyenlő részre osztjuk. A tölteléket pedig 3 egyenlő részre osztjuk. Egy dg tésztát kinyújtunk, megkenjük lekvárrl és megszórjuk egy dg cukros dióvl. Ezt így rétegezzük 4 tésztávl. A felső tésztát lehet egy kicsit ngyobbr nyújtni, hogy befedje többit. Szigorún kihűlés után csokivl bevonjuk. Normál gáztepsi méretű sütemény lesz belőle. Jó étvágyt és jó sütést kívánok! Kedves olvsóink! Az előző számbn megjelent receptet hozzávlóit szeretnénk helyesbíteni, melyet Földvári Ljosné, Ktik néni jánlásávl közöltünk: Keksz tekercs Hozzávlók: 25 dkg mrgrin, 2 dl tej, 1,5 csésze kristálycukor, 3 evőknál liszt (cspott knál) 5 dkg kkó, 1 csésze durvár vágott dió, 0,5 kg keksz prór tördelve.

8 8 Zombori Hírek Horoszkóp Kos Prtnered tnácsi nincsenek jó htássl krrieredre. Ezért, h egy mód vn rá, ne fogdd meg őket, és ne cselekedd zt, mit ő mond. Hllgsd meg, de ne szállj vele vitáb, mert nincs semmi értelme. Csk bossznkodni fogsz, és z energiáidt ilyesmire pzrolod. Lkás vgy cslád körüli teendők növekszenek, és előfordulht, hogy neked többet kell otthon trtózkodnod szokásosnál. Ezért nehezebben tudod ellátni munkádt. Bik A munkád, vgy tnulmányid során tlálkozhtsz zzl személlyel, ki hosszú idő után zvrb hoz, elvrázsol, és kivel szívesen eltöltenéd szbdidődet. H házs vgy, társd csládjábn történő változások mitt ngyobb felelősség hárul rád. A munkhelyeden vgy sulibn átszervezések történnek, de előfordulht, hogy vlki intenzíven fúr téged. A kollégák között kell szövetségest keresned, kinek segítségével nemcsk megvédheted, hnem erősítheted pozíciódt. Ikrek Sokn trtnk ellenállhttlnul vonzónk, és szeretnének megismerkedni veled. H külföldre utzol, végzet olyn szerető krjáb sodor, ki elválsztht ttól, kinek eddig hűséges társ voltál. Érdemes most tnfolymr beirtkozni, mert olyn tudásr tehetsz szert, melynek később megélhetésében ngy hsznát veheted. H megszűnt munkád, újr gondold át egy régi ötleted. A felpörgetett tempó htásár nehezebben tudsz ellzulni, ám meditáció, keleti sportok segíthetnek nyuglom megteremtésében. Rák A házsságot pénz utáni hjsz teheti hűvössé, és növelheti közöttetek távolságot. Míg szerelmi kpcsoltbn közös progrmok, z együtt muttkozás, z összetrtozás lesz fontosbb. Arr ügyelj, hogy lkás, cslád körüli teendők ne vegyék el figyelmed munkától, mert hibázhtsz, és ennek nygi következményei lehetnek. Ne kezdj közös ügyletbe házstársddl, mert ez még jobbn elhidegít benneteket egymástól. Oroszlán Házstársddl, vgy prtnereddel beszéld meg gyermekkel, vgy csláddl kpcsoltos problémákt. Ugyn nem kphtsz tőle túl jó tnácsot, de leglább megért, és osztozik problémádbn, vgy bántodbn. Lelkesedésed nincs csúcson, h munkhelyedről vn szó. Szedd össze mgd, és próbálj meg koncentrálni, felettesekhez, kollégákhoz, pedig jó képet vágni, mert szükséged vn támogtókr. A szervezeted szívós, de most egy mgs lázzl járó vírusos megbetegedés ágynk dönthet. Szűz Gyermekkel kpcsoltos problémák okozhtnk feszültséget z együttélésekben. Előfordulht, hogy korábbi hzugság npvilágr kerül, és ez állítj próbtétel elé viszonyodt. A gyermekválllást z nygik mitti nehézségek tehetik bonyolulttá. Rengeteg feldt szkd nykdb, és mivel pénzre ngy szükséged vn, minden feldtot el kell válllnod. H nincs munkád, olyn feldtot tlálhtsz, melyet megfizetnek, de szkmi fejlődés már kevésbé biztosított. Mérleg Többen trtnk mázlistánk szerelmi kpcsoltod mitt. H nincs prtnered, februárbn rátlálhtsz z igzir, de boldogságot nem dják ingyen. A kpcsoltért küzdened kell, mi most menni fog! A munkhelyén új szelek fújdogálnk. Ngyobbk lesznek z elvárások, felelősség, és h sikeres szeretnél lenni, kkor új ötletekkel kell előállnod. H házs vgy, társd nem tlálj helyét világbn, és ez mitt olykor te is nehezebben tudsz koncentrálni munkádr. Skorpió KÉSZÜLTSÉG A GÁTAKON- ÁRVIZI VÉDEKEZÉS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK MEZŐZOMBORON Borsod-Abúj-Zemplén megyében február 10-én több esetben is kellett biztonsági intézkedést lklmzniuk járőröknek, többek között településünkön is. A mezőzombori vsútállomásról rendőrségre érkezett bejelentés szerint egy hjléktln férfi veszélyben volt. A helyszínre kiérkezett járőrök megtudták tőle, hogy nincs hová mennie np folymán és éjszkár sem. A rendőrök kihűlés megkdályozás érdekében értesítették Vöröskereszt Hjléktlnokt Gondozó Központját. Biztonsági intézkedés keretében egy másik hjléktln férfi érdekében is eljártk rendőrök MeA február első hétvégéjén lehullott jelentős mennyiségű zőzomboron. E tekintetben is értesítették szkszolgácspdék és z átlgosnál melegebb időjárás következté- ltot kihűlés elkerülése érdekében. ben megkezdődött olvdás megnövelte ptkok vízszintjét. Az elmúlt időszkbn Abújszántón, Mádon, Rátkán Óvó intelem! megvlósított belvíz-elvezetési beruházások mitt most A Rendőrség óvó intelemként rr hívj fel figyelgyorsbbn érkezett z ár lejjebb fekvő területekre. met, hogy hidegebb, téli időjárás során fordítsunk Mezőzomboron mádi ptkból eredő vízfolyás keresett ngyobb gondot zon embertársinkr, kik z utcán mgánk utt. A Tktközi Vízgzdálkodási Társult keze- élik mindennpjikt, sőt éjszkáikt is ott töltik. Lehelésében lévő meder tisztításához már szombton késő este tőségeink szerint segítsünk zoknk is túlélni hideg hozzáláttk helyiek, gépek segítségével kővel emelték időszkokt, kik szociális, vgy más egyéb személyi meg prtszkszt,védve közelben lévő vsúti pályát és körülményeik mitt ezen téren veszélyeztetettek. A községet z esetleges árdástól. Ezzel egy időben köz- Rendőrség kéri polgárok segítségét, hogy mennyiségben lévő vízelvezető árkokt is tkrították, így bizto- ben úgy értékelik, hogy kihűlés veszélyeztethet vlkit, sítv szbd utt cspdék elfolyásánk. kkor telefonáljnk z ingyenesen hívhtó 107-es, Ennek köszönhetően település mélyebben lévő részein 112-es telefonszámokon! nem okozott problémát víz. Ricz Ann Mónik H még nem bútoroztál össze szerelmeddel, kkor most itt z ideje, hogy egy fedél lá költözzetek, és közös fészekben térjetek esténként nyugovór. H házs vgy, prtnerednek külföldi munklehetőség dódik, melynek örülj. Nem fog mgdr hgyni, hnem könnyebb lesz z életed. A kretivitásár ngy szükség vn otthon, különösen, h új lkásb költözöl, vgy szeretnéd z otthonodt átlkítni. A munkhelyeden mielőtt kiosztnál vlkit, számolj háromig. Nyils Már nem csodálkozol zon, hogy s prtnered üzleti terveivel vn elfogllv, de zért jól esik, hogy közben megpróbál időt szkítni rád. Különösen kkor, h kilométerekben mérhető távolságr vgytok egymástól. Viszont eleged lesz vlki jjveszékeléséből, rosszkedvéből. Brát bemuttht neked egy olyn személyt, kinek segítségével kitörhetsz szürkeségből, és kivel fntsztikus klndot élhetsz át. Legyen óvtos munkhelyeden, mert kit brátnk hiszel, és kit bevtsz titkidb, pont z igyekszik megfúrni téged. Rád bízhtnk egy olyn feldtot, min öröm lesz dolgozni. Bk Amennyiben házs vgy, fgypont lá süllyedhet kpcsoltotok, és megtörténhet, hogy különválnk z útjitok. A munkhelyeden kcérkodhtsz egy külföldi, vgy mgsbb beosztású személlyel. Átütő sikereket érhetsz el egyébként munkhelyeden. Még z is lehet, hogy kitüntetnek, és szkm isteníteni fog téged. H nincs munkád, óriási szerencséd lesz, mert olyn állást csíphetsz meg, melyben munkvégzés öröm, és számításodt is megtlálod. Vízöntő H külföldi szerelemed, kpcsoltotok komolyr fordulht, és kár házsság gondoltávl is játszdozhttok. H prtnered külföldön trtózkodik, kkor távolság fellobbntj szerelmeteket. H nincs prtnered, kkor fitlbb személlyel keveredhetsz klndb. Egészségi problémák vonhtnk ki átmenetileg forglomból, és kényszerítenek egy kis pihenésre. Előfordulht, hogy megszűnik munkád, mely mitt ne essen kétségbe, mert tvsszl tlálht egy jót. Hlk Olyn vlkibe szerethetsz bele, ki nem viszonozz z érzéseidet. Előfordulht, hogy régi viszonybn lángolás lábbhgy, és szünetet iktthttok be. Volt házstársddl z nygik mitt viták merülhetnek fel, mely nehezebbé teszik z új szerelmi viszonyodt, vgy gyermeknevelést. Többször kell átszervezned hétköznpjidt, mit meg kell köszönnöd z lklmzkodó kollégáknk. Ingtln felújításár, ngyobb beruházásr hónp vége lklms. Ekkor érdemes mesterembert keresni, és hsznos ötletekre is bukknhtsz.

9 Zombori Hírek 9 BORÁSZATI TÁMOGATÁS BORSOD MEGYÉBEN 8,5 milliárd mgyr szőlő- és borágztnk Megyénk borvidékeinek fejlődését, fogllkozttást is segíti ez támogtás. Még ebben z évben mintegy 8,5 milliárd forint támogtás érkezik mgyr szőlő- és borágztb áll dr. Mengyi Rolnd közleményében. A megyei közgyűlés elnöke z nygbn kiemeli: ennek z összegnek ngyobb része szőlőültetvények megújításár hsználhtó mjd, fennmrdó rész pedig borásztok beruházási támogtását szolgálj. Dr. Mengyi Rolnd emlékeztetett rr, hogy ngy könnyebbséget jelent gzdáknk és termelőknek z is, hogy közel három éve zjlik szőlő- és borágztbn z dminisztráció egyszerűsítése. Ennek célj, hogy szőlőtermelőknek és borászoknk ne kelljen különféle ppírmunkákkl fogllkozniuk, hnem szkmi tevékenységre koncentrálhssnk. A szktárc biztosított közvetlen termelői értékesítés lehetőségét, kedvezőbbek lettek kisebb pincészetek számár minősítési díjk, egyszerűsítették melléktermék-lepárlás módját, vlmint z úgynevezett pincekönyv vezetését is. Sőt, egy törvénymódosításnk köszönhetően megújulht z erre már rég megérett hegyközségi rendszer is. Az elmúlt év végén elfogdott új hegyközségi törvény ugynis megteremtette hegyközségi rendszer átlkításánk lehetőségét, vgyis megkezdődhet csknem két évtizedes múltr vissztekintető szervezeti rendszer megújítás. Dr. Mengyi Rolnd szőlő-és borágzt mintegy 8,5 milliárd forintos támogtását megyénk szempontjából kiemelt jelentőségűnek trtj, hiszen z elnyerhető összegek komoly lökést dhtnk Tokj-hegylji borvidék szőlőbirtokink fejlődéséhez. Ezen keresztül pedig hozzájárul híres borink pici pozícióink megerősítéséhez. A megyei közgyűlés elnöke fogllkozttási szempontból is meghtározónk trtj támogtást, hiszen zempléni térségben, hol sok csládnk megélhetését jelenti ez z ágzt, új munkhelyeket is jelentenek mjd beruházások. Mindezek mellett borágzt szkmi hátterének jvulás jótékonyn ht többek között borturizmusr, hozzájárul szőlész-borász hgyományok megőrzéséhez, borfogysztás kultúrájánk terjesztéséhez és szkmi újításokhoz. Rezsicsökkentés több mrd csládi ksszábn Mgyrország Kormány 2012 decemberében htározott rról, hogy földgáz, távfűtés és villmosenergi árát lkossági fogysztók részére jnuár elsejétől 10 százlékkl csökkenti. Ez döntés Mgyrországon mintegy 4 millió háztrtást érint. A csládok mindennpi életét ngymértékben megkönnyítő kormányzti döntést z ellenzéki pártok oldláról számtln kritik érte. A megfoglmzott bíráltok közül z MSZP zonnl kijelentette, hogy nem trtj jó ötletnek z emberek megsegítését. A rezsicsökkentés mértéke Akik rezsicsökkentést támdták, mint például z MSZP, következő tényeket figyelmen kívül hgyják. 22 év ót nem volt péld rr, hogy egy kormány ne növelje, hnem csökkentse lkossági energiköltséget. Az Mszp nyolc éves kormányzás ltt lkossági energi árk százlékkl növekedtek.. A mostni döntés kpcsán mgyr Kormány ezen döntésének jelentőségét tovább növeli z tény, hogy egy nehéz világgzdsági helyzetben htározott lkosság terheinek csökkentéséről. A Kormány tervei között szerepel, hogy z eddig elfogdott és végrehjtott rezsicsökkentést további rezsielemek tekintetében is végrehjtják. Ennek jegyében csökkenteni fogjuk víz, szemétszállítás, vlmint cstorn és szennyvízelvezetés díját is. A tervek között szerepel továbbá plckos gáz áránk és kéményseprés díjánk mérséklése is. A Központi Sttisztik Hivtl dti szerint egy kétgyermekes cslád átlgosn 73 ezer forintot fordít rezsire egy hónpbn. H fentebb ismertetett rezsicsökkentési elemek is megvlósulnk mgyr csládok hvont, átlgosn több mint 7 ezer forintot tkrítnk meg. A rezsicsökkentés megvlósulás február közepét írjuk, és rezsicsökkenés végrehjtását már senki sem kérdőjelezi meg! A csládok februári közüzemi számláiból világosn kiderül, hogy villmosenergi, földgáz, illetve távhő ár 10 százlékkl csökkent. A földgáz esetében lkossági fogysztók lpdíj 10 százlékkl csökkent, megjoule-onként (MJ) fizetendő gázdíj pedig 8,2 százlékkl. Ez kiegészül zzl, hogy lkossági fogysztók mentesülnek földgáz biztonsági készletezési díjánk megfizetése lól, mi további 1,8 százlékos csökkenést jelent. A földgáz áránk 10 százlékos csökkentése Borsod-Abúj-Zemplén megyében éves szinten Ft lkossági megtkrítást jelent. A megtkrítás megye egyes járási tekintetében z lábbik szerint lkul: Például: Tiszújvárosi járás: Ft Szikszói járás: Ft Tokji járás: Ft Szerencsi járás: Ft A villmosenergi esetében lkossági fogysztók elosztói lpdíj 10 százlékkl, forglomrányos rendszerhsználti díjk elemenként különböző mértékben (átlgosn 12,7 százlékkl), tisztán z energiáért fizetendő egyetemes szolgálttási árk árszbásonként szintén különböző százlékos mértékben (átlgosn 8,8 százlékkl) csökkentek. A háztrtási villmosenergi esetében 10 százlékos árcsökkenés Borsod-Abúj-Zemplén megyében éves szinten Ft lkossági megtkrítást jelent. A megtkrítás megye egyes járási tekintetében z lábbik szerint lkul: Tiszújvárosi járás: Ft Szikszói járás: Ft Tokji járás: Ft Szerencsi járás: Ft A távhő esetében november 01. npján lklmzott díjtételekhez képest csökken 10 százlékkl díjtétel. A távfűtés esetében 10 százlékos árcsökkenés Borsod-Abúj-Zemplén megyében éves szinten Ft lkossági megtkrítást jelent. A megtkrítás mértéke Tiszújvárosi járásbn Ft. Borsod-Abúj-Zemplén megye lkosságánk villmos energi, földgáz, illetve távhő díjánk 10 százlékos csökkentése éves szinten több mint 9 milliárd forint megtkrítást jelent, zz Borsod Abúj-Zemplén megyében éves szinten több mint 9 milliárd forint mrd z embereknél nemzeti kormányunk ezen intézkedése kpcsán! SZABAD VÁLLALKOZÁSI ZÓNA HATÉKONY IGÉNYBEVÉTELE Mezőzombor is szbd válllkozási zón része lett. Kormányzti segítség Borsod-Abúj-Zemplén megyének. A kormány ezzel kiemelt segítséget nyújt térségnek. Hosszú évek után, bloldli üres szvk után, végre kézzel foghtó tettek vnnk. Adókedvezményt, fejlesztési támogtást és dminisztrációs segítséget kphtnk zok válllkozások, melyek új beruházást hoznk térségbe, új fejlesztést hjtnk végre és munkhelyet teremtenek itt. A kormányzti progrm fejlesztési, beruházási, fogllkozttás- és dópolitiki kedvezményeket nyújt. Ennek köszönhetően több lehet munkhely, erősödhet térségünk versenyképessége. A válllkozások fejlesztési dókedvezményt kphtnk 100 milliós beruházás végrehjtás és zónábn vló működetése esetén. Minden új munkvállló után 2 évig nem kell szociális hozzájárulási dót fizetni, hrmdik évben is csk 14,5 százlékot 27 százlék helyett 100 ezer forintos bruttó bérig. Emellett 100 ezer forintig szkképzési hozzájárulást sem kell fizetni. Minden új munkhely létrehozásához 400 ezer forintos támogtást kp válllkozó. Az MSZP jnuár 20-án Mgyrország m elnevezéssel kmpányt indított. A kmpány óriásplkátok kihelyezésével kezdődött. Mgyrország m nem kér gyűlöletkmpányból. Ez gyűlöletkmpány z MSZP kudrc. A szocilisták semmit nem tnultk 2010-es bukásukból: Elég volt! Mgyrország m nem kér gyűlöletkeltésből. Mgyrország m nem kér minimálbér csökkentéséből! Mgyrország m nem kér bloldl veszélyes gzdságpolitikájából. Megtpsztlhttuk, hogy szocilist kormányzás nyolc éve hová jutttt z országot. Ők most mégis mocskolódássl tpétázzák ki z országot. Ez m Mgyr Szocilist Párt; rombolás és uszítás. Az óriásplkátokon mocskolódás helyett bocsántkérésnek lenne helye zért, hogy eldósították, kifosztották, megnyomorították z országot. A gyűlöletkmpány szocilisták tehetetlenségét és gyengeségét muttj. Az MSZP zonbn egyre csk süllyed Ron Werber gyűlölettel teli világáb, egy olyn világb, hol z utcákon, plkátokon csk uszítás és hergelés vn. Mgyrország nem kr soh többé velük süllyedni, nem kér ebből. A Fidesz-KDNP Kormány megmuttt, hogy vn kiút gödörből, mit bloldl ásott. Békét, nyuglmt, biztonságot és egy erős országot kr. Gyűlölködés helyett mgyr csládok, nyugdíjsok, bérből és fizetésből élők, hzi válllkozások kezét fogv közösen kr kimászni gödörből. Ehhez kérjük z Önök támogtását!! Dr. Mengyi Rolnd Országgyűlési képviselő

10 10 Zombori Hírek ELADÓ!!! Két szobás konyhás- gázkonvektoros, verndás- ngy kerttel- grázzsl- csládi ház eldó! Érd: Ricz Istvánné Tel: PICUR KERESI GAZDÁJÁT! Eljándékoznám kiskutyámt. Zsemlebrn színű, keverék kiskuty, plotpincsire hsonlít, hosszú szőrű. A kutyus chippezve vn, menhelyről fogdtuk örökbe. Helyhiány mitt szeretnénk gondos felelősségteljes gzdir bízni. Érd: ( Ricz Istvánné ) ELÉG VOLT A SZENVEDÉSBŐL! Az ember boldogságr született, mégis sokk osztályrésze szenvedés. A mgnpress mindig kéznél vn, segítség bjbn. Ön dönt: tovább szenved, vgy kipróbál egy új módszert élete megváltozttásár. Fáj láb, fáj hát, megoldást megtlálj mobil mágnes terápiábn. Az elődásról és z ingyenes kipróbálásról szórólpon értesítjük. Felhívjuk kedves lkosság figyelmét, hogy lkossági szöveges próhirdetéseiket 20 szóig ingyenesen Érd: Blogh Istvánné Ancik dhtják fel! További információ- hirdetésfelvétel: Ricz Ann Mónik Mezőzombor, Dobó út 52.sz. Tel: vgy személyesen Polgármesteri Hivtlbn Kidó: Mezőzombor Község Önkormányzt 3931 Mezőzombor, Árpád u. 11. Felelős kidó: Rdó Bél polgármester Szerkesztők: Becskereki Nándor, Kiss Péterné, Ricz Ann Mónik, Tel.: 47/ , Fx.: 47/ http: Nyomdi munkák: METALEN Nyomdipri Szolgálttó és Kereskedelmi Kft.