Mindenki egyenlő, de nem egyforma.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mindenki egyenlő, de nem egyforma."

Átírás

1 Mindenki egyenlő, de nem egyforma. Integrált pedagógiai Program Pestújhelyi Óvoda M a n ó v á r Ó v o d a, B ú j ó c s k a Ó v a o d Budapest, szeptember 01.

2 Az óvoda adatai Az óvoda neve: Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Pestújhelyi Óvoda OM azonosítója: Székhelye: Budapest, József Attila utca Tagintézmény neve, címe: Pestújhelyi Óvoda Bújócska Tagóvoda Az óvoda fenntartója: Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete, Budapest, Bocskai u Az óvoda vezetője: Csörgőné Bánhalmi Éva Az intézmény tevékenységei: 8510 Iskolai előkészítő oktatás Óvodai nevelés Ellátandó alaptevékenység: Óvodai nevelés ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése, ellátása Óvodai intézményi közétkeztetés A pedagógiai program: módosításának ideje: hatálybalépés ideje:

3 1. PREAMBULUM Óvodai programunkat úgy kell megfogalmaznunk, hogy a ránk bízott gyermekek legyenek egészségesebbek, boldogabbak, tiszteljék egymást- és a természetet. Meg kell őriznünk a hagyományokat, értékeket a gyermekek és kollégák viszonyában egyaránt. Programunkkal a Közös Európa elvárásainak is eleget kell tennünk: a beilleszkedés segítésére olyan nevelési módszereket kell találnunk és alkalmaznunk, melyekkel elősegítjük, hogy a gyermekek felnőve készen álljanak a változásra, helytálljanak idegen környezetben, kommunikatív készségük fejlett legyen, tartalmas emberi kapcsolatokat tudjanak kialakítani, magatartásuk etikus legyen, ismerjenek idegen nyelveket, látásmódjuk kritikus legyen, egészséges életvitelt alakítsanak ki, s képesek legyenek a különbözőség elfogadására, esztétikus produktumok előállítására. Munkánkat a család nevelésére alapozzuk, s a családdal együtt kívánjuk megvalósítani is, úgy, hogy a tevékenységek alapja, kiindulási- és visszacsatolási pontja a gyermekek számára a játék legyen. Nekik, nekünk, s minden gyermeket nevelő társunknak szól a Fröbel-től ismertté vált mondás: GYERTEK, ÉLJÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT 3

4 2. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP 2.1. GYERMEKKÉPÜNK A gyermek öröm, a reménység. Gyönge testében van valami virági, ártatlan lelkében van valami égi, egész kedves valója olyan nekünk, mint a tavaszi vetés, ígéret és gyönyörűség. (Gárdonyi Géza) Nagy bátorság másnak az életébe beleavatkozni, másokat nevelni. Mérhetetlen felelősség, hogy milyen érzelmeket indítunk el, hatásukkal milyen nyomot hagyunk bennük, amely kihat további fejlődésükre. A családi nevelésre építünk. Szívvel berendezett, virágokkal, gyermekmunkákkal díszített óvodába kell nem beszoktatni, hanem befogadni a gyermekeket. Elfogadni az egyéniséget, a különbözőséget. Magabiztos, környezetükben jól eligazodó gyermekeket szeretnénk nevelni. Legyenek képesek problémáik megoldásában közreműködni, érzékenyen, nyitottan fogadják egymás ötleteit. Legyenek együttműködők. Forduljanak bizalommal a felnőttekhez. Szeressék a természetet, védjék a növényeket, az állatokat. A boldogság és a siker kulcsa minden életpályán az őszinte, kiegyensúlyozott és megértő magatartás önmagunkkal és másokkal szemben. (Selye János) Empátia, a gyermek tisztelete kell, hogy megnyilvánuljon az óvónő részéről. Az óvónő beleéli magát a gyermek problémájába, megérti és segíti őt. Keresi a megoldást, közben 4

5 kimutatja és megfogalmazza saját érzelmeit is. Fő nevelési módszere a pozitív példa kiemelése. Emberként kezelje a gyermekeket. Törekedjen arra, hogy minden gyermek egyformám magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Minden emberi kapcsolat kétoldalú. Akkor sikeres, ha a segítő és a segített megkapja, amire szüksége van. A gyerekeknek segítségre van szükségük, az óvónőknek arra az érzésre, hogy segíthetnek ÓVODAKÉP Óvodáink kertvárosi környezetben, családi házak között helyezkednek el. Nyolc csoporttal működik, két telephelyen, integrált óvodai neveléssel. Az integrált nevelést telephelyenként két fejlesztésre alkalmas szoba segíti. Az integrált nevelés a környezetben megnőtt igény kielégítésére került az óvoda nevelési feladatai közé. Az egészséges gyermekek nevelése szempontjából kedvező a gyermekek integrálása, a különbözőség elfogadtatása, a közös játék és egyéb tevékenységek során. Azért is fontos volt a feladat felvállalása, mert kerület szerte megnőtt a spontán integrációk száma. A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek társadalomba való zökkenőmentes beilleszkedését nagymértékben segítheti a kellő időben megkezdett speciális nevelés, fejlesztés. Fontosnak tartjuk,hogy az integrált óvodai nevelésben csak annak az egészséges kisgyermeknek szabad részt vennie, akinek szülei teljes mértékben elfogadják a különbözőséget, empátiával fordulnak a sérült emberek felé. Sok türelemmel és tervezett rendszerességgel fejlesztjük a gyermekek kézügyességét, esztétikai igényességét, testi fejlettségét, melyhez az óvodai csoportok igényes kialakítása nagyban hozzájárul. Gyakorlatban is alkalmazzuk az egymástól való tanulás elvét, tevékenységünket a szülők pozitívan értékelik és támogatják. Az a határozott véleményünk, hogy a kis intézmények biztosítják legjobban a gyermekek fejlődését és fejlesztését szolgáló koncepciók megvalósítását. A kis csoportlétszám nagyobb lehetőséget ad az egyéni fejlesztésre, felzárkóztatásra, az új kezdeményezések, elképzelések, módszerek bevezetésére. 5

6 3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI 3.1. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA Óvodai nevelésünk célja a sokoldalú személyiség fejlesztése, az életkori és egyéni sajátosságok kibontakoztatása és megerősítése; a speciális szükségletek kielégítésével a családi nevelés segítése, kiegészítése. Az óvodai nevelőmunka átfogja a gyermeki személyiség egészét és biztosítja az érzelmi, testi, értelmi és közösségi fejlődést. Célunk a kiemelt figyelmet igénylő gyermekeknél: eredményeket értékelő környezet kialakítása, amely segíti harmonikus személyiségfejlődésüket egyéni fejlesztésük, fejlődésük segítése, hátrányok csökkentése, egy befogadó, egyenlő esélyeket biztosító óvodai élet megvalósítása AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI A személyiségfejlesztés alapvető feltétele a testi-lelki szükségletek kielégítése a szűkebb és tágabb társadalmi környezettel közösen. Az integrált óvodai nevelésnél még nagyobb hangsúlyt kap mindez. Elsődleges, hogy mi, óvodapedagógusok nyitottságot mutassunk a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iránt; biztosítsuk minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, tudatosan kerüljük a nemi sztereotípiák erősítését, segítsük elő a nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását. Fontos, hogy a humanisztikus alapértékeket elfogadjuk és hogy az értelmi fejlesztést, tanulást átértékeljük. Ebben az interakcióban alapvető a tapasztalat, biztonság és kölcsönösség, az elfogadás és az elfogadottság érzésének tanulása. A sokféle ember sokféle módon történő együttéléséhez szükségünk van az empátiára, a toleranciára és a különbözőség elfogadására. 6

7 A személyiségfejlesztés területei: a) egészséges életmód alakítása b) érzelmi, erkölcsi és a közösségi nevelés, c) anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. a) Egészséges életmód alakítása Kiemelt jelentőségű ebben az életkorban az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel alapjainak elsajátítása. Az óvodai nevelés elősegíti a gyermekek egészségének védelmét, az összerendezett mozgás, edzettség, testi szükségletek és mozgásigény kielégítését, gondozottságot; a speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi nevelésből adódó feladatok ellátását, a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások kialakítását, a környezettudatos magatartás megalapozását, a testápolás, étkezés, öltözködés, pihenés, betegségmegelőzés és egészségmegőrzés szokásainak alakítását. Fontos a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése, hiszen az óvodás korban kialakuló mozgáskoordináció és az egyes mozgásformák elsajátítása szoros kölcsönhatásban van az idegrendszer fejlődésével, amely kihat a gyermek fejlődésének egészére. b) Érzelmi, erkölcsi és a közösségi nevelés Az óvodás gyermek legfőbb igénye az érzelmi biztonság. A kisgyermeknél az emóciók dominálnak, ezért fontos, hogy az óvodában derűs, nyugodt légkör vegye körül. Szükséges, hogy óvodába lépéskor pozitív érzelmi hatások érjék, óvónő és gyermek, gyermek és dajka kapcsolata szeretetteljes legyen. Fontos a szociális érzékenység fejlődése, az én-tudat alakulása. Az óvodai nevelés megalapozza a feladattudat, feladattartás és az önállóság képességét. Az óvoda lehetőséget teremt társas kapcsolatok kialakítására, neveli a gyermekeket a különbözőség elfogadására. 7

8 Kiemelten fontosak a szocializáció szempontjából a közös élményekre épülő tevékenységek. Ezek segítik a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) és akaratának (önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat) fejlődését. Az SNI gyermekeknél a nevelés hatására a sérülés arányában ki kell alakulnia az alkalmazkodó készségnek, képességnek, az akaraterőnek, az önállóságra törekvésnek, az együttműködésnek. Az óvoda feladata ezeknél a gyermekeknél, hogy csak annyi segítséget nyújtson, amennyi az önálló cselekvéshez szükséges. Fontos a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek neveléséhez, fejlesztéséhez biztosítani a speciális ismeretekkel rendelkező szakembereket. A gyermekek nyitottságára építve kell megismertetni velük szűkebb és tágabb környezetüket, amely a hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés alapja, hogy rá tudjanak csodálkozni a természetben, környezetükben megmutatkozó jóra és szépre. c.) Anyanyelvi az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Az óvodai nevelés a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára építi a tevékenységeket, amelyek útján tapasztalatokat szereznek társadalmi és természeti környezetükről. Az anyanyelv fejlesztése kiemelt feladat. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. A beszédkedv fenntartására, a gyermek meghallgatására, kérdéseik megválaszolására nagy figyelmet kell fordítanunk. Az SNI gyermekeknél fokozottan megjelenik a beszédtanulás készségének fejlesztése. Elsősorban a spontán tapasztalatokra kell építenünk. Fontos az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitás fejlesztése. Kiemelt feladatot jelent a kiemelt figyelmet igénylő gyermekeknél az egyes területeken meglévő, kiemelkedő képességek, teljesítmények felismerése, gondozása. A különleges gondozást segíti a kiscsoportos vagy egyéni formában, sérülés-specifikus módszerekkel, terápiákkal, technikákkal végzett óvodai nevelés. 8

9 3.3. KIEMELT NEVELÉSI ALAPELVEINK 1.) Elismerjük a nevelésben a család elsődleges szerepét és támaszkodunk a családon belüli értékekre. Tiszteljük és elfogadjuk a szülőt, annak gyökereit, nyelvi- és hagyománykultúráját. Fontos hogy a szülő érezze a segítő szándékot az óvoda részéről. 2.) A gyermek kiszolgáltatott, ezért alapvető követelmény jogainak biztosítása az óvodai nevelés teljes eszközrendszerével, oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben. Nevelési folyamatunk meghatározott elvek, szabályok alkalmazásával valósul meg. A megvalósulásban kiemelt szerepet játszik az óvodapedagógus. 3.) A különbözőségre nem rácsodálkozunk, hanem aktívan segítjük elfogadását, támogatását. 4.) Az óvodapedagógusok bizalmas információkkal is rendelkeznek, ezért kiemelt nevelési elv a pedagógiai etika. 5.) Fontosnak tartjuk, hogy az óvodapedagógusok legyenek toleránsak, vegyék figyelembe az egyéni különbségeket, igényeket, segítsék a gyermekek fejlődését személyre szabottan a harmonikus fejlődés érdekében. 6.) Minden óvodapedagógus tartsa elsődlegesnek, hogy az SNI gyermek iránti elvárást sérülésének jellege, súlyosságának mértéke határozza meg. 9

10 4. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 4.1.SZEMÉLYI FELTÉTELEK Az óvodában, a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. A nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus. Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos. Az elfogadó, támogató, segítő attitűdű óvodapedagógus modell, minta a gyermek számára. Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés eredményességéhez. Fontos, hogy az óvoda dolgozói megvalósítsák a nemzetiségi, etnikai, migráns gyermekek nevelésének célkitűzését is. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése speciálisan képzett szakemberek közreműködésével történik. Az óvoda engedélyezett pedagógus álláshelyei: 16 fő óvodapedagógus 1 fő gyógypedagógus 1 fő óvodavezető Nevelőmunkát segítők álláshelyei: 8 fő dajka 2 fő pedagógiai asszisztens Technikai dolgozók álláshelyei: 1 fő óvodatitkár 2 fő konyhai dolgozó 10

11 Speciális szakemberek Az integrált csoportokban lévő SNI gyermekeket külön-külön, sérülésüknek megfelelően sajátos fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs eljárásokkal kell fejleszteni. Ezért szükséges, hogy gyógypedagógus irányításával, segítségével egyénileg fejlesszük a gyermekeket. 4.2.TÁRGYI FELTÉTELEK Intézményünk nyolc csoporttal működik két telephelyen. Óvodáink - tornaszoba kivételével - rendelkeznek a pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel (fejlesztő szoba, logopédiai szoba). Az óvodák épületét, udvarát, kertjét, berendezéseit próbáljuk úgy kialakítani, hogy a gyermekek biztonságát és kényelmét szolgálják. A tárgyi felszereléseket, amelyeket a gyermekek használnak, számukra hozzáférhető módon és gyermekek biztonságára figyelemmel helyezzük el. Fontos, hogy minden helyiséget esztétikusan, gyermekbarát módon rendezzünk be NAPIREND, HETIREND A gyermekek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend és a hetirend biztosítja a feltételeket a megfelelő időtartamú párhuzamosan végezhető, differenciált, valamint a gyermek együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő tevékenységek tervezésével, szervezésével. A gyermekek a tevékenységeket, az óvodapedagógus átgondolt felajánlásai alapján, saját döntésüknek megfelelően egyénileg, mikro-csoportosan vagy csoportosan végzik. A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez, a gyermekek egyéni szükségleteihez, a helyi szokásokhoz és igényekhez. Az életkori jellemzők, az egyéni fejlettség, a tevékenységek jellege befolyásolják a szervezeti formákat. Az egész nap során érvényesülnie kell a 11

12 folyamatosságnak és a rugalmasságnak. Fontos a tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítása, szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. Napirend általános mintája 06:00-tól 07:00-ig gyülekezés, játéktevékenység 07:00-tól 10:00-ig szabad játék, gondozás, tízórai, szervezett tevékenységek, egyéni fejlesztések 10:00-tól 11:45-ig gondozási tevékenységek, mosdózás öltözködés játék a szabadban, egyéni fejlesztések 11:45-től 12:45-ig öltözködés, gondozási tevékenységek, mosdózás, ebéd, mosdózás 12:45-túl 15:00-ig pihenés 15:00-tól 15:45-ig gondozási tevékenységek, mosdózás, uzsonna 15:45-től 18:00-ig szabad játék hazamenetelig A heti rendben is vannak visszatérő stabil, a rendszerességet biztosító tevékenységek. Fontos, hogy életkortól függően naponta helyet kapjon a rendszeres mozgásfejlesztés. A keret és az időtartam változó. Szervezhető kezdeményezett vagy kötött formában. Heti két alkalommal minden korosztálynak kötelező a testnevelés. 12

13 Hetirend általános mintája: Hétfő Mozgás, Külső világ tevékeny megismerése, Kedd Verselés, mesélés Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Szerda Mozgás, Rajzolás, mintázás, kézimunka, Csütörtök Külső világ tevékeny megismerése, Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Péntek Rajzolás, mintázás, kézimunka, Verselés, mesélés Logopédiai, gyógypedagógiai, egyéni fejlesztések Logopédiai, gyógypedagógiai, egyéni fejlesztések Logopédiai, gyógypedagógiai, egyéni fejlesztések Logopédiai, gyógypedagógiai, egyéni fejlesztések Logopédiai, gyógypedagógiai, egyéni fejlesztések 4.4. TERVEZÉSDOKUMENTÁCIÓ Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését, a fejlődésük nyomon követését különböző kötelező dokumentumok szolgálják. Felvételi és mulasztási napló Óvodai csoportnapló A gyermek fejlődését nyomonkövető dokumentáció Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció: Egyéni fejlődési lap 13

14 A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció a gyermek fejlődéséről folyamatosan vezetett dokumentum, amely tartalmazza: a gyermek fejlettségi szintjét, fejlődésének ütemét, a differenciált nevelés irányát. A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció tartalmazza: a gyermek anamnézisét a gyermek fejlődésének mutatóit (érzelmi, szociális, értelmi, beszéd, mozgásfejlődés), valamint egyéb megfigyeléseket, a gyermek fejlődését segítő megállapításokat, intézkedéseket, elért eredményeket, gyógypedagógus fejlődést szolgáló javaslatait, szakértői bizottság megállapításait, a szülő tájékoztatásáról szóló feljegyzéseket AZ ÓVODA KAPCSOLATAI A nyitottá válás és a nyitottság elengedhetetlen feltétele a külső és belső kapcsolatok kialakítása, azok tartalmassá tétele, a kapcsolattartás rendszerének és módjának beszabályozása. Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt, az óvodai élet és az óvodai élet után meghatározó szerepet töltenek be a gyermek életében. A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz és a szükségletekhez. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda nyitott és kezdeményező. Külső kapcsolataink: A Fenntartó Önkormányzat és végrehajtó szervei. Családvédelmi- és családsegítő szolgálat. Pedagógiai Szakszolgálat 14

15 A gyermekek egészségét vigyázók: védőnő, gyermekorvos, Tisztiorvosi Szolgálat. XV. kerület Egyesített Bölcsődék Pestújhelyi Általános Iskola Közművelődési intézmények: Művelődési ház, Közösségi házak, Bábszínház, Múzeum Egyéb civil szervezetek: támogatók, szolgáltatást végzők, stb. Az óvoda élelmezését ellátó Kft. Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermekek fejlődését. Ennek alapvető feltétele a családdal való szoros együttműködés. Cél: A gyermekek nevelésének érdekében őszinte, barátságos viszony kialakítása a szülőkkel. Viselkedésünkkel, imponáló szakértelmünkkel modell állítása. Etikus magatartásunkkal az óvodapedagógusok és az óvoda státuszának erősítése. Feladatunk: Az óvodapedagógusok vegyék figyelembe a családok sajátosságait, szokásait, az együttműködés során érvényesítsék az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás a családhoz illeszkedjen. A szülők tisztelete, a család nevelési elsődlegességének elismerése. Kapcsolatunk épüljön a tapintatra, mélyüljön el közös programok, együttes tevékenységek alkalmával. Szabályrendszerünk legyen biztonságos, a szeretetteljes légkör kialakulását segítse elő. Pedagógiai felkészültségünk legyen tudatos, legyünk nyitottak az új iránt, képezzük magunkat folyamatosan. Munkánkban érződjön az óvónői empátia. Napi munkánk a maximumot nyújtsa minden gyermek számára. A kapcsolattartás formái: 1.) Közvetlen kapcsolattartás: 15

16 családlátogatás anyás beszoktatás szülői értekezletek, nyílt napok, fogadóórák 2.) Közös programok: óvodai ünnepségek nyitott délutánok közös kirándulások munkadélutánok 4.6. GYERMEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÜNK A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik. A gyermekvédelem minden dolgozó feladata. A gyermekek védelme során nemhez, nemzethez, nemzetiséghez, etnikai csoporthoz való tartozás, lelkiismereti, vallási vagy politikai meggyőződés, származás, vagyoni helyzet, cselekvőképesség hiánya vagy korlátozottsága miatt, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásba kerülés alapján, tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés. Ha a gyermek-és ifjúságvédelmet a legtágabb értelemben fogjuk fel, akkor e feladatoknak ki kell terjedniük a gyermek fejlődésével összefüggő valamennyi kérdésre. Figyelemmel kell kísérni minden olyan körülményt, amelyből arra lehet következtetni, hogy egy gyermek fejlődését valamilyen ok gátolja, vagy nehezíti. Célunk, hogy megelőzzük, elhárítsuk, vagy enyhítsük azokat a gyermekre ható károsodásokat, amelyek egészséges személyiségfejlődését megzavarják, vagy meggátolják, másrészt segítsük 16

17 azoknak a pozitív hatásoknak az érvényesülését, amelyek hozzájárulnak a gyermek társadalmilag is értékes képességeinek kibontakoztatásához és kifejlesztéséhez. Óvodavezető feladata: intézmény törvényes működtetése gyermekvédelmi feladatok megszervezése, ellátása szociális szolgáltatások feltérképezése, azonosítása Egyes családok részéről speciális szükségletek jelentkezhetnek: életkörülményeik, szerepük, életkoruk vagy egyéb problémáik miatt. Ezekben az esetekben a szülőknek legyen tudomásuk arról, hogy az óvodapedagógusok ismerik gondjaikat, készek arra, hogy közösen megvitassák, hogy mit is lehet és kell tenni a nehézségek, feszültségek elhárítása érdekében. Célunk a bizalomteljes szülő-pedagógus kapcsolat, ami nélkülözhetetlen a problémák közös megoldásában. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében különösen jelentős az óvoda együttműködő szerepe a speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel. Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok: Egyéni esetkezelések során a gyermekek személyes gondjainak feltárása, pedagógiai eszközökkel történő segítése. Közreműködés a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében, megszüntetésében. A veszélyeztetett helyzet javítása érdekében külső intézmények (FIÓKA, Családsegítő Szolgálat, Gyámhivatal) megkeresése. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet enyhítése, a nehéz családi és anyagi helyzet jelzése. Gyermekétkeztetés biztosítása. Életmód-életvitel orientálása. Különféle hasznos szabadidős tevékenységek ajánlása. 17

18 Előadások, rendezvények szervezése. Helyzetfelmérés: A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek felmérése az óvodákban. Családlátogatás során felmérni a családok helyzetét, szükségleteit, életvitelét. Tájékozódás a gyermekek családban elfoglalt helyéről, életviteléről. Szervezési feladatok: Kapcsolattartás a szülőkkel, gyermekekkel. Kapcsolattartás külső intézményekkel (FIÓKA, Gyámhivatal) Segítségnyújtás ahhoz, hogy a gyermekek egyéni problémáik megoldásához külső szakember segítségét is igénybe vehessék. Szabadidős tevékenységek ajánlása. Prevenciós munka: Személyes beszélgetés, tanácsadás, szakemberhez irányítás. Szociális tevékenység: Rendkívüli segélyekre javaslattétel. Segélykérelmekhez környezettanulmány elvégzése. Krízishelyzetben lévő gyermekek gondjainak megoldása. Gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések: Kiemelt figyelmet fordítunk az egyenlő bánásmód alkalmazására. Tilos a közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés. Megkülönböztetett figyelmet fordítunk a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztésére, esélyegyenlőség megteremtésére. 18

19 A sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos feladatok: az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlődésének üteméhez, fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljanak meg, a fejlesztések ne terheljék túl őket, a habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő terápiák váljanak az óvodai élet elemeivé. Feladataink: a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd-és egyéb fogyatékosságból fakadó hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása, a meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében, a különféle funkciók egyensúlyának kialakítása, a szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása, az egyéni sikereket segítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése, szükség estén egyéni fejlesztési terv készítése, individuális módszerek, technikák alkalmazása, a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatok beépítése a foglalkozások szervezésébe, alkalmazkodás az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez, a gyermekek haladásának figyelemmel kísérése, gondoskodásba kerülés alapján, tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés A NEVELÉS ALAPVETŐ KERETEI Egészséges életmód alakítása Cél: Óvodás korban kiemelt jelentőségű az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel alapjainak elsajátíttatása, szokásainak kialakítása. 19

20 Célunk elősegíteni a gyermekek egészségének védelmét, az összerendezett mozgás, edzettség, testi szükségletek és mozgásigény kielégítését, gondozottságot; a speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi nevelésből adódó feladatok ellátását. Fontos a gyermekek fejlődéséhez, fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása, a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása. Az óvodapedagógus feladatai Biztosítsa az egészséges életmód feltételeit, a helyes életritmus kialakulását. Alakítsa ki a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokásokat. Az óvoda helyiségeit, udvarát úgy alakítsa ki, hogy az a pedagógiai feladatok megvalósítását segítse. Biztosítsa az életkori sajátosságoknak és egyéni igényeknek megfelelő mozgást, edzést, pihenést, étkezést. Segítse a gyermek testi képességeinek fejlődését. Az SNI gyermekeknél a megfelelő szakemberek bevonásával, a szülővel prevenciós és korrekciós testi nevelési feladatokat lásson el. A segédeszközök használatát tanítsa meg és fogadtassa el. Változatos tevékenységformák biztosításával az egészséges fejlődés megalapozása (jó napirend). Megbetegedések megelőzése, együttműködés a családdal, óvodaorvossal. Szervezze meg az óvodavezetővel közösen az orvosi szűréseket, vizsgálatokat. Az egészséges életmód alakítása a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében: Az elvárásokat a gyermek fejlődési üteméhez igazítjuk. A gyermek sérülésének típusát és mértékét figyelembe véve megfelelő élethelyzeteket teremtünk, a kialakult feltételes reflexeket erősítjük. Biztosítjuk a gondozáshoz szükséges speciális feltételeket, a szükséges tárgyi eszközöket (kapaszkodók, feljárók). 20

21 A szakszerű segítségnyújtás elengedhetetlen, amely az óvodapedagógus, dajka, gyógypedagógus, pedagógiai asszisztens munkaköréhez tartozik. Fontos, hogy kellő időt és türelmet biztosítsunk az SNI gyermekeknek a feladatok elvégzéséhez. A türelem, biztatás, dicséret, pozitív példaadás elengedhetetlen a fejlődéshez. Az óvodai nevelés a SNI gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszik. A nevelés hatására a sérült kisgyermeknél is fejlődik az alkalmazkodó készség, az akaraterő, az önállóságra törekvés, az érzelmi élet, az együttműködés. Ezért fontos, hogy mindig csak annyi segítséget kapjon a gyermek ami az önálló cselekvéshez szükséges. Gyermeki tevékenységek A növekedés és testi fejlődés feltétele a táplálkozás. Fontos, hogy táplálkozásuk változatos, tápanyagokban gazdag legyen. A gyermekek egészségének védelmét, testük, ruházatuk gondozását, tisztaságigényük kialakulását szolgálja. Fontos a családi és óvodai szokások összehangolása. Fokozatosan eljut a gyermek önmagával, ruházatával, használati tárgyaival kapcsolatban is a rend és tisztaság igényének kialakulásához. Az öltözködés védekezés az időjárás változásaival szemben; ennek figyelembe vételével öltözködjenek. Sokat mozogjanak a gyerekek. A csoportszobában és az udvaron egyaránt használják ki a spontán mozgási lehetőségeket. Séták, kirándulások alkalmával nem csak mozgásigényüket elégítik ki, hanem közös élményeket is szereznek. Edzéssel növeljük a gyermekek ellenálló képességét (légfürdő, vízfürdő, napfürdő). Ezért nagyon fontos, hogy minél több időt töltsenek a gyerekek a szabad levegőn. 21

22 A mozgás és a pihenés egyensúlyban legyen. Biztosítanunk kell a gyermekek számára az egyéni igényeknek megfelelő pihenőidőt. A gyerek akkor aludt eleget, ha felkeltés nélkül, magától ébred fel. Módszertani alapelvek Az óvónő törekedjen a család és az óvoda gondozási szokásainak összehangolására. Vegye figyelembe a gyerekek egyénileg eltérő igényeit, egyéni sajátosságait. Az óvónő törekedjen bensőséges kapcsolatok kialakítására. Érvényesítse a fokozatosság elvét. Az óvónő biztosítsa a megfelelő feltételeket a helyes szokásrend kialakulásához. Az óvónő törekedjen a mozgáskultúra fejlesztésére. Érvényesítse a környezetvédelemmel és a környezettudatos magatartással kapcsolatos szokásokat. Kapcsolatok más nevelési területekkel Az anyanyelvi nevelés áthatja az óvodai nevelés egészét. A gondozási teendők ellátásánál sok lehetőség adódik a beszélgetésre. Fontos, hogy az óvónő ne legyen türelmetlen, ne sürgesse a gyerekeket. Az alapvető gondozási szokásokat a gyermek a családból hozza magával, ezért nagyon fontos, hogy az óvónő tapintatosan fejlessze és egészítse ki ezt a szokásrendszert. Mindig a már kialakult szokások alkossák a kiindulási pontot. Az egészséges életmód szokásait óvodáskorban kell megalapozni. A mozgásigény kielégítése is a nevelés fontos feladata. Ezért nagyon lényeges a mindennapos mozgás. A helyesen megválasztott mozgásanyag elősegíti a megfelelő testi fejlődést, biztosítja a derűs, nyugodt, kiegyensúlyozott légkört. A gondozási tevékenységek terén is kapjon hangsúlyt az egymás munkájának megbecsülésére nevelés, egymás segítése a tevékenységek során. 22

23 Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés Cél: Célunk a gyermekek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlesztése, éntudatuk alakítása, önkifejező törekvéseik segítése. Fontosnak tartjuk, hogy az elfogadás, megértés jellemezze Őket, értsék, hogy az emberek különböznek egymástól. Elősegítjük, hogy az óvodába kerülő gyermek tanuljon meg kommunikálni és együttműködni a csoport többi tagjával. Fontos a játéktevékenység mely alatt megtanulják a közösségi élethez szükséges magatartási formákat (együttműködés, figyelem, türelem, önfegyelem, bizalom, alkalmazkodás, szabályok elfogadása, tapintatosság, kudarctűrő-képesség, tiszteletadás).a jó közösséget egyéniségek alkotják, akik egyéni vágyaikat a közösség érdekeinek alá tudják rendelni. A gyermekek nyitottságára építve megismertetjük Őket szűkebb és tágabb környezetükkel, amely megalapozza a szülőföldhöz való kötődést és a hazaszeretetet. Az óvodai szocializáció részét képezi továbbá a hagyományok teremtése, őrzése, ápolása, formálása; hiszen a közös gyökerek kötődési pontokat jelentenek, ezáltal közösségalakító hatásuk van. Az óvodapedagógus feladatai Biztosítsa a gyermekek számára a biztonságot nyújtó nyugodt, derűs és barátságos légkört. Modellként irányítsa a csoport életét. Segítse a gyermekek közötti kapcsolatok, az együttműködés, az együttjátszás képességének kialakulását. Legyen megértő, toleráns, kezelje a konfliktusokat. Erősítse a gyermekekben a mások iránti tisztelet és megbecsülés érzését. Helyezzen hangsúlyt az élménybefogadás képességének, az érzelmek kifejezőképességének fejlesztésére. 23

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4.

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. Sajátos nevelési igény az óvodában Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. A hat éves kor alatti gyermekeknek olyan gondozó és nevelőprogramokra van szüksége,

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító:

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Konzulens tanár: Dr. Makai Katalin Készítette: Uri Kovács Lászlóné Mottó: Thomas Gordon idézetét választottam, mely azt gondolom teljes mértékben,

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 32 140 01 Óvodai dajka Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. Gyomaendrőd Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4. 1. Az óvoda adatai 5. 2. Az óvoda bemutatása 6. II. Az integráció elméleti megközelítése 7. 1. Gondolatok

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016.

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom TARTALOMJEGYZÉK... 1 Bevezető... 2 A település bemutatása... 2 II. Az óvoda jellemző adatai... 4 III. Helyi Nevelési

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.oldal Küldetésnyilatkozat 2. oldal Óvodánk bemutatása... 3-4. oldal Gyermekkép, óvodakép 5-6. oldal Óvodánk irányítási és szervezeti felépítése 6-7.

Részletesebben