RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGAI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGAI PROGRAM"

Átírás

1 RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGAI PROGRAM 2011

2 1. Az Intézmény bemutatása I. Az intézményről Tanulj meg mosolyogni. A mosolyban mágikus erő rejlik. Amíg az ember mosolyogni tud, addig képes a további harcra. És aki harcol, az győzhet is. (Marcus Aurelius) A szakképző és speciális szakképző iskola 1997-ben kezdte meg a működését egy komplex szakképző, rehabilitáló és foglalkoztató program keretében 1. A kormányhatározattal is támogatott program arra a felismerésre épült, hogy hazánkban több tízezerre tehető azoknak a éves fiataloknak a száma, akik egészségkárosodásuk miatt nem szerezhettek szakmai képesítést, így az önálló életvitelük nem biztosított, nem lehetnek autonóm személyek, eltartásra szorulnak; illetve hogy a közoktatási intézményrendszer addigi infrastrukturális feltételei nem teremtették meg számukra az akadálymentes tárgyi és védett pedagógiai körülményeket, a rehabilitációt és a munkaerő-piaci elhelyezkedés támogatását. Az iskola szakképzési évfolyamain szakmai vizsgára készít fel. A 14 és 25 éves korú, sajátos nevelési igényű fiatalok általánosan művelését és szakmai oktatását-képzését végzi. Az integrált nevelés pedagógiai, emberi előnyei érdekében szociálisan hátrányos helyzetű fiatalokat is felvesz. A nem fogyatékos, hátrányos helyzetű tanulók keretszámát tanévenként a fenntartó határozza meg. Az intézmény minden felvett fiatal számára, speciálisan kialakított körülmények között kollégiumi elhelyezést biztosít. Az elméleti és a gyakorlati képzés az intézményben (tanműhelyekben) folyik. Miután a fiatalok társadalmi integrálását segíti elő, a munkába állásra készít fel, az iskola nagy gondot fordít a kulcskompetenciák fejlesztésére. A helyi tanterv keretein belül olyan kiegészítő ismeretek oktatását vállalja, amelyek birtokában a végzett fiatalok sokoldalúbbak lesznek, összetettebb munkafeladatok megoldására lesznek képesek. 1 A pedagógiai program végén található azon alapdokumentumok felsorolása, amelyeket a pedagógiai program készítésekor alapul vettünk 1

3 1.1.Munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése KOMP I. PROGRAM A KOMP program a Kompetencia központú oktatásfejlesztés, a munkavállalásra való felkészítés egyéni programja megszületését az inspirálta, hogy a fogyatékossággal élő emberek nyílt munkaerő-piaci szerepvállalása alacsony szintű. Ez azt eredményezi, hogy nem a munkabér, hanem elsősorban a segélyek és különböző szociális juttatások biztosítják számukra a mindennapi megélhetést. A munkavállalás nehézségei az iskolák befejezését követően jelentkeznek koncentráltan, azonban preventív jelleggel már az oktatási folyamathoz kapcsoltan elkezdődhet a felkészítés a munkavállalásra. A KOMP I. program általános célja, hogy a szakiskolákban szegregáltan vagy integráltan tanuló SNI tanulók munkaerő-piaci kompetenciáinak fejlesztését valósítsa meg, növelve ezzel érdekérvényesítő képességeiket, általános munkavállalói kompetenciáikat, munkavállalási esélyeiket. A program a 9. évfolyamon tanuló diákok fejlesztését vállalja fel, de a szakiskola valamennyi évfolyamát érintő fejlesztés kezdeteként is értelmezhető, hiszen hosszabb távon a SZAMSZ (Szakiskolai Alternatív Munkaerő-piaci Szolgáltatás) előkészítését is feladatának tekinti. A speciális szakiskolák 9. évfolyamán - majd a későbbiekben kiterjesztve ezt a 10. évfolyamra is - működtetett KOMP program lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevő tanulók felkészüljenek az iskolán kívüli munkatapasztalat szerzésre. Ellátja a tanulókat az alapvető kommunikációs és munkavállalói magatartással kapcsolatos ismeretekkel, fejleszti kapcsolatépítő- és problémamegoldó képességüket. A program célja: a tanuló szükségleteiből kiinduló fejlesztési modellt kínáljon, mely az egész intézményre hat, érintve az iskola egész működését, az SNI tanulók munkaerőpiacra való felkészítése a szakiskolába történő belépés pillanatától kezdve, a kompetencia alapú szakképzési struktúra-váltás támogatása azoknak a szakmai kereteknek a megteremtésével, amely a moduláris képzési rendszer céljait erősíti, aktív együttműködés kialakítása a tanulók képzésében érintett szereplők között, folyamatos dokumentálás a tanulói tevékenységekről (portfolió). 2

4 KOMP II. PROGRAM A KOMP II. program A speciális szakiskolákban folyó, a nevelési-oktatási folyamat egészére ható, munkára való felkészítés modelljének megalkotása (KOMP I. program) elnevezésű projekthez szorosan illeszkedik, tartalmát tekintve annak folytatásaként fogható fel. Figyelembe véve azt, hogy a KOMP I. program a szakiskolai fejlesztést elkezdte hiszen a cél megvalósítására maradéktalanul fókuszálva, de csak a szakiskolák 9. évfolyamára dolgoz ki programot, eszközt és próbálja azt ki indokolt a fejlesztés megvalósítása, kiterjesztése a szakiskola további évfolyamaira is. Ezen túlmenően a projekt célja több, már megvalósult fejlesztés eredményeként létrejött szolgáltatás összeillesztése a projekt önálló fejlesztési tevékenysége mellett oly módon, hogy a szakiskolai pályaorientációs tevékenység megteremtse és megalapozza a munkatapasztalat szerzésre és a nyílt munkaerő-piaci munkavállaláshoz szükséges alapvető munkavállalói kompetenciák fejlesztésére alkalmas tanulószerződéses szakmai gyakorlatok 11. évfolyamon történő bevezetését, ezzel biztosítva a képzés, a rehabilitáció és a foglalkoztatás összhangját. A KOMP II. célrendszere A KOMP program a 9. osztályban elsősorban az önismeretre és a pályaorientációra helyezi a hangsúlyt. Az intézményen belüli feladatok lehetőséget teremtenek a diákok munkavállalói kulcs-kompetenciáinak megismerésére, ezek fejlesztésére. A 10. osztályban előtérbe kerülnek a munkaerő-piaci ismeretek, illetve a munka világának megismerése a Job shadowing módszer segítségével. Az SNI tanulók munkaerőpiacra való belépésének tervszerű és tudatos előkészítése a szakiskolába történő belépéstől kezdve, biztosítva a foglalkoztatáshoz kapcsolódó esélyegyenlőséget. Az iskola sikerességének növelése, amely sikeresség mérőfoka a tanulók hatékony felkészítése az önálló munkavégzésre. Intézményi minőségfejlesztés (szervezeti és tanórai szintű) feltételeinek biztosítása a projektben részt vevő speciális szakiskolákban. Szakmai kompetencia fejlesztésével attitűdváltás elősegítése a programban részt vevő intézmények munkatársai körében, továbbá közvetett hatásként a programmal kapcsolatba kerülő munkáltatók, munkaerő-piaci szereplők, szülők szemléletének alakítása. 3

5 Hosszú távú célok: az SNI tanulók munkaerőpiacra való felkészítése a szakiskolába történő belépés pillanatától kezdve tudatos, tervezett tevékenység kell, hogy legyen, melynek a végső célja a munkaerőpiacra történő belépés, a kompetencia alapú szakképzési struktúra-váltás támogatásához való hozzájárulás azoknak a szakmai kereteknek a megteremtésével, amely a moduláris képzési rendszer céljait erősíti, aktív együttműködés kialakítása a tanulók képzésében érintett szereplők között. A program célja tehát egy tanulóközpontú szemlélettel rendelkező modell kialakítása, amely a sajátos nevelési igényű tanulók munkaerő-piaci integrációját segíti oly módon, hogy a munkaerőpiacon hasznosítható kompetenciák fejlesztését teszi lehetővé. SZAMSZ szolgáltatás A Szakiskolai Alternatív Munkaerő-piaci Szolgáltatás keretében az iskola, mint alternatív munkaerő-piaci szolgáltató segíti elő a programba bevont diákok elhelyezkedését, közvetlenül az iskolai éveik befejezése után. Ez a szolgáltatás olyan fiatalokat céloz meg, akiknek speciális támogatás nélkül nehézségeik lennének a munka megszerzésében és megtartásában a nyílt munkaerőpiacon. A Más Képességekkel Rendelkezők (MKR) támogatási igénye különböző lehet attól függően, hogy mekkora mértékben és milyen módon sérültek, valamint hogy milyenek a személyes körülményeik. A SZAMSZ szolgáltatás a végzős diákjainkat ügyfelének tekinti, és széleskörű, személyre szabott, hosszú távú támogatásban részesíti: igényfelmérést végez a szülők és a tanulók körében, begyűjti a pedagógusok, gyakorlati oktatók javaslatait, interjúkat készít az ügyfelekkel és szüleikkel, összefoglaló véleményt és egyéni munkavállalási tervet készít minden ügyfélről, egyéni és csoportos felkészítéseket szervez, munkahelyeket tár fel, összehangolja a potenciális munkáltatók és a programba bevont ügyfelek igényeit, munkapróbák segítségével biztosítja, hogy a megfelelő partnerekhez a megfelelő munkatársak kerüljenek, munkáltatói profilt készít munkakörelemzéssel, felkészít és elkíséri az ügyfelet az állásinterjúra, 4

6 együttműködik és szükség szerint felkészítést nyújt a család számára, egyéni és csoportos utókövetést végez, az iskola egy munkatársa (mentor) segíti a beilleszkedést és a munkafolyamatok begyakorlását, betanítását, kapcsolatot tart és tanácsot ad a munkáltatóknak. Az iskola az elhelyezést követően is kapcsolatot tart a munkavállalóval és munkáltatóval, probléma esetén segítséget nyújt annak megoldásában. A munkavégzés lehetősége alapvető emberi jog. A Más Képességekkel Rendelkezők ugyanúgy képesek fizetett munka elnyerésére és elvégzésére. Ha képességeiknek megfelelő munkakörben dolgozhatnak, termelékenységük ugyanakkora lehet, mint az ép munkavállalóknak. Az egyéni képességek kialakítására és a sérülésből adódó hátrányok kompenzálására megnövelt tanítási idő áll a rendelkezésünkre, sokféle egyéni igényt kielégítő rehabilitációval. A csoportbontások (idegen nyelv, számítástechnika gyakorlat, gépírás stb.) az intenzív elsajátítást, a lassabban haladók felzárkózását segítik. A gyógytestnevelés és a gyógytorna a testi és lelki egészség, a fizikai teljesítő képesség javítását szolgálja. A tanítási időn kívüli foglalkozások minden tanuló egyéni igényeihez, adottságaihoz, állapotához ad ekvátak: lehetőséget teremtenek a sportolására, a kulturális és művészeti igények és hajlamok kielégítésére. Rendezvényeinkkel tradíciók, hagyományok kialakítására törekszünk, illetve folyamatosan ápoljuk hagyományainkat, hiszen ezek szintén segítik a sérült ember beilleszkedését a társadalomba AZ INTÉZMÉNY TÁRSADALMI KÖRNYEZETE A székhely- és a tagintézmény az országos átlagnál magasabb munkanélküliségi és születési rátával, elmaradottabb szociokulturális környezettel és infrastruktúrával, történelmitársadalmi hátrányokkal rendelkező, nagyobb arányú megváltozott munkaképességű felnőtt lakosságot magába foglaló (Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében: %-os, Nógrád megyében: 8 %-ot meghaladó) megyében (régióban) van. Az intézményt választó tanulók családjának a többsége kedvezőtlen anyagi körülmények között él. Jellemző az egyszülős család, a munkanélküliség, s a tanulók jelentős része fogyatékossági járadékot kap, vagy rokkantnyugdíjas. A szociális és a sajátos nevelési igényekből adódó nehézségek problémát jelentenek a fiatalok és a pedagógusok számára. A tanulók mentális sérülése, az ingerszegény környezet vagy a 5

7 sérülést kompenzáló, túlóvó családi magatartás, meghatározzák az iskolával szembeni elvárásokat a választható pedagógiai és módszertani lehetőségeket. 2. Az intézmény jogállása Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fenntartó által március 24. napján elhatározott módosításokkal egységes szerkezetben. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat augusztus 1. napjával lép hatályba. A Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány (1145 Budapest, Amerikai út 96.), mint alapító jogi személyiséggel rendelkező, többcélú közoktatási intézményt hoz létre. 1. A közoktatási intézmény típusa: Többcélú közoktatási intézmény (szakközépiskola, szakiskola, speciális szakiskola, kollégium, készségfejlesztő speciális szakiskola) 2. A közoktatási intézmény alapítója: Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 1145 Budapest, Amerikai út A közoktatási intézmény fenntartója: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 1139 Budapest, Pap Károly u A közoktatási intézmény neve, székhelye, tagintézményei: a) Neve: RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf c) Tagintézménye: RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Nyíregyházi tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Széchenyi út A közoktatási intézmény alaptevékenysége: Sajátos nevelési igényű testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, 6

8 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, valamint szociálisan vagy mentálisan hátrányos helyzetű vagy egészségkárosodott, nem fogyatékos tanulók nappali oktatás munkarendje szerinti nevelése, oktatása A szakiskola, speciális szakiskola, speciális készségfejlesztő szakiskola (TEÁOR száma: 8531, 8532) a) Általános műveltséget megalapozó évfolyamain: A szakiskola kilencedik, tizedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás folyik, továbbá a kilencedik évfolyamán pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik évfolyamán szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás folyik. b) Szakképzési évfolyamain, speciális szakiskolában ( évfolyamon): Munkába álláshoz és életkezdéshez szükséges ismeretek oktatása 2 évfolyamon. Az alább megjelölt szakmák elméleti és gyakorlati oktatása. OKJ-szám Szakma megnevezése FEOR-szám Bőrtárgykészítő 7333 (részszakképesítés) Gépíró (részszakképesítés) 4193 Gépíró, szövegszerkesztő 4193 (részszakképesítés) Gyorséttermi-és ételeladó 5124 Informatikai rendszergazda 3131 Irodai asszisztens 4193 Konyhai kisegítő 5124 (részszakképesítés) Népi kézműves - Fazekas 3729 Népi kézműves -Takács 3729 Parkgondozó (részszakképesítés) Szakács 5124 Számítástechnikai szoftverüzemeltető 3131 (részszakképesítés) Számítógépes adatrögzítő (részszakképesítés) Számítógépes műszaki rajzoló (részszakképesítés) Számítógép-szerelő,

9 karbantartó Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens Ügyintéző titkár 4191 c. Készségfejlesztő speciális szakiskolai képzés évfolyamon A készségfejlesztő speciális szakiskola kilencedik, tizedik évfolyamán alapismereteket megerősítő nevelés-oktatás-képzés folyik, továbbá pályaorientációs gyakorlati oktatás a nem OKJ képzések területén. Középsúlyos értelmi fogyatékosok munkába állást és életkezdést elősegítő képzése Nem OKJ szerint szakmai program modulokl készségfejlesztő speciális szakiskolai tanulók számára Háztartástan Konyhai munka- konyhai kisegítő munka Számítástechnikai alapismeretek 5.2. Szakközépiskola (TEÁOR száma: 80.22) a) Általános műveltséget megalapozó évfolyamain érettségire készít fel, négy évfolyamon. A évfolyamokon szalmacsoportos oktatás folyhat. b) Tizenharmadik évfolyamon fejeződik be az oktatás, ha a 9. évfolyamon intenzív nyelvi előkészítést, a tizedik-tizenharmadik évfolyamon pedig emelt szintű nyelvi felkészítést végeznek Kollégiumi, speciális kollégiumi ellátás (TEÁOR száma: 5590) 5.4. A képzésben résztvevő tanulók szervezett étkeztetése (TEÁOR száma: 5629) 5.5. Iskolai sportkörök működtetése (TEÁOR száma: 9312) 5.6. Iskola-egészségügyi ellátás az iskolai és a kollégiumi tanulók részére (TEÁOR száma: 8690) 5.7. Testnevelés, könnyített és gyógy-testnevelés 5.8. Tanulók felügyelete, készenlét, ügyelet 5.9. Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai és tanórán kívüli foglalkozások szervezése. Mentálhigiénés ellátás. Gyógytorna, fizikoterápiás ellátás (TEÁOR száma: 8690) Felzárkóztató oktatás Felnőttoktatás: Felnőttek szakmai képzése OKJ-s szakmákban (TEÁOR száma: 8559) Közös iskolai és kollégiumi könyvtár működtetése (TEÁOR száma: 9101) Tanműhelyek, tankonyha, taniroda, gyakorló és szaktanterem működtetése és fenntartása A képzésben résztvevő tanulók számára tankönyvek értékesítése (TEÁOR száma: 4761) 6. Kiegészítő tevékenységek: - Speciális szakoktatást végző szakemberek elméleti, gyakorlati képzése, továbbképzése (TEÁOR száma: 8532) - Képzési profil szerinti szolgáltatások - Helyiségek, szálláshelyek bérbeadása (TEÁOR száma: 5590) 8

10 - Egyéb nem melegkonyhás vendéglátóhely üzemeltetése és élelmiszerjellegű vegyes kiskereskedelem (TEÁOR száma: 5629) - Iskolarendszeren kívüli oktatás (TEÁOR száma: 8559) - Alapfeladatok során létrehozott áru és készlet értékesítése (TEÁOR száma: 4778) - Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások nyújtása (TEÁOR száma: 8299) - Intézményi étkeztetés, gyermekek, tanulók kedvezményes és nem kedvezményes étkeztetése (TEÁOR száma: 5629) - Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos emberek nyílt munkaerőpiacra történő elhelyezésének segítése, magán-munkaerő közvetítői tevékenység (TEÁOR száma: 7810) 6.1. Általános rendelkezés: Az alap és kiegészítő tevékenységek során csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások, azok fokozott kihasználásával, az alapfeladatok jobb ellátása érdekében értékesíthetők. 7. A felvehető maximális létszám: Iskola Kollégium Balassagyarmat-Nyírjes székhelyintézmény Nyíregyháza tagintézmény Összesen: A többcélú közoktatási intézmény fenntartói irányítását a fenntartó látja el. 9. A nem fogyatékos, hátrányos helyzetű tanulók keretszámát tanévenként a fenntartó határozza meg. 10. Az intézmény működési területe: Az ország egész területe. 11. A működés részletes szabályait Szervezeti és Működési Szabályzatban kell meghatározni. 12. Az intézmény működésének törvényességi ellenőrzését az intézmény székhelye illetve a tagintézmények székhelye szerinti illetékes főjegyző látja el. 13. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy. 14. A gazdálkodással összefüggő jogosítványok: A Számvitelről szóló évi C. többször módosított törvény 6. (3) bekezdése értelmében a szervezet egyéb szervezet. Az intézménynek az egyéb szervezetekre vonatkozó számviteli rendet január 1-től kell alkalmaznia. Az intézmény a fenntartó által határozatban megállapított gazdálkodási szabályok szerint, az éves költségvetési keret betartásával, önállóan gazdálkodik. 15. Az intézmény igazgatóját a fenntartó bízza meg, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 16. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 9

11 Nyíregyháza: Széchenyi u szám alatt lévő 6252, 6253, helyrajzi számú ingatlanok, melyek 51/100 arányban, illetve a beruházások befejezésénél történő vagyonértékelés szerinti arányban a fenntartó tulajdonát képezik. Balassagyarmat-Nyírjes: helyrajzi számon lévő ingatlan, mely 50/100 arányban a fenntartó tulajdonát képezik. 17. A vagyon feletti rendelkezés joga: Nyíregyháza: A fenntartó rendelkezik a 16. pontban megjelölt tulajdoni hányad arányában az ingatlanok egészének használatáról. Balassagyarmat-Nyírjes: Az ingatlan egészének használatáról a fenntartó rendelkezik. Az intézet igazgatója az iskola használatába adott, illetve a tulajdonát képező vagyon felett csak a kuratórium által meghatározott gazdálkodási szabályok betartásával rendelkezhet. Budapest, március 24. a kuratórium elnöke Kovács Gábor 2.1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI Az iskola működési feltételei megtalálhatók az 1. számú mellékletben. 10

12 II. Az iskola nevelési programja Az intézmény nevelőtestülete egységesen vallja: szűkebb és tágabb környezetünknek a tudás, a munka, önmagunk és mások megbecsülése a legfőbb értéke, a fogyatékos fiatalnak is teljes és megkérdőjelezhetetlen az emberi méltósága, a fogyatékos fiatalnak joga, nevelésének, oktatásának és képzésének pedig feltétele a különleges odafigyelés, a sajátos ellátás és a speciális módszerek alkalmazása. Mindennek érdekében tanulóinkat úgy neveljük, oktatjuk - képezzük, hogy: előmozdítsuk önfenntartásra, önálló életvezetésre való törekvéseiket képessé tegyük őket a teljes, aktív és önrendelkező életre lehetővé tegyük a közösségi életben való tevékeny részvételüket fejlesszük önismeretüket erősítsük felelősségtudatukat önmaguk és mások sorsának, testi-lelki egészségének és személyiségének alakításában Iskolánk gyermekideálja Mindenkinek, legyen bár más, joga van ahhoz, hogy szabadon és tudatosan élje életét. /B. Bettelheim/ A pedagóguspálya szépsége abban rejlik, hogy nap, mint nap gyerekek között lehetünk és részesei lehetünk személyiségük ezerféle megnyilvánulásának, testük, lelkük, értelmük fejlődésének, rövidebb-hosszabb idegig végigkísérhetjük őket azon az úton, amelynek a neve: Élet. Célunk, hogy a RIDENS tanulója Legyen nyitott, de ha zárkózott, akkor igyekszünk kinyitni. Legyen magabiztos, de ha bizonytalan önmagában, segítünk önbizalmat ébreszteni benne. Legyen kedves, de ha morcos, akkor kedvességgel közeledünk hozzá. Legyen barátkozó természetű, de ha magányos, igyekszünk magányát oldani. Legyen kíváncsi, de ha nem elég érdeklődő, igyekszünk kedvet ébreszteni benne a tanulás iránt. Legyen okos, de ha nem annyira az, keresünk benne más értékeket. Legyen tisztelettudó, de csak akkor, ha meg is érdemeljük. 11

13 Legyen szófogadó, de csak akkor, ha értelmes célokért kell szót fogadnia. Legyen kitartó, de ne legyen önfejű. Legyen ambiciózus, de ne legyen törtető. Legyen együttműködő, de ne legyen konformista. Saját magáért éljen, amihez megadjuk a szükséges segítséget. Szeretetből éljen, többet adjon, mint más, s ez alakítsa a körülötte élőket is, hogy emberibbnek érezzék magukat. 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Az iskola alapelvei Az iskolánk szellemiségét, mindennapi gyakorlatát meghatározó értékek között kiemelt helyen áll: az ember, az élet tisztelete, a felelősségtudat önmagunk és mások sorsának alakításában, adottságokhoz, igazított reális célkitűzések megfogalmazása, a tudás, a munka, önmagunk és mások megbecsülése a fogyatékosság, másság elfogadása mások segítése diákok és az iskola dolgozói közötti kölcsönös tisztelet alkotó pedagógiai légkör teremtése az eredményes nevelő-oktató munka érdekében, egyenrangúság a pedagógus és a tanuló között a pedagógiai folyamatban Intézményünk általános feladatai: a fogyatékos fiatalok képességeinek, adottságainak megfelelő nevelése, oktatása, képzése, rehabilitációja, szociális kompetenciák fejlesztése, munkába állás, foglalkoztatás segítése kulcskompetenciák, képesség együttes megalapozása, kompetenciaalapú fejlesztés gyakorlatorientált oktatás-képzés A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának elvei a feladatok megvalósításához hosszabb idősávok, keretek megjelölése ott, ahol erre szükség van; szükség esetén sajátos, a fogyatékosságnak megfelelő tartalmak, követelmények 12

14 kialakítása és teljesítése; az iskolák segítő megkülönböztetéssel, differenciáltan, egyénileg is segítik a tanulókat, elsősorban az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve az SNI tanulók munkaerő-piaci felkészítése A fogyatékosság egyes típusaival összefüggő feladatokról a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve és a vizsgaszabályzatok adnak eligazítást. Részletesen megtalálható a III. és IV. fejezetben. Alapvető nevelési céljaink, feladataink Növendékeinket az élet tiszteletére, a természet szeretetére, az emberi munka, a kultúra megbecsülésére, az egészséges életvitel igényére és az ehhez szükséges önfegyelemre, az igazság feltétlen tiszteletére, az erkölcsös cselekvés feltétlen igenlésére és igényére, a természetben és az emberi alkotásokban megjelenő szépség értékelésére, valamint a tevékenység és alkotó életre kell nevelni." (NAT) A sajátos nevelési igényű fiatalokat olyan, társadalmilag és nemzetközileg is elfogadott értékekkel, normákkal kell felvérteznünk, hogy a munkaerőpiacon versenyképesek, szociális téren aktívak és értékesek lehessenek. Ezek között a legfontosabbak: felelősség önmagukért és másokért, autonómia, tudás, munkafegyelem, megbízhatóság, kreativitás, egészséges életmód, a környezet, az egyetemes emberi kultúra megbecsülése, védelme. szociális, digitális és kommunikációs kompetenciáik fejlesztése, Alapvető iskolai oktatási céljaink, feladataink Nevelési célkitűzéseinkkel összhangban a sajátos nevelési igényű fiatalokat a kor elvárásainak megfelelő általános műveltséggel, szakmai ismeretekkel kell felvérteznünk. Feladataink: az általánosan művelő évfolyamokon a szakmák elsajátításához szükséges kompetenciáik megalapozása szakképzettség megszerzése meghosszabbított képzési időben az adaptált tantervek követelményeinek érvényesítése a tanítás-tanulás folyamatában, 13

15 a tanulók gondolkodási, problémamegoldó képességének és kommunikációs készségének fejlesztése lehetőség biztosítása a permanens önképzésre, a tanulási motiváció fenntartása az eltérő életkorokból, egyéni képességekből, egészségi állapotokból és tudásszintből adódó különbségek kiegyenlítésére, hátránykompenzáció tehetséggondozás megalapozzuk az élethosszig tartó tanulás igényét, és az ehhez szükséges kompetenciákat fejlesztjük munkavállalói kompetenciák fejlesztése alkalmazásképes tudás középpontba helyezése továbbtanulás támogatása Az iskolai nevelés-oktatás alapvető célja a NAT-ban leírt kulcskompetenciák fejlesztése, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez. Ezek: anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, matematikai kompetencia, természettudományi kompetencia, digitális kompetencia, a tanulás tanulása hatékony önálló tanulás, szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia, kulturális kompetencia. 14

16 Mindegyik egyformán fontos, hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudásalapú társadalomban. A kulcskompetenciákhoz szükséges ismeretek, képességek és attitűdök pontos leírását, az elsajátítás szintjeinek jellemzőit, a kiemelt fejlesztési feladatokat a 2. számú melléklet tartalmazza. A célok, feladatok megvalósítása érdekében: az új tanulók kompetenciáit (ismeret, képesség, attitűd) részletesen felmérjük összegyűjtjük a pedagógiailag fontos információkat a tanulók egészségi és pszichés állapotáról, szociális és családi helyzetéről a státuszfelmérések alapján a tanév első hónapjában egyénre szabott fejlesztési programot dolgozunk ki egységes nevelési célok és elvek mentén, a sajátos nevelési igényekhez igazodó, differenciált eszközökkel és módszerekkel neveljük és oktatjuk tanulóinkat következetes differenciálást alkalmazunk az ismeretszerzésben, ismeretfeldolgozásban, az ellenőrzésben és értékelésben motiváljuk tanulóinkat a tanulásra, a kreativitásra, a helyes viselkedésre, a közösségi életre, illetve bátorítjuk őket minden olyan tevékenységében, mely személyiségfejlődésükben pozitív hatású lehet közösen és következetesen alkalmazunk személyre szabott pedagógiai és komplex személyiségfejlesztési módszereket 15

17 a tanulási stratégiák megválasztásánál figyelembe vesszük: az életkori sajátosságokat a tanulók testi és mentális állapotát, egyéni tanulási stílusukat a kreativitás és a kompetenciák fejlesztésének igényét tanulóinknak megtanítjuk használni azokat a tanulást segítő speciális eszközöket és számítógépes programokat hozzásegítjük tanulóinkat az önálló életvitelük kialakításához, szükséges információkhoz, tapasztalatokhoz törekszünk a tanulók életkorának, kultúrájának, neveltetésének, származásának, társadalmi hovatartozásának, személyiségének és egészségi állapotának különbözőségeiből adódó feszültségek csökkentésére segítjük a továbbtanulni és elhelyezkedni szándékozókat pályázati programok segítségével is színházi előadásokat, kiállításokat, múzeumi foglalkozásokat, könyvtárórákat, művészeti, ismeretterjesztő, felvilágosító előadásokat, képzőművészeti foglalkozásokat, versenyeket, sportrendezvényeket, koncerteket, drámaórákat szervezünk, illetve látogatunk tanulóinkkal. együttműködünk a szülőkkel és más partnerekkel A szakközépiskolai 9-12 évfolyamokon folyó nevelő-oktató munka további pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai A szakközépiskolai általánosan művelő évfolyamokon a nevelés és oktatás alapelvei megegyeznek a szakiskolai évfolyamokra vonatkozókkal. Biztosítjuk az itt tanuló fiataloknak a tehetségük kibontakoztatásához szükséges speciális tárgyi, személyi, szociális és kulturális környezetet és feltételeket. Iskolánk a sikeres érettségi vizsgát követően, szakképző évfolyamain biztosítja tanulóinak a továbbtanulás lehetőségét, valamint felsőfokú tanintézetekben is. 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos nevelési-pedagógiai feladatok, módszerek és színterek 2.1. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS FŐBB TERÜLETEI az énkép kialakítása, az önismeret fejlesztése, az identitástudat kialakítása, nemzeti és kisebb közösség (osztály) szintjén, 16

18 a szociális kompetenciák fejlesztése, gátlások feloldása, önbizalom erősítése, közösségi szellem kialakítása, a kognitív képességek fejlesztése, az érzelmi intelligencia fejlesztése 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS FONTOSABB CÉLJAI, FELADATAI, SZÍNTEREI, MÓD- SZEREI AZ ÉNKÉP KIALAKÍTÁSA, AZ ÖNISMERET FEJLESZTÉSE: önismereti tesztekkel, szocializációs tréningekkel, képességek, készségek tudatosítása és fejlesztése iskolai tanórákon, tanórán kívüli foglalkozásokon és nem szervezett keretekben csoportos és egyéni pszichológiai, mentálhigiénés foglalkozásokon, drámapedagógiai foglalkozások segítségével Az identitástudat kialakítása: a csoportértékek, a szociális képességek fejlesztése osztályfőnöki óra keretében, csoportos és egyéni beszélgetéseken, a nemzeti ünnepekkel kapcsolatos események megismertetése, ünnepélyek, megemlékezések szervezése iskolai vagy osztályszinten, osztályfőnöki, valamint történelemórákon, a magyarságtudat, nemzeti hovatartozás erősítése történelem és társadalomismeret, földrajz, osztályfőnöki órákon, hagyományőrző foglalkozások hazánk, illetve különböző tájegységeinek hagyományairól, szokásairól (pl.: Palócföld, Szabolcs, Szatmár, Bereg, Tokaj és környéke nevezetességei) projektek segítségével, A szociális és társas kompetenciák fejlesztése tanítási órákon és tanítási órán kívüli tevékenységek során csoport- és osztályszinten a közösségért vállalt munkák, feladatok a tanórákon, iskolai rendezvényeken (pl.: RIDENS - nap, verébtábor, iskolai ünnepségek) tanulócsoporton belüli egyéni feladatmegosztás, az együttélés szabályainak kialakítása és megtartása (házirend, etikai kódex szabályainak betartása), 17

19 szociális, pszichológiai, szociometriai felmérések elvégzése osztályfőnöki órák, szocializációs napok keretében, a szociális készség fejlesztése a diákönkormányzat munkájában való részvétel preferálásával, csoportosan végzett tevékenységek szervezése iskolai és osztályszinten (sportversenyek, vetélkedők), egyéni vagy osztályszintű feladatvállalás a szemléletformálás alakításáért, iskolai programok megvalósítása során az elvégzett feladatok pozitív értékelése dicséretekkel, jutalmazásokkal (dicsőségtábla), egymásért és a közösségért való felelősség tudatosítása, tanulási segítségnyújtás vállalása, a kötelességtudat kialakítása példaértékű magatartásminták közvetítése a nevelés, oktatás szinterein a hétköznapi és művészi önkifejezés formáinak elsajátítása, szabályainak megismerései tanítási órák és tanórán kívüli tevékenységek keretében a kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése tanítási órák és tanórán kívüli tevékenységek keretében A kognitív képességek fejlesztése egyéni felkészítés, illetve felkészülés tanórai és egyéb foglalkozásokon, a gondolkodási műveletek folyamatos és fokozatos kondicionálása iskolai tanórákon és egyéb foglalkozásokon. Az érzelmek skálájának gazdagítása és elmélyítése művészeti, esztétikai, érzelmi nevelés tanítási órák és tanórán kívüli tevékenységek keretében, pozitív érzelmi viselkedési reakciók megerősítése Az életstílus fejlesztése, az élethez és a benne adódó problémákhoz való pozitív viszonyulás kialakítása a következetes életvezetés fontosságának tudatosítása, az egyéni értékrend és az önismeret vizsgálata, a személyiségjegyekkel kapcsolatos életvezetési kérdések tudatosítása osztályfőnöki, valamint társadalom- és önismeret órákon, mentálhigiénés és egyéb segítő beszélgetéseken, kommunikációs helyzetgyakorlatokon, drámapedagógiai foglalkozásokon, 18

20 reális (anyagi, családi, szociális helyzetre, a megfelelő szakma kiválasztására vonatkozó) vágyak és igények feltérképezése, megvalósítási lehetőségeinek tudatosítása az alkalmazkodó képesség fejlesztése. 3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos célok, feladatok, módszerek 3.1. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK ALAPELVEI Minden közösség ismérve, hogy társadalmi funkció szerinti közös tevékenységek révén jön létre és strukturálódik. A nevelő közösségeknek pedagógiai funkciójuknak megfelelően két alapvető egységük van: a pedagógiai közösség és a tanulóközösség. Ezek szoros együttműködésben vannak, fejlődésük pedig egymással kölcsönhatásban megy végbe. Mindkettőben értékes és építő normákra van szükség ahhoz, hogy szerveződésük és működésük minden tagjuk számára hasznos/, építő/ legyen A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK CÉLJAI a tanulók normatudatának és normakövető magatartásának fejlesztése, a tanulók nyitottá, megértővé, elfogadóvá nevelése a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt, a tanulók empátiájának, asszertivitásának és segítőkészségének fejlesztése, a tanulók önálló életre nevelése, alkalmazkodó képesség fejlesztése önismeret és önértékelés fejlesztése, a tanulók kommunikációs kultúrájának fejlesztése, központban a véleményformálás, kifejezés és egyeztetés, az érvelés, a konfliktuskezelés valamint az önérvényesítés képességével, harmonikus kapcsolat kialakítása a természeti és társadalmi környezettel, építő és pozitív légkörű, értékorientált tanulócsoportok és baráti közösségek létrehozása, felelősségérzet és kezdeményezőkészség fejlesztése, a közösségi együttműködés kultúrájának fejlesztése, szociális kommunikációs képességek, értékrend fejlesztése érdekérvényesítő képesség fejlesztése lehetőség nyújtása a közösségi élet örömének megélésére. 19

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének 5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e r j e s z t é s e a Doborjáni Ferenc Egységes

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008.

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. 21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat SZMSZ 6.sz. melléklet 2013 Gyakornoki szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Szentlőrinci

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

Ifjúság védelmis munkaterv 2011/2012

Ifjúság védelmis munkaterv 2011/2012 Ifjúság védelmis munkaterv 2011/2012 - Az eddigi gyakorlatnak megfelelően év elején bemutatkozom a 9. osztályosoknak osztályfőnöki órákon, valamint szüleiknek az első szülői értekezleten. - Év elején az

Részletesebben

Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki szabályzata. Oroszlány, 2013 szeptember

Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki szabályzata. Oroszlány, 2013 szeptember Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki szabályzata Oroszlány, 2013 szeptember A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 22., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2013. PREAMBULUM A Világ Világossága Alapítvány 1990-ben hozta létre első oktatási intézményét, mely szegregált jellegű, elsősorban a látássérültek (vakok és gyengénlátók) alapfokú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK

A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A nevelő-oktató intézmények gyermekvédelmi feladatait alapvetően a többször módosított 1993. évi LXXIV tv. a közoktatásról tartalmazza. A törvény alapelvei

Részletesebben

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez. SNI gyermekek nevelése, oktatása

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez. SNI gyermekek nevelése, oktatása Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez SNI gyermekek nevelése, oktatása Annak érdekében, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek biztosabban hozzájussanak

Részletesebben

Pályaválasztási Tájékoztató Speciális Szakiskola

Pályaválasztási Tájékoztató Speciális Szakiskola Pályaválasztási Tájékoztató Speciális Szakiskola Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, és Kollégium 7700 Mohács, Kórház u. 1-3. OM

Részletesebben

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata:

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2012. (X.04.) önkormányzati

Részletesebben

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban Csibi Enikő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szakszolgálati igazgatóhelyettes, bizottságvezető 2012. november 12.

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Esélyegyenlőségi terve

A Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Esélyegyenlőségi terve A Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Esélyegyenlőségi terve 2008 Bemutatkozás Iskolánk Baranya megye és a régió egyik szakképzési központja: gépészet elektronika elektrotechnika és informatika

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 68.289/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak II. A szakirányú továbbképzési

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ Ügyiratszám: ZAB/090/173-5/2014. Tárgy: működési engedély módosítása Ügyintéző: Baloghné Erdei Margit Telefon: (92) 507-788 HATÁROZAT A Zala Megyei Kormányhivatal által

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

SYLVESTER JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM

SYLVESTER JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM SYLVESTER JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT Az eredeti Alapító Okirat hatályba lépett: 2012. augusztus 1-jén A Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerülete, mint fenntartó - a közoktatásról

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata Iktató szám: Kópévár Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézményi OM- azonosítója: 200534 Intézményvezető: aláírás LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁS Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: aláírás aláírás A dokumentum

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Gyakornoki szabályzat jogi környezete... 4 2. A szabályzat területi hatálya... 4 3. A szabályzat személyi hatálya... 4 4.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános Iskola,

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (4) bekezdés g) és v) pontjában,

Részletesebben

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Gyakornoki Szabályzat

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Gyakornoki Szabályzat Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Gyakornoki Szabályzat Készítette: Váradi Gáborné Érvényes: 2015. január 15. napjától Tartalom 1. Fogalmak...

Részletesebben