Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola"

Átírás

1 Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV KUNSZENTMÁRTON

2 S Z E R K E Z E T A. 1. A z á l t a l á n o s i s k o l a n e v e l é s i t e r v e A. 2. A z á l t a l á n o s i s k o l a h e l y i t a n t e r v e B. 1. A z a l a p f o k ú m ű v é s z e t i i s k o l a n e v e l é s i t e r v e B. 2. A z a l a p f o k ú m ű v é s z e t i i s k o l a h e l y i t a n t e r v e C. 1. A z i n t e g r á l t a n o k t a t o t t s a j á t o s n e v e l é s i i g é n y ű t a n u l ó k n e v e l é s i t e r v e C. 2. A z i n t e g r á l t a n o k t a t o t t s a j á t o s n e v e l é s i i g é n y ű t a n u l ó k h e l y i t a n t e r v e Tartalom A.1. ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSI PROGRAM AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TÖRVÉNYI HÁTTERE, PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLOK, FELADATOK, ELJÁRÁSOK, ESZKÖZÖK SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA, A TELJES KÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTELI JOGAI, GYAKORLÁSÁNAK RENDJE AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ÉS ÁTVÉTELÉNEK ELVEI AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV KÜLÖNBÖZŐ TANULÓI JOGVISZONYHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK RENDJE ISKOLÁNK JELENTŐSEBB PROGRAMJAI, RENDEZVÉNYEI AZ ISKOLA SAJÁTOS ARCULATA, HAGYOMÁNYAINK, BALLAGÁSI ELJÁRÁSREND A. 2. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS HELYI TANTERVE A VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK MEGNEVEZÉSE: A VÁLASZTOTT KERETTANTERV ÁLTAL MEGHATÁROZOTT ÓRASZÁM FELETTI KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK ÉS NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK TANÓRAI MEGNEVEZÉSE, ÓRASZÁMA AZ OKTATÁSBAN ALKALMAZOTT TANKÖNYVEK ÉS TANULMÁNYI SEGÉDLETEK TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA

3 20. VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK SZABÁLYAI. A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK ESETÉBEN A PEDAGÓGUS VÁLASZTÁS SZABÁLYAI A TANULÓ TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ÍRÁSBAN, SZÓBAN VAGY GYAKORLATBAN TÖRTÉNŐ ELLENŐRZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI MÓDJA, DIAGNOSZTIKUS, SZUMMATÍV, FEJLESZTŐ FORMÁI, VALAMINT A MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM MINŐSÍTÉSÉNEK ELVEI A CSOPORTBONTÁSOK ÉS EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSÉNEK ELVEI A CIGÁNY NEMZETISÉGHEZ NEM TARTOZÓ TANULÓK RÉSZÉRE A TELEPÜLÉSEN ÉLŐ NEMZETISÉG KULTÚRÁJÁNAK MEGISMERÉSÉT SZOLGÁLÓ TANANYAG: A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEK A TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK A TANULÓK JUTALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ELVEK A NEVELŐTESTÜLET ÁLTAL SZÜKSÉGESNEK TARTOTT TOVÁBBI ELVEK AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLA NEVELÉSI OKTATÁSI PROGRAMJA AZ ISKOLAVÁLTÁS, A TANULÓK ÁTVÉTELÉNEK SZABÁLYAI, SZÜKSÉG ESETÉN KÜLÖNBÖZETI VIZSGA, EGYÉNI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, TÜRELMI IDŐ BIZTOSÍTÁSÁVAL, ÉVFOLYAMISMÉTLÉSSEL AZ ISKOLÁBAN ALKALMAZOTT SAJÁTOS PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK, PROJEKTOKTATÁS AZ ISKOLAI ÍRÁSBELI SZÓBELI, GYAKORLATI BESZÁMOLTATÁSOK, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK RENDJE AZ OTTHONI, NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI B.1. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS NEVELÉSI PROGRAMJA A MŰVÉSZETI OKTATÁS PEDAGÓGIAI ELVEI, CÉLJAI, ÉRÉKEI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI A MŰVÉSZETI OKTATÁSBAN A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A TELJES KÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTELI JOGAI GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK ÉS AZ ALKALMASSÁGI VIZSGA SZABÁLYAI KÖZÖS KÖTELEZŐ TANTÁRGY KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ MŰHELYGYAKORLAT SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK A TŐL HATÁLYBA LÉPETT ÚJ HELYI TANTERV VIZSGAKÖVETELMÉNYEI: A FELVÉTEL ÉS AZ ÁTVÉTEL - NKT. KERETEI KÖZÖTTI -HELYI SZABÁLYAI, VALAMINT SZAKKÉPZŐ ISKOLA TEKINTETÉBEN AZ ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV B.2. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS HELYI TANTERVE A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA VIZUÁLIS ALAPOZÓ GYAKORLATOK TANTÁRGY KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK GRAFIKA ÉS FESTÉSZET TANSZAK

4 53. FÉM- ÉS ZOMÁNCMŰVES TANSZAK KÖRNYEZET- ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA TANSZAK SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK AZ OKTATÁSBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI, FIGYELEMBE VÉVE A TANKÖNYV TÉRÍTÉSMENTES IGÉNYBEVÉTELE BIZTOSÍTÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGÉT A TANULÓ TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ÍRÁSBAN, SZÓBAN VAGY GYAKORLATBAN TÖRTÉNŐ ELLENŐRZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI MÓDJA, DIAGNOSZTIKUS, SZUMMATÍV, FEJLESZTŐ FORMÁI, VALAMINT A MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM MINŐSÍTÉSÉNEK ELVEI A CSOPORTBONTÁSOK ÉS AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSÉNEK ELVEI A CIGÁNY NEMZETISÉGHEZ NEM TARTOZÓ TANULÓK RÉSZÉRE A TELEPÜLÉSEN ÉLŐ NEMZETISÉG KULTÚRÁJÁNAK MEGISMERÉSÉT SZOLGÁLÓ TANANYAG A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK A TANULÓ JUTALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ, A TANULÓ MAGATARTÁSÁNAK, SZORGALMÁNAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ, MINŐSÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ELVEK AZ ISKOLAVÁLTÁS, VALAMINT A TANULÓ ÁTVÉTELÉNEK SZABÁLYAI, SZÜKSÉG ESETÉN KÜLÖNBÖZETI VIZSGÁVAL, EGYÉNI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSSAL, TÜRELMI IDŐ BIZTOSÍTÁSÁVAL VAGY ÉVFOLYAMISMÉTLÉSSEL AZ ISKOLÁBAN ALKALMAZOTT SAJÁTOS PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK, BELEÉRTVE A PROJEKTOKTATÁST IS AZ ISKOLAI ÍRÁSBELI, SZÓBELI, GYAKORLATI BESZÁMOLTATÁSOK, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK RENDJE AZ OTTHONI, NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI C.1. AZ INTEGRÁLTAN OKTATOTT SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NEVELÉSI PROGRAMJA AZ INTEGRÁLTAN OKTATOTT SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ TANULÓKKAL VÉGZETT PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK C.2 INTEGRÁLTAN OKTATOTT SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK HELYI TANTERV HELYI TANTERV TANÓRÁN TÚL SZERVEZETT REHABILITÁCIÓS ÉS FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS ISKOLÁN KÍVÜLI SZAKEMBEREK SEGÍTSÉGE A PROGRAM MEGVALÓSULÁSÁNAK FŐ TERÜLETEI SPECIÁLIS TANTERV, TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI SZEMPONTOK AZ INTEGRÁLT SNI ÉS BTMN-NEL KÜZDŐ TANULÓK ÉRTÉKELÉSÉHEZ, MINŐSÍTÉSÉHEZ ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA HÁZI FELADATHOZ AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁBA LÉPÉS FELTÉTELÉNEK SAJÁTOSSÁGAI KÜLÖNLEGES GONDOZÁSHOZ VALÓ JOG ÉRVÉNYESÍTÉSE ELJÁRÁSRENDEK AZ ELLÁTÁS FOLYAMATAIHOZ ELJÁRÁSREND A KÜLÖNLEGES GONDOZÁSI IGÉNYŰ TANULÓINK EGYÉNI TERVÉHEZ, TOVÁBBHALADÁSÁHOZ REHABILITÁCIÓS ÉS FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTEL RENDJE EGÉSZSÉGÜGYI ÉS PEDAGÓGIAI CÉLÚ HABILITÁCIÓ, REHABILITÁCIÓ EGYÉNI FEJLŐDÉSI LAPJA EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV KÜLÖNLEGES GONDOZÁSI IGÉNYŰ TANULÓK ADATMÁTRIXA A PEDAGÓGIAI PROGRAM LEGITIMÁCIÓJA

5 AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA I. AZ ISKOLA ADATAI, JOGÁLLÁSA Az iskola hivatalos elnevezése: Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosítója: Címe: Kunszentmárton, Deák Ferenc u. 4. Tel. 56/ Tel/Fax 56/ Épületei: Deák Ferenc Utcai Iskola Kunszentmárton, Deák F. u. 4. Tel. 56/ Széchenyi István Iskola Kunszentmárton, Széchenyi-lakótelep Tel. 56/ Rajziskola Kossuth L utca 3. Az iskola fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kunszentmártoni Tankerülete 5440 Kunszentmárton Köztársaság tér 8. Tankerületi azonosítója: Az iskola alapítására vonatkozó hívatkozás 2013 Hivatalos Értesítő 27. szám Magyar Közlöny melléklete június 3. 5

6 1. Társadalmi környezet PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV II. HELYZETELEMZÉS A Tiszazug legnagyobb általános iskolája a Kunszentmártoni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Az iskolában tanuló gyerekek helyzete, kultúrája, viselkedése, szocializációja teljesen leképezi a város társadalmi összetételét. A település legnagyobb erénye, hogy csendes, kellemes helyen fekszik, nagyobb városok km-en belül találhatóak a környezetében. Közvetlen környékén es lélekszámú települések vannak. A városbelső szépen fejlődik, rendezett képet mutat, esztétikus a középületek nagy része. A parkok ápoltak, az utak gondozottak. A település legnagyobb hátránya, hogy sajnos kevés a munkahely, a lakosság kevésbé vállalkozó szellemű, gyors ütemben öregedő, és kevés gyermek születik. A település egyetlen általános iskolája inkluzív iskola, teljes körűen megvalósult az integrált oktatás. Jellemző a családokra, hogy alacsony bérből, alkalmi munkából tartják el magukat. Kevés helyen jelent igazi értéket a tudás, a tanulás. A szülők egy része tehernek, megoldhatatlan problémának éli meg gyermeke nevelését, taníttatását. Természetesen vannak együttműködő, az iskolát támogató, (anyagiakban, szellemi értékekben, morálisan) az iskolai életbe aktívan bekapcsolódó szülők is. Ilyen társadalmi helyzetben a nevelőkre sokkal több feladat hárul, hiszen sok esetben pótolniuk kell a családi nevelés hiányosságait. Ezért a Pedagógiai programunk ezzel a kérdéskörrel kiemelten foglalkozik. Hosszabb távon kb. 550 fő körül stabilizálódni látszik a tanulói létszám. 2. Tárgyi feltételek Jelenleg 3 épületben működik az iskola. Mindegyik épület megfelel a nevelő-oktató munka feltételeinek). A Deák Ferenc utcai épület korszerűsítése 2011-ben fejeződött be. A tantermeken kívül fejlesztőszobák, informatikaterem, kézműves-terem, stúdió segíti a sokoldalú fejlesztést. Tágas terek, virágos, esztétikus környezet, higiénikus mosdók, korszerű melegítőkonyha, ebédlő ad teret a sokoldalú tartalmas nevelő munkának. 173 m 2 -es tornaterem, öltözők, mosdók, játszóudvar, sportudvar (ketrec) segítik a mindennapos mozgás lehetőségeit. A Széchenyi lakótelepi épület 1981-ben épült, az épületgépészeti elemek korszerűtlenek, elhasználódtak. A tantermek tiszták, világosak, új bútorokkal berendezettek. Nagyon hiányzik a közösségi tér. Az iskolai könyvtár mindkét épületben megtalálható. Jelenleg folyik a fejlesztése a TIOP pályázat keretében. A TIOP pályázaton 16 tantermi csomagot (interaktív tábla, projektor, laptop), 2 szavazó csomagot, 1 szervergépet nyertünk. Gyakorlatilag minden terem korszerű IK eszközökkel ellátott. rendelkezünk a megfelelő szemléltető eszközökkel. Több (6) sikeres tehetséggondozó pályázattal gyarapítottuk az eszköztárat. A Kossuth Lajos utca 3. szám alatti épület korábban városi könyvtár volt, jelenleg az alapfokú művészeti oktatás színhelye. Három rajzterem, műhely került itt kialakításra. Az épület régi, de kisebb korszerűsítésekkel hangulatos rajziskolai épületté alakították. A rajziskola anyagigénye elégséges módon megoldott. 3. A humán erőforrás Jelenleg 46 szakképzett pedagógus látja el a neveléssel-oktatással kapcsolatos feladatokat az általános iskola és az alapfokú művészetoktatás területén. Mindannyian rendelkeznek szakképzettséggel, közülük 4 fő egyetemet végzett, 14 fő szakvizsgázott, s 85%-uk teljesítette a hétévenkénti képzési kötelezettségét. A tantestület nyitott, innovatív, empatikus. Elvünk az egyéni bánásmód, az egyéni tanulási út kijelölése, az esélyegyenlőség biztosítása, a hátrányok csökkentése. A mindennapi munkát 2 fő gyógypedagógus, logopédus, 1 fő iskolapszichológus, 1 fő gyermek - és ifjúságvédelmi felelős, 1 fő könyvtáros segíti. Szakképzett gyógytestnevelő látja el a rászorulókat. A szakos ellátottságot óraadó nevelők bevonásával tudjuk 100%-sá tenni. A tanórák színvonalas megtartása, differenciált módszerek alkalmazása mellett kiemelten kezeljük a tanórán kívüli tevékenységeket mint a nevelés egyik nagyon fontos lehetséges elemét. 6

7 Törekszünk a szülőkkel való maximális együttműködésre, s nagymértékben támaszkodunk a társszervek (CSSK, Gyámügy, Rendőrség, Polgárőrség, Vöröskereszt, Védőnői szolgálat, Civil szervezetek stb.), a fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kunszentmártoni Tankerületének segítségére. Alapítványaink a rászorulókat, a tehetségeseket egyaránt támogatják, segítik a versenyeztetést, a táboroztatást. Szokásrendünket folyamatosan csiszoljuk, hagyományainkat méltósággal ápoljuk. Minden újszerű kezdeményezést kipróbálunk, s ha nem érezzük eredményesnek, visszatérünk a hagyományos módszerekhez. Ez nagyfokú naprakészséget kíván nevelőinktől, de szívesen végzik munkájukat. Fontos a belső képzés, a jó gyakorlat, a tapasztalatok átadása (bemutatóórák, kiselőadások munkaközösségeken belül stb.). Nevelőink remekül tudnak teamekben dolgozni. Valamennyi iskolai dokumentum közös munkával és jóváhagyással született meg. Rendszeresek és munkaterv szerintiek a munkaértekezletek, a vezetői, vezetőségi megbeszélések, a munkaközösségi foglalkozások. A munkaközösségek számára az önálló kezdeményezés, munkavégzés erősen támogatott. Az iskolavezetés évi két alkalommal számol be az elvégzett munkáról, értékeli az iskolai nevelőoktató munkát a tantestület előtt. A munkaközösség-vezetők beszámolnak a munkaközösség előtt a végzett munkáról, és évi két alkalommal az iskolavezetés előtt szóbeli értékelést nyújtanak a munkaközösség szakmai munkájáról. A tantestület bátran kezdeményez új pedagógiai módszereket, de szívesebben alkalmazza a jól bevált, hagyományos, konzervatív oktatási módszereket is. Kisebb innovációk saját erőből valósultak meg a szakmai munka terén is. Rendszeresen nyújtunk be pályázatokat, melyek legtöbb esetben sikeresek is. Kiemelkedőek a tehetséggondozó projektjeink, valamint a saját, helyi hagyományokon nyugvó programsorozataink. Iskolánk regisztrált tehetségpont, folyamatban van az akkreditáció is. A.1. ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSI PROGRAM 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TÖRVÉNYI HÁTTERE, PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLOK, FELADATOK, ELJÁRÁSOK, ESZKÖZÖK 1.Törvényi megalapozottság: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 20/2012. EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézményekről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 32/2012.(X.8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelveiről 110/2012.(VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendje 16/2013.(II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 15/2013.(II.28.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről Az iskolában folyó nevelő-oktató munka alapelvei, céljai: Az iskolánkban folyó nevelés-oktatás célja a fent említett törvényi háttérhez tartozó követelményeknek, kulcskompetenciáknak és kiemelt fejlesztési feladatoknak való megfeleltetés. Minden gyermeknek meg kell adni a lehetőséget, hogy elérje teljesítőképességének maximumát. Meghatározó az európai humanista hagyományokra épülő erkölcsiség és szellemiség kialakítása, mely egészséges magyarságtudattal párosul. Az 7

8 iskolai nevelést hassa át Kunszentmárton város természeti és társadalmi környezetének ismerete, szeretete, az ahhoz való kötődés. Célunk a felnőtt élet sikeressége szempontjából kiemelt fontosságú kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés, a hatékonyság egyik feltételeként pedig a modern személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési eljárások, módszerek, pedagógiai kultúra általánossá válása. Célunk olyan iskolai élet kialakítása, ahol a nevelés-oktatás és annak irányítói, a pedagógusok a gyermekekért vannak, a gyermekekért és a gyermekekkel együtt dolgoznak. Olyan iskolát alakítunk ki, amely az esélyegyenlőség megvalósulását segíti, ahol a nevelő és tanuló egyaránt magáénak érzi az iskolát, sikerélményekben gazdag, jól érzi magát. Célok az alapfokú nevelés-oktatás 1-4. évfolyamos (alsó tagozat) szakaszára az iskolába lépő kisgyermekben óvja és fejlessze a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot; vezesse át a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás tevékenységeibe; a tanítás-tanulás szervezése játékos formában, a tanuló közreműködésére építve valósuljon meg; tegye fogékonnyá a tanulót saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a társadalom értékei iránt; az iskola adjon teret a gyermekek játék és mozgás iránti vágyának; az iskola segítse a gyermek természetes fejlődését, érését; az iskola a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket közvetítsen, alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszen; az iskolaotthonos nevelés és oktatás - a nem szakrendszerű oktatásra alapozva - egységes keretbe foglalja a tanulók egyéni képességéhez igazodó fejlesztésének teljes folyamatát, biztosítja a tanulóknak a pihenés, a kikapcsolódás, a szórakozás és a testmozgás lehetőségét. Célok az alapfokú nevelés-oktatás) 5-8. évfolyamos (felső tagozat) szakaszára folytassa az alsó tagozat nevelő-oktató munkáját, a képességek, készségek fejlesztését; a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítse fel a továbbtanulásra; a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítse fel a társadalomba való majdani beilleszkedésre; magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárrá; alapozza meg a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására; magas színvonalú és sokrétű ismeretátadással fejlessze a tanulók kritikus gondolkodását, kreativitását, kezdeményezőképességét, önálló problémamegoldó képességét, a kockázatelemzést, az érzelmek kezelését; tudatosítsa a gyermekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető erkölcsi értékeket, erősítse meg a humánus magatartásmintákat, pozitív szokásokat, és a gyermek jellemét formálva szolgálja a személyiség kiteljesedését; fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek; a tanulási tevékenységek közben és a tanulók közösségi élete során fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritását, empátiáját; a nevelési folyamat gyakorlati módon igazolja a megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség értékét; jellemezze munkánkat egyfelől a következetes követelés és igényesség, másrészt a tanulók jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, az irántuk megnyilvánuló pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság; a pedagógiai munka középpontjában tehát a személyre szóló fejlesztés álljon; 8

9 PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV a tárgyi tudás mellé a gyermekek szerezzék meg mindazokat az együttműködési, kommunikációs képességeket, amelyek segítségével tudásukat önmaguk és mások számára hasznosítani tudják; az informatika alkalmazása és az idegen nyelvek tanulása iránti igény fejlesztése is járuljon hozzá az alapműveltség kialakításához Az iskolában folyó nevelő-oktató munka értékei: Nevelő-oktató munkánk legkiemelkedőbb értéke a gyermekközpontú szakmai munka. A egyéni tanulási utak tervezése a tanulók adottságai, képességei alapján. Értéke, hogy fel kell ismernünk, hogy mindenki valamiben tehetséges, kiemelkedő. A lemaradókat összefogással tovább segítjük. Különös érték a pedagógusok innovatív szemlélete, módszertani gazdagsága, egységes pedagógiai eljárása Az iskolában folyó nevelő-oktató munka feladatai: Feladatunk az alapműveltség kialakítása. Mivel a család a mindennapi munka, a megélhetési gondok miatt általában egyre kevesebb időt fordít a gyermekre, ezért iskolánk nemcsak a tantárgyi, hanem az alapműveltséghez tartozó általános ismeretek átadását is felvállalja. A követelményrendszer kialakítása során a tantervi kötelező előírások maximális betartása mellett különös figyelmet kell fordítani a továbbhaladás feltételeinek kidolgozására. A mindennapi élethez szükséges általános ismeretek átadása komplex módon történik, tantárgyakhoz, osztályfőnöki tevékenységhez kapcsolódva. Iskolánk fontos feladata, hogy hozzájáruljon a tanulók személyiségének, képességeinek és készségeinek kibontakoztatásához, segítse szellemi és testi fejlődésüket és az egészséges életmód kialakítását. Fel kell készíteni a tanulókat arra, hogy természeti és társadalmi környezetünket megismerjék, védjék és formálják. Tudjanak élni jogaikkal, s teljesítsék kötelezettségeiket. Ki kell alakítani a társadalmi együttéléshez, az önműveléshez, valamint a továbbtanuláshoz szükséges alapvető képességeket és készségeket. Gondoskodni kell a különböző képességű ill. eltérő ütemben fejlődő tanulók egyéni fejlesztéséről Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka pedagógiai eszközei arra törekszünk, hogy minden gyermek számára biztosítsunk képességeinek, érdeklődésének illetve távolabbi céljainak megfelelő programokat, tevékenységi formákat; a tanulási stratégiák megválasztásában és a taneszközök használatában kitüntetett szempontként vesszük figyelembe az életkori jellemzőket; személyes példamutatással neveljük gyermekeinket toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására; az iskolai tanulás folyamatában a gyakorlatközpontúság, az életvitelhez szükséges, alkalmazható tudás gyarapítása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése érvényesül; a meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei az oktatás valamennyi módszere: meggyőzés, minta, példa, példakép, példakövetés, eszménykép; bírálat, önbírálat; beszélgetés, felvilágosítás, tudatosítás, előadás, vita, beszámoló; a tevékenység megszervezésének módszerei: követelés, megbízás, ellenőrzés, értékelés, játékos módszerek, gyakorlás; a magatartásra ható ösztönző módszerek: helyeslés, biztatás, elismerés, dicséret - szóbeli dicséret nyilvános formái: osztályfőnöki órán, osztályközösség előtt, iskolai összejöveteleken (tanévzáró ünnepély, ballagás ); - írásbeli dicséret formái: osztályfőnöki dicséret (ellenőrzőbe, osztálynaplóba), 9

10 igazgatói dicséret (ellenőrzőbe, osztálynaplóba), oklevél, kitüntetés; alapítványi, fenntartói, országos szintű elismerések; osztályozás, jutalmazás 1.5. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai eljárásai az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítése, gazdagítása a drámapedagógia eszköztárának alkalmazásával, személyes ráhatással; a kreativitás fejlesztése, az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés, a tanulók egészséges terhelésével, érési folyamatuk követésével és személyre szóló, fejlesztő értékelésükkel; a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozása helyes magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával; a kortárs kapcsolatok megerősítése az elemi állampolgári és a mindennapi életvitellel összefüggő praktikus ismeretek nyújtásával; az önálló tanulás és az önművelés alapozása biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat kialakításával, alapvető képességek, készségek elsajátításával, a mentális képességek célirányos fejlesztésével; a személyre szóló, fejlesztő értékelés az ismeretek tapasztalati úton történő megalapozásával, a felfedezés lehetőségének biztosításával, a kreativitás fejlesztésével, differenciált fejlesztéssel, a művészeti, a gyakorlati és a közismereti készségek egyensúlyának megteremtésével, a tanulók egészséges terhelésével, fejlődésük folyamatos követésével történik ; fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat; növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát (megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó anyaggyűjtés, modellezés, szerepjáték stb.), építünk a tanulók kíváncsiságára és a rendszerezett ismeretek iránti igényükre; a tanulók alkalmazzák megszerzett tudásukat valóságos feladatok, problémák megoldásában, konfliktusok kezelésében is, döntésképességüket szervezett gyakorlatokban és spontán élethelyzetekben is érvényesítsék; 2. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A személyiségfejlesztés áthatja az egész iskolai nevelő-oktató munkát. Valamennyi pedagógus feladata, hogy a foglalkozásokon, rendezvényeken, tanórákon keresztül megismerje a gyermek személyiségét, egyénre szabott fejlesztését megtervezze és megvalósítsa. Célunk olyan személyiség kialakításának elősegítése, aki nyitott, képes a változtatásra és változásra, érdeklődik a világ és hazája jelenségei iránt, hajlamos az új dolgok befogadására, s megkülönbözteti a helyes, követendő, ill. a téves, helytelen, káros magatartásformákat és tulajdonságokat. Elsőrendű, kiemelt feladat ez a bevezető és a kezdő szakasz munkájában, mert kisiskoláskorban kell felmérni a személyiségjegyeket és megkezdeni tervszerű fejlesztésüket, hiszen ebben az időszakban lehet azokat leghatékonyabban alakítani. Mindezt segíti a tanítóhoz való erős személyi kötődés, ami a későbbi időszakban már fokozatosan csökken. A felső tagozatos szakaszban e folyamat folytatása elengedhetetlen. Az átmenet időszakában lényeges, hogy az alsós tanító és a felsős osztályfőnök szoros kapcsolatot tartson, a megszerzett információk, a fejlesztés iránya, legfontosabb elemei eljussanak a felsős nevelőkhöz. Mindezt csak következetes és átfogó, komplex egységes nevelési elvekkel, célokkal és módszerekkel, a kulcskompetenciák meghatározott rendszerével érhetjük el. Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. 10

11 2.1.Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos nevelési feladataink: A tanulók erkölcsi nevelése. Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása A tanulók értelmi nevelése. Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése. Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése. Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása A tanulók akarati nevelése. Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása A tanulók nemzeti nevelése. Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése A tanulók állampolgári nevelése. Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre A tanulók munkára nevelése. Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátás(á)ra és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása A tanulók egészséges életmódra történő nevelése. Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. 2.2 Kulcskompetenciák a személyiségfejlesztés szolgálatában: A kulcskompetenciák azok az alkalmazási területek, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. 11

12 Anyanyelvi kommunikáció PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és a szabadidős tevékenységekben Idegennyelvi kommunikáció Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek, az egyén szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális háttere, környezete és igényei/érdeklődése szerint Matematikai kompetencia A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. A kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint az ismeretek. A matematikai kompetencia eltérő mértékben felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést ezek alkalmazására Természettudományos kompetencia A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget Digitális kompetencia A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (Information Society Technology, a továbbiakban: IST) magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül. 12