Önkormányzatának Közlönye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzatának Közlönye"

Átírás

1 2011. június 24. XXI. évfolyam 8. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2. II. Önkormányzati rendeletek 5. III. Közgyűlési határozatok 13.

2 2 I. Személyi rész A Heves Megyei Közgyűlés 150/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozatával június 27- től Kardos Pétert delegálja az Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Tanácsba, mint Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Heves Megye Közgyűlésének közös képviselőjeként. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy határozatáról tájékoztassa az Nemzeti Erőforrás Minisztériumot. * * * * A Heves Megyei Közgyűlés 151/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozatával, mint a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány alapítója az alábbi alapítói határozatot hozza: A Heves Megyei Önkormányzat a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Kuratóriumi létszámát 9 fő helyett, 5 főben határozza meg, és tudomásul veszi Sasi Károlyné, a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány kuratóriumi elnökének ezen tisztéről történő lemondását, egyúttal a közgyűlés az alapítvány kuratóriumi elnökévé határozatlan időtartamra Farkas Zoltánt választja meg. A Heves Megyei Önkormányzat tudomásul veszi Nyerges Andor, a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Kuratóriumi Társelnökének ezen tisztéről történő lemondását, egyúttal a közgyűlés az alapítvány kuratóriumi társelnökévé határozatlan időtartamra Vicsev Pétert választja meg. A Heves Megyei Önkormányzat tudomásul veszi Alföldy Zoltán, Bátka László, Gégény Tibor, Keresztesi József, Palik Tibor, Rab Béla, a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány kuratóriumi tagjainak ezen tisztéről történő lemondását, egyúttal a közgyűlés az alapítvány kuratóriumi tagjaivá határozatlan időtartamra Dr. Sipos Mihályt, Lombeczki Pétert, Lestyán Balázst választja meg. A Heves Megyei Önkormányzat a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Felügyelő bizottságának létszámát 5 fő helyett, 3 főben határozza meg, és tudomásul veszi, hogy a Felügyelő Bizottság elnökének megbízatása lejárt, ezért a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Felügyelő Bizottság elnökévé 3 éves időtartamra Tóthné Csáki Évát választja meg. A Heves Megyei Önkormányzat a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Felügyelő Bizottsági tagjainak megbízatása lejárt, ezért a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Felügyelő Bizottság tagjainak 3 éves időtartamra Földesi Dánielt és Dr. Kovács Gábort választja meg. A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okirata 4.) pontja (az alapítvány célja) az alábbiak szerint módosul: 4.) Az iroda jogosult a Heves Megyei Vállalkozói Központ név használatára. A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okirata 5.) pontja (az alapítvány vagyona és gazdálkodása) az alábbiak szerint módosul: 5.) Az alapítók által az alapítvány rendelkezésére bocsátott induló vagyon: Ft, azaz: Tizennyolcmillió-négyszázezer forint, mely összeget az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Heves Megyei Igazgatósága kezelt az alapításkor. Az Alapítvány céljainak elérésére az Alapítvány vagyona és annak hozadékai szolgálnak. Az Alapítvány induló vagyonának terhére is teljesíthetők az Alapítványi céloknak megfelelő

3 3 kiadások. Az Alapítvány vagyonának mindenkori év végi záróállománya értékének 10 %-át kockázati tartalékba kell helyezni, és azt elkülönítetten kell kezelni. Az Alapítvány vagyonából kell fedezni az Alapítvány kezelésével, működtetésével, valamint a Vállalkozás- és Területfejlesztési Iroda (Heves Megyei Vállalkozói Központ elnevezés alatt) A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okirata 7.) pontja (az alapítvány szervei) az alábbiak szerint módosul: 7.1) Az Alapítvány kezelő szervezete az öt fős kuratórium. A kuratórium elnökét, társelnökét és 3 tagját az alapítók határozatlan időtartamra jelölik ki. A kuratórium elnöke: Farkas Zoltán (lakcím: 3300 Eger, Széchenyi u. 8., anyja neve: Bukta Mária) A kuratórium társelnöke: Vicsev Péter (lakcím: 3300 Eger, Bartakovics u. 8., anyja neve: Mikó Márta) A kuratórium tagjai: a. Dr. Sipos Mihály (lakcím: 3300 Eger, Pázmány Péter út 4., anyja neve: Szedmák Mária) b. Lombeczky Péter (lakcím: 3326 Ostoros, Ady Endre u. 1., anyja neve: Kiszály Erzsébet) c. Lestyán Balázs (lakcím: 3000 Hatvan, Tóth Árpád u. 5, anyja neve: Berkes Piroska) A Kuratórium a Vállalkozás- és Területfejlesztési Iroda - Vállalkozói Központ, amely az alapítvány titkársági feladatait is ellátja - szervezetén belül működő alapítványi titkárság által előkészített anyagok alapján ülésein dönt. A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okirata 12.) pontja (kiemelkedően közhasznú tevékenység) hatályon kívül helyezésre kerül. A Heves Megyei Vállalkozás és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okirata 15.) pontja (A kuratórium működése) az alábbiak szerint módosul: 15.) A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik. A Heves Megyei Vállalkozás és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okirata 19.) pontja (A kuratórium döntéseinek közlése) az alábbiak szerint módosul: 19.) A Kuratórium döntéseit meghozatalától számított 15 napon belül az érintettekkel írásban kell közölni. A Kuratórium döntéseit a Heves Megyei Vállalkozás és Területfejlesztési Alapítvány honlapján történő közzététellel hozza nyilvánosságra. A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okirata 22.) pontja (Felügyelő Bizottság) az alábbiak szerint módosul: 22.) Alapítók az Alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére Felügyelő Bizottságot hoznak létre. A Felügyelő Bizottság elnökből és két tagból áll, megbízatásuk időtartama három évre szól. A Felügyelő Bizottság: A Felügyelő Bizottság elnöke: Tóthné Csáki Éva (lakcím: 3360 Heves, Béla király út 6., anyja neve: Kis Katalin) A Felügyelő Bizottság tagjai: a. Földesi Dániel (lakcím: 3300 Eger, Pozsonyi u. 2., anyja neve: Tiliczki Judit) b. Dr. Kovács Gábor (lakcím: 3300 Eger, Árpád u. 34., anyja neve: Kovács Ida) A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okirata 23.) pontja (Záró rendelkezések) a 12.) pont (kiemelkedően közhasznú tevékenység) törlése miatt az alábbiak szerint módosul: 23.) Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

4 4 Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány a fenti alapítói határozatokkal módosított egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja. * * * * A Heves Megyei Közgyűlés 153/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozatával Jáger Józsefet a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságában betöltött tagsága alól, Barkócziné Cseh Katalint és Hiesz Györgyöt a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságában betöltött külső bizottsági tagsága alól, Sveiczer Sándor Pétert a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságban betöltött tagsága alól felmenti. A Heves Megyei Közgyűlés a tisztségük alól felmentett bizottsági tagok és külső bizottsági tagok, továbbá az Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökei, tagjai, külső bizottsági tagjai testületi munkájáért köszönetét fejezi ki. * * * *

5 5 II. Önkormányzati rendeletek Heves Megyei Önkormányzat 14/2011. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X. 29.) HMÖ rendelet módosításáról 1. A 16/2010. (X. 29.) HMÖ rendelet (továbbiakban: R.) 13. (3) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: A zárt ülésen a közgyűlés tagjai, a bizottságok nem képviselő tagjai, a nem a közgyűlési tagok közül választott alelnök(ök), a főjegyző, az aljegyző, a jegyzőkönyvvezető, a technikai feladatokat ellátó dolgozó, továbbá a könyvvizsgáló és a döntést előkészítő köztisztviselő, szakértő vesz részt. (1) Az R. 26. (1) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. e) napirendi pontonként megnyitja, vezeti és lezárja a 28. -ban szabályozott időkorlátok között lefolytatott vitát. A vita megnyitása előtt először a napirend előterjesztője teheti meg szóbeli kiegészítését, ezt követően a bizottsági vélemények hangozhatnak el, amelyet a bizottság elnöke, vagy az általa megbízott bizottsági tag ismertet. A vita során kérdések és hozzászólások hangzanak el, majd az ezekre adott válaszok. A vita lezárását követően az ülés vezetője összefoglalja a döntési kérdéskört, tisztázza a döntési helyzet egyértelműségét, szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat és kihirdeti a közgyűlés döntéseit (2) Az R. 26. (1) bekezdés g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: g) figyelmeztetheti a hozzászólót a 28. (2) bekezdésében foglalt időkorlát túllépésére, majd a figyelmeztetés eredménytelensége esetén a 4. sz. mellékletben meghatározottak szerint járhat el, és a hozzászólótól a szót megvonhatja, valamint a 30 percnél hosszabb időtartamú vita esetén a vitát lezárhatja; Az R ának első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. Az írásbeli előterjesztés tárgyalását szóbeli kiegészítés előzheti meg, amelynek keretében az előterjesztőnek lehetősége van az előterjesztés módosítására.

6 Az R. 28. (2) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6 4. A közgyűlés tagjai az egyes napirendi pontok vitája során [26. (1) bekezdés e) pont] akár több alkalommal, esetenként legfeljebb 3-3 perc időtartamban, jelentkezésük sorrendjében az előterjesztőhöz kérdést intézhetnek, valamint a tárgyalt témához hozzászólhatnak. Az R. 28. (5) bekezdése kiegészül az alábbi harmadik mondattal: 5. Ügyrendi hozzászólásnak minősül a tanácskozás rendjére, az ülés vezetésére és a szavazás módjára vonatkozó a tárgyalt napirendet érdemben nem érintő felszólalás. 6. Az R. 33. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) Név szerinti szavazásnál a főjegyző a szavazatszámláló rendszer által megadott sorrendben felolvassa a közgyűlés tagjainak nevét, akik egyenként felállva, szóban közlik szavazatukat, melyet a szavazatszámláló rendszer kezelője a közgyűlési tag neve mellett rögzít. 7. Az R. 55. b) és e) pontjai helyébe az alábbi rendelkezés lép: b) Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága (9 fő) e) Humán Erőforrás Bizottság (7 fő) Az R. 1. sz. mellékletének 8. Deé András FIDESZ-KDNP 3300 Eger, Vincellériskola utca 1/5. szövegrésze helyébe Dr. Ördög István FIDESZ-KDNP 3200 Gyöngyös, Warga L. u. 4.

7 szöveg lép. 9. Az R. 3. sz. melléklete II. pontjának az Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság saját és átruházott hatásköreit szabályozó rendelkezései helyébe az alábbi szöveg lép: Humán Erőforrás Bizottság Saját hatáskörök (Ötv. 23. (1) bekezdés) 1. Javaslatot tesz a szociális módszertani feladatok ellátására kijelölendő intézményre a Közgyűlés részére. (1993. évi III. tv. 88. (1)-(3) bekezdései) 2. Véleményezi a hatáskörébe tartozó intézmények létrehozásával, átvételével, megszüntetésével, átcsoportosításával kapcsolatos előterjesztéseket. (1993. évi III. tv. 92. (1) és (2) bekezdései, évi XXXI. tv (1) bekezdés a/pont) 3. Javaslatot tesz a Közgyűlés részére a gyermekvédelmi és szociális intézmények térítési díjának mértékére. (1997. évi XXXI. tv. 29., évi III. tv. 92. (1) és (2) bekezdései) 4. Javaslatot tesz Szakértői Bizottságok tagjaira. (1993. évi III. tv. 113/D. (6) és (7) bekezdései, évi XXXI. tv. 66. (1) a/pont) 5. A Gazdasági Programból a bizottság hatáskörébe tartozó feladatokat koordinálja, végrehajtásukat szervezi és felügyeli. 6. Véleményt fogalmazhat meg az egészségturizmussal kapcsolatosan, továbbá véleményt nyilváníthat, javaslatot dolgozhat ki a Megyei Fejlesztési Bizottság saját hatásköreit felsoroló 1-3., 5. és 6. pontban szabályozott bizottsági hatáskörökhöz kapcsolódóan. 7. Előkészíti a térségi feladatot ellátó közoktatási intézmények fenntartására, működtetésére vonatkozó együttműködési megállapodásokat. (1990. évi LXV. tv. 70. (2) bekezdés, évi LXXIX. tv. 89..) 8. Javaslatot tesz a nevelési-oktatási intézményekben nyújtható többletszolgáltatásokra. (1993. évi LXXIX. tv (6) bekezdés) 9. Szakmailag előkészíti, véleményezi a hatáskörébe tartozó megyei fenntartású nevelési-oktatási, és kulturális intézmények létesítésével, megszüntetésével, átszervezésével, átadás-átvételével kapcsolatos előterjesztéseket. (1992. évi XXXVIII. tv. 87., 95., 96., évi LXXIX. tv. 86. (3) bekezdés, és 88. (5) bekezdés, 102. (2) bekezdés a/ pont) 10. Véleményezi a nevelési-oktatási, kulturális, sport, ifjúsági és civil témájú közgyűlési előterjesztéseket, valamint rendelet tervezeteket. 11. Javaslatot tesz Heves megye sportkoncepciójára. (2004. évi I. tv (2) bekezdés)

8 8 Átruházott hatáskörök 1. Jóváhagyja a Megyei Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet térítési díj szabályzatát. (284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet 1. ) 2. Jóváhagyja az intézmények szakmai programját és házirendjét. (1993. évi III. tv. 92/B. (1) bekezdés c/pont, évi XXXI. tv (1) bekezdés d/pont) 3. Véleményezi a települési önkormányzatok szolgáltatástervezési koncepció tervezetét. (1993. évi III. tv. 92. (8) bekezdés) 4. Az egészségügyi és szociális intézmények szervezeti és működési szabályzatának, valamint külön törvény szerint fenntartó hatáskörébe tartozó intézmények éves munkatervének és éves beszámolójának jóváhagyása, illetve elfogadása. (1993. évi III. tv. 92/B. (1) bekezdés c/pont, évi XXXI. tv (1) bekezdés d/pont) 5. Az egészségügyi és szociális intézmények intézményvezetői munkakörének betöltésére irányuló pályázat kiírása, a beérkezett pályázatok véleményezése. (1990. évi LXV. tv. 9. (4) bekezdés) 6. Pályázat alapján dönt a Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletben hatáskörébe utalt előirányzatok felhasználásáról. 7. Jóváhagyja a megyei fenntartású közoktatási intézmények minőségirányítási programját, valamint a nevelési-oktatási intézmény nevelési illetve pedagógiai programját, házirendjét. (1993. évi LXXIX. tv (2) bekezdés f/ pont) 8. Ellenőrizni a házirend, valamint - a kollektív szerződés és a közalkalmazotti szabályzat kivételével - más belső szabályzatok elfogadására előírt eljárási rendelkezések megtartását, a szabályzatban foglaltak jogszerűségét, a működés és döntéshozatal jogszerűségét, így különösen a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásával, a nevelő- és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésével összefüggő tevékenységet. (1993. évi LXXIX. tv (1) bekezdés a/ pont) 9. Meghatározza a térségi feladatot ellátó intézmények működési körzetét. (1993. évi LXXIX. tv. 90. ). 10. Egyetértési jogot gyakorol a nevelési-oktatási intézményekben a tanítási szünetek, illetve a tanítási hét, tanítási időkeret eltérő megszervezéséhez. (1993. évi LXXIX. tv. 52. (16) bekezdés, valamint a tanév rendjéről évente kiadott miniszteri rendelet). 11. Megyei önkormányzati szakvéleményt ad ki a települési önkormányzatok közoktatási döntéseit megelőzően, valamint az intézkedési tervük elkészítésekor, felülvizsgálatakor, melyben azt rögzíti, hogy a tervezett döntés a megyei közoktatási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervvel összhangban van-e. (1993. évi LXXIX. tv. 85. (6) bekezdés, valamint 88. (6), (7) bekezdés)

9 9 12. Meghatározza a megyei fenntartású intézményekben az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, engedélyezi a maximális osztály-, csoportlétszámtól való eltérést, meghatározza az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, napközis csoportok, a kollégiumban szervezhető csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést. (1993. évi LXXIX. tv (2) bekezdés c/ pontja) 13. Jóváhagyja a nevelési-oktatási intézmény vezetője által kezdeményezett, az egyes pedagógusok tanítási időkeretét csökkentő távolléteket. (1993. évi LXXIX. tv. 1. sz. melléklet Harmadik rész II. fejezet 6. pont) 14. Dönt a megyei önkormányzati és más felsőoktatási ösztöndíjpályázatokról. (A Heves Megyei Közgyűlés 14/2001. (II.23.) számú határozatával elfogadott Heves Megye Ösztöndíjasa szabályzat 6.2 pont, a Heves Megyei Közgyűlés 113/2004. (XI.26.) számú határozatával elfogadott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Szabályzat 3.1 pont, a Heves Megye Európa Ösztöndíjasa ösztöndíj alapításáról szóló 19/2004. (XI.26.) HMÖ rendelet szabályzata 7.2 pont) 15. Jóváhagyja a közgyűjteményi és közművelődési intézmények beiskolázási és továbbképzési tervét. (1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet 4. ) 16. Ellenőrzi a pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási terv, valamint a nevelési program, a pedagógiai program, illetve az intézményi minőségirányítási program összhangját, a továbbképzési program és a beiskolázási terv törvényességét, beleértve a költségvetés terhére vonatkozó kötelezettségvállalás szabályainak megtartását. (277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 1. (8) bekezdés) 17. Az oktatási, közgyűjteményi és közművelődési intézmények, valamint az előadó-művészeti szervezetek szervezeti és működési szabályzatának, továbbá a közgyűjteményi és közművelődési intézmények éves munkatervének, éves beszámolójának jóváhagyása, illetve elfogadása. (1993. évi LXXIX. tv. 40. (4) bekezdés, 102. (2) bekezdés f/ pont, évi XX. tv. 113., 116., évi XXXVIII. tv. 93. (1) bekezdés a/) 18. Az oktatási, közgyűjteményi, közművelődési intézmények és az előadó-művészeti szervezetek intézményvezetői munkakörének betöltésére irányuló pályázat kiírása, a beérkezett pályázatok véleményezése. (1990. évi LXV. tv. 9. (4) bekezdés, évi LXXIX. tv (2) bekezdés e/ pont, évi XCIX. tv. 39. ) 19. Pályázat alapján dönt a Heves Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletben, valamint az önkormányzat sporttal és ifjúsággal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletében hatáskörébe utalt előirányzatok felhasználásáról. 20. Dönt az ágazati minisztérium által a megyei önkormányzatnak biztosított sport és ifjúsági célú pénzeszközök felhasználásáról.

10 (1) Az R. 3. sz. mellékletének III. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: III. A Heves Megyei Közgyűlés állandó bizottságainak összetétele Eger Megyei Jogú Várossal Egyeztető Bizottság (5 fő) Elnöke: Tagjai: Szabó Róbert Dr. Gondos István Bossányi László Dudás Róbert Szabó Gyula Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága (9 fő) Elnöke: Tagjai: Oroján Sándor Sveiczer Sándor Péter Korózs Lajos Fekete László Dudás Róbert Külső tagjai: Dr. Jung László Kovács Béla Derecskei Péter Dr. Gyulai Katalin Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság (5 fő) Elnöke: Tagjai: Dr. Nagy Imre Bossányi László Oroján Sándor Külső tagjai: Farkas Zoltán Faragó Tamás Humán Erőforrás Bizottság (7 fő) Elnöke: Tagjai: Tóth Csaba Dr. Ördög István Szűcsné Major Ildikó Szabó Gyula Külső tagjai: Dr. Tóth Katalin Csala Elvira Holló Imre

11 11 Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság (5 fő) Elnöke: Tagjai: Sveiczer Sándor Péter Jáger József Bolyki András Külső tagjai: Dr. Juhász Attila Simon Kontra Gyula (2) Az R. 3. sz. melléklete IV. pontjának az Előző Ciklus Tisztázatlan Ügyeit Vizsgáló Eseti Bizottság összetételét szabályozó rendelkezésének Dr. Pajtók Gábor szövegrésze helyébe Dr. Juhász Attila Simon szöveg lép. (1) Az R. 4. sz. melléklete Konferencia címének első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 11. Hozzászólások ideje alatt a számítógép bekapcsolja az adott személy mikrofonját, ez a hang a teremhangosító rendszerre, illetve digitálisan rögzítésre kerül. (2) Az R. 4. sz. melléklete Konferencia címének harmadik bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A rendszer napirendi pontonként rögzíti a kérdések és hozzászólások számát és idejét. Minden napirendi pont esetében az SZMSZ szerinti időkorlátozásokat alkalmazza a rendszer és azok lejártával, valamint a lejárattól kezdve 30 másodpercenként hangjelzést ad. A hozzászóló mikrofonját a rendszer nem kapcsolja ki, erre csak az elnöknek van lehetősége. (1) Az R. 7. sz. melléklete 1. pontjának második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Arany János Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 3300 Eger, Iskola u. 3. (2) Az R. 7. sz. mellékletének 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ 3300 Eger, Dobó tér 6/a. (3) Az R. 7. sz. mellékletének 18. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Társulásos formában Hatvan várossal: 18. Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a. 19. Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 3000 Hatvan Bajcsy-Zsilinszky út 6. (4) Az R. 7. sz. mellékletének 5. pontja hatályát veszti.

12 (1) Az R. a (2) bekezdése kivételével július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg az R. 55. f) pontja hatályát veszti. (2) Az R. 12. (3) bekezdése augusztus 31-én lép hatályba. (3) Az R augusztus 31. napján hatályát veszti. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője

13 13 III. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a weblapon. 147/2011. (VI.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés 147/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozatával a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke által átruházott hatáskörben hozott 214 db személyi térítési díjat megállapító határozatot és a fontosabb elnöki feladatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 148/2011. (VI.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés 148/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozatával úgy dönt, hogy Lőrincz Krisztián pályázatát érvénytelennek minősíti. 149/2011. (VI.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés 149/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozatával úgy dönt, hogy a József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium magasabb vezetői (igazgatói) beosztására kiírt pályázat eredménytelen. A közgyűlés felkéri illetékes bizottságát, hogy a magasabb vezetői (igazgatói) beosztás betöltésére írjon ki pályázatot. A magasabb vezetői (igazgatói) beosztás betöltéséig a József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium magasabb vezetői feladatai az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata II. fejezetének 2. pontjában meghatározott helyettesítési rend szerint kerülnek ellátásra. 152/2011. (VI.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés 152/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozatával úgy dönt, a személyükben érintett képviselők a megválasztásukról szóló szavazásban részt vehetnek. 154/2011. (VI.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés 154/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozatával úgy dönt, hogy 4 státuszt elvon a Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Diákotthontól, és azt az Arany János Általános Iskola és Szakiskola és Kollégiumba helyezi át. 1 státuszt szeptember 1-től Ft/státusz bérrel és ennek járulékaival, 3 státuszt október 1-től Ft/státusz bérrel és ennek járulékaival. A Heves Megyei Közgyűlés felkéri elnökét, intézkedjen arról, hogy a következő költségvetés módosításakor a létszámváltozás átvezetésre kerüljön. A Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Diákotthon számára engedélyezett létszám: 109,5. Az Arany János Általános Iskola és Szakiskola és Kollégium számára engedélyezett létszám: /2011. (VI.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés 155/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozatával a Heves Megye Közoktatási Feladat-ellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terve c. dokumentumot az előterjesztés mellékletét képező, a változásokat is tartalmazó, egységes szerkezetben készült dokumentum szerint módosítja, és felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy azt ajánlás formájában a közgyűlés határozatával kibocsássa.

14 14 156/2011. (VI.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés 156/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozatával támogatja, hogy a Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménye pályázatot nyújtson be a megjelenő TÁMOP /1 kódszámú Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás című projektjére. A magasabb vezetői (igazgatói) beosztás betöltéséig a Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézmény magasabb vezetői feladatait az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata III. fejezetének 3.2. alapján az általános igazgatóhelyettes, a távolléte esetén a pontja alapján a közművelődési igazgatóhelyettes látja el. 157/2011. (VI.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés 157/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozatával a 187/2010. (X. 22.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. A Heves Megyei Közgyűlés a év III. negyedévi üléstervét és a év IV. negyedévi üléstervtervezetét az előterjesztés melléklete szerint elfogadta. 158/2011. (VI.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés 158/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozatával előzetes támogatói döntésével egyetért azzal, hogy a Markhot Ferenc Kórház Kft. az Észak-Magyarországi Régió más egészségügyi szolgáltatóival és egészségügyi szolgáltatók tulajdonosaival konzorciumi együttműködésben, a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház konzorcium-vezetővel részt vegyen az "ÉMOP-4.1.2/A-11. kódszámú Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" című pályázaton. A pályázat Markhot Ferenc Kórház Kft. általi benyújtását a tulajdonos megyei önkormányzat annak érdekében támogatja, hogy a pszichiátriai és addiktológiai gondozói rehabilitáció megújulhasson és új helyiségekkel, eszközökkel bővüljön ki, a kardiológiai járóbeteg rehabilitáción belül a szakmai minimumfeltételekhez szükséges tárgyi és terápiás eszközök beszerzésre kerüljenek, valamint a neuromuszkuloszkeletális rehabilitációt magába foglaló épület felújítása és bővítése megtörténjen, az eszközparkja kibővüljön. Heves Megye Közgyűlése egyetért azzal, hogy a pályázat keretében a Markhot Ferenc Kórházat érintően maximum 550 millió Ft nagyságú beruházás valósuljon meg. A pályázat 5%-os önerejét, maximum 27,5 millió Ft-ot a kórház saját költségvetéséből biztosítja. Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza a kórház ügyvezető igazgatóját arra, hogy a pályázathoz szükséges konzorciumi együttműködési megállapodást aláírja és a Markhot Ferenc Kórház Kft. nevében a szükséges nyilatkozatokat megtegye. Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy az "ÉMOP-4.1.2/A-11. kódszámú Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" című pályázat keretében a Markhot Ferenc Kórház Kft. részére a pályázathoz szükséges tulajdonosi, fenntartási és egyéb nyilatkozatokat tegye meg, valamint a konzorciumi megállapodást fenntartói ellenjegyzéssel lássa el. 159/2011. (VI.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés 159/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozatával a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal személyi állományából a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 17. (1) bekezdésének a) pontja alapján 4 fő köztisztviselő, létszámcsökkentéssel, a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény 89. (3) bekezdése alapján 1 fő munkavállaló munkáltatói rendes felmondással történő megszüntetéséről döntött az alább jelölt munkakörök szerint:

15 15 Munkakör Besorolási Felmentés (vagy jogviszony megszűnés) jogcíme kulcsszám igazgatási létszámcsökkentés (Ktv. 17. (1) bek. a) pont) ügyintéző rendszergazda létszámcsökkentés (Ktv. 17. (1) bek. a) pont) EIP menedzser létszámcsökkentés (Ktv. 17. (1) bek. a) pont) EIP asszisztens létszámcsökkentés (Ktv. 17. (1) bek. a) pont) gépkocsivezető munkáltatói rendes felmondás (Mt. 89. (3) bekezdés) A Heves Megyei Közgyűlés felhívja Heves Megye Főjegyzőjét, hogy a létszám-racionalizálással érintett munkavállalók köztisztviselői, illetőleg munkaviszonyának megszüntetése tárgyában tegye meg a szükséges munkáltatói intézkedéseket. A Heves Megyei Közgyűlés a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 30. (1) bekezdés b) pontja alapján a Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és intézménynél egy nevelő munkakör létszámcsökkentéssel történő megszüntetéséről, a HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona Eger intézménynél egy orvos munkakör létszámcsökkentéssel történő megszüntetéséről döntött, míg a József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumnál két fő pedagógus munkakör létszámcsökkentéssel történő megszüntetéséről döntött. Heves Megye Közgyűlése felhívja elnökét, hogy a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2011. (III. 3.) BM rendelet alapján készítse elő a megszüntetéssel járó költségek központi költségvetésből történő visszaigénylését.

16 16 FELELŐS KIADÓ: SZABÓ RÓBERT Heves Megyei Közgyűlés Elnöke FELELŐS SZERKESZTŐ: DR. BARTA VIKTOR Heves Megye Főjegyzője KÉSZÍTETTE: HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Eger, Kossuth L. u. 9., Telefon: ISSN