Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4 BEVEZETÉS Az Egészségügyi Világszervezet által 1978-ban kiadott (International Classification of Procedures in Medicine, Geneva, 1978.) Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozására (továbbiakban OENO) alapozva, azt kibıvítve, de besorolási elveit megırizve miniszteri rendelet melléklete tartalmazza a járóbeteg-szakellátás eljárásainak listáját. Külön lista tartalmazza az OENO kódrendszer azon eljárásait, amelyeket csak fekvıbeteg ellátásban alkalmaznak. A járóbeteg-szakellátásban alkalmazandó OENO kódrendszer és az egyes eljárások pontszáma a költségek változását, az orvostudomány állandó fejlıdését követve folyamatosan módosul. A miniszter tanácsadó testületeként mőködtetett Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottság feladata - a 6/1998. (III. 11.) NM rendeletben meghatározottak szerint - a szükséges változtatások szakmai elıkészítése. A Szabálykönyv általános fejezetbıl és a részletes elszámolási szabályokból áll. A Szabálykönyv Részletes elszámolási szabályok fejezete a következıket tartalmazza: a) Eljárás kódja, megnevezése b) Eljárás definíciója c) Eljárás elszámolhatósági szabályai (mennyiségi korlátok, egymás mellett nem elszámolható eljárások, csak együtt elszámolható eljárások) A Szabálykönyv alkalmazásának területei Az orvosi eljárások listáját nemcsak a finanszírozási elszámolásban, hanem a betegdokumentációban, a szakmai adatgyőjtésben és a belsı szakmai statisztikákban is célszerő alkalmazni. Az adatok összehasonlíthatósága érdekében az orvosi ellátóhelyeken végzett adatgyőjtések, információfeldolgozások során minden megbetegedést és eljárást a hivatalos kódlisták (BNO, OENO) szerint kell feljegyezni. I-1

5 A Szabálykönyv használata A Szabálykönyv a következı részeket tartalmazza: I. Általános bevezetés: ez a fejezet tartalmazza a Szabálykönyv használatával kapcsolatos iránymutatásokat, továbbá az általános elszámolhatósági szabályokat, amelyek vonatkozhatnak az egész elszámolási rendszerre, vagy az OENO meghatározott tartományára. II. Részletes szabályok: Az OENO tételek definícióit és a mennyiségi, ismétlési, valamint egyéb elszámolási feltételek tételes felsorolását. Egy OENO kódhoz több elszámolhatósági feltétel is tartozhat. A tételes felsorolás nem tartalmazza az elszámolhatósági feltételeket, ha ezek megegyeznek az általános szabállyal. a., Elszámolhatósági feltételek mennyiségre Az elszámolhatósági feltételek általános formái: Megnevezés feltétel típus darabszám ismételhetıség Értelmezés Az eljárások mennyiségi elszámolhatóságára vonatkozó szabály típusának rövid megnevezése A feltételnek megfelelıen maximálisan elszámolható darabszám A szabály azt definiálja, hogy egy orvosi munkahelyen egy adott eljárás maximálisan milyen idıközönként számolható el. Az OENO tételek soraiban az egyszerőbb értelmezhetıség érdekében pontban felsorolt rövid szövegek jelennek meg. A feltétel olyan összetett mondat is lehet, amelyben többféle szempont alapján is korlátozott az elszámolható mennyiség. Példa testtájékonként 1, megjelenésenként 2 Értelmezés: az eljárásból testtájékonként legfeljebb 1 számolható el, azzal a feltétellel, hogy az egy megjelenés során elszámolt esetszám nem lehet magasabb 2 esetszámnál, azaz megjelenésenként legfeljebb 2 testtáj kezelése számolható el, vagy: megjelenésenként 5 2 héten belül nem ismételhetı Értelmezés: az eljárásból egy megjelenés során legfeljebb 5 darab számolható el, az eljárás az adott orvosi munkahelyen ugyanazon beteg számára két héten belül ismételten nem számolható el, vagy: mintánként 3 I-2

6 2 hónapon belül nem ismételhetı Értelmezés: mintánként 3 darab vizsgálat végezhetı ugyanazon a napon történt megjelenés esetén és két hónapon belül a vizsgálat nem ismételhetı. A laboratóriumban egy OENO vonatkozásában egy minta egy megjelenésnek számít. Az általános szabálynak megfelelı mennyiségi feltételeket a Szabálykönyv tételesen nem sorolja fel: Például: - megjelenésenként 1 számolható el - mintánként 1 számolható el - az eljárás megjelenésenként ismételhetı b., Az elszámolhatósági feltételek az adott eljárás mellett nem elvégezhetı, vagy szükségszerően elvégzendı eljárásokat jelzik Feltételek Adott OENO mellett nem elszámolható OENO kód, vagy OENO kódok = összetett OENO része(i), = azonos típusú eljárások egyidejő elvégzése vagy elszámolása kizárt. Adott OENO akkor számolható el, ha egyidejőleg elvégeztek mellette egy, vagy a felsoroltakból legalább egy másik eljárást. Jelölés Kizárva: Együtt: III. Elszámolhatósági feltételhez meghatározott BNO csoportok leírása A megjelölt betegségekre jelzéső OENO tételekhez tartozó BNO kódok listája. IV. Kompetencia lista: az eljárást azon szakmák számára lehet elszámolni, amelyek rovatában az OENO kód sorában O vagy jelzés található. I-3

7 I. rész ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. Fogalmak 1.1. Orvosi eljárások kódlistája Az Orvosi eljárások kódlistája az orvosi eljárások dokumentációkban és elszámolásokban egymástól kódszámmal és definícióval megkülönböztetett tételeit tartalmazza. A kódszám és a hozzá tartozó megnevezés magát az eljárást határozza meg, nem tartalmazza azt a megbetegedést, amely vagy amelynek gyanúja miatt az eljárást végezték. A betegség, tünet, panasz meghatározására a BNO-10 kódrendszer szolgál. Az eljárás kódszáma pontosan nem utal arra, hogy az eljárást mely szakma végezheti. Ennek jelölésére a Szabálykönyvben önálló táblázat (IV. rész), az OENO tételek kompetencia listája szolgál. A kódlista kerüli a pontatlan, nem, vagy nehezen azonosítható és ellenırizhetı kifejezések (pl. egyéb, általános, különleges, speciális, például, részletes, stb.) használatát még akkor is, ha egy-egy szakmán belül a jelenlegi gyakorlat szerint ennek tartalma jól megközelíthetı, de a többi szakma számára nem egyértelmő. Az összetartozó OENO kódok dokumentálási, elszámolhatósági szabályát a részletes elszámolási szabályokat tartalmazó fejezet pontosan meghatározza. Egy eljárás gyakran több részleges eljárásból áll (összetett eljárás). Egyes esetekben több eljárás feltétlenül összetartozik (önálló és kiegészítı eljárások). Más eljárások alkalomszerően kombinálhatóak, de nincs közöttük feltétlen kapcsolat. A Szabálykönyv rögzíti azt is, ha bizonyos eljárásokat egyidejőleg elszámolni nem lehet Az orvosi eljárások alaptípusai a., Önállóan elvégezhetı orvosi eljárás Minden olyan orvosi eljárás önállóan elvégezhetı eljárásnak minısül, amely elvégzésének nem feltétele, hogy ugyanazon ellátási napon és orvosi munkahelyen közvetlen elıtte, utána, párhuzamosan (késıbbiekben: egyidejőleg) más külön OENO kóddal azonosított orvosi eljárást is elvégezzenek. Az önállóan elvégezhetı orvosi eljárás lehet: a.a., Összetett orvosi eljárás Összetett orvosi eljárás minden olyan külön OENO kóddal rendelkezı eljárás, amely nem része egyetlen más külön OENO kóddal minısített orvosi eljárásnak sem (ami nem minısül részleges eljárásnak). a.b., Részleges orvosi eljárás Részleges orvosi eljárás minden olyan külön OENO kóddal rendelkezı eljárás, amely részét képezi legalább egy másik külön OENO kóddal jelzett (összetett) eljárásnak. (az összetett - I-4

8 részleges kapcsolatra is utal a Kizárva (az összetett OENO részei) elszámolhatósági feltétel.) b., Kiegészítı orvosi eljárás Kiegészítı orvosi eljárás minden olyan eljárás, amely önállóan nem jelenthetı. Az eljárásra minden esetben legalább egy másik egyidejőleg elvégzett önálló orvosi eljárás mellett kerülhet sor. (Az önálló-kiegészítı kapcsolatra utal az Együtt elszámolhatósági feltétel). c., Lehetıség van orvosi ellátási folyamatokat protokollként leírni és finanszírozási szabályokat a kapcsolódó orvosi eljárásokra meghatározni: Kapcsolódó orvosi eljárás minden olyan önállóan elvégezhetı orvosi eljárás, amely kötelezıen része legalább egy elıre, protokollként meghatározott orvosi ellátási folyamatnak úgy, hogy az eljárásokat kötelezıen nem egyidejőleg vagy nem ugyanazon orvosi munkahelyen szükséges elvégezni. 2. Az OENO lista szerkezete OENO kódtartományok: : vizsgálatok, diagnosztikus eljárások : klinikai laboratóriumi, patológiai vizsgálatok. Általában - a minısített kivételektıl eltekintve - a módszerektıl (hagyományos kémiai, automatával végzett, biokémiai, RIA vagy ELISA technika, stb.) független eljárásokat tartalmaz. A megfelelı módszert általában a szakmai állásfoglalások szerint kell kiválasztani. A speciális elszámolási szabályok, egyes esetekben a definíciók utalnak az elszámolásokban elfogadható módszerekre : radiológiai és képalkotó vizsgálatokat tartalmazza kivéve, ha a vizsgálat más technikával kiegészül és ezen metodika megjelölésével más helyen már szerepel : megelızési-szőrési eljárások. A tételekhez olyan eljárások sorolhatók, melyek a megelızni vagy kiszőrni kívánt betegség tekintetében egészségesnek vélt személyeknél történnek. Ilyen vizsgálatokra, eljárásokra jogszabály vagy szakmai szabályok, módszertani levelek alapján csoportosan, illetve a rizikócsoportokba sorolt személyeknél egyénileg kerülhet sor : invazív terápiás eljárások : Az OENO elkészítésekor nem került kidolgozásra. (Az eredeti WHO rendszerben a gyógyszerek szerepelnek ezekben a fejezetekben.) : egyéb terápiás eljárások : egyéb eljárások. I-5

9 3. Az OENO kódok elszámolhatósági feltételeinek alaptípusai A SZABÁLYKÖNYV meghatározza az OENO kódokra az elszámolhatóság feltételeit. Az elszámolhatósági feltételek általában az egy orvosi munkahelyen végzett eljárások elszámolhatóságára vonatkoznak. 3.1., Mennyiségi elszámolhatósági korlátok egy megjelenési esetre, további feltételek nélkül vagy valamilyen feltétel függvényében: Mennyiségi elszámolhatósági feltételek 1. Az adott eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám elváltozásonként 2. Az adott eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám testtájékonként (a fizioterápiás ellátásban: a végtagok egyenként, a mellkas, a has, a cervico-thoracalis gerinc tájék, a lumbo-sacralis gerinc tájék) 3. Az adott eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám oldalanként (páros szervek esetén) 4. Az adott eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám végtagonként 5. Az adott eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám izmonként 6. Az adott eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám izületenként 7. Az adott eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám idegenként 8. Az adott eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám trauma esetén oldalanként 9. Az adott eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám daganatos góconként 10. Az adott eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám áganként (angiográfiás eljárásoknál) 11. Az adott eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám sclerotizált vénaszakaszon 12. Az adott eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám megjelölt (csak kiválogatott BNO kódok megjelölése esetén) betegségenként 13. Az adott eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám segédeszközönként, vagy eszközönként ( a darab segédeszköz, vagy eszköz darabot jelent) 14. Az adott eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám valamilyen eljáráshoz kapcsolódóan (pl. kismőtétes érzéstelenítés) 15. Az adott eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám (a darab minta darabszámot jelent) Jelölése a Részletes elszámolási szabályok részben elváltozásonként testtájékonként oldalanként végtagonként izmonként izületenként idegenként trauma esetén oldalanként daganatos góconként áganként sclerotizált vénaszakaszon megjelölt betegségekre segédeszközönként vagy eszközönként eljáráshoz kapcsolódóan mintánként I-6

10 16. Az adott eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám terheléses vagy egyéb sorozat vizsgálatok esetén 17. Az adott eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám több helyrıl vett minta esetén 18.. Az adott eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám baktériumonként, gombánként 19. Az adott eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám egységet jelent (vérkészítményeknél) 20. Az adott eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám markerenként 21. Az adott eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám alosztályonként 22. Az adott eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám mintavételi csövet jelent (vérvételnél) 23.. Az adott eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám több testnedv esetén 24. Az adott eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám többféle anyag meghatározásának indokoltsága esetén terheléses vizsgálat esetén metionin terhelés esetén, dialízis esetén, több mérési idıpont esetén, ismeretlen anyag keresése esetén, Urea teszt esetén, sorozat meghatározás esetén, tolerancia vizsgálat esetén, gyógyszerszint változás esetén, ürülési görbe esetén, stimulációs teszt esetén, koncentrációs próba esetén, szupressziós teszt esetén, az érpálya különbözı területeirıl vett minta esetén, több idıpontban vett minta esetén több helyrıl vett minta esetén baktériumonként, gombánként egységenként markerenként alosztályonként mintavételi csövenként több testnedv esetén többféle anyag meghatározásának indokoltsága esetén kombinált deficienciák esetén negatív lelet és kifejezett klinikai tünet esetén további mezınként 25. Az adott eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám kombinált deficienciák esetén 26.. Az adott eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám negatív lelet és kifejezett klinikai tünet esetén 27. Az adott eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám mezınként (a darab a mezık számát jelenti) 28. Az adott eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám síkonként síkonként (a darab a síkok számát jelenti) 29. Az adott eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám 3 3 szegmensenként szegmensenként (3 szegmens egy darab) 30. Az adott eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám négyzetcentiméterenként négyzetcentiméterenként (egy négyzetcentiméter egy darab) 31. Az adott eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám idegentestenként idegentestenként (a darab idegentest darabszámot jelent) 32. Az adott eljárás a megjelenés során csak a n1 n2 éves kor között N1-N2 korcsoport esetén számolható el maximum a megadott darabszám szerint 33. Az adott eljárásból egy megjelenés során elszámolható maximális kijelölt szolgáltatóknál darabszám kijelölt szolgáltatóknál 34. Az adott eljárás E alapból nem finanszírozott E alapból nem finanszírozott eljárás I-7

11 3.2., Az elszámolhatóság ismétlésének korlátja Az elszámolhatóság ismétlésének korlátja azt mutatja, hogy egy adott orvosi munkahelyen, egy adott eljárásból, milyen idıkorláton belül nem lehet az egy megjelenési esetre meghatározott mennyiségi korlátnál nagyobb mennyiséget elszámolni. Az eljárás ismétlésének elszámolási korlátja 1. Az adott eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám meghatározott idıtartamonként a., meghatározott héten (N) belül nem ismétlıdhet b., meghatározott hónapon (N) belül nem ismétlıdhet c., meghatározott éven (N) belül nem ismétlıdhet d, a beteg élete során nem ismétlıdhet Jelölés N héten belül nem ismétlıdhet N hónapon belül nem ismétlıdhet N éven belül nem ismétlıdhet A beteg élete során nem ismétlıdhet 3.3., Egyéb elszámolhatósági feltételek Feltételek 1. Adott OENO mellett nem elszámolható OENO kód, vagy OENO kódok = összetett OENO része(i), = azonos típusú eljárások egyidejő elvégzése vagy elszámolása kizárt. 2. Adott OENO akkor számolható el, ha egyidejőleg elvégeztek mellette egy, vagy meghatározott OENO csoportból legalább egy eljárást. Jelölés Kizárva: Együtt: 3.4., Az orvosi munkahelyen a szakmai kompetencia szerinti elszámolhatósági korlátok A IV. részben lévı lista tartalmazza, hogy mely szakmától jelentett esetek számolhatók el és hogy adott eljárás szakmai szabályaiért melyik szakma (-jelzés) a felelıs. 4. Elszámolhatósági fı szabályok 4.1. Általános szabályok (A01). Az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi szakellátási eljárás után az Egészségbiztosítási Alapból akkor jogosult térítésre, ha minden érvényes jogszabályi feltételnek megfelel. Ilyen feltételek pl.: a) az adott ellátás nyújtására - érvényes mőködési engedély birtokában - az OEP-pel [illetve az illetékes MEP-pel] szerzıdést kötött, b) az ellátást az évi LIII. törvényben foglaltak, valamint az évi L. törvény 16. szerint nyújtották, I-8

12 c) az ellátás igénybevételére érvényes beutalóval került sor, kivéve a külön jogszabály alapján beutaló nélkül is felkereshetı szakrendeléseket és a sürgıs szükség esetében nyújtott ellátásokat, d) az ellátás elszámolhatósága figyelembe veszi a 284/1997. (II. 23.) Korm. rendeletben foglalt szabályokat, amelyek a teljes vagy részleges térítési kötelezettség mellett végzendı ellátásokra vonatkoznak e) a szolgáltató a nyilvántartási és az adatszolgáltatási kötelezettségét a szakmai szabályok szerint elvégezte, f) a beteget a járóbeteg-szakellátási szolgáltatást követıen, az ellátás napján az egészségügyi szolgáltató saját fekvıbeteg ellátó egységébe nem vették fel, g) az ellátást gondozóban végezték úgy, hogy az ellátás nem tartozik a speciális gondozói ellátásként finanszírozott szolgáltatások közé. h) olyan eljárás, amely nem esetfinanszírozott eljárás vagy annak része, illetve amely nem az eljárást kérı szolgáltató külön szerzıdése alapján kerül elszámolásra. (A02) Egy elvégzett eljárás csak egyszer számolható el (pl. nem számolható el, ha máshol is finanszírozzák, ha része egy másik eljárásnak, stb.). (A03) Csak az elvégzett eljárás számolható el. (A04)A térítési jogosultság igazolásához szükséges, hogy a szolgáltatónál és a szakrendelésen a biztosított Társadalombiztosítási Azonosító Jelét vagy ennek hiányában az utólagos megállapítást lehetıvé tevı adatait (név, leánykori név, anyja neve, lakcím, születési idı) rögzítsék. (A05) Azon eljárások, melyek a járóbeteg-szakellátás eljárási kódlistáján nem szerepelnek, a szakma szabályai szerint elvégezhetık, de nem számolhatók el. (A06) A beteg egy ellátási napon egy intézet több szakrendelésén is ellátásra kerülhet. Az elszámolási szabályokat a megjelölt kivételektıl eltekintve - szakrendelésenként kell alkalmazni. (A07) Egy eljárásból általában egy megjelenés kapcsán csak egy számolható el, ezt a részletes részben külön nem jelöljük, kivéve, ha a tételes részletes elszámolási szabályok ettıl eltérıen rendelkeznek. (A08) Csak az ellátás orvosi dokumentációjában megfelelıen dokumentált orvosi eljárás jelenthetı elszámolásra. Minden olyan eljárást, melyet az egészségügyi szolgáltató az ellátottnak nyújt és az OENO listában önálló tételként szerepel, a különbözı orvosi dokumentációban (kezelési-lap, ambuláns napló, összesítı, stb.) egybehangzóan kell rögzíteni. A beutaló az orvosi dokumentáció része. A beutaló megırzésére, kezelésére vonatkozó szabályok megegyeznek az orvosi dokumentációra vonatkozó rendeletekkel. (A09) Minden orvos-beteg közvetlen találkozásnak minısülı orvosi ellátás csak akkor számolható el, ha a beteg, illetve vizsgálandó személy is megjelent. (A10) Páros érzékszervek, szervek, illetve testrészek esetén csak egy orvosi eljárás vagy egy nem-invazív eljárás számolható el, hacsak a részletes szabály mást meg nem enged (pl. ha az OENO-ra a részletes elszámolhatósági szabályok között feltüntették, hogy az eljárás oldalanként is elszámolható). (A11) Páros érzékszervek, szervek, illetve testrészek esetén általában annyi invazív eljárás számolható el, amennyi megtörtént, ha más mennyiségi és elszámolhatósági korlát nem került meghatározásra. I-9

13 (A12) Nem számolhatók el a mőtéti jellegő tevékenységeknél önálló eljárásként a mőtét bevezetı tevékenységei (bemetszések, feltárások, stb.), a befejezı tevékenységei (sebkötözés, stb.). (A13) A csoportos kezelések a csoport létszámától függetlenül egyénenként számolandók el. Az egyes szakmák területén az adott terápiára vonatkozó szakmai szabály szerint kell a csoport létszámát megállapítani. (A14) A kódlistában szerepelhetnek olyan eljárások is, amelyek meghatározott esetekben más szabályok szerint járó-betegen nem végezhetık el. Ilyenkor a szakmai szabályok szerint kell eljárni. (A15) Ha a Szabálykönyvben elıírt korlátokon túl a beteg ellátása érdekében szükséges, szakmailag indokolt ellátás történt, akkor annak elszámolása külön indokkal ellátott kérés esetén a kérésben foglaltak mérlegelése után történhet meg. (A16) Az elszámolhatóság megállapításakor figyelembe kell venni a részletes elszámolhatósági korlátokat: a., Egy megjelenés során nem számolható el a megadott speciális szempontok alapján meghatározott vagy az egy megjelenésre meghatározott maximális darabszámnál több eset. b., Egyes eljárások esetén korlátozott az is, hogy az eljárás elszámolása milyen idıintervallumon belül nem ismételhetı meg. c., Ha két vagy több egyidejőleg elvégzett eljárás a jelen Szabálykönyv szerint együtt nem számolható el, közülük a magasabb pontértékő eljárást lehet elszámolni. (A17) A kiegészítı orvosi eljárást csak akkor lehet elszámolni, ha ugyanazon megjelenés során a beteg részére elvégezték a hozzákapcsolódó alap orvosi eljárást is. (A18) Egy összetett orvosi eljáráshoz egy vagy több részleges orvosi eljárás tartozhat. Ebben az esetben az egyazon összetett orvosi eljáráshoz rendelt részleges orvosi eljárásokból egy megjelenési eset során nem számolható el több pontszám, mint az összetett eljárás pontszáma. (A19) Ha az elszámolhatósági szabályok miatt meghatározott idın belül az eljárások ismételt elvégzés esetén nem számolhatók el, akkor az egyidejőleg egyébként nem elszámolható, jelentett eljárások közül a magasabb pontszámmal rendelkezı eljárást pótlólagosan lehet elszámolni. (A20) A *-jelzéső OENO tételek csak a vonatkozó jogszabály lábjegyzetében leírt rendelkezés szerint számolhatók el. (A21) Minden orvosi eljárás magában foglalja az adott eljáráshoz kapcsolódó leletezési, dokumentálási, archiválási tevékenységeket is. (A22) Terheléses vizsgálatok elszámolásakor a) ha a terhelés szó az eljárás megnevezésében szerepel, akkor a terhelés elıtti és utáni vizsgálat(ok) együtt csak egy eljárásként számolható el, b) ha a terhelés a vizsgálat elnevezésében nem szerepel, akkor a terhelés elıtti és utáni vizsgálatok, valamint a terhelésért járó kiegészítı pont külön elszámolható, kivéve, ha a részletes szabályok más feltételt nem szabnak meg. (A23) Vizsgálat elvégzésébe beleértendı a szakmai elıírások szerinti idıpont(ok)ban történı értékelés (leolvasás) is. I-10

14 (A24) Amennyiben a járóbeteg-szakellátás szakorvosa a páciens számára további, más szolgáltató, szakrendelés által elvégezhetı eljárás elvégzését szükségesnek tartja, az orvosi eljárásra történı beutalást más szolgáltatótól nem kérheti Szakmák általános elszámolási szabályai (J01) A és Általános orvosi vizsgálat rendelıben, vagy rendelın kívül meghatározása szakmánként részletezve: Infektológia Belgyógyászat Gyermekgyógyászat Részletes anamnézis felvétele (család, élı környezet adatai is), alap orvosi vizsgálat, a teljes kültakaró, látható nyálkahártyák megtekintése, a belsı szervek részletes fizikális vizsgálata (tapintás, kopogtatás, hallgatózás), általános mozgásszervi és neurológiai vizsgálat, bármely szerven, szervrendszeren észlelt elváltozás leírása. Részletes anamnézis felvétel, alap orvosi vizsgálat, a belsı szervek részletes fizikális vizsgálata (tapintás, hallgatózás), bármely szerven, szervrendszeren észlelt elváltozás leírása + mindkét karon végzett vérnyomásmérés. A vizsgálattal egyidejőleg a rectalis vizsgálat(13200) nem számolható el. Részletes anamnézis felvétel, alap orvosi vizsgálat, a belsı szervek részletes fizikális vizsgálata (tapintás, hallgatózás), bármely szerven, szervrendszeren észlelt elváltozás leírása. Angiológia Ideggyógyászat Onkológia Nıgyógyászat Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. A belsı szervek részletes fizikális vizsgálata (tapintás, hallgatózás). A végtagok morfológiai vizsgálata, valamint a nyaki, hasi és végtagi artériás és vénás rendszer megtapintása, meghallgatása. Anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. A neurológiai alapvizsgálathoz tartoznak: agyidegek vizsgálata(12002), érzıkör vizsgálata(12004), koordináció vizsgálata(12005), tudatállapot vizsgálata(12001). Nıi beteg: Részletes anamnézis felvétele, beteg tájékoztatása a vizsgálat folyamatáról, a bır megtekintése, a szájüreg és nyálkahártya vizsgálata spatulával, emlık vizsgálata tapintással (szükség esetén beutalás mammographiai vizsgálatra), hónalji és nyaki nyirokcsomók vizsgálata, hüvelyi nıgyógyászati vizsgálat, hasi és kismedencei szervek tapintásos vizsgálata, a méh és petefészek tapintásos vizsgálata, hüvelyi feltárással, hüvelytükörrel a hüvelyi nyálkahártya, és méhszáj megtekintése, kötelezı váladékvétel, citológia levétele, a méhszáj kolposcopos vizsgálata /ecetsav, Lugol festés/, rectalis vizsgálat. A vizsgálattal egyidejőleg a kolposcopia(16630), cervicalis kenetvétel(14720) és a rectalis vizsgálat(13200) nem számolható el. Férfi beteg: Részletes anamnézis felvétele, beteg tájékoztatása a vizsgálatok folyamáról, a bır megtekintése, szájüreg és nyálkahártya vizsgálata spatulával, mellek vizsgálata tapintással (sz.e. UH elrendelése), hónalji, nyaki és lágyéki nyirokcsomók vizsgálata, has tapintásos vizsgálata /máj, lép, gyomor, bél/, herék, penis megtekintése, a herék tapintásos vizsgálata (sz.e. UH-vizsgálat elrendelése), rectalis vizsgálat /prostata/. A vizsgálattal egyidejőleg a rectalis vizsgálat (13200) nem számolható el. Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat (általános és szakmai elızmények). A nıgyógyászati alapvizsgálathoz tartoznak: tükörvizsgálat, colposcopia, exfoliativ citológia, STD szőrés, bimanuál vizsgálat, rectovaginális vizsgálat, emlıvizsgálat. A vizsgálattal egyidejőleg a kolposcopia(16630), cervicalis kenetvétel(14720), és a rectalis vizsgálat(13200) nem számolható el. I-11

15 Reumatológia Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. A beteg korábbi dokumentációjának és vizsgálati eredményeinek áttekintése. A fizikális vizsgálat a testalkat, testméretek, alaki eltérések vizsgálatát valamint a mozgásszervek teljeskörő fizikális vizsgálatát tartalmazza. Vélemény alkotás a beteg általános állapotáról és funkcionális képességeirıl. A vizsgálattal egyidejőleg a mozgásszervek regionális fizikális vizsgálata (13620) nem számolható el. Kardiológia A kardiológiai vizsgálat magában foglalja a kórelızmény, a belgyógyászati és kardiológiai status rögzítését. A kardiológiai status tartalmazza mindazokat a részletesebb fizikális jeleket, valamint azok helyét és meghatározását, amelyek a kardiológiai diagnózis felállításához szükségesek. A kardiológiai alapvizsgálathoz tartoznak: vérnyomás mérés, és az EKG értékelése. Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. Az alapvizsgálatba tartoznak: bır, általános állapot, szájüreg megtekintése, a hasi szervek tapintásos vizsgálata, rectalis vizsgálat. Az orvos megítélése szerint szükséges mértékben kiterjesztett fizikális vizsgálat. A vizsgálattal egyidejőleg a rectalis vizsgálat(13200) nem számolható el. Urológia Részletes anamnézis felvétele mellett teljeskörő fizikális vizsgálat, mely a következıkbıl áll: a vesék, a hólyag, a herék, a mellékherék vizsgálata, a prosztata vizsgálata. A vizsgálattal egyidejőleg a rectalis vizsgálat(13200) nem számolható el. Szemészet Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. Az alapvizsgálathoz tartoznak: a szemmozgások vizsgálata, szemnyomás becslése digitálisan, réslámpa vizsgálat, szemfenék vizsgálat, fénytörés szubjektív meghatározása, ophthalmoscopia. A vizsgálattal egyidejőleg a fénytörés szubjektív meghatározása(12113), ophthalmoscopia(12200), réslámpa vizsgálat(12210) nem számolható el. Ortopédia Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. A beteg korábbi dokumentációjának és vizsgálati eredményeinek áttekintése. A fizikális vizsgálat a testalkat, testméretek, alaki eltérések és izületek vizsgálatát valamint a mozgásszervek regionális vizsgálatát tartalmazza. A vizsgálattal egyidejőleg a mozgásszervek regionális fizikális vizsgálata(13620) nem számolható el. Gasztroenterológia Fül-Orr- Gégészet Bırgyógyászat Sebészet Traumatológia Pszichiátria Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. Az alapvizsgálathoz tartoznak: eszközös fül-orr-száj-torok-garat-gége vizsgálat. A vizsgálattal egyidejőleg otoscopia(12400), rhinoscopia(12430), epipharyngoscopia indirecta(12432), laryngoscopia indirecta(12470), súgott (társalgó) beszédvizsgálat(12320), hangvillavizsgálat(12321) eljárások nem számolhatók el. Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. A beteg kórelızményének, panaszainak megfelelı vizsgálata, különös tekintettel a kültakaróra, nyirokcsomókra, szükség szerint azok tapintása a kórisme felállítására. Az anamnézis, heteroanamnézis felvétele, hasi szervek tapintásos vizsgálata, a panaszoknak megfelelı célzott vizsgálat (megtekintéssel, tapintással, mozgatással). A vizsgálattal egyidejőleg a rectalis vizsgálat(13200) nem számolható el. Részletes anamnézis felvétel, a panaszoknak és a sérült testrésznek vagy szervnek megfelelı célzott vizsgálat. Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. Általános pszichiátriai tájékozódás, a beteggel történı kapcsolat kialakítása. Mellette kódolható és elszámolható a szükséges neurológiai fizikális vizsgálat. Tüdıgyógyászat Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat a beteg megtekintése, kopogtatása, meghallgatása, tapintása. I-12

16 Rehabilitáció Foglalkozásegészségügy Idegsebészet Részletes anamnézis felvétele, a beteg korábbi vizsgálati eredményeinek és kezelésének áttekintése és a rehabilitáció alapjául szolgáló betegségnek megfelelı (mint pl. belgyógyászati, kardiológiai, neurológiai, ortopédiai, reumatológiai, traumatológiai, stb.) szakma szerinti fizikális vizsgálat. Foglalkozási megbetegedés megelızése vagy megállapítása céljából általános és foglalkozási anamnézis felvétele és teljes körő fizikális vizsgálat. A vizsgálattal egyidejőleg a rectalis vizsgálat(13200) nem számolható el. Részletes anamnézis felvétel, tájékozódó ideggyógyászati és tájékozódó sebészeti szakvizsgálat. (J02) A diagnosztikai vizsgálatokat a betegellátásában tevékenykedı orvos írásban (ill. elektronikus úton és írásban) kéri a diagnosztikai eljárást végzı munkahelytıl. Ha a diagnosztikus orvosi munkahely orvosa az elkészült eredmények alapján további vizsgálatokat tart szükségesnek, akkor azt elvégezheti, nem szükséges az eljárást elrendelı orvos hozzájárulása /kivéve a (J03 szerinti szabályt/, de ilyenkor a beteg orvosi dokumentációjában pontosan rögzíteni kell a vizsgálat szakmai indoklását, eredményét. A vizsgálat indoklásáról, az eredményrıl az eredeti vizsgálatot elrendelı orvost tájékoztatni kell. Laborvizsgálatok általános elszámolhatósági szabályai, melyek a kompetencia táblázatban az 50 szakmakódnál az -jelzéső eljárásokra vonatkoznak (J03) Ha a laboratórium orvosa az elkészült eredmények alapján további vizsgálatokat tart szükségesnek, akkor ezt elvégezheti, de ilyenkor - akár utólag is az eredeti vizsgálatot elrendelı orvos egyetértését dokumentálni kell. Kivétel ez alól az a vizsgálat, melynek természetébıl fakad, hogy az egymást követıen elıálló eredményekbıl következnek a további vizsgálatok (egyes mikrobiológiai vizsgálatok, haemorrhagiás diathesis kivizsgálása, stb.), illetve azon vizsgálatok, melyekrıl az eredmények és diagnózisok ismeretében szakmai leírások alapján feltételezhetı, hogy késedelem nélkül történı elvégzésük életmentı lehet. (J04) Laboratóriumi vizsgálatot nem rendelhet el olyan orvosi munkahely, amely azokat végzi és elszámolja. A szabály alól kivételt képeznek azon OENO kódokhoz tartozó ellátások, amelyeket a kompetencia lista szerint (IV. részben) megengedett módon a beteg egészségi állapotának megfelelı mértékben a klinikai szakmák végeztek el. (J05) A laboratóriumi kérésnek tartalmilag meg kell felelni annak a követelménynek, hogy a vizsgálatot kérı orvosi munkahely és az igényelt vizsgálatok egyértelmően azonosíthatók legyenek. (J06) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére megküldendı teljesítmény elszámolási adatokban a megjelenés idıpontjának a minta laboratóriumba érkezésének idıpontját kell tekinteni. (J07) A közötti kódokat csak azok a munkahelyek számolhatják el, ahol a szakterületnek megfelelı szakorvosi felügyelet biztosított. (J08) A laboratóriumi vizsgálatok a szabálykönyvben rögzített elvek alapján, elsıdlegesen vizsgálatorientált (nem módszer alapú) kódrendszerben kerülnek elszámolásra. A szabálykönyvben rögzített vizsgálatok megnevezése általában egyértelmően definiálja azt, hogy milyen vizsgálat számolható el azon megnevezés alatt. Ahol ez nem egyértelmő, vagy az adott vizsgálat metodikák szerint történı alábontása az elszámolás szempontjából indokolt, ott a vizsgálat megnevezését követıen definiált, hogy mely és milyen metodikával végzett I-13

17 laboratóriumi tevékenység vagy diagnosztikai vizsgálatcsoport számolható el kizárólagosan az adott megnevezés alatt a (J09) szabályban említett kivételektıl eltekintve. (J09) Ha egy laboratóriumi vizsgálatot a megnevezésben, definícióban nem szereplı, de a megjelölt eljárásoknál pontosabb eredményt adó, szakmai irányelveknek megfelelı vizsgálati módszerrel végezték, az adott eljárás kódján az elvégzett teljesítmény elszámolható. (J10) Az azonos metodikával végzett (ugyanazon a kódon elszámolt), kórokozók vagy ellenük termelt specifikus ellenanyagok kimutatása esetén a laboratóriumi dokumentációban rögzíteni kell, hogy mely kórokozó vagy ellenanyag kimutatását végezte a laboratórium. A dokumentációt az elıirt ideig meg kell ırizni. (J11) Az egyes módszereknél a laboratóriumi vizsgálatok pontos elvégzése érdekében végzett kalibráció és kontrollmérések, valamint azonos mintából történı párhuzamos mérések, ismétlések, hígítások nem számolhatók el újabb vizsgálatként. (J12) A kódlistában szereplı meghatározásoknál A kimutatás a mintában valamely anyag meglétét (adott módszerrel történı kimutathatóságát) vagy hiányát igazolja (minıségi kimutatás), A meghatározás a mintában valamely anyag mennyiségének, koncentrációjának, aktivitásának számszerően megadott értékét jelenti (mennyiségi meghatározás) (J13) Alapelv, hogy különbözı OENO kódon jelzett azonos anyag kimutatása és meghatározása egy megjelenéskor történı mintavételbıl egyidejőleg csak akkor számolható el, ha a kimutatási teszt eredménye pozitív. (J14) Amennyiben egy adott kód alatt szereplı tevékenység megnevezésében nem specifikált az, hogy milyen mintából történhet a meghatározás úgy azon kód alatt értelemszerően elszámolhatók bármely testnedvbıl történı meghatározások. (J15) Az enzim-meghatározások szérum-, egyéb testnedv- illetve vizeletmintából akkor számolhatók el, ha a meghatározás kinetikus módszerrel 37 C fokon történik. (J16) Az immunoassayvel vagy fehérjekötı assayvel végzett mennyiségi meghatározások valamint a véralvadási vizsgálatok csak akkor számolhatók el, ha azok mérése duplikátumban vagy teljes automata rendszerrel történik. (J17) Gyógytornász, gyógymasszır és fizioterápiás szakdolgozó által végezhetı eljárások Az alábbi listából egy megjelenés során egy beteg részére legfeljebb három különbözı eljárás számolható el. OENO kód Megnevezés Kontraktúra nyújtása Húzókezelés kézzel vagy készülékkel Víz alatti torna medencében, medencébıl segítve Víz alatti torna kádban Víz alatti torna, csoportos Víz alatti torna, egyéni, segítség nélkül Víz alatti torna medencében, kívülrıl segítve Örvényfürdı Meleg pakolások Rövidhullám kezelés Mikrohullám kezelés Ultranagyfrekvenciás kezelés I-14

18 86044 Középfrekvenciás kezelés Infravörös melegítéses helyi kezelés - Sollux Helyi hőtés Kryotherapia localis Kezelés monochromatikus polarizált fénnyel (Evolite, Bioptron) Fototerápia Fototerápia UV fénnyel PUVA-kezelés Goeckermann f. kátrány-uv kezelés 1-10% bırfelszín Goeckermann f. kátrány-uv kezelés 11-20% bırfelszín Goeckermann f. kátrány-uv kezelés 21-30% bırfelszín Goeckermann f. kátrány-uv kezelés 31-40% bırfelszín Szinkron Balneofototerápiás kezelés (SBP) Négyrekeszes galvan kezelés Stabil galvan kezelés Kowarschik galvan kezelés Bourgignon galvan kezelés Bergonnier galvan kezelés Iontophoresis kezelés Kalcium elektrostasis kezelés Diadynamic-interferencia kezelés Szelektív ingeráram kezelés 8631A Hengergalván kezelés 8631B Interferátor kezelés 8631C Számítógép vezérelt iontoforézis 8631D Galvanotherápia számítógép-vezérléssel 8631E Számítógép vezérelt idegszál specifikus neuromusculáris stimuláció 8631F Számítógép vezérelt inkontinencia kezelés 8636C Galvánkád kezelés 8636D Rekeszes galvan kezelés Vázizom stimulator Funkcionális elektroterápia motoros tünetre Funkcionális elektroterápia plexus brachialis ellátási területén Funkcionális elektroterápia nervus facialis területén TENS Számítógép vezérelt tens functio Ultrahang kezelés Víz alatti ultrahang kezelés Magnetoterápia Értorna érszövıdmények megelızésére Keringésjavító fizioterápia Gyógyászati segédeszköz használatának betanítása Facialis torna Extrapyramidalis neuroterápia és oktatása Szenzoros-aktivációs terápia Fejlıdési rendellenesség miatti gyógytorna Járásgyakorlat segédeszköz nélkül Járásgyakorlat járógéppel Járáselıkészítı gyakorlatok Járáskészség fejlesztése Ügyességfejlesztı gyakorlatok Manipulációs készség fejlesztése Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában Irányított járásgyakorlatok segédeszközzel Amputáltak gyógytornája Funkcionális sérüléskezelés (korai) Neurofiziológiai kondicionáló gyógytorna Testtájankénti egyéni gyógytorna I-15

19 94530 Izomerısítı gyakorlatok Gyógytorna relaxációs technikával Passzív kimozgatás egy testtájon Passzív kimozgatás több végtagon Szertorna Gyakorlatok ellenállással szemben Ízületi mozgások gyakorlása Izokinetikus gyakorlás készülékkel Ízület mobilizálás Gerinc mobilizálás Scoliosis torna Scheuermann gyógytorna Egyéni torna Csoportos torna Manuálterápiás kezelés Masszázs, kézzel Masszázs, géppel Funkcionális kezelés az ortopédiai manuálterápiás /OMT/ rendszerben Mellkasi gyógytorna, légzıtorna Cardiovascularis gyógytorna Lymphoedema kezelés: pólya és masszázs, 1 végtag Csecsemı, ödémás arc kezelése speciális fogásrendszerrel Lymphoedema kezelés: speciális fogásrendszerrel Lymphoedema kezelés pneumatikus készülékkel Krónikus oedéma gépi kompressziós kezelés 9474A Felsı végtag manuális drenázsa 9474B Alsó végtag manuális nyirokdrenázsa 9474C Szövıdménnyel társult ödémás végtag manuális nyirokdrenázsa 9474D A törzs manuális nyirokdrenázsa Terhesség alatti torna Medencefürdı Kádfürdı Szénsavfürdı Súlyfürdı, nyaki függesztéssel Súlyfürdı, hónalj függesztéssel Súlyfürdı, hónalj függesztéssel és terheléssel Szénsavgáz fürdı Skót zuhany 9488B Ritex pakolás 9488D Antiphlogisticus pakolás 9488E Gyógyszeres fürdı vagy pakolás 9488F Elektromos fürdı 9488G Víz alatti vízsugár-masszázs 9488H Iszappakolás testtájanként 9488K Iszappakolás az egész testre 9488L Paraffin pakolás Foglalkozás terápia (csoportos) Foglalkozás terápia egyéni Rehabilitációs képzés Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) Ergoterápia, manuális gyakorlás Ergoterápia, kreatív terápia Ergoterápia, konstruktív terápia - mőhelygyakorlat Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása Ergoterápia, írás tanítása Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) Ergoterápia, iskolai korrepetálás gyermekek számára Ergoterápia, szabadidıs tevékenységek szervezése I-16

20 95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre - tanácsadás Közlekedésképesség fejlesztése kerekesszékkel (10 perc) Közlekedésképesség fejlesztése kerekesszéken kívül (10 perc) Közlekedésképesség fejlesztése kerékpárral (10 perc) Közlekedésképesség fejlesztése modell személygépkocsival (10 perc) Közlekedésképesség fejlesztése, gépkocsivezetés (30 perc) Közlekedésképesség fejlesztése, tömegközlekedés (60 perc) Közlekedésképesség fejlesztése modell személygépkocsival (30 perc) Számítógépes edzéstervezés sérülésspecifikusan Sensoros-aktivatios terápia Konduktív pedagógiai kéztorna Konduktív pedagógiai csoportos torna (betegenként) Járáspróba futószınyegen Csonkedzés pneumatikus ballonnal Járásgyakorlás guruló mankóval Járástanítás pneumatikus protézissel Mővégtag felvételének tanítása Dupla alsóvégtag amputált járástanítása Kerekesszék használatának tanítása Izomrehabilitáció tornáztató géppel Egész testre kiterjedı komplex habilitációs kezelés (idegfejlıdés zavar, sérülés esetén) legalább 60 perc Egész testre kiterjedı komplex habilitációs kezelés (idegfejlıdés zavar, sérülés esetén) legalább perc között Egész testre kiterjedı komplex habilitációs kezelés (idegfejlıdés zavar, sérülés esetén) több, mint 90 perc (J18) A CT, MR vizsgálatok elszámolásánál a következı általános érvényő szempontokat kell figyelembe venni. 1. Elvégzett CT, MR vizsgálat csak akkor számolható el, ha valamennyi film (nem diaméretben) vagy digitális dokumentáció készült, majd ezt követıen ellenırizhetıen archiválásra került, és a vizsgálat radiológus szakorvos által került leletezésre. A beutalási rendrıl jogszabály rendelkezik. 2. A CT, MR vizsgálatok test régiónként történnek, natív, intravénás kontrasztanyag alkalmazásával, illetve natív plusz intravénás kontrasztanyag adását követıleg. 3. Több régió vizsgálata esetén minden régió külön vizsgálatként számolandó el, például: koponya és mellkas egy ülésben történı vizsgálata. 4. Intravénás kontrasztanyag adását követıen több régió vizsgálata esetén csak az egyik régió vizsgálata számolható el kontrasztanyagos vizsgálatnak, a többi natívnak. 5. Nem számolható el külön vizsgálatként egy régión belül a kisebb tájékok vagy szervek vizsgálata. 6. Cranio-cervicalis átmenet gerinc vizsgálatként számolandó el. CT vizsgálatokra vonatkozóan: 1. Per os kontrasztanyag alkalmazásáért külön térítés nem jár. 2. A multi slice CT spirál üzemmódjában készült vizsgálatnál a postprocessing rekonstrukciókért külön pont nem számolható el. MR vizsgálatokra vonatkozóan: 1. Egy MR vizsgálatnak tartalmaznia kell minimum két különbözı síkban, összesen legalább három különbözı szekvenciával végzett képi megjelenítést. 2. Egy mérés alatt különféle szögeltéréssel készült képcsoportok csak egy szekvenciának számítanak. I-17