A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, rövidítve: FATOSZ 1.2. A Szövetség székhelye: 1077 Budapest, Király u A Szövetség telephelyei: 8485.Dabrony, Kisfaludi u Kistolmács, Fő u Báránd, Szélmalom u Jakabszállás, II.ker Császártöltés-Kiscsala Kunadacs, Alsó Adacs 8756.Nagyrécse, Bacónak hegy 412 Hrsz Röszke, Tanya IV.ker Varsány, Széchenyi út Mátraderecske, Dózsa u Verpelét, Liget út Verőce, Görbe u Szatmárcseke, Petőfi u A Szövetség alapításának éve: A Szövetség működési területe: a Magyar Köztársaság területe. 1.6.A Szövetség önkormányzati elven működő szakmai, érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. Önálló jogi személy saját alapszabállyal, képviselettel, elkülönített gazdálkodással A Szövetség pártoktól független, politikamentes szervezet A Szövetség emblémája és bélyegzője: egymásba fordított, keretesen rajzolt, piros és zöld színű szív, körülötte a Szövetség neve. 2. A Szövetség céljai 2.1. Az ország vidéki és agrártérségei gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésének szolgálata, a lakosság életminőségének javítása a falusi és agroturizmus fejlődésének elősegítésével A falusi és agroturizmusban tevékenykedők gazdasági és jogi érdekképviselete országos szinten Együttműködés a falusi és agroturizmus fejlesztését szolgáló vagy támogató közigazgatási- turisztikai-, vidékfejlesztési- és egyéb országos szervekkel és civil szervezetekkel 2.4. A falusi és agroturizmus szakmai fejlődését szolgáló felvilágosító munka, módszeres és rendszeres tapasztalatcsere biztosítása országos és nemzetközi területen A falusi és agroturizmusban tevékenykedők, valamint az egyéb, a vidéki turizmusban érdekelt szervezetek folyamatos tájékoztatása és informálása a helyzetüket és munkájukat érintő kérdésekről A falusi és agroturizmus imázsának építése a nyilvánossági kapcsolatok kiépítésével és működtetésével A falusi és agroturizmus kínálatának minőségi fejlesztése, korszerű értékesítésének elősegítése és támogatása. 1

2 2.8. A helyi és térségi Turizmus Desztináció Menedzsment szervezetek létrejöttének és működésük támogatása A falusi és agroturizmus szakmai fejlesztése céljából támogatja turisztikai klaszterek létrejöttét és működését, amelyekkel nagymértékben elősegíthető, hogy minél szélesebb körben terjedjen el a környezet tudatos szemlélet és gazdálkodási gyakorlat A LEADER vidékfejlesztési HACS-ok és a vidékfejlesztés egyéb szervezeteinek a falusi és agroturizmussal kapcsolatos fejlesztési és működési tevékenységeinek támogatása, illetve lehetőségek szerint abban való aktív részvétel és a velük való együttműködés A Szövetség a vidékfejlesztésében szerepet játszó turizmus fejlesztése és sikeres működtetése érdekében más, a vidékfejlesztésben szerepet játszó országos szövetségekkel konzorciális együttműködésre léphet a falusi és agroturizmus eredményesebb működése érdekében. 3. A Szövetség tevékenysége 3.1. A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége a fenti célok elérése érdekében egységes országos szervezetbe tömöríti mindazokat, akik a falusi és agroturizmusban tevékenykednek, tevékenységük kapcsolódik a falusi turizmushoz, illetőleg szervezett módon támogatni kívánják a falusi és agroturizmus fejlődését 3.2 A Szövetség szervezeti kereteket biztosít a falusi és agroturizmusban tevékenykedők érdekeinek feltárására és megfogalmazására, valamint ezen érdekek hatékony képviseletére és érvényesítésére A Szövetség közreműködik a vidék természeti, kulturális, tradicionális és szakrális értékeinek védelmében és ezek turisztikai hasznosításában A Szövetség tevékenysége arra irányul, hogy növekedjék a falusi és agroturizmus népszerűsége. A falusi turizmus keretében biztosított szolgáltatások magas színvonalon elégítsék ki a hazai és a külföldi vendégek igényeit, jelentsenek hosszútávon biztos megélhetést a szolgáltatók részére A Szövetség arra törekszik, hogy az érintett önkormányzatokkal, intézményekkel és mindazon civil szervezetekkel működjön együtt, aki településeik, illetve térségeik falusi és agroturizmus fejlesztésében és színvonalas működtetésében, valamint a környezet tudatos szemlélet és gazdálkodási módok elterjedésében, s színvonalas működtetésében érdekeltek A Szövetség a falusi turizmus szolgáltatás színvonalának emelése érdekében tagjainak alap- és továbbképzéseket szervez, felnőtt képzési formákban A vidéken folyó falusi és agroturizmus szolgáltató tevékenységek kínálatának szélesítése, környezet és természetvédelmi céllal létrehozott szolgáltatások minőségének növelése érdekében az országos Nemzeti Tanúsító Védjegyé vált FATOSZ napraforgós minősítő rendszer működtetése A Szövetség igyekszik oktatási minősítési, termékfejlesztési és a sikeres marketingeszközök alkalmazási tapasztalatait, a Kárpát Medence desztináció, vidéki turizmusában működőt magyar civilszervezeteknek átadni, az ő szakmai munkájukat segíteni A Szövetség támogatni kívánja a határon átnyúló a vidéki turizmus fejlesztését szolgáló együttműködéseket A Szövetség - lehetőségeinek függvényében a turizmus marketing eszköztárának felhasználásával igyekszik a falusi és agroturizmus szolgáltatási kínálatának, mind belföldi, mind külföldi piacra kerülését elősegíteni tagjai és partnerei részére szolgáltatás 2

3 ajánló tevékenységet végezni, illetve a rekreációs fizetőeszközök elszámolásában közreműködni és azt koordinálni. 4. A szövetség tevékenységével kapcsolatos konkrét közfeladatok A szövetség 3. pontban meghatározott tevékenységéből eredő és a településfejlesztéssel összefüggő közösségi feladatai a következők: a falusi és agroturizmus intézményrendszerének kialakítása, gondozása, működtetése és a településfejlesztéshez igazodó civil szerepvállalás feladatainak megvalósítása, a Vidékfejlesztésért felelős Minisztériummal és a területi önkormányzatokkal együttműködésben azoknak a társadalmi, gazdasági és környezeti céloknak megfelelő arculat kialakításában való részvétel, melyek tematikailag a falusi turizmushoz kapcsolódnak, nemzeti és térségi identitástudat erősítésében való részvétel, az egészséges életmód és a falusi turizmusban űzhető szabadidős sportok gyakorlási feltételeinek megteremtésének segítése, a falusi és agroturizmus szolgáltatásokra, specializációra való felnőttképzések és vizsgáztatások megszervezése, a környezeti egyensúly fenntartását biztosító fejlesztési koncepciók és programok kidolgozása illetve részvétel ezek kidolgozásában, nemzetközi együttműködések keretében különösen a határ menti térségek bevonásával a falusi turizmus Kárpát-medencei együttműködésének és prosperitásának erősítése, a megyei és régiós fejlesztéseket meghatározó koncepciók kidolgozásában, és felkérés esetén a megvalósítás folyamataiban való részvétel, információ biztosítása a KSH és más területi adatgyűjtő szervezetek felé, a falusi turizmus szervezeti keretein belül nyilvántartott adatokról. 5. A Szövetség tagsága 5.1. A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének tagja az a 19 megyei szervezet, amelyet az adott megye falusi és agroturizmusának fejlesztése érdekében hoztak létre a résztvevők. A Szövetség tagjai saját alapszabállyal rendelkező, önálló társadalmi szervezetek, amelyek maguk határozzák meg feladataikat, tevékenységük gyakorlati kérdéseit és módszereit A Szövetség pártoló tagjai azok a magánszemélyek, szervezetek, intézmények, akik/amelyek a Szövetség céljaival egyetértve anyagilag, szellemi értékekkel vagy erkölcsi támogatással segítik a falusi és agroturizmus fejlődését A Szövetség tagjai jogosultak: - választott képviselőik útján részt venni a Szövetség munkájában, a Szövetség előtt álló kérdések eldöntésében, az Elnökség-, valamint az Ellenőrző Bizottság megválasztásában. - választott képviselőiket tisztségre javasolni az Elnökségbe, az Ellenőrző Bizottságba, valamint az állandó- és eseti munkabizottságokba, - a falusi turizmus helyi fejlesztése érdekében végzett munkájuk során a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége helyi szervezeteként eljárni, 3

4 - gyakorolni mindazon jogokat, amelyeket a különböző jogszabályok a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségéhez rendelnek, és amelyek a helyi gyakorlati tevékenységre vonatkoznak, - az Elnökség segítségét kérni mindazon ügyekben, amelyek országos hatáskörű szerv intézkedését igénylik, - felvilágosítást kérni a Szövetség választott szerveinek munkájáról, - igénybe venni a Szövetség által nyújtott szolgáltatásokat, - reklámhordozóikon feltüntetni a Szövetséghez tartozás tényét, - szakmai segítséget kérni a Szövetség országos szerveitől, - a Szövetség egy-egy régióhoz tartozó tagjai (az érintett megyei szervezetek) folyamatosan összehangolják álláspontjukat a régió idegenforgalmának fejlesztésével kapcsolatos kérdésekben. A megyei szervezetek maguk közül jogosultak kiválasztani azt a megyei szervezeti elnököt, aki a megyék nevében a regionális bizottságokban képviseletüket ellátja, nevükben véleményt nyilváníthat és a döntéseknél állást foglalhat A Szövetség tagjai kötelesek: - tevékenységük során követni a Szövetségben közösen kialakított és elfogadott elveket, képviselni a Szövetség álláspontját, - az Elnökséget és a munkabizottságokat ellátni mindazon információkkal, amelyek a falusi és agroturizmus megyei helyzetének hiteles megismeréséhez szükségesek, ezzel megalapozzák a felelős döntéseket, - az Elnökségtől kapott információkat eljuttatni azokhoz, akiknek ezekre az információkra munkájuk során szükségük van, - eleget tenni tagdíjfizetési kötelezettségüknek, illetőleg a pártoló tagi szerződésben foglalt vállalásuknak, melyet minden év Március 31-ig teljesítenie kell. - megszervezni a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége megyei küldötteinek megválasztását, biztosítani érdemi részvételüket a küldöttértekezleten A tagsági viszony megszűnése: - Megszűnik a tagsági viszony, amennyiben a Szövetséghez tartozó megyei szervezet tagsága a saját Alapszabályában foglalt módon dönt a Szövetségből történő kilépésről - Megszűnik a tagsági viszony a tagszervezet jogutód nélküli megszűnésével. - Megszűnik a tagsági viszonya annak a megyei szervezetnek amelyik kétszeri felszólítás ellenére sem fizette be, két éve a tagdíjat. A felszólításokban 30 napos fizetési határidőt kell meghatározni. Amennyiben a 30 napos fizetési határidőt meghatározó második felszólítás után sem rendezi fizetési kötelezettségét, a FATOSZ törli nyilvántartásából. Az írásba foglalt törlési határozatot postai úton kell kézbesíteni. Az adott megyei szervezet a határozat ellen jogorvoslattal élhet. - A Szövetség pártoló tagjai esetleges kilépési szándékukat a pártoló szerződés írásbeli felmondásával hozzák a Szövetség tudomására. 6. A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének küldöttgyűlése 6.1.A küldöttgyűlés szerepe A küldöttgyűlés a FATOSZ legfelső döntéshozó fóruma, amelynek hatáskörébe tartozik: - elfogadja a Szövetség Alapszabályát, Szervezeti és Működési Szabályzatát, az Elnökség-, valamint Ellenőrző Bizottság ügyrendjét. - megválasztja, illetőleg felmenti az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagjait, - elfogadja a Szövetség középtávú stratégiáját, éves munkaprogramját és közösségi marketing programját, 4

5 - elfogadja a Szövetség éves gazdálkodási tervét, - dönt a tagdíj összegéről, - dönt az Elnökség éves beszámolójának jóváhagyásáról és ezzel egyidejűleg a közhasznúsági jelentés elfogadásáról, - jóváhagyja a Szövetség éves költségvetését és zárómérlegét, - kimondja a Szövetség más egyesülettel való egyesülését, továbbá feloszlását, - dönt a tisztségviselők díjazásáról és költségtérítéséről. - megtárgyalja azokat a kérdéseket, amelyeket az Elnökség jelentősége alapján a küldöttgyűlés elé terjeszt, illetőleg amelyek megtárgyalását legalább négy megyei szervezet a téma fontosságát indokló körülmények írásba foglalásával kezdeményezi, továbbá, amelyeket az alapszabály a küldöttgyűlés hatáskörébe utal - az Elnökség tiszteletbeli tagjává választja azokat, akik maradandó érdemeket szereztek a falusi turizmus fejlesztésében - a vidékfejlesztésben szerepet játszó országos szövetségekkel való konzorciális együttműködésre vonatkozó javaslatot a küldöttgyűlés hagyja jóvá - az éves beszámoló jóváhagyása az általános határozathozatal szabályai szerint történik A küldöttgyűlés összehívása és lebonyolításának rendje A FATOSZ éves rendes küldöttgyűlését az Elnökség minden év május 31. napjáig hívja össze. Rendkívüli küldöttgyűlést az Elnökség a legalább négy megyei szervezet által az ok és a cél megjelölésével írásba foglalt kezdeményezés kézhezvételét követő 30 napon belül köteles összehívni, illetőleg olyan esetben, amikor a hatáskörét meghaladó kérdésben kell dönteni és a döntéssel nem várható meg a következő évi rendes küldöttgyűlés. A küldöttgyűlés összehívása a megyei szervezetek vezetőinek címzett írásbeli értesítéssel történik, amely tartalmazza a küldöttgyűlés időpontját, helyszínét és napirendi pontjait, valamint a megyei szervezetet képviselő küldöttek számát. Az értesítés legalább 15 nappal megelőzi a küldöttgyűlés kitűzött időpontját. Minden megyei szervezet 2 küldöttet, valamint a megyei szervezet regisztrált taglétszáma alapján minden megkezdett 100 tag után további 1 küldöttet delegálhat a FATOSZ küldöttgyűlésébe. A megyei küldötteken kívül a küldöttgyűlésbe 1-1 szavazati jogú tagot delegálhatnak azok az országos szövetségek, amelyek tevékenysége kapcsolódik a falusi és agroturizmushoz és, amelyek együttműködési szerződést kötnek a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségével. A megyei küldöttek megválasztásának módját a megyei szervezetek adottságaiknak megfelelően, önállóan állapítják meg. Azokban a megyékben, ahol nem működik a megyei szervezet, illetőleg ahol a megyei szervezetek ilyen értelmű segítséget kérnek, a Szövetség elnöksége szervezi a megyei küldöttválasztó taggyűlést, vagy segít annak megszervezésében.. A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a megyei szervezetek által kiállított megbízólevéllel rendelkező szavazásra jogosult küldöttek legalább (50%+1fő) jelen van. Ha az egyébként szabályszerűen írásos meghívóval összehívott küldöttgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen legkésőbb egy hónapon belüli időpontra ugyanazon tárgysorozattal új küldöttgyűlés kell kitűzni, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt küldöttgyűlésre is csak előzetes írásbeli meghívó alapján kerülhet sor, amely tartalmazza a megismételt küldöttgyűlés tényét, helyét és idejét valamint arra a jogkövetkezményre történő 5

6 figyelmeztetést, hogy a megismételt küldöttgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A választott küldötteken kívül a küldöttgyűlés szavazati joggal rendelkező tagjai a Szövetség elnöke, általános alelnöke és alelnökei, valamint az Ellenőrző Bizottság elnöke. A küldöttgyűlés határozatai akkor érvényesek, ha azokat a jelenlévők több mint 50 % - a megszavazta. Az Alapszabály módosításáról, a más egyesülettel való egyesülésről és a feloszlatásról szóló határozatok érvényességéhez a küldöttgyűlés teljes létszáma kétharmadának szavazata szükséges. A küldöttgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza, kivéve a személyi ügyekben hozott döntéseket, amelyeket titkos szavazással kell meghozni. Nyílt szavazásnál szavazategyenlőség esetén ismételt szavazást kell elrendelni, ismételt egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a küldöttgyűlés által megválasztásra kerülő 2 küldött hitelesít. A küldöttgyűlés jegyzőkönyvét a Szövetség fennállásának teljes időszakára meg kell őrizni. A küldöttgyűlés tanácskozási joggal rendelkező résztvevői mindazon szervek, szervezetek, intézmények képviselői, amelyeknek szerepük van a falusi turizmus fejlesztésében. Tanácskozási joggal vehetnek részt a küldöttgyűlésen a Szövetség pártoló tagjai. A küldöttgyűlés nyilvános. Az erre vonatkozó szándék előzetes bejelentése alapján megfigyelőként korlátozás nélkül vehetnek részt az érdeklődők. 7. A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének Elnöksége 7.1. A Szövetség küldöttgyűlése közvetlen, titkos szavazással, 3 évi időtartamra megválasztja a Szövetség elnökét, általános alelnökét, valamint 5 alelnökét. Amennyiben a Szövetség konzorciális partnerséget köt más országos szövetségekkel, akkor az ilyen partnerek delegálhatnak az elnökségbe egy-egy képviselőt tanácskozási joggal. Az általános alelnök az elnök akadályoztatása esetén teljes döntési jogkörrel felruházva helyettesíti az elnököt Az elnök, az általános alelnök és az alelnökök alkotják a Szövetség Elnökségét, amely két küldöttgyűlés között irányítja a Szövetség munkáját Az Elnökség feladatai: - Folyamatosan figyelemmel kíséri a falusi és agroturizmus fejlődését, feltárja a fejlődést akadályozó-, a Szövetség tagjainak érdekeit sértő tendenciákat és jelenségeket. Megfogalmazza a falusi és agroturizmus fejlesztésének középtávú stratégiáját, az éves programokat, valamint a közösségi marketing programot. - Az elfogadott programok alapján képviseli a falusi és agroturizmus érdekeit mindazon országos hatáskörű szervek és intézmények előtt, amelyek feladatkörébe tartozik a turizmus fejlesztése, valamint a vidékfejlesztés. - A falusi és agroturizmussal kapcsolatos intézkedéseket kezdeményez, illetőleg ajánlásokat készít a döntéshozók számára. - Véleményt nyilvánít a falusi és agroturizmussal kapcsolatos támogatási-, szabályozásiadózási-, osztályba sorolási-, oktatási-, stb. kérdésekben. - Együttműködik mindazon szervekkel, szervezetekkel, szövetségekkel, egyesületekkel, amelyek tevékenysége kapcsolódik a falusi turizmushoz. - Figyelemmel kíséri a hazai és külföldi pályázati lehetőségeket és részt vesz azokon. Biztosítja az elnyert pályázati összegek optimális felhasználását. 6

7 - Részt vesz a falusi és agroturizmus fejlesztésére kiírt pályázatokra benyújtott pályaművek bírálatában. - Közreműködik a falusi és agroturizmus országos képzési tematikájának kidolgozásában, országos tanfolyamokat szervez, ellenőrzi és segíti a helyi oktatásokat és képzéseket. - Együttműködik azokkal a felsőfokú és középfokú oktatási intézményekkel, amelyek a falusi és agroturizmus területén tevékenykedő szakembereket képeznek. - Kidolgozza a szálláshelyek minősítési rendszerét, ellenőrzi a minősítési gyakorlatot. - Kialakítja és működteti a szaktanácsadó hálózatot. - A megyei szervezeteken keresztül-, Interneten-, valamint a Szövetség által kiadott Hírlevél útján rendszeres tájékoztatást nyújt a falusi turizmust érintő döntésekről, fejlesztési, pályázati lehetőségekről. - Hazai és külföldi tapasztalatcseréket, látogatásokat, tanácskozásokat szervez. - Tagjai szolgáltatásainak értékesítésére - a tagok ilyen értelmű igénye esetén-utazást közvetítő és utazást szervező irodát tart fenn, kiadványokat jelentet meg, Internet honlapot létesít és működtet, együttműködik a Tourinform irodahálózattal és az utazási irodákkal, - Szükség szerint közreműködik abban, hogy az önkormányzatok, a megyei és regionális idegenforgalmi bizottságok partnernek fogadják el a falusi és agroturizmus helyi szervezeteinek képviselőit, - Ellátja a falusi és agroturizmus helyi szervezeteit mindazokkal az információkkal, amelyek munkájukhoz, a tagság tájékoztatásához szükségesek, - Közreműködik abban, hogy a helyi szervek által jelzett problémák eljussanak a döntéshozókhoz, és megnyugtató megoldások szülessenek, - Ösztönzi és támogatja a kistérségi és regionális együttműködését. - Az Elnökség dönt minden olyan ügyben, amelyet az Alapszabály nem utal a küldöttgyűlés hatáskörébe Az Elnökség, mint testület működési rendje: Az elnökség üléseit negyedévenként az elnök hívja össze írásban a napirendi pontok egyidejű közlésével az ülés előtt 5 nappal. Az ülések határozatképességéhez az elnökségi tagok több mint felének a személyes jelenléte szükséges. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnök teljes jogkörrel képviseli a Szövetséget az állami szervekkel és bizottságokkal-, országos szövetségekkel-, hatóságokkal-, az írott és elektronikus sajtóval való kapcsolatában. Szervezi és vezeti az Elnökség üléseit. Gondoskodik az Elnökség határozatainak végrehajtásáról. Biztosítja a Szövetség törvényes működését. Kapcsolatot tart a megyei szervezetek vezetőivel. Munkáltatói jogokat gyakorol a Szövetség munkavállalói felett. Az alelnökök között az Ügyrend szerint szabályozott munkamegosztás van. Az alelnökök önállóan felelnek az általuk irányított szakterület eredményes működéséért. Szervezik és vezetik a szakterületük állandó és eseti munkabizottságait. Az Elnökség tagjai munkájukat anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik. Eredményes tevékenységüket az éves beszámolót elfogadó küldöttgyűlés jutalommal ismerheti el. Az Elnökség üléseinek állandó meghívottjai: - Az Ellenőrző Bizottság elnöke, - A falusi és agroturizmus fejlesztésében szerepet betöltő országos hatáskörű szervek, intézmények, szervezetek képviselői, - Az Elnökség tiszteletbeli tagjai, - A Szövetség titkára. Az Elnökség ülései nyilvánosak. Előzetes bejelentkezés alapján megfigyelői minőségben azokon a megyei szervezetek bármely tagja részt vehet. 7

8 8. Ellenőrző Bizottság 8.1. A küldöttgyűlés 3 évi időtartamra 3 fős Ellenőrző Bizottságot választ. Közvetlen szavazással választja meg a bizottság elnökét A Bizottság feladatai: - a Szövetség gazdálkodásának ellenőrzése törvényességi és célszerűségi szempontból, - az Elnökség által a küldöttgyűlés elé terjesztett gazdálkodási terv-, valamint teljesítésről szóló beszámoló minősítése, - szakmai segítségnyújtás a megyei szervezetek hasonló funkciójú bizottságainak, 8.3. A Bizottság munkáját az elnök irányítja, aki összehívja és vezeti a bizottság üléseit, gondoskodik a bizottság döntéseinek végrehajtásáról A Bizottság az alábbi működési rend alapján tartja üléseit: Az Ellenőrző Bizottság negyedévente ülésezik, üléseit az Ellenőrző Bizottság elnöke írásban a napirend egyidejű közlésével 5 nappal korábban hívja össze. Határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 9. A Szövetség Megyei Szervezetei Vezetőinek Tanácsa 9.1.A FATOSZ állandó véleményalkotó, tanácsadó testülete a Megyei Szervezetek Vezetőinek Tanácsa, amelynek résztvevői az Elnökség tagjai és a megyei szervezetek vezetői és az elnök által meghívottak A Tanács feladatai: - közvetlen véleménycsere a falusi és agroturizmus helyzetéről, - kölcsönös információcsere, - az Elnökség elképzeléseinek előzetes véleményezése, - javaslatok megfogalmazása az Elnökség részére, - közös akciók szervezése A Tanácsot a Szövetség Elnöksége hívja össze, évente legalább két alkalommal. Össze kell hívni a Tanácsot akkor, ha rendkívüli körülmények indokolják, illetőleg összehívását a megyei szervezetek legalább fele az ok és a cél megjelölésével írásban kezdeményezi A Tanács a közgyűlési hatáskörbe nem tartozó döntéseken kívül hozhat olyan többségi határozatokat, amelyeket az Elnökség köteles figyelembe venni. 10. A Szövetség Titkársága és titkára 10.1.A Szövetség Titkársága az Elnökség mellett működő, annak munkáját segítő operatív munkaszervezet. A Titkárság munkatársai a FATOSZ-szal munkaviszonyban álló munkavállalók, akiknek létszámát a feladatok és a pénzügyi lehetőségek függvényében a küldöttgyűlés határozza meg A Titkárság feladatai: - az Elnökség adminisztrációs feladatainak elvégzése, - küldöttgyűlés, az elnökségi ülések, az Ellenőrző Bizottság üléseinek, valamint a Megyei Vezetők Tanácsa üléseinek megszervezése, előkészítése és dokumentálása, - az elnök és az alelnökök programjainak szervezése, - a házipénztár kezelése, a pénzügyi nyilvántartások vezetése, - az információs rendszer működtetése, - a Falusi Turizmus Tájékoztató (Hírlevél) szerkesztési feladatainak elvégzése, 8

9 - ügyeleti szolgálat biztosítása azok számára, akik az Elnökséghez fordulnak a falusi turizmussal kapcsolatos információkért A Titkárság munkáját a Szövetséggel munkaviszonyban álló titkár irányítja, akinek kinevezéséről az elnök javaslata alapján az Elnökség dönt. Az Elnökség meghatározott kérdésekben képviseleti és aláírási jogot biztosít a titkárnak Az Elnökség a küldöttgyűlés által meghatározott feladatok elvégzésére vagy programok végrehajtására a Titkárság keretein belül önálló szervezeti egységet hozhat létre. (Pl.: katalógus, tájékoztató kiadványszerkesztés és kiadás, internetes honlap kezelés, szálláshely nyilvántartás és közvetítés, stb.) A szervezeti egységek létrehozásához és működtetéséhez szükséges pénzügyi forrásokat az adott szervezeti egység bevételeiből kell biztosítani. 11. A Szövetség gazdálkodása A Falusi Turizmus Országos Szövetsége nonprofit szervezet, amely bevételeit kizárólag a falusi és agroturizmus fejlesztésének céljaira használja fel A Szövetség arra törekszik, hogy a jogszabályok által lehetővé tett módon bevételekhez jusson. A Szövetség bevételei: - az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány, - a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; - az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; - a Szövetség eszközeinek befektetéséből származó tevékenység esetén befektetési szabályzatot kell készíteni, amelynek elfogadása a küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik; - a tagdíj; - egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel; - a vállalkozási tevékenységből származó bevétel A Szövetség tagjai a megyei szervezetben regisztrált létszám alapján tagdíjat fizetnek. Az egy regisztrált tag alapján fizetendő tagdíj összegét a küldöttgyűlés az éves költségvetés elfogadásának keretében határozza meg A Szövetség költségei: - a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); - az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); - a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); - a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani A Szövetség költségvetés alapján gazdálkodik. A költségvetést a küldöttgyűlés fogadja el, betartásáért az Elnök felelős Amennyiben a Szövetség úgy dönt, hogy vállalkozási tevékenységet folytat, azt csak önálló jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság keretében teheti, amelynek esetleges vesztesége nem terheli a Szövetséget A megyei szervezetek önállóan gazdálkodnak. Támogatásukhoz az Elnökség a költségvetésben meghatározott módon és mértékben járulhat hozzá. 9

10 11.8. A Szövetség gazdálkodásának ellenőrzése az Ellenőrző Bizottság joga és feladata. 12. A Szövetség közhasznú tevékenysége A Szövetség az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvénynek megfelelően közhasznú tevékenységet végez A Szövetség által végzett közhasznú tevékenységek: - Oktatás, ismeretterjesztés (falusi magánszállásadók és falusi vendégfogadók, falusi turizmusban közreműködők képzését szolgáló tanfolyamok szervezése, falusi turizmus egészségvédő, értékmegőrző, a természeti és épített környezet védelmét szolgáló szerepéről ismeretterjesztő előadások és rendezvények szervezése. - Kulturális tevékenység (a falu népművészeti, néprajzi, kézműves és kulturális értékeinek, a falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó hagyományok és tevékenységek, gasztronómiai hagyományokhoz kapcsolódó tevékenységek bemutatása, a hagyományokhoz kapcsolódó, jellemző falusi rendezvények szervezése, illetőleg ezekre irányuló tevékenységek támogatása). - Kulturális örökség megóvása (közreműködés a falusi turizmus földrajzi területein - a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. i) pontja - lévő kulturális örökség, mint turisztikai vonzóerők megóvásában és hasznosításában). - Műemlékvédelem (közreműködés a falusi turizmus földrajzi területein lévő műemlékek - világörökség, országos jelentőségű, helyi jelentőségű - megóvásában és turisztikai vonzóerőként történő hasznosításában, a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény 5. (1) bekezdése alapján. - Természetvédelem, állatvédelem (közreműködés a falusi turizmus földrajzi területén lévő természeti értékek, valamint háziállatok védelmében és turisztikai vonzóerőként történő hasznosításában), a természet védelméről szóló évi LIII. törvény 5. (1) bekezdése értelmében. - Környezetvédelem (közreműködés a falusi turizmus földrajzi területein az épített és természeti környezet megóvásában az ökoturizmus követelményeinek megfelelő tevékenység kifejtése), a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 10. (1) bekezdésének megfelelően. - Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (elmaradt települések, kistérségek, helyi lakosainak bekapcsolása a falusi turizmus szolgáltatóinak körébe, számukra kiegészítő jövedelemszerzés lehetőségének megteremtése). a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 4. -a szerint. - A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, kapcsolatos tevékenység (közreműködés a falusi turizmus földrajzi területén élő kisebbségek kulturális, néprajzi, stb. hagyományainak feltárásában, azok ápolásában és turisztikai vonzóerőként történő hasznosításában). 10

11 - Fogyasztóvédelem (falusi magánszállásadói és falusi vendégfogadói tevékenység végzéséhez szükséges minősítési szabályzatok kidolgozása, azok folyamatos korszerűsítése, szaktanácsadók képzése, szaktanácsadói hálózat létrehozása, mindezekről a fogyasztók tájékoztatása) a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 17. (1) bekezdése szerint. - Euroatlanti integráció elősegítése (a falusi turizmusra vonatkozó európai, szakmai szabályok átvétele és bevezetése a magyar falusi turizmus gyakorlatába) A Szövetség az előző pontban felsorolt közhasznú tevékenységeket a falusi turizmus valamennyi közreműködője számára, nem csak tagjai számára teljesíti. Az igénybevehető szolgáltatásokat a sz. pont szerinti honlapon keresztül teszi közzé A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez A Szövetség gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt A Szövetség küldöttgyűlésének, valamint Elnökségének ülései nyilvánosak A Szövetség küldöttgyűlése, és elnökségi ülései összehívásának rendjére, a napirend közlésének módjára, üléseinek nyilvánosságára, határozatképességére és a határozathozatal módjára az alapszabály pontját, elnökségi ülésére a 7. 4.pontját kell alkalmazni, azzal a eltéréssel, hogy a meghívóban közlendő adatokat egyidejűleg a Szövetség honlapján is nyilvánosságra kell hozni. A küldöttgyűlés és elnökségi ülések határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján, kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki - a vezetőszerv elnöke vagy tagja, - a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, - a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve - az előző pontokban meghatározott személyek hozzátartozója A vezető tisztségviselőnek jelölt személy köteles a Szövetséget előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Nem lehet az egyesületvezető tisztségviselője az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagja - az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt (annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig), annak megszűnését követő három évig, amely szervezet a) jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 11

12 c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte Az Ellenőrző Bizottság (továbbiakban: EB) működésére az alapszabály 7. pontját kell alkalmazni, az alábbi kiegészítésekkel: - A EB ügyrendjét maga állapítja meg az alapszabály keretei között - Az EB ellenőrzi a Szövetség működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Szövetség könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. - Az EB tagja a közhasznú szervezet vezetőszervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik. - Az EB köteles az intézkedésre jogosult vezetőszervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. - Az intézkedésre jogosult vezetőszervet (Elnökség, Küldöttgyűlés) az EB indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezetőszerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. - Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az EB köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet A Szövetség éves beszámolója jóváhagyásának módjára az alapszabály 5.2. pontját kell alkalmazni A Szövetség küldöttgyűléseinek és Elnökségének üléseiről az alapszabály pontjának megfelelő jegyzőkönyvet, valamint annak alapján határozatok könyvét kell vezetni, amely az alábbi adatokat tartalmazza: a vezetőszerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya valamint (nyílt szavazás esetén) személye megállapítható A küldöttgyűlés és az Elnökség határozatait az érintettekkel a Titkárság, írásban közli a határozathozatalt követő 8 napon belül (a sürgős ügyekben hozott döntést az azt követő napon, faxon, en), továbbá gondoskodik a döntések nyilvánosságra hozataláról a pontban említett honlapon A Szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba (a Titkárságon kezelt iktatásba, illetve irattározásba) - a Szövetség székhelyén, előzetes időpont egyeztetést követően - adatvédelmi és személyiség jogi jogszabályi rendelkezések tiszteletben tartásával bárki betekinthet A Szövetség működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságra hozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik, mely kötelezettségének a pontban említett honlapon történő közzététellel felel meg A közhasznú adománygyűjtés: nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. A Szövetség nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. A Szövetség részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni A gazdálkodás általános szabályai: 12

13 - A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában meghatározott tevékenységére kell fordítania. - A Szövetség az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. - A Szövetség a támogatási szerződés alapján vállalt közhasznú feladatokat maga hajtja végre, és maga számol el. A végrehajtáshoz tagjait is igénybe veszi A Szövetség, támogatást sem tagjainak, sem másoknak nem nyújt. - A Szövetség, váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. - A Szövetség a vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. A nyilvántartási szabályok A Szövetségnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani A Szövetség bevételei: - az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány, - a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; - az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; - a Szövetség eszközeinek befektetéséből származó bevétel; - a tagdíj; - egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel; - a vállalkozási tevékenységből származó bevétel A Szövetség költségei: - a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); - az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); - a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); - a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani A Szövetség nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. A beszámolási szabályok A Szövetség köteles az éves számviteli beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni. A beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása a küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A beszámoló tartalmazza: - a mérleget, - az eredménykimutatást - kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet; - a költségvetési támogatás felhasználását; - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 13

14 - a cél szerinti juttatások kimutatását; - a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; - a Szövetség vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; - a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót A Szövetség éves beszámolójába és közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet A Szövetség köteles a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-ig saját honlapján nyilvánosságra hozni s két évig fenn is hagyni. Ez a rendelkezés az éves beszámoló készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érinti A Szövetség a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 13. Záró rendelkezések Jelen Alapszabály a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége február 19-én elfogadott Alapszabályának módosítása, amely a bírósági nyilvántartásba vétel napjával lép hatályba Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekről a küldöttgyűlés által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik A Szövetség megszüntetése és megszűnése: A Szövetség megszűnik, ha a / a feloszlást a küldöttgyűlés kimondja, b / a bíróság feloszlatja, c / megszűnését bíróság megállapítja. A Szövetség megszüntetése, vagy megszűnése esetén a hitelezők kielégítése utáni vagyonról a küldöttgyűlés rendelkezik. Ezen Alapszabály módosítását a Szövetség Küldöttgyűlése 7/2013.(V.30.) határozatával elfogadta. Budapest, Dr. Csizmadia László elnök 14

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EMLA ALAPÍTVÁNY a Környezeti Oktatás Támogatására 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2012. MÁJUS 7. Alapító Okirat

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

Napraforgó Falusi Vendéglátók Alsó-Tiszavidéki Közhasznú Egyesülete Alapszabálya

Napraforgó Falusi Vendéglátók Alsó-Tiszavidéki Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Napraforgó Falusi Vendéglátók Alsó-Tiszavidéki Közhasznú Egyesülete Alapszabálya A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával)

BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával) BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával) Bakonykúti Község Önkormányzata (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) mint alapító ( a továbbiakban:

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Alapítvány i: 1. Csapó Imre 2. Földházi Pál 3. Füle Antal 4. Lipka József 5. Siliga Ervin 6. Takács Imre 7. Tóth Kálmán Az Alapítók az általuk vállalt kötelezettségnek

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

Alapszabály. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

Alapszabály. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Alapszabály (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) I. Az Egyesület létrejötte Az alapítók az 1989. évi II. törvény alapján a Polgári Törvénykönyv 61. -64. -ra, valamint az 1997. évi CLVI. Törvényre

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya módosítás: dőlt vastag szöveg I. Általános rész: Az egyesület neve: Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Az egyesület székhelye:

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3..

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3.. 1 Társasházak Veszprémi Egyesülete Veszprém, Kossuth L.u.10 ALAPSZABÁLY Társasházak Veszprémi Egyesülete bírósági nyilvántartási száma: 1 697 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1.) A Társasházak Veszprémi

Részletesebben

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Az alapító természetes személy adatai Kovácsné Molnár Henriett Mária Kovács Árpád Péter Kaczmarski Szilvia Kaczmarski Balázs

Részletesebben

ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Az alapító Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Közalapítványt,"

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben)

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) - 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) KÖZALAPÍTVÁNYT-t hoz létre. Az alapítvány neve: Egészséges

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27.

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27. A KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2008-06-27. KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y ALAPÍTÓ OKIRAT amely módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza a

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Zalahaláp Települési Önkormányzat Képviselőtestülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben E:\Dokumentumok\alapítványok\Legyetek jók alapítvány alap.ok.040220 2 1./ Az alapítvány neve: Legyetek Jók ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület MÓDosíTOTT ALAPSZABÁLY A Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

A KONTROLL POLGÁRŐR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KONTROLL POLGÁRŐR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KONTROLL POLGÁRŐR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) a Kontroll Polgárőr Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: KPKE) megfelelő

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

Alapító Okirat. A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító

Alapító Okirat. A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító Alapító Okirat A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító alapítványt hoz létre határozatlan időre szólóan, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A.-74/F. -ai, valamint

Részletesebben

Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezés

Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezés Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezés 1. Az Egyesület elnevezése: Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület 2. Székhelye: 3300 Eger, Hadnagy

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

alapító okirat (egységes szerkezetben)

alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az alapítvány neve és székhelye: TÁMOGATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.1 Az alapítvány neve: Támogatási Közalapítvány 1.2 Az alapítvány székhelye: Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapítók úgy határoznak, hogy a

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

Alapszabály. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Alapszabály. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Alapszabály (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) (A módosítások dőlt betűvel szedve.) I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Edelényi Hegyek Közössége 1 2./ Az Egyesület

Részletesebben

Természetvédő Turisták SOMOGYÉRT Egyesület. Alapszabálya

Természetvédő Turisták SOMOGYÉRT Egyesület. Alapszabálya A Természetvédő Turisták SOMOGYÉRT Egyesület Alapszabálya A Természetvédő Turisták SOMOGYÉRT Egyesület tagjai főként a ZSELIC és a környező régiók területéről szerveződött természetbarátok, környezet-

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre.

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre. MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről A 2008. január 03-i keltű alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás dőlt betűvel. A Széchenyi István Általános Iskola

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

TÁMASZ ALAPITVÁNY Pécs ALAPITÓ OKIRAT

TÁMASZ ALAPITVÁNY Pécs ALAPITÓ OKIRAT I. Az alapítvány neve és székhelye 1.) Az alapítvány neve: TÁMASZ ALAPÍTVÁNY Pécs 2.) Az alapítvány székhelye: 7626 Pécs, Sándor utca 1. TÁMASZ ALAPITVÁNY Pécs ALAPITÓ OKIRAT 3.) Az alapítvány jogállása:

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

"NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

NYÁRIDŐ KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a munkanélküli szülő gyermeke üdültetésére, valamint

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/G. -a alapján határozatlan időre

Részletesebben

Alapító Okirat Módosítása

Alapító Okirat Módosítása Alapító Okirat Módosítása A Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe hozott szövege az alábbi: (A dőlt betűs rész a módosításokat jelöli) Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okirata

Részletesebben

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY Budapest, 2012. 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

A DIÁKSPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Jász-Nagykun-Szolnok Megye Diáksportjának Támogatására

A DIÁKSPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Jász-Nagykun-Szolnok Megye Diáksportjának Támogatására A DIÁKSPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Jász-Nagykun-Szolnok Megye Diáksportjának Támogatására MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a megye diáksportjának

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben