ALAPÍTÓ OKIRAT. Alapítványt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTÓ OKIRAT. Alapítványt"

Átírás

1 ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírottak a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen az anatómia, a szövettan és a fejlődésbiológia oktatásának fejlesztésére, mint tartós közérdekű és közhasznú cél támogatására, Alapítványt hozunk létre. Az alapítványi tevékenység gyakorlásával Apáthy Istvánnak, a nemzetközi hírű magyar tudósnak kívánunk emléket állítani, és szándékunk, hogy az alapítványi célok az ő szakmai hagyatékának szellemében valósuljanak meg. Az Alapítvány Apáthy István emlékplakettet készíttet, amellyel a célkitűzések megvalósításában kiemelkedő szerepet játszó közreműködők megjutalmazhatók. 1. Az Alapítók nevei és címei: dr. Apáthy Ágnes (1031 Budapest, Keve u. 42.) Apáthy Dezső (8726 Sepulveda Blvd, Los Angeles, California, USA) Apáthy László (191 Selma Ave, Englewood, Florida, USA) Apáthy Zoltán (1194 Budapest, Liliom u. 39.) dr. Vigh Béla (1112 Budapest, Törcsvár u. 30.) 2. Az Alapítvány neve: APÁTHY ISTVÁN ALAPÍTVÁNY 3. Az Alapítvány székhelye: 1094 Budapest, Tűzoltó u. 58. Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf Az Alapítvány célja: Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet a gyakorlati anatómia, szövettan és fejlődésbiológia oktatásának fejlesztését tűzi ki célul a graduális és posztgraduális orvosegyetemi képzéshez kapcsolódóan. Ez a tevékenység a Közhasznú Szervezetekről szóló évi CLVI. Törvény 26.. c. bekezdésének 4. pontjához (nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés) tartozik. A cél részletezve: a. Az Alapítvány célul tűzi ki, hogy az orvos- és gyógyszerészhallgatók számára rendszeresen pályázatot ír ki színvonalas preparátum vagy dolgozat készítésére. A kiemelkedő munkák alkotóit Apáthy István emlékplakettel és pályadíjjal jutalmazza. b. Az Alapítvány támogatja a hallgatók önálló felkészülését elősegítő és a tanulás hatékonyságát fokozó számítógépes demonstrációs programok kidolgozását. Ezen interaktív programok kialakításánál a háromdimenziós és multimédia alkalmazásokat

2 2 kívánja előtérbe helyezni, szem előtt tartva az egyéni és kiscsoportos képzés követelményeit. c. Az Alapítvány célul tűzi ki a tervezett tanulási módszer technikai hátterének megteremtését és folyamatos továbbfejlesztését. A cél egy olyan komplex didaktikai rendszer és oktatási helyiség kialakítása, amelyben a klasszikus szemléltető anyagok és a számítógépes alkalmazások egyidejűleg az érdeklődő hallgatók rendelkezésére állnak (Morpho-Info Centrum). d. A modern oktatási rendszer szerves részét képező gyakorlati anatómiai és hisztológiai ismeretananyag bonctani készítményekre és szövettani metszetekre épül. Ennek megfelelően a célkitűzések megvalósítását szolgáló programok kidolgozása során az Alapítvány elősegíti az oktatás fejlesztését szolgáló segédanyagok elkészítését, alkalmazását és forgalmazását. A készítendő oktatási segédanyagok körét és azok felhasználásának konkrét módját az Alapítvány mindenkor az érdeklődő hallgatóság igényeinek és a rendelkezésre álló legkorszerűbb technikai lehetőségek figyelembevételével határozza meg. e. Apáthy István a hazai idegkutatás nagy alakja. Szakmai hagyatékának, szellemi örökségének kutatása, gondozása éppúgy az Alapítvány feladata, mint az, hogy szakmaitudományos gyökereinket minél jobban megismertessük az orvos- és gyógyszerészhallgatókkal. További fontos célkitűzése az Alapítványnak, hogy Apáthy István társadalom-tudományi, szépirodalmi és közéleti tevékenységének kevéssé ismert vonatkozásait is felderítse és kutassa. f. Az Alapítvány szolgáltatási tevékenysége nem korlátozódik annak tagjaira, hanem közhasznú szervezetekről szóló törvény szellemében nyitva áll bárki számára, tehát bárki, aki igényli, igénybeveheti az Alapítvány oktatási és tudományos szolgáltatásait. g. Az Alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt. 5. Az Alapítvány vagyona az alábbi tételekből áll: a (azaz ötvenezer) Ft, amely összeget az Alapítók az általuk választott pénzintézetnél nyitandó Alapítványi számlára a jelen Alapító Okirat aláírását követő 30 napon belül befizetnek. b. Az Alapítványhoz csatlakozók támogatásai és felajánlásai. c. Egyéb forrásból származó bevételek. 6. Az Alapítvány jellege: a. Az Alapítvány nyitott, így bármely magyar vagy külföldi természetes személy, illetve azok közössége, bármely magyar vagy külföldi jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező társaság anyagi felajánlásokkal, adományokkal, esetleges tárgyi apport rendelkezésre bocsátásával a célok megvalósításában csatlakozhat az Alapítványhoz, ha céljaival egyetértve azok megvalósítását támogatni kívánja. b. Az adományozók adományaik felhasználását az Alapítvány célkitűzéseivel összhangban konkrét feltételekhez köthetik. A feltételhez kötött felajánlás elfogadásáról a Kuratórium dönt.

3 3 7. Az Alapítvány időtartama: határozatlan 8. Az Alapítvány gazdálkodása: a. Az Alapítvány céljainak megvalósulása érdekében önállóan gazdálkodik. b. Az Alapítvány a kizárólag alapítványi célú tevékenységet szolgáló vagyontárgyait, tárgyi eszközeit és készleteit - a bevétel alapítványi célú felhasználása érdekében - értékesítheti. c. Ellenérték fejében az alapítványi céllal azonos körben az alábbi szolgáltatásokat (alapítványi célú tevékenység) végezheti: (SZJ 16 oktatás, SZJ 13 kutatás és kisérleti fejlesztés), illetve a Közhasznú Szervezetekről szóló évi CLVI. Törvény 26.. c. bekezdésének 4. pontja szerint: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. d. Az Alapítvány gazdálkodási tevékenységéből származó bevételét kizárólag az Alapító Okiratban meghatározott célok megvalósítására használhatja fel. Vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. e. Az alalpítvány a gazdálkodása során elért nyereségét nem oszthatja fel, azt csak a jelen Alapító Okiratban felsorolt célokhoz rendelt tevékenységekre fordíthatja. Az alapítványi vagyonból ugyanakkor alapítványi díj vagy ösztöndíj fizethető, és egyéni támogatás is nyújtható bárkinek - az alapítványi célkitűzések megvalósítása érdekében kifejtett tevékenységek elismerésére. f. Az alapítványi vagyont és hozadékát mindaddig fel lehet használni a cél szerinti tevékenység során, amíg az nem csökken Ft alá. 9. Az Alapítvány vagyonából történő utalványozás: Az Alapítvány bankszámlája felett bármely 2 kuratóriumi tag együttes aláírással jogosult rendelkezni. 10. A Kuratórium: a. Az Alapítvány legfőbb döntést hozó (vezető) szerve a Kuratórium, amely elnökből és öt tagból áll. A kuratórium elnökének és tagjainak kijelölése és visszahívása az Alapítók jogkörébe tartozik. A Kuratórium tevékenységét és gazdálkodásának módját a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, amelyet a Kuratórium fogad el, de amelyet köteles az Alapítónak bemutatni. b. A Kuratórium szükség esetén, de legalább félévente köteles ülést tartani. Az ülések időpontjáról, a napirend közlésével az Alapítvány képviselője 15 nappal korábban, írásban és igazoltan köteles értesíteni a kuratóriumi tagokat. A kuratóriumi ülés akkor határozatképes, ha legalább három kurátor megjelent. A Kuratórium döntéseit szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről az elnök által az ülés megkezdése előtt kijelölt kuratóriumi tag gondoskodik. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a vezető szerv valamennyi döntésének tartalmát, időpontját, hatályát, és a döntést támogatók és ellenzők számarányát és személyét. A jegyzőkönyvek az általános elévülési időn belül a Kuratórium irattárába kerülnek, ahol azokat bárki, aki az Alapítvány tevékenységét elősegíti, megtekintheti. A

4 4 Kuratórium ülései az Alapítvány széleskörű és nyitott tevékenységével összhangban nyilvánosak, azon bárki megjelenhet, és megjegyzést tehet. A Kuratórium döntéseit írásban hozza az érintettek tudomására. c. Az Alapítvány Kuratóriuma évenként beszámolót és közhasznúsági jelentést készít, amelyeket a tagságnak el kell fogadnia. Ezek a dokumentumok az Alapítvány által végzett tevékénységeket, különösen azok pénzügyi vonatkozásait teljes részletességgel tartalmazzák a beszámolási szabályok figyelembevételével. Az éves beszámolókba bárki betekinthet, illetve abból - saját költségére másolatot készíthet. d. A kuratóriumi tagságra történő kijelölés - elfogadás határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagság: - lemondással, - az Alapítók általi visszahívással, - a tag elhalálozásával szünik meg. Ilyenkor az Alapítók a kuratóriumi tagságra haladéktalanul mást jelölnek ki. A megüresedett kuratóriumi helyre az új tagot az Alapítók egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal választják. e. Ha a Kuratórium bármely tagja tevékenységével az Alapítvány célját veszélyezteti, az Alapítók a kijelölést azonnal visszavonhatják, és helyette a kuratóriumi tagságra mást jelölnek. f. A Kuratórium tagjai feladataikat társadalmi munkában látják el, csak tisztségük ellátásával kapcsolatban felmerült költségeik megtérítésére tarthatnak igényt. g. A Kuratórium vezetői kijelentik, hogy közöttük és az alapítók, illetve az Alapítvány juttatásaiból részesülők között összeférhetetlenség nem áll fenn. 11. A Kuratórium elnöke: dr. Nemeskéri Ágnes (1022 Budapest, Csopaki u. 13.) 12. A Kuratórium elnökhelyettese: dr. Röhlich Pál (1113 Budapest, Vincellér u. 28.) 13. A Kuratórium tagjai: dr. Oláh Imre (1193 Budapest, Vécsey u. 1-3.) Pál Margit (1082 Budapest, Illés u. 15.) dr. Szél Ágoston (1122 Budapest, Magyar jakobinusok tere 1) dr. Vigh Béla (1112 Budapest, Törcsvár u. 30.) 14. Az Alapítvány képviselete: Az Alapítvány képviseletét a Kuratórium mindenkori elnöke, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes végzi.

5 5 15. Az Alapítvány módosítása: Az Alapítók az Alapító Okiratot utólag - indokolt esetben - az okiratok alakiságának betartásával, az Alapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelme nélkül módosíthatják. 16. Az Alapítvány megszűnése: Az Alapítvány megszűnése esetén az alapítványi vagyont az Alapítók eredeti szándékának megfelelő célra kell fordítani. 17. A nyilvántartásba vételt követően az Alapítók az Alapítványt nem vonhatják vissza. Jelen Alapító Okiratban foglaltakat az Alapítók elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helyben hagyólag aláírták. Egyben tudomásul veszik, hogy annak érvényességéhez a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vétele szükséges, és az Alapítvány működése felett az illetékes ügyészség törvényességi felügyeletet gyakorol. Az Alapító Okiratban nem rendezett kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Budapest, március 27. dr. Apáthy Ágnes Apáthy László Apáthy Dezső Apáthy Zoltán dr. Vigh Béla Előttünk, mint tanúk előtt: