A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, rövidítve: FATOSZ 1.2. A Szövetség székhelye: 1077 Budapest, Király u A Szövetség telephelyei: 8485.Dabrony, Kisfaludi u Kistolmács, Fő u Báránd, Szélmalom u Jakabszállás, II.ker Császártöltés-Kiscsala Kunadacs, Alsó Adacs 8756.Nagyrécse, Bacónak hegy 412 Hrsz Röszke, Tanya IV.ker Varsány, Széchenyi út Mátraderecske, Dózsa u Verpelét, Liget út Verőce, Görbe u Szatmárcseke, Petőfi u A Szövetség alapításának éve: A Szövetség működési területe: a Magyar Köztársaság területe. 1.6.A Szövetség önkormányzati elven működő szakmai, érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. Önálló jogi személy saját alapszabállyal, képviselettel, elkülönített gazdálkodással A Szövetség pártoktól független, politikamentes szervezet A Szövetség emblémája és bélyegzője: egymásba fordított, keretesen rajzolt, piros és zöld színű szív, körülötte a Szövetség neve. 2. A Szövetség céljai 2.1. Az ország vidéki és agrártérségei gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésének szolgálata, a lakosság életminőségének javítása a falusi és agroturizmus fejlődésének elősegítésével A falusi és agroturizmusban tevékenykedők gazdasági és jogi érdekképviselete országos szinten Együttműködés a falusi és agroturizmus fejlesztését szolgáló vagy támogató közigazgatási- turisztikai-, vidékfejlesztési- és egyéb országos szervekkel és civil szervezetekkel 2.4. A falusi és agroturizmus szakmai fejlődését szolgáló felvilágosító munka, módszeres és rendszeres tapasztalatcsere biztosítása országos és nemzetközi területen A falusi és agroturizmusban tevékenykedők, valamint az egyéb, a vidéki turizmusban érdekelt szervezetek folyamatos tájékoztatása és informálása a helyzetüket és munkájukat érintő kérdésekről A falusi és agroturizmus imázsának építése a nyilvánossági kapcsolatok kiépítésével és működtetésével A falusi és agroturizmus kínálatának minőségi fejlesztése, korszerű értékesítésének elősegítése és támogatása. 1

2 2.8. A helyi és térségi Turizmus Desztináció Menedzsment szervezetek létrejöttének és működésük támogatása A falusi és agroturizmus szakmai fejlesztése céljából támogatja turisztikai klaszterek létrejöttét és működését, amelyekkel nagymértékben elősegíthető, hogy minél szélesebb körben terjedjen el a környezet tudatos szemlélet és gazdálkodási gyakorlat A LEADER vidékfejlesztési HACS-ok és a vidékfejlesztés egyéb szervezeteinek a falusi és agroturizmussal kapcsolatos fejlesztési és működési tevékenységeinek támogatása, illetve lehetőségek szerint abban való aktív részvétel és a velük való együttműködés A Szövetség a vidékfejlesztésében szerepet játszó turizmus fejlesztése és sikeres működtetése érdekében más, a vidékfejlesztésben szerepet játszó országos szövetségekkel konzorciális együttműködésre léphet a falusi és agroturizmus eredményesebb működése érdekében. 3. A Szövetség tevékenysége 3.1. A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége a fenti célok elérése érdekében egységes országos szervezetbe tömöríti mindazokat, akik a falusi és agroturizmusban tevékenykednek, tevékenységük kapcsolódik a falusi turizmushoz, illetőleg szervezett módon támogatni kívánják a falusi és agroturizmus fejlődését 3.2 A Szövetség szervezeti kereteket biztosít a falusi és agroturizmusban tevékenykedők érdekeinek feltárására és megfogalmazására, valamint ezen érdekek hatékony képviseletére és érvényesítésére A Szövetség közreműködik a vidék természeti, kulturális, tradicionális és szakrális értékeinek védelmében és ezek turisztikai hasznosításában A Szövetség tevékenysége arra irányul, hogy növekedjék a falusi és agroturizmus népszerűsége. A falusi turizmus keretében biztosított szolgáltatások magas színvonalon elégítsék ki a hazai és a külföldi vendégek igényeit, jelentsenek hosszútávon biztos megélhetést a szolgáltatók részére A Szövetség arra törekszik, hogy az érintett önkormányzatokkal, intézményekkel és mindazon civil szervezetekkel működjön együtt, aki településeik, illetve térségeik falusi és agroturizmus fejlesztésében és színvonalas működtetésében, valamint a környezet tudatos szemlélet és gazdálkodási módok elterjedésében, s színvonalas működtetésében érdekeltek A Szövetség a falusi turizmus szolgáltatás színvonalának emelése érdekében tagjainak alap- és továbbképzéseket szervez, felnőtt képzési formákban A vidéken folyó falusi és agroturizmus szolgáltató tevékenységek kínálatának szélesítése, környezet és természetvédelmi céllal létrehozott szolgáltatások minőségének növelése érdekében az országos Nemzeti Tanúsító Védjegyé vált FATOSZ napraforgós minősítő rendszer működtetése A Szövetség igyekszik oktatási minősítési, termékfejlesztési és a sikeres marketingeszközök alkalmazási tapasztalatait, a Kárpát Medence desztináció, vidéki turizmusában működőt magyar civilszervezeteknek átadni, az ő szakmai munkájukat segíteni A Szövetség támogatni kívánja a határon átnyúló a vidéki turizmus fejlesztését szolgáló együttműködéseket A Szövetség - lehetőségeinek függvényében a turizmus marketing eszköztárának felhasználásával igyekszik a falusi és agroturizmus szolgáltatási kínálatának, mind belföldi, mind külföldi piacra kerülését elősegíteni tagjai és partnerei részére szolgáltatás 2

3 ajánló tevékenységet végezni, illetve a rekreációs fizetőeszközök elszámolásában közreműködni és azt koordinálni. 4. A szövetség tevékenységével kapcsolatos konkrét közfeladatok A szövetség 3. pontban meghatározott tevékenységéből eredő és a településfejlesztéssel összefüggő közösségi feladatai a következők: a falusi és agroturizmus intézményrendszerének kialakítása, gondozása, működtetése és a településfejlesztéshez igazodó civil szerepvállalás feladatainak megvalósítása, a Vidékfejlesztésért felelős Minisztériummal és a területi önkormányzatokkal együttműködésben azoknak a társadalmi, gazdasági és környezeti céloknak megfelelő arculat kialakításában való részvétel, melyek tematikailag a falusi turizmushoz kapcsolódnak, nemzeti és térségi identitástudat erősítésében való részvétel, az egészséges életmód és a falusi turizmusban űzhető szabadidős sportok gyakorlási feltételeinek megteremtésének segítése, a falusi és agroturizmus szolgáltatásokra, specializációra való felnőttképzések és vizsgáztatások megszervezése, a környezeti egyensúly fenntartását biztosító fejlesztési koncepciók és programok kidolgozása illetve részvétel ezek kidolgozásában, nemzetközi együttműködések keretében különösen a határ menti térségek bevonásával a falusi turizmus Kárpát-medencei együttműködésének és prosperitásának erősítése, a megyei és régiós fejlesztéseket meghatározó koncepciók kidolgozásában, és felkérés esetén a megvalósítás folyamataiban való részvétel, információ biztosítása a KSH és más területi adatgyűjtő szervezetek felé, a falusi turizmus szervezeti keretein belül nyilvántartott adatokról. 5. A Szövetség tagsága 5.1. A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének tagja az a 19 megyei szervezet, amelyet az adott megye falusi és agroturizmusának fejlesztése érdekében hoztak létre a résztvevők. A Szövetség tagjai saját alapszabállyal rendelkező, önálló társadalmi szervezetek, amelyek maguk határozzák meg feladataikat, tevékenységük gyakorlati kérdéseit és módszereit A Szövetség pártoló tagjai azok a magánszemélyek, szervezetek, intézmények, akik/amelyek a Szövetség céljaival egyetértve anyagilag, szellemi értékekkel vagy erkölcsi támogatással segítik a falusi és agroturizmus fejlődését A Szövetség tagjai jogosultak: - választott képviselőik útján részt venni a Szövetség munkájában, a Szövetség előtt álló kérdések eldöntésében, az Elnökség-, valamint az Ellenőrző Bizottság megválasztásában. - választott képviselőiket tisztségre javasolni az Elnökségbe, az Ellenőrző Bizottságba, valamint az állandó- és eseti munkabizottságokba, - a falusi turizmus helyi fejlesztése érdekében végzett munkájuk során a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége helyi szervezeteként eljárni, 3

4 - gyakorolni mindazon jogokat, amelyeket a különböző jogszabályok a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségéhez rendelnek, és amelyek a helyi gyakorlati tevékenységre vonatkoznak, - az Elnökség segítségét kérni mindazon ügyekben, amelyek országos hatáskörű szerv intézkedését igénylik, - felvilágosítást kérni a Szövetség választott szerveinek munkájáról, - igénybe venni a Szövetség által nyújtott szolgáltatásokat, - reklámhordozóikon feltüntetni a Szövetséghez tartozás tényét, - szakmai segítséget kérni a Szövetség országos szerveitől, - a Szövetség egy-egy régióhoz tartozó tagjai (az érintett megyei szervezetek) folyamatosan összehangolják álláspontjukat a régió idegenforgalmának fejlesztésével kapcsolatos kérdésekben. A megyei szervezetek maguk közül jogosultak kiválasztani azt a megyei szervezeti elnököt, aki a megyék nevében a regionális bizottságokban képviseletüket ellátja, nevükben véleményt nyilváníthat és a döntéseknél állást foglalhat A Szövetség tagjai kötelesek: - tevékenységük során követni a Szövetségben közösen kialakított és elfogadott elveket, képviselni a Szövetség álláspontját, - az Elnökséget és a munkabizottságokat ellátni mindazon információkkal, amelyek a falusi és agroturizmus megyei helyzetének hiteles megismeréséhez szükségesek, ezzel megalapozzák a felelős döntéseket, - az Elnökségtől kapott információkat eljuttatni azokhoz, akiknek ezekre az információkra munkájuk során szükségük van, - eleget tenni tagdíjfizetési kötelezettségüknek, illetőleg a pártoló tagi szerződésben foglalt vállalásuknak, melyet minden év Március 31-ig teljesítenie kell. - megszervezni a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége megyei küldötteinek megválasztását, biztosítani érdemi részvételüket a küldöttértekezleten A tagsági viszony megszűnése: - Megszűnik a tagsági viszony, amennyiben a Szövetséghez tartozó megyei szervezet tagsága a saját Alapszabályában foglalt módon dönt a Szövetségből történő kilépésről - Megszűnik a tagsági viszony a tagszervezet jogutód nélküli megszűnésével. - Megszűnik a tagsági viszonya annak a megyei szervezetnek amelyik kétszeri felszólítás ellenére sem fizette be, két éve a tagdíjat. A felszólításokban 30 napos fizetési határidőt kell meghatározni. Amennyiben a 30 napos fizetési határidőt meghatározó második felszólítás után sem rendezi fizetési kötelezettségét, a FATOSZ törli nyilvántartásából. Az írásba foglalt törlési határozatot postai úton kell kézbesíteni. Az adott megyei szervezet a határozat ellen jogorvoslattal élhet. - A Szövetség pártoló tagjai esetleges kilépési szándékukat a pártoló szerződés írásbeli felmondásával hozzák a Szövetség tudomására. 6. A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének küldöttgyűlése 6.1.A küldöttgyűlés szerepe A küldöttgyűlés a FATOSZ legfelső döntéshozó fóruma, amelynek hatáskörébe tartozik: - elfogadja a Szövetség Alapszabályát, Szervezeti és Működési Szabályzatát, az Elnökség-, valamint Ellenőrző Bizottság ügyrendjét. - megválasztja, illetőleg felmenti az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagjait, - elfogadja a Szövetség középtávú stratégiáját, éves munkaprogramját és közösségi marketing programját, 4

5 - elfogadja a Szövetség éves gazdálkodási tervét, - dönt a tagdíj összegéről, - dönt az Elnökség éves beszámolójának jóváhagyásáról és ezzel egyidejűleg a közhasznúsági jelentés elfogadásáról, - jóváhagyja a Szövetség éves költségvetését és zárómérlegét, - kimondja a Szövetség más egyesülettel való egyesülését, továbbá feloszlását, - dönt a tisztségviselők díjazásáról és költségtérítéséről. - megtárgyalja azokat a kérdéseket, amelyeket az Elnökség jelentősége alapján a küldöttgyűlés elé terjeszt, illetőleg amelyek megtárgyalását legalább négy megyei szervezet a téma fontosságát indokló körülmények írásba foglalásával kezdeményezi, továbbá, amelyeket az alapszabály a küldöttgyűlés hatáskörébe utal - az Elnökség tiszteletbeli tagjává választja azokat, akik maradandó érdemeket szereztek a falusi turizmus fejlesztésében - a vidékfejlesztésben szerepet játszó országos szövetségekkel való konzorciális együttműködésre vonatkozó javaslatot a küldöttgyűlés hagyja jóvá - az éves beszámoló jóváhagyása az általános határozathozatal szabályai szerint történik A küldöttgyűlés összehívása és lebonyolításának rendje A FATOSZ éves rendes küldöttgyűlését az Elnökség minden év május 31. napjáig hívja össze. Rendkívüli küldöttgyűlést az Elnökség a legalább négy megyei szervezet által az ok és a cél megjelölésével írásba foglalt kezdeményezés kézhezvételét követő 30 napon belül köteles összehívni, illetőleg olyan esetben, amikor a hatáskörét meghaladó kérdésben kell dönteni és a döntéssel nem várható meg a következő évi rendes küldöttgyűlés. A küldöttgyűlés összehívása a megyei szervezetek vezetőinek címzett írásbeli értesítéssel történik, amely tartalmazza a küldöttgyűlés időpontját, helyszínét és napirendi pontjait, valamint a megyei szervezetet képviselő küldöttek számát. Az értesítés legalább 15 nappal megelőzi a küldöttgyűlés kitűzött időpontját. Minden megyei szervezet 2 küldöttet, valamint a megyei szervezet regisztrált taglétszáma alapján minden megkezdett 100 tag után további 1 küldöttet delegálhat a FATOSZ küldöttgyűlésébe. A megyei küldötteken kívül a küldöttgyűlésbe 1-1 szavazati jogú tagot delegálhatnak azok az országos szövetségek, amelyek tevékenysége kapcsolódik a falusi és agroturizmushoz és, amelyek együttműködési szerződést kötnek a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségével. A megyei küldöttek megválasztásának módját a megyei szervezetek adottságaiknak megfelelően, önállóan állapítják meg. Azokban a megyékben, ahol nem működik a megyei szervezet, illetőleg ahol a megyei szervezetek ilyen értelmű segítséget kérnek, a Szövetség elnöksége szervezi a megyei küldöttválasztó taggyűlést, vagy segít annak megszervezésében.. A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a megyei szervezetek által kiállított megbízólevéllel rendelkező szavazásra jogosult küldöttek legalább (50%+1fő) jelen van. Ha az egyébként szabályszerűen írásos meghívóval összehívott küldöttgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen legkésőbb egy hónapon belüli időpontra ugyanazon tárgysorozattal új küldöttgyűlés kell kitűzni, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt küldöttgyűlésre is csak előzetes írásbeli meghívó alapján kerülhet sor, amely tartalmazza a megismételt küldöttgyűlés tényét, helyét és idejét valamint arra a jogkövetkezményre történő 5

6 figyelmeztetést, hogy a megismételt küldöttgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A választott küldötteken kívül a küldöttgyűlés szavazati joggal rendelkező tagjai a Szövetség elnöke, általános alelnöke és alelnökei, valamint az Ellenőrző Bizottság elnöke. A küldöttgyűlés határozatai akkor érvényesek, ha azokat a jelenlévők több mint 50 % - a megszavazta. Az Alapszabály módosításáról, a más egyesülettel való egyesülésről és a feloszlatásról szóló határozatok érvényességéhez a küldöttgyűlés teljes létszáma kétharmadának szavazata szükséges. A küldöttgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza, kivéve a személyi ügyekben hozott döntéseket, amelyeket titkos szavazással kell meghozni. Nyílt szavazásnál szavazategyenlőség esetén ismételt szavazást kell elrendelni, ismételt egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a küldöttgyűlés által megválasztásra kerülő 2 küldött hitelesít. A küldöttgyűlés jegyzőkönyvét a Szövetség fennállásának teljes időszakára meg kell őrizni. A küldöttgyűlés tanácskozási joggal rendelkező résztvevői mindazon szervek, szervezetek, intézmények képviselői, amelyeknek szerepük van a falusi turizmus fejlesztésében. Tanácskozási joggal vehetnek részt a küldöttgyűlésen a Szövetség pártoló tagjai. A küldöttgyűlés nyilvános. Az erre vonatkozó szándék előzetes bejelentése alapján megfigyelőként korlátozás nélkül vehetnek részt az érdeklődők. 7. A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének Elnöksége 7.1. A Szövetség küldöttgyűlése közvetlen, titkos szavazással, 3 évi időtartamra megválasztja a Szövetség elnökét, általános alelnökét, valamint 5 alelnökét. Amennyiben a Szövetség konzorciális partnerséget köt más országos szövetségekkel, akkor az ilyen partnerek delegálhatnak az elnökségbe egy-egy képviselőt tanácskozási joggal. Az általános alelnök az elnök akadályoztatása esetén teljes döntési jogkörrel felruházva helyettesíti az elnököt Az elnök, az általános alelnök és az alelnökök alkotják a Szövetség Elnökségét, amely két küldöttgyűlés között irányítja a Szövetség munkáját Az Elnökség feladatai: - Folyamatosan figyelemmel kíséri a falusi és agroturizmus fejlődését, feltárja a fejlődést akadályozó-, a Szövetség tagjainak érdekeit sértő tendenciákat és jelenségeket. Megfogalmazza a falusi és agroturizmus fejlesztésének középtávú stratégiáját, az éves programokat, valamint a közösségi marketing programot. - Az elfogadott programok alapján képviseli a falusi és agroturizmus érdekeit mindazon országos hatáskörű szervek és intézmények előtt, amelyek feladatkörébe tartozik a turizmus fejlesztése, valamint a vidékfejlesztés. - A falusi és agroturizmussal kapcsolatos intézkedéseket kezdeményez, illetőleg ajánlásokat készít a döntéshozók számára. - Véleményt nyilvánít a falusi és agroturizmussal kapcsolatos támogatási-, szabályozásiadózási-, osztályba sorolási-, oktatási-, stb. kérdésekben. - Együttműködik mindazon szervekkel, szervezetekkel, szövetségekkel, egyesületekkel, amelyek tevékenysége kapcsolódik a falusi turizmushoz. - Figyelemmel kíséri a hazai és külföldi pályázati lehetőségeket és részt vesz azokon. Biztosítja az elnyert pályázati összegek optimális felhasználását. 6

7 - Részt vesz a falusi és agroturizmus fejlesztésére kiírt pályázatokra benyújtott pályaművek bírálatában. - Közreműködik a falusi és agroturizmus országos képzési tematikájának kidolgozásában, országos tanfolyamokat szervez, ellenőrzi és segíti a helyi oktatásokat és képzéseket. - Együttműködik azokkal a felsőfokú és középfokú oktatási intézményekkel, amelyek a falusi és agroturizmus területén tevékenykedő szakembereket képeznek. - Kidolgozza a szálláshelyek minősítési rendszerét, ellenőrzi a minősítési gyakorlatot. - Kialakítja és működteti a szaktanácsadó hálózatot. - A megyei szervezeteken keresztül-, Interneten-, valamint a Szövetség által kiadott Hírlevél útján rendszeres tájékoztatást nyújt a falusi turizmust érintő döntésekről, fejlesztési, pályázati lehetőségekről. - Hazai és külföldi tapasztalatcseréket, látogatásokat, tanácskozásokat szervez. - Tagjai szolgáltatásainak értékesítésére - a tagok ilyen értelmű igénye esetén-utazást közvetítő és utazást szervező irodát tart fenn, kiadványokat jelentet meg, Internet honlapot létesít és működtet, együttműködik a Tourinform irodahálózattal és az utazási irodákkal, - Szükség szerint közreműködik abban, hogy az önkormányzatok, a megyei és regionális idegenforgalmi bizottságok partnernek fogadják el a falusi és agroturizmus helyi szervezeteinek képviselőit, - Ellátja a falusi és agroturizmus helyi szervezeteit mindazokkal az információkkal, amelyek munkájukhoz, a tagság tájékoztatásához szükségesek, - Közreműködik abban, hogy a helyi szervek által jelzett problémák eljussanak a döntéshozókhoz, és megnyugtató megoldások szülessenek, - Ösztönzi és támogatja a kistérségi és regionális együttműködését. - Az Elnökség dönt minden olyan ügyben, amelyet az Alapszabály nem utal a küldöttgyűlés hatáskörébe Az Elnökség, mint testület működési rendje: Az elnökség üléseit negyedévenként az elnök hívja össze írásban a napirendi pontok egyidejű közlésével az ülés előtt 5 nappal. Az ülések határozatképességéhez az elnökségi tagok több mint felének a személyes jelenléte szükséges. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnök teljes jogkörrel képviseli a Szövetséget az állami szervekkel és bizottságokkal-, országos szövetségekkel-, hatóságokkal-, az írott és elektronikus sajtóval való kapcsolatában. Szervezi és vezeti az Elnökség üléseit. Gondoskodik az Elnökség határozatainak végrehajtásáról. Biztosítja a Szövetség törvényes működését. Kapcsolatot tart a megyei szervezetek vezetőivel. Munkáltatói jogokat gyakorol a Szövetség munkavállalói felett. Az alelnökök között az Ügyrend szerint szabályozott munkamegosztás van. Az alelnökök önállóan felelnek az általuk irányított szakterület eredményes működéséért. Szervezik és vezetik a szakterületük állandó és eseti munkabizottságait. Az Elnökség tagjai munkájukat anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik. Eredményes tevékenységüket az éves beszámolót elfogadó küldöttgyűlés jutalommal ismerheti el. Az Elnökség üléseinek állandó meghívottjai: - Az Ellenőrző Bizottság elnöke, - A falusi és agroturizmus fejlesztésében szerepet betöltő országos hatáskörű szervek, intézmények, szervezetek képviselői, - Az Elnökség tiszteletbeli tagjai, - A Szövetség titkára. Az Elnökség ülései nyilvánosak. Előzetes bejelentkezés alapján megfigyelői minőségben azokon a megyei szervezetek bármely tagja részt vehet. 7

8 8. Ellenőrző Bizottság 8.1. A küldöttgyűlés 3 évi időtartamra 3 fős Ellenőrző Bizottságot választ. Közvetlen szavazással választja meg a bizottság elnökét A Bizottság feladatai: - a Szövetség gazdálkodásának ellenőrzése törvényességi és célszerűségi szempontból, - az Elnökség által a küldöttgyűlés elé terjesztett gazdálkodási terv-, valamint teljesítésről szóló beszámoló minősítése, - szakmai segítségnyújtás a megyei szervezetek hasonló funkciójú bizottságainak, 8.3. A Bizottság munkáját az elnök irányítja, aki összehívja és vezeti a bizottság üléseit, gondoskodik a bizottság döntéseinek végrehajtásáról A Bizottság az alábbi működési rend alapján tartja üléseit: Az Ellenőrző Bizottság negyedévente ülésezik, üléseit az Ellenőrző Bizottság elnöke írásban a napirend egyidejű közlésével 5 nappal korábban hívja össze. Határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 9. A Szövetség Megyei Szervezetei Vezetőinek Tanácsa 9.1.A FATOSZ állandó véleményalkotó, tanácsadó testülete a Megyei Szervezetek Vezetőinek Tanácsa, amelynek résztvevői az Elnökség tagjai és a megyei szervezetek vezetői és az elnök által meghívottak A Tanács feladatai: - közvetlen véleménycsere a falusi és agroturizmus helyzetéről, - kölcsönös információcsere, - az Elnökség elképzeléseinek előzetes véleményezése, - javaslatok megfogalmazása az Elnökség részére, - közös akciók szervezése A Tanácsot a Szövetség Elnöksége hívja össze, évente legalább két alkalommal. Össze kell hívni a Tanácsot akkor, ha rendkívüli körülmények indokolják, illetőleg összehívását a megyei szervezetek legalább fele az ok és a cél megjelölésével írásban kezdeményezi A Tanács a közgyűlési hatáskörbe nem tartozó döntéseken kívül hozhat olyan többségi határozatokat, amelyeket az Elnökség köteles figyelembe venni. 10. A Szövetség Titkársága és titkára 10.1.A Szövetség Titkársága az Elnökség mellett működő, annak munkáját segítő operatív munkaszervezet. A Titkárság munkatársai a FATOSZ-szal munkaviszonyban álló munkavállalók, akiknek létszámát a feladatok és a pénzügyi lehetőségek függvényében a küldöttgyűlés határozza meg A Titkárság feladatai: - az Elnökség adminisztrációs feladatainak elvégzése, - küldöttgyűlés, az elnökségi ülések, az Ellenőrző Bizottság üléseinek, valamint a Megyei Vezetők Tanácsa üléseinek megszervezése, előkészítése és dokumentálása, - az elnök és az alelnökök programjainak szervezése, - a házipénztár kezelése, a pénzügyi nyilvántartások vezetése, - az információs rendszer működtetése, - a Falusi Turizmus Tájékoztató (Hírlevél) szerkesztési feladatainak elvégzése, 8

9 - ügyeleti szolgálat biztosítása azok számára, akik az Elnökséghez fordulnak a falusi turizmussal kapcsolatos információkért A Titkárság munkáját a Szövetséggel munkaviszonyban álló titkár irányítja, akinek kinevezéséről az elnök javaslata alapján az Elnökség dönt. Az Elnökség meghatározott kérdésekben képviseleti és aláírási jogot biztosít a titkárnak Az Elnökség a küldöttgyűlés által meghatározott feladatok elvégzésére vagy programok végrehajtására a Titkárság keretein belül önálló szervezeti egységet hozhat létre. (Pl.: katalógus, tájékoztató kiadványszerkesztés és kiadás, internetes honlap kezelés, szálláshely nyilvántartás és közvetítés, stb.) A szervezeti egységek létrehozásához és működtetéséhez szükséges pénzügyi forrásokat az adott szervezeti egység bevételeiből kell biztosítani. 11. A Szövetség gazdálkodása A Falusi Turizmus Országos Szövetsége nonprofit szervezet, amely bevételeit kizárólag a falusi és agroturizmus fejlesztésének céljaira használja fel A Szövetség arra törekszik, hogy a jogszabályok által lehetővé tett módon bevételekhez jusson. A Szövetség bevételei: - az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány, - a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; - az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; - a Szövetség eszközeinek befektetéséből származó tevékenység esetén befektetési szabályzatot kell készíteni, amelynek elfogadása a küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik; - a tagdíj; - egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel; - a vállalkozási tevékenységből származó bevétel A Szövetség tagjai a megyei szervezetben regisztrált létszám alapján tagdíjat fizetnek. Az egy regisztrált tag alapján fizetendő tagdíj összegét a küldöttgyűlés az éves költségvetés elfogadásának keretében határozza meg A Szövetség költségei: - a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); - az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); - a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); - a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani A Szövetség költségvetés alapján gazdálkodik. A költségvetést a küldöttgyűlés fogadja el, betartásáért az Elnök felelős Amennyiben a Szövetség úgy dönt, hogy vállalkozási tevékenységet folytat, azt csak önálló jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság keretében teheti, amelynek esetleges vesztesége nem terheli a Szövetséget A megyei szervezetek önállóan gazdálkodnak. Támogatásukhoz az Elnökség a költségvetésben meghatározott módon és mértékben járulhat hozzá. 9

10 11.8. A Szövetség gazdálkodásának ellenőrzése az Ellenőrző Bizottság joga és feladata. 12. A Szövetség közhasznú tevékenysége A Szövetség az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvénynek megfelelően közhasznú tevékenységet végez A Szövetség által végzett közhasznú tevékenységek: - Oktatás, ismeretterjesztés (falusi magánszállásadók és falusi vendégfogadók, falusi turizmusban közreműködők képzését szolgáló tanfolyamok szervezése, falusi turizmus egészségvédő, értékmegőrző, a természeti és épített környezet védelmét szolgáló szerepéről ismeretterjesztő előadások és rendezvények szervezése. - Kulturális tevékenység (a falu népművészeti, néprajzi, kézműves és kulturális értékeinek, a falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó hagyományok és tevékenységek, gasztronómiai hagyományokhoz kapcsolódó tevékenységek bemutatása, a hagyományokhoz kapcsolódó, jellemző falusi rendezvények szervezése, illetőleg ezekre irányuló tevékenységek támogatása). - Kulturális örökség megóvása (közreműködés a falusi turizmus földrajzi területein - a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. i) pontja - lévő kulturális örökség, mint turisztikai vonzóerők megóvásában és hasznosításában). - Műemlékvédelem (közreműködés a falusi turizmus földrajzi területein lévő műemlékek - világörökség, országos jelentőségű, helyi jelentőségű - megóvásában és turisztikai vonzóerőként történő hasznosításában, a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény 5. (1) bekezdése alapján. - Természetvédelem, állatvédelem (közreműködés a falusi turizmus földrajzi területén lévő természeti értékek, valamint háziállatok védelmében és turisztikai vonzóerőként történő hasznosításában), a természet védelméről szóló évi LIII. törvény 5. (1) bekezdése értelmében. - Környezetvédelem (közreműködés a falusi turizmus földrajzi területein az épített és természeti környezet megóvásában az ökoturizmus követelményeinek megfelelő tevékenység kifejtése), a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 10. (1) bekezdésének megfelelően. - Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (elmaradt települések, kistérségek, helyi lakosainak bekapcsolása a falusi turizmus szolgáltatóinak körébe, számukra kiegészítő jövedelemszerzés lehetőségének megteremtése). a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 4. -a szerint. - A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, kapcsolatos tevékenység (közreműködés a falusi turizmus földrajzi területén élő kisebbségek kulturális, néprajzi, stb. hagyományainak feltárásában, azok ápolásában és turisztikai vonzóerőként történő hasznosításában). 10

11 - Fogyasztóvédelem (falusi magánszállásadói és falusi vendégfogadói tevékenység végzéséhez szükséges minősítési szabályzatok kidolgozása, azok folyamatos korszerűsítése, szaktanácsadók képzése, szaktanácsadói hálózat létrehozása, mindezekről a fogyasztók tájékoztatása) a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 17. (1) bekezdése szerint. - Euroatlanti integráció elősegítése (a falusi turizmusra vonatkozó európai, szakmai szabályok átvétele és bevezetése a magyar falusi turizmus gyakorlatába) A Szövetség az előző pontban felsorolt közhasznú tevékenységeket a falusi turizmus valamennyi közreműködője számára, nem csak tagjai számára teljesíti. Az igénybevehető szolgáltatásokat a sz. pont szerinti honlapon keresztül teszi közzé A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez A Szövetség gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt A Szövetség küldöttgyűlésének, valamint Elnökségének ülései nyilvánosak A Szövetség küldöttgyűlése, és elnökségi ülései összehívásának rendjére, a napirend közlésének módjára, üléseinek nyilvánosságára, határozatképességére és a határozathozatal módjára az alapszabály pontját, elnökségi ülésére a 7. 4.pontját kell alkalmazni, azzal a eltéréssel, hogy a meghívóban közlendő adatokat egyidejűleg a Szövetség honlapján is nyilvánosságra kell hozni. A küldöttgyűlés és elnökségi ülések határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján, kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki - a vezetőszerv elnöke vagy tagja, - a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, - a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve - az előző pontokban meghatározott személyek hozzátartozója A vezető tisztségviselőnek jelölt személy köteles a Szövetséget előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Nem lehet az egyesületvezető tisztségviselője az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagja - az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt (annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig), annak megszűnését követő három évig, amely szervezet a) jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 11