Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA"

Átírás

1 1 Az Életcél Fiataloknak Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

2 2 Alapító okirat Az Alapítvány alapítói az Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint fogadták el: I. Általános rendelkezések 1./ Az Alapítvány neve: Életcél Fiataloknak Alapítvány 2./ Az Alapítvány székhelye: 4029 Debrecen, Szappanos u / Az Alapítvány célja: Az Alapítvány célja a Magyarországon és a határon túl élő magyar de főként a Debrecen és vonzáskörzetében élő 14 és 28 év közötti fiatalok közösségformálása és szabadidejük erkölcsileg és jövőjük szempontjából hasznos módon való eltöltésének támogatása, elősegítése. Az Alapítvány céljának elérése érdekében: 1. olyan életszemlélet kialakítását támogatja, ami a jövő nemzedéket szorgalmas, becsületes életre, tiszta erkölcsiségre, egészséges családok alapítására teszi alkalmassá. 2. viszonylagos rendszerességgel közösségi alkalmakat szervez, 3. konferenciákat szervez a Magyarországon, illetve a határon túl élő magyar fiatalok számára közösségformáló, oktató, illetve ismeretterjesztő jelleggel, 4. támogatja a valamely területen (pl.: zene, sport, művészet, stb.) tehetséges, de hátrányos anyagi vagy szociális helyzetben élő fiatalokat. Az adományokból realizálásra kerülő bevételeket az Alapítvány a fent meghatározott célok megvalósításának finanszírozására fordítja. 4./ Az Alapítvány alapítója: Bereczki Lajos szül: Körösszegapáti, an: Groza Veronika lakcím: 4029 Debrecen, Derék u fszt/2. 5./ Az Alapítvány nyílt. Külföldi felajánlás esetén az Alapítvány devizaszámlát nyit. 6./ Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 7./ Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Alapítvány fő tevékenysége. A vállalkozói tevékenység nem veszélyeztetheti az Alapítvány célját és a vállalkozási bevételekből származó nyereség csak az Alapítványi célokkal összhangban használható fel.

3 3 8./ Az Alapítvány közhasznú. 9./ Az Alapítvány fő közhasznú tevékenységi köre az évi CLVI. törvény (Ksztv) 26. c.) pont: szerinti Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 10./ Az Alapítvány egyéb közhasznú tevékenységi körei az évi CLVI. törvény (Ksztv) 26. c.) pont: - 2. szerinti szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - 4. szerinti Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - 5. szerinti Kulturális tevékenység, szerinti Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. 11./ Az Alapítvány nyitott. Határokon belül és kívül bármely magyar, vagy külföldi természetes személy, jogi személy, illetve egyéb gazdálkodó szervezet csatlakozhat hozzá, amennyiben egyetért az Alapítvány céljaival, azok megvalósulását tevékenyen képes és hajlandó elősegíteni és elfogadja az alapító okirat rendelkezéseit. A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, melynek elfogadásáról a kuratórium dönt. A csatlakozók nem válnak a csatlakozás tényével alapítókká. Csatlakozásuk esetén a felajánlott feltételek elfogadásáról a kuratórium dönt. A csatlakozók felajánlása összegének minimumát az alapítók nem határozzák meg. 12./ Az Alapítvány a feladatai megvalósításában egyenlő partnerség elvein alapuló megállapodások alapján együttműködik gazdálkodó szervezetekkel, önkormányzatokkal, szakhatóságokkal, társadalmi szervezetekkel, nemzetközi, országos és helyi Alapítványokkal. 13./ Az Alapítvány működése nyilvános, közhasznú szolgáltatásait bármely természetes vagy jogi személy a célokból adódó kötöttségek figyelembevételével igénybe veheti. II. Az Alapítvány vagyona és annak felhasználása 1./ Az alapító az okirat I. 9. és 10. pontjában megjelölt Alapítványi célok megvalósítására az alábbi vagyont rendelték: Az alapító az Alapítványi cél megvalósítására Alapítványi induló vagyonként Ft, azaz Egyszázezer forint készpénzt helyez el az eljáró Dobrossy és Alexa Ügyvédi Iroda letéti számláján, amely felhasználható lesz az Alapítvány bírósági nyilvántartásba történő bejegyzésével. Az alapító az induló vagyonból fel nem használható törzstőkét nem kíván elkülöníteni, a teljes induló vagyon felhasználható az Alapítványi célokra. 2./ Az Alapítvány alapítója és kurátorai saját vagyonukkal az Alapítvány tartozásaiért nem felelnek. A kuratórium tagjai által, feladatkörük ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány a felelős. A tag az általa e minőségben az Alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel. 3./ Az Alapítványi vagyon működtetése és felhasználása: a meghatározott céljuttatásokra adott összegek csak az adományozó által meghatározott célra használható fel az Alapító okiratban meghatározott célokkal történt egyeztetést követően,

4 4 az Alapítvány céljaira közvetlenül fel nem használható természetbeni vagyonrendeléseket lehetőleg úgy kell hasznosítani, hogy azoknak a fenntartási, vagy működtetési költségein felüli hozama az Alapítvány céljaira felhasználható legyen. Amennyiben ilyen hasznosítás nem lehetséges, vagy a hasznosítás magas költségei miatt annak az Alapítvány tulajdonában tartása gazdaságossági szempontból ésszerűtlen, a vagyonrendelést ellenérték fejében értékesíteni kell, az Alapítvány vagyona felhasználható továbbá: a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségekre (ráfordítások, kiadások), az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségekre, Az Alapítvány teljes vagyona (induló vagyon, annak hozadéka, csatlakozók vagyonrendelése, egyéb bevételek) felhasználható az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében. 4./ Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. 5./ Az Alapítvány az államháztartás alrendszereitől csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban, kivételt képez a normatív támogatás. 6./ Az Alapítvány a kuratórium tagjait, támogatót, valamint ezen személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 7./ Az Alapítvány a cél szerinti juttatásait a kuratórium döntésének megfelelően pályázathoz kötheti. Amennyiben juttatását pályázathoz köti, abban az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van. 8./ Az Alapítvány forrásai: az alapító vagyoni hozzájárulása, közösségek, magán- és jogi személyek pénzbeli, dologi és tevékenységben megtestesülő hozzájárulásai, az alapítóktól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány; az Alapítványi vagyon kamatai, a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, eseti tanácsadás, információ szolgáltatás a fenti témákkal kapcsolatban meghatározott óradíj ellenében, az Alapítvány eszközeinek befektetéseiből származó bevétel, a vállalkozási tevékenységből származó bevétel, egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel. 9./ Az Alapítvány váltót, ill. más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, ill. hitel törlesztésére nem használhatja fel.

5 5 10./ Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az Alapítvány közhasznú cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 11./ Az Alapítványra a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartásokon túlmenően a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. III. Az Alapítvány szervezete Az Alapítvány működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megvalósítását szolgáló pénzügyi eszközöket az Alapítványi vagyonból kell biztosítani. A vezető tisztségviselők összeférhetetlenségére az évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadóak. 1./ Az Alapítvány szervezeti felépítése a következő: 4 tagú kuratórium 2./ A Kuratórium (1) Az Alapítvány kezelő szerve és képviselője a Kuratórium, amely dönt az Alapítványi vagyon felhasználásáról. A Kuratórium köteles az Alapítvány pénzeszközeinek felhasználásánál úgy eljárni, hogy az adományozó az adományozott összeg felhasználása során az adományával összefüggésben semmilyen vagyoni előnyt ne szerezhessen, semmilyen vagyoni juttatásban ne részesüljön. (2) A Kuratórium köteles az adományozókról pontos névjegyzéket vezetni, illetve mindazokat a természetes vagy jogi személyeket, ill. jogi személyiség nélküli társaságokat, szervezeteket nyilvántartásában feltüntetni, akik az Alapítvány működése során bármilyen vagyoni előnyben részesülnek, ill. az Alapítvánnyal bármilyen visszterhes, vagy nem visszterhes szerződést kötnek. (3) A Kuratórium 4 tagból áll: - MEGYESI ZOLTÁN születési neve: Megyesi Zoltán szül.: Oradea (Nagyvárad, Románia), an.: Tóth Ágnes lakcím: 4030 Debrecen, Kavics u. 12/A. - BACSÓ BENJÁMIN születési neve: Bacsó Benjámin szül.: Kisvárda, an.: Váradi Piroska Éva lakcím: 4516 Demecser, Szabadság út NAGY ZOLTÁN születési neve: Nagy Zoltán szül.: Debrecen, an.: Tiba Mária lakcím: 4032 Debrecen, Böszörményi út SZOBOSZLAI DÁVID (a kuratórium titkára) születési neve: Szoboszlai Dávid

6 6 szül.: Debrecen, an.: Balogh Zsuzsanna lakcím: 4028 Debrecen, Kurucz u. 46. A kuratórium elnöke: MEGYESI ZOLTÁN születési neve: Megyesi Zoltán szül.: Oradea (Nagyvárad, Románia), an.: Tóth Ágnes lakcím: 4030 Debrecen, Kavics u. 12/A. A tisztségviselők tudomásul veszik, hogy a Ksztv. 9. (1) bekezdésében foglaltak alapján közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehetnek más közhasznú szervezet vezető tisztségviselői, akik olyan közhasznú szervezetnél töltöttek be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. (4) A Kuratórium ügyrendjét maga határozza meg. (5) A Kuratórium szükség szerint, de legalább félévente ülésezik (rendes ülés). A Kuratóriumot a napirendi pontok közlésével egyidejűleg a Kuratórium elnöke vagy bármely két kuratóriumi tag együttesen hívja össze írásban oly módon, hogy azt a tagok az ülés időpontja előtt 10 nappal kézhez kaphassák. A meghívóhoz mellékelni kell a döntéshez szükséges dokumentumokat, előterjesztéseket. Olyan napirendet, amely a meghívóban nem szerepel, vagy amelyhez az előterjesztést a fentiekben meghatározottnál később kaptak meg, csak akkor tárgyalhat kuratórium, ha minden tag jelen van, és minden tag úgy dönt, hogy a napirendet tárgyalni kívánja. (6) A kuratórium elnöke köteles a kuratóriumot 15 napon belül összehívni, ha azt legalább két tag megfelelő indokolással, az ok és cél megjelölésével, írásban kéri (rendkívüli ülés). Rendkívüli kuratóriumi ülést köteles az elnök összehívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli. (7) A Kuratórium üléseit az elnök, vagy az elnök által megbízott kuratóriumi tag vezeti. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium döntéseiről vezetett nyilvántartás a döntések tartalmát, időpontját, hatályát is tartalmazni köteles, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, valamint személyét is tartalmazza. (8) A Kuratórium akkor határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van. (9) A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének személyéről a kurátorok egyszerű szótöbbséggel döntenek. A kuratóriumi tag kérheti valamely nyilatkozatának szó szerinti jegyzőkönyvezését. A Kuratórium ülésein készült jegyzőkönyveknek tartalmazniuk kell kuratórium döntéseinek tartalmát, időpontját, hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, személyét. A kuratóriumi döntések tartalmáról, időpontjáról, hatályáról, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányáról, személyéről a Kuratórium köteles külön nyilvántartást vezetni. A Kuratórium üléséről készült jegyzőkönyvet a tagok az Alapítvány székhelyén megtekinthetik általános irat betekintési jogukkal élve. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet működése, szolgáltatásai igénybevételének módja, és a beszámolói nyilvánosak, azokba bárki betekinthet az

7 7 Alapítvány székhelyén. Az Alapítvány szolgáltatásai igénybevételéről szóló tájékoztatókat és az Alapítvány beszámolóit ki kell függeszteni az egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán azzal, hogy a beszámolókat az elfogadásról számított 15 napon belül minimum 30 napig kell a hirdetőtáblán elhelyezni. A közhasznú működéssel kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet akként, hogy a betekintési igényét a kuratórium bármely tagjának írásban (fax, , posta), a betekintés időpontját minimum 2 nappal megelőző időpontban jelzi. A betekintés munkanapokon 9,00 és 15,00 óra között az Alapítvány székhelyén valósulhat meg egy kuratóriumi tag jelenlétében. (10) Határozatképes kuratóriumi ülésen a Kuratórium hatáskörébe tartozó ügyekben a jelenlévő tagok nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hoznak határozatot. (11) A Kuratórium döntéseit rögzíteni kell a Határozatok Könyvében. Mindazokat, akiket a Kuratórium döntése érint - a határozathozatalnál jelenlévőket kivéve - írásban kell értesíteni. (12) Az Alapítvány valamennyi kuratóriumi döntését, és jelentéseit, illetve az Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának adatait a megyeszékhely legnagyobb példányszámban megjelenő napilapjában nyilvánosságra hozza. (13) A Kuratórium dönt az Alapítvány feladatkörét érintő alapvető stratégiai kérdésben, az éves terv, költségvetés és a gazdálkodás fő irányainak meghatározásáról, elfogadásáról az éves beszámoló, ill. a közhasznúsági jelentés elfogadásáról, az alapítói vagyonról való rendelkezésről, az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadásáról és módosításáról, az Alapítvány alkalmazottainak kiválasztásáról, munkaszerződésük tartalmának meghatározásáról mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy az ügy természete az Alapítvány kezelő szerve hatáskörébe utal. (14) A Kuratóriumi tagsági viszony az alapító egyhangú határozatával és a jelölt elfogadó nyilatkozatával jön létre. A Kuratórium tagjai olyan személyek, akik tevékenységükkel segítik a közösségi életet és köztiszteletben álló, elismert személyek. A Kuratórium tagjainak jelölése határozatlan időre szól. A Kuratórium tagjai díjazásra nem jogosultak. A kuratórium csak akkor hívható vissza, ha a kezelő szerv tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti. Az alapító csak a teljes kuratórium kijelölését vonhatja vissza és nem az egyes tagokét. A kuratóriumi tagsági viszony megszűnik: a kijelölésről lemondással, az alapítvány megszűnésével, a tag halálával (megszűnésével), a kuratórium visszahívásával. (15) Ha a Kuratórium tevékenységével az Alapítvány célját veszélyezteti, az alapítónak a kuratórium kijelölését vissza kell vonniuk, és új kezelő szervet kell kijelölnie. (16) A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b.) pont), élettársa a határozat alapján

8 8 - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy - bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. (17) A Kuratórium elnöke a Kuratórium határozatai alapján bármely másik kuratóriumi taggal együttesen jár el, azonban Ft-ot meghaladó értékű kötelezettség vállalásához, vagy ilyen vagyoni értékű szerződés aláírásához a 4 tagú kuratórium írásbeli határozata szükséges. A fentieken túl irányítja a Kuratórium munkáját és végrehajtja a határozatait, összehívja a Kuratórium üléseit. (18) Az Elnök és bármely másik kuratóriumi tag az Alapítványt akként jegyzik, hogy az előírt, előnyomott, vagy előnyomtatott Alapítványi név alá nevüket együttesen aláírják. A képviseleti jog korlátozása harmadik személlyel szemben hatálytalan. (19) Nem lehet a kuratórium elnöke, vagy tagja az a személy, aki a felügyelő szerv elnöke, vagy tagja, a közhasznú szervezettel a kuratóriumi tagsági megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, ha a felügyelő szerv elnökének, vagy tagjának, vagy az alapítóknak a Ptk-ban meghatározott közeli hozzátartozója, vagy azzá válik, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki a hatályos jogszabályok alapján büntetett előéletűnek minősül, vagy akit szabálysértési eljárásban vagyon elleni cselekmény miatt jogerősen marasztalnak. A kuratórium tagjai kötelesek az Alapítványt előzetesen tájékoztatni arról, hogy vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél betöltenek-e. IV. A Titkár A titkár az Alapítványon belül felmerülő menedzsment jellegű munkákat látja el, feladata a kuratóriumi ülés előkészítése, meghívók szétküldése, közreműködés a kuratóriumi határozatainak végrehajtása során. V. A Felügyelő szerv 5.1. Az Alapítvány felügyelő szerve 3 főből áll. A felügyelő szerv tagjait az Alapító kéri fel határozott, 5 éves időtartamra. A felügyelő szerv tagjai indokolt esetben visszahívhatóak. A felügyelő szerv: 1. Dobos Péter, felügyelő szerv elnöke szül. hely, idő: Kiskunhalas, an.: Zseni Ilona

9 9 lakcím: 4024 Debrecen, Szent Anna u Vas Lajos, felügyelő szerve tagja szül. hely, idő: Debrecen, an.: Tóth Róza lakcím: 4026 Debrecen, Gyergyó u / Bazsa Attila, felügyelő szerv tagja szül. hely, idő: Kiskunmajsa, an.: Pál Irén lakcím: 4029 Debrecen, Maróthy György u. 20. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, aki a) a Kuratórium elnöke vagy tagja; b) az Alapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik; c) az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat ; illetve d) az a) c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. Nem lehet az Alapítvány felügyelő szerv tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki a közhasznú szervezet megszűnését követő két évig. A felügyelő szerv tagjai kötelesek tájékoztatni az Alapítót és a Kuratóriumot, amennyiben más közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselői megbízatásuk keletkezik, és a megválasztást megelőzően a jelölt is köteles arról nyilatkozni, hogy más közhasznú szervezetnél fennáll-e vezető tisztségviselői megbízatása vagy sem A felügyelő szerv tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben nem részesülhetnek. A felügyelő szerv tagjai megbízásukat az alapító okirathoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg amely nem lehet ellentétes az alapító okirattal, és a szerint működik. A felügyelő szerv szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az ülések összehívását a felügyelő szerv bármely tagja írásban kezdeményezheti. A tagokat a napirend közlésével az ülésnap előtt legalább nyolc nappal írásban értesíteni kell. A felügyelő szerv határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. A határozatképtelenség esetén a megismételt ülést azonos napirendi pontokkal legalább nyolc napos időközzel kell kitűzni. Egyebekben felügyelő szerv működésére a Kuratórium működési szabályait kell alkalmazni. A felügyelő szerv ülései nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza.

10 A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. A felügyelő szerv bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a felügyelő szerv ülésén a résztvevő tagok aláírják A felügyelő szerv tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen: jogosult az Alapítvány működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Alapítvány Kuratóriumától, illetve munkavállalóitól, az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehet. A felügyelő szerv köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő cselekmény (mulasztás) történt, amelynek megszűntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé; b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. A Kuratóriumot a felügyelő szerv indítványára annak megtételétől számított harminc napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a felügyelő szerv jogosult. Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeleti szervet. A felügyelő szervi tagság megszűnik: a tag halálával, lemondással, az Alapító által történő visszahívással, a felkérés időtartamának lejártával, az Alapítvány megszűnésével. A felügyelő szerv határozathozatala: A felügyelő szerv legalább évente egyszer köteles ülést tartani, melyet a felügyelő szerv elnöke hív össze levélben az ülés napirendi pontjainak ismertetésével. Az ülések nyilvánosak. A felügyelő szerv elnöke a felügyelő szervi ülés meghívóját köteles az ülés helyének, idejének és napirendi pontjainak megjelölésével a felügyelő szervi ülés előtt minden érintettnek megküldeni úgy, hogy azt az érintettek az ülés időpontja előtt 15 nappal kézhez kaphassák. A felügyelő szerv határozatképes, ha azon minden tagja jelen van. A felügyelő szerv döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza.

11 11 VI. Egyéb rendelkezések 1./ Az Alapítványt az alapító határozatlan időre hozta létre, az Alapítványt csak a Bíróság szüntetheti meg. Az Alapítvány a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. Megszűnés esetén az Alapítványi vagyont a jelen Alapító Okiratban meghatározott célokra kell fordítani. 2./ Az Alapítvány kuratóriuma minden év április 30-ig megvitatja és elfogadja az előző évi beszámolóval egyidejűleg a közhasznúsági jelentést. A közhasznúsági jelentést a kuratórium elnöke állítja össze. Ennek ismeretében a Kuratórium dönt a közhasznúsági jelentés elfogadásáról. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a) a számviteli beszámolót; b) a költségvetési támogatás felhasználását; c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; d) a cél szerinti juttatások kimutatását; e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; f) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 3./ Az Alapítvány éves közhasznúsági jelentése nyilvános, abba bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. Az Alapítvány köteles a közhasznúsági jelentést a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-ig az Alapítvány honlapján, ennek hiányában a székhelye szerinti megyében megjelenő napi vagy heti lapban. V. Záró Rendelkezések 1./ Az Alapítvány közhasznú szervezetté az Alapító Okirat bírósági nyilvántartásba vételével válik. 2./ Az Alapító Okiratban közvetlenül nem szabályozott kérdésekben az évi IV. törvény, az évi CLVI. törvény és/vagy egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Debrecen, november 5. Bereczki Lajos alapító Az alapító okiratot készítettem és ellenjegyzem Debrecenben, november 5. napján: Dr. Alexa Anikó ügyvéd

12 12 MEGHATALMAZÁS Alulírottak, - Bereczki Lajos alapító és - Megyesi Zoltán kuratóriumi elnök az Életcél Fiataloknak Alapítvány képviseletében meghatalmazzuk a Dobrossy és Alexa Ügyvédi Irodát (székhelye: 4025 Debrecen, Simonffy u. 57., képviselője: Dr. Alexa Anikó ügyvéd) azzal, hogy az Alapítványt a nyilvántartásba történő bejegyzése során a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság előtt teljes jogkörrel képviselje. Debrecen, november 5. Bereczki Lajos alapító Megyesi Zoltán Kuratóriumi elnöke A meghatalmazást elfogadom: Dr. Alexa Anikó ügyvéd

13 13 AZ ÉLETCÉL FIATALOKNAK ALAPÍTVÁNY 1/2009. (XI.05.) számú alapítói határozata Az alapítvány alapítója elhatározza, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Apk /2009/3. számú határozatának megfelelően ezen alapítói határozat mellékletét képező formában módosítja az alapítvány alapító okiratát és elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. Debrecen, november 5. Bereczki Lajos alapító Az alapítói határozatot készítettem és ellenjegyzem Debrecenben, november 5. napján: Dr. Alexa Anikó ügyvéd

14 14 ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS amely készült az Életcél Fiataloknak Alapítvány Alapító okiratának módosítására az Alapítvány alapítójának november 5. napján hozott alapítói határozata alapján: 1./ Az Alapítvány alapítója az alapító okirat III. 2./ pont (10) és (12) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: (10) Határozatképes kuratóriumi ülésen a Kuratórium hatáskörébe tartozó ügyekben a jelenlévő tagok nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hoznak határozatot. (12) Az Alapítvány valamennyi kuratóriumi döntését, és jelentéseit, illetve az Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának adatait a megyeszékhely legnagyobb példányszámban megjelenő napilapjában nyilvánosságra hozza. 2./ Az Alapítvány alapítója az alapító okirat V. pontját az alábbiakkal egészíti ki: A felügyelő szerv határozathozatala: A felügyelő szerv legalább évente egyszer köteles ülést tartani, melyet a felügyelő szerv elnöke hív össze levélben az ülés napirendi pontjainak ismertetésével. Az ülések nyilvánosak. A felügyelő szerv elnöke a felügyelő szervi ülés meghívóját köteles az ülés helyének, idejének és napirendi pontjainak megjelölésével a felügyelő szervi ülés előtt minden érintettnek megküldeni úgy, hogy azt az érintettek az ülés időpontja előtt 15 nappal kézhez kaphassák. A felügyelő szerv határozatképes, ha azon minden tagja jelen van. A felügyelő szerv döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. 3./ Az Alapítvány alapítója az alapító okirat további rendelkezéseit változatlanul hagyja. Debrecen, november 5. Bereczki Lajos alapító Az alapító okirat módosítást készítettem és ellenjegyzem Debrecenben, november 5. napján: Dr. Alexa Anikó ügyvéd