Önkormányzatának Közlönye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzatának Közlönye"

Átírás

1 2011. június 24. XXI. évfolyam 8. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2. II. Önkormányzati rendeletek 5. III. Közgyűlési határozatok 13.

2 2 I. Személyi rész A Heves Megyei Közgyűlés 150/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozatával június 27- től Kardos Pétert delegálja az Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Tanácsba, mint Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Heves Megye Közgyűlésének közös képviselőjeként. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy határozatáról tájékoztassa az Nemzeti Erőforrás Minisztériumot. * * * * A Heves Megyei Közgyűlés 151/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozatával, mint a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány alapítója az alábbi alapítói határozatot hozza: A Heves Megyei Önkormányzat a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Kuratóriumi létszámát 9 fő helyett, 5 főben határozza meg, és tudomásul veszi Sasi Károlyné, a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány kuratóriumi elnökének ezen tisztéről történő lemondását, egyúttal a közgyűlés az alapítvány kuratóriumi elnökévé határozatlan időtartamra Farkas Zoltánt választja meg. A Heves Megyei Önkormányzat tudomásul veszi Nyerges Andor, a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Kuratóriumi Társelnökének ezen tisztéről történő lemondását, egyúttal a közgyűlés az alapítvány kuratóriumi társelnökévé határozatlan időtartamra Vicsev Pétert választja meg. A Heves Megyei Önkormányzat tudomásul veszi Alföldy Zoltán, Bátka László, Gégény Tibor, Keresztesi József, Palik Tibor, Rab Béla, a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány kuratóriumi tagjainak ezen tisztéről történő lemondását, egyúttal a közgyűlés az alapítvány kuratóriumi tagjaivá határozatlan időtartamra Dr. Sipos Mihályt, Lombeczki Pétert, Lestyán Balázst választja meg. A Heves Megyei Önkormányzat a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Felügyelő bizottságának létszámát 5 fő helyett, 3 főben határozza meg, és tudomásul veszi, hogy a Felügyelő Bizottság elnökének megbízatása lejárt, ezért a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Felügyelő Bizottság elnökévé 3 éves időtartamra Tóthné Csáki Évát választja meg. A Heves Megyei Önkormányzat a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Felügyelő Bizottsági tagjainak megbízatása lejárt, ezért a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Felügyelő Bizottság tagjainak 3 éves időtartamra Földesi Dánielt és Dr. Kovács Gábort választja meg. A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okirata 4.) pontja (az alapítvány célja) az alábbiak szerint módosul: 4.) Az iroda jogosult a Heves Megyei Vállalkozói Központ név használatára. A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okirata 5.) pontja (az alapítvány vagyona és gazdálkodása) az alábbiak szerint módosul: 5.) Az alapítók által az alapítvány rendelkezésére bocsátott induló vagyon: Ft, azaz: Tizennyolcmillió-négyszázezer forint, mely összeget az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Heves Megyei Igazgatósága kezelt az alapításkor. Az Alapítvány céljainak elérésére az Alapítvány vagyona és annak hozadékai szolgálnak. Az Alapítvány induló vagyonának terhére is teljesíthetők az Alapítványi céloknak megfelelő

3 3 kiadások. Az Alapítvány vagyonának mindenkori év végi záróállománya értékének 10 %-át kockázati tartalékba kell helyezni, és azt elkülönítetten kell kezelni. Az Alapítvány vagyonából kell fedezni az Alapítvány kezelésével, működtetésével, valamint a Vállalkozás- és Területfejlesztési Iroda (Heves Megyei Vállalkozói Központ elnevezés alatt) A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okirata 7.) pontja (az alapítvány szervei) az alábbiak szerint módosul: 7.1) Az Alapítvány kezelő szervezete az öt fős kuratórium. A kuratórium elnökét, társelnökét és 3 tagját az alapítók határozatlan időtartamra jelölik ki. A kuratórium elnöke: Farkas Zoltán (lakcím: 3300 Eger, Széchenyi u. 8., anyja neve: Bukta Mária) A kuratórium társelnöke: Vicsev Péter (lakcím: 3300 Eger, Bartakovics u. 8., anyja neve: Mikó Márta) A kuratórium tagjai: a. Dr. Sipos Mihály (lakcím: 3300 Eger, Pázmány Péter út 4., anyja neve: Szedmák Mária) b. Lombeczky Péter (lakcím: 3326 Ostoros, Ady Endre u. 1., anyja neve: Kiszály Erzsébet) c. Lestyán Balázs (lakcím: 3000 Hatvan, Tóth Árpád u. 5, anyja neve: Berkes Piroska) A Kuratórium a Vállalkozás- és Területfejlesztési Iroda - Vállalkozói Központ, amely az alapítvány titkársági feladatait is ellátja - szervezetén belül működő alapítványi titkárság által előkészített anyagok alapján ülésein dönt. A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okirata 12.) pontja (kiemelkedően közhasznú tevékenység) hatályon kívül helyezésre kerül. A Heves Megyei Vállalkozás és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okirata 15.) pontja (A kuratórium működése) az alábbiak szerint módosul: 15.) A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik. A Heves Megyei Vállalkozás és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okirata 19.) pontja (A kuratórium döntéseinek közlése) az alábbiak szerint módosul: 19.) A Kuratórium döntéseit meghozatalától számított 15 napon belül az érintettekkel írásban kell közölni. A Kuratórium döntéseit a Heves Megyei Vállalkozás és Területfejlesztési Alapítvány honlapján történő közzététellel hozza nyilvánosságra. A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okirata 22.) pontja (Felügyelő Bizottság) az alábbiak szerint módosul: 22.) Alapítók az Alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére Felügyelő Bizottságot hoznak létre. A Felügyelő Bizottság elnökből és két tagból áll, megbízatásuk időtartama három évre szól. A Felügyelő Bizottság: A Felügyelő Bizottság elnöke: Tóthné Csáki Éva (lakcím: 3360 Heves, Béla király út 6., anyja neve: Kis Katalin) A Felügyelő Bizottság tagjai: a. Földesi Dániel (lakcím: 3300 Eger, Pozsonyi u. 2., anyja neve: Tiliczki Judit) b. Dr. Kovács Gábor (lakcím: 3300 Eger, Árpád u. 34., anyja neve: Kovács Ida) A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okirata 23.) pontja (Záró rendelkezések) a 12.) pont (kiemelkedően közhasznú tevékenység) törlése miatt az alábbiak szerint módosul: 23.) Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

4 4 Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány a fenti alapítói határozatokkal módosított egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja. * * * * A Heves Megyei Közgyűlés 153/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozatával Jáger Józsefet a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságában betöltött tagsága alól, Barkócziné Cseh Katalint és Hiesz Györgyöt a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságában betöltött külső bizottsági tagsága alól, Sveiczer Sándor Pétert a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságban betöltött tagsága alól felmenti. A Heves Megyei Közgyűlés a tisztségük alól felmentett bizottsági tagok és külső bizottsági tagok, továbbá az Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökei, tagjai, külső bizottsági tagjai testületi munkájáért köszönetét fejezi ki. * * * *

5 5 II. Önkormányzati rendeletek Heves Megyei Önkormányzat 14/2011. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X. 29.) HMÖ rendelet módosításáról 1. A 16/2010. (X. 29.) HMÖ rendelet (továbbiakban: R.) 13. (3) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: A zárt ülésen a közgyűlés tagjai, a bizottságok nem képviselő tagjai, a nem a közgyűlési tagok közül választott alelnök(ök), a főjegyző, az aljegyző, a jegyzőkönyvvezető, a technikai feladatokat ellátó dolgozó, továbbá a könyvvizsgáló és a döntést előkészítő köztisztviselő, szakértő vesz részt. (1) Az R. 26. (1) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. e) napirendi pontonként megnyitja, vezeti és lezárja a 28. -ban szabályozott időkorlátok között lefolytatott vitát. A vita megnyitása előtt először a napirend előterjesztője teheti meg szóbeli kiegészítését, ezt követően a bizottsági vélemények hangozhatnak el, amelyet a bizottság elnöke, vagy az általa megbízott bizottsági tag ismertet. A vita során kérdések és hozzászólások hangzanak el, majd az ezekre adott válaszok. A vita lezárását követően az ülés vezetője összefoglalja a döntési kérdéskört, tisztázza a döntési helyzet egyértelműségét, szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat és kihirdeti a közgyűlés döntéseit (2) Az R. 26. (1) bekezdés g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: g) figyelmeztetheti a hozzászólót a 28. (2) bekezdésében foglalt időkorlát túllépésére, majd a figyelmeztetés eredménytelensége esetén a 4. sz. mellékletben meghatározottak szerint járhat el, és a hozzászólótól a szót megvonhatja, valamint a 30 percnél hosszabb időtartamú vita esetén a vitát lezárhatja; Az R ának első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. Az írásbeli előterjesztés tárgyalását szóbeli kiegészítés előzheti meg, amelynek keretében az előterjesztőnek lehetősége van az előterjesztés módosítására.

6 Az R. 28. (2) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6 4. A közgyűlés tagjai az egyes napirendi pontok vitája során [26. (1) bekezdés e) pont] akár több alkalommal, esetenként legfeljebb 3-3 perc időtartamban, jelentkezésük sorrendjében az előterjesztőhöz kérdést intézhetnek, valamint a tárgyalt témához hozzászólhatnak. Az R. 28. (5) bekezdése kiegészül az alábbi harmadik mondattal: 5. Ügyrendi hozzászólásnak minősül a tanácskozás rendjére, az ülés vezetésére és a szavazás módjára vonatkozó a tárgyalt napirendet érdemben nem érintő felszólalás. 6. Az R. 33. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) Név szerinti szavazásnál a főjegyző a szavazatszámláló rendszer által megadott sorrendben felolvassa a közgyűlés tagjainak nevét, akik egyenként felállva, szóban közlik szavazatukat, melyet a szavazatszámláló rendszer kezelője a közgyűlési tag neve mellett rögzít. 7. Az R. 55. b) és e) pontjai helyébe az alábbi rendelkezés lép: b) Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága (9 fő) e) Humán Erőforrás Bizottság (7 fő) Az R. 1. sz. mellékletének 8. Deé András FIDESZ-KDNP 3300 Eger, Vincellériskola utca 1/5. szövegrésze helyébe Dr. Ördög István FIDESZ-KDNP 3200 Gyöngyös, Warga L. u. 4.

7 szöveg lép. 9. Az R. 3. sz. melléklete II. pontjának az Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság saját és átruházott hatásköreit szabályozó rendelkezései helyébe az alábbi szöveg lép: Humán Erőforrás Bizottság Saját hatáskörök (Ötv. 23. (1) bekezdés) 1. Javaslatot tesz a szociális módszertani feladatok ellátására kijelölendő intézményre a Közgyűlés részére. (1993. évi III. tv. 88. (1)-(3) bekezdései) 2. Véleményezi a hatáskörébe tartozó intézmények létrehozásával, átvételével, megszüntetésével, átcsoportosításával kapcsolatos előterjesztéseket. (1993. évi III. tv. 92. (1) és (2) bekezdései, évi XXXI. tv (1) bekezdés a/pont) 3. Javaslatot tesz a Közgyűlés részére a gyermekvédelmi és szociális intézmények térítési díjának mértékére. (1997. évi XXXI. tv. 29., évi III. tv. 92. (1) és (2) bekezdései) 4. Javaslatot tesz Szakértői Bizottságok tagjaira. (1993. évi III. tv. 113/D. (6) és (7) bekezdései, évi XXXI. tv. 66. (1) a/pont) 5. A Gazdasági Programból a bizottság hatáskörébe tartozó feladatokat koordinálja, végrehajtásukat szervezi és felügyeli. 6. Véleményt fogalmazhat meg az egészségturizmussal kapcsolatosan, továbbá véleményt nyilváníthat, javaslatot dolgozhat ki a Megyei Fejlesztési Bizottság saját hatásköreit felsoroló 1-3., 5. és 6. pontban szabályozott bizottsági hatáskörökhöz kapcsolódóan. 7. Előkészíti a térségi feladatot ellátó közoktatási intézmények fenntartására, működtetésére vonatkozó együttműködési megállapodásokat. (1990. évi LXV. tv. 70. (2) bekezdés, évi LXXIX. tv. 89..) 8. Javaslatot tesz a nevelési-oktatási intézményekben nyújtható többletszolgáltatásokra. (1993. évi LXXIX. tv (6) bekezdés) 9. Szakmailag előkészíti, véleményezi a hatáskörébe tartozó megyei fenntartású nevelési-oktatási, és kulturális intézmények létesítésével, megszüntetésével, átszervezésével, átadás-átvételével kapcsolatos előterjesztéseket. (1992. évi XXXVIII. tv. 87., 95., 96., évi LXXIX. tv. 86. (3) bekezdés, és 88. (5) bekezdés, 102. (2) bekezdés a/ pont) 10. Véleményezi a nevelési-oktatási, kulturális, sport, ifjúsági és civil témájú közgyűlési előterjesztéseket, valamint rendelet tervezeteket. 11. Javaslatot tesz Heves megye sportkoncepciójára. (2004. évi I. tv (2) bekezdés)

8 8 Átruházott hatáskörök 1. Jóváhagyja a Megyei Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet térítési díj szabályzatát. (284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet 1. ) 2. Jóváhagyja az intézmények szakmai programját és házirendjét. (1993. évi III. tv. 92/B. (1) bekezdés c/pont, évi XXXI. tv (1) bekezdés d/pont) 3. Véleményezi a települési önkormányzatok szolgáltatástervezési koncepció tervezetét. (1993. évi III. tv. 92. (8) bekezdés) 4. Az egészségügyi és szociális intézmények szervezeti és működési szabályzatának, valamint külön törvény szerint fenntartó hatáskörébe tartozó intézmények éves munkatervének és éves beszámolójának jóváhagyása, illetve elfogadása. (1993. évi III. tv. 92/B. (1) bekezdés c/pont, évi XXXI. tv (1) bekezdés d/pont) 5. Az egészségügyi és szociális intézmények intézményvezetői munkakörének betöltésére irányuló pályázat kiírása, a beérkezett pályázatok véleményezése. (1990. évi LXV. tv. 9. (4) bekezdés) 6. Pályázat alapján dönt a Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletben hatáskörébe utalt előirányzatok felhasználásáról. 7. Jóváhagyja a megyei fenntartású közoktatási intézmények minőségirányítási programját, valamint a nevelési-oktatási intézmény nevelési illetve pedagógiai programját, házirendjét. (1993. évi LXXIX. tv (2) bekezdés f/ pont) 8. Ellenőrizni a házirend, valamint - a kollektív szerződés és a közalkalmazotti szabályzat kivételével - más belső szabályzatok elfogadására előírt eljárási rendelkezések megtartását, a szabályzatban foglaltak jogszerűségét, a működés és döntéshozatal jogszerűségét, így különösen a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásával, a nevelő- és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésével összefüggő tevékenységet. (1993. évi LXXIX. tv (1) bekezdés a/ pont) 9. Meghatározza a térségi feladatot ellátó intézmények működési körzetét. (1993. évi LXXIX. tv. 90. ). 10. Egyetértési jogot gyakorol a nevelési-oktatási intézményekben a tanítási szünetek, illetve a tanítási hét, tanítási időkeret eltérő megszervezéséhez. (1993. évi LXXIX. tv. 52. (16) bekezdés, valamint a tanév rendjéről évente kiadott miniszteri rendelet). 11. Megyei önkormányzati szakvéleményt ad ki a települési önkormányzatok közoktatási döntéseit megelőzően, valamint az intézkedési tervük elkészítésekor, felülvizsgálatakor, melyben azt rögzíti, hogy a tervezett döntés a megyei közoktatási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervvel összhangban van-e. (1993. évi LXXIX. tv. 85. (6) bekezdés, valamint 88. (6), (7) bekezdés)

9 9 12. Meghatározza a megyei fenntartású intézményekben az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, engedélyezi a maximális osztály-, csoportlétszámtól való eltérést, meghatározza az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, napközis csoportok, a kollégiumban szervezhető csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést. (1993. évi LXXIX. tv (2) bekezdés c/ pontja) 13. Jóváhagyja a nevelési-oktatási intézmény vezetője által kezdeményezett, az egyes pedagógusok tanítási időkeretét csökkentő távolléteket. (1993. évi LXXIX. tv. 1. sz. melléklet Harmadik rész II. fejezet 6. pont) 14. Dönt a megyei önkormányzati és más felsőoktatási ösztöndíjpályázatokról. (A Heves Megyei Közgyűlés 14/2001. (II.23.) számú határozatával elfogadott Heves Megye Ösztöndíjasa szabályzat 6.2 pont, a Heves Megyei Közgyűlés 113/2004. (XI.26.) számú határozatával elfogadott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Szabályzat 3.1 pont, a Heves Megye Európa Ösztöndíjasa ösztöndíj alapításáról szóló 19/2004. (XI.26.) HMÖ rendelet szabályzata 7.2 pont) 15. Jóváhagyja a közgyűjteményi és közművelődési intézmények beiskolázási és továbbképzési tervét. (1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet 4. ) 16. Ellenőrzi a pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási terv, valamint a nevelési program, a pedagógiai program, illetve az intézményi minőségirányítási program összhangját, a továbbképzési program és a beiskolázási terv törvényességét, beleértve a költségvetés terhére vonatkozó kötelezettségvállalás szabályainak megtartását. (277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 1. (8) bekezdés) 17. Az oktatási, közgyűjteményi és közművelődési intézmények, valamint az előadó-művészeti szervezetek szervezeti és működési szabályzatának, továbbá a közgyűjteményi és közművelődési intézmények éves munkatervének, éves beszámolójának jóváhagyása, illetve elfogadása. (1993. évi LXXIX. tv. 40. (4) bekezdés, 102. (2) bekezdés f/ pont, évi XX. tv. 113., 116., évi XXXVIII. tv. 93. (1) bekezdés a/) 18. Az oktatási, közgyűjteményi, közművelődési intézmények és az előadó-művészeti szervezetek intézményvezetői munkakörének betöltésére irányuló pályázat kiírása, a beérkezett pályázatok véleményezése. (1990. évi LXV. tv. 9. (4) bekezdés, évi LXXIX. tv (2) bekezdés e/ pont, évi XCIX. tv. 39. ) 19. Pályázat alapján dönt a Heves Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletben, valamint az önkormányzat sporttal és ifjúsággal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletében hatáskörébe utalt előirányzatok felhasználásáról. 20. Dönt az ágazati minisztérium által a megyei önkormányzatnak biztosított sport és ifjúsági célú pénzeszközök felhasználásáról.

10 (1) Az R. 3. sz. mellékletének III. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: III. A Heves Megyei Közgyűlés állandó bizottságainak összetétele Eger Megyei Jogú Várossal Egyeztető Bizottság (5 fő) Elnöke: Tagjai: Szabó Róbert Dr. Gondos István Bossányi László Dudás Róbert Szabó Gyula Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága (9 fő) Elnöke: Tagjai: Oroján Sándor Sveiczer Sándor Péter Korózs Lajos Fekete László Dudás Róbert Külső tagjai: Dr. Jung László Kovács Béla Derecskei Péter Dr. Gyulai Katalin Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság (5 fő) Elnöke: Tagjai: Dr. Nagy Imre Bossányi László Oroján Sándor Külső tagjai: Farkas Zoltán Faragó Tamás Humán Erőforrás Bizottság (7 fő) Elnöke: Tagjai: Tóth Csaba Dr. Ördög István Szűcsné Major Ildikó Szabó Gyula Külső tagjai: Dr. Tóth Katalin Csala Elvira Holló Imre

11 11 Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság (5 fő) Elnöke: Tagjai: Sveiczer Sándor Péter Jáger József Bolyki András Külső tagjai: Dr. Juhász Attila Simon Kontra Gyula (2) Az R. 3. sz. melléklete IV. pontjának az Előző Ciklus Tisztázatlan Ügyeit Vizsgáló Eseti Bizottság összetételét szabályozó rendelkezésének Dr. Pajtók Gábor szövegrésze helyébe Dr. Juhász Attila Simon szöveg lép. (1) Az R. 4. sz. melléklete Konferencia címének első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 11. Hozzászólások ideje alatt a számítógép bekapcsolja az adott személy mikrofonját, ez a hang a teremhangosító rendszerre, illetve digitálisan rögzítésre kerül. (2) Az R. 4. sz. melléklete Konferencia címének harmadik bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A rendszer napirendi pontonként rögzíti a kérdések és hozzászólások számát és idejét. Minden napirendi pont esetében az SZMSZ szerinti időkorlátozásokat alkalmazza a rendszer és azok lejártával, valamint a lejárattól kezdve 30 másodpercenként hangjelzést ad. A hozzászóló mikrofonját a rendszer nem kapcsolja ki, erre csak az elnöknek van lehetősége. (1) Az R. 7. sz. melléklete 1. pontjának második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Arany János Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 3300 Eger, Iskola u. 3. (2) Az R. 7. sz. mellékletének 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ 3300 Eger, Dobó tér 6/a. (3) Az R. 7. sz. mellékletének 18. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Társulásos formában Hatvan várossal: 18. Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a. 19. Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 3000 Hatvan Bajcsy-Zsilinszky út 6. (4) Az R. 7. sz. mellékletének 5. pontja hatályát veszti.

12 (1) Az R. a (2) bekezdése kivételével július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg az R. 55. f) pontja hatályát veszti. (2) Az R. 12. (3) bekezdése augusztus 31-én lép hatályba. (3) Az R augusztus 31. napján hatályát veszti. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője

13 13 III. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a weblapon. 147/2011. (VI.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés 147/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozatával a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke által átruházott hatáskörben hozott 214 db személyi térítési díjat megállapító határozatot és a fontosabb elnöki feladatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 148/2011. (VI.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés 148/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozatával úgy dönt, hogy Lőrincz Krisztián pályázatát érvénytelennek minősíti. 149/2011. (VI.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés 149/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozatával úgy dönt, hogy a József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium magasabb vezetői (igazgatói) beosztására kiírt pályázat eredménytelen. A közgyűlés felkéri illetékes bizottságát, hogy a magasabb vezetői (igazgatói) beosztás betöltésére írjon ki pályázatot. A magasabb vezetői (igazgatói) beosztás betöltéséig a József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium magasabb vezetői feladatai az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata II. fejezetének 2. pontjában meghatározott helyettesítési rend szerint kerülnek ellátásra. 152/2011. (VI.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés 152/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozatával úgy dönt, a személyükben érintett képviselők a megválasztásukról szóló szavazásban részt vehetnek. 154/2011. (VI.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés 154/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozatával úgy dönt, hogy 4 státuszt elvon a Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Diákotthontól, és azt az Arany János Általános Iskola és Szakiskola és Kollégiumba helyezi át. 1 státuszt szeptember 1-től Ft/státusz bérrel és ennek járulékaival, 3 státuszt október 1-től Ft/státusz bérrel és ennek járulékaival. A Heves Megyei Közgyűlés felkéri elnökét, intézkedjen arról, hogy a következő költségvetés módosításakor a létszámváltozás átvezetésre kerüljön. A Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Diákotthon számára engedélyezett létszám: 109,5. Az Arany János Általános Iskola és Szakiskola és Kollégium számára engedélyezett létszám: /2011. (VI.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés 155/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozatával a Heves Megye Közoktatási Feladat-ellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terve c. dokumentumot az előterjesztés mellékletét képező, a változásokat is tartalmazó, egységes szerkezetben készült dokumentum szerint módosítja, és felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy azt ajánlás formájában a közgyűlés határozatával kibocsássa.

14 14 156/2011. (VI.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés 156/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozatával támogatja, hogy a Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménye pályázatot nyújtson be a megjelenő TÁMOP /1 kódszámú Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás című projektjére. A magasabb vezetői (igazgatói) beosztás betöltéséig a Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézmény magasabb vezetői feladatait az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata III. fejezetének 3.2. alapján az általános igazgatóhelyettes, a távolléte esetén a pontja alapján a közművelődési igazgatóhelyettes látja el. 157/2011. (VI.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés 157/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozatával a 187/2010. (X. 22.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. A Heves Megyei Közgyűlés a év III. negyedévi üléstervét és a év IV. negyedévi üléstervtervezetét az előterjesztés melléklete szerint elfogadta. 158/2011. (VI.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés 158/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozatával előzetes támogatói döntésével egyetért azzal, hogy a Markhot Ferenc Kórház Kft. az Észak-Magyarországi Régió más egészségügyi szolgáltatóival és egészségügyi szolgáltatók tulajdonosaival konzorciumi együttműködésben, a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház konzorcium-vezetővel részt vegyen az "ÉMOP-4.1.2/A-11. kódszámú Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" című pályázaton. A pályázat Markhot Ferenc Kórház Kft. általi benyújtását a tulajdonos megyei önkormányzat annak érdekében támogatja, hogy a pszichiátriai és addiktológiai gondozói rehabilitáció megújulhasson és új helyiségekkel, eszközökkel bővüljön ki, a kardiológiai járóbeteg rehabilitáción belül a szakmai minimumfeltételekhez szükséges tárgyi és terápiás eszközök beszerzésre kerüljenek, valamint a neuromuszkuloszkeletális rehabilitációt magába foglaló épület felújítása és bővítése megtörténjen, az eszközparkja kibővüljön. Heves Megye Közgyűlése egyetért azzal, hogy a pályázat keretében a Markhot Ferenc Kórházat érintően maximum 550 millió Ft nagyságú beruházás valósuljon meg. A pályázat 5%-os önerejét, maximum 27,5 millió Ft-ot a kórház saját költségvetéséből biztosítja. Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza a kórház ügyvezető igazgatóját arra, hogy a pályázathoz szükséges konzorciumi együttműködési megállapodást aláírja és a Markhot Ferenc Kórház Kft. nevében a szükséges nyilatkozatokat megtegye. Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy az "ÉMOP-4.1.2/A-11. kódszámú Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" című pályázat keretében a Markhot Ferenc Kórház Kft. részére a pályázathoz szükséges tulajdonosi, fenntartási és egyéb nyilatkozatokat tegye meg, valamint a konzorciumi megállapodást fenntartói ellenjegyzéssel lássa el. 159/2011. (VI.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés 159/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozatával a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal személyi állományából a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 17. (1) bekezdésének a) pontja alapján 4 fő köztisztviselő, létszámcsökkentéssel, a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény 89. (3) bekezdése alapján 1 fő munkavállaló munkáltatói rendes felmondással történő megszüntetéséről döntött az alább jelölt munkakörök szerint:

15 15 Munkakör Besorolási Felmentés (vagy jogviszony megszűnés) jogcíme kulcsszám igazgatási létszámcsökkentés (Ktv. 17. (1) bek. a) pont) ügyintéző rendszergazda létszámcsökkentés (Ktv. 17. (1) bek. a) pont) EIP menedzser létszámcsökkentés (Ktv. 17. (1) bek. a) pont) EIP asszisztens létszámcsökkentés (Ktv. 17. (1) bek. a) pont) gépkocsivezető munkáltatói rendes felmondás (Mt. 89. (3) bekezdés) A Heves Megyei Közgyűlés felhívja Heves Megye Főjegyzőjét, hogy a létszám-racionalizálással érintett munkavállalók köztisztviselői, illetőleg munkaviszonyának megszüntetése tárgyában tegye meg a szükséges munkáltatói intézkedéseket. A Heves Megyei Közgyűlés a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 30. (1) bekezdés b) pontja alapján a Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és intézménynél egy nevelő munkakör létszámcsökkentéssel történő megszüntetéséről, a HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona Eger intézménynél egy orvos munkakör létszámcsökkentéssel történő megszüntetéséről döntött, míg a József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumnál két fő pedagógus munkakör létszámcsökkentéssel történő megszüntetéséről döntött. Heves Megye Közgyűlése felhívja elnökét, hogy a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2011. (III. 3.) BM rendelet alapján készítse elő a megszüntetéssel járó költségek központi költségvetésből történő visszaigénylését.

16 16 FELELŐS KIADÓ: SZABÓ RÓBERT Heves Megyei Közgyűlés Elnöke FELELŐS SZERKESZTŐ: DR. BARTA VIKTOR Heves Megye Főjegyzője KÉSZÍTETTE: HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Eger, Kossuth L. u. 9., Telefon: ISSN

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2011. május 27. XXI. évfolyam 7. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2. II. Közgyűlési határozatok 4. 2 I. Személyi rész A Heves Megyei Közgyűlés 135/2011. (V. 27.) közgyűlési határozatával

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. március 31. XIX. Évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2 II. Hirdetmények 2 2 I. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a www.hevesmegye.hu

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2011. január 28. XXI. évfolyam 2. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2. II. Önkormányzati rendeletek 3. III. Közgyűlési határozatok 6. 2 I. Személyi rész A Heves Megyei Önkormányzat

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2013. május 24. XXIII. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2. 2 I. Közgyűlési határozatok 42/2013. (V.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a 2013.

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére 78-3/2015/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére A Közgyűlés és Szervei Szervezeti

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 93/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt a Napfényes Támogató Szociális

Részletesebben

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 4. sz. melléklet A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 I. A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 1. ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 1. Gyakorolja a közgyűlés elnöke tekintetében az egyéb munkáltatói

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Szám: 02/32-25/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére

Szám: 02/32-25/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-25/2009. E LŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás 740-15/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. szeptember 25.-én a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend Ikt.sz.: 10/647/R4-30/2007. ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE 12. napirend Tárgy: Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből KIVONAT Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből 656/2013. (XII.19.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Gyermekjóléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 4. sz. melléklet A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 I. A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 1. ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 1. Gyakorolja a közgyűlés elnöke tekintetében az egyéb munkáltatói

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre ELŐTERJESZTÉS e 2007. október 29-i ülésre Tárgy: A 42/2007.(II.15.) Kt. számú határozat módosítása Előadó: Ottó Péter Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére. A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie :

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére. A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie : Karancsalja község Önkormányzat Jegyzőjétől Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. november 27. XIX. évfolyam 8. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 2 III. Közgyűlési határozatok 8 IV. Hirdetmények 10 2 I. Személyi rész Heves

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele. 7/2012.(II.14.) szám. Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele. 7/2012.(II.14.) szám. Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele 7/2012.(II.14.) szám Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása H a t á r o z a t Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Salgótarján

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-26/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E lőterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 84/2012. (VI.

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 10. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. JÚLIUS 20. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 38/2012. (VII.20.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (II.10.)

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére 10. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Brantmüller Zoltán polgármester Tratnyek Gyula alpolgármester

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Közterület-Felügyelet PH. Igazgatási és Okmányiroda

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 8. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. JÚLIUS 29. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 171/2010. sz. hat. ZMJVK 172/2010. sz. hat. A Helyi Választási Bizottság tagjainak

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 5.-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 5.-i rendkívüli ülésére 8055-1/2009 ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 5.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. május 28-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 29-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/800-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben