Érdi Batthyány Testnevelés 1.-4 Sportiskolai Általános Iskola 1 Sportiskolai Helyi tanterv Érd, Fácán köz 1. Módosítva:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Érdi Batthyány Testnevelés 1.-4 Sportiskolai Általános Iskola 1 Sportiskolai Helyi tanterv 2013 2030 Érd, Fácán köz 1. Módosítva: 2014.."

Átírás

1 Sportiskolai Általános Iskola 1 Sportiskolai Helyi tanterv 2013 HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉVFOLYAM KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Tinka Lajos A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola tanítója Érd, 2013 Források: - a évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről; - a évi CXXIV. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv módosítása alapján; - A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 2. számú melléklete. Módosítás alapja: 7/2014. (I. 17.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

2 Sportiskolai Általános Iskola 2 Sportiskolai Helyi tanterv 2013 ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai testnevelés és sport mozgásos tevékenység lévén ismeretrendszerével, értékeivel, illetve funkciójával sajátosan összetett műveltségi terület. Megkülönböztetett részét képezi a tanulók testi, motoros, lelki, értelmi, érzelmi és szociális fejlődését szolgáló teljes körű iskolai egészségfejlesztésnek, az intézményi komplex mozgásprogramnak, valamint a személyiségfejlesztésnek és a tehetséggondozásnak. A rendszeres fizikai aktivitás jelentős szerepet játszik a magyar társadalom jövője szempontjából, nevezetesen az egészséget és az életminőséget döntően befolyásoló, számos, nem fertőző népbetegség (túlsúly, kövérség, szív- és érrendszeri, daganatos, mozgásszervi, lelki betegségek, táplálkozási zavarok, testképzavarok, szenvedélybetegségek) elsődleges megelőzésében. A motoros képességfejlesztéssel a fittség szervi megalapozása (keringés, vázizomzat, csontozat, ízületi mozgékonyság) is a prevenciót szolgálja. A tanulók képessé válnak saját fittségi szintjüket értékelni, saját szintjüknek, képességeiknek és érdeklődésüknek megfelelő fejlesztő hatású mozgásprogramot kidolgozni, illetve azt végrehajtani. A rendszeres testnevelés és sporttevékenység révén könnyebben elviselik a stresszt, a fizikai, lelki és szellemi terheléseket. A mozgásaiban művelt egyén a széleskörű mozgásképesség- és mozgáskészség-bázisát képes változó körülmények között tudatosan, tervezetten a mindennapi egészségfejlesztés és megőrzés szolgálatába állítani. Összefoglalva a fentieket a műveltségi terület egyik stratégiai célja a tanulók élethosszig tartó, egészségtudatos, fizikailag aktív életvezetésre szocializálása. Az életkornak, érdeklődésnek és fizikai állapotnak megfelelő rendszeres fizikai aktivitás élethossziglan igényt teremt az öntevékeny testedzésre, önálló sportolásra és motoros önkifejezésre. A testnevelés és sport műveltségi terület másik stratégiai célja a motoros műveltség eszközeivel történő személyiségfejlesztés. A motoros tanulás, a motorikus cselekvésbiztonság fejlesztése folyamatában fejlődnek a tanulók személyes készségei, képességei, kompetenciái. A műveltségterületi motoros cselekvések a problémamegoldó és kritikus gondolkodás valamint a kreativitás fejlesztéséhez is hozzájárulnak. Az önismerettel, az önkontrollal, a szabálykövető magatartással együtt a feladatorientált kapcsolatteremtés és együttműködés szintje is fejlődik. Az egyéni és közös célok eléréséért, a közösségi sikerek együttes megélése során a testnevelés és sport a küzdeni tudásra, a kudarc és a monotónia tűrésére is nevel. A személyiségfejlesztő hatása eredményeként a tanulók stabilan képesek követni a szabályokat, elfogadni a normákat és mintákat, a megmérettetést és az értékelést. Nélkülözhetetlen a mozgástanulás szerepe a saját testkép megismerésében és a testtudat kialakításában. A fenti stratégiai célok megvalósulásához szükséges a játék- és sportkultúrában való jártasság, valamint az igény az egészséges és esztétikus test, a biomechanikailag helyes testtartás, az egészségközpontú tevékenységrendszer kialakítására és fenntartására. A testnevelés és sporttevékenységek révén a tanulók gyakorlatias és a mindennapokban is hasznosítható tudást szereznek a rendszeres fizikai aktivitás előnyeiről és hatásairól, ezáltal fejlődik egészségi és edzettségi állapotuk, személyiségük, megbecsülik a teljesítményekhez szükséges erőfeszítéseket. Az iskolai testnevelés és sport adja a bázisát a sporttörténeti hagyományokkal rendelkező, sikerekben gazdag nemzeti élsportnak. A harmadik stratégiai cél a tehetséggondozás, a sportban tehetségesek felkarolása - a tanuló erős és gyenge oldalát egyaránt támogatva, segítve. A magyar és egyetemes sport hagyományai és értékei, illetve élsportolóink példaértékű teljesítményének megismerése segíti a nemzeti azonosságtudat fejlesztését, az emberi teljesítmény elismerését. A hazai és világversenyek figyelemmel kísérése támogatja a morális értékeket, a fair play szellemének érvényesülését, valamint az európai és az

3 Sportiskolai Általános Iskola 3 Sportiskolai Helyi tanterv 2013 egyetemes közösséghez való tartozást. A differenciálás és a motiváció a tanulóközpontú fejlesztés kiemelt alapelvei. Az esélyegyenlőséget biztosító elv figyelembe veszi a gyermekek testi, lelki és szociális állapotának természetszerű különbözőségeit, eltérő fejlődési lehetőségeit. A testnevelés és sport a tanulási nehézségek kezelésében a sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett gyermekek fejlesztésében és a társadalmi integrációban betöltött szerepe, mint alapelv, szintén hangsúlyos. A testnevelés és sport műveltségterület kiemelt operatív: A mozgáskészség fejlesztése, a fitnesz és edzettségi szint fejlesztése, amely szoros kapcsolatban áll a rendszeres preventív fizikai aktivitással (természetes mozgások, helyes testtartás kialakítása és fenntartása, motoros képességek fejlesztése, a terhelés összetevői és jelentősége, testtömegindex, táplálkozás és egészségmegőrző szokásrendszer). A motoros képességek, kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése, amelyek a sportági készségek kialakítását eredményezik (technika, taktika). A testnevelési és sportági tevékenységhez kötődő ismeretek fejlesztése (bemelegítés, terhelés és fejlesztési összetevők, gyakorlás, mérés és értékelés; játékokkal és sportágakkal kapcsolatos szabályismeretek, sporttörténeti ismeretek). Részvétel a szabadidős, diák- és versenysportban, sportágválasztás, a kiválasztás és utánpótlás-nevelés elősegítése révén olyan képességek és készségek kialakítása, amelyek élethosszig tartó rendszeres fizikai aktivitást eredményeznek. Személyiségfejlesztés, szociális és érzelmi képességek fejlesztése, erősítése (siker és kudarc, győzelem és vereség feldolgozása, szociális kapcsolatrendszer fejlesztése, alkalmazkodás, konfliktuskezelés, a csapathoz tartozás érzelmei, az együvé tartozás erősítése; testtudat), a lelki egészség erősítése és fejlesztése, a szükséges prevenciós folyamatok és tevékenységek kialakítása. Preventív és egészségtudatos szokások fejlesztése (mozgásszükséglet-kielégítés szokásai, egészségkárosító motoros tevékenység tudatos elkerülése, egészséges életvitel szükségleteivel kapcsolatos értékek és szokások, sporttevékenységgel kapcsolatos egészségügyi szokások). Értékelés évfolyam szorgalmi időben félévkor év végén 1. Szöveges értékelés Szöveges értékelés 1 Szöveges értékelés 1 2. Szöveges értékelés Szöveges értékelés 1 osztályzat 3. osztályzat osztályzat osztályzat 4. osztályzat osztályzat osztályzat Szöveges értékelés 1 (1. évfolyamon és 2. évfolyam I. félév): kiválóan teljesített, jól teljesített, megfelelően teljesített, felzárkóztatásra szorul Osztályzat: 5 (jeles), 4 (jó), 3 (közepes), 2 (elégséges), 1 (elégtelen)

4 Sportiskolai Általános Iskola 4 Sportiskolai Helyi tanterv 2013 A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE 1. Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban. 2. Munkánk során kiemelten kezeljük - a sajátos nevelési igényű; 1. Sajátos nevelési igényű tanulók - Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt, integrált formában folyik. - A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 2. sz. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve alapján szervezzük meg. - A sajátos nevelési igényű tanulók a tanítási órákon túl gyógypedagógus vezetésével habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben egyéni fejlesztési terv alapján terápiás fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt. -. Testnevelés A mûveltségi terület alapelvei és, fejlesztési feladatai a mozgáskorlátozott tanuló egyedi mozgásszervi diagnózisától és a klinikai tünetektõl, mozgás- és egészségi állapotától, aktuális fejlettségi szintjétõl függõen, a pedagógiai és egészségügyi habilitációval, rehabilitációval összhangban valósul meg. A mozgásszervi és a pedagógiai rehabilitáció, valamint a testnevelés és sport fejlesztõ mozgásprogramjai speciális eljárásainak együttese eredményezi a mozgáskorlátozott tanulók sajátos testkulturális nevelését, a testnevelés és sport mûveltségterület tartalmát, tantárgyi anyagát, szervezési formáit. A mozgáskorlátozott tanulók testnevelés óra alóli automatikus felmentése nem indokolt. A testnevelés és sport mûveltségi terület keretében szervezett testnevelés tantárgyi órán a tanuló a szakértõi és rehabilitációs bizottság, valamint a tanulóval foglalkozó team (orvos, gyógypedagógus, pedagógus) véleménye alapján vesz részt. A

5 Sportiskolai Általános Iskola 5 Sportiskolai Helyi tanterv 2013 testnevelési órán való részvétel lehet teljes, részleges, a felmentés lehet teljes és átmeneti. Mozgáskorlátozottság esetében a testnevelés tantárgyi óra helyett/mellett biztosítani kell a mozgásnevelési foglalkozásokat. A testnevelés órán való foglalkoztatás a fogyatékosság típusának megfelelõ szakképesítéssel rendelkezõ gyógypedagógus (szomatopedagógus) javaslatai és iránymutatásai szerint, szükség esetén részvételével történik. A mûveltségi terület fejlesztési feladatainak való megfelelés érdekében az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció keretében a mozgásnevelés gyógypedagógus (szomatopedagógus) vezetésével történik. Fejlesztési feladatok életkortól, sérüléstõl és állapottól függõen: a) Komplex vizsgálat és diagnosztika alapján a károsodott tartási és mozgási funkciók helyreállítása, korrekciója, kompenzációja. Új tartási és mozgási funkciók kialakítása és interiorizálása; b) A mozgás-szervrendszer optimális mûködõképességének elõsegítése; állapotromlás, másodlagos károsodások, következmények megelõzése; c) A motoros készségek és képességek fejlesztése, játék és versenyzés, a fizikai kondíció növelése és az egészséges életre nevelés, a mozgásigény növelésével és mozgásszükséglet kielégítésével, rendszeres fizikai aktivitásra nevelés sérülésspecifikus és egyedi adaptációval; d) Tehetséggondozás különbözõ adaptált sportfoglalkozásokon keresztül, mozgásállapotnak és képességeknek megfelelõ sportágválasztás és sajátos felkészítés; e) Mindennapos tevékenykedtetés, a személyi függetlenség motoros feltételeinek és eszközhasználatának, a kommunikációs képességek motoros feltételeinek kialakítása, javítása; f) A reális mozgásos éntudat kialakítása, önálló életvitelre való elõ- és felkészítés. A megvalósítás összetevõi és tartalmai: a) A gyógytorna passzív és aktív eljárásai.

6 Sportiskolai Általános Iskola 6 Sportiskolai Helyi tanterv 2013 b) A fizikoterápia módszerei és eljárásai. Hidroterápia és ergoterápia, egyéb terápiás célú eljárások, módszerek. c) Gyógyászati és rehabilitációs segédeszközök alkalmazása, azok használata, szükség szerinti környezeti adaptációk. d) A testnevelés mûveltségterület sérülésspecifikus és egyénileg adaptált mozgásanyaga (gimnasztika, torna, atlétika, testnevelési és sportjátékok). e) Adaptált szabadidõs és sportfoglalkozások, játék, diák és versenysport sérülésspecifikus ismeretei és gyakorlata. f) A mindennapos tevékenységek végzésére való mozgásos felkészítés és adaptív eszközhasználat, a kommunikáció motoros hátterének javítása érdekében végzett terápiás mozgásanyag. A fejlesztési követelmények jelentõs eltérései miatt abban az esetben, ha a testnevelést a mozgásnevelés teljesen felváltja a helyi tantervekben a testnevelés tantárgyi elnevezés helyett a mozgásnevelés elnevezés javasolt Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció A mozgáskorlátozott tanulók habilitációs, rehabilitációs fejlesztésének sajátos célja, hogy a sérülés következtében hátránnyal induló tanulóknak nagyobb esélyt biztosítson az eredményes tanulásra, fejlõdésre, a sikeres társadalmi beilleszkedésre. Ennek érdekében szükséges: az ellátás során a team munka kialakítása, a különbözõ szakemberek együttmûködése (az orvos neurológus, ortopéd szakorvos, gyermekgyógyász irányította egészségügyi rehabilitáció megszervezése, szükség esetén egyéb segítõ szakmák, szakemberek bevonása); a központi idegrendszer sérülése által elõidézett funkciózavar (beszédzavar, figyelemzavar, a szenzomotorium zavara, részképesség-kiesés, pszichés és/vagy motoros tempó lassúsága stb.) megszüntetése, csökkentése, kompenzálása;

7 Sportiskolai Általános Iskola 7 Sportiskolai Helyi tanterv 2013 a pszichomotoros funkciók korrekciója, fejlesztése, mivel a szenzomotoros zavar dyslexiához, apraxiához vezethet és ez tanulási problémákat idézhet elõ; a tanulók beszédzavarainak, kommunikációs képességeinek javítása érdekében különös tekintettel a központi idegrendszeri sérülés következtében dysarthriás gyermekekre mozgás- és beszédterápia, alternatív segítõ technikák alkalmazása. Mindez szervesen illeszkedik a komplex rehabilitációs célú fejlesztõ programba; a kórforma és mozgásállapot fajtája és súlyossága függvényében kialakított és a tanrendbe iktatott csoportos és egyéni mozgásnevelés tornateremben és szabadtéren, uszodában, fizikoterápiás helységben; a mozgáskorlátozott tanulók részvételét megteremtõ, és az egyéni igényekhez igazodó fejlesztést biztosító tanulásszervezési, módszertani eljárások, technikák alkalmazása (differenciálás, csoportmunkára építõ módszerek); a mozgásszervi diagnózis szerinti technikai eszközzel támogatott írásbeli kommunikáció, speciális gépírás (gépi írás), infokommunikációs eszközök használatának megtanítása, amely akkor indokolt, ha a tanuló nem tudja iskolai munkáját kézírással végezni; speciális felkészítés az önkiszolgálásra, az önálló életvezetésre, az önrendelkezõ életformára; az önkiszolgálást, az iskolai munkát segítõ és a fejlesztést szolgáló sérülésspecifikus egyéni rehabilitációs eszközök biztosítása; a nyelvoktatás megvalósítása úgy, hogy az segítse a gyermek más anyanyelvû emberekkel történõ kommunikációját, és a média segítségével biztosítsa a számára közvetlen megtapasztalással elérhetetlen élményeket; a gyógyászati segédeszközök és az orvosi, egészségügyi háttér biztosítása; alapos szakmaismereten és önismereten alapuló pályaorientáció; a mozgáskorlátozottakra vonatkozó jogi és érdekvédelmi tudnivalók (szövetség, egyesületek, klubok,

8 Sportiskolai Általános Iskola 8 Sportiskolai Helyi tanterv 2013 alapítványok stb.) ismerete. tapasztalatszerzés gátoltsága következtében. A központi idegrendszeri sérült gyermekeket általában hosszabb reakcióidõ és pszichés fáradékonyság jellemzi. Teljesítményük nem egyenletes, gyakran függ aktuális mozgásállapotuktól. Az agysérült gyermekekre jellemzõ, hogy az egyes képességterületeken jelentõsen eltérõ teljesítményt nyújthatnak. Ez nem a mozgáskorlátozottság következménye, hanem a gyermeket ért agysérülésre vezethetõ vissza. Figyelmüket nehezebben tudják összpontosítani, és könnyebben elterelhetõ. Emlékezeti funkcióikra általában jellemzõ, hogy könnyebben megjegyzik a konkrét tevékenységhez, cselekvéses megtapasztaláshoz kapcsolódó, érzelmileg is megerõsített ismereteket. Mivel azonban éppen ebben akadályozottak, ez a teljesítményüket ronthatja. A halmozottan fogyatékos tanulóknak speciális, komplex megsegítésre van szükségük ahhoz, hogy iskolai és mindennapi tevékenységeikben eredményesek legyenek. Sajátos feltételeket biztosító iskolai környezetben, speciális tanterv alapján, egyéni felzárkóztató programok mentén a domináns fogyatékossághoz igazodva, de a társult fogyatékosságból eredõ korlátokra is figyelve szükséges a képességek fejlesztését megvalósítani. Az egyéni fejlõdést nyomon kísérõ pedagógiai diagnosztizálás az alapja a fejlesztés rövid távú, feladatai és követelményei meghatározásának Kiemelt pedagógiai feladatok, alapelvek A halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott gyermekek fejlesztése komplex folyamat, amely egyesíti mozgásfejlesztés, kognitív fejlesztés, kommunikáció-fejlesztés, személyiségfejlesztés stb. együttes, egymást erõsítõ és kiegészítõ hatását. Az adottságokhoz, képességekhez kell igazodni a feldolgozott tartalmak mennyiségében, a feldolgozás módszereiben, az alkalmazott eszközökben és a tanulásszervezésben is. Ha a gyermekeket akadálymentes

9 Sportiskolai Általános Iskola 9 Sportiskolai Helyi tanterv 2013 épített környezet, sérülés-specifikus berendezés és felszerelés veszi körül, valamint egységes, sérülésspecifikus pedagógiai ráhatások érik, az a szocializációt, a szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztését segíti elõ. A mindennapi élet helyzeteiben, életszerû szituációkon keresztül kell segíteni az alapvetõ érzelmi reakciók megélését, ez segítheti a viselkedési problémák megoldását. A halmozottan fogyatékos gyermekeket is az egyénileg elérhetõ legmagasabb szintû önállóságra, önellátásra kell nevelni. Kompenzációs és korrekciós eljárásokat kell alkalmazni a kívánt funkciók eléréséhez és megtartásához. A sérülésspecifikus pedagógiai fejlesztõ folyamat során a mozgásnevelés és a különbözõ terápiás módszerek eljárásait (ergoterápia, augmentatív, alternatív kommunikáció fejlesztése, evés- és ivásterápia, speciális fejlesztõ programok, állatasszisztált terápia, élményterápia, fizikoterápia-hidroterápia stb.) alkalmazva valósítható meg a komplex ellátás és fejlesztés. C) KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1 4. évfolyam A legfontosabb időszak a motoros képességek és készségek fejlesztésében, az egészségtudatos testnevelési és később sportolási szokások kialakítása, a sportmozgás megszerettetésének érdekében. 1. Mozgásműveltség, mozgáskultúra Motoros képességfejlesztés: edzettség, fittség Képességfejlesztő, fittségnövelő gyakorlatok eszköz nélkül vagy különböző eszközök segítségével. Egyszerű alapformájú, erősítő és nyújtó hatású gimnasztikai gyakorlatok. A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását célzó speciális mozgásanyag. Motoros tesztek, állapotfelmérés Motoros készségfejlesztés mozgástanulás

10 Sportiskolai Általános Iskola 10 Sportiskolai Helyi tanterv 2013 Hely- és helyzetváltoztató és manipulatív természetes mozgásformák. A természetes mozgásformák alkalmazása, gyakorlása és továbbfejlesztése: torna jellegű feladatmegoldásokban; atlétikai jellegű feladatmegoldásokban; sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladataiban; önvédelmi és küzdő jellegű feladatokban; vízbiztonságot kialakító és úszó gyakorlatokban; gyermektáncokban. Játék Egyénileg, párban és csoportban, szerrel és szer nélkül végezhető játékok. Szerepjátékok, szabályjátékok, feladatjátékok. Alkotó, kreatív és kooperatív játékok. Sportjáték-előkészítő (kis) játékok. Népi gyermekjátékok. Versenyzés Egyszerűsített szabályokkal zajló sportági versenyek versenyhelyzetekben. Sor- és váltóversenyek. Egyszerűsített sportági versenyek. Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés Egyedül, párban és csoportban egészségfejlesztő preventív, szokásjellegű motoros tevékenységformák. Stressz- és feszültségoldó alapgyakorlatok. Higiéniai ismeretek tudatos alkalmazása. Baleset-megelőzés, motoros tevékenységek során bekövetkező egyszerű sérülések kezelése. 2. Ismeretek, személyiségfejlesztés

11 Sportiskolai Általános Iskola 11 Sportiskolai Helyi tanterv 2013 Motoros képességfejlesztés: edzettség, fittség Motoros képességek rendszeres mérése tesztekkel, ezek hatása az önértékelésre és önkontrollra. A helyes testtartás szerepe az énkép és testkép kialakításában. A rendszeres testedzés hatása a szervezetre, felelősségvállalás. Az edzettség és a teljesítmény a mindennapokban és a sportban. A képességfejlesztés lehetőségei eszközzel és eszköz nélkül. Motoros készségfejlesztés mozgástanulás Térbeli tudatosság (elhelyezkedés a térben, mozgásirány, horizontális síkok, útvonal, kiterjedés). Energiabefektetés tudatossága (idő, gyorsaság, erő, állóképesség). Eszközre és társra vonatkozó térbeli, időbeli és dinamikai viszonyok szerepe. Kommunikációs szabályok, formák és jelek. Kognitív, emocionális és szociális funkciók szerepe a mozgástanulásban, mozgásérzékelésben és alkotótevékenységben. Játék Játékfeladatok az érzelmek és a motiváció szabályozásáért. Játékszabályok hatása a döntéshozatalra, szabálykövetésre és szabálytudatosságra. Játéktípusok, játékstratégiák, élményszerűség, öröm a társas tevékenységekben. Személyes és társas folyamatok szerepe a játékban és a konfliktuskezelésben. Versenyzés Sportági alapismeretek és alkalmazásuk. Egyszerű sportági szabályok és versenyszabályok a sportversenyeken. Sportszerűség, példakép a sportban. Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés Higiéniai alapismeretek, mint felelősségtudatos szokásrendszer. Helyes testtartás, gerincvédelem és egészségtudatosság.

12 Sportiskolai Általános Iskola 12 Sportiskolai Helyi tanterv 2013 Egészség, sport, életviteli és életmód alapismeretek, környezettudatosság. Biztonság, baleset-megelőzés és elsősegély-nyújtási alapismeretek. A stressz- és feszültségoldó alapismeretek. 1.osztály Éves óraszám: 180-heti óraszám: 5 Tananyag 1. osztály Prevenció, életvezetés, egészségmegőrzés Természetes hely- és helyzetváltoztató, manipulatív alapkészségek Motoros készségfejlesztés, mozgástanulás és játék Természetes hely- és helyzetváltoztató, manipulatív alapkészségek Motoros képességfejlesztés: fittség és versenyzés Természetes mozgásformák a torna jellegű feladatmegoldásokban Természetes mozgásformák a torna jellegű feladatmegoldásokban Motoros képességfejlesztés: fittség és versenyzés Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladatmegoldásokban Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladatmegoldásokban Motoros képességfejlesztés: fittség és versenyzés Természetes mozgásformák a sportjátékok alapvető technikai és taktikai feladatmegoldásokban Természetes mozgásformák a sportjátékok alapvető technikai és taktikai feladatmegoldásaiban Motoros képességfejlesztés: fittség és versenyzés Természetes mozgásformák az önvédelmi és küzdő feladatmegoldásokban Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszó gyakorlatokban Szabadon felhasználható tananyag: Floorball és egyéb sportjátékok (labdarúgás, kosárlabda, röplabda, kézilabda) Összesen: Óraszámok Folyamatos 30 óra 5 óra 20 óra 10 óra 30 óra 10 óra 25 óra 10 óra 7 óra 15 óra 18 óra 180 óra

13 Sportiskolai Általános Iskola 13 Sportiskolai Helyi tanterv osztály 1. Prevenció, életvezetés, egészségmegőrzés Folyamatos A tematikai egység nevelési-fejlesztési A jövőorientált egészségtudatos életvitel ismereteinek és gyakorlatainak megalapozása. A testi és lelki egészségért való személyes felelősség megalapozása. A biomechanikailag helyes testtartás fontosságának felismertetése és a gerincvédelmi gyakorlatok napi, szokásrendszerű végrehajtása. Az önreflexió alapjainak a megteremtése a test- és térérzékelés fejlesztése által. A biomechanikailag helyes testtartást kialakító és fenntartó gyakorlatok. Aktív, mozgásos relaxációs gyakorlatok és az interaktív relaxáció gyakorlatai. Lábboltozat-erősítő gyakorlatok. Mély hátizomzat, az oldal és a has izomzatának erősítését és a törzs stabilizációját fejlesztő gyakorlatok. Helyes és cselekvésbiztos technikai végrehajtás a testtartásjavító gimnasztikai sorok, a statikus és dinamikus törzsizom-erősítő gyakorlatok és a lábboltozat-erősítő gyakorlatok egyéni, páros, csoportos végrehajtása során. A biomechanikailag helyes testtartás fontossága. A helyes talpnyomat és a lúdtalp lenyomata közti különbség. A biomechanikailag helyes testtartás, lábboltozatot és törzsizomzatot alakító, erősítő gyakorlatok. A gerincoszlop formája. Preventív jellegű gyakorlatok. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS: Relaxációs alapelemek sajátélmény-szinten. Felelősség kialakítása a saját és mások egészsége iránt. Annak elfogadása, hogy a mozgás segíti a szervezet teljesítőképességének javulását és a biomechanikailag helyes testtartás kialakulását. A javuló teljesítmény útjának azonosítása az egészség érdekében. Matematika: számolás, térbeli tájékozódás, összehasonlítások. Környezetismeret: testünk, életműködéseink, az emberi szervezet. Vizuális kultúra: tárgy- és környezetkultúra, vizuális kommunikáció. Gerinctorna, lábtorna és relaxációs gyakorlat, biomechanikailag helyes testtartás, feszítés, nyújtás, erősítés, ernyesztés, lazítás, önreflexió, önkontroll, önismeret.

14 Sportiskolai Általános Iskola 14 Sportiskolai Helyi tanterv Természetes hely- és helyzetváltoztató, manipulatív alapkészségek Motoros készségfejlesztés, mozgástanulás és játék 30 óra A tematikai egység nevelési-fejlesztési Az alapvető mozgáskészségek cselekvésbiztos végrehajtása, alkalmazása játék közben és játékos jellegű feladatokban. A természetes mozgásminták változatos körülmények közötti, stabil végrehajtása. Kreatív, alkotó rövid mozgássorok tervezése, végrehajtása eszköz nélkül és eszközökkel, egyéni, páros és csoportos megoldásokban is. Járások, futások, oldalazások, szökdelések, ugrások, lendítések és körzések, hajlítások és nyújtások, fordítások és fordulatok, tolások és húzások, emelések és hordások, függés- és lengésgyakorlatok, egyensúlygyakorlatok, gurulások, átfordulások, támaszok, dobások (gurítások) és elkapások, rúgások, labdaátvételek lábbal, labdavezetések kézzel, ütések testrésszel és eszközzel. Járások, futások, oldalazások, szökdelések és ugrások: Különböző haladási módok az ütközések elkerülésével. Megindulások és megállások; irány- és sebességváltással különböző mozgásútvonalakon. Akadályok leküzdése; dalra, énekre, zenére; utánzó mozgással feladatok végrehajtása. Feladatok végrehajtása ugrással és szökdeléssel, biztonságos talajra érkezéssel. Lendítések és körzések: Testrészekkel; testhelyzetekben; irányokban; tempóban; ritmusban; mozdulatok végrehajtása változatos környezeti feltételek mellett is. Hajlítások és nyújtások, fordítások és fordulatok: Testrészek, ízületek differenciált hajlítása és nyújtása szimmetrikusan, aszimmetrikusan; önállóan, utasításra. Fordítások és fordulatok végrehajtása helyes technikai kivitelezés mellett. Tolások és húzások: Toló és húzó mozdulatok végrehajtására testrészekkel és eszközökkel. Nagyobb tömegű eszközök húzása és tolása fokozódó erőkifejtéssel. Közös egyensúlyi helyzet kialakítása. Emelések és hordások, függés- és lengésgyakorlatok: Biztonságos társemelések és társhordások kivitelezése. Különböző eszközök emelése és hordása az ízületi- és gerincvédelem alapelveinek megfelelően. Cselekvésbiztos mozgás mászókötélen, bordásfalon, alacsonygyűrűn, egyéb játszótéri eszközökön. Egyensúlygyakorlatok: Előre meghatározott feladatok végrehajtása különböző testrészeken Matematika: térbeli tájékozódás, síkidomok. Környezetismeret: tájékozódási alapismeretek.

15 Sportiskolai Általános Iskola 15 Sportiskolai Helyi tanterv 2013 és testhelyzetekben. Szimmetrikus és aszimmetrikus helyzetek; közös súlypont megtalálása a feladatok végrehajtása során. Különböző formájú és súlyú eszközök egyensúlyban tartása. Gurulások, átfordulások, támaszok: Karhajlítások és nyújtások támaszhelyzetekben (testsúlymozgatások, támlázás). Haladás kéztámaszos helyzetekben. Csúszás, kúszás, mászás, átbújás; talicskázás cselekvésbiztos végrehajtása. Dobások (gurítások) és elkapások: Labdagörgetések, labdaterelések, gurítások és dobások változatos körülmények között. Távolságra; célra történő, pontos feladatkivitelezés. Guruló, pattanó és levegőben érkező labdák elkapása. Rúgások, labdaátvételek lábbal: labdás koordináció. Labdaérzékelő gyakorlatok helyben és járás közben: előre, hátra, oldalra. Labdás koordinációs gyakorlatok labdavezetéssel. Álló, guruló labda rúgása, guruló labda megállítása. Labdakontroll és labdavezetéses gyakorlatok, rúgások célra. Labdavezetések kézzel, ütések testrésszel és eszközzel: Labdaérzékelő gyakorlatok, labdavezetés, átadások. Célra és kapura lövések, labdapattintások; labdavezetés. Puha labda és léggömb ütése. Mozgáskoncepciók: A térbeli tudatosság elemei: elhelyezkedés a térben; mozgásirány; a mozgás horizontális síkjai; a mozgás végrehajtásának útvonala; a mozgás kiterjedése. Az energiabefektetés tudatosságának elemei: idő, sebesség; erőkifejtés; lefutás, ritmus. Kapcsolatok, kapcsolódások elemei: testrészekkel; eszközzel/eszközökkel és/vagy társsal/társakkal, szerekkel. Feladat-végrehajtási formák: Foglalkoztatás jellege szerint: egyéni, páros, csoportos végrehajtás (utánzással és tükörképben is), alkotó, kreatív egyéni és kooperatív, páros, csoportos végrehajtás, szerepjátékok, szabályjátékok és feladatjátékok, népi játékok, egyszerű sportjáték-előkészítő kis játékok. A mozgásműveltségi tartalmakon keresztül a különböző mozgáskoncepciók és foglalkoztatási formák ismerete, értelmezése, alkalmazása. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS: Saját erősségek és gyengeségek felismerése. A versenyszituáció és a pozitív vagy negatív feszültség kapcsolata, felismerése. A mozgás, játék és a feszültséglevezetés kapcsolata.

16 Sportiskolai Általános Iskola 16 Sportiskolai Helyi tanterv 2013 A teljesítmény és kezdeményezés örömének megélése. Bizalom önmagában, osztálytársaiban és a tanárban. Hatékony részvétel az egyéni, páros és kooperatív játékok végrehajtásában. Élmény, esélyegyenlőség, mozgáskoncepció, biztonság, hely- és helyzetváltoztató, manipulatív mozgás, eszközhasználat, szabálytudat és alkalmazkodás, önismeret, önértékelés Természetes hely- és helyzetváltoztató, manipulatív alapkészségek Motoros képességfejlesztés: fittség és versenyzés 5 óra A tematikai egység nevelésifejlesztési Az alapvető hely- és helyzetváltoztató, manipulatív mozgások változatos körülmények közötti, helyes technikai kivitelezése nehezített körülmények között. A kondicionális képességek fejlesztéséhez szükséges változatos mozgássorok, feladatok, játékok megismertetése. Alkotó, egyéni és csoportos kooperatív képességfejlesztő (rövid) gyakorlatok tervezése, kivitelezése, alkalmazása. Az alapvető hely-, és helyzetváltoztató, manipulatív mozgásformák (lásd mozgáskészség, mozgástanulás alapkészségek). Matematika: térbeli tájékozódás, síkidomok. A kondicionális képességek fejlesztése során az alapvető mozgáskészségek cselekvésbiztos és helyes technikai kivitelezése, végrehajtása. Nyugalmi pulzus, terheléses pulzus, megnyugvás, légzés, szapora légzés, izomfáradtság. Környezetismeret: tájékozódási alapismeretek. Az állóképesség-fejlesztés, mozgásintenzitás, pulzus, és az időtartam kapcsolata. Tapasztalatok és megfelelő gyakorlat a pulzus mérésében. Minden nap az iskolán kívül is (otthon, játszótéren) legalább 30 percet kell aktívan játszani. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS: Kitartás, önkontroll, szabálykövetés, kellemetlen érzések. Ssaját erősségek és gyengeségek kritikus szemlélése a motoros feladatok végrehajtása során. Hajlandóság a mozgásos tevékenységek végrehajtása során kialakult belső érzések felismerésére, megosztására. Állóképesség, mozdulatgyorsaság, reakcióidő, reakciógyorsaság, nyugalmi pulzus, pihenő, önreflexió, önkontroll, önismeret.

17 Sportiskolai Általános Iskola 17 Sportiskolai Helyi tanterv Természetes mozgásformák a torna jellegű feladatmegoldásokban 20 óra A tematikai egység nevelésifejlesztési A mozgáskoordináció fejlesztésével a helyes térérzékelés kialakítása, alkalmazása a torna mozgásanyagának felhasználásával. A tornaelemek esztétikus végrehajtása, helyes testtartásra törekvés a feladatok végrehajtása közben, tornászos járás. A pozitív megerősítés, a hibajavítás, a segítségadás elfogadásának megszokottá válása. A gyermektáncok tanulása közben a magyar népi kultúra iránti érdeklődés felkeltése. Guruló átfordulások előre és hátra különböző kiinduló helyzetekből különböző érkezési helyzetekbe. Spárga, híd, tarkóállás, fejállás, kézállást előkészítő rávezető gyakorlatok /bordásfal/. Fellendülés kézállásba, zsugor fejállás, emelés fejállásba nyújtott lábbal, fejen átfordulási kísérletek segítővel, a tanult elemekből összeállított talajgyakorlat bemutatása. Egyensúlyozó járások padon és alacsony gerendán, járások, lépések, fordulatok gerendán, hintalépés, homorított leugrás, gyűrűn alaplendület. Lefüggés, 2-3 részes svédszekrényen függőleges repülés, átguggolás. Kéztámasszal a test szélességi tengelye körül forgó mozgások biztonságos végrehajtása. Páros lábról magasabb helyre felugrás. Rendezett mozgás magasabb helyről történő leugrás közben. Stabil egyensúlyi helyzetet kialakítása. Billenő mozgások elsajátítása. Igény az esztétikus, szép mozgásra. Egyensúly- (gerenda) és függés- (gyűrű) gyakorlatoknál a térbeli érzékelés fontossága. Nekifutás sebességének helyes megválasztása a sikeres elrugaszkodás (dobbantás) érdekében. Helyes testtartás fontossága kézállásnál. Helyes kéz és fej helyzet fejállásnál. A preventív gyakorlatok ismerete és alkalmazása. Az ugródeszka helyes (sportágspecifikus) használatának ismerete. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS: A helyes testtartást ismerete és alkalmazása a tornaórákon. A testnevelés és tornaóra fogalmának megkülönböztetése. Sérülésveszélyes helyzetek elkerülése, illetve felelősség mások testi épségével szemben. Fájdalom elviselése, fájdalom tűrése. A saját teljesítőképesség határának átlépése. Matematika: számfogalom a százas számkörben; műveletek értelmezése; geometria, mérés, testek. Gurulás, fellendülés, egyensúly- és függésgyakorlat, gyakorlatkapcsolat, tornászos testtartás és járás, esztétikus gyakorlatbemutatás, önkontroll, fájdalom- és tűréshatár, regenerálódás, határozottság.

18 Sportiskolai Általános Iskola 18 Sportiskolai Helyi tanterv Természetes mozgásformák a torna jellegű feladatmegoldásokban Motoros képességfejlesztés: fittség és versenyzés 10 óra A tematikai egység nevelési-fejlesztési Az esztétikus mozgás, táncos, tornászos testtartás további javítása. A megismert tánctípusok, stílusok körének bővítése. Ismeretek bővítése az adott versenysportágak hazai és nemzetközi sikereiről. Játékos feladatok a test-, mozgás- és helyzetérzék fejlesztésére párokban. Az elsajátított tornaelemek bemutatása versenyszerűen. A torna mozgásanyagából összeállított, 3-4 elemet tartalmazó gyakorlat bemutatása versenyhelyzetben. Egyszerű sportági szabályok a versenyeken. Sportági (technikai) alapismeretek az életkori sajátosságoknak megfelelően. A megtanult, elsajátított tornaelemek versenyhelyzetben történő bemutatása. A tanult elemekből összeállított gyakorlatot tudja tudásának megfelelően versenyen bemutatni. A segítségnyújtás megfelelő technikája. Pontos ismeret a gyakorlat technikájáról, a végrehajtás módjáról a biztonságos segítségnyújtás érdekében. Matematika: számfogalom a százas számkörben; műveletek értelmezése; geometria, mérés, testek. Környezetismeret: az élő természet alapismeretei. Ének-zene: magyar népi mondókák, népi gyermekjátékok, improvizáció. A segítségnyújtás fontossága. Versenyhelyzetben a hibázás szituációjának kezelése, gyors hibajavítás, a gyakorlat folytatása. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS: Felelősség, önkontroll, szabálykövetés, szabályok betartása, szabályok alkotása, bizalom, önbizalom, stresszkezelés. A segítségnyújtás felismerésének felelőssége a saját és a társak biztonsága érdekében. Hatékony, a képességeknek megfelelő részvétel a csapat- és egyéni versenyeken, házi versenyeken. Önbizalom, bizalom a csapattársakban. Versenygyakorlat, versenyszabály, csapatszellem, bizalom, önkontroll Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladatmegoldásokban 30 óra A tematikai egység nevelési-fejlesztési A Kölyökatlétika mozgásanyagának megszerettetése minden tanulóval. Játékos, élményorientált, fejlődésközpontú koordinációfejlesztés. Az élményszerű, tudatos tanulási folyamat megtapasztalása. Az alapvető mozgáskészségek gyakorlása javuló

19 Sportiskolai Általános Iskola 19 Sportiskolai Helyi tanterv 2013 mozgáspontossággal, energiabefektetéssel (gazdaságossággal), változó körülmények között, atlétikai jelleggel. Az atlétikai jellegű alapmozgások pontosságra törekvő, változatos gyakorlása. Az alapvető hely-, és helyzetváltoztató, manipulatív mozgásformák (lásd mozgáskészség, mozgástanulás természetes alapkészségek). Futógyakorlatok helyes technikai végrehajtása egyenletes vagy változó sebességgel, különböző irányokba, különböző lépésfrekvenciával és lépéstávolsággal, szabadon és akadályok felett. Ugró- és szökdelőgyakorlatok helyes technikai végrehajtása egyenletes vagy változó ugrástávolsággal, magassággal, páros és egy lábon, különböző síkokban. A lökő, hajító és vetőmozgások megismertetése célbadobással. A mozdulat és reakciógyorsaság, szem-kéz, szem-láb koordináció, továbbá az egyensúlyozás (dinamikus, statikus) fejlesztésének hangsúlyozása. Az állórajthoz kapcsolódó vezényszavak. Különböző indulási módok az állórajtnál. A Kölyökatlétika eszközkészletének az ismerete. Az energiabefektetés tudatosságának összetevői. A dobásokhoz kapcsolódó balesetvédelmi szabályok, idő- és távolságmérés, atlétikai eszközök elnevezései. Járás és futás közti különbség. A hajítás és a lökés közti különbség. Játék és játékos jellegű atlétikai feladatok. A Kölyökatlétika eszközeivel változatos pályák tervezése. A vezényszavak szakszerű használata játékos helyzetekben. Távolságés időmérés a megfelelő eszközök pontos és szakszerű használatával. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS: Testtudat, önértékelés, önbecsülés, gondolkodás, motiváció, érzelem- és feszültségszabályozás, öröm. A tudatos tanulási folyamat során az önértékelés erősödése és annak megtapasztalása, hogy a sokoldalú atlétikai jellegű mozgások az egészség, a fokozatos fejlődés és a sportági specializáció előfeltételei. Matematika: számfogalom a százas számkörben; műveletek értelmezése; geometria, mérés, testek. Elugrás, felugrás, dobás, lökés, hajítás, vetés, egyenletes tempó, ritmusváltás, magas térdlendítéses és saroklendítéses futás, repülési fázis, talajra érkezés, elugrás, felugrás, leugrás, karlendítés Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladatmegoldásokban Motoros képességfejlesztés: fittség és versenyzés 10 óra

20 Sportiskolai Általános Iskola 20 Sportiskolai Helyi tanterv 2013 A tematikai egység nevelési-fejlesztési A Kölyökatlétika eszközkészletének szakszerű és élményközpontú felhasználása a kondicionális képességek fejlesztésében. Az alapvető hely- és helyzetváltoztató, manipulatív mozgásformák (lásd mozgáskészség, mozgástanulás természetes alapkészségek). A Kölyökatlétika versenyszámaihoz kapcsolódó mozgásformák helyes technikai és biztonságos végrehajtása. A koordinációs létra használata gyorsaság- és állóképességfejlesztésben. A váltóbot átadásának legegyszerűbb módja. A Kölyökatlétika versenyszámainak ismerete. A Kölyökatlétika versenyszámai alapján, saját pályák tervezése társ vagy tanári segítséggel. SZEMÉLYISÉG: Egészséges versenyszellem, csapatmunka, saját teljesítmény, értékelés. Belsővé válik a versenyszituációkban való részvétel, és nem a külső motiváció az elsődleges. A saját és mások teljesítménye és erőfeszítése által elért eredmény öröme. A siker és kudarc együttes megélése. Matematika: számfogalom a százas számkörben; műveletek értelmezése; geometria, mérés, testek. Koordinációs létra, váltóbot, gyorsaság, állóképesség, szivacsgerely, bója, gátak Természetes mozgásformák a sportjátékok alapvető technikai és taktikai feladatmegoldásokban 25 óra A tematikai egység nevelésifejlesztési A játékkészség alapjainak megalapozása, sokoldalú alapozó jellegű játékos motorikus és szellemi képzés. Az alapvető labdás és labda nélküli technikai elemek elsajátítása. A labdás ügyesség magas szintű fejlesztése. Az élményorientált, egyenlő esélyű játékhelyzetek megélése. Alapvető manipulatív motoros készségek: labda elfogása kézzel, labda megállítása, átvétele lábbal, labda elrúgása, labda dobása egy és két kézzel, dobás talajról és felugrással, labdavezetés (kézzel és lábbal), támadási és védekezési alaphelyzet, alapmozgás, helyezkedés, cselezések, sáncolás, elzárás. Technika, életvitel és gyakorlat: anyagok és alakításuk. Művészetek; vizuális kultúra: vizuális