Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA"

Átírás

1 1 Az Életcél Fiataloknak Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

2 2 Alapító okirat Az Alapítvány alapítói az Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint fogadták el: I. Általános rendelkezések 1./ Az Alapítvány neve: Életcél Fiataloknak Alapítvány 2./ Az Alapítvány székhelye: 4029 Debrecen, Szappanos u / Az Alapítvány célja: Az Alapítvány célja a Magyarországon és a határon túl élő magyar de főként a Debrecen és vonzáskörzetében élő 14 és 28 év közötti fiatalok közösségformálása és szabadidejük erkölcsileg és jövőjük szempontjából hasznos módon való eltöltésének támogatása, elősegítése. Az Alapítvány céljának elérése érdekében: 1. olyan életszemlélet kialakítását támogatja, ami a jövő nemzedéket szorgalmas, becsületes életre, tiszta erkölcsiségre, egészséges családok alapítására teszi alkalmassá. 2. viszonylagos rendszerességgel közösségi alkalmakat szervez, 3. konferenciákat szervez a Magyarországon, illetve a határon túl élő magyar fiatalok számára közösségformáló, oktató, illetve ismeretterjesztő jelleggel, 4. támogatja a valamely területen (pl.: zene, sport, művészet, stb.) tehetséges, de hátrányos anyagi vagy szociális helyzetben élő fiatalokat. Az adományokból realizálásra kerülő bevételeket az Alapítvány a fent meghatározott célok megvalósításának finanszírozására fordítja. 4./ Az Alapítvány alapítója: Bereczki Lajos szül: Körösszegapáti, an: Groza Veronika lakcím: 4029 Debrecen, Derék u fszt/2. 5./ Az Alapítvány nyílt. Külföldi felajánlás esetén az Alapítvány devizaszámlát nyit. 6./ Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 7./ Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Alapítvány fő tevékenysége. A vállalkozói tevékenység nem veszélyeztetheti az Alapítvány célját és a vállalkozási bevételekből származó nyereség csak az Alapítványi célokkal összhangban használható fel.

3 3 8./ Az Alapítvány közhasznú. 9./ Az Alapítvány fő közhasznú tevékenységi köre az évi CLVI. törvény (Ksztv) 26. c.) pont: szerinti Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 10./ Az Alapítvány egyéb közhasznú tevékenységi körei az évi CLVI. törvény (Ksztv) 26. c.) pont: - 2. szerinti szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - 4. szerinti Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - 5. szerinti Kulturális tevékenység, szerinti Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. 11./ Az Alapítvány nyitott. Határokon belül és kívül bármely magyar, vagy külföldi természetes személy, jogi személy, illetve egyéb gazdálkodó szervezet csatlakozhat hozzá, amennyiben egyetért az Alapítvány céljaival, azok megvalósulását tevékenyen képes és hajlandó elősegíteni és elfogadja az alapító okirat rendelkezéseit. A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, melynek elfogadásáról a kuratórium dönt. A csatlakozók nem válnak a csatlakozás tényével alapítókká. Csatlakozásuk esetén a felajánlott feltételek elfogadásáról a kuratórium dönt. A csatlakozók felajánlása összegének minimumát az alapítók nem határozzák meg. 12./ Az Alapítvány a feladatai megvalósításában egyenlő partnerség elvein alapuló megállapodások alapján együttműködik gazdálkodó szervezetekkel, önkormányzatokkal, szakhatóságokkal, társadalmi szervezetekkel, nemzetközi, országos és helyi Alapítványokkal. 13./ Az Alapítvány működése nyilvános, közhasznú szolgáltatásait bármely természetes vagy jogi személy a célokból adódó kötöttségek figyelembevételével igénybe veheti. II. Az Alapítvány vagyona és annak felhasználása 1./ Az alapító az okirat I. 9. és 10. pontjában megjelölt Alapítványi célok megvalósítására az alábbi vagyont rendelték: Az alapító az Alapítványi cél megvalósítására Alapítványi induló vagyonként Ft, azaz Egyszázezer forint készpénzt helyez el az eljáró Dobrossy és Alexa Ügyvédi Iroda letéti számláján, amely felhasználható lesz az Alapítvány bírósági nyilvántartásba történő bejegyzésével. Az alapító az induló vagyonból fel nem használható törzstőkét nem kíván elkülöníteni, a teljes induló vagyon felhasználható az Alapítványi célokra. 2./ Az Alapítvány alapítója és kurátorai saját vagyonukkal az Alapítvány tartozásaiért nem felelnek. A kuratórium tagjai által, feladatkörük ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány a felelős. A tag az általa e minőségben az Alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel. 3./ Az Alapítványi vagyon működtetése és felhasználása: a meghatározott céljuttatásokra adott összegek csak az adományozó által meghatározott célra használható fel az Alapító okiratban meghatározott célokkal történt egyeztetést követően,

4 4 az Alapítvány céljaira közvetlenül fel nem használható természetbeni vagyonrendeléseket lehetőleg úgy kell hasznosítani, hogy azoknak a fenntartási, vagy működtetési költségein felüli hozama az Alapítvány céljaira felhasználható legyen. Amennyiben ilyen hasznosítás nem lehetséges, vagy a hasznosítás magas költségei miatt annak az Alapítvány tulajdonában tartása gazdaságossági szempontból ésszerűtlen, a vagyonrendelést ellenérték fejében értékesíteni kell, az Alapítvány vagyona felhasználható továbbá: a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségekre (ráfordítások, kiadások), az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségekre, Az Alapítvány teljes vagyona (induló vagyon, annak hozadéka, csatlakozók vagyonrendelése, egyéb bevételek) felhasználható az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében. 4./ Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. 5./ Az Alapítvány az államháztartás alrendszereitől csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban, kivételt képez a normatív támogatás. 6./ Az Alapítvány a kuratórium tagjait, támogatót, valamint ezen személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 7./ Az Alapítvány a cél szerinti juttatásait a kuratórium döntésének megfelelően pályázathoz kötheti. Amennyiben juttatását pályázathoz köti, abban az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van. 8./ Az Alapítvány forrásai: az alapító vagyoni hozzájárulása, közösségek, magán- és jogi személyek pénzbeli, dologi és tevékenységben megtestesülő hozzájárulásai, az alapítóktól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány; az Alapítványi vagyon kamatai, a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, eseti tanácsadás, információ szolgáltatás a fenti témákkal kapcsolatban meghatározott óradíj ellenében, az Alapítvány eszközeinek befektetéseiből származó bevétel, a vállalkozási tevékenységből származó bevétel, egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel. 9./ Az Alapítvány váltót, ill. más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, ill. hitel törlesztésére nem használhatja fel.

5 5 10./ Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az Alapítvány közhasznú cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 11./ Az Alapítványra a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartásokon túlmenően a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. III. Az Alapítvány szervezete Az Alapítvány működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megvalósítását szolgáló pénzügyi eszközöket az Alapítványi vagyonból kell biztosítani. A vezető tisztségviselők összeférhetetlenségére az évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadóak. 1./ Az Alapítvány szervezeti felépítése a következő: 4 tagú kuratórium 2./ A Kuratórium (1) Az Alapítvány kezelő szerve és képviselője a Kuratórium, amely dönt az Alapítványi vagyon felhasználásáról. A Kuratórium köteles az Alapítvány pénzeszközeinek felhasználásánál úgy eljárni, hogy az adományozó az adományozott összeg felhasználása során az adományával összefüggésben semmilyen vagyoni előnyt ne szerezhessen, semmilyen vagyoni juttatásban ne részesüljön. (2) A Kuratórium köteles az adományozókról pontos névjegyzéket vezetni, illetve mindazokat a természetes vagy jogi személyeket, ill. jogi személyiség nélküli társaságokat, szervezeteket nyilvántartásában feltüntetni, akik az Alapítvány működése során bármilyen vagyoni előnyben részesülnek, ill. az Alapítvánnyal bármilyen visszterhes, vagy nem visszterhes szerződést kötnek. (3) A Kuratórium 4 tagból áll: - MEGYESI ZOLTÁN születési neve: Megyesi Zoltán szül.: Oradea (Nagyvárad, Románia), an.: Tóth Ágnes lakcím: 4030 Debrecen, Kavics u. 12/A. - BACSÓ BENJÁMIN születési neve: Bacsó Benjámin szül.: Kisvárda, an.: Váradi Piroska Éva lakcím: 4516 Demecser, Szabadság út NAGY ZOLTÁN születési neve: Nagy Zoltán szül.: Debrecen, an.: Tiba Mária lakcím: 4032 Debrecen, Böszörményi út SZOBOSZLAI DÁVID (a kuratórium titkára) születési neve: Szoboszlai Dávid

6 6 szül.: Debrecen, an.: Balogh Zsuzsanna lakcím: 4028 Debrecen, Kurucz u. 46. A kuratórium elnöke: MEGYESI ZOLTÁN születési neve: Megyesi Zoltán szül.: Oradea (Nagyvárad, Románia), an.: Tóth Ágnes lakcím: 4030 Debrecen, Kavics u. 12/A. A tisztségviselők tudomásul veszik, hogy a Ksztv. 9. (1) bekezdésében foglaltak alapján közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehetnek más közhasznú szervezet vezető tisztségviselői, akik olyan közhasznú szervezetnél töltöttek be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. (4) A Kuratórium ügyrendjét maga határozza meg. (5) A Kuratórium szükség szerint, de legalább félévente ülésezik (rendes ülés). A Kuratóriumot a napirendi pontok közlésével egyidejűleg a Kuratórium elnöke vagy bármely két kuratóriumi tag együttesen hívja össze írásban oly módon, hogy azt a tagok az ülés időpontja előtt 10 nappal kézhez kaphassák. A meghívóhoz mellékelni kell a döntéshez szükséges dokumentumokat, előterjesztéseket. Olyan napirendet, amely a meghívóban nem szerepel, vagy amelyhez az előterjesztést a fentiekben meghatározottnál később kaptak meg, csak akkor tárgyalhat kuratórium, ha minden tag jelen van, és minden tag úgy dönt, hogy a napirendet tárgyalni kívánja. (6) A kuratórium elnöke köteles a kuratóriumot 15 napon belül összehívni, ha azt legalább két tag megfelelő indokolással, az ok és cél megjelölésével, írásban kéri (rendkívüli ülés). Rendkívüli kuratóriumi ülést köteles az elnök összehívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli. (7) A Kuratórium üléseit az elnök, vagy az elnök által megbízott kuratóriumi tag vezeti. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium döntéseiről vezetett nyilvántartás a döntések tartalmát, időpontját, hatályát is tartalmazni köteles, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, valamint személyét is tartalmazza. (8) A Kuratórium akkor határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van. (9) A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének személyéről a kurátorok egyszerű szótöbbséggel döntenek. A kuratóriumi tag kérheti valamely nyilatkozatának szó szerinti jegyzőkönyvezését. A Kuratórium ülésein készült jegyzőkönyveknek tartalmazniuk kell kuratórium döntéseinek tartalmát, időpontját, hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, személyét. A kuratóriumi döntések tartalmáról, időpontjáról, hatályáról, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányáról, személyéről a Kuratórium köteles külön nyilvántartást vezetni. A Kuratórium üléséről készült jegyzőkönyvet a tagok az Alapítvány székhelyén megtekinthetik általános irat betekintési jogukkal élve. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet működése, szolgáltatásai igénybevételének módja, és a beszámolói nyilvánosak, azokba bárki betekinthet az

7 7 Alapítvány székhelyén. Az Alapítvány szolgáltatásai igénybevételéről szóló tájékoztatókat és az Alapítvány beszámolóit ki kell függeszteni az egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán azzal, hogy a beszámolókat az elfogadásról számított 15 napon belül minimum 30 napig kell a hirdetőtáblán elhelyezni. A közhasznú működéssel kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet akként, hogy a betekintési igényét a kuratórium bármely tagjának írásban (fax, , posta), a betekintés időpontját minimum 2 nappal megelőző időpontban jelzi. A betekintés munkanapokon 9,00 és 15,00 óra között az Alapítvány székhelyén valósulhat meg egy kuratóriumi tag jelenlétében. (10) Határozatképes kuratóriumi ülésen a Kuratórium hatáskörébe tartozó ügyekben a jelenlévő tagok nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hoznak határozatot. (11) A Kuratórium döntéseit rögzíteni kell a Határozatok Könyvében. Mindazokat, akiket a Kuratórium döntése érint - a határozathozatalnál jelenlévőket kivéve - írásban kell értesíteni. (12) Az Alapítvány valamennyi kuratóriumi döntését, és jelentéseit, illetve az Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának adatait a megyeszékhely legnagyobb példányszámban megjelenő napilapjában nyilvánosságra hozza. (13) A Kuratórium dönt az Alapítvány feladatkörét érintő alapvető stratégiai kérdésben, az éves terv, költségvetés és a gazdálkodás fő irányainak meghatározásáról, elfogadásáról az éves beszámoló, ill. a közhasznúsági jelentés elfogadásáról, az alapítói vagyonról való rendelkezésről, az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadásáról és módosításáról, az Alapítvány alkalmazottainak kiválasztásáról, munkaszerződésük tartalmának meghatározásáról mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy az ügy természete az Alapítvány kezelő szerve hatáskörébe utal. (14) A Kuratóriumi tagsági viszony az alapító egyhangú határozatával és a jelölt elfogadó nyilatkozatával jön létre. A Kuratórium tagjai olyan személyek, akik tevékenységükkel segítik a közösségi életet és köztiszteletben álló, elismert személyek. A Kuratórium tagjainak jelölése határozatlan időre szól. A Kuratórium tagjai díjazásra nem jogosultak. A kuratórium csak akkor hívható vissza, ha a kezelő szerv tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti. Az alapító csak a teljes kuratórium kijelölését vonhatja vissza és nem az egyes tagokét. A kuratóriumi tagsági viszony megszűnik: a kijelölésről lemondással, az alapítvány megszűnésével, a tag halálával (megszűnésével), a kuratórium visszahívásával. (15) Ha a Kuratórium tevékenységével az Alapítvány célját veszélyezteti, az alapítónak a kuratórium kijelölését vissza kell vonniuk, és új kezelő szervet kell kijelölnie. (16) A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b.) pont), élettársa a határozat alapján

8 8 - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy - bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. (17) A Kuratórium elnöke a Kuratórium határozatai alapján bármely másik kuratóriumi taggal együttesen jár el, azonban Ft-ot meghaladó értékű kötelezettség vállalásához, vagy ilyen vagyoni értékű szerződés aláírásához a 4 tagú kuratórium írásbeli határozata szükséges. A fentieken túl irányítja a Kuratórium munkáját és végrehajtja a határozatait, összehívja a Kuratórium üléseit. (18) Az Elnök és bármely másik kuratóriumi tag az Alapítványt akként jegyzik, hogy az előírt, előnyomott, vagy előnyomtatott Alapítványi név alá nevüket együttesen aláírják. A képviseleti jog korlátozása harmadik személlyel szemben hatálytalan. (19) Nem lehet a kuratórium elnöke, vagy tagja az a személy, aki a felügyelő szerv elnöke, vagy tagja, a közhasznú szervezettel a kuratóriumi tagsági megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, ha a felügyelő szerv elnökének, vagy tagjának, vagy az alapítóknak a Ptk-ban meghatározott közeli hozzátartozója, vagy azzá válik, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki a hatályos jogszabályok alapján büntetett előéletűnek minősül, vagy akit szabálysértési eljárásban vagyon elleni cselekmény miatt jogerősen marasztalnak. A kuratórium tagjai kötelesek az Alapítványt előzetesen tájékoztatni arról, hogy vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél betöltenek-e. IV. A Titkár A titkár az Alapítványon belül felmerülő menedzsment jellegű munkákat látja el, feladata a kuratóriumi ülés előkészítése, meghívók szétküldése, közreműködés a kuratóriumi határozatainak végrehajtása során. V. A Felügyelő szerv 5.1. Az Alapítvány felügyelő szerve 3 főből áll. A felügyelő szerv tagjait az Alapító kéri fel határozott, 5 éves időtartamra. A felügyelő szerv tagjai indokolt esetben visszahívhatóak. A felügyelő szerv: 1. Dobos Péter, felügyelő szerv elnöke szül. hely, idő: Kiskunhalas, an.: Zseni Ilona

9 9 lakcím: 4024 Debrecen, Szent Anna u Vas Lajos, felügyelő szerve tagja szül. hely, idő: Debrecen, an.: Tóth Róza lakcím: 4026 Debrecen, Gyergyó u / Bazsa Attila, felügyelő szerv tagja szül. hely, idő: Kiskunmajsa, an.: Pál Irén lakcím: 4029 Debrecen, Maróthy György u. 20. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, aki a) a Kuratórium elnöke vagy tagja; b) az Alapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik; c) az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat ; illetve d) az a) c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. Nem lehet az Alapítvány felügyelő szerv tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki a közhasznú szervezet megszűnését követő két évig. A felügyelő szerv tagjai kötelesek tájékoztatni az Alapítót és a Kuratóriumot, amennyiben más közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselői megbízatásuk keletkezik, és a megválasztást megelőzően a jelölt is köteles arról nyilatkozni, hogy más közhasznú szervezetnél fennáll-e vezető tisztségviselői megbízatása vagy sem A felügyelő szerv tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben nem részesülhetnek. A felügyelő szerv tagjai megbízásukat az alapító okirathoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg amely nem lehet ellentétes az alapító okirattal, és a szerint működik. A felügyelő szerv szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az ülések összehívását a felügyelő szerv bármely tagja írásban kezdeményezheti. A tagokat a napirend közlésével az ülésnap előtt legalább nyolc nappal írásban értesíteni kell. A felügyelő szerv határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. A határozatképtelenség esetén a megismételt ülést azonos napirendi pontokkal legalább nyolc napos időközzel kell kitűzni. Egyebekben felügyelő szerv működésére a Kuratórium működési szabályait kell alkalmazni. A felügyelő szerv ülései nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza.

10 A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. A felügyelő szerv bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a felügyelő szerv ülésén a résztvevő tagok aláírják A felügyelő szerv tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen: jogosult az Alapítvány működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Alapítvány Kuratóriumától, illetve munkavállalóitól, az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehet. A felügyelő szerv köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő cselekmény (mulasztás) történt, amelynek megszűntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé; b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. A Kuratóriumot a felügyelő szerv indítványára annak megtételétől számított harminc napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a felügyelő szerv jogosult. Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeleti szervet. A felügyelő szervi tagság megszűnik: a tag halálával, lemondással, az Alapító által történő visszahívással, a felkérés időtartamának lejártával, az Alapítvány megszűnésével. A felügyelő szerv határozathozatala: A felügyelő szerv legalább évente egyszer köteles ülést tartani, melyet a felügyelő szerv elnöke hív össze levélben az ülés napirendi pontjainak ismertetésével. Az ülések nyilvánosak. A felügyelő szerv elnöke a felügyelő szervi ülés meghívóját köteles az ülés helyének, idejének és napirendi pontjainak megjelölésével a felügyelő szervi ülés előtt minden érintettnek megküldeni úgy, hogy azt az érintettek az ülés időpontja előtt 15 nappal kézhez kaphassák. A felügyelő szerv határozatképes, ha azon minden tagja jelen van. A felügyelő szerv döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza.

11 11 VI. Egyéb rendelkezések 1./ Az Alapítványt az alapító határozatlan időre hozta létre, az Alapítványt csak a Bíróság szüntetheti meg. Az Alapítvány a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. Megszűnés esetén az Alapítványi vagyont a jelen Alapító Okiratban meghatározott célokra kell fordítani. 2./ Az Alapítvány kuratóriuma minden év április 30-ig megvitatja és elfogadja az előző évi beszámolóval egyidejűleg a közhasznúsági jelentést. A közhasznúsági jelentést a kuratórium elnöke állítja össze. Ennek ismeretében a Kuratórium dönt a közhasznúsági jelentés elfogadásáról. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a) a számviteli beszámolót; b) a költségvetési támogatás felhasználását; c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; d) a cél szerinti juttatások kimutatását; e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; f) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 3./ Az Alapítvány éves közhasznúsági jelentése nyilvános, abba bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. Az Alapítvány köteles a közhasznúsági jelentést a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-ig az Alapítvány honlapján, ennek hiányában a székhelye szerinti megyében megjelenő napi vagy heti lapban. V. Záró Rendelkezések 1./ Az Alapítvány közhasznú szervezetté az Alapító Okirat bírósági nyilvántartásba vételével válik. 2./ Az Alapító Okiratban közvetlenül nem szabályozott kérdésekben az évi IV. törvény, az évi CLVI. törvény és/vagy egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Debrecen, november 5. Bereczki Lajos alapító Az alapító okiratot készítettem és ellenjegyzem Debrecenben, november 5. napján: Dr. Alexa Anikó ügyvéd

12 12 MEGHATALMAZÁS Alulírottak, - Bereczki Lajos alapító és - Megyesi Zoltán kuratóriumi elnök az Életcél Fiataloknak Alapítvány képviseletében meghatalmazzuk a Dobrossy és Alexa Ügyvédi Irodát (székhelye: 4025 Debrecen, Simonffy u. 57., képviselője: Dr. Alexa Anikó ügyvéd) azzal, hogy az Alapítványt a nyilvántartásba történő bejegyzése során a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság előtt teljes jogkörrel képviselje. Debrecen, november 5. Bereczki Lajos alapító Megyesi Zoltán Kuratóriumi elnöke A meghatalmazást elfogadom: Dr. Alexa Anikó ügyvéd

13 13 AZ ÉLETCÉL FIATALOKNAK ALAPÍTVÁNY 1/2009. (XI.05.) számú alapítói határozata Az alapítvány alapítója elhatározza, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Apk /2009/3. számú határozatának megfelelően ezen alapítói határozat mellékletét képező formában módosítja az alapítvány alapító okiratát és elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. Debrecen, november 5. Bereczki Lajos alapító Az alapítói határozatot készítettem és ellenjegyzem Debrecenben, november 5. napján: Dr. Alexa Anikó ügyvéd

14 14 ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS amely készült az Életcél Fiataloknak Alapítvány Alapító okiratának módosítására az Alapítvány alapítójának november 5. napján hozott alapítói határozata alapján: 1./ Az Alapítvány alapítója az alapító okirat III. 2./ pont (10) és (12) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: (10) Határozatképes kuratóriumi ülésen a Kuratórium hatáskörébe tartozó ügyekben a jelenlévő tagok nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hoznak határozatot. (12) Az Alapítvány valamennyi kuratóriumi döntését, és jelentéseit, illetve az Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának adatait a megyeszékhely legnagyobb példányszámban megjelenő napilapjában nyilvánosságra hozza. 2./ Az Alapítvány alapítója az alapító okirat V. pontját az alábbiakkal egészíti ki: A felügyelő szerv határozathozatala: A felügyelő szerv legalább évente egyszer köteles ülést tartani, melyet a felügyelő szerv elnöke hív össze levélben az ülés napirendi pontjainak ismertetésével. Az ülések nyilvánosak. A felügyelő szerv elnöke a felügyelő szervi ülés meghívóját köteles az ülés helyének, idejének és napirendi pontjainak megjelölésével a felügyelő szervi ülés előtt minden érintettnek megküldeni úgy, hogy azt az érintettek az ülés időpontja előtt 15 nappal kézhez kaphassák. A felügyelő szerv határozatképes, ha azon minden tagja jelen van. A felügyelő szerv döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. 3./ Az Alapítvány alapítója az alapító okirat további rendelkezéseit változatlanul hagyja. Debrecen, november 5. Bereczki Lajos alapító Az alapító okirat módosítást készítettem és ellenjegyzem Debrecenben, november 5. napján: Dr. Alexa Anikó ügyvéd

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. alapján, határozatlan időre a törvényben előírt követelményeknek is megfelelő KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány 1 15. 1 számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 117/1995. (V. 4.) számú határozatával

Részletesebben

alapító okirat (egységes szerkezetben)

alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az alapítvány neve és székhelye: TÁMOGATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.1 Az alapítvány neve: Támogatási Közalapítvány 1.2 Az alapítvány székhelye: Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Alapítvány i: 1. Csapó Imre 2. Földházi Pál 3. Füle Antal 4. Lipka József 5. Siliga Ervin 6. Takács Imre 7. Tóth Kálmán Az Alapítók az általuk vállalt kötelezettségnek

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Módosított Alapító Okirata Amely abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával)

BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával) BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával) Bakonykúti Község Önkormányzata (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) mint alapító ( a továbbiakban:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/G. -a alapján határozatlan időre

Részletesebben

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra 1 RUMI RAJKI ISTVÁN ALAPÍVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

VÁCZI PÁL Sport-támogató és tehetségkutató Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 2007.

VÁCZI PÁL Sport-támogató és tehetségkutató Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. A VÁCZI PÁL Sport-támogató és tehetségkutató Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. 2 ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Alulírott Alapítók a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) A módosítások kerettel kiemelten szerepelnek. Az Alapító okirat módosításának időpontja: 2011.08.15. amely alapján az első pontban meghatározott alapítok

Részletesebben

Alapító Okirat. A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító

Alapító Okirat. A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító Alapító Okirat A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító alapítványt hoz létre határozatlan időre szólóan, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A.-74/F. -ai, valamint

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EMLA ALAPÍTVÁNY a Környezeti Oktatás Támogatására 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2012. MÁJUS 7. Alapító Okirat

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapítók úgy határoznak, hogy a

Részletesebben

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben E:\Dokumentumok\alapítványok\Legyetek jók alapítvány alap.ok.040220 2 1./ Az alapítvány neve: Legyetek Jók ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Gállné Rabatin Edit Anyja neve: Gazdag Ilona Lakcím: 1183 Budapest, Őrs utca 5. fsz: 11. mint alapító (továbbiakban: Alapító), jelen Alapító okiratban

Részletesebben

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyv vonatkozó eloírásaira figyelemmel, tartós közérdeku célok megvalósítására, jelen alapító okirattal, az alább

Részletesebben

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27.

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27. A KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2008-06-27. KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y ALAPÍTÓ OKIRAT amely módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalva) Amely abból az okból készült, hogy az 1./ pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény 74/G -a alapján,

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján

Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján Községi Szociális Otthont Létesítő Alapítványt hozott létre az alábbi

Részletesebben

Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA

Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA (Az 1997. január 23.-án, 2006. január 19.-én, 2006. február 6.-án, 2006. február 15.-én, 2006. április 19.-én, 2006. május 31.- én elfogadott

Részletesebben

Jövő Záloga Alapítvány. A jövő záloga Alapítvány. egységes szerkezetű alapító okirata

Jövő Záloga Alapítvány. A jövő záloga Alapítvány. egységes szerkezetű alapító okirata Jövő Záloga Alapítvány A jövő záloga Alapítvány egységes szerkezetű alapító okirata A Kerekegyházán 1991. június 6-án alapított és a Bács-Kiskun Megyei Bíróságnál 162. sorszám alatt nyilvántartásba vett

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A L A P Í T Ó O K I R A T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A L A P Í T Ó O K I R A T I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az alapítók abból a célból, hogy Oroszlány város távfűtött lakásaiban a távhő-fogyasztás mérhetővé váljék, továbbá a fogyasztással arányos teherviselés

Részletesebben

FARKAS JÁNOS. SZERTELEN KÉK Alapítvány. Alapító Okirata

FARKAS JÁNOS. SZERTELEN KÉK Alapítvány. Alapító Okirata FARKAS JÁNOS A SZERTELEN KÉK Alapítvány Alapító Okirata 1 FARKAS JÁNOS (2315. Szigethalom, Táncsis M. u. 16) közérdekű és közhasznú célra az alábbi ALAPÍTVÁNY tételét határozza el: Az alapítvány neve és

Részletesebben

3.2 Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni:

3.2 Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni: A L A P Í T Ó O K I R A T A Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (székhely: 1134 Budapest, Lehel út 41.) (továbbiakban HODOSZ, mint alapító) által létrehozott, HODOSZ Európáért Alapítvány egységes szerkezetbe

Részletesebben

Alapító Okirat Módosítása

Alapító Okirat Módosítása Alapító Okirat Módosítása A Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe hozott szövege az alábbi: (A dőlt betűs rész a módosításokat jelöli) Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okirata

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

"NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

NYÁRIDŐ KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a munkanélküli szülő gyermeke üdültetésére, valamint

Részletesebben

ESZTERGOM ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ESZTERGOM ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ESZTERGOM ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás, mint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben - Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődés és sport jelenlegi hátrányos helyzetének megszüntetése, e tevékenységek

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T "Községi Szociális Otthont Létesítő" Alapítvány Adószáma:19221506-1-16 Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. / 1/ bekezdése alapján

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a február 22. napján, a december 13-án és a 2011.

ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a február 22. napján, a december 13-án és a 2011. ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a 2007. február 22. napján, a 2007. december 13-án és a 2011. augusztus 25.napján kelt módosításokkal - ` Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete (2536

Részletesebben

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben)

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Az alapítók Prof. Dr. Mészáros Károly emlékére, az erdészeti felsőoktatás, az erdészeti politika és az erdészeti

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetbe foglalva

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetbe foglalva ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetbe foglalva Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Polgári Törvénykönyv 747/A-74/F -aiban, valamint a közhasznú szervezetekről szóló módosított 1997.évi CLVI.törvény

Részletesebben

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. március 27. A Csány Közgazdasági SZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata I. Alulírott Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések 1 ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N A jelen okiratban meghatározott alapító tag, mint alapítványtevő alapítvány létrehozását határozza el az ezen okiratban

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a 2007. július 9. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) PREAMBULUM Alulírott Alapítók, attól a felismeréstől vezérelve, hogy a

Részletesebben

Szeged Biztonságpolitikai Központ Közalapítvány Alapító okirata

Szeged Biztonságpolitikai Központ Közalapítvány Alapító okirata Szeged Biztonságpolitikai Központ Közalapítvány Alapító okirata Az alulírott alapítók 2000. január 3-án az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv) 74. (1) bekezdésében írt felhatalmazása alapján Szegedi

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Az alapító természetes személy adatai Kovácsné Molnár Henriett Mária Kovács Árpád Péter Kaczmarski Szilvia Kaczmarski Balázs

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202. ALAPÍTÓ OKIRAT a VACKOR VÁR ALAPÍTVÁNYRÓL, (a továbbiakban: Alapítvány) amelynek alaprendelkezéseit, szervezeti és működési rendjét a jelen okirat 2. pontjában megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

Harmonikus Életért Közalapítvány Alapító Okirata

Harmonikus Életért Közalapítvány Alapító Okirata Harmonikus Életért Közalapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Almásfüzitő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Alapító) a község lakosságának egészségügyi,

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

DEMOKRATIKUS JOGOK FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben. 2008. május

DEMOKRATIKUS JOGOK FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben. 2008. május DEMOKRATIKUS JOGOK FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben 2008. május 1 ALAPÍTÓ OKIRAT Mely a Polgári Törvénykönyv alapján a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre.

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre. MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről A 2008. január 03-i keltű alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás dőlt betűvel. A Széchenyi István Általános Iskola

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Az Alapítvány székhelye: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 4/D.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Az Alapítvány székhelye: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 4/D. ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Joós István Gergely alapítvány létrehozását határozom el a Polgári törvénykönyv 74. és az 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései szerint. I. Adatok az Alapítványról az Alapítvány

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. Általános rész 1.1. A Közalapítvány alapítása: A Közalapítványt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése alapította a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F alapján, a 19/2001.

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Jelen okiratot az 1./ pontban megjelölt abból a célból készítette, hogy az 1959. évi IV. törvény 74/A-74/G.

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Közalapítványt,"

Részletesebben

A Szellemi Köztársaságért Alapítvány

A Szellemi Köztársaságért Alapítvány A Szellemi Köztársaságért Alapítvány Alapító okirat 5. módosított (2010. szeptember 27.) Praeambulum Alulírott Alapító attól a felismeréstől vezérelve, hogy a magyar társadalomban a demokratikus politikai

Részletesebben