Babka József címzetes igazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Babka József címzetes igazgató"

Átírás

1 Kürt szó A Vikár Sándor Zeneiskola AMI és a Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány lapja június 22. szám

2 2 Kürtszó június 22. szám A Tehetségpontok elsõdleges funk február 28-án Debrecenben ciója a tanácsadás, a pályaorientáció, a adták át intézményünk képviselõinek lehetõségek, az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges fiata- Referencia tanúsítványunkat, loknak. A Tehetségpontok összegyûjtik mely szerint és tematizálva ajánlják fel az ország és a határon túli térség minden tehetség- Az Észak-alföldi Regionális Hálógondozással foglalkozó szervezetének a zatkoordinációs Központ igazolja, hogy szolgáltatásait. a Vikár Sándor Zeneiskola elõminõsített referencia-intézmény az Európai Ezen túlmenõen a Tehetségpontok Unió támogatásával mûködõ közokta- folyamatosan figyelemmel kísé- tás-fejlesztõ projekt (TÁMOP rik a térség kiemelkedõen tehetséges 08/A/ ) szervezése keretéfiataljait ben fejlesztõmûhelyt mûködtetett a eljuttatják a tehetségsegítéssel Tehetséggondozó programmal dolkapcsolatos információkat a Tehetség- gozó intézmény/<tehetségpont> refepontok országos hálózatába és ezáltal a rencia-területen. többi Tehetségponthoz Mint referenciaintézmény-jelölt a folyamatosan bõvítik a saját em- Vikár Sándor Zeneiskola innovatív február 5-én Budapesten ün- beri és anyagi forrásaikat munkájával az Európai Unió közoktatánepélyes keretek között vehettük át azt folyamatos párbeszédet tartanak si prioritásainak meghonosítását segíaz oklevelet, amelyet Prof. Csermely a saját helyi környezetükkel tette elõ modellértékû munkájával, köz- Péter a Nemzeti Tehetségsegítõ Tanács tehetségnapokat szerveznek remûködött a hálózati tanulás kialakítá- Elnöke írt alá, s amely tanúsítja, hogy is- sában, publikálta jó gyakorlatait, hospikolánk Akkreditált Tehetségpont. tálást szervezett. (1926. szeptember 12. Nyíregyháza volt rá. Örömömre szolgált, hogy egyházán, 1962-ben ment át Debre április 5. Budapest) egy ideig növendéke lehettem. Ze- cenbe, ahol a Kodály Zoltán Zenenei, technikai útmutatásai még az el- mûvészeti Szakiskolának lett a tanátelt több mint fél évszázad után is ra, majd igazgatója. Kapcsolata nem Szomorúan vettük tudomásul a elevenen élnek bennem. szakadt meg a Nyíregyházi Zeneisrövid hírt, hogy Straky Tibor 85 éves Straky Tibor kitûnõ zongoramû- kolával. Gyakran segítette a szakmai korában csendesen elhunyt. vész volt. A háború utáni békés idõ- munkát, mint szakfelügyelõ. Közel szakban az emberek vágytak arra, három évtizeden át jelentõs részt Ma már kevesen vagyunk Nyír- hogy kimozdulhassanak hazulról, vállalt a Nyíregyházán három évenegyházán, akik Õt személyesen is- társasági életet éljenek. Nagyon sok ként megrendezésre kerülõ Orszámerték, viszont az 1950-es években kulturális rendezvény volt. Nem volt gos Zeneiskolai Zongoraverseny azok voltak kevesen, akik Õt nem is- olyan ünnepség, hangverseny, ahol elõzsûrizési munkálataiban, mint merték. Meghatározó személyiség két mûvésztársával Áginé Bocskay mondta: Örömmel jövök, boldog volt a háború utáni Nyíregyháza kul- Ibolya (ének) és dr. Marssó József vagyok, hogy nem felejtettetek el, és turális életének kialakításában. (hegedû) ne lépett volna fel. Mindent még igényt tartatok munkámra. A város lakói által nagy tisztelet- elvállalt, volt növendékek és tanárok Utoljára 2002-ben járt iskolánkben álló, pedagógus családból szár- zongora kísérõje, ugyanakkor a bu- ban, a Vikár Sándor Zeneiskola névmazott, és az otthon tapasztaltak sze- dapesti Állami Operaház olyan ki- adó ünnepélyén, ahol Vikár Sándor rint élte életét, végezte munkáját. Ál- emelkedõ mûvészeivel is koncerte- Rondo címû mûvét játszotta rendtalános, sokoldalú mûveltsége mel- zett, mint Svéd Sándor, Raffai Erzsi, kívüli könnyedséggel, virtuozitással, lett, zenei adottságaival hamar ki- Hámori Imre. Szólószereplései je- eleganciával, mindenkit elbûvölve. tûnt. Keveseknek adatott meg akkor, lentõs eseménynek számítottak a vá- Sok ilyen elhivatott mûvész-pedahogy a Zeneakadémiára került, ahol rosban, a sok közül kiemelve Bee- gógusra lenne szükség. Élete, pályaa kor kiemelkedõ, koncertezõ, de ki- thoven: G-dúr zongoraversenyét, futása, önzetlen munkaszeretete péltûnõ zenepedagógusként is elismert Chopin számtalan mûvét (g-moll damutató az utókornak. Antal István növendéke lett. A Zene- ballada, f-moll fantázia), Kodálytól akadémia elvégzése után visszajött a Marosszéki táncokat. szülõvárosába, ahol nagy szükség Több mint 10 évet töltött el Nyír- Babka József címzetes igazgató

3 Kürtszó június 22. szám Képzések a tehetségekért ben Tehetségponttá válásunkmációhoz tetlen tudásvágya által sok fontos inforkal sok lehetõséghez jutott iskolánk. juthatott 25 fõ óvoda- és ze- Ezek közül az egyik, a tehetséggondozó nepedagógus. A képzés A tehetségfejpedagógusképzések. A tanév elején siban lesztés lehetõségei a kooperativ tanulás- került eljutnunk Hajdú Ágota népzene címet kapta. Ekkor a kreativitásról, szakos tanárnõvel A tehetségek felistokról, motivációról, pszichológiai szempon- merése és azonosítása, tehetséggondozó alulteljesítés okairól és komplex projektek kidolgozása a közoktatási intuk tehetséggondozó programokról hallhat- tézményekben címû elõadássorozatra, információkat. ahol megismerhettük a projektek szerkezetét és kidolgozásának módját Miért tartja fontosnak intézményünk õszétõl indultak a Magyar Géniusz ezeket a képzéseket? Portál által elérhetõ képzések, így a A zeneiskola eddig is a tehetségek 2010/2011-es tanév iskolánkban a géni- kutatásával, gondozásával foglalkozott. usz képzések éve lett. Az idõ közben felmerülõ új igények, ko október 26-án Dr. Bodnár Gá- runk életvitele, filozófiája megváltozott, bor ELTE BTK zenei tanszékvezetõ, nekünk pedig mint intézménynek, oktaegyetemi docens tartotta A kreativitás tásban, nevelésben dolgozó szakembe- és zenei tehetségek címû továbbkép- reknek követnünk kell ezt a változást. zést. Ezen az elõadáson iskolánkból 15 Szükséges összpontosítanunk az egyen- fõ vett részt. Ezt követte október 27-én lõségre és a kiválóság elvére. Egyforma Turmezeyné Dr. Heller Erika az ELTE lehetõséget kell biztosítanunk a hát- Tanító- és Óvóképzõ Fõiskolai Kar adbözõ rányos helyzetû gyermekek és a különjunktusának továbbképzése, a Zenei tesához rejtett képességek kibontakoztatá- hetséggondozás, melyen a megye iskoláinak is. pedagógusaival együtt 17 fõ volt né Erikát elõadást tartani, amelyre a mejelen. gye iskoláiból, óvodáiból is jöttek kol- Pataki Éva 2011 áprilisában tehetséghálózati legák. Erika kitûnõ elõadása, magas könyvtáros programként újra meghívtuk Turmezey- szaktudása és a jelenlevõk kimeríthe- a képzések szervezõje A jótékony zene már az ókori gonnak, nevelésben. Azt a muzsikát tartotta jó- sára hangulatunk megváldolkodókat is foglalkoztatta: Platón, amely képes erényeket ébreszteni tozik, gondolataink más Püthagorasz és Arisztotelész is készíaránt. hallgatójában és mûvelõjében egy- mederbe terelõdnek, testett Vagyis emeli, nemesíti, harmo- tünk tónusa is a zene karak- feljegyzéseket a zene nyugtató, megtisztító, közérzetjavító hatásairól. nizálja a lelket. Ezért is javasolta, hogy teréhez igazodik. De az elképzelés még régebbi, tulajdonképpen a gyerekek már születésüktõl fogva a A zene egyfajta különösen hatéegyidõs. az ember történelmével széppel, az erkölcsössel kerüljenek kony kommunikáció, amely képes kapcsolatba, mert a lélek természete mind a zenész, mind a hallgató lelké- Az, hogy a zene befolyásolja a lérülveszi. szerint ahhoz válik hasonlóvá, ami kö- ben változatos hangulatokat elõidézni. lek állapotát, korántsem új keletû felfedezés. Míg a beszéd az értelmünket célozza Az ókor bölcsei nagyon jól isküzdelmek A zene segíthet a mindennapi meg, addig a zene elsõsorban érzelmemerték a különbözõ zenék lélekre gyaség okozta izgalom, ideges- inkre és azon keresztül a többi lelki fo- korolt hatásait. Ezek vizsgálatát Pünyíti lecsendesítésében, de megköny- lyamatunkra hat. Ez a hatás hangok, thagorasztól, az i. e. VI. század kiemelkedõ a stresszel teli események át- hangközök, ritmus és egyéb zenei eszthagorasztól, filozófusától kezdtük, akit vészelését is. közök segítségével érhetõ el, de a kortársai a lélek orvosának is nevezmolnak Akik zenét hallgatnak, arról szá- hangsúly nem ezeken van, ezek csak a tek. Feljegyezték róla, hogy a maga be, hogy nyugodtabbnak és ki- hordozói annak a tartalomnak, amit a szerkesztette dallamokkal képes volt egyensúlyozottabbnak érzik magukat. zenével közvetítünk. lecsillapítani a szenvedélyektõl elvaket, A zene befolyásolja az emberi érzéke- Ahogy a fül tanulja a zenét, vele jobban, mint gondolnánk, megele- együtt lassan a lélek is tanul, s idõvel kított embereket, és visszavezetni a lelki egyensúly egészséges állapotába. venítõ, felvidító vagy nyomasztó, de azt a zenét fogja tudni választani, ame- Platón is kiemelte a zene jelentõségét a akár bosszantó hatása miatt is. Hatá- lyikre valóban szüksége van.

4 4 Kürtszó június 22. szám Tizenkét koncerten Kisvárda, Nyír ban az Országos Magyar Dabátor, Nagykálló és Fehérgyarmat kö- láregyesület vezetõ karnagyává válaszzépiskolás tanulói hallhattak részleteket totta, miközben aktívan szerepet vállalt Erkel Ferenc ( ) fõbb mûvei- a zenepedagógia terén is, közremûkö- Erkel hangversenysorozatot adott a bõl, a Hunyadi László és Bánk bán címû dött például a Zeneakadémia 1875-ös Szabolcsi Szimfonikus Zenekar operákból. megalakításában is. Az 1884-ben megjanuár között Szabolcs-Szat- Szólót énekelt Kazár Ticiána és Szi- nyílt Operaház tiszteletbeli fõzeneigazmár-bereg megyében, a Filharmónia lágyi Szilárd. A zenekart vezényelte és gatóvá választotta ban 50 éves Kelet-Magyarország szervezésében az elhangzott mûveket ismertette Szabó mûködése alkalmából ünnepelte a fõvá- Soma. ros, majd 1890-ben nyolcvanadik születésnapján lépett utoljára pódiumra, a A Gyulán született Erkel Ferenc Filharmóniai Társaság hangversenyén. gyerekkorától kezdve zeneközelben élt, Nevéhez fûzõdik a magyar nemzeti hiszen tanító édesapja egyházi karnagy opera mint mûfaj megteremtése. Nyuis volt. Nagyváradi és pozsonyi tanul- gati operák mintáira támaszkodva, a 19. mányai után alig múlt tizenhét éves, század magyar verbunkos zenéjének amikor házi zenetanárnak szegõdött felhasználásával és újraértelmezésével Kolozsvárra. Zenei pályája zongoramû- sikerült viszonylag egységes nemzeti vészként kezdõdött, alkalmanként vezé- operanyelvet kialakítania. A zene melnyelt és a zeneszerzéssel is kereste ke- lett neves sakkozó volt, az 1864-ben alanyerét ben mutatkozott be Pesten kult Pesti Sakk-kör elõbb alelnöke, elõször, ahol egy évvel késõbb letelepe- majd, elnöke lett. dett. Több színháznál volt karnagy, Emlékére 1952-ben állami-díjat alamajd 1837-tõl harminc éven át elsõ kar- pítottak, mellyel minden évben a kimester és zenei vezetõ volt a Pesti Ma- emelkedõ magyar zenemûveket és zegyar (késõbb Nemzeti) színházban. netudományi munkákat jutalmazzák. A nyíregyházi Vikár Sándor Zeneiskolában volt munkahelyemen fer- geteges farsangi mulatságon vehettem részt a közelmúltban. A csaknem három órás mûsorban zenei tréfák, kabaré-jelenetek, kuplék, alkalmi együttesek, vi- deó vetítés, a lányok rock tánca stb. szó- rakoztatta a jelenlévõket. Alaposan rá- csodálkozhattunk a kollégák rejtett ké- pességeire! A rendezvény melegségét, családias jellegét az is fokozta, hogy a mûsorban a családtagok és a nyugdíja- sok is részt vehettek. A sok-sok nevetés fáradtsága után az egymás számára ké- szített finomságok fogyasztása közben, jólesõ beszélgetések folytak. Végül a tánc következett. Sok ilyen felejthetetlen együttlétet kívánok az iskola dolgozóinak! Volt kollégájuk kamaradarabját az Amatõr Világbaj- be a lelkes közönségnek nagy beleélésnokságon utolsó helyezést szerzett sel egy bonyolult koreográfiát! Vikár Vonósnégyes, meglátogatott A farsangi est szervezõje Szabó Tünbennünket egy Bárány és egy Farkas is. de Júlia, mûsorvezetõje Schroff Róbert Sõt, kuplét énekelt nekünk Fedák Sári volt. szobajánya! Elhangzott a korrepetitor Szabó Tünde Júlia dala, de volt zenés riport és meghallgat- ig.h. hattuk egy zenész házaspár esti civakodását. Pogi puzzle játék is szervezõ- KEDVES DÖK-ÖS DIÁKOK! dött, majd láthattuk, hogyan udvaroltak KÉSZÜLJETEK! a reneszánsz kor idején a hölgyeknek, JÖVÕ TANÉVBEN KÖZÖS valamint kacaghattunk egyik kedves FARSANGI PROGRAM VÁRHATÓ! nyugdíjas kollégánk elõadásán, mely a karácsonyi halvásárlás borzalmairól szólt. Nevethettünk Hacsek és Sajó poénjain, megcsodálhattuk az ABBA együttes imitátorait. Végül az est meglepetéseként a Vikár Tánckar mutatott A fenti cikket a Kelet-Magyarország napilap hasábjairól loptam. Írója: Nadzon Gusztávné Arany Katedra - díjas nyugalmazott fagott tanár. Köszönjük, Zsike! A farsangi mulatságot február 14-én tartottuk a Piccoli Archi teremben. Fellépett a Káosz kamaracsoport és nagy örömünkre újra vendégünk volt a Tündik Sisters. Bemutatta legújabb

5 Kürtszó június 22. szám 5

6 6 Kürtszó június 22. szám Évek óta hagyomány, hogy a Vikár Sándor Zeneiskola magánének tanszaka farsangi hangversenyt rendez februárban. Az esemény azért is különleges, mert ilyenkor a komoly mûfajjal szemben a könnyûzene kap hangsúlyt. A mûdalok vagy áriák helyett ezen a koncerten pop, jazz, sanzon, bossa nova és egyéb könnyed stílusú és hangulatú dalokkal készülnek a diákok, esetenként a tanárok is. Ezen az elõadáson nemcsak a közönség, hanem a fellépõk is felhõtlenül szórakozhatnak. Teltházas hangversenyünket február 22-én tartottuk meg. Potornainé Telenkó Tünde tanszakvezetõ A Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány szervezésében valamint az Elõadómûvészi Jogvédõ Iroda és intézményünk támogatásával került megrendezésre a debreceni Divertimento együttes szívesen játsszák. hangversenye február 25-én iskolánk nagytermében. Tagjai: klasszikus zene mellett értékes könnyûzenei feldolgozások is elhangzanak. Névválasztásuk divertimento: szórakozás is mûfaji sokszínûségüket és szereplési lehetõségeiket fejezi ki. Más hangszerekkel kiegészülve a kamaraze- ne-irodalom egyéb mûveit is gyakran és A Divertimento fúvósötös debreceni Tóth Eleonóra fuvola mûvésztanárokból alakult 1998-ban. Sándor Tímea oboa Számtalan koncerten, mûvészeti feszti- Csonka László klarinét válon, ifjúsági hangversenyen, kiállítá- Czirják Zoltán kürt son léptek fel. Az Országos Fúvósötös Tóth József fagott Versenyen 2003-ban I. díjat nyertek. Repertoárjukban a barokk táncoktól a A koncerten, zongorán közremûködött: kortárs zenéig szinte minden zenei stílus Laskay Edit darabjai megtalálhatók. Koncertjeiken a Szándékunk, hogy a 7-10 éves nö- vall, hogy iskolánk tanárai nemcsak pevendékeinknek játékos hangversenyen dagógusként vagy mûvésztanárként biztosítsunk szereplési lehetõséget. Lé- lépnek színpadra, hanem a kakaóbérlet A tanév második felében az elsõ fél- nyegesnek tartjuk, hogy a szerepléssel arculatához illõ játékos alkotó tevéévhez hasonlóan három Kakaó-bérlet járó izgalmakat, feszültséget oldjuk, így kenységgel is. koncerttel szórakoztatták az óvodásokat reméljük, hogy a gyerekeket a késõbbiés kisiskolásokat iskolánk tanárai és nö- ekben a fellépés kellemes tapasztalatai Köszönjük, hogy immár több éve vendékei. A matiné elõadásokon a ki- további hangversenyezésre késztetik. A részt vesznek kollégáink növendékeikcsik játékos formában ismerkedhettek közönség életkori sajátosságait szem kel együtt a Kakaó-bérlet hangversenymeg a billentyûs, vonós, fafúvós, rézfú- elõtt tartva az egyes mûsorszámok kö- sorozat népszerûsítésében. vós, ütõ és gitár hangszerekkel valamint zött közös éneklés, daltanulás, mozgáa magánének tanszak produkcióival. sos mondókázás, és egy-egy ügyességi Az elõadásokat Fontos megemlíteni, hogy iskolánk zenei feladat megoldása is szerepel. Va- Hajdú Ágota népzene szakos tanárnõ pedagógiai programjában is kiemelt sze- lamennyi hangversenyünk interaktív vezette, rep jut a hangverseny-látogató közönség jellegû, a közönség rendszeresen hozzá- a szervezést pedig nevelésében. E célunk egyik fontos állo- szólhat az elhangzott zenemûvekhez. Varga Zoltánné Valika és mása ez a hangversenysorozat. Igen nagy játékosságra, kreativitásra Simonné Galli Edina segítette.

7 Kürtszó június 22. szám Kodály Gálahangverseny március 10. Eredmények II. korcsoport NAGYDÍJ I. korcsoport Vincler Doroti fuvola Tanára: Kádárné Bedõ Adrienne I. díj Pelle Júlia - gordonka I. díj Tanára: Joó Csabáné Nagy Anna zongora Komiszár Vanda gitár Tanára: Kruppáné Janka Erzsébet Tanára: Czakó Erika Lipcsei Bence gitár Kopcsa Flóra fuvola Tanára: Czakó Erika Tanára: Kádárné Bedõ Adrienne Módis Emese - hegedû Ádám Ildikó furulya Tanára: Nyesténé Raizer Márta Tanára: Suhanyecz Viktória Szilágyi Márton marimba Tanára: Joó Csaba február 28-án lépett színpadra iskolánk nagytermében Pavliskó Diána (hegedû), Tamás Attila (zongora), Magyar Gabriella (ének), Kruppáné Janka Erzsébet (zongora), Kádár Orsolya (cselló) és Plajner Ilus (fuvola). Mindig nagy öröm számunkra, amikor évente visszatérnek hozzánk hangversenyezni a régi vikáros diákok, akik az ország különbözõ pontjain zenepedagógusokká, elõadómûvészekké váltak. A jövõben szívesen látjuk azokat a volt növendékeinket is, akik jelenleg zenei pályán folytatják középiskolai vagy fõiskolai tanulmányaikat. II. díj Jandácsik Ágnes zongora Tanára: Konrádné Kun Erika Ware Lara hegedû Tanára: Tündik Judit Britschgi Boglárka hegedû Tanára: Andorfi Orsolya Tóth Kamilla fuvola Tanára: Kádárné Bedõ Adrienne Balázs Dávid vibrafon Tanára: Joó Csaba III. díj Hecker Noémi zongora Tanára: Szabó Antalné Tesselaar Dániel - hegedû Tanára: Tündik Judit Máté-Tóth Zsófia fuvola Tanára: Subertné Palkó Marian II. díj Tarek Terézia gordonka Tanára: Joó Csabáné Tarcali Eliza furulya Tanára: Bottyán Blanka Bojtor Réka fuvola Tanára: Kádárné Bedõ Adrienne III. díj Széchy Viktória zongora Tanára: Radó Zsuzsa Szabó Eszter zongora Tanára: Fesztóry Ágnes Pelle Fanni gordonka Tanára: Joó Csabáné Soós Elõd hegedû Tanára: Kóti Gergõ Pató Réka fuvola Tanára: Kádárné Bedõ Adrienne Kakuk Tilda fuvola Tanára: Szabó Dénesné Pásztor Emese- fuvola Tanára: Szabó Dénesné Emlékezés 3 napos rendezvényt, melynek otthont adó városa a meseszép Szentendre volt. Duna-menti szállásunk elfoglalása után elsõ dolgunk a terep feltérképezése március 11. és 13. között ke- volt. Elmentünk a zeneiskolába, ahol a rült megrendezésre a VII. Országos ver- megnyitót tartották, majd megnéztük az seny a továbbképzõ évfolyamra járó ta- elõadótermet is. Ezután a macskaköves nulók számára. A megméretésen ketten utcákon járkálva megszemléltük a város vehettünk részt, zeneiskolánkat képvi- jellegzetes épületeit, ellátogattunk egy selve. A versenyt válogató elõzte meg, múzeumba és megkóstoltuk a helyi cukahol én II. korcsoportban indultam, rászda finomságait. Az est folyamán Schroff Róbert tanár úr Emlékezés cí- volt lehetõségem kipróbálni a zongorát mû zongoramûvével, Szilágyi Szabolcs is. Másnap reggel Szabi gitármuzsikájápedig az I. korcsoportban két remek gi- ra ébredtünk. Gyakorolt, hiszen õ az eltárdarabbal. Így indultunk útnak, taná- sõk között szerepelt, rám viszont csak rainkkal, Pólikné Smid Ildikóval, Czakó dél körül került sor. Fellépésünk után Erikával és Szabolcs apukájával. Izga- már megkönnyebbülve, a teljes csapat tottan és reményekkel telve vártuk ezt a útra kelt. Ellátogatunk a Kovács Margit

8 8 Kürtszó június 22. szám Múzeumba, beültünk egy görög étte- tött minket. Az ezt követõ percek lassan véleményt is kérni. A játékomat kifejerembe és kellemes esti sétát tettünk a ki- teltek, hiszen minden egyes helyezett zõnek és természetesnek találták. Az világított város fényeiben. kihirdetésekor nagyon koncentráltunk a Emlékezés címû darab játszásakor A közös programok, a hangulatos té- nevekre, bizakodva, hátha a miénk is mindig eszembe fog jutni az sok meghalikertben eltöltött étkezések, a táncházi felhangzik. Voltak olyan versenytársak, tározó élmény, amellyel ezen a verseesemények mind hozzájárultak ahhoz, akikkel összebarátkoztunk, így nagyon nyen gazdagodtunk. Végül szeretném hogy kicsit elfeledkezhessünk a ver- örültünk egymás sikereinek is. Hihetet- Szabi nevében is megköszönni tanárasenyrõl, és jól érezzük magunkat. Ilyen len és egyben örömteli pillanat volt, ink munkáját, kitartását, szüleinknek és élményekkel telve hamar elérkezett az amikor az én nevemet is kimondták. Ez az iskola vezetõségének pedig a támoutolsó nap, a gála, az eredményhirdetés volt a csúcspontja ennek a fantasztikus gatást és a bizalmat. ideje. A gálát a verseny védnöke, Petro- hétvégének. A tárgyi díjak átvételekor a vics Emil zeneszerzõ nyitotta meg, aki zsûri elismerõ szavait is megkaptam, Kántor Katalin tudva, hogy mennyire izgulunk, rövid, aminek nagyon örültem. Ezt követõen zongora szakos tanuló, de lelkünkig hatoló beszéddel köszön- lehetõségünk volt a zsûritõl részletes a verseny I. díjasa A Vikár Sándor Zeneiskola és a Iskolánkat képviselték: Megyei Önkormányzat Megyei Peda- Gaál Eszter ének gógiai, Közmûvelõdési és Képzési In- tanára: Hajdú Ágota tézete közös szervezésében március 18-án került megrendezésre Béres Enikõ, Béres Marianna, a Megyei Pedagógiai Napok nyitó- Cseke Barbara, Póka Csenge, hangversenye a zeneiskola Nagyter- Szilágyi Szabolcs, Dudás Zoltán mében. gitár A rendezvényen közremûködtek tanáruk: Czakó Erika Kisvárda és Nyíregyháza város országos és nemzetközi versenyeken sike- Cseh Annamária furulya resen szerepelt zeneiskolás tanulói. tanárai: Purné Orha Andrea, Bottyán Blanka Czakó Erik zongora tanára: Csoba Tünde Vógel Ákos marimba tanára: Joó Csaba Sógor Tamás zongora tanára: Fesztóry Ágnes Zongorán és csembalón közremûködött: Kirmayer Krisztina, Iváncza László, Tamás Attila kezdeményezésünk, de aztán minden például Kõrösi Szabó Eszter elõadása, szépen a helyére került. Elsõsorban aki eddig elsõsorban népdalokat énekönnyûzenei és saját szerzeményeket kelt, de most egy könnyû darabot adott szerettünk volna hallani a mi elképze- elõ, vagy a szintén népzenélõ Gaál február 14-én lésünk szerint, de végül több komoly- Eszter, aki chansont énekelt. tartottuk meg DÖK (didarabot zenei mû is a mûsorba került. Sok szép A hangverseny nagyon jól sikerült, ákönkormányzat) hangakik hallhattunk, voltak diákok, olyannyira, hogy fellelkesülvén már a saját hangszerüktõl, zeneiskolai egy következõ DÖK-koncert szerveversenyünket. Idén kicsit döcögõsen indultunk neki világuktól eltérõ darabbal álltak szín- zésén kezdtük törni a fejünket. Szeret- a készülõdésnek, hiszen padra. Igazán jó volt látni, hallani õket nénk, ha azon a hangversenyen még ez az esemény volt az elsõ más mûfajban is. Ilyen mûsorszám volt több könnyûzenei vagy saját szerze-

9 Kürtszó június 22. szám 9 ményeket hallhatnánk. Jó lenne, ha a különbözõ mûfajokban is kipróbálnák magukat a diákok, hiszen más zeneiskolai hangversenyen erre nem kerülhet sor. DÖK tagok közül a hangversenyen szerepelt: Aranyos János, Berki Zsófi Anna, Gaál Eszter, Kõrösi Szabó Eszter, Nagy Richárd és Schroff Szilárd március között került megrendezésre a Nyír-Diák Vetélkedõ. Ezen a versenyen több DÖK-ös is indult. Nagyon szép sikert ért el Berki Zsófi Anna és Nagy Richárd. bõl Lukács Roland és Schroff Szilárd Figyelem! Továbbra is várjuk a A verseny jellegzetessége az volt, is hasznos információkhoz juthatott. DÖK-höz csatlakozni kívánó diákohogy a Zeneiskola Diákönkormány- Ez a program szintén a Hangszövõ kat! Aki szeretne csatlakozni, azokat zata új kezdeményezésként DÖK-dí- mûhely keretén belül valósult meg. kérjük, hogy írja fel a nevét és eljat osztott ki a diákok közt. A zsûrizés április 1-jén kortárs zenei na- érhetõségeit egy papírra és helyezze el feladatát Berki Zsófi Anna, Gaál Esz- pon a zeneszerzõi mûhelymunkála- a zeneiskola portáján található DÖK ter, Dudás Zoltán, és a DÖK-segítõ ta- tokban részt vett Gaál Eszter és Berki dobozban. Szintén ide várjuk az ötlenár, Pataki Éva látta el. Mindkét napon Zsófi Anna. teiteket és véleményeiteket is. volt kit díjaznunk. Azokat a sikeresen A május között zajlott szereplõ diákokat jutalmaztunk, akik Városnapi rendezvényen szerepelt: nem részesültek helyezésben. Bátyi Emese, Berki Zsófi Anna, Borvíz Zsuzsanna, Gaál Eszter, Nagy Ri- Jövõbeli elképzeléseink: Szeretchárd, Kõrösi Szabó Eszter, Lukács nénk további DÖK-hangversenyt Roland, és Schroff Szilárd. szervezni, diáknapot tartani, valamint Ebben a tanévben a DÖK egyéb A június 7-i népzenei roman- DÖK klubot kialakítani. A klub haterületen is igen tevékeny volt. Gaál tikus hangverseny meghívóját szintén vonta egy alkalommal valósulna meg. Eszter a Hangszövõ mûhelymunka egy DÖK-tag, Leitner Ivett készítette. Ehhez is várunk építõ gondolatokat! kapcsán segédkezett a kézmûves fog- Ez a program a DÖK segítségével tealalkozásoknál. házzal és gitáros produkcióval zárul Pataki Éva A március 8-án tartott stúdiós Dudás Zoltán jóvoltából. DÖK - segítõ tanár munkálatok bemutatásánál a DÖK- Tavaszköszöntõ Bodnár István költõként kezdte pá- Bodnár István szívesen kalandozik lyáját, s már a harmadik verskötet és sok tájban és történelemben. Több gyerme- Lenge szellõ vigadozzon, antológiai megjelenésnél tartott, amikor kekhez szóló kötete is napvilágot látott, Gyönge fûszál harmatozzon! a Kelet-Magyarország címû napilap új- mint például a Bence a kutyaiskolában, ságírója lett. Évtizedeket töltött el e ket- vagy a Litera Nova Kiadó gondozásá- Ordas hideg elszeleljen, tõsségben: az újságírás hagyományos ban a Ha nagy leszek és a Testvérváró Hó virága szõnyegezzen! mûfajai között megtalálta azokat a kis- címû gyermekvers könyve. A Dongó- és prózai formákat, tárcákat, karcolatokat, a Vannás Együttes több versét is meg- Bolyhos csibe cseperedjen, amelyekben ugyanolyan mûvészi igény- zenésítette. (Néhány közülük meghall- Tavasztündér incselkedjen! nyel tudta kifejezni mondanivalóját, gatható a címû mint egy lírai versben. Különösen szere- honlapon is). Bodnár István a Mûsorka- Erdõ-mezõ lombosodjon, tettel barangol a megyéhez, szülõhely- lauz címû kulturális lap szerkesztõje. Nap csikója táltosodjon! Bodnár István megzenésített gyerhez kapcsolódó irodalmi történetek, hagyományok között. Több mint harminc kötete jelent meg, amelyekben elsõsorban újra fel szeretné fedeztetni megyénk, környezetünk páratlan természeti értéke- Fényképész Ne mocorogj, mekverseinek bemutatója zajlott it, az évszakok gyönyörûségeit. Megszó- rögtön kész, március 21-én intézményünkben Ta- laltat festõmûvészt, zenészt, szobrászt, kukucskál a fényképész. vaszköszöntõ címmel a verseket meggyötrelmes színészt, irodalmárt, vallomást kér tõlük zenésítõ Vannás együttes elõadásában. és szép pályájukról, külde- Masinája csupa szem: téstudatukról, a mûvészi varázslatról. Aki tud, az nevessen!

10 10 Kürtszó június 22. szám március Szólóének és szólóhangszer vetélkedõ Szólóének kategória versenyeredménye: 1. díj Berki Zsófi Anna Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 2. díj Nagy Richárd Vikár Sándor Zeneiskola (Zrínyi I. Gimn.) Tanára: Potornainé Telenkó Tünde Erdész Dorottya és Erdész Rebeka Vasvári Pál Gimnázium Tanáruk: Schroff Róbert 3. díj Czegle Noémi Kölcsey Ferenc Gimnázium Tanára: Potornainé Telenkó Tünde Gaál Eszter Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium Tanára: Hajdú Ágota A Vikár DÖK- különdíja: Gyetkó Eszter Zay Anna Gimnázium Tanára: Hajdú Ágota Szólóhangszer kategória versenyeredménye: 1. díj Berki Zsófia Anna (zongora) Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium Tanára: Kruppáné Janka Erzsébet Sógor Tamás (zongora) Kölcsey Ferenc Gimnázium Tanára: Fesztóry Ágnes 2. díj Szent Imre Gimnázium rockegyüttese Szilágyi Szabolcs gitár Tanára: Czakó Erika Mocsár Sándor ütõ Tanára: Joó Dániel Cafe Band Krúdy Gyula Gimnázium Czakó Erik zongora Tanára: Csoba Tünde Juhász Zsolt ütõ Tanára: Joó Csaba Révész Tamás gitár Tanára: Olajos Gábor Évek óta zeneiskolánk diákja. Volt szerencsém vele egy színpadon szerepelni, akkor még bõgõzött. De most csellózik. Mellette kiválóan zongorázik, és persze énekel, táncol. A Kossuth Lajos Gimnázium 11. osztályos tanulója. A Vikár Diákönkormányzat elnöke. A vetélkedõn saját tánc koreográfiát adott elõ, mely a ritmikus sportgimnasztika és a kortárs jazz balett elemeit ötvözve született meg. Szólóhangszere a zongora volt. Chopin: b-moll zongora szonátájának III. tételét adta elõ. Felkészítõ tanára Kruppáné Janka Erzsébet, akivel zenei ízlés dolgában nagyon közel állnak egymáshoz, így remekül tudtak együtt dolgozni a darab felépítésével, mondanivalójával, elõadásmódjával kapcsolatban. A szólóének versenyen zongorán kísérte magát. A Hétalvó címû dalát, egy bonyolult akkordjelzés megszólaltatása ihlette. Amikor elõadta nekem ezt a szerzeményét, könnyeket csalt a szemembe... Kint esik a hó. Látom magam elõtt. Föl kell kelnem, ki kell bújnom a meleg takaró alól. Kezdõdik a nap. De nagyon fáradt vagyok Berki Zsófi Anna, saját bevallása sze- rint mindig fáradt. Ezért is szereti a ká- vét. Amikor legutóbb találkoztam vele a zeneiskola folyosóján, akkor is azt kor- Berki Zsófi Anna, saját bevallása szerint nagyon szereti a kávét. De hát ki ez a hosszú hajú, nádszál karcsú, tiszta tekintetû, kedves hangú, tehetséges lány? Az idei Nyír- Diák Napok legsikeresebb versenyzõje. A Tánc kategória II. díjasa, a Szólóének és Szólóhangszer kategória I. díja- tyolgatott. sa. Szabó Tünde Júlia ig.h március 28-án ellátogatott in- dékei, akik bravúros koncerten adták elõ tézményünkbe Kádár Orsolya (iskolánk diplomamûsorukat. volt csellista tanulója) és Selejlo Irén Az est óta mindketten sikeresen dip- (zongora) a Budapesti Liszt Ferenc Ze- lomáztak, így gordonka- és zongoramûnemûvészeti Egyetem végzõs növen- vészként köszönthetjük õket! 3. díj Papp Teodóra (zongora) Szent Imre Gimnázium Tanára: Kruppáné Janka Erzsébet A Vikár DÖK-különdíja: Balogh Roland (gitár) Inczédy György Kollégium

11 Kürtszó június 22. szám 11 seletében Hoczi Péter tanár úr növendé- díjban részesítette. Ugyanebben az évke vett részt a szakmai napon. ben alakult fuvolanégyesnek, a Flautando kvartettnek alapító tagja ben Iskolánk március 29-én adott dr. Becsky Gáborné kilenc éves korá- Debrecen Város Kiváló Pedagógusa kiotthont a megyei fuvolás továbbképzés- ban kezdett fuvolát tanulni. Tanárai Mé- tüntetõ díjban részesült. nek, melyet a debreceni Kodály Zoltán száros Aladár, Ujj Viktor Géza és Csõsz 1982-ben Matuz István világhírû fu- Zenemûvészeti Szakközépiskola és Ze- Sándorné voltak. Ezután a Debreceni volamûvésszel (többszörös díjas elõneiskola tanára, dr. Becsky Gáborné Zenei Gimnázium és Zenemûvészeti adó) megszervezte az Országos Fuvolás Panni néni tartott. Közvetlen, jó hangu- Szakiskola majd a Liszt Ferenc Zene- Találkozót Debrecenben, amelyet azlatú gyermek centrikus volt ez a nap. A akadémia Debreceni Tagozatának diákja után évrõl-évre még számos találkozó gyerekek a kezdeti feszültség után telje- lett, ahol 1968-ban szerezte meg a fuvo- követett. A többnapos fesztiválok óriási sen feloldódtak. latanári diplomáját. Pedagógiai mun- hírnévre tettek szert a világ fuvolamû- Panni néni a gyerekekkel szeretettel kásságára hamar felfigyelt a Debreceni vészei és zenei szakemberei elõtt. E fófoglalkozott, ugyanakkor a felmerülõ Egyetem tanszékvezetõ egyetemi ta- rumok meghozták számára életének technikai- és zenei problémákra azon- nára, Matuz István, akinek javaslatára egyik legmeghatározóbb élményét: Manali megoldási lehetõségeket mutatott ben a Debreceni Egyetem Zene- tuz István fuvolamûvész hatására dr. A szép fuvola hang elérése érdekében mûvészeti Karán tanuló valamennyi fu- Becsky Gáborné a legmodernebb techszámtalan játékos gyakorlatot láthat- volás hallgató gyakorlatvezetõ tanára nikákat elkezdte alkalmazni alapfokon. tunk, melyet a növendékek azonnal ki is lett. próbáltak. A nap Kanálné Marcsi néni és 1991-tõl a Budapesti Fuvola együt- Nem hinném, hogy különleges Subertné Mariann néni rövid koncertjé- tes tagja. Ez évtõl kezdve a minden nyá- módszerrel dolgoznék, de azt sem, hogy vel, és egy nagyon értékes szakmai ron megrendezett Hódmezõvásárhelyi erre szükség van. A legfontosabb a zene, megbeszéléssel végzõdött. Fafúvós tan- Országos Fuvolás Tábor egyik alapítója a fuvola és a fuvolázás szeretete. szakunk három tanárának Kanálné és tanára. vallja Becskyné Panni néni. Hostisóczki Mária, Subertné Palkó Ma ben a Magyar Fuvolás Társariann, Kádárné Bedõ Adrienne növen- ság a fuvolaoktatás terén végzett kiváló Kádárné Bedõ Adrienne dékei és az Újfehértói Zeneiskola képvi- pedagógiai munkájáért Jeney Zoltán- fuvolatanár

12 12 Kürtszó június 22. szám ALAPJÁTÉK hallgatják a szebbnél szebb Liszt-mûve- III. Vikár Sándor Zeneiskola: ket. Megérdemlik, hogy megismerjük a Farkas Fanni, Listván Zsófia, október 22-én ünnepeljük Liszt nevüket! Listván Zsuzsanna, Schmied Alíz, Ferenc születésének 200. évfordulóját. Tar Boglárka Ebbõl az alkalomból az érdi Körösi Cso- Az elsõ forduló helyezettjei: Felkészítõ tanár: Hudivók Marianna ma Sándor Általános Iskola és a város polgármestere Liszt Mûveltségi Vetélke- I. Vikár Sándor Zeneiskola: IV. Vikár Sándor Zeneiskola: dõt hirdetett a megyei jogú városok álta- Ware Anna, Pelle Fanni, Konrád Kíra, Kristóf Hanna, lános iskolásai számára. Maitz Ferenc Módis Emese, Vincler Doroti, Sivadó Rebeka, Sivadó Mira igazgató úr a következõ gondolatokkal Kiss Kornélia Felkészítõ tanár: Hudivók Marianna fordult a leendõ versenyzõkhöz és tanáraikhoz: Célunk: az általános iskolai Felkészítõ tanár: Joó Csabáné V. Vikár Sándor Zeneiskola: korosztály megismertetése a legnagyobb II.Vikár Sándor Zeneiskola: Bicsár Lili, File Beatrix, magyar zeneszerzõ munkásságával; mu- Tarek Gabriella, Tarek Teréz, Mátyás Viktória, Roma Andrea Júlia, zsikájának, mûveinek megértetése, meg- Soós Elõd, Szabó Eszter Szegedi Eszter szerettetése. Olyan mûvészként szeret- Felkészítõ tanár: Joó Csabáné Felkészítõ tanár: Henzselné Fedor nénk õt bemutatni, amilyen valójában Ibolya volt: egyrészt kora ünnepelt sztárja, virzium: II. Evangélikus Kossuth Lajos Gimná- tuóz elõadómûvész, másrészt olyan zeneszerzõ, VI. Vikár Sándor Zeneiskola: aki kompozícióival hatalmas Borvíz Attila, Ferdinánd Milán, Béres Csenge, Béres Fanni, távlatokat nyitott, melyek az impresszio- Fodor Dávid, Gaál Benedek, Hegedüs Imola, Soós Eszter nizmuson át egészen Bartók mûvészeté- Hering Levente Felkészítõ tanár: Forgács Zsuzsa ig vezetnek. Nem utolsó sorban pedig Felkészítõ tanár: Belinszky Etelka Hudivók Marianna olyan mesterrõl van szó, akinek a keze alól az európai zenekultúrát meghatározó szolfézs tanszakvezetõ elõadók és szerzõk kerültek ki. A négyfordulós vetélkedõre városunkból Az idõközben megrendezett II. forduló nyertese a II-es csapat! Gratulálunk! 14 csapat jelentkezett 5-5 fõvel. Az alapjátékra március 31-én került sor. Az örvendetesen nagy létszámú diáksereg a feladatok megoldása során bizonyította, hogy számukra a Liszt-év már nem csak egy szépen szóló fogalom, hanem tudásukat, lelküket gazdagító élmény. A legügyesebbek jutalma, hogy folytathatják a versenyt a második fordulóban. Az elsõ 6 helyezett csapat vetélkedése május 31-én lesz, szintén a Vikár Sándor Zeneiskola rendezésében. Innen már csak az elsõ helyezett juthat tovább az országos kisdöntõbe. Nagy a tét, ezért a diákok szorgalmasan tanulnak, s

13 Kürtszó június 22. szám Egy koncert, mely más Gombóc Artúr a világon mindennél Azok a zongorista növendékek, akik Én az esten a projektort kezeltem jobban szerette a csokoládét. Ha meg március 31-én a Csokoládé nagy izgalommal. A várakozó idõben kérdezték tõle, hogy milyen csokoládét koncert közremûködõi voltak, mind- szólt a Csoko, csoko, csokoládé, ó, szeret a legjobban, habozás nélkül fújta: annyian imádják ezt az édességet tanár- hogy édesszájú legyen, csak ilyet venõjükkel együtt. Pólikné Smid Ildikó gyen! Csoko, csoko, csokoládé, s benne A kerek csokoládét, a szögletes cso- lelkes csokoládéfogyasztó elolvasta finom mogyoró! szövegû dal, csokokoládét, a hosszú csokoládét, a rövid Joanne Harris: Csokoládé címû köny- ládés képek jelentek meg a kivetítõn, csokoládét, a gömbölyû csokoládét, a vét, és megfogalmazódott benne, hogy minden csupa csoki volt, elõttem virílapos csokoládét, a tömör csokoládét, a aki a csokit szereti, az rossz ember nem tottak hívogatón a gyönyörû pralinék lyukas csokoládét, a csomagolt csokolá- lehet tudom, tudom, virággal szokták, Telt ház. Ildikó köszöntötte a közöndét, a meztelen csokoládét, az egész de így még jobb ezért tenni kell valami séget. Megható volt. Meghatódott. Értcsokoládét, a megkezdett csokoládét, az közösségformáló dolgot ennek kapcsán. hetõ, hiszen nagy és szép esemény ez, édes csokoládét, a keserû csokoládét a Meg is született egy olyan koncert gon- amit õk megvalósítottak. Mert aki a szícsöves csokoládét, a mogyorós csokolá- dolata, amikor hatalmas kelyhekben vét-lelkét belerakja Mint egy show dét, a tejcsokoládét, a likõrös csokolá- csokoládé praliné díszíti a színpadot, mûsor! Felsorakozott minden gyermek dét, a tavalyi csokoládét, az idei csoko- forró csokival várják a hangversenyre a hívó szóra. Aztán elkezdõdött a koncert. ládét, és minden olyan csokoládét amit látogatókat, ajándékot kapnak a közrecsak A desszert kínálat készítenek a világon. mûködõk és valami csodálatos dolog történik a pódiumon, amivel maradandó Különbözõ ütõhangszerekkel, csör- Ki nem ismeri Gombóc Artúrt? Sze- örömöt lehet szerezni a hallgatóságnak. gõkkel kombinálva adták elõ a zongorintem csak az, aki nem szereti a csoko- Mindez a Nemescsoki Édességbolt és a risták a klasszikus és a könnyedebb zeládét. De létezik olyan ember? Nem tu- Generációk Jól-létéért Alapítvány seók nemûveket. Nagyon érdekes produkcidom elhinni! gítségével történt. voltak. Tánckoreográfia, koncentrá- 13

14 14 Kürtszó június 22. szám ció, mosolygás, csillogó szemek, öröm, megismerjük az embereket, feltárulnak más dolguk sincs az életben, mint ez. boldogság! a jellemek és kapcsolatok. S mindez a Máshoz talán nem is értenek, ehhez vi- Gitáros, ütõs és trombitás vendégei csokoládé tükrében: a hozzá való vi- szont nagyon, akkor pedig hadd tegyék is voltak a hangversenynek. A fiúk szony a lényeget jelenti. A Csokoládé vi- azt, amitõl jobb a környezetüknek és neörömmel vettek részt ezen az esemé- dám mese arról, mennyire meg tud vál- kik maguknak is. nyen. Ildikó munkáját Joó Dániel tanár toztatni bennünket, ha megízleljük az /http://moly.hu/ertekelesek/ úr is segítette. Pataki Éva könyvtáro- élet örömeit. A kedves, érzelemgazdag, sunk megvágta a videót, a kisfilmeket, megkapó figurákkal teli történet kelle- És egy idézet: képeket keresett a vetítéshez. mes szórakozást ígér. Úgy gondolom, az életben egy a Jöjjön egy könyvértékelés: fontos. Az, hogy boldogok legyünk. De mirõl is szól ez a könyv, ami A maga nemében hibátlan regény. Boldogság. Egyszerû, mint egy csémegihlette ezt a koncertet? Könnyed és mégis emészteni kell sze csokoládé, vagy tekervényes, mint az Ismeretlen, titokzatos fiatal nõ, olyan, mint az igazán finom csokoládé, emberi szív. Keserû. Édes. Élettõl lük- Vianne Rocher érkezik a kis faluba és amire még hosszú idõ után is emlékszik a tetõ. megnyitja»csokoládézóját«. Az édes- nyelvünk. Olvasmányos, bájos, ugyan- No, kedvet kaptatok az elolvasásáségbolt a középponttá válik, mindenki akkor elgondolkodtató írás arról, hogy hoz? Én nyárra kölcsönkértem. betér ide, elmegy elõtte, és bepillant. mennyire egyszerû is lenne észrevenni Végre van egy hely, ahol elsuttoghatók a magunk körül az örömöket, vagy leg- Szabó Tünde Júlia titkok, megszellõztethetõk a sérelmek, alább azokat az embereket, akik segíte- ig.h. kipróbálhatók az álmok. Szép lassan nek ezeket meglátni. Akiknek lehet, hogy A nyíregyházi Vikár Sándor Zene- Szabó Tünde Júlia (Sz. T. J.): A kapcsolat fûz, hiszen a gyakorlati rész iskola tanárainak és növendékeinek tehetségígéretek felkutatása és fejlesz- mellett megjelenik az a kommunikáció, kitartó munkája és szorgalma tése azért nagyon fontos tevékenység, amely a lélek ápolásának forrása. alapozta meg az iskola elismertségét. mert, ha a gyermek felfedezi a saját te- Egyik lányom, akit 8 évig tanítot- Az intézmény struktúrája kedvezõ hetségének lehetõségeit és ezeket a pe- tam, a szüleivel külföldre költözött, s ott feltételeket biztosít a tehetséggondozás- dagógusok, valamint a családja támo- egy szimfonikus zenekar koncertmeshoz: adott az egyéni fejlesztési mód, mi- gatja, akkor a tehetségének kibontakoz- tere lett. Folyamatos -váltások vel a tanulók egyéni tanrenddel veszik tatásának folyamata örömteli élményt zajlanak köztünk, amelyekben tanácsot igénybe a képzéseket. A felismert tehet- ad valamennyiüknek. Az ilyen gyer- kér, elmeséli sikereit, eredményeit, teségek számára emelt szintû tanórákat mekbõl valószínûleg alkotó és a társa- hát fontos számára a kapcsolattartás. biztosítanak magasabb óraszámban. Or- dalomban aktívan tevékenykedõ felnõtt Édesanyja is írt egy szép levelet, amiben szágosan elismert szakemberek rendsze- lesz, ezért a tehetséget talentumra váltó tudatta, hogy a legutóbbi koncerten a res vendégei az intézménynek, a kiemel- gyermekek egész nemzetünk fejlõdésé- gyermeke minden mozdulatában engem ten tehetséges, versenyekre készülõ nö- nek kincsei lehetnek. látott. Kell ennél szebb elismerés egy vendékeket tanítják, de az intézmény ok- Gyakorló pedagógusként átélem ezt pedagógusnak? tatói, nevelõi közül sokan szakmai kitün- a folyamatot. Amikor egy gyermek örötetésekben részesültek, akik sok év ta- mét leli a tevékenységben, amit végez, G. H.: Intézményüknek milyen hapasztalatával készítik fel diákjaikat. Az teljesen belemerül a zenébe, más terüle- gyományai vannak a tehetséggondozás intézmény a tanárok számára rendszeres teken is sikeresebbé válik. Megéli saját terén? képzési lehetõséget nyújt. Jelentõs sze- fejlõdésének, néha rögös útját, és leg- Sz. T. J.: Intézményünk profiljárepet vállalnak a kisgyermekek zenei te- többször megerõsödve folytatja azt. ban mindig is kiemelten szerepelt a tehetségének felismerésében is, több mint hetséggondozás. Iskolánk folyamatos 20 éve mûködik az intézményben zene- G. H.: Milyen személyes élmények feladata, hogy felismerjük, és kiválaszóvodai csoport. A város szinte vala- kötik ifjú tehetségekhez? szuk a kiemelkedõ tehetségeket, és pemennyi óvodája számára sikerült a zenei Sz. T. J.: Hegedû- és brácsatanár- dagógiai tevékenységünkkel segítsük tevékenység iránti érdeklõdést felkelteni ként az évek alatt megadta nekem a sors, pályaválasztásukat. interaktív hangversenysorozatokkal, hogy találkozzam olyan nagyszerû nö- Tehetséggondozó Programunk kereamelyek közismert nevén Kakaó-bérlet- vendékekkel, akik a közös munka révén tén belül a legtehetségesebb növendékeként mûködnek hét éve. intézményünk kiemelkedõ vonós nö- inknek szervezünk olyan napokat, ahol vendékeiként eljutottak külföldre, nem- egy-egy szakmailag elismert mûvészta- Körkérdésünkre Szabó Tünde Júlia zetközi vonós versenyre, ahol kiváló nár foglalkozik velük, fejleszti tudásuigazgató-helyettes válaszol. eredménnyel mutatták be tehetségüket, kat, irányt mutat továbbfejlõdésükhöz. kitartásukat, színpadra termettségüket. A B tagozatos, vagyis a zenei pá- Géniusz hírportál (G. H.): Miért A hangszeres óráknak sajátos hangulata lyára készülõ és készíthetõ növendékek érzik fontosnak a tehetséggondozást? van, így a tanítványaimhoz különleges különbözõ koncerteken, városi rendez-

15 Kürtszó június 22. szám 15 vényeken, versenyeken mutatják be tu- más tehetségekkel való találkozás és ba- Volt Növendékek Hangversenye, sõt, dásukat. rátkozás alkalmaiként szolgálhatnának. a megye zenekarjaiban együtt muzsiká- A pedagógusok közös ötletbankjának lunk velük. A tanári kar egy része is in- G. H.: A Géniusz Program meny- kialakulását. tézményünk növendéke volt egykor. nyiben segíti intézményüknél a tehetség- Zenetanáraink a továbbtanuló növendégondozást? G. H.: Intézményükben miképp bõ- keikkel és azok tanáraival folyamatos, Sz. T. J.: A társadalom változó igé- vítik a tehetséggondozás programját? személyes kapcsolatot ápolnak, valanyeihez való alkalmazkodás területén Sz. T. J.: A tanórán kívüli foglalko- mint segítenek a friss diplomás mûszámos új és hatékony módszerrel is- zások egyre sokszínûbb kínálatával, vésztanárok, tanárok, kamarazenészek merkedtünk meg. A horizontális, egy- más mûvészeti ágak és a zene összekap- álláskeresésében. Ezt a jövõben is folymástól való tanulás és tapasztalatcserék, csolásával (Vásárhelyi Tehetségpont, tatni kívánjuk. pedig inspirációt nyújtanak számunkra. esti táncházak szervezése). Nyári zenei Szívesen látjuk õket, ha csak benéz- Ebben is nagy segítség az a keret, ame- táborok, valamint más szabadidõs tevé- nek hozzánk, látogatóba, netán nosztallyet a Géniusz Program ad. kenységek szervezésével és azokon va- giázni, hiszen a zeneiskola életük része ló részvétel útján. volt, a családi fészek és az általános is- G. H.: Milyen eredményeket vár- kola mellett harmadik otthonunk, gyernak a programtól hosszabb távon? G. H.: Tervezik-e követni az intéz- mekkoruk, életük meghatározó színhe- Sz. T. J.: Nagyobb érdeklõdést a ményükbõl kikerülõ tehetségek életút- lye. Ha gyakorolni akarnak, mindig renzeneiskolánk iránt, felkészültebb és szí- ját? delkezésre áll számukra egy terem. nes módszertani palettával rendelkezõ Sz. T. J.: Évtizedek óta kapcsopedagógusokat. Olyan együttmûködé- latban állunk iskolánk zenei pályára A beszélgetés a Magyar Géniusz sek kialakítását, amelyek a tehetségígé- ment növendékeivel, minden tanévben Portál internetes oldalán jelent meg: retek tanórán kívüli gazdagítását, vagy hangversenyt szervezünk számukra április órától kortárszenei mûhelymunka keretein belül hallgatta meg az alkotó diákokat Kerek Gábor zene- szerzõ, okleveles fagottmûvész-, tanár, karnagy. Kerek Gábor fagott tanulmányait a Miskolci Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskolán kezdte, ahol 1991-ben fúvós- karnagyi diplomát is szerzett ben végezett ugyanott blockflöte, régizene szakon is, mint másoddiplomás ben kezdte zeneszerzés tanulmányait Csemiczky Miklós növendékeként májusától a Magyar Zeneszerzõk Egyesületének tagja. Iskolánk rendszeres vendége, hiszen a hagyományos Ré- gi-, és kortárszenei estünk fellépõje és a felcsendülõ kortárs zenemûvek szerzõje. A Piccoli Archi terem kortárszenei mûhelyében minden zeneszerzõ-palánta ügyesen szerepelt. Az elõadott darabok felölelték a kortárs, a népzene és a könnyûzene dallamait. Megszólalt furulya duó, ének-zongora hangszere-

16 16 Kürtszó június 22. szám lés, zongoradarab. A kisebb növendékek kottával is készültek, ami nagyon szimpatikus volt Gábornak, hiszen a munka így könnyebbé vált, ugyanis azonnal tudtak javítani a mûvek szerkezetén, hangzásán. Aki fejben hozta el darabját, az is rögtön reagált az esetleges utasításra, úgymond improvizált, ami nagyon érdekessé tette a produkciókat. Mindenki elõszeretettel követte a gyakorlott zeneszerzõ instrukcióit, ez külön öröm volt vendégünknek. 14 órától Kortárszenei hangversenyt hallhattunk, ahol zongora és éne- írói stúdiumát. Pszichológus-pszicholó- 18 órától Schroff Róbert szerzõi estjékes magyar kortárs mûvek szólaltattak gia szakos tanár diplomáját a Kossuth re került sor meg a Vikár Sándor Zeneiskola növen- Lajos Tudományegyetemen szerezte Elhangzott mûvei: dékei. Nagyon jó volt látni, hogy a leg ben. A tehetségazonosítás prob- 1. Négy zongoramû kisebb zongoristák is magabiztosan ad- lémái a vélemények és a teszteredmé- elõadta: Iváncza László, ták elõ ezeket a darabokat, mindez kö- nyek összefüggése kapcsán címû dok- dr. Széles Csabáné, Kántor Katalin szönhetõ felkésztõ tanáraiknak: Monori tori értekezését (témavezetõje: Dr. Ba- 2. Elégia (Orosz tájak) Istvánné, dr. Széles Csabáné, Radó Zsu- logh László) 2004 decemberében védte elõadta: Schroff Szilárd (trombita) zsa, Kruppáné Janka Erzsébet, Takács meg, s PhD fokozatát 2005-ben kapta és a szerzõ (zongora) Julianna, Hajdú Ágota, Barázné Orosz meg. Pályáját a debreceni Fazekas Mi- 3. Domine non est (131. zsoltár) Klára, Tamás Attila. hály Általános Iskolában iskolapszicho- Harmónia Kamarakórus, lógusként kezdte, ahol elsõsorban egy vezényelt: Dobronyi Erzsébet iskolai tehetségbank mûködtetésére 4. Március dal szoprán hangra tett kísérletet között a Haj- elõadta: Kiss Noémi (ének) órától Dr. Mezõ Ferenc tar- dú-bihar Megyei Pedagógiai Intézet Közremûködött: tott elõadást pedagógusoknak, szülõk- munkatársa is volt, ahol pszichológiai Béres Angelika (cselló), nek Tehetséges? Lehetséges! Avagy: pályaválasztási tanácsadóként dolgo- Kanálné Hostisóczki Mária (fuvola), barangolás a tehetségazonosítás út- zott ban a Kocka Kör Tehetség- Suhanyecz Viktória (hegedû), vesztõiben címmel. gondozó Kulturális Egyesület alapító Szabó Tünde Júlia (brácsa), elnöke lett tõl a Debreceni Egye- Tamás Attila (zongora) Dr. Mezõ Ferenc 1991-ben végezte tem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszé- 5. Tarantella in c minor zenemû két el az Omegaglen Brit-Magyar Kft kö- kének oktatója. zongorára zépfokú manager kurzusát; elõadták: Sógor Tamás, ben pedig a Hajdú-Bihari Napló újság- Fesztóry Ágnes

17 Kürtszó június 22. szám Aeneas in Elysion gitárral elõadták: Czakó Erika, Molnár Katalin, Márton László, Dudás Zoltán 7. Spanyol táncok Piccoli Archi Ifjúsági Vonószenekar, vezényelt: Nagyné Ligeti Edit Közremûködött: Andorfi Orsolya Mária (hegedû), Béres Angelika (cselló), Suhanyecz Viktória (hegedû), Szabó Tünde Júlia (brácsa), Tündik Judit (hegedû), Kóti Gergõ (hegedû) Tavaszi hangok és színek címmel április 1-én Schroff Róbert immáron második szerzõi estjét hallhattuk a Vikár Sándor Zeneiskola Nagytermében. A koncert a Kortárs Tehetségnap rendezvény keretén belül jött létre, mely része volt a Magyar Integrált Tehetségsegítõ Programnak ( TÁMPOP 344/A ). Az est érdekessége volt, hogy a változatos zenei programmal együtt a koncertet körülölelõ napokban és a kon- Hogyan lesz valaki alkotó? Magánének tanár vagy. Ez hogyan cert során a zenekedvelõ közönség a Szerintem nagyon magától értetõ- rokonítható a zeneszerzéssel? szerzõ képzõmûvészeti alkotásait is dõen. Meggyõzõdésem, hogy a játékos Nagyon jól! Ha a szellem lélek megtekinthette. Schroff Róbert zenei és ember (homo ludens) de a kreatív ember test egyetemes hármasságára pillantunk, képzõmûvészeti alkotásaira a közönség is (homo creativus) mindenkiben ott akkor látjuk, hogy a zene legmagasabb és a szakma is igen pozitívan reagált, van! Az élet számtalan körülménye és forrása a szellemiség. Ekkor zenei gonszimpátiájukat többszöri vastapssal fe- motivációja közül melyek külsõk és dolataink vannak, melyek tagolt dallamjezték ki. A koncertet és az azt követõ belsõk egyaránt a dominánsak bizo- vagy nagyobb zenei formákban öltenek fogadást is emelkedett hangulat jelle- nyos életpályára állítanak bennünket. alakot. A lélekkel kapcsolatos zeneiség mezte. A koncert alkalmából beszélget- Számomra gyerekkortól fogva jelen volt jellemzõ attribútuma a harmónia, az tem a szerzõvel. a zenei és képzõmûvészeti indíttatás. összehangzás. A testtel kapcsolatos zenei megnyilvánulás, a tettek, cselekvések üteme. A ritmus, mint az idõ tagolásának módja mindhárom területtel kapcsolatos. Tehát az éneklésnek és a hangszeres zenének is ugyanaz a forrása, melyek közül a szellemi terület a legmagasabb, de nem kizárólagos kiindulási tér. Az énekhangra és hangszerekre való jó és alkalmas zeneírást tanulni is kell, pontosan a különbözõ hangszerek egyedi lehetõségeinek megismerése miatt. A koncerten sokféle darabot hallottunk. Voltak játékosak, kedvesek, líraiak, drámai erejûek, de valahogy mind mögül kiérzõdött egyfajta emberi-lelki közvetlenség. Szerinted mi ennek a magyarázata? Talán mert olyan alkat vagyok, aki intenzíven éli meg a közösséghez va-

18 18 Kürtszó június 22. szám ló tartozását, az emberiséghez való tarto- minden kell. Ez maga is mûvészet és na- is ez is csak megerõsített mindabban, zás mély és felelõsségteljes tudatát. Ez a gyon komoly önismereti és emberisme- amit a beszélgetés elején az emberi ösztudati lehetõség szinte határtalanul mély, reti folyamat, amely voltaképpen a sze- szetartozás mélységeirõl mondtam. A jó mindenki olyan értékrendet képvisel retet gyakorló iskolájának bizonyul. hírt ráadásul a fiamtól tudtam meg, aki benne, amilyet adott élethelyzetben kép- A zeneiskolánkban, ahol csaknem nagy örömömre szintén zenét tanul. viselni képes. Ez változó érték lehet, de ezer teljesen egyedi gyerek tanul zenét, Ami a zeneszerzõi jövõt illeti: egyeaz emberiség alapjait meghatározó örök- olyan eredmények születnek, amelyekre lõre úgy érzem, hogy rengeteget kell érvényû ideák is le vannak fektetve ben- méltán lehet büszke a gyerek, a szülõ és a még tanulnom. A belsõ inspiráció, a zenünk. Emberi értékek, barátság, béke, zenetanár egyaránt. A magas szintû nei invenciók, ötletek tekintetében mintönzetlenség, szabadság, és így tovább. szakmaiság mellett a figyelem, nyitott- ha egy kiapadhatatlan forrással lennék Tapasztalatom szerint, amit kívül látok, ság, türelem, serkentõ, buzdító erõ, kitar- kapcsolatban. Nagyon fontos azonban, az én vagyok belül. Sokan, nagyon so- tás, következetes számonkérés és jutal- hogy az ember ehhez a tényhez a lehetõ kan a külsõ környezet változását várják mazás, az élmények közös és közvetlen legtisztább és legodaadóbb módon álljon el, ahelyett, hogy magukon változtatná- megélése és értékelése, ezek mind részei hozzá, hiszen nem magának komponál, nak. Pedig szerintem ez utóbbi módszer a zenetanításnak. Iskolánk számos mi- hanem embereknek, akik értékekre a sikeres közös jövõ kulcsa. nõségellenõrzési rendszer szempontjai- vágynak. Meglátásom szerint sokkal mélyebb nak is kiválóan megfelel, de ami a leg- És a festményeid? összetartozás van az emberiség tagjai fontosabb: a gyerekeknek és a szülõk- Komoly terveim vannak ezen a teközött, mint ahogy annak általában tu- nek! A gondos szülõk részérõl ugyanezt rületen is, de csak a nyár az az idõszak, datában vagyunk. Zenéimmel mindazt a támogatást észleljük, így lehet egymást ami szabad. Évközben a zenére kell fejezem ki, amit e felismerési folyamat erõsítve a gyerekeket kiválóan fejleszte- koncentrálnom. során tapasztaltam és megéltem. Szeret- ni és boldoggá tenni. Mindez nagyon po- Milyen gondolatokkal szeretnéd ném, ha a zenék másoknak is lehetõsé- zitívan hat ki a már felnõtt ember társa- zárni a beszélgetést? get nyújtanának az önfelfedezésre és a dalomban betöltött szerepére is. A zene A köszönet és hála gondolataival. másokkal való összetartozás harmoni- alapelve az összerezonálás, a harmónia, Ugyanis kiváló és segítõkész kollégáim kus megélésére és persze az alkotás örö- az egység akkor is, ha a zene dinami- és növendékek nélkül sohasem válhatott mére is. kája megkívánja a belsõ ellenpontot és a volna valóra ez a szerzõi est! Õszintén Az alkotás örömére? Hogyan? szólamok versenyét. A klasszikus zene- megdöbbentett, hogy a számtalan tan- Úgy, hogy aki zenét ad elõ, inter- irodalom kétségkívül rámutat erre az tervi kötelezettség, a sok városi, megyei pretál, az értelmez, újraértelmez, tehát Egységre. és országos szereplés, verseny mellett újraalkot! Magából hozza elõ a tartal- Az Emlékezés (Remembrance) még maradt energiájuk a szereplõknek mat és a formát, újat alkot! Ez pedig a címû zongoramûveddel elsõ helyezett és felkészítõ tanáraiknak a szerzõi esgazdagságának a felfedezése és megélé- lett iskolánk egyik növendéke a szent- temre is! Köszönet illeti az iskola vezese. Ezért járhat örömmel. Ez viszont endrei Továbbképzõsök Országos Ver- tõségét is, akik szakmai, erkölcsi és másoknak is példát és erõt ad! Ezért ér- senyén. Gratulálok! Milyen zenemûve- anyagi támogatást nyújtottak az est létdemes ezen dolgozni! ket tervezel a jövõben? Hogyan látod a rejöttéhez, ehhez a nagyszerû és közös Nekünk, pedagógusoknak erre rá zeneszerzõi pályafutásod? projekthez. Köszönöm a közönség kell vezetni a növendékeinket. Minden- Az Emlékezés szakmai elismeré- õszintén lelkes és meleg fogadtatását! ki tud alkotni! A legnyuszibb gyer- se óriási öröm volt számunkra! Egy cso- Szívbõl remélem, hogy a dolognak lehet, mekhez is van kulcs persze ezt megta- da! Azt gondoltam, hogy ez a zene csak lesz folytatása! lálni, és a zárba illeszteni, s a kulcsot a nekem fontos, hiszen annyira személyes Szabó Tünde Júlia zárban elfordítani ehhez nagyon sok indíttatása volt a megírásának. De végül ig.h. Népzenei sikerek A Magyar Kórusok és Zenekarok ahol Gaál Eszter, Dienes Györk Márton Szövetsége Kóta 16. Országos nép- és Kucsmár Szintia arany fokozatot, a zenei minõsítõ keretében Térségi File Beatrix Zentai Janka páros ezüst szintû minõsítõzajlott Mándokon fokozatot kapott, valamint a Vikár Sán május 14-én. dor Zeneiskola Népzenei Együttese és Eredmények: Énekegyüttese arany fokozatban ré- Gödöllõn rendezték meg áp- Kucsmár Szintia (citera), szesült. rilis 8-10-ig a VI. Országos Népzenei Dienes Györk Márton (citera) Felkészítõ tanáruk: Hajdú Ágota Versenyt, ahol Kiváló fokozat Kucsmár Szintia III. helyezést ért el, Deák Mária (citera), Eredményükhöz gratulálunk! Gaál Eszter és a népzenei énekegyüt- Simon Gergõ (citera), tes dicséretben részesült. Tóth Johanna (ének) Az együttes tagjai: Dicséretes fokozat Dienes Györk Márton, File Beatrix, Gaál Eszter, Módy Virág, Ezen a napon került megrendezés- Tóth Johanna, Zentai Janka re Mándokon egy másik megmérettetés is, a IX. Vass Lajos Népzenei Találkozó és Verseny regionális elõdöntõ,

19 Kürtszó június 22. szám 19 Pallagi Judit a Tóth Aladár Zeneiskola magánének szakos tanára tartott szakmai továbbképzést iskolánkban április 11-én. A program nem csak a nyíregyházi intézmény tanárainak, hanem a magánének tanszak közel 50 növendékének is szólt. Pallagi Judit több évtizedes pályafutása során számos tanítványát segítette zenei pályára, a tanítás és a szakmai sikerek mellett 1990 és 2002 között szaktanácsadóként vett részt a magánének tanterv kidolgozásában. Országszerte számos intézményben vendégeskedett, Nyíregyházán most elõször. A továbbképzésen 8 növendékkel foglalkozott tüzetesebben, ezen keresztül pedig a hallgatóság is értékes tapasztalatokat nyert. A mûvésztanár, elmondása szerint nem tapasztalt súlyos hangképzési hibákat a helyi növendékeknél. Szemléltetõ gya- korlatai között izgalmas beszéd és lég- zéstechnikai feladatokkal érzékeltette a természetes hangadás alapjait, azt, hogyan lehet még zengõbb, szebb tónusú hangokat könnyedén felszínre hozni. Elõadásában kiemelte: a jó, érthetõ szö- vegmondás mellett elengedhetetlen a da- gáltak az új, célzott gyakorlatokra, de a rabok ismerete. Az áriák esetében a rész- hallgatóság, tanárok, diákok is hasznos letesebb háttértudás fontosságára is fel- ismeretekkel lettek gazdagabbak. Öszhívta a figyelmet, ennek köszönhetõen a szességében egy értékes eseménnyel mûvészi tolmácsolás is érthetõbbé, ter- gyarapodtak a magánének tanszak idei mészetesebbé válhat. mindennapjai, reméljük jövõre sem lesz A közvetlen hangvételû, humorral is másként. jócskán fûszerezett nyílt hangképzés Potornainé Telenkó Tünde órákon a résztvevõ növendékek jól rea- magánének tanszakvezetõ Édes néném, már megbocsássa kéd, hogy mostanában ritkásabban írok, de hajh, a színház egészen kitölté életemet. Most, hogy nap mint nap Thália papjaival múlattam idõmet, bizony alig maradt erõm estére. Mert mióta úgy hozá a sors, hogy öszveboronálódtam vélök, azóta bizony se éjjelem, se nappalom. Életem folyásában nagy változás álla be, midõn a Vikár Sándor Zeneiskola ifjú igazgatója, Attila, tudja kéd, miként ama hirhedett hun vezér, az olyan nevet viselõ nemes férfiú, egyszóval mióta õ engemet kapacitált bizonyos erényes dolgok véghezvitelére, azóta bujdosó elmémet kevéssé nyûgözik le a búnak súlyos igái. Történt ugyanis a mögöttünk kullogó esztendõ õszén, Szent Mihály havában, hogy õ engemet nyájasan rávett a közös munkára. Képzelheti kéd, meggyõzõ szavai miként hatottak erõtlen lelkemre. Rá is álltam arra, hogy egy bizonyos, általam alig ismert zeneszerzõ életének eseményeit állítsuk színpadra. Megpróbáltatásaim akkoron vették kezdetüket, amidõn nekiveselkedék a pianista zenészrõl szóló könyvek olvasatának. Való, hogy éjten éjjel lapozgatám ama nehezen beszerezhetõ munkákat. Megis-

20 20 Kürtszó június 22. szám mervén e nyughatatlan, mindazonáltal óhajtotánk megjeleníteni. (Ne rijjon kéd, A Nyírségi Többcélú Kistérségi Tárzseniális komponista szertelen munkáit, édes néném, eme démonok amúgy igen sulás Közkincs pályázata, a Happy Art lángoló szerelmét, s szerelme elragadó veszélytelenek valának, csak Robert Alapítvány és a Vikár Sándor Zeneiskotárgyát, oly igen kerültem mûvének ha- képzelete idézé fel õket a színpadra!) la támogatásával újra megrendezésre tása alá, hogy említém ama Attilának, Aztán eljöve Szent András hava, s került Clara és Robert címû romantitudja kéd, a lelkes fiatal oskolavezérnek, odakinn már haragos szelek markolász- kus dokumentumjáték elõadása a zenenosza, állítsunk méltó emléket eme ma- ták az említett oskola sokattûrt épületé- iskola dísztermében. A darab a Vikár gával ragadó, egyszersmind fantasztikus nek bajáratát, amidõn az érdeklõdõ pub- Sándor Zeneiskola, a Móricz Zsigmond zeneszerzõnek. Erre õ tüstént ráállt, s likum gyülekezni kezde. Egyszer csak Színház és a Kölcsey Ferenc Gimnázifertályóra alatt kitalálódott, miként tör- azt éreztem, hogy szívem a torkomban um közös produkciója. ténjenek a dolgok. dobogna, mely dobogás a játék végéig Ekkor jöve a neheze. Az én elmém meg nem szûnne. Lábam alatt, miként a Az elõadás elõtti hangoló elõadója megindula, s lelki szemeimnek elõtte múltkori levelemben említém, hogy a Cantemus énekkar volt Szabó Dénes megjelentek a leendõ ünneplésnek nagy- Constantinápolyban sok bótok és házak Kossuth-díjas karnagy vezetésével. szabású képei. Felhasználván a szerel- estenek be, mikor a föld megindúlna, metes férfiú s az érzelmességre nem ke- ilyes érzés kezdett uralkodni. Judit és A dokumentumjátékot elõadták: vésbé hajló hölgy szemérmes levelezé- Domonkos nem különben izgatottan sé- Jenei Judit színmûvész sét, megírám hát az estve forgatókönyét, tála alá s fölé. Fellinger Domonkos színmûvész amelyben aztán láttatni óhajtám az õ éle- Az elõadás maga megrendítette a Iváncza László zongoratanár tük számos örömét, s számtalan bánatját. nézõsereget, többen törölgették köny- A Kölcsey Ferenc Gimnázium Így született a Clara és Robert címû kis- nyeiket, mikor Domonkos, aki szerepe tanulói ded munkám, amelynek méltó elõadásá- szerint megörülne, az angyalokkal és Angyalok és démonok: hoz segítségért folyamodánk városunk démonokkal való fergeteges küzdelem Honvéd Liliána, Illó Bernadett, teátristáihoz. Kérésünk meghallgatásra után, holt fáradtan, a földre rogyván fel- Jakab Réka, Karádi Nóra Lilla, talált. Két lelkes fiatal színész jöve hoz- kiálta: A Bibliát kellene olvasnom! A Palicz Eszter, Takács Fruzsina zánk, egyikük Clarát kívánta megjelení- Bibliát! A Bibliát! A Bibliát! Hangfelvételrõl közremûködtek: teni, másikuk Robert alakját szerette vol- Bizony, édes néném, ma is belebor- Fazekas István színmûvész na magára venni. Általuk aztán magam zongok, ha erre a pillanatra gondolok! Olt Tamás színmûvész is bepillantást nyerék a teátrumi mester- Tudja kéd, ez a színház varázsa. Amidõn Fény...Áts Zoltán ségnek titkai közé, s megvallom kédnek, a fiatal teátrista, szövege hatása alá ke- Hang...Barna Zoltán együtt munkálkodásunk nagy örömet rülvén, maga is megrendül, amidõn az Kellék...Andrásdi Tibor okozott lankadó lelkemnek. Ne neves- öszvegyülekezett közönség zsebkendõ- Konzultáns...Szabó Tünde Júlia, sen kéd, midõn azt írom, hogy a komédi- je után nyúl, amidõn én, ott fenn, a tech- Tasnádi Csaba, ások között életem folyása lendületbe nikai fülkében, a zenét és a fényeket ke- Tamás Attila jött! Judit és Domonkos, a két repesõ szí- zelõ erõs férfiak között torkomban ér- Clara Schumann valamint Robert Schuvû ifjú színt hoza színtelen hétköznapja- zem könnyeimet, s már nem tudom, szí- mann levelei illetve naplórészletei alapimba. Nem kevésbé gyakorolt rám jóté- vem dobogását hallom-é erõsebbnek ján szerkesztette, részben írta és rendezkony hatást a darab ama néhány perce, vagy a Robert szerzeményeinek üstdob- te: amelyben angyalokat és démonokat jait, akkor azt gondolom, felocsúdva a Karádi Zsolt halálba szédelgõ komponista pokoljárásának utolsó stációiból, hogy igen, a színészek bizonyára ezért csinálják mesterségüket. Igen, ezekért a pillanatokért, amikor kiléphetnek önmagukból, amikor torkukban ver a szívük, amikor megvilágosul elõttük, ha csak pár villanás erejéig, az élet és a halál. Édes néném, lám, ilyen élmények között hánykolódék mostanság, mely élmények megakadályoztak a gyakrabban történõ levélírásban. Remélem, megbocsátja kéd, hogy ama Attila sürgetésének eleget téve idõm múlatása közepette efféle dolgokkal is foglalatoskodtam. Legközelebb, ígérem, hosszabb levéllel jelentkezem, s akkor több idõm lesz bészámolni a káposztaevés gyönyörûségérõl is. Addig is öleli öreg híve, Kelemen (írta Dr. Karádi Zsolt PhD)