Helyi tanterv. Ahhoz, hogy jobb teljesítményt lehessen elérni, jövőképet kell alkotni, majd ezt az elképzelést valóra váltani.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi tanterv. Ahhoz, hogy jobb teljesítményt lehessen elérni, jövőképet kell alkotni, majd ezt az elképzelést valóra váltani."

Átírás

1 Helyi tanterv Ahhoz, hogy jobb teljesítményt lehessen elérni, jövőképet kell alkotni, majd ezt az elképzelést valóra váltani. (W.D.Hitt: A mestervezető)

2 Tartalomjegyzék 1. Választott kerettanterv Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások és azok óraszámai Az1-4. évfolyam tantárgyi rendszere és óraszámai Az 5-8. évfolyam tantárgyi rendszere és óraszámai Intézményi órakeret Egyéb foglalkozások időkerete A jelenleg hatályos tantárgyi struktúra Az előírt tanagyag és követelmények Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elve A nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai A NAT és a kerettantervi szabályozás Fejlesztési területek nevelési célok Egyes köznevelési feladatokra vonatkozó szabályok és megvalósításuk A hit- és erkölcstan oktatása Mindennapos testnevelés, testmozgás megszervezése A mindennapos művészeti nevelés Idegen-nyelv oktatás Nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás Nyelvoktató német nemzetiségi nevelés-oktatás A nemzetiségi kultúra megismertetése a nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása Egész napos iskola Napközi, tanulószoba Választható tantárgyak, a pedagógusválasztás szabályai A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzési és értékelési módja Tanulmányi munka ellenőrzése, értékelése Magatartás, szorgalom értékelése, minősítése

3 3.6. Csoportbontások egyéb foglalkozások elvei A tanulók fizikai állapotának mérése Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek, egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Az iskolaváltás, a tanuló átvételének szabályai Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai Fejlesztő program a sajátos nevelési igényű tanulók részére.71 1.sz.melléklet 2.sz.melléklet 3.sz.melléklet 3

4 A Gvadányi József Általános Iskola nevelőtestülete a helyi tantervét a pedagógiai program részeként készítette el. Törvényi háttér: évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról1-10/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról - 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről - 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról - 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 4

5 1. Választott kerettanterv A Gvadányi József Általános Iskola helyi tanterve az Apáczai Kiadó, a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó és a Műszaki tankönyvkiadó helyi tanterv javaslata alapján készült. A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelete alapján Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások és azok óraszámai 2013.szeptember 1-től felmenő rendszerben A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendele alapján 1.2. Az 1-4.évfolyam tantárgyi rendszere és óraszámai székhely intézmény 2016/ / / /14 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Magyar nyelv és irodalom szabadon tervezhető órakeretből 1 1 1,5 1,5 Idegen nyelvek 2 Matematika szabadon tervezhető órakeretből 1 0,5 0,5 0,5 Erkölcstan Környezetismeret szabadon tervezhető órakeretből 0,5 1 1 Ének-zene Vizuális kultúra Életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport nemzetiségi német nyelv 5* *5 *5 *5 német/cigány népismeret 1** **1 **1 **1 összesen Szabadon tervezhető órakeretből Rendelkezésre álló órakeret *közn.tv. 6.mell D alapján 2 óra a finanszírozott időkeretből, 3 óra a heti időkeretből ** a heti időkeretből 5

6 1 4. évfolyam Telekes Béla Tagiskola 2016/ / / /14 Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Magyar nyelv és irodalom szabadon tervezhető órakeretből 1,5 1 1,5 1,5 Idegen nyelvek 2 Matematika szabadon tervezhető órakeretből 0,5 0,5 0,5 0,5 Erkölcstan Környezetismeret szabadon tervezhető órakeretből 0,5 1 1 Ének-zene Vizuális kultúra Életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport cigány népismeret 1** **1 **1 **1 összesen Szabadon tervezhető órakeretből Rendelkezésre álló órakeret ** a heti időkeretből 6

7 1.3. Az 5-8. évfolyam tantárgyi rendszere és óraszámai 2013/14 székhely intézmény 2014/ / /16 Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Magyar nyelv és irodalom szabadon tervezhető órakeretből 0,5 1 Idegen nyelvek Matematika szabadon tervezhető órakeretből 0, Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Erkölcstan Természetismeret 2 2 szabadon tervezhető órakeretből 0,5 0,5 Biológia-egészségtan 2 1 szabadon tervezhető órakeretből 1 Fizika 2 1 szabadon tervezhető órakeretből 1 Kémia 1 2 szabadon tervezhető órakeretből 1 Földrajz 1 2 szabadon tervezhető órakeretből 1 Ének-zene Vizuális kultúra Hon- és népismeret 1 Informatika szabadon tervezhető órakeretből 1 Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport Osztályfőnöki cigány népismeret 1** **1 **1 **1 összesen 29 27,5 33,5 32 Szabadon tervezhető órakeretből 2 1,5# 4,5# 3 Rendelkezésre álló órakeret nemzetiségi német nyelv / / / /21 # a kerettanterv 3 órát ad, 1,5 óra átcsoportosítva a 6.évfolyamról a 7.évfolyamra ** a heti időkeretből 7

8 1.4. Intézményi órakeret Intézményi órakeret össz. osztályok heti időkerete kötelező óraszám választható óra (10%) egyéb foglalkozás, csoportbontás, tehetséggondozás, felzárkóztatás, BTM fejlesztés, egyéni fejlesztés (1-4) tehetséggondozás, felzárkóztatás nemzetiségi nevelés-oktatás habilitáció, rehabilitáció magántanuló (BTM,SNI) X 2=36 6 intézmény heti órakerete 461 Az órakeret 8 alsó tagozatos, 8 felső tagozatos osztályra, 1 sni-s magántanulóra, 1 látássérült, 2 közép és 7 enyhe értelmi fogyatékos készült (ebből 2 fő integrált) 16X2 =32 8

9 1.5. Egyéb foglalkozások időkerete sni összes időkeret német nemzetiségi nyelvoktatás nemzetiségi népismeret X1=16 tehetséggondozás felzárkóztatás X2=32 egyéni fejlesztés X2=16 BTM fejlesztés X2=32 habilitáció magántanuló iskolaotthon 22,5 22,5 22,5 22,5 90 napközi 22,5 22,5 45 tanulószoba diáksportkör X2=16 szakkörök 133 9

10 1.6. A jelenleg hatályos tantárgyi struktúra A 2013/ /17 tanévvel bezárólag kifutó rendszerben a következőkben meghatározottak alapján alakítjuk ki tantárgyi struktúránkat: H2004: Az iskola minden évfolyamán a 2007-ben módosított NAT alapján felülvizsgált kerettanterv helyi tanterv szerint folyik az oktatás. Köznevelési törvény: szeptember 1-től a mindennapos testnevelést az 1. és 5. évfolyamon felmenő rendszerben kell megszervezni. A korábbi mindennapos testmozgást kifutó rendszerben kell alkalmazni. Bevezettük a német nemzetiségi nyelvoktatást 1. évfolyamon. ÚJ NAT: a évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről alapján kiadásra kerülő kerettanterv, és elkészítendő helyi tanterv a 2013/2014. tanévtől az 1. és 5. évfolyamon felmenő rendszerben kerül bevezetésre. TANÉV ÉVFOLYAM Köznev. törvény ÚJ NAT Köznev. törvény H2004 H2004 H2004 ÚJ NAT ÚJ NAT Köznev. törvény Köznev. törvény H2004 H2004 ÚJ NAT Köznev. törvény H2004 ÚJ NAT ÚJ NAT ÚJ NAT Köznev. törvény H2004 H2004 H2004 H2004 H2004 ÚJ NAT ÚJ NAT Köznev. H2004 törvény ÚJ NAT ÚJ NAT ÚJ NAT Köznev. törvény ÚJ NAT ÚJ NAT ÚJ NAT ÚJ NAT ÚJ NAT ÚJ NAT ÚJ NAT ÚJ NAT 10

11 Gvadányi József Általános Iskola 2012/13. tanév TANTÁRGY Kötelező órák Német nemz.cs 1.o isk. otth. ÓRASZÁMOK ÉVFOLYAMONKÉNT 2.o. 3.o. isk. isk. otth. otth. 4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. Össz.: Magyar ny. ir. 8,5 8,5 8 7, ,5 Történelem Idegen nyelv Matematika 4,5 4,5 4,5 4, Informatika ,5 Környezetismeret ,5 Természetismeret Fizika Biológia Egészségtan 0,5 0,5 Kémia Földrajz Ének-zene, Tánc és dráma 0,5 0,5 1 Rajz és vizuális kultúra Technika Testnevelés ,5 2,5 30,5 Oszt. főnöki Etika Hon és népismeret Mozgókép és média Összesen: ,5 25,5 191,5 Összes osztályra Nem kötelező órák Környezetvédelem 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 Informatika ,5 Játékos matematika Osztályfőnöki Tömegsport Közlekedési ismeretek összesen: 0,5 0,5 0,5 2,5 3,5 3 3, Összes osztályra 0,5 0,5 0,5 2, Csoportbontások Idegen nyelv összesen Fejlesztő foglalkozások, szakkörök Egyéni felzárkóztatás 1,5 1,5 1,5 2 6,5 tehetséggondozás Matematika előkészítő Német második nyelv Angol második nyelv Adminisztráció összesen 2,5 2,5 2, ,5 összes osztályra 2,5 2,5 2, ,5 ÉVES ÓRÁSZÁM MINDÖSSZESEN 257 Összes osztályra 372,5 11

12 Telekes Béla Tagiskola Kötelező órák 1.o. 2.o. 3.o. 4.o. Össz.: Magyar ny. ir Idegen nyelv Matematika Környezetismeret Ének-zene Rajz Technika Testnevelés Kötelező órák összesen: nem kötelező órák Sport-játék Informatika Környezetvédelem Nem kötelező órák összesen: 2-6 Egyéni felzárkóztatás, tehetséggondozás Mindösszesen: Adminisztráció Az előírt tanagyag és követelmények A helyi tantervben előírt tananyagot és tantárgyi követelményrendszert az 1. sz. melléklet tartalmazza. 12

13 2. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközözök kiválasztásának elve Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép, stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket a szakminisztérium hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van: testnevelés, technika, rajz. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanórai taneszközöket a nevelő szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség ott az egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterv alapján. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusában szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik figyelembe: A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének. Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatók. A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: az új taneszközök használatát csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetekben vesszük be. Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve más támogatásból egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják. Ezzel segíteni kívánunk a hátrányos helyzetű tanulóknak, hogy tartós tankönyv álljon a rendelkezésükre. Az iskolai tankönyv-kölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést igénybe venni kívánó tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. A jelenlegi választásunkat meghatározta, hogy a tankönyv, taneszköz: NAT- kerettanterv kompatibilis legyen. Helyi tantervünkhöz illeszkedjen. Alkalmas legyen órai vagy otthoni differenciált feladat adására, feladatok megoldására. 13

14 A tanulók számára a legmegfelelőbb ismeretek nyújtsa, áttekinthető, tanulható legyen. Kivitele esztétikus és tartós legyen. Az ára a szülők számára megfizethető legyen. - Szükség esetén több éven keresztül használható legyen. - Segítse elő a kompetencia alapú oktatást és az integrált oktatást. 3. A nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai 3.1.A NAT és a kerettantervi szabályozás A több változatban készült kerettantervek a Nat-ban megfogalmazott elvek, célok, fejlesztési feladatok és műveltségtartalmak feldolgozását építik be a tantervi feldolgozásba a képzési szakasz sajátosságai szerint iskolatípusokra vonatkozóan. A kerettantervek rögzítik a nevelés és oktatás céljait, a tantárgyi rendszert, az egyes tantárgyak témaköreit, tartalmát, a tantárgyak évfolyamonkénti követelményeit, új feladatként a tantárgyközi tudás- és képességterületek fejlesztésének feladatait, a rendelkezésre álló, illetve ajánlott időkerete. A szakmai önállóság jegyében egyedi tantervek készíthetők az intézményekben (akkreditáltatás). A Nat alapján a kerettantervek határozzák meg a tanulás-tanítás folyamatában elsajátítandó fejlesztési követelményeket, az elvárt tudás mélységét, szervezettségét és alapul szolgálhatnak a kimeneti követelmények meghatározásához. A kerettantervek köre segíti a differenciált tanulást, a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozást, a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését. A műveltségterületek anyagai az 1-4. évfolyam, az 5-8. évfolyam kerettanterveiben kerültek feldolgozásra. A helyi tanterveink megfelelnek a választott kerettantervnek. A helyi tantervet az iskola arculatára jellemző tanítási-tanulási tevékenységekkel töltöttük meg a rendelkezésre álló, átlagosan tíz százalékos időkeretben. 14

15 3.2.Fejlesztési területek nevelési célok Erkölcsi nevelés - életszerűsége, kötelesség, munka, türelem. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam: A tanuló erkölcsi gondolkodása legalább konvencionális szintre kerül, vagyis a hozzá közelállók elvárásainak megfelelően él, képes alkalmazni az emberi kapcsolatok elfogadott formáit. Tudja, hogy a gyerek, testvér, barát stb. szerep betöltője hogyan viselkedjen, de adott esetben képes a szabályok újraértelmezésére. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam: A tanuló erkölcsi gondolkodásának szintje eleinte konvencionális, rendre és fegyelemre törekszik, belátja, hogy teljesíteni kell az elvállalt kötelességeket. A szabályokat minden körülmények között be kell tartani, kivéve az olyan szélsőséges eseteket, amikor azok más társadalmi kötelezettségekkel kerülnek konfliktusba. A szakasz második felében a tanuló erkölcsi gondolkodása posztkonvencionálissá válik, vagyis belátja, hogy a törvényeket a társadalom hozza és alakítja. Tudatosul benne, hogy az emberek különböző értékeket és véleményeket vallanak, és hogy az értékek és szabályok egy része viszonylagos. A tanuló megérti a normakövetés fontosságát. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam: A tanuló ismeri lakóhelye és környékének népi hagyományait és életkorának megfelelő szinten az ország és a magyarság szimbólumait. Ismeri a nagy ünnepkörök egy-egy hagyományát és az éves ünnepkör legfontosabb állomásait: ezeket évszakok szerint is képes elhelyezni, valamint ismer ezekhez kapcsolódó alkotásokat (népdalokat, mondákat, meséket, műalkotásokat). Ismeri nemzeti ünnepeinket, ezek időpontját, részt vesz érzelmi azonosulását segítő tevékenységekben (népi hagyományok felelevenítése, eljátszása, ünnepi díszítések készítése). Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam: A tanuló ismeri lakóhelye és környékének népi hagyományait, valamint több, az ünnepkörökhöz köthető magyar hagyományt. Egyre rendszeresebben részt vesz szűkebb közösségében nemzeti hagyományaink ápolásában, megismer ezekhez kapcsolódó műalkotásokat. Annak érdekében, hogy erősödjön benne saját népe és kultúrája értékeihez való kötődés, megismeri azok legfontosabb értékeit, kiemelkedő személyiségeit és szimbólumait. Fel tud sorolni néhány, lakókörnyezetére jellemző sajátosságot, megismeri a hungarikum fogalmát. Ismeri nemzeti 15

16 ünnepeinket, ezekhez kötődő hagyományainkat, és ezeket tantárgyi ismereteihez is kapcsolja. Kialakul benne a szülőföld, a haza és a nemzet fogalma, az ezekhez való kötődés igénye. Egyre nyitottabb más népek kultúrája iránt, ismeri, hogy Magyarországon milyen nemzetiségek és kisebbségek élnek. Ismerkedik egy-egy magyarországi nemzetiség, kisebbség kultúrájával. Ismeri az általa tanult idegen nyelvet beszélő népek kultúrájának egyegy jelentős vonását. A tanulóban kialakul egy kép az európai kultúra értékeiről, és ismer ennek megőrzéséért munkálkodó intézményeket, programokat. Ennek erősítéseként kirándulásokat a Határtalanul pályázat keretében, amelynek során 7.évfolyamosaink megismerkedhetnek a külhonban élő magyarok életével. Állampolgárságra, demokráciára nevelés Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam: A tanuló el tudja magát helyezni adott közösségben, felismeri a valódi és lehetséges szerepeit egy adott kapcsolati hálózatban. Képes a kooperációra, megérti a szabályok fontosságát. Képes egyszerű közösségi szabályok követésére, bekapcsolódik közös tevékenységekbe és követi a közösségi hagyományokat Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam: A tanuló törekszik a konfliktusok feloldására, alkalmazza a konfliktuskezelés demokratikus technikáit. Nyitottá válik a társadalmi jelenségek iránt, szert téve az együttműködés képességére. Ismeri a közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában alakítja tevékenységét. Megismerkedik az alapvető emberi, szabadság- és állampolgári jogokkal, kötelezettségekkel és az őt megillető jogok érvényesítési lehetőségeivel. Alkalmazza a méltányosságot és az erőszakmentességet biztosító technikákat a közösségben való tevékeny részvétele során. Részt vesz olyan tevékenységekben, amelyek a közösség jobbítását szolgálják Az önismeret és társas kultúra fejlesztése Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam: A tanuló képes az együttműködésre, az empátiára, átérzi és gyakorolja a segítségnyújtást. A közös tevékenységek révén ismeretet szerez saját képességeiről és lehetőségeiről. Azonosítja a saját és mások alapvető érzelmeit, illetve kifejezi a problémáit. Életkorának megfelelő szinten ismeri a kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés kultúráját, rendelkezik az életkorának megfelelő kooperatív készséggel. Ismeri a különböző megbízatások betöltésével együtt járó felelősséget és a feladatok megosztásának fontosságát 16

17 Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam: A tanuló megfelelő szókinccsel rendelkezik érzelmi árnyalatok kifejezésére, képes dicsérni, és egyre több tulajdonságot meg tud nevezni. Megismeri az önmegfigyelés jelentőségét, vagyis cselekedetei, reakciói, viselkedése alapján véleményt tud mondani önmagáról, ismeri a stressz és stresszkezelés lényegét. Képes különbséget tenni a valódi és virtuális társas kapcsolatok természete között, be tud kapcsolódni különböző kisközösségekbe. Kialakul benne a személyiségének megfelelő humánus magatartás az önkritika és a környezeti visszajelzések egységében, képes elemezni, feltárni a jóra ösztönző, illetve a destruktív csoportok eltérő jellemzőit. Több szempontból is rálát egy vitás helyzetre, konfliktusra, képes vitatkozni. Felismeri társadalmi szerepeit (férfi-nő, gyerek-szülő, diák-tanár). Képes felismerni bizonyos előítéletes magatartásformákat és a sztereotípia megnyilvánulásait. A testi és lelki egészségre nevelés Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam: A tanuló képes önállóan, az évszaknak és az időjárásnak megfelelően ruhát választani és felöltözni. Tudja, hogy a rendszeres tisztálkodás, a táplálkozás és a megfelelő folyadékbevitel egyaránt fontos az egészség védelmében. A rendszeres mozgás, a természet szeretete igényként épül be személyiségébe, figyel testtartására. Képes kifejezni a betegség és az egészség mint állapot közötti különbséget. Képes egyes betegségtünetek (láz, fejfájás) megnevezésére. Tudja, hogy a védőoltások is fontos eszközei az egészség megőrzésének. Képes kifejezni, leírni egyes feszültséget, stresszt okozó helyzeteket. Megtapasztal relaxációs technikákat, képes légző gyakorlatok és egyszerű tornagyakorlatok (például reggeli torna) önálló elvégzésére. A tanulóban kialakul az igény a harmonikus, barátságos, otthonos környezet iránt. Kipróbálja a testmozgás, a manuális és művészeti, alkotó tevékenység több formáját, és képes megfogalmazni ezzel kapcsolatos élményeit, tapasztalatait Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam: A tanuló fel tudja sorolni az egészséges táplálkozás néhány alapvető szabályát. Ismeri a tisztálkodással kapcsolatos alapvető szabályokat, a személyes higiéné ápolásának módjait, majd megtanulja tudatosan ápolni személyes higiénéjét. Tudja, hogy a rendszeres testmozgás és művészeti tevékenység hozzájárul lelki egészségünk megőrzéséhez, így fokozatosan kialakul az igénye ezek iránt. A tanuló (az iskola és szülei segítségével) igyekszik olyan kikapcsolódást, hobbit találni, amely hozzásegíti lelki egészségének megőrzéséhez. Ismeri az aktív pihenés fogalmát, meg tud nevezni aktív pihenési formákat. Tisztában van a feltöltődés és kikapcsolódás jelentőségével. 17

18 Tudatosan figyel testi egészségére, képes szervezetének jelzéseit szavakkal is kifejezni. Ismer és alkalmaz stresszoldási technikákat, tisztában van a nem megfelelő stresszoldás következményeivel, ennek kockázataival (különösen az alkohol, a dohányzás és a drogok használatának veszélyeivel), és tudatosan kerüli ezeket. Ismeri a stressz okozta ártalmakat, a civilizációs betegségeket és ezek megelőzésének módját. A családi életre nevelés Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam: A tanuló megismeri és elsajátítja az alapvető együttélési, együttműködési normákat a családban, az iskolában, a társadalmi életben. Ismeri és betartja az illemszabályokat. Megismerkedik a családi ünnepekkel és az ezekhez kötődő szokásokkal. Megtanulja a családi szerepekhez (anya, apa, gyermek) kapcsolódó feladatokat, és törekszik rá, hogy saját feladatait napi rendszerességgel elvégezze. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam: A tanuló képes felismerni és megfogalmazni családban betöltött szerepeket, feladatokat, megtalálja és elvégzi a rá háruló feladatokat. Tisztában van a nemi szerepek biológiai funkcióival, társadalmi hagyományaival. Felismeri a családi élet és a párkapcsolatok során előforduló súlyos problémahelyzeteket, és ezek megoldásához megfelelő segítséget tud kérni. A szakasz végére a tanuló értéknek tekinti a gondosan kiválasztott, mély társas kapcsolatot. Tisztában van azzal, hogy a szexualitás a párkapcsolatok fontos eleme, és érti az ezzel kapcsolatos felelősséget is. Tud a pozitív és negatív családtervezés különböző lehetőségeiről, ismeri a művi terhesség-megszakítás lelki és fizikai veszélyeit. A tanuló alkalmazás szinten ismeri a csecsemőgondozás néhány alapvető lépését. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség (közszolgálati tevékenység) Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam: A tanuló ismeri és betartja a kapcsolatteremtés elfogadott formáit. Képes az adott helyzeteknek megfelelő magatartási formákat alkalmazni a társas élet különféle színterein. Ismeri a közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában alakítja tevékenységét. Tisztában van azzal, hogy a vállalt feladatok felelősséggel járnak. Tapasztalatot szerez arról, hogy nemcsak kötelező feladatai vannak, hanem szabad választása alapján is segíthet környezetében (iskola, otthon). Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam: A tanulóban fokozatosan tudatosul, hogy társaival kölcsönösen egymásra vannak utalva. Bizonyos helyzetekben 18

19 kérésre képes felelősséget vállalni másokért (társaiért, a környezetében élő rászorultakért), és vállalásaiért helyt is áll. Felismeri, hogy a beteg, sérült, fogyatékkal élő embereken egyes helyzetekben ő is képes segíteni. Az iskola lehetőséget biztosít arra, hogy a tanuló tapasztalatot szerezzen a fogyatékkal élőkkel való együttélésről, amelynek során felismeri a segítő tevékenység fontosságát és szükségességét alkalmanként és a mindennapokban is Fenntarthatóság, környezettudatosság (környezetvédelem) Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam: A tanuló érzékennyé válik környezete állapota iránt. Képes a környezet sajátosságainak megismerésére, észreveszi a környezetben lejátszódó kedvező és kedvezőtlen folyamatokat, tudja elemi szinten értékelni e változásokat. Képes saját mikrokörnyezetében olyan változásokat javasolni, amelyek annak minőségét javítják. Értéknek tekinti a természeti és az ember alkotta környezet esztétikumát, harmonikus működését. Késztetés alakul ki benne környezete értékeinek megőrzésére Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam: A tanulóban kifejlődnek a környezet-harmonikus, környezetkímélő életvezetéshez szükséges szokások, mozgósítható a környezet védelmét célzó együttes cselekvésre. Érti a mennyiségi és minőségi változás, fejlődés fogalmát, valamint, hogy a fogyasztás önmagában sem nem cél, sem nem érték. Egyre érzékenyebbé válik környezete állapota iránt, képes annak változását elemi szinten értékelni. Felismeri a mindennapi életben előforduló, a környezetet szennyező anyagokat, a környezetre káros tevékenységeket és kerüli ezeket. Képes társaival együttműködésben tudatosan, a környezeti szempontokat is figyelembe véve alakítani az iskola belső és külső környezetét. Nem hagyja figyelmen kívül személyes élettereinek kialakításában a környezetbarát módokat, előnyben részesítve a természetes, újrahasznosítható, illetve újrahasznosított anyagokat. Érzékennyé válik az anyag- és energiatakarékos életvitelre és ismeri ezek gyakorlati technikáit. Érti a fenntarthatóság fogalmát. Gazdasági és pénzügyi nevelés Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam: A tanuló ismeri az általa mindennap fogyasztott alapvető élelmiszerek árát. A matematikai műveletekről, illetve a mértékegységekről szóló ismereteit alkalmazni tudja pénzre vonatkoztatva is. Képes mindennapi fogyasztási cikkeket önállóan vásárolni, tud vigyázni a pénzére. Beépül az energiatakarékosság cselekvéseibe és gondolkodásába. Vannak ismeretei arról, hogy hazánkban és a világ más részén hozzá képest milyen életszínvonalon élnek gyerekek. 19

20 Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam: A tanuló történelmi ismeretei alapján felismeri a gazdasági rendszerek változását, viszonylagosságát, hibáit és fejlődését. Ismeri az unió közös fizetési eszközét, belátja, hogy az egyes országok eltérő mértékben és szerepben kapcsolódnak be a világgazdaság folyamatiba. Érzékeli az anyagi és kapcsolati tőke szerepét és értékét saját életében. Érzékeli, hogy mi a fenntartható gazdaság és hogyan valósítható ez meg globális és lokális szinten. Matematikai ismereteit alkalmazza pénzügyekkel kapcsolatos feladatokban. Képes összehasonlítani, hogy különböző országokban milyen életszínvonalon élnek az emberek, és felismer néhány összefüggést az életszínvonal, a globális problémák és a fenntarthatóság kérdései között. Médiatudatosságra nevelés Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam: A tanuló tisztában van a korhatárt jelző szimbólumok jelentésével. Képes különbséget tenni a televízióban történtek és a valóság között. Ismeri a médiumokat és azok szerepét az ő szabadidejében, valamint hasznosíthatóságukat a tanulásban. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam: A tanuló hatékonyan tud keresni a világhálón, kulcsszavak segítségével, majd képessé válik elektronikus gyűjtőmunkát végezni. Tisztában van a videojátékok használatának helyes mértékével. Egyre inkább tisztában van a közösségi oldalak, valamint a médiatartalmak megosztásának esetleges veszélyeivel. A közösségi oldalakon megjelenő verbális agresszió elhárítására megfelelő kommunikációs stratégiával rendelkezik. Odafigyel arra, hogy magánszférájába ne engedjen be nem kívánatos médiatartalmakat. Kialakulóban van kritikai érzéke a médiatartalmak hitelességét illetően. A tanulás tanítása Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam: A tanuló tapasztalatot szerez arról, hogy lehet játszva tanulni. Napi rutinjába beépül a tanulásból adódó otthoni feladatok elvégzése, egyre inkább saját időbeosztása szerint készül az órákra. Vannak élményei arról, hogy az iskolai oktatáson kívül a tanulásnak és az önművelésnek egyéb lehetőségei is léteznek. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam: A tanuló megismer olyan alapvető, tanulást segítő technikákat, amelyek segítségével hatékonyabbá teszi az önálló felkészülését, pl. a tanuláshoz szükséges külső (rend, fény, csend) és belső (munkakedv, 20