MI ÉRT NINCS ESEMÉNY-SZUPERVENCIA? 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MI ÉRT NINCS ESEMÉNY-SZUPERVENCIA? 1"

Átírás

1 De meter Tamás MI ÉRT NINCS ESEMÉNY-SZUPERVENCIA? 1 I. BE VE ZE TÉS A nagyfelbontású eseményontológia szerint a legegyszerûbb eseménynek azt tekinthetjük, ha valamely tulajdonság egy idôpillanatban exemplifikálódik. Mivel e felfogás szerint a tulajdonságok szuperveniálnak egymáson, így az examplifikációjuk által meg va ló sí tot t ese mé nyek ug yan c sak szuperveniálnak. A szupervencia tézise kéz a kézben jár a többszörös megvalósíthatóság (multiple real iz abil i t y) té zi sével : a szuperveniens tulajdonságok többfé le szub ve niens bá zis tu laj don ság gal korrelálhatnak, azaz különféle idôpillanatokban egy adott tulajdonságot más és más bázis-tulajdonság realizálhat. Ha ez nem így lenne, és egy adott tulajdonságot (típust) mindig ugyanazon tulajdonság (típus) realizálná, akkor nem a tulajdonságok szupervenciájáról beszélnénk, hanem inkább azonossá guk ról. Eb bôl következik, hog y ha a többszörös megvalósít ha tó ság té zi se va la mi lyen ok nál fog va nem lenne tartható, akkor vele együtt megdôlne az esemény-szupervencia tézise is. Ha ugyanis többszörös megvalósíthatóság nem létezik, akkor az események nem szuperveniálnak egymáson, hanem azonosak egymással, s ezért a nagyfelbontású eseményontológiát fel kell váltanunk kisfelbon tá sú val. Elô adásom érvelése ezt a gondolatmenetet fog ja kö vet ni. II. ESE MÉNY ON TO LÓ GI ÁK Mindenekelôtt a kisfelbontású eseményontológiát mutatom be rö vi den. A rö vid sé get leg in kább az indokolja, hogy a kisfelbontású ontolóigia e dolgozat érvelésében semmilyen közvetlen szerepet nem játszik, viszont mindaz, ami a következôkben elhangzik, indirekt érvelésnek tekinthetô ezen on to ló gia, mint a nag yfelbontású verzió alternatívája mellet t. A kis fel bon tá sú ese mény on to ló gia Do nald David son nevéhez fûzôdik. Eszerint az ese mények tér-idô be li par ti ku lák, az az a tér-idô kontinnum bármely pontján egyetlen esemény történik. A Felemelte a kezét és a Jelt adott mondatok ugyanazt az eseményt írják le. Az oksági relációk események közötti, s nem az események leírásai kö zöt ti kap c so la tok, ezér t az oksági kontextusok ex tenzionálisak, szem ben az ok sá gi ma g ya rá zatokkal, melyek események leírásaival operálnak, és ezért intenzionálisak. Ami az eseményontológia szempontjából számít az az esemény maga, kevésbé a leírása. Az itt nagyfelbontásúnak elkeresztelt eseményontológiát David son el mé le té nek al ter na tí vá ja ként Jaegwon Kim (1976) dolgozta ki. E felfogás szerint a legegyszerûbb eseménynek az tekinthetô, ha eg y in di vi duum eg y idôpillanatban valamilyen tulajdonságot exem pli fikál. E sze rint a mak ro szin tû ese mé nyek nem azonosak mikroszintû eseményekkel, hiszen kons ti tu tív tu laj don sá ga ik kü lön böz nek. Ez ugyan ak kor nem je len ti azt, hogy a mak ro- és mik ro szin tek ese mé nyei kö zött ne áll na fenn sem milyen re lá ció. Lé tezik ilyen reláció, mégpedig az eseményszupervencia. Jelen céljaink szempontjából nem szük sé ges a szupervencia fogalmának technikai részlete i be bo csát koz nunk, meg elé ged he tünk annyival, hogy szupervencián a független variancia tagadását értjük, ami a következôket jelenti: bár mely két ré gi óra ( leg yen szó akár tulajdonságok, események, vag y pre di ká tu mok stb. va la mely 1 E dolgozat sokat köszönhet Forrai Gábor, Peter Lipton, Hugh Mellor, és Nánay Bence észrevételeinek. A dolgozat elkészítése alatt az Eötvös Ösztöndíj támogatását élveztem. 225

2 régi ó já ról ), A régió akkor és csak akkor szuperveniál B ré gi ón, ha az A-ban bekövetkezô bármely változás együtt jár valamilyen B-beli változással. Szlogenszerûen fogalmazva: nincs változás A-ban B-beli változás nélkül. Ilyenformán a tér-idô kontinuum bármely pontján rengeteg makro és mikro tulajdonság, és az exemplifikációjukat jelentô esemény lokalizálható, azonban ezek az események nem függetlenek egymástól, szupervencia kapcsolja össze ôket. A szupervencia tételét gyakorta kapcsolják össze a re a li zá ci ós té zis sel. A re a li zá ció té zi se nél kül a szupervencia reláció önmagában nem alkalmas a szuperveniens tulajdonságok függôségének megalapozá sá ra, hi szen mint láttuk csak annyit állít, hog y a szu per ve niens ré gi ó ban be kö vet ke zô vál to zás szükségképpen együtt jár egy a szubveniens régióban végbemenô változással. Arról azonban nem szól, hogy a szub ve niens ré gió meg ha tá roz za-e és ha igen ho gyan a szu per ve niens ré gi ót. Ezt a hiányos sá got or vosolja a realizáció tézise. 2 Tulajdonságokra vonatkoztatva azt mondhatjuk, hogy míg a szu per ven cia tulajdonság-régiók közötti relációt je lent, ad dig a re a li zá ció tu laj don ság-ins tanciák közötti viszony. Ha tehát A tulajdonságrégió szuperveniál B régión, akkor B ré gió azt a hal mazt jelenti, amelyben bármely A-beli tulajdonság összes le het sé ges re a li zá ló ja fel lel he tô. Ilyen for mán tehát A ré gió függ B régiótól, amennyiben egyetlen A-beli tulajdonság sem létezhet B-beli tulajdonsá gok nél kül. Ezek a B-beli tulajdonságok pedig rea li zál ják vag y más kép pen : imp le men tál ják, és ilyenformán meghatározzák az A-beli tulajdonságokat. A z el me filozófiában például fi zi ka lis tá nak lenni annyit tesz, mint elfogadni, hogy a mentális tulajdonságok régiója szuperveniál a fizikai tulajdonságok ré gi ó ján, azaz, hog y mentális tulajdonságokat ki zá ró lag fi zi kai tu laj don sá gok re a li zál hat nak nem lehetségesek tehát testetlen szellemek, karteziánus lelkek, vagy entelekheiák. 3 Idézzük fel szupervencia fentebbi tömör megfogalmazását: nincs változás A-ban B-beli változás nél kül. Ve gyük ész re, hogy a té zis nem meg for dít ha tó, az az nem mond ja azt, hogy egy B-beli változás is együttjár valamilyen A-beli vál to zás sal. Ab ból, hogy a B-beli változások nem járnak szükségképpen A-beli vál to zásokkal, könnyen belátható, hogy va la mely A-beli a tu laj don ság több fé le B-beli b tulajdonsággal (vagy tulajdonságcsoporttal, azaz b-maximál tulajdonsággal) korrelálhat. 4 Ha ez nem így len ne, ak kor azo nos ság ról be szél nénk, hi szen ha a-t min dig b realizálná, és b min dig a-t realizálna, akkor kölcsönösen felcserélhetôk lennének egymással. Ha tehát B-beli tulajdonságok realizálják az A-beli tulajdonságokat, akkor az A-beli a tu laj don sá got po ten ci á li san sok fé le B-beli b-tu la j don ságkombináció realizálhatja. Ezt a jelenséget mely a szupervencia és a realizáció kombinációjából fakad nevezzük többszörös megvalósíthatóságnak (multiple realizability). Mit je lent mind ez a nag yfelbontású eseményonto ló gia pers pek tí vá já ból szem lél ve? Te kint sük elô ször az ese mé nyek azonosságfeltételét. Mint lát tuk, egy ese ményt (E ) há rom pa ra mé ter ha tároz meg: az exem pli fikált tulajdonság (a), az exemplifikáló individuum (x), és az exem pli fiká ció pillanata (t). Ennek megfelelôen: E=E ak kor és csak ak kor, ha a =a, x=x, és t=t. 5 Va gyis egy esemény azonosságfeltétele tekintetében nincs különösebb jelentôsége annak, hogy a tulajdonság töbszörösen realizálódhat-e. Ha azonban meg lehet mutatni azt, hogy a többszörös realizáció metafizikailag tarthatatlan, akkor ezzel a szupervencia fogalmára építô monista-realista tulaj- 2 E h h e z h a s o n l ó a m o n d a n i v a l ó j a K i m, : 1. f e j e z e té n e k. 3 Van azonban egy érdekes probléma, amelyet itt érdemes megemlíteni. Bármely individuum lehetséges tulajdonságainak halmaza Boole-i operátorokkal zárt, azaz ha B az ös szes fizikai tulajdonságok halmaza, akkor a B-be li β és ~β tulajdonságok egyaránt legitim fi z i k ai t u l aj don s á g ok. E b b ôl kö ve t ke zô en le h e t ér vel ni amel le t t, h og y lé te z ik testetlen szellem, mégpedig egy olyan individuum, amelynek B-be li tu laj don sá gai a következôek [~β 1 ~β ν ] és ezen szu per veniál nak A-be li tulajdonságai. Megjegyzendô, hogy minden lehetséges világ legfeljebb egy ilyen testetlen szellemet tartalmazhat. 4 A β-maximál tu laj don ság B-be li tu laj don sá gok hal ma za (pl. [β 1 β ν ] ), me l yek eg y üt te s en re a li z ál ják α tu laj don ságot. Példaként felhozható, ahogyan mondjuk a neurális tulajdonságok összessége realizál egy mentális állapo tot. A β-maximál tu laj don sá gok ról lásd Kim, Kim, 1976: 161. o. 226

3 don ság on to ló gia, és vele a nag yfelbontású eseményontoló gia alap jai kérdô jelezôd nének meg. A dolgozat hátralévô részében éppen emellett fogok érvelni. Elôször megkísérlem kimutatni, hogy a több szö rös megva lósíthatóság fog alma metafizikailag prob le ma ti kus, mer t ha meg en ged jük ez t a re lá ci ót, ak kor illegitim tulajdonságokhoz jutunk, s a nag y fel bon tá sú ese mény on to ló gi á ban is ab szurd kö vet kezményekkel szembesülünk. E z t követôen pe dig meg pró bá lok el há rí ta ni eg y el sô pil lan tás ra si ke resnek tûnô ellenve tést. III. A TÖBBSZÖRÖS MEGVALÓSÍTHATÓSÁG KÉT FOGALMA A többszörös megvalósíthatóság fogalmát a ma használt mindkét formájában igyekszem a továbbiakban megcáfolni. Elôször azt az értelmezés rekonstruálom, s érvelek a hamissága mellett, melyet általában többszörös realizáción értenek. Ez a verzió melyet Jerry Fodor nevéhez kapcsolok érvelésem szerint fogalmilag és empirikusan egyaránt tarthatatlan. Majd áttérek a másik felfogásra Kim ver zi ó já ra, mely mentes ug yan az elôbbi hiányosságaitól, azon ban a tu laj don sá gok el fo gad ha tat lan kon cep ci ó já hoz ve zet. Zárásképpen ez utóbbi változat tarthatat lan sá gát az ese mény on to ló gia te kin teté ben is ki mu ta tom. Eg y technikai meg jeg yzés: az érvelést vé gig funk ci o ná lis tu laj don sá gok ra fo gom vonatkoztatni, ez azonban esetleges választás, mely könnyebbé teszi a gondolatmenet kibontását, s nem je len ti az t, hog y az ér v ne mûködne más, hag yományo san több szö rö sen re a li zál ha tó nak vélt tulajdonságra apellálva. III.1. FODOR VÁLTOZATA: FUNKCIONÁLIS ÁLLAPOTAZONOSSÁG 6 Fo dor a több szö rös megvalósíthatóság fogalmát eredetileg bi zo nyos tu laj don sá gok re du kál ha tat lanságát alátámasztandó vezette be, s ezt az érvet azóta is gyakran alkalmazzák a legkülönfélébb antireduk cionista ér ve lé sekben. Eg yes funkcionális tulajdonságok ide ér t ve a men tá lis tu laj don sá go kat is, ha azo kat ok sá gi szerepük alapján individuáljuk sokfélekép pen re a li zá lód hat nak. A f unkcional ista fel fo g ás sze rint a mentális tulajdon ságokat realizál hat ják mond juk ideg sej tek, de szi likon- chipek, vag y ép pen ség gel ementáli sajt is, ez a mentális tulajdonsá gok ok sá gi sze re pét nem be fo lyá sol ja. Még ha ismerjük is egy adott funkcionális tulajdonság realizálóját, akkor sem lehetséges a realizálók szint jén az ok sá gi kapcsolatokat leíró, törvényjellegû szabálysze rû sé ge ket meg fo gal maz ni. En nek oka egyrészrôl az, hogy a potenciális realizálók száma végtelen lehet, s így a törvényt leíró kondicionális (Fx Gx) elôtagjának végtelen hosszú diszjunkciót kellene tartalmaznia. Másrészrôl a realizálók nem csoportosíthatók egyetlen fajtába. Az idegsejtek és a szilikon-chipek csak az általuk egyaránt megvalósított funkcionális tulajdonság szintjén rendelhetôk közös oksági törvény alá. Ami közös bennük, az a funkcionális tulajdonságok szintjén írható csak le. Ennek következtében a funkcionális tulajdonság nem redukálható sem a realizálók egyikére, sem pedig együttesen az összességükre. A funkcionális tu laj don sá gok szintje ezért megkerülhetetlen : nomikus fajtát al kot nak, s ok sá gi po ten ci ál juk meg felelô alapul szolgál ahhoz, hogy oksági generalizációk alá rendeljük ôket. Ezt pedig az teszi lehetôvé, hog y a f unk ci o ná lis tulajdonságok okságilag eléggé uniformak ah hoz, hog y kü lön bö zô ins tan ci á i kat pusztán numerikusan tehát nem kvalitatíve tekintsük különbözônek. Mi tehát a probléma ezzel a megközelítéssel? Elôször is Fodor a többszörös realizáció túlságosan tág fogalmát nyújtja, nem tesz különbséget a realizáció érdekes és érdektelen esetei között. Ahogy Stewart Shapiro újabban fogalmazott: Különbözô színû dugóhúzók, amelyek minden egyéb tekintet- 6 Ennek az álláspontnak a kibontását lásd Fodor,

4 Kim ver zi ó ja ép pen erre a felismerésre épít. Mivel a több szö rö sen meg va ló sít ha tó tu laj don ság-fajták vál to za tos oksági erôket reprezentálnak, ezér t ok sá gi lag he te ro gé nek nek kell ôket te kin te nünk. Az okságilag heterogén fajta fogalmát Kim arra használja, hogy aláássa a mentális fajták nomikus aláren de lé sé nek lehetôségét, és ez zel érveljen a több szö rös meg va ló sít ha tó ság és a re duk ció ös szeeg yez tet he tô sé ge mellet t. Ha ug yanis a mentális fajták ra az ok sá gi he te ro ge ni tás nak kö szön he tô en nem fo g al ma z ha tók meg a saját szint jükön autonóm ok sá g i tör vé nyek, ak kor ezek tu do má nyo san nem legitim fajták. Mindez azonban nem akadályozza meg a lokális redukciót, hisz a mentális tulajdonságok minden egyes instanciájának oksági ereje megegyezik realizálójának oksági erejével, így a mentális tulajdonság könnyedén redukálható realizálójára. Azaz a mentális tulajdonságok f ajta ként nem, de individuálisan redukálhatók aktuá lis re a li z á ló juk ra. E zér t fel kell ad ni a z t a koncepciót, hogy a mentális tulajdonságok invariáns oksági erôvel rendelkeznek, s ezért nem lehet ôket a tudományos fajtákkal analóg módon kezelni. Mindennek azonban nem csak a mentális tulajdonságok, hanem általában a többszörösen meg va ló sít ha tó ( TM ) tulajdonságok számára is súlyos kö vet kez mén nyel jár, s ez t nem ke rül he tik meg a f un cionális, strukturális, diszpozicionális stb. tu laj don sá gok, az az tu do má nyo san res pek tált tu laj don sá gok sem. Ez a ta nul ság pe dig meg egye zik az zal, amit a ko ráb bi ak ban már ki mon dunk: a TM tulajdonság-fajták híján vannak uniform oksági potenciálnak. Ez megfoszt bennünket attól a lehe tô ség tôl, hogy oksági törvényekben hivatkozzunk rá juk, s ezért tu do má nyo san nem res pek tál- ben azo no sak, nem a dugóhúzó különbözô realizációinak token jei, mi vel a szín be li kü lönb ség nem jár sem mi lyen tel je sítménybeli különbséggel. E példa tanul sá ga az, hog y a több szö rös re a li zá ci ók ak kor szá mí ta nak va ló ban többszörös realizációnak, ha oksági lag re le váns tu laj don sá ga ik ban kü lön böz nek olyan tulajdonságokban, amelyek számítanak atekintetben, hogy miként járulnak hozzá az éppen vizsgált képességhez. 7 É s valóban, a többszörös rea li zá ció me ta fizikailag érdekes esetei valóban azok, ahol a realizálók oksági tulajdonságai fig yelem re mél tó mó don kü lön böz nek, va la hog y úg y, mint a neuronok és a szilikon-chipek, vagy eltérô mechanikájú dugóhúzók esetében. Veg yük szem üg y re kicsit közelebbrôl az okságilag kü lön bö zô re a li zá lók ese tét! Ko ráb ban is lát tuk, hogy a ma ga sabb szintû tulajdonságok teljes egészében re a li zá ló juk tól füg ge nek. A funk ci o ná lis tulajdonságoknak mindig kell legyen egy realizálójuk, amely az adott oksági szerepet betölti, s ezáltal a funkcionális tulajdonságot realizálja. A funkcionális tulajdonság tehát teljes egészében aktuális reali zá ló já tól nye ri oksági potenciálját: a szupervencia és a re a li zá ció té zi sei eg y aránt sza va tol ják, hog y nem le het ségesek misztikusan megjelenô oksá gi erôk a ma g a sabb szin te ken. Mind az, ami a ma g a sabb szin teken oksági potenciálként jelentke zik, meg kell le g yen a szu per ven cia alap ban, konk ré tab ban pedig a realizálóban. K im ez t az ok sá gi át örö kí tés el vé ben fo g al maz za meg, mely azt mond ja ki, hogy egy többszörösen megvalósítható tu laj don ság ak tu á lis ok sá gi ere je vagy megeg ye zik az ôt megvalósító tulajdon ság ok sági ere jével, vag y pe dig an nak része. 8 Vi lá gos, hogy ha eg y tu laj don ság oksági ereje különbözne realizálójának ok sá gi ere jé tôl, ak kor ezt alig ha te kin te nénk a realizáció esetének. Mindebbôl következik, hogy két tulajdonság oksági ereje csak akkor lesz azonos, ha meg va ló sítóik is azonosak. E z pedig annyit je lent, hog y nem lé te zik olyan in va ri áns ok sá gi potenciál, amely a többszörösen megvalósítható tulajdonság-fajtákhoz kapcsolható. III.2. KIM VÁLTOZATA: OKSÁGI HETEROGENITÁS 9 7 Shapiro, 2000: 644. o. 8 Kim, 1992: 326. o. 9 Vö. Kim,

5 hatók. Mindennek fényében jogosan merül fel a kérdés, hogy a TM tulajdonságokat valóban jogosan te kint het jük- e tu lajdon ságoknak? En nek meg vá la szolásakor elôször kritériumot kell találnunk ah hoz, hogy mit te kint sünk tu lajdonságnak, és mit ne. Magam egyetértek Sydney Schomakerrel abban, hogy ennek a kritériumnak okságinak kell lennie: ha egy állítólagos tulajdonság nem járul hozzá hordozója oki erejéhez, akkor hiba feltételezni a tulajdonság létezését. 10 Márpedig ha elfogadjuk ezt a kritériumot, akkor a TM tulajdonságok két szempontból sem ütik meg a mércét. Egyrészrôl oksági relevanciájuk függ a mindenkori realizálótól, így részükrôl nem jelentkezik olyan oksági kontribúció, amelynek révén függetlenül individuálhatók lennének. Másrészrôl a megvalósítók sokfélesége révén amelyektôl oksági erejét a TM tulajdonság megörökli még ez a derivatív oksági potenciál sem határozható meg egyértelmû bi zo nyos ság g al. Eb bôl te hát a z kö vet ke zik, hog y mind a zok, ami ket ed dig TM tu laj don sá gok nak te kin tet tünk, pusz tán ál lí tó la gos tu laj don sá gok, bona fide valójában nem azok. Ezért a továbbiakban tulajdonság*-nak fogom nevezni ôket, megkülönböztetendô a nem-tm tulajdonságoktól, és így jelezve, hogy pusztán kényelmi szempontok miatt nem tagadom meg ezt a címkét tôlük. E z zel el ju tot tam ahhoz a részkonklúzió hoz, amelyre a to váb bi ak ban szük sé gem van. Mi e lôt t azon ban to vább lépnék, teszek egy kurta kitérôt, s megpróbá lok na gyon rö vi den vá la szol ni a ma gától fel ve tô dô kér désre : hanem akkor mic sodák? A válasz: fo g al mak, vag y pre di ká tu mok. Ve g yünk egy ti pi kus TM tula j don sá got*, mond juk a pi ros szín t. 11 Ezt a pre di ká tu mot nem azért al kal maz zuk kü lön fé le indi vidumokra, mer t valamilyen közös tulajdonsá guk ra aka runk utal ni ve le, ha nem va lami lyen ha son ló ságra utalunk így, amely számtalan tulajdon ság kons tel lá ci ó ja ként lét re jö het, azonban maga nem tulajdonság. Ezért a többszörös realizáció nem tulajdonságok közti reláció, hanem an nak ki fe je zé se, hog y eg yazon predikátum több individum ra is he lye sen al kal maz ha tó a köz tük lé vô ki sebb -na gyobb hasonlóság alapján. III.3. TÖBB SZÖ RÖS RE A LI ZÁ CIÓ ÉS ESE MÉNY ON TO LÓ GIA Hogy minden nek a je lentôségét az eseményontológia tekin te té ben is be lás suk, idéz zük fel az esemé nyek fen tebb már idé zett azonosságfeltételét: E=E ak kor és csak ak kor, ha a =a, x=x, és t=t. Ebbôl számunkra itt annyi fontos csak, hogy az eseményazonosság egyik feltétele az exemplifikált tulajdonságok azonossága. Azonban már tudjuk, hogy TM tulajdonságok* esetében csak akkor lehet szó azonosságról, ha a realizálók is azonosak, egyébként nem. Mármost hiába exemplifikálódik ugyan az a TM tula j don ság* két eset ben, ok sá gi ere jük nem fel tét le nül lesz azo nos, sôt, egy azon tula j don ság* két ins tan ciája tipikusan különbözni fog a repre zen tált ok sá gi erôk te kin te té ben. A re a- lizálók azonossága speciális eset csupán. Ez pedig azt jelenti, hogy két TM tulajdonság* látszólagos azo nos sá g a el le nére sem áll fenn valódi tulajdon ságazonos ság, s ez el vág ja azt a le he tô sé get, hog y azokat az eseményeket, amelyek TM tulajdonságok* exemplifikációi azonosaknak tekintsük egymással. Ha pe dig nincs ér vé nyes azonosságfeltételünk TM tula j don sá gok* exem pli fikációira, akkor ezek az ál lí tó la gos tulajdonságok* nem játszhatnak konstitutív sze re pet ese mény on to ló gi ánk ban. Már pe dig a szu pervencia-relációk tipikusan TM tulajdon sá gokat* ered mé nyez nek, hi szen legalábbis elvben többszörös szupervencia-alapot engednek meg minden szuperveniens tulajdonság számára. Szupervencia és realizáció kéz a kézben járnak. A TM tulajdonságok* pedig nem bona fide tu laj don sá gok, tehát állítólagos exemplifiká ciójuk sem bona fide ese mény. És itt el ju tot tunk oda, hogy válaszoljunk a címben feltett kérdésre. Mivel a többszörös realizáció metafizikailag nem 10 Schoe mak er, Vö. Heil, 1999: 200. o. sk. 229

6 ér tel mez he tô fo ga lom, így nem tud juk ér tel mes sé ten ni azt sem, hogy mit je lent az, ha egy tu laj donság többféle szupervencia-alappal rendelkezik. Mivel tulajdonságok nem lehetnek többszörösen megvalósíthatók, ezért nem is szuperveniálhatnak egymáson. Ha pedig nincs tulajdonság-szupervencia, akkor nincs esemény-szupervencia sem. Mi lehetséges helyette? Amint azt korábban már elôlegeztem, az eseményeket tekinthetjük partikuláknak. Világos, hogy ez a davidsoni koncepció mentes a fenti problémáktól, hiszen az esemény fogalmát nem köti a tulajdonság zavaros fogalmához. Davidsonnál a tér-idô kontinuum bár mely pont ján csak egyet len ese mény tör tén het, de cse ré be en nek az ese mény nek szá mos leírása lehetséges. Mivel pedig a tulajdonságok nem játszanak szerepet a davidsoni eseményon to ló g i á ban, ezér t tá vol s á got tud tar ta ni a több s zö rös re a li z á ció ve s zé lyes ide á já tól. Mind ez t úgy, hogy közben a szupervencia fogalmának egyik változatát képes beemelni elméletébe. Ám a szupervencia így nem tulajdonságok közötti viszony lesz, hanem leírások vagy predikátumok viszonya. Ilyenformán ha két esemény fizikai leírása azonos, akkor mentális leírásuk is azonos kell legyen. Ez persze megfordítva itt sem szükségképpen igaz, viszont a többszörös realizáció problémá ja még sem jelentkezik, his zen igen nehézkesen len ne ér tel mez he tô, ha a z t ál lí ta nánk, hog y leírások vagy predikátumok egyik vagy másik (mondjuk fi zi kai ) hal ma z a meg va ló sít ja a le írá sok vagy pre di ká tu mok egy másik (mondjuk mentális ) hal ma zát. IV. EGY LEHETSÉGES ELLENVETÉS: A CETERIS PARIBUS KLAUZU LA 12 Az esemény-szupervencia elleni érvelésem teljes egészében a többszörös realizáció fogalmának kritikáján alapult, konkrétabban azon a tételen, hogy a többszörösen megvalósítható tulajdonságok* kü lön fé le instanciái nem sorol hatók nomiku san uni for m f aj ták ba. E z an nyit tesz, hog y nem lehetséges törvényjellegû megfogalmazások alá rendelni ôket. Ezen a ponton lehetséges egy ellenve tést ten ni, amely prima facie úgy tûn het vég ze tes a fen tebb elô a dott ér ve lés re. Az el len ve tés nag y já ból a kö vetkezôképpen hangzik. Fogadjuk el, hog y több szö rö sen re a li zál ha tó tu laj don sá gok ra valóban nem lehet strict, azaz kivételek nélküli törvényt megfogalmazni, ez azonban nem jelenti azt, hogy semmifajta nomikus alárendelésük nem lehetséges. Lehetséges ugyanis ceteris paribus (CP) törvények alá sorolni a TM tulajdonságfajtákat, hiszen lehet ugyan, hogy a TM tulajdonság aktu á lis vi sel ke dése valamilyen oknál fogva éppen nem instan ciál ja a rá vo nat ko zó tör vény t, de et tôl még a tör vény vo nat ko zik rá, és CP instan ciálódik is. És te kint ve, hogy leg több tör vé nyünk CP törvény, 13 ezért semmi okunk nincs, hogy éppen a TM tulajdonságfajtákat tekintsük illegitimnek onto ló gi ánk ban, pusztán azon az alapon, hog y rájuk c sak CP törvények vonatkoztathatók. Ezért a TM tu laj don sá gokról szólva nyugodtan elhagyható a ( * ). Ez a támadás azonban visszaverhetô. A CP mondatokat régtôl fogva veszélyezteti két dolog. Egyrészrôl fennáll a semmitmondás veszélye, hiszen a (1)CP x(fx Gx) kis rosszindulattal fordítható úgy, hogy minden x, amely F, egyút tal G is, ki vé ve, ame lyik nem ; és ez meg le he tô sen kevés ahhoz, hog y törvényjellegû kap cso lat meg lét ét állít suk. 14 Másrészrôl a CP klauzulákat tartalmazó mondatokat általában és így a CP törvényeket is fenyegeti, hogy logikailag nem jól formáltak, és valójában nem fejeznek ki semmilyen propozíciót. 15 Ezeket nehézségeket 12 Erre a lehetséges ellenvetésre Forrai Gábor hívta fel a fi gyel mem. 13 Lásd eh hez Cartwright, 1983; 1999: 151. o. 14 Lásd Fo dor, 1991; és Lip ton, Lásd eh hez Schif fer,

7 old ja meg Piet ros ki és Rey for mulá ja, 16 amely meg ad ja azo kat a fel té te le ket, ame lyek mel lett a CP tör vé nyek nek nem kell tar ta ni uk sem a tar tal mi, sem a lo gi kai üres ség tôl. A fel té te lek a CP tör vény fen ti ál ta lá nos formájára vonatkoztatva, és némiképp egysze rû sít ve a köve tkezôk. i) F és G nomologikusan megengedhetô predikátumok ii) (x) [Fx Gx vagy ( H)(H füg get len F-tôl & H ma gya ráz za, hogy ~Gx vagy H & (x) (Fx Gx) magyarázza, hogy ~Gx)] iii) (x) (Fx Gx)-nek valóságos esetei vannak & H nem csupán az (1) alóli kivételek magyarázatára szolgál. Lássuk most, hogy a TM tulajdonságokra* megfogalmazott törvények teljesíthetik-e ezeket a kri té ri u mo kat, és valóban elhagyható-e a ( * ). Az i) pont alatti kitételt itt nem érdemes tárgyalni, hiszen a jelen kritériumokat éppen annak eldöntésére igyekszünk felhasználni, hogy a TM tulajdonságok* nomologikusan tolerálhatók-e. Azonban a ii) pont alatti kritérium ügydöntô. Emlékezzünk vissza, hogy a TM tulajdonság* oksági ereje s így az ôt ki fe je zô pre di kátum törvényben játszott szerepe is a rea li zá ló függ vé nye. Az, hogy egy TM tula j- don ság* kü lön bözô instanciái különbözôképpen vi selked het nek ép pen a re a li zá lók kü lönb sé gé nek kö vet kez mé nye. A zaz, ha a TM tulajdonságra* hivatkozó CP tör vény nem ér vé nye sül, ak kor ti pi ku san nem külsô, független interferáló tulajdonságról van szó, hanem arról, hogy a realizáló különbözött. Következésképpen a CP törvény érvényesülésének gátja nem egy F-tôl füg get len H tulajdonság, hanem F mint TM tula j don ság* ok sá gi lag he te ro gén ter mé sze te. Va g yis a ii ) kri té ri um leg alább is számos esetben nem érvényesül a TM tulajdonságokra* hivatkozó állítólagos CP törvények esetében, és ezért jogosan mondható, hogy TM tulajdonságokra* nem lehet CP törvényeket megfogalmazni. Ez pedig beteljesíti a TM tulajdonságok*, s velük az esemény-szupervencia végzetét, hiszen a TM tulajdonságok* nem menthetôk meg akkor sem, ha CP törvé nyek re hi vat ko zunk. IRO DA LOM Cartwright, Nan cy, How the Laws of Physics Lie, Ox ford: Claren don. Cartwright, Nan cy, Ceteris Paribus Laws and Socio-Economic Machi nes, In The Dap pled World, Cambridge, England: CUP. Fo dor, Jer ry, Special Sci ences, Synthese 28, o. Fo dor, Jer ry, You Can Fool Some of the Peo ple All of the Ti me, Every thing Else Be ing Equal; Hedged Laws and Psychological Explanations, Mind 100, o. Heil, John, Multiple Real iz abil i ty, Amer i can Philosophical Quarterly 36, o. Kim, Jaeg won, Events as Prop er ty Exem pli fi cation s, In: M. Brand & D. Wal ton (ed s.), Action Theory, Dor drecht: D. Rei del. Kim, Jaeg won, Psychophysical Super ve nience, In: Kim, Kim, Jaeg won, Concepts of Super ve nience, In: Kim, Kim, Jaeg won, Multiple Real iza tion and the Metaphysics of Reduc tion, In: Kim, Kim, Jaeg won: Super ve nience and Mind: Select ed Philosophical Essays, Cambridge, England: CUP. Kim, Jaeg won, Mind in a Phys i cal World, Cambrid ge, Mass.: MIT. Lip ton, Peter, All Else Be ing Equal, Philosophy 74. o. Piet roski, Paul & Rey, Geoges, When Other Things Aren t Equal: Sav ing Ceteris Paribus Laws from Vacu ity, British Journal for the Philosophy of Science 46, o. Schif fer, Stephen, Ceteris Paribus Laws, Mind 100, o. Shapiro, Lawrence, Multiple Real iza tion s, Jo urnal of Phi los o phy 97, o. Shoe mak er, Syd ney, Causality and Prop er ties, In: D.H. Mel lor & Alex Oliv er (ed s.), Prop er ties, Oxford: OUP, Piet rosky & Rey, 1995: 92. o. 231

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 30. 2012. 13. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 42/2012. (XII. 20.) AB ha tá ro zat a jo gi se gít ség nyúj tás ról szó

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 148/2008. (V.

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

II. Az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsainak a Magyar Közlönyben közzétett határozatai

II. Az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsainak a Magyar Közlönyben közzétett határozatai II. Az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsainak a Magyar Közlönyben közzétett határozatai 3/2005. (II. 25.) AB határozat 607 A MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁG NE VÉ BEN! 3/2005. (II. 25.) AB határozat Az Al kot

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 2011. május T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 35/2011. (V. 6.) AB ha tá ro zat Al kot má nyos kö ve tel mény meg ál la pí tá sá ról a bí rói kez de mé nye zés alap - ján el ren delt

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 30., péntek 38. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XVI. tv. Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról... 2474 2007: XVII. tv.

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben