Pedagógiai Programja 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Programja 2013."

Átírás

1 B U D A P E S T I. K E R Ü L E T C S E P E L Ö N K O R M Á N Y Z A TA A P R A J A F A L V A - G Y E R M E K S Z I G E T Ó V O D A O M a z o n o s í t ó : Budapest I. ker. Béke tér Budapest Völgy u Kossuth Lajos utca 140 Tel.: , , Tel: , Tel: Aprajafalva Gyermeksziget Óvoda 1214 Budapest, Béke tér 13. Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Nász Erzsébet óvodavezető Budapest, augusztus 29. Határozat száma:286/70/2013

2 Tartalomjegyzék I. A mi Óvodánk... 4 II. Programunk küldetése, filozófiánk... 4 III. Gyermekkép Óvodakép... 5 III.1. Óvodai nevelésünk alapelvei... 7 III.2. Óvodai nevelésünk célkitűzései... 7 IV. A program nevelési feladatrendszere... 8 IV.1. Az egészség és környezeti nevelés alapelvei... 8 IV.2. Az egészséges életmód alakítása... 9 IV.3. Érzelmi és erkölcsi nevelés, szocializáció biztosítása Az óvoda hagyományos ünnepei IV.4. Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés V. Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai V.1. Játék V.2. Mozgás V.3. Verselés, mesélés V.4. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc V.5. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka V.6. Külső világ tevékeny megismerése V.7. Munka jellegű tevékenységek V.8. A tevékenységekben megvalósuló tanulás VI. Inkluzív pedagógia kiemelt figyelem, különleges bánásmód biztosítása VI.1. A szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységek VI.2. Az esélyegyenlőtlenségek csökkentését szolgáló intézkedések VI.3. Tehetséggondozás VI.4. Integráció - sajátos nevelési igényű gyermekek befogadása és fejlesztése, integrált nevelése VII. A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek VIII. Az óvoda kapcsolatrendszere VIII.1. A család óvoda kapcsolata - Az óvoda családsegítő és családokat támogató tevékenysége VIII.2. A pedagógiai program megvalósítását szolgáló egyéb kapcsolatok... 58

3 VIII.3. A nevelési oktatási intézmények közötti új horizontális kapcsolatok VIII.4. Az intézmény fenntartójával való együttműködés I. A gyermekek fejlettségi állapotának mérése A pedagógiai munka dokumentációi A program megvalósításának személyi és tárgyi feltételei Személyi feltételek Tárgyi feltételek Az óvodai élet szervezése, szervezeti és időkeretek I. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések - Aprajafalva Óvoda Legitimációs eljárás Mellékletek... 91

4 Pedagógiai Program I. A mi Óvodánk Intézményünk Budapesten, Csepel központjához közel, könnyen megközelíthető helyen található. Óvodánk három épületből áll, melynek bázisa az Aprajafalva Óvoda, tagintézménye a Gyermeksziget Óvoda. Mindkét intézményt csodálatos zöld udvarok ölelik körül, melyekben megnyugtató hűvös árnyat adnak a nagyra nőtt öreg fák, sűrű cserjék, bokrok, a zöldellő fű. Környezetünk szépsége harmóniát, nyugalmat áraszt, ahol a gyermekek szeretetben, biztonságban érezhetik magukat óvodás éveik alatt. II. Programunk küldetése, filozófiánk Mi azt valljuk, hogy: A gyermekek harmonikus, kiegyensúlyozott testi-lelki fejlődésének elősegítésével, megerősítésével hozzásegítjük őket ahhoz, hogy a későbbiekben önmagukhoz és lehetőségeikhez mérten a legjobb teljesítményre legyenek képesek. Minden gyermeket önmagához képest fejlesztünk, nevelünk, biztosítva számukra az esélyegyenlőséget. Az érzelmi nevelés, a dramatikus szituációs játékok, a tanulási hatékonyságot segítő játékok, mozgásos gyakorlatok sokszínűsége, hozzásegítenek bennünket és gyermekeinket az egészséges életmód alapjainak megteremtéséhez. Tudatos, következetes, odafigyelő magatartással, pozitív modell nyújtásával az iskola sikeres megkezdését, kiegyensúlyozott, boldog személyiségek kibontakozását segítjük elő, akikben megteremtődnek a következő életszakaszba való átlépés belső pszichikus feltételei.

5 III. Gyermekkép Óvodakép Milyen embert is akarunk formálni? A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, értelmes, tettre kész, szép célokért hevülő és álmodozó embereket, akik megtudják építeni és élni a szépet és nagyot minden téren, akik az életüket ki tudják tölteni tartalommal, akik megértik a dolgok összefüggéseit, akik átérzik azt, hogy emberi közösségben élnek, amely csak a kölcsönösségen, méltányosságon és jóakaraton épülhet. Szent-Györgyi Albert Gyermekkép Programunk az emberi személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy az ember mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre. A gyermek fejlődő egyéniség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. Mindezek ismeretében a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszünk, előítélet mentes miliőben, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön - meglévő hátrányai csökkenjenek, tehetségük kibontakozhasson. Biztosítjuk minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést a minőségi óvodai neveléshez a hátrányok kompenzálását, valamint a nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek csökkenését, kialakulásának megelőzését.

6 Óvodakép Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család, melyben az óvodai nevelés kiegészítő szerepet tölt be a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Nevelésünk célja, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, ide értve a kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő gyermekek között a sajátos nevelési igényű beszédfogyatékos gyermekek ellátását is. Óvodai nevelésünk világnézeti és vallási kérdésekben semleges. Elengedhetetlennek tartjuk nevelésünk során, hogy hazánk és szűkebb környezetünk értékeit, hagyományainkat megismertessük és megszerettessük óvodásainkkal, mely által hazaszeretetüket, nemzeti öntudatukat megalapozzuk. A nemzetiségekhez tartozó gyermekek óvodai nevelésében lehetővé tesszük az önazonosság megőrzését, a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. Nevelésünkben alapelv, hogy: A gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezze. A gyermeki személyiség fejlődését, egyéni készségeinek és képességeinek kibontakozását elősegítsük. Alkalmazott pedagógiai módszereink a gyermekek személyiségéhez igazodjanak. Az óvodai nevelésünk az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik: A gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről. A testi, szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról. A gyermeki közösségben végezhető sokszínű az életkornak és fejlettségnek megfelelő tevékenységekről, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető játékról. A fenti tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmakról, emberi értékek közvetítéséről. A gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről.

7 III.1. Óvodai nevelésünk alapelvei Tiszteletben tartjuk és hangsúlyozzuk, hogy a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, az óvodai nevelés kiegészíti azt, miközben érvényesíti az együttműködés során a családhoz illeszkedő intervenciós gyakorlat alkalmazását. Olyan nevelői környezet kialakítására törekszünk, melyben a befogadó attitűd természetes a pedagógusok, a nevelőmunkát segítők, szülők, gyermekek számára. A gyermek mindenek felett álló érdeke megalapozza, hogy egyéniségéhez maximálisan illeszkedő, elfogadó nevelői rendszerben, szegregáció nélkül, másságának, egyediségének, elfogadásával fejlődjön. Minden segítséget megkapjon képessége, tehetsége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismeretei folyamatos korszerűsítéséhez. Tiszteletben tartjuk a gyermekek személyiségét, emberi méltóságát, jogait, védelmet biztosítunk számukra a fizikai és lelki erőszakkal szemben, megóvjuk idegrendszerüket a lelki életükre káros túlzásoktól, megterhelésektől. Nevelőmunkánk során elősegítjük és támogatjuk a multikulturális és interkulturális nevelésen alapuló integrációt, biztosítjuk az esélyegyenlőtlenségek csökkentését az egyenlő hozzáférés lehetőségét. Pedagógiai munkánk során a személyes bánásmód alapelveinek alkalmazásával, elfogadó attitűddel, elismerő szavakkal, feltétel nélküli szeretettel, a gyermekek egyéni szabadságának, önmegvalósításának, önfejlődésének elősegítésével, adottságaikra alapozva biztosítjuk készségeik fejlődését, képességeik, tehetségük kibontakozását. A sajátos nevelési igényű, beszédfogyatékos, hátrányos helyzetű gyermekek nevelése során megvalósítjuk a tolerancia, a különbözőségek elfogadásának elvét, a differenciált képességfejlesztést, integrált nevelést. Érvényesítjük az életkorhoz és az egyéni képességekhez igazodó pedagógiai intézkedéseket, a korszerű műveltségtartalmak közvetítését, a gyermekek személyiségfejlődésének és egyéni képességeinek kibontakoztatását, az egyéni bánásmód elvét és az esélyegyenlőség előmozdítását. III.2. Óvodai nevelésünk célkitűzései Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló része, nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig, legfeljebb hét éves korig, ill. az iskolaérettség eléréséig.

8 Nevelésünk legfőbb célja, hogy elősegítsük a gyermekek egészséges, sokoldalú, harmonikus fejlődését, személyiségének kibontakozását, erkölcsi normáik, környezettudatos szemléletük megalapozását a játék elsődlegességének biztosításával. A gyermek iskolai beilleszkedéséhez szükséges testi, szociális, értelmi érettség, valamint az életben való sikeresség elősegítése. Speciális céljaink: Az érzelmi nevelés, az érzelmi intelligencia fejlesztése, a szocializáció biztosítása, a lelki szellemi egészség megóvása, védelme speciális módszertani kultúrával. Drámajáték elemeinek felhasználásával Aprajafalva Óvoda A hátrányos helyzetű gyermekek összehangolt, integrált nevelése, az esélyegyenlőség növelése, az indulási hátrányok csökkentése, zökkenőmentes iskolába való átmenet elősegítése. Sajátos nevelési igényű beszédfogyatékos gyermekek integrált nevelése az Aprajafalva Óvodában. Tehetséggondozás csoporton belüli differenciált fejlesztéssel mindkét intézményben és a nagycsoportosok számára tehetséggondozó műhelyek szervezésével az Aprajafalva Óvodában. A tehetséges gyermekek fejlődésének biztosítása az egyéni képességek figyelembevételével. IV. A program nevelési feladatrendszere IV.1. Az egészség és környezeti nevelés alapelvei Az egészség alapvető emberi jog Az embernek önmagával harmóniában kell élnie. Ennek feltétele, hogy testileg-lelkileg egészséges legyen: meg tudja őrizni, helyre tudja állítani jó közérzetét, stabilizálni, védeni tudja önmagát - optimális legyen személyiségének működése, fejlődése. Ezen célok eredményes és hatékony megvalósítása azt feltételezi, hogy képes lesz a személyes érdekeket szolgáló döntéseket meghozni, azokat végrehajtani és megvalósítani. Olyan gyermekeket nevelünk, akik az egészségük megvédésére, a természetes környezet szépségeire nyitottak, ezeket értékelni tudják és a természettel, környezetükkel harmóniában tudnak együtt élni. A környezetvédelemhez, az egészség védelméhez szükséges tudást, készséget, értékrendet, pozitív érzelmi hozzáállást, az elkötelezettség, felelősségvállalás alapjait sajátítják el óvodai életük során.

9 Belső értékké válva az egészség megóvása és a környezettudatos magatartás határozza meg a mindennapjaikat, életvitelüket, gondolkodásukat, jövőképüket. A környezet és egészséges életmódra nevelés rendszerszemléletű, holisztikus látásmódú, minden mindennel összefügg. Élethosszig tartó folyamat, melynek óvodán kívüli színtere elsődlegesen a család, egyéb intézmények és intézményen kívüli területek. Szem előtt tartjuk, hogy az egészséges testi lelki és szellemi fejlődés alapfeltétele a helyes életritmus kialakítása, melynek elsődleges színtere a család, másodlagos színtere az óvodai nevelés. Törekszünk a családdal való együttműködésre, a család és az óvodai gondozási szokások, életritmus összehangolására, környezettudatos világkép alakítására. Lehetőleg természetes anyagokból készült eszközöket használunk a környezetünk kialakítása során (fa mászókák, építők, játéktartó kosarak, játékok, kézműves eszközök, stb.). Gondolkodásunk, nevelői attitűdünk helyi és globális, jövő orientált, rendszerszemléletű. IV.2. Az egészséges életmód alakítása Célunk feladatunk: Az önfejlesztő személyiség, az önfejlesztésre nevelés, mely magában foglalja az önállóságra nevelést, az egyéniségfejlesztését és az ÉN, a személyes tudat kialakulásának, fejlődésének segítését, ezen képességek megalapozását. Az egészséges életmód szokásainak kialakítása, az életkornak megfelelő higiéniai elvárások és a mozgás belső igénnyé alakítása, ezáltal a szervezet edzettségének növelése. A gyermekek testi lelki egészségének óvása, megőrzése, megerősítése és szükségleteinek kielégítése, az egészséges életmód szokásainak megalapozása. Az egészséges életvitel igényének kialakítása. A gyermek belső érésen alapuló szabad mozgásigényének kielégítése. Egészséges és kulturált személyiség fejlesztése az önkiszolgálási motívumok (biológiai-, komfortszükségletek, mozgás és élményszükséglet), önvédelmi motívumok (konfliktusok kezelésére törekvés), a szuverenitás motívumainak kialakítása (önállósulási és öntevékenységi vágy), az önértékelési motívumok fejlesztése (önbizalom, önbecsülés, reális, a képességeket is figyelembe vevő teljesítményértékelés).

10 A személyes képességek fejlesztése az önellátási képességek megfelelő szintű fejlesztése (egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás. Módszertani alapelveink: A didaktikai alapelvek szem előtt tartása: motiváció elve, aktivizálás elve, érthetőség elve, fokozatosság és rendszeresség elve, szemléletesség elve, differenciálás elve, játékosság és megerősítés elve. Az egészséges életmód értékrendjével való azonosulás, ezen értékek közvetítése, helyes felnőtt modell nyújtása. a) Az egészséges életmód szokásainak alakítása Személyes képességek fejlesztése: Az önellátási képességek megfelelő fejlesztése (+ rendszeretet, munkatevékenységek). A testi képességek fejlesztése (kondicionálás, koordinációs képességek). Az önvédelmi képesség fejlesztése (egészségvédő és identitásvédő képesség). Az önreflexív képességek fejlesztése (önértékelés, önmegismerés, önfejlesztés képességeinek megalapozásával). Feladataink: Az egészséges testi-lelki-szellemi fejlődés, a helyes életritmus kialakítása. A testápolási szokások tudatos, rendszeres gyakoroltatásával a gyermekek tisztaságigényének megalapozása. (A gondozási tevékenységek végrehajtása során fontos, hogy a gyermek-felnőtt kapcsolatát pozitív attitűd jellemezze; pozitív érzelmekkel, értékeléssel erősítjük a szokások kialakulását.) Higiénikus, tiszta, ápolt, rendezett környezeti, tárgyi feltételek biztosítása. Az óvodapedagógus és a nevelőmunkát segítők közötti együttműködés, a modellértékű viselkedés, bánásmód, kommunikáció megvalósítása a nevelő hatások kedvező érvényesülése érdekében. A gondozási tevékenységben résztvevő felnőttek elfogadással, megértéssel, tapintatos, segítő együttműködéssel fokozzák a gyermekek biztonságérzetét, jó közérzetét, erősítik önbizalmukat. Elegendő idő, nyugodt, kiegyensúlyozott légkör biztosítása ahhoz, hogy a gyermek saját fejlettségének megfelelően végezhesse az önkiszolgálást.

11 Fokozatosság betartása a tevékenységek egyre önállóbb végzésére szoktatásban, a tiszta rendezett megjelenés és a környezet iránti igény kialakításában. Az egyes gyermekek eljuttatása a saját teljesítő képességéhez viszonyított optimális szintre. Testápolás Párbeszédes, bensőséges kapcsolat kialakítása, a gyermek egyéni igényeihez való alkalmazkodás. A természetes higiénia igényének jelzésére, azok bármikor történő kielégítésére szoktatás. Praktikus technikák tanítása, differenciált segítségnyújtás, teendők egyre önállóbb végzésére motiválás. Szokás és szabályrendszer kialakítása, fejlesztése (folyékony szappan, körömkefe, törölköző, fésű, fogkefe, fogkrém, intim toalett használat, zsebkendő használat, megfelelő orrfújás). A családi és az óvodai gondozási szokások, szabályok összehangolása. Víz és papírtakarékos szemlélet és gyakorlat kialakítása. Étkezés Elegendő idő, esztétikus környezet, eszközök biztosítása az étkezéshez, az egyéni szükségletek, érzékenységek figyelembevétele. A kulturált táplálkozás szokásai eszközhasználat, halk beszéd, testtartás kialakulásának elősegítése, elsajátíttatása. Egészséges táplálkozás fontossága a betegségek megelőzésében. Az étel megkóstolására, elfogyasztására, megfelelő rágásra ösztönzés. Az egész nap folyamán megfelelő folyadék állandó biztosítása a csoportszobákban. Gyümölcs és zöldségfélék otthoni fogyasztásának javasolása a szülők részére. Kirándulások alkalmával az élelem higiénikus csomagolása, megfelelő folyadékról való gondoskodás, minta nyújtásával és a gyermekek cselekvő együttműködésével a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása.

12 Öltözködés Pihenés Az öltözködés szokásainak kialakítása a családdal együttműködve történik. Türelmes kivárással, a kellő mértékű segítségadással elegendő idő biztosítása arra, hogy a gyermek saját tempójának megfelelően végezhesse az öltözködési feladatokat, hogy tapasztalatokat szerezhessen az öltözködés helyes sorrendjéről, a testsémáról. Megkérjük a szülőket, hogy gondoskodjanak a gyermekeik számára az időjárásnak megfelelő, réteges öltözékről, az udvari játékhoz melegítőről, bentre könnyű, kényelmes ruházatról, megfelelő benti és udvari cipőről, tornaruháról, váltó fehérneműről. Gyermekeink számára a friss levegő, a tiszta környezet, higiénikus eszközök, biztosítása. Törekszünk a stressz hatású élethelyzetek, körülmények elkerülésére, a balesetek megelőzésére. Az egyéni szükséglet szerinti pihenés feltételeinek (elkülönülésre alkalmas kuckó, párnák, stb.) biztosítása az egész nap folyamán. Az ebéd utáni alvás, pihenés optimális feltételeinek (saját ágynemű, nyugodt légkör, természetes testhelyzet, mesélés, simogatás, kedvenc alvókák, halk zene, illóolajok, gyertyafény) biztosítása. Egyéni alvásigény figyelembevétele, egy órai pihenés után a felkelés és csendes tevékenység felkínálása. A szülők figyelmének ráirányítása az éjszakai alvásigény biztosításának fontosságára. Környezettudatos magatartás megalapozása Céltudatos tevékenységekkel, sokoldalúan közvetített ismeretekkel segítjük megalapozni a gyermekek környezettudatos magatartását. A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, különösen a személyi higiéné és az egészség szoros kapcsolata összefüggéseinek megismertetése, a társas kapcsolatokban a konfliktusok szociálisan elfogadható módon történő megoldásaira, szép beszédre, az élővilág védelmére, az élettelen tárgyak gondos használatára szoktatás. A víz, papír gazdaságos használatának, a hulladékkezelés szelektív lehetőséginek megismertetésével a környezettudatosság életkornak megfelelő alakítása. Energiatakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés fontossága.

13 Szobai és udvari növények ápolása, gondozása csíráztatás, palántázás, ültetés, fák, bokrok metszése, virágzása, gyümölcsök érése, elfogyasztása közösen. Téli időszakban gondoskodás a madarakról madáretetők, madáritatók készítése, vásárlása, felszerelése, folyamatos madáretetés. b) A gyermek testi épségének védelme, a balesetek megelőzése A gyermekek fejlődéséhez, fejlesztéséhez nyugodt, biztonságos, balesetmentes környezet megteremtése, a hibaforrások megszűntetése, a felszerelési tárgyak, eszközök praktikus, biztonságos használatának elsajátíttatása. A csoportszoba és a játszóudvar biztonságosságának megteremtése minden nap, az esetleges veszélyforrások megszüntetése. A gyermekek megismertetése a lehetséges baleseti forrásokkal az épületben és az udvaron. A balesetek elkerülésére állandó felnőtt kontroll biztosítása, balesetmegelőző szokások kialakítása, azok belsővé válásának motiválása rendszeres balesetvédelmi tájékoztatással (balesetvédelmi szabályok rögzítése a csoportnaplókban). A pedagógusok elsősegély nyújtási ismereteinek szinten tartása, fejlesztése, az elsősegély nyújtás alapvető eszközeinek biztosítása. c) Betegség megelőzés, a gyermek egészségének védelme, megóvása Figyelmet fordítunk arra, hogy a csoportszobák fala, a textíliák, a berendezési tárgyak színben harmonizáló, megnyugtató hatásúak legyenek, kellemes, esztétikus környezetet biztosítsanak. Személyi és tárgyi higiéné biztosítása (felnőttek személyi higiénéje, a környezet tisztasága, megfelelő világítás, fény, levegőcsere, páratartalom, zöld növények, akváriumok). Az óvoda udvarán egészséges, biztonságos, esztétikus, mozgásra serkentő környezetet teremtünk, különböző talajfelületekkel: lejtős, dombos, napos, árnyékos részek, homokozók, víznyerő helyek kialakításával, természetes anyagból készült udvari mászókákkal, hintákkal, egyensúlyérzéket fejlesztő játékokkal. A gyermek biztonságérzetének, lelki nyugalmának fokozása az otthoni kedvenc játékával. A csoportszobákban lehetőséghez mérten nagy, szabad, tágas tér kialakítása.

14 Lehetőség biztosítása a gyermekek számára egyszemélyes pihenőhely kialakítására, elvonulásra párnákkal, puha takarókkal, plüss játékokkal, kedvenc alvókájukkal mindkét óvodában. A nevelésben résztvevő felnőttek elfogadással, megértéssel, tapintatos, segítő együttműködéssel fokozzák a gyermekek biztonságérzetét, jó közérzetét. Az óvodapedagógus és a nevelőmunkát segítők közötti együttműködés modell értékű kommunikáció és bánásmód megvalósítása a nevelő hatások kedvezőbb érvényesülése érdekében. Feszültség, fáradtság, nyugtalanság feloldása érdekében a gyermekek megismertetése a különböző, ellazulást segítő technikákkal a pszichés immunrendszerük erősítéséhez. A lelki egészség megőrzése, erősítése drámajátékokkal. A gyermek lelki egészségnek védelme - érzelmi szükségleteik, érzelmeik kifejezése; örömkészség, alkalmazkodás, énkép, ön- és társismeret, önérvényesítés, önuralom, elfogadás, konfliktuskezelés készségeinek elsajátíttatása. A homokozóban lévő homok karbantartása, rendszeres fellazítása, tisztaságának ellenőrzése. A szabadban való mozgás sokszínűségéhez biztonságos, mozdítható eszközök elérhető módon való tárolása, felkínálása a gyermekek számára. Időjárás függvényében a rendszeres nap, lég- és vízfürdőzés, zuhanyozás biztosítása. Minél hosszabb idő eltöltése a szabad levegőn, évszak és időjárás függően mozgás, edzés, étkezés, kirándulások szervezése a szabadban. A gyermek óvodába érkezésekor, az anamnézis felvételénél információt kérünk a szülőktől a gyermek egészségügyi általános állapotáról, esetleges érzékenységéről, betegségre való hajlamáról; kedvenc időtöltéséről, játékáról, meséjéről, esetleges félelmeiről. Megkérjük a szülőket, hogy gyermeküket egészségesen hozzák óvodába. Lázas, beteg, balesetet ért gyermek szüleit azonnal értesítjük, szükség szerint elsősegélyben részesítjük, lázát borogatással csillapítjuk, illetve orvosi ellátást kezdeményezünk.

15 A kisebb testi lelki rendellenességek prevenciója, korrekciója A szülő által megadott anamnézis alapján a gyermek egészségügyi, lelki problémáinak megismerése felkészülés előfordulás esetén a teendőkre. Az egészségügyi állapot, a lelki állapot, a személyes gondozottság folyamatos figyelemmel kísérése, szülővel való folyamatos megbeszéléssel. Egészségügyi szűrések szervezése: fogászat, látás, hallás vizsgálat. A prevenció, korrekció elősegítése szakmai továbbképzéssel, pedagógiai, pszichológiai szakszolgáltatás igénylésével. A gyermekek érzelmi feszültségeiben jelentkező szomatikus, pszichoszomatikus betegségek tüneteinek felismerése speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi lelki nevelési feladatok ellátása a megfelelő szakemberek bevonásával, a családdal, szülőkkel együttműködve. d) Helyes életritmus, a napirend kialakítása Gyermekeink egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirendet és a heti rendet tudatosan, a játék elsődlegességét szem előtt tartva alakítjuk ki. Napirendünk tervezésénél figyelembe vesszük a gyermek egyéni szükségleteit, a kialakított szokásokat. Napirendünk rugalmas, részben folyamatos. A rendszerességgel, ismétlődéssel megteremtjük a gyermekek érzelmi biztonságát. Párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységeket tervezünk, szervezünk. A tevékenységek között belső, harmonikus arányokat alakítunk ki, szem előtt tartva a játék elsődlegességét. Időjárástól függően gondoskodunk a délelőtti és délutáni szabadlevegőn való tartózkodásról (télen napi 1 1,5 óra, tavasztólőszig a lehetőségekhez mérten). Anyanyelvi nevelés az egészséges életmódra nevelésen belül Az önkiszolgálás során a tevékenységeket szókincsbővítő magyarázattal, beszéddel kísérjük (testrészek, ruhadarabok, eszközök megnevezése). A gyermekeket motiváljuk szükségleteik szóbeli kifejezésére. Gazdagítjuk a gyermekek aktív és passzív szókincsét a tisztálkodás, az egészségnevelés témakörében, tisztázzuk a meg nem értett fogalmakat.

16 Az önkiszolgálás során adódó lehetőségeket kihasználjuk a gyermeki beszédkedv felkeltésére, fenntartására. A tevékenységekben példát mutatunk a szóbeli kapcsolatteremtésre, a kommunikációs helyzetekhez való alkalmazkodásra, a kommunikáció különböző formáinak alkalmazására, a gyermek motiválására, mindezek gyakorlására, elsajátítására. IV.3. Érzelmi és erkölcsi nevelés, szocializáció biztosítása Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartásának érzelmi vezéreltsége. Célunk: Az érzelmi nevelés és szocializáció személyiségfejlődésben betöltött szerepének kiemelt érvényesítése. Az ÉN-kép önismeret önértékelés fejlesztése, melynek során a gyermekek képessé válnak önálló helyzetmegoldásokra, a konfliktusos helyzet kivédésére, hatékonynak, sikeresnek érzik magukat, így önérvényesítésük szociálisan, elfogadható módon, színvonalas teljesítményen keresztül valósul meg. A szocializáció feltételeinek optimalizálásával a világra nyitott, kiegyensúlyozott, egészséges öntudattal, pozitív ÉN-képpel rendelkező gyermekek formálása, a gyermekek lelki harmóniájának elősegítése, az erkölcsi szokás és normarendszer megalapozása. Módszertani alapelvek Minden gyermeknek joga van a kiegyensúlyozott, harmonikus, boldog évekre. A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi. Nevelésünk során a gyermek érzelmi dominanciájára alapozunk. Figyelembe vesszük a gyermek szociális kapcsolatrendszerét és szem előtt tartjuk a differenciált bánásmód elvét. Feladataink: Érzelmi biztonságot nyújtó, befogadó, állandó értékrendet képviselő, derűs, nyugodt, szeretetteljes, otthonos óvodai légkört megteremtése. Érzelmi nevelésünk alapfeltétele, hogy a gyermeket már az óvodába lépéstől kedvező érzelmi hatások érjék; az óvoda alkalmazottai és a gyermekek, a gyermekek, valamint az óvoda dolgozói közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés (bizalom, szeretet, megértés, elfogadás) jellemezze.

17 Az érzelmi híd megteremtése, az anyás beilleszkedés lehetőségének biztosítása. Segítjük a családból kikerülő gyermek harmonikus beilleszkedését az érzelmi biztonságot adó légkör megteremtésével, valamint szülői jelenléttel a beszoktatás, egymásra hangolódás első két hetében. A személyes kapcsolatok, érzelmi kötődések alakítása, a gyermekek figyelmes, szeretetteljes fogadásával, ölbéli játékokkal, személyre szóló elismeréssel, megerősítéssel, egymás elfogadásának tapintatos formálásával. Lehetőség biztosítása az otthonról hozott, a gyermekek biztonságérzetét erősítő, vigaszt nyújtó eszközök (párna, maci, takaró, stb.) használatára az egész nap folyamán. A gyermeki félelmek, szorongások, az idegrendszeri pszichés feszültségek oldódásának elősegítése, a szociálisan elfogadható viselkedés egyre magasabb szintjének alakítása a felnőttek együttműködésével, modell értékű bánásmódjával, kommunikációjával. Élmények biztosításával, az érzelmi átélés, az érzelmek pontos felismerésének és kifejezésének alakítása, az érzelmek feletti életkornak megfelelő kontrol erősítése, az önérvényesítő törekvések segítése. Törekszünk a felnőttekhez és a társakhoz való pozitív érzelmi viszony, helyes erkölcsi és szociális viselkedési normák kialakítására; segítjük a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, ÉN-tudatának alakulását, teret engedünk önkifejező törekvéseinek. A harmonikus érzelmi élet alakítása esztétikai, erkölcsi, intellektuális érzelmek (érdeklődés, tolerancia, kedvesség, öröm, kezdeményezőkészség) valamint akarati tulajdonságok fejlesztése, formálása. A gyermekek érzelmi megerősítésével (önismeret, önbizalom, bizalom, tisztelet, kölcsönösség, szívélyesség) a testi-lelki harmónia kiegyensúlyozott belső ritmus megteremtése, a gyermeki képzelet, önkifejezés, kreativitás kibontakoztatása. Eltérő módszerekkel és egyénre szabott mértékben a gyermek egyediségének erősítése, természetes társas szükségletei kielégítésének biztosítása, a különbözőségek, a másság elfogadására, a társakkal való együttműködésre nevelés. Az óvoda valamennyi alkalmazottjának modellértékű magatartásával, bánásmódjával, kommunikációjával a szokás és normarendszer megalapozásával a gyermekek pozitív erkölcsi tulajdonságai kialakulásának, fejlődésének elősegítése. Az alapvető erkölcsi szokások, szabályok, magatartás formák, szokások, szabályok és normák kialakítása (udvariasság, tisztelet, segítőkészség, figyelmesség, önzetlenség, együttérzés), az udvariassági formák használata. Kiemelten fontos az egymás iránti szociális érzékenység formálása, egymás segítésére, együttműködésre, kérésre, türelemre szoktatás.

18 Az egyéni és közösségi szabadság tiszteletben tartása megfelelő keretek kialakításával. Az egymásra figyelés, az együttérzés, az egymáshoz alkalmazkodás, egymás segítése, a különbözőség elfogadása, tisztelete. A szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő tevékenységek gyakorlása. Az óvodai élet szervezése segíti a gyermekek erkölcsi tulajdonságainak és akaratának fejlődését, a közösségi élet tevékenységi és kapcsolatrendszerében a személyes érintkezést, az együttélést segítő erkölcsi szokás és normarendszer megalapozását. A gyermekek szociális érzékenységének fejlesztése, ezzel párhuzamosan ÉNtudatának formálása, önkifejező és önérvényesítő törekvéseinek elősegítése, társas szükségleteinek kielégítése, kedvező társas miliő működtetése. A gyermeki személyiség fejlődésének eljuttatása az ÉN központúságtól a MI tudatának kialakulásáig. Az összetartozás érzésének létrehozása, megerősítése, a szülőföldhöz való érzelmi kötődés, nemzeti öntudat kialakítása a népi hagyományaink ápolásával, az ünnepek, jeles napok lebonyolításával. Jóra, szépre, a természet és a rend tiszteletére, védelmére, megbecsülésére nevelés. A szocializáció feltételinek optimális megteremtésével a világra nyitott, kiegyensúlyozott, egészséges öntudattal, pozitív énképpel rendelkező, magabiztos személyiségek formálása, a gyermekek lelki harmóniájának elősegítése, az erkölcsi szokás és normarendszer megalapozása. Az erkölcsi értékek, normák alakítása: a jó és a rossz felismerése, az őszinteség, az igazmondás, igazságosság, felelősségvállalás, a gyengébbek védelme, segítése, saját élethelyzetbe való megtapasztalása, a különbözőségek tisztelet a felnőttek modell értékű bánásmódja alapján. Szorgalmazzuk a szocializáció szempontjából meghatározó közös élményeken alapuló tevékenységek gyakorlását, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) és akaratának (ezen belül önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának), szokás- és normarendszerének megalapozását. Arra törekszünk, hogy minden tevékenységében sikerélményhez jusson, a társakat segítő, érdekeiket védő magatartás alakuljon ki a gyermekeknél. A gyermeki sikerek, kisebb előrelépések elismerése, a sikertelenség elviselésének segítése, bátortalanság, görcsösség oldása. A nehezen szocializálható gyermekek optimális fejlesztését segítő egyéni bánásmód alkalmazása, érzelmi állapot, viselkedés, társas kapcsolatok alakulásának figyelemmel kísérése pozitív mintaadás, kapcsolatteremtő, bizalomerősítő, feszültségoldó technikák alkalmazása. A hátrányos helyzetű és tehetséges gyermekek nevelésével elősegítjük, elmélyítjük az óvodásaink és a nevelők szociális érzékenységét.

19 A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, az elhanyagolt, valamint a kiemelkedő képességű gyermekek nevelése speciális ismeretekkel, személyre szabott törődéssel, szükség esetén megfelelő szakemberek közreműködésével (pszichológus, logopédus, szociális gondozó, családsegítő, gyógypedagógus). A konfliktust okozó gyermekek önálló problémamegoldásra, konfliktus feloldásra irányuló törekvéseinek bizalommal történő támogatása, a konfliktusok verbális úton történő rendezésére ösztönzés. A kiemelt figyelmet igénylő (SNI beszéd) gyermekek esetében óvodánk együttműködő szerepe biztosított, meghatározott speciális felkészültséggel rendelkező szakemberek alkalmazásával. Az óvoda hagyományos ünnepei Feladataink: Hagyományainkat, ünnepeinket a gyermekek életkorának és a csoportok sajátosságainak figyelembevételével szervezzük. Az ünnepi előkészületekbe bevonjuk a családokat. Közös, örömmel végzett ünnepi tevékenységek szervezésével segítjük elő a közösségi tudat kialakítását a segítő- és együttműködő készséget, az összetartozás, a MI örömét.

20 Hagyományos ünnepeink, jeles napjaink, rendezvényeink: Nyitott Zárt Aprajafalva Óvoda Szüreti mulatság Családos kirándulás ősszel Karácsonyi, adventi kézműves du. Farsang Családos sportvetélkedő Húsvéti kézműves du. Anyák napja Családos tavaszi kirándulás Gyermeknapi majális Évzáró és nagyok búcsúztatója Nyári közös kirándulás Szülők Klubja programjai Játszódélutánok Mikulás Márton-nap Lucázás Karácsony ünnepe Medve ünnep Március 15. Állatok napja Madarak, fák napja Föld napja Víz világnapja Húsvétolás Könyvtár látogatása Iskola látogatás Születésnapok megünneplése Bábszínház látogatása Gyermeksziget óvoda Őszi családos sportnap Karácsonyi játszódélután Húsvéti kézműves du. Anyák napja Családi majális Évzáró és nagyok búcsúztatója Évzáró kirándulás Szülők Klubja programjai Mikulás Adventi készülődés Karácsonyi ünnepség Farsang Ovi születésnapja Kiszézés Március 15. Húsvét Állatok napja Föld napja Mozgás napja Gyermeknap Könyvtár látogatása Iskola látogatása Születésnapok ünneplése Kirándulás a nagycsoportos gyermekekkel barlangba, a Planetáriumba.

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 32 140 01 Óvodai dajka Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet. 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet. 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 2009 2012 255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 1. A Kormány a közoktatásról szóló - módosított - 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a)

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Játék című moduláris program A játék című moduláris program legfontosabb célkitűzései a következők: Az óvodás korból hozott játékosság, a játékra való hajlandóság,

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b.

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. Pedagógiai Program Cinkotai Huncutka Óvoda OM azonosító: 034612 Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. 2013. 1 BEVEZETÉS Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

1. táblázat: Bébiszitter tanulási eredmény mátrix I-CARE projekt

1. táblázat: Bébiszitter tanulási eredmény mátrix I-CARE projekt Az alábbiakban az I-CARE projekt keretében fejlesztett bébiszitter szakképesítés kompetencia mátrixát elemezzük (1. táblázat). A bébiszitter szakképesítéshez két tanulási egységet alakítottak ki: A környezeti

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Fogalmi segédlet a célok és feladatok megfogalmazásához

Fogalmi segédlet a célok és feladatok megfogalmazásához Körmöci Katalin, főszerkesztő Óvodai Nevelés Fogalmi segédlet a célok és feladatok megfogalmazásához Cél fogalmi tisztázása Célként fogalmazható meg az, amire törekvésünk irányul, amely az egyén szükségleteitől

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012.

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012. KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Rábatamási, 2012. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. GYERMEKKÉPÜNK 1.2. ÓVODAKÉPÜNK 1.3. PEDAGÓGUSKÉPÜNK: ÓVÓNŐI ATTITŰD 2. BEMUTATKOZÁS 2.1. AZ ÓVODA

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI PROGRAMJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM Készítette: Becskereki Lászlóné Érvényessége: A Városi Óvodák intézménye helyi nevelési programjában meghatározta

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító:

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

- Kiemelkedő képességű, kreatív gyermekek felfedezése és személyiségük optimális fejlesztése gazdagító program keretében.

- Kiemelkedő képességű, kreatív gyermekek felfedezése és személyiségük optimális fejlesztése gazdagító program keretében. Intézményünk neve: Petőfi Sándor Központi Óvoda Búzavirág Tagóvoda, Címe: 7400 Kaposvár Búzavirág u. 19. Regisztrált tehetségpontként működik: 2011.06. 27. Azonosító: TP 170 002 378 Kapcsolattartó és tehetséggondozó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

A Kormány /2012. (...) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

A Kormány /2012. (...) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az Országgyűlés által elfogadott és új alapelvekre helyezett nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény eredményes végrehajtása szükségessé teszi, hogy a köznevelés rendszerébe tartozó óvodai nevelést

Részletesebben