A Magyarországi Szlovákokért Közhasznú Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyarországi Szlovákokért Közhasznú Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA"

Átírás

1 A Magyarországi Szlovákokért Közhasznú Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 2012

2 A Fővárosi Bíróság a Polgári Törvénykönyv, valamint a közhasznú szervezetről szóló évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Ksztv. ) vonatkozó rendelkezései alapján augusztus havának 16. napján bejegyezte és 10610/ szám alatt nyilvántartja a Magyarországi Szlovákokért Közhasznú Alapítványt. Az Alapító a jelen módosítással a bejegyzett közhasznú alapítvány alapító okiratát Magyarország Alaptörvénye és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény értelmében módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja. A módosítások az Alapító Okiratban dőlt betűtípussal szerepelnek. I. Az Alapítvány neve, székhelye, alapítója, jellege s 1.1. Az Alapítvány neve: A Magyarországi Szlovákokért Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány neve szlovák nyelven: Verejnoprospešná nadácia Za Slovákov v Maďarsku 1.2. Az Alapítvány székhelye: Országos Szlovák Önkormányzat 1114 Budapest, Fadrusz utca 11/A Az Alapító: Legatum Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Az Alapítvány jellege: Az Alapítvány a Magyarországi szlovákság kulturális örökségének ápolásához, anyanyelvi oktatásának fejlesztéséhez és nemzetiségi létének mind teljesebb megéléséhez kíván segítséget nyújtani díjak, ösztöndíjak, pályázatok és egyéb támogatások formájában. II. Az alapítvány célja, tevékenysége 2.1. Az Alapítvány elsődleges célja, hogy támogassa a magyarországi szlovák nemzeti kisebbség fennmaradását, lassítsa, és lehetőség szerint fordítsa meg kedvezőtlen nyelvi asszimilálódását, továbbá erősítse a közösség nemzetiségi identitását Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 34. -ának (1) bekezdése a) pontja értelmében az Alapítvány a

3 nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. Törvény (a továbbiakban Njtv. ) 1. -ával összhangban, tekintettel a 2. --ára, közreműködik a Magyarországon élő szlovák nemzetiség egyéni és közösségi jogainak érvényesítésében, különösen a szlovák közösség szellemi, épített és tárgyi emlékeinek ápolásában, gyűjtésében, hagyományainak, kultúrájának, történelmének, nyelvének megóvásában, a tudományos adatok feldolgozásában és közzétételében. Együttműködik a magyarországi szlovák nemzetiségi önkormányzatokkal a szlovák közösség szellemi és vallási öröksége és hagyományai megőrzésében, a szlovák nemzetiség épített és tárgyi öröksége védelmében a kulturális örökség védelméről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban. 2.3 Az Alapítvány által végzett további tevékenységek: oktatási, kulturális és kutatási tevékenység fejlesztése, általános képzési színvonal emelése, az ehhez kapcsolódó kutatások, továbbképzések támogatása, oktatási, kulturális és kutatási tevékenység külföldi kapcsolatainak fejlesztése, támogatása, kiadványozási tevékenység támogatása, rendezvények támogatása. III. Az Alapítvány vagyona, a vagyon felhasználása 3.1. Az Alapító a II. pontban megjelölt célok előmozdítása érdekében ,- Ft azaz kettőszázezer Forint vagyont bocsát az alapítvány rendelkezésére Az alapítvány készpénzvagyona az OTP Bank NyRt-nél értékmegőrző jelleggel, kamatozó betétszámlán kerül elhelyezésre Az Alapító a vagyon kezelésével a kezelő szervet, a Kuratóriumot bízza meg, amely a vagyon kezeléséről, az elért eredményről, valamint a bekövetkezett veszteségről az Alaptót évente tájékoztatja A vagyon kezelése során a Kuratórium jogosult a készpénzvagyont tetszőleges értékpapírba, állampapírba, egyéb befektetési lehetőségekbe befektetni, illetve az Alapítvány céljait segítő jövedelmező vállalkozásokban jogosult részt venni, ez azonban nem veszélyeztetheti az Alapítvány céljainak megfelelő, zavartalan működését. Befektetési tevékenység esetén befektetési szabályzatot kell készíteni, amelynek elfogadása a Kuratórium hatáskörébe tartozik 3.5. Az Alapítvány a vagyona hozamát és nyereségét, egyéb vállalkozási tevékenysége során elért eredményt, illetőleg az Alapítvány által szerzett támogatást használhat fel céljai megvalósításához Az Alapítvány céljainak az elérése érdekében a megvalósításukra rendelt vagyonból pályázat útján, különösen ösztöndíjat, támogatást nyújthat, Alapítványi díjat létesíthet, dönthet annak odaítéléséről, anyagi támogatást nyújthat, minden olyan megoldás, tevékenység vagy szervezet részére, amely az Alapítvány céljainak az eléréséhez jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér.

4 3.7. Az Alapítvány csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat vállalkozási tevékenységet. Az Alapítvány vállalkozási tevékenysége során elért eredményét nem oszthatja fel, azt csakis az Alapító Okiratban foglalt közcélú tevékenységeire fordíthatja Az Alapítvány cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeiről és ráfordításairól elkülönített nyilvántartást kell vezetni, amelynek kötelező tételeit a Ksztv. 18. (2) (3) bekezdése tartalmazza Külföldi csatlakozók esetén az Alapítvány külön devizaszámlát nyit Az Alapítvány céljára teljes egészében felhasználható az alapítvány induló vagyona. IV. Az Alapítvány működése A Kuratórium Az Alapító az Alapítvány működésének biztosítására 7 (hét) főből, a Kurátorokból álló Kuratóriumot jelöl ki, amely felelős az alapítványi cél elérését előmozdító, a hatályos jogszabályoknak megfelelő működés biztosításáért, a közvetlen célok és programok kidolgozásáért. A Kuratórium az Alapítvány legfőbb döntéshozó és kezelő szerve. A Kurátorok megbízása határozott időre, 4 (négy) évre szól. Kuratórium évente legalább 2 (két) alkalommal rendes ülést tart. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium elnöke: Mali István (született: Pilisszántó, , anyja neve: Éliás Teréz, szigsz.: DA, 1016 Budapest, Orom u. 20/a.) A Kuratórium titkára: Lázár Erika (született: Dunajská Streda, , anyja neve: Busánczky Irén, szigsz.: HA, 2098 Pilisszántó, Béke u. 57.) A kuratórium titkára nem tagja a kuratóriumnak, feladatait az Alapítvánnyal munkavégzésre irányuló jogviszony keretében látja el. A Kuratórium tagjai: Árendás Zoltánné (született: Tvrdosovce, , anyja neve: Kovács Anna, személyi igazolvány száma: EA, 2834 Tardos, Kiskert utca 33.) Bán Imréné (született: Bartos Zsuzsanna, anyja neve: Antalics Zsuzsanna, személyi igazolvány száma: JA, 2686 Galgahuta, Kossuth utca 50.) Bencsik János (született: Orosháza, , anyja neve: Paulik Anna, személyi igazolvány száma: AT-II , 6726 Szeged, Bal fasor 34/E.)

5 Ocsovszki Ildikó (született: Békéscsaba, , anyja neve: Offertáler Eszter, személyi igazolvány száma: DA, 5600 Békéscsaba, Kazinczy lt. 16/A. III/2. Peller Mónika (született: Szentendre, , anyja neve: Palotai Anna, személyi igazolvány száma: AN , 2098 Pilisszentkereszt, Fő u Szabóné Tóth Katalin (született: Tóth Katalin, Budapest, , anyja neve: Asztalos Mária, személyi igazolvány száma: HA, 2143 Kistarcsa, Kossuth u. 11.) A Kuratórium kidolgozza és elfogadja az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát, amely tartalmazza a kuratórium ügyrendjét, Támogatási Szabályzatát, (i) minden egyéb olyan szabályzatot, amelyet működése során szükségesnek ítél. A kuratórium által kidolgozott és elfogadott szabályzatok nem lehetnek ellentétesek az Alapító Okirattal A Kuratórium dönt A támogatottak, ill. díjazottak személyének kiválasztásáról; Az alapítványhoz csatlakozni szándékozók belépésének elfogadásáról; A kuratórium (általános szabály szerint) egyszerű szótöbbséggel határoz A kuratóriumi üléseket a Kuratórium elnöke (a továbbiakban: Elnök ) hívja össze, a tervezett ülés időpontját és napirendjét tartalmazó ajánlott levél formájában. A meghívót az Elnök a Kurátoroknak postai úton továbbítja, oly módon, hogy azt a Kurátorok a tervezett ülést megelőzően legalább 10 nappal kézhez vehessék A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet minden jelenlévő tag aláír, és amelynek elkészítése a Titkár feladata. A Kuratóriumnak joga van javaslatot tenni az Alapító Okirat módosítására, kiegészítésére, illetőleg mindarra, ami az Alapító hatáskörébe tartozik. A Kuratórium rendkívüli ülést köteles tartani, ha azt bármely kuratóriumi tag írásban, a tervezett időpontot megelőző legalább 5 nappal, a napirend és a célok megjelölésével az Elnöktől írásban kéri. A Kuratórium elnöke akkor is köteles a rendkívüli ülés összehívására, ha az Alapító az alapítványi cél megvalósulását veszélyben látja, és ennek kiküszöbölésére ilyen ülés összehívását az Elnöknél írásban kezdeményezi a napirend és a dátum megjelölésével, a tervezett ülést megelőző legkevesebb 5 nappal A Kuratórium határozatképes, ha azon a Kuratórium tagjainak több mint fele jelen van, és az egyik tag az Elnök. A Kuratórium döntéseit egyszerű többséggel hozza, kivéve az éves költségvetést, a közhasznúsági jelentést, az éves beszámoló jóváhagyását, az Alapítványhoz való csatlakozást, valamint az év végi, a működésről szóló, a zárszámadást is tartalmazó éves jelentést, amelyet 2/3-os többséggel kell elfogadni.

6 4.4. A Kuratóriumnak minden év végén meg kell tárgyalnia, és el kell fogadnia az Alapítvány működéséről készített éves beszámolót, amelyet az Elnök készít, és a Kuratóriumi elfogadást megelőzően a Felügyelő Bizottság véleményez Az Elnök és tagjai megbízatásuknak anyagi ellenszolgáltatás nélkül - társadalmi munkában - tesznek eleget, felmerülő költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak. Az Elnök vagy a Kurátorok által, feladatkörük ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány felel A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a kuratóriumi ülések időpontját, a határozat szó szerinti szövegét, a döntés hatályára vonatkozó rendelkezéseket, az előterjesztő nevét, és minden egyéb tényt, adatot, amely a Határozat tárgyalása során az ülésen elhangzott. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy az adott határozatot milyen szavazati aránnyal fogadták el. A Kuratórium döntéseit az érintettekkel írásban igazolható módon közölni kell, a nyilvánosságot a Ľudové noviny szlovák nyelvű országos hetilapban való közzététel útján kell biztosítani Az elfogadott és hatályban lévő Határozatokról összesítő nyilvántartást kell vezetni (Határozatok könyve), amelyet az alapítvány székhelyén kell elhelyezni. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy abból a döntések tartalma, ideje és hatálya, a mellette és ellene szavazók számaránya, illetve nyílt szavazás esetén a személye, megállapítható legyen Az Alapítvány működésével kapcsolatos iratokba az Alapítvány székhelyén bárki betekinthet. A betekintés iránti kérelmet az Elnöknél kell 15 nappal korábban írásban előterjeszteni. A betekintési kérelem csak az adatvédelmi törvénybe ütközés, vagy a személyiségi jogsérelem esetén tagadható meg Az Alapítvány működése, szolgáltatása igénybevétele módját, valamint a beszámolói közléseket a szlovák nyelvű országos hetilapban (Ľudové noviny) közzé kell tenni. Az Elnök A Kuratórium üléseit a Kuratórium elnöke hívja össze és vezeti. A Kuratórium elnöke egy személyben, önállóan képviseli az Alapítványt. Az Elnököt akadályoztatása esetén bármelyik kuratóriumi tag helyettesítheti. Ebben az esetben a helyettesítő tagot teljes körűen megilleti az elnök képviseleti joga, a helyettesítés időtartama alatt megtett intézkedéseiről az Elnök és a Kuratórium felé beszámolási kötelezettsége van. Az Alapítvány bankszámlája felett az Elnök és Peller Mónika kuratóriumi tag jogosult rendelkezni. A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben két rendelkezésre jogosult személy együttes aláírása szükséges. A Felügyelő Bizottság Az Alapítvány kuratóriumát az Alapítók által kijelölt Felügyelő Bizottság ellenőrzi. Az Alapítvány ellenőrző szerve a Felügyelő Bizottság. A Felügyelő Bizottság Ügyrendjét maga határozza meg. A felügyelő bizottság feladat-, és hatásköre:

7 A Felügyelő Bizottság ellenőrzi, hogy az Alapítvány a hatályos jogszabályoknak, az Alapszabályban foglaltaknak és a belső szabályzatoknak megfelelően működik. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az Alapítvány bármely munkavállalójától pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá betekinthet az Alapítvány könyveibe és irataiba, illetve megvizsgálhatja azokat. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a legfőbb szervet vagy az ügyintéző és képviseleti szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel A legfőbb szervet vagy az ügyintéző és képviseleti szervet a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a legfőbb szerv és az ügyintéző és képviseleti szerv összehívására az Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet A bizottság három tagból áll, a tagok megbízatása határozott időre, 4 (négy) évre szól. A tagok maguk közül elnököt választanak. A Felügyelő Bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatók. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatásuk elfogadásakor nyilatkozni kell arról, hogy a évi CLXXV. törvényben írt összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. A felügyelő bizottság tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik. A Felügyelő Bizottság tagjai: Menczer Sándorné (született: Budapest, , anyja neve: Medla Mária, szigsz.: AJ , 2600 Vác, Köztársaság út 53/B.) Valencsics Emil (született: Pilisszántó, , anyja neve: Kollár Paula, szigsz.: CA, 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 132.) Vozár Márton (született: Kétsoprony, , anyja neve: Korcsok Ilona, szigsz.: AN , 5600 Békéscsaba, Mester utca 1.) A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább 2 (két) alkalommal ülésezik. Az ülést az elnök hívja össze. Az ülések összehívását a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kezdeményezheti. A tagokat a napirend közlésével az ülésnap előtt legalább 8 (nyolc) nappal írásban értesíti A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tag jelen van. Határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza, nyílt szavazással. Szavazategyenlőség esetén az Felügyelő Bizottság

8 elnöke szavazata dönt. A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak, de személyi kérdésekben az elnök zárt ülést is elrendelhet. V. Az Alapítványhoz való csatlakozás 5.1. Az Alapítványhoz bárki, természetes, vagy jogi személy csatlakozhat, aki egyetért annak céljaival, valamint vállalja, hogy az Alapítvány vagyonához, céljai megvalósításához hozzájárul. A csatlakozni szándékozó a csatlakozási szándékát tartalmazó megkeresésben meg kell jelölje, hogy vagyoni hozzájárulásának mely részét kívánja az Alapítvány törzsvagyonában szerepeltetni A csatlakozni szándékozó e szándékát tartalmazó írásbeli megkeresését az Alapítvány Elnökének kell címezze, az alapítvány székhelyére. Az Elnök a megkeresést köteles a soron következő kuratóriumi ülésen napirendre tűzni, a Kuratórium köteles azt megtárgyalni A Kuratórium a csatakozás kérdésében 2/3-os szavazati többséggel dönt. Amennyiben a csatlakozni szándékozó kérelemét elutasítja, írásban, pontosan meg kell jelölje az elutasítás indokait. Amennyiben a csatlakozni szándékozó a döntést, vagy annak indokolását sérelmesnek találja, jogosult a válasz kézhezvételét követő 15 napon belül írásban az Alapítóhoz fordulni. VI. Az Alapítvány gazdálkodása, könyvvezetése, beszámolója, a közcélú adománygyűjtés szabályai 6.1. Az Alapítvány az Alapító Okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik Az Alapítvány bevételei: a) Alapítvány esetében tagdíj, alapítvány esetében alapítótól kapott befizetés, valamint az alapító által az alapítvány rendelkezésére bocsátott vagyon; b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; c) a költségvetési támogatás: ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás; cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás; cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege; d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel; e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; f) befektetési tevékenységből származó bevétel; g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel Az Alapítvány költségei, ráfordításai (kiadásai): a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek;

9 c) a civil szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása; d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség Az Alapítvány célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében- gazdaságivállalkozási tevékenységet is folytathat. A gazdasági- vállalkozási tevékenység folytatásához minden esetben a Választmány hozzájárulása szükséges. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja Az Alapítvány befektetési tevékenységet a befektetési szabályzata alapján folytat. A befektetési szabályzatot a Kuratórium fogadja el az általános szabályok szerint Az Alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. Az Alapítvány a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az Alapítvány által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatás bárki által megismerhető, s annak odaítélését a Kuratórium által jóváhagyott szabályzat alapján az Alapítvány pályázathoz kötheti. A pályázat azonban nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van. Ilyen színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat Az Alapítvány az alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységéből, illetve a gazdaságivállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten kell nyilvántartani Az Alapítvány a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, mint mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni. Az üzleti év azonos a naptári évvel. A mérleg fordulónapja - a megszűnést kivéve - december Az Alapítvány beszámolója tartalmazza: a) a mérleget (egyszerűsített mérleget), b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést), c) a kiegészítő mellékletet. d) a közhasznúsági mellékletet. A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni az Alapítvány által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges, a évi CLXXV. törvény 32. -a szerinti adatokat, mutatókat.

10 A közhasznúsági melléklet tartalmazza a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását Az Alapítvány köteles a Kuratórium által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni. Az Alapítvány az Országos Szlovák Önkormányzat Honlapján saját felülettel rendelkezik, ezért a közzétételi kötelezettségét, valamint a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet e honlapon is elhelyezi, és biztosítja a közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét Az Alapítvány tartozásaiért saját vagyonával felel Az Alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. A közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. Az Alapítvány részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. VII. Összeférhetetlenségi szabályok 7.1. A legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Alapítvány által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az Alapítvány legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Alapítvány által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

11 d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. VIII. Az Alapítvány megszűnése 8.1. Az Alapítvány határozatlan időre jött létre. Az Alapítvány a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. IX. Vegyes rendelkezések 9.1. Az Alapítvány jogi személy. Az Alapítónak tudomása van arról, hogy az Alapítvány érvényes létrejöttéhez és a jogi személyiség elnyeréséhez a Fővárosi Törvényszék nyilvántartásba vétele szükséges Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt Az Alapítvány nyilvántartásba vétele után az Alapító az Alapítványt nem vonhatja vissza. Az Alapító az Alapító Okiratot - név, cél és vagyon sérelme nélkül - indokolt esetben módosíthatja Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései irányadóak. Az Alapítvány szabályzatai rendelkezései nem lehetnek ellentétesek az Alapító Okirattal Jelen Alapító Okirat módosítását a nyilvántartásba vétel megtörténtét igazoló végzés kézhezvételét követő 30 napon belül nyilvánosságra kell hozni az Országos Szlovák Önkormányzat honlapján A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény, valamint az alapítvány gazdálkodására vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai irányadók. Budapesten, április havának 12. napján LEGATUM Non-profit Közhasznú Kft., Alapító képviseletében Jelen Alapító Okirat módosítását készítette, egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: Budapesten, április havának 12. napján Dr. Nemes Dénes ügyvéd Márton & Társa Ügyvédi Iroda