A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, rövidítve: FATOSZ 1.2. A Szövetség székhelye: 1077 Budapest, Király u A Szövetség telephelyei: 8485.Dabrony, Kisfaludi u Kistolmács, Fő u Báránd, Szélmalom u Jakabszállás, II.ker Császártöltés-Kiscsala Kunadacs, Alsó Adacs 8756.Nagyrécse, Bacónak hegy 412 Hrsz Röszke, Tanya IV.ker Varsány, Széchenyi út Mátraderecske, Dózsa u Verpelét, Liget út Verőce, Görbe u Szatmárcseke, Petőfi u A Szövetség alapításának éve: A Szövetség működési területe: a Magyar Köztársaság területe. 1.6.A Szövetség önkormányzati elven működő szakmai, érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. Önálló jogi személy saját alapszabállyal, képviselettel, elkülönített gazdálkodással A Szövetség pártoktól független, politikamentes szervezet A Szövetség emblémája és bélyegzője: egymásba fordított, keretesen rajzolt, piros és zöld színű szív, körülötte a Szövetség neve. 2. A Szövetség céljai 2.1. Az ország vidéki és agrártérségei gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésének szolgálata, a lakosság életminőségének javítása a falusi és agroturizmus fejlődésének elősegítésével A falusi és agroturizmusban tevékenykedők gazdasági és jogi érdekképviselete országos szinten Együttműködés a falusi és agroturizmus fejlesztését szolgáló vagy támogató közigazgatási- turisztikai-, vidékfejlesztési- és egyéb országos szervekkel és civil szervezetekkel 2.4. A falusi és agroturizmus szakmai fejlődését szolgáló felvilágosító munka, módszeres és rendszeres tapasztalatcsere biztosítása országos és nemzetközi területen A falusi és agroturizmusban tevékenykedők, valamint az egyéb, a vidéki turizmusban érdekelt szervezetek folyamatos tájékoztatása és informálása a helyzetüket és munkájukat érintő kérdésekről A falusi és agroturizmus imázsának építése a nyilvánossági kapcsolatok kiépítésével és működtetésével A falusi és agroturizmus kínálatának minőségi fejlesztése, korszerű értékesítésének elősegítése és támogatása. 1

2 2.8. A helyi és térségi Turizmus Desztináció Menedzsment szervezetek létrejöttének és működésük támogatása A falusi és agroturizmus szakmai fejlesztése céljából támogatja turisztikai klaszterek létrejöttét és működését, amelyekkel nagymértékben elősegíthető, hogy minél szélesebb körben terjedjen el a környezet tudatos szemlélet és gazdálkodási gyakorlat A LEADER vidékfejlesztési HACS-ok és a vidékfejlesztés egyéb szervezeteinek a falusi és agroturizmussal kapcsolatos fejlesztési és működési tevékenységeinek támogatása, illetve lehetőségek szerint abban való aktív részvétel és a velük való együttműködés A Szövetség a vidékfejlesztésében szerepet játszó turizmus fejlesztése és sikeres működtetése érdekében más, a vidékfejlesztésben szerepet játszó országos szövetségekkel konzorciális együttműködésre léphet a falusi és agroturizmus eredményesebb működése érdekében. 3. A Szövetség tevékenysége 3.1. A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége a fenti célok elérése érdekében egységes országos szervezetbe tömöríti mindazokat, akik a falusi és agroturizmusban tevékenykednek, tevékenységük kapcsolódik a falusi turizmushoz, illetőleg szervezett módon támogatni kívánják a falusi és agroturizmus fejlődését 3.2 A Szövetség szervezeti kereteket biztosít a falusi és agroturizmusban tevékenykedők érdekeinek feltárására és megfogalmazására, valamint ezen érdekek hatékony képviseletére és érvényesítésére A Szövetség közreműködik a vidék természeti, kulturális, tradicionális és szakrális értékeinek védelmében és ezek turisztikai hasznosításában A Szövetség tevékenysége arra irányul, hogy növekedjék a falusi és agroturizmus népszerűsége. A falusi turizmus keretében biztosított szolgáltatások magas színvonalon elégítsék ki a hazai és a külföldi vendégek igényeit, jelentsenek hosszútávon biztos megélhetést a szolgáltatók részére A Szövetség arra törekszik, hogy az érintett önkormányzatokkal, intézményekkel és mindazon civil szervezetekkel működjön együtt, aki településeik, illetve térségeik falusi és agroturizmus fejlesztésében és színvonalas működtetésében, valamint a környezet tudatos szemlélet és gazdálkodási módok elterjedésében, s színvonalas működtetésében érdekeltek A Szövetség a falusi turizmus szolgáltatás színvonalának emelése érdekében tagjainak alap- és továbbképzéseket szervez, felnőtt képzési formákban A vidéken folyó falusi és agroturizmus szolgáltató tevékenységek kínálatának szélesítése, környezet és természetvédelmi céllal létrehozott szolgáltatások minőségének növelése érdekében az országos Nemzeti Tanúsító Védjegyé vált FATOSZ napraforgós minősítő rendszer működtetése A Szövetség igyekszik oktatási minősítési, termékfejlesztési és a sikeres marketingeszközök alkalmazási tapasztalatait, a Kárpát Medence desztináció, vidéki turizmusában működőt magyar civilszervezeteknek átadni, az ő szakmai munkájukat segíteni A Szövetség támogatni kívánja a határon átnyúló a vidéki turizmus fejlesztését szolgáló együttműködéseket A Szövetség - lehetőségeinek függvényében a turizmus marketing eszköztárának felhasználásával igyekszik a falusi és agroturizmus szolgáltatási kínálatának, mind belföldi, mind külföldi piacra kerülését elősegíteni tagjai és partnerei részére szolgáltatás 2

3 ajánló tevékenységet végezni, illetve a rekreációs fizetőeszközök elszámolásában közreműködni és azt koordinálni. 4. A szövetség tevékenységével kapcsolatos konkrét közfeladatok A szövetség 3. pontban meghatározott tevékenységéből eredő és a településfejlesztéssel összefüggő közösségi feladatai a következők: a falusi és agroturizmus intézményrendszerének kialakítása, gondozása, működtetése és a településfejlesztéshez igazodó civil szerepvállalás feladatainak megvalósítása, a Vidékfejlesztésért felelős Minisztériummal és a területi önkormányzatokkal együttműködésben azoknak a társadalmi, gazdasági és környezeti céloknak megfelelő arculat kialakításában való részvétel, melyek tematikailag a falusi turizmushoz kapcsolódnak, nemzeti és térségi identitástudat erősítésében való részvétel, az egészséges életmód és a falusi turizmusban űzhető szabadidős sportok gyakorlási feltételeinek megteremtésének segítése, a falusi és agroturizmus szolgáltatásokra, specializációra való felnőttképzések és vizsgáztatások megszervezése, a környezeti egyensúly fenntartását biztosító fejlesztési koncepciók és programok kidolgozása illetve részvétel ezek kidolgozásában, nemzetközi együttműködések keretében különösen a határ menti térségek bevonásával a falusi turizmus Kárpát-medencei együttműködésének és prosperitásának erősítése, a megyei és régiós fejlesztéseket meghatározó koncepciók kidolgozásában, és felkérés esetén a megvalósítás folyamataiban való részvétel, információ biztosítása a KSH és más területi adatgyűjtő szervezetek felé, a falusi turizmus szervezeti keretein belül nyilvántartott adatokról. 5. A Szövetség tagsága 5.1. A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének tagja az a 19 megyei szervezet, amelyet az adott megye falusi és agroturizmusának fejlesztése érdekében hoztak létre a résztvevők. A Szövetség tagjai saját alapszabállyal rendelkező, önálló társadalmi szervezetek, amelyek maguk határozzák meg feladataikat, tevékenységük gyakorlati kérdéseit és módszereit A Szövetség pártoló tagjai azok a magánszemélyek, szervezetek, intézmények, akik/amelyek a Szövetség céljaival egyetértve anyagilag, szellemi értékekkel vagy erkölcsi támogatással segítik a falusi és agroturizmus fejlődését A Szövetség tagjai jogosultak: - választott képviselőik útján részt venni a Szövetség munkájában, a Szövetség előtt álló kérdések eldöntésében, az Elnökség-, valamint az Ellenőrző Bizottság megválasztásában. - választott képviselőiket tisztségre javasolni az Elnökségbe, az Ellenőrző Bizottságba, valamint az állandó- és eseti munkabizottságokba, - a falusi turizmus helyi fejlesztése érdekében végzett munkájuk során a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége helyi szervezeteként eljárni, 3

4 - gyakorolni mindazon jogokat, amelyeket a különböző jogszabályok a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségéhez rendelnek, és amelyek a helyi gyakorlati tevékenységre vonatkoznak, - az Elnökség segítségét kérni mindazon ügyekben, amelyek országos hatáskörű szerv intézkedését igénylik, - felvilágosítást kérni a Szövetség választott szerveinek munkájáról, - igénybe venni a Szövetség által nyújtott szolgáltatásokat, - reklámhordozóikon feltüntetni a Szövetséghez tartozás tényét, - szakmai segítséget kérni a Szövetség országos szerveitől, - a Szövetség egy-egy régióhoz tartozó tagjai (az érintett megyei szervezetek) folyamatosan összehangolják álláspontjukat a régió idegenforgalmának fejlesztésével kapcsolatos kérdésekben. A megyei szervezetek maguk közül jogosultak kiválasztani azt a megyei szervezeti elnököt, aki a megyék nevében a regionális bizottságokban képviseletüket ellátja, nevükben véleményt nyilváníthat és a döntéseknél állást foglalhat A Szövetség tagjai kötelesek: - tevékenységük során követni a Szövetségben közösen kialakított és elfogadott elveket, képviselni a Szövetség álláspontját, - az Elnökséget és a munkabizottságokat ellátni mindazon információkkal, amelyek a falusi és agroturizmus megyei helyzetének hiteles megismeréséhez szükségesek, ezzel megalapozzák a felelős döntéseket, - az Elnökségtől kapott információkat eljuttatni azokhoz, akiknek ezekre az információkra munkájuk során szükségük van, - eleget tenni tagdíjfizetési kötelezettségüknek, illetőleg a pártoló tagi szerződésben foglalt vállalásuknak, melyet minden év Március 31-ig teljesítenie kell. - megszervezni a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége megyei küldötteinek megválasztását, biztosítani érdemi részvételüket a küldöttértekezleten A tagsági viszony megszűnése: - Megszűnik a tagsági viszony, amennyiben a Szövetséghez tartozó megyei szervezet tagsága a saját Alapszabályában foglalt módon dönt a Szövetségből történő kilépésről - Megszűnik a tagsági viszony a tagszervezet jogutód nélküli megszűnésével. - Megszűnik a tagsági viszonya annak a megyei szervezetnek amelyik kétszeri felszólítás ellenére sem fizette be, két éve a tagdíjat. A felszólításokban 30 napos fizetési határidőt kell meghatározni. Amennyiben a 30 napos fizetési határidőt meghatározó második felszólítás után sem rendezi fizetési kötelezettségét, a FATOSZ törli nyilvántartásából. Az írásba foglalt törlési határozatot postai úton kell kézbesíteni. Az adott megyei szervezet a határozat ellen jogorvoslattal élhet. - A Szövetség pártoló tagjai esetleges kilépési szándékukat a pártoló szerződés írásbeli felmondásával hozzák a Szövetség tudomására. 6. A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének küldöttgyűlése 6.1.A küldöttgyűlés szerepe A küldöttgyűlés a FATOSZ legfelső döntéshozó fóruma, amelynek hatáskörébe tartozik: - elfogadja a Szövetség Alapszabályát, Szervezeti és Működési Szabályzatát, az Elnökség-, valamint Ellenőrző Bizottság ügyrendjét. - megválasztja, illetőleg felmenti az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagjait, - elfogadja a Szövetség középtávú stratégiáját, éves munkaprogramját és közösségi marketing programját, 4

5 - elfogadja a Szövetség éves gazdálkodási tervét, - dönt a tagdíj összegéről, - dönt az Elnökség éves beszámolójának jóváhagyásáról és ezzel egyidejűleg a közhasznúsági jelentés elfogadásáról, - jóváhagyja a Szövetség éves költségvetését és zárómérlegét, - kimondja a Szövetség más egyesülettel való egyesülését, továbbá feloszlását, - dönt a tisztségviselők díjazásáról és költségtérítéséről. - megtárgyalja azokat a kérdéseket, amelyeket az Elnökség jelentősége alapján a küldöttgyűlés elé terjeszt, illetőleg amelyek megtárgyalását legalább négy megyei szervezet a téma fontosságát indokló körülmények írásba foglalásával kezdeményezi, továbbá, amelyeket az alapszabály a küldöttgyűlés hatáskörébe utal - az Elnökség tiszteletbeli tagjává választja azokat, akik maradandó érdemeket szereztek a falusi turizmus fejlesztésében - a vidékfejlesztésben szerepet játszó országos szövetségekkel való konzorciális együttműködésre vonatkozó javaslatot a küldöttgyűlés hagyja jóvá - az éves beszámoló jóváhagyása az általános határozathozatal szabályai szerint történik A küldöttgyűlés összehívása és lebonyolításának rendje A FATOSZ éves rendes küldöttgyűlését az Elnökség minden év május 31. napjáig hívja össze. Rendkívüli küldöttgyűlést az Elnökség a legalább négy megyei szervezet által az ok és a cél megjelölésével írásba foglalt kezdeményezés kézhezvételét követő 30 napon belül köteles összehívni, illetőleg olyan esetben, amikor a hatáskörét meghaladó kérdésben kell dönteni és a döntéssel nem várható meg a következő évi rendes küldöttgyűlés. A küldöttgyűlés összehívása a megyei szervezetek vezetőinek címzett írásbeli értesítéssel történik, amely tartalmazza a küldöttgyűlés időpontját, helyszínét és napirendi pontjait, valamint a megyei szervezetet képviselő küldöttek számát. Az értesítés legalább 15 nappal megelőzi a küldöttgyűlés kitűzött időpontját. Minden megyei szervezet 2 küldöttet, valamint a megyei szervezet regisztrált taglétszáma alapján minden megkezdett 100 tag után további 1 küldöttet delegálhat a FATOSZ küldöttgyűlésébe. A megyei küldötteken kívül a küldöttgyűlésbe 1-1 szavazati jogú tagot delegálhatnak azok az országos szövetségek, amelyek tevékenysége kapcsolódik a falusi és agroturizmushoz és, amelyek együttműködési szerződést kötnek a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségével. A megyei küldöttek megválasztásának módját a megyei szervezetek adottságaiknak megfelelően, önállóan állapítják meg. Azokban a megyékben, ahol nem működik a megyei szervezet, illetőleg ahol a megyei szervezetek ilyen értelmű segítséget kérnek, a Szövetség elnöksége szervezi a megyei küldöttválasztó taggyűlést, vagy segít annak megszervezésében.. A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a megyei szervezetek által kiállított megbízólevéllel rendelkező szavazásra jogosult küldöttek legalább (50%+1fő) jelen van. Ha az egyébként szabályszerűen írásos meghívóval összehívott küldöttgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen legkésőbb egy hónapon belüli időpontra ugyanazon tárgysorozattal új küldöttgyűlés kell kitűzni, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt küldöttgyűlésre is csak előzetes írásbeli meghívó alapján kerülhet sor, amely tartalmazza a megismételt küldöttgyűlés tényét, helyét és idejét valamint arra a jogkövetkezményre történő 5

6 figyelmeztetést, hogy a megismételt küldöttgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A választott küldötteken kívül a küldöttgyűlés szavazati joggal rendelkező tagjai a Szövetség elnöke, általános alelnöke és alelnökei, valamint az Ellenőrző Bizottság elnöke. A küldöttgyűlés határozatai akkor érvényesek, ha azokat a jelenlévők több mint 50 % - a megszavazta. Az Alapszabály módosításáról, a más egyesülettel való egyesülésről és a feloszlatásról szóló határozatok érvényességéhez a küldöttgyűlés teljes létszáma kétharmadának szavazata szükséges. A küldöttgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza, kivéve a személyi ügyekben hozott döntéseket, amelyeket titkos szavazással kell meghozni. Nyílt szavazásnál szavazategyenlőség esetén ismételt szavazást kell elrendelni, ismételt egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a küldöttgyűlés által megválasztásra kerülő 2 küldött hitelesít. A küldöttgyűlés jegyzőkönyvét a Szövetség fennállásának teljes időszakára meg kell őrizni. A küldöttgyűlés tanácskozási joggal rendelkező résztvevői mindazon szervek, szervezetek, intézmények képviselői, amelyeknek szerepük van a falusi turizmus fejlesztésében. Tanácskozási joggal vehetnek részt a küldöttgyűlésen a Szövetség pártoló tagjai. A küldöttgyűlés nyilvános. Az erre vonatkozó szándék előzetes bejelentése alapján megfigyelőként korlátozás nélkül vehetnek részt az érdeklődők. 7. A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének Elnöksége 7.1. A Szövetség küldöttgyűlése közvetlen, titkos szavazással, 3 évi időtartamra megválasztja a Szövetség elnökét, általános alelnökét, valamint 5 alelnökét. Amennyiben a Szövetség konzorciális partnerséget köt más országos szövetségekkel, akkor az ilyen partnerek delegálhatnak az elnökségbe egy-egy képviselőt tanácskozási joggal. Az általános alelnök az elnök akadályoztatása esetén teljes döntési jogkörrel felruházva helyettesíti az elnököt Az elnök, az általános alelnök és az alelnökök alkotják a Szövetség Elnökségét, amely két küldöttgyűlés között irányítja a Szövetség munkáját Az Elnökség feladatai: - Folyamatosan figyelemmel kíséri a falusi és agroturizmus fejlődését, feltárja a fejlődést akadályozó-, a Szövetség tagjainak érdekeit sértő tendenciákat és jelenségeket. Megfogalmazza a falusi és agroturizmus fejlesztésének középtávú stratégiáját, az éves programokat, valamint a közösségi marketing programot. - Az elfogadott programok alapján képviseli a falusi és agroturizmus érdekeit mindazon országos hatáskörű szervek és intézmények előtt, amelyek feladatkörébe tartozik a turizmus fejlesztése, valamint a vidékfejlesztés. - A falusi és agroturizmussal kapcsolatos intézkedéseket kezdeményez, illetőleg ajánlásokat készít a döntéshozók számára. - Véleményt nyilvánít a falusi és agroturizmussal kapcsolatos támogatási-, szabályozásiadózási-, osztályba sorolási-, oktatási-, stb. kérdésekben. - Együttműködik mindazon szervekkel, szervezetekkel, szövetségekkel, egyesületekkel, amelyek tevékenysége kapcsolódik a falusi turizmushoz. - Figyelemmel kíséri a hazai és külföldi pályázati lehetőségeket és részt vesz azokon. Biztosítja az elnyert pályázati összegek optimális felhasználását. 6

7 - Részt vesz a falusi és agroturizmus fejlesztésére kiírt pályázatokra benyújtott pályaművek bírálatában. - Közreműködik a falusi és agroturizmus országos képzési tematikájának kidolgozásában, országos tanfolyamokat szervez, ellenőrzi és segíti a helyi oktatásokat és képzéseket. - Együttműködik azokkal a felsőfokú és középfokú oktatási intézményekkel, amelyek a falusi és agroturizmus területén tevékenykedő szakembereket képeznek. - Kidolgozza a szálláshelyek minősítési rendszerét, ellenőrzi a minősítési gyakorlatot. - Kialakítja és működteti a szaktanácsadó hálózatot. - A megyei szervezeteken keresztül-, Interneten-, valamint a Szövetség által kiadott Hírlevél útján rendszeres tájékoztatást nyújt a falusi turizmust érintő döntésekről, fejlesztési, pályázati lehetőségekről. - Hazai és külföldi tapasztalatcseréket, látogatásokat, tanácskozásokat szervez. - Tagjai szolgáltatásainak értékesítésére - a tagok ilyen értelmű igénye esetén-utazást közvetítő és utazást szervező irodát tart fenn, kiadványokat jelentet meg, Internet honlapot létesít és működtet, együttműködik a Tourinform irodahálózattal és az utazási irodákkal, - Szükség szerint közreműködik abban, hogy az önkormányzatok, a megyei és regionális idegenforgalmi bizottságok partnernek fogadják el a falusi és agroturizmus helyi szervezeteinek képviselőit, - Ellátja a falusi és agroturizmus helyi szervezeteit mindazokkal az információkkal, amelyek munkájukhoz, a tagság tájékoztatásához szükségesek, - Közreműködik abban, hogy a helyi szervek által jelzett problémák eljussanak a döntéshozókhoz, és megnyugtató megoldások szülessenek, - Ösztönzi és támogatja a kistérségi és regionális együttműködését. - Az Elnökség dönt minden olyan ügyben, amelyet az Alapszabály nem utal a küldöttgyűlés hatáskörébe Az Elnökség, mint testület működési rendje: Az elnökség üléseit negyedévenként az elnök hívja össze írásban a napirendi pontok egyidejű közlésével az ülés előtt 5 nappal. Az ülések határozatképességéhez az elnökségi tagok több mint felének a személyes jelenléte szükséges. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnök teljes jogkörrel képviseli a Szövetséget az állami szervekkel és bizottságokkal-, országos szövetségekkel-, hatóságokkal-, az írott és elektronikus sajtóval való kapcsolatában. Szervezi és vezeti az Elnökség üléseit. Gondoskodik az Elnökség határozatainak végrehajtásáról. Biztosítja a Szövetség törvényes működését. Kapcsolatot tart a megyei szervezetek vezetőivel. Munkáltatói jogokat gyakorol a Szövetség munkavállalói felett. Az alelnökök között az Ügyrend szerint szabályozott munkamegosztás van. Az alelnökök önállóan felelnek az általuk irányított szakterület eredményes működéséért. Szervezik és vezetik a szakterületük állandó és eseti munkabizottságait. Az Elnökség tagjai munkájukat anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik. Eredményes tevékenységüket az éves beszámolót elfogadó küldöttgyűlés jutalommal ismerheti el. Az Elnökség üléseinek állandó meghívottjai: - Az Ellenőrző Bizottság elnöke, - A falusi és agroturizmus fejlesztésében szerepet betöltő országos hatáskörű szervek, intézmények, szervezetek képviselői, - Az Elnökség tiszteletbeli tagjai, - A Szövetség titkára. Az Elnökség ülései nyilvánosak. Előzetes bejelentkezés alapján megfigyelői minőségben azokon a megyei szervezetek bármely tagja részt vehet. 7

8 8. Ellenőrző Bizottság 8.1. A küldöttgyűlés 3 évi időtartamra 3 fős Ellenőrző Bizottságot választ. Közvetlen szavazással választja meg a bizottság elnökét A Bizottság feladatai: - a Szövetség gazdálkodásának ellenőrzése törvényességi és célszerűségi szempontból, - az Elnökség által a küldöttgyűlés elé terjesztett gazdálkodási terv-, valamint teljesítésről szóló beszámoló minősítése, - szakmai segítségnyújtás a megyei szervezetek hasonló funkciójú bizottságainak, 8.3. A Bizottság munkáját az elnök irányítja, aki összehívja és vezeti a bizottság üléseit, gondoskodik a bizottság döntéseinek végrehajtásáról A Bizottság az alábbi működési rend alapján tartja üléseit: Az Ellenőrző Bizottság negyedévente ülésezik, üléseit az Ellenőrző Bizottság elnöke írásban a napirend egyidejű közlésével 5 nappal korábban hívja össze. Határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 9. A Szövetség Megyei Szervezetei Vezetőinek Tanácsa 9.1.A FATOSZ állandó véleményalkotó, tanácsadó testülete a Megyei Szervezetek Vezetőinek Tanácsa, amelynek résztvevői az Elnökség tagjai és a megyei szervezetek vezetői és az elnök által meghívottak A Tanács feladatai: - közvetlen véleménycsere a falusi és agroturizmus helyzetéről, - kölcsönös információcsere, - az Elnökség elképzeléseinek előzetes véleményezése, - javaslatok megfogalmazása az Elnökség részére, - közös akciók szervezése A Tanácsot a Szövetség Elnöksége hívja össze, évente legalább két alkalommal. Össze kell hívni a Tanácsot akkor, ha rendkívüli körülmények indokolják, illetőleg összehívását a megyei szervezetek legalább fele az ok és a cél megjelölésével írásban kezdeményezi A Tanács a közgyűlési hatáskörbe nem tartozó döntéseken kívül hozhat olyan többségi határozatokat, amelyeket az Elnökség köteles figyelembe venni. 10. A Szövetség Titkársága és titkára 10.1.A Szövetség Titkársága az Elnökség mellett működő, annak munkáját segítő operatív munkaszervezet. A Titkárság munkatársai a FATOSZ-szal munkaviszonyban álló munkavállalók, akiknek létszámát a feladatok és a pénzügyi lehetőségek függvényében a küldöttgyűlés határozza meg A Titkárság feladatai: - az Elnökség adminisztrációs feladatainak elvégzése, - küldöttgyűlés, az elnökségi ülések, az Ellenőrző Bizottság üléseinek, valamint a Megyei Vezetők Tanácsa üléseinek megszervezése, előkészítése és dokumentálása, - az elnök és az alelnökök programjainak szervezése, - a házipénztár kezelése, a pénzügyi nyilvántartások vezetése, - az információs rendszer működtetése, - a Falusi Turizmus Tájékoztató (Hírlevél) szerkesztési feladatainak elvégzése, 8

9 - ügyeleti szolgálat biztosítása azok számára, akik az Elnökséghez fordulnak a falusi turizmussal kapcsolatos információkért A Titkárság munkáját a Szövetséggel munkaviszonyban álló titkár irányítja, akinek kinevezéséről az elnök javaslata alapján az Elnökség dönt. Az Elnökség meghatározott kérdésekben képviseleti és aláírási jogot biztosít a titkárnak Az Elnökség a küldöttgyűlés által meghatározott feladatok elvégzésére vagy programok végrehajtására a Titkárság keretein belül önálló szervezeti egységet hozhat létre. (Pl.: katalógus, tájékoztató kiadványszerkesztés és kiadás, internetes honlap kezelés, szálláshely nyilvántartás és közvetítés, stb.) A szervezeti egységek létrehozásához és működtetéséhez szükséges pénzügyi forrásokat az adott szervezeti egység bevételeiből kell biztosítani. 11. A Szövetség gazdálkodása A Falusi Turizmus Országos Szövetsége nonprofit szervezet, amely bevételeit kizárólag a falusi és agroturizmus fejlesztésének céljaira használja fel A Szövetség arra törekszik, hogy a jogszabályok által lehetővé tett módon bevételekhez jusson. A Szövetség bevételei: - az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány, - a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; - az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; - a Szövetség eszközeinek befektetéséből származó tevékenység esetén befektetési szabályzatot kell készíteni, amelynek elfogadása a küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik; - a tagdíj; - egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel; - a vállalkozási tevékenységből származó bevétel A Szövetség tagjai a megyei szervezetben regisztrált létszám alapján tagdíjat fizetnek. Az egy regisztrált tag alapján fizetendő tagdíj összegét a küldöttgyűlés az éves költségvetés elfogadásának keretében határozza meg A Szövetség költségei: - a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); - az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); - a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); - a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani A Szövetség költségvetés alapján gazdálkodik. A költségvetést a küldöttgyűlés fogadja el, betartásáért az Elnök felelős Amennyiben a Szövetség úgy dönt, hogy vállalkozási tevékenységet folytat, azt csak önálló jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság keretében teheti, amelynek esetleges vesztesége nem terheli a Szövetséget A megyei szervezetek önállóan gazdálkodnak. Támogatásukhoz az Elnökség a költségvetésben meghatározott módon és mértékben járulhat hozzá. 9

10 11.8. A Szövetség gazdálkodásának ellenőrzése az Ellenőrző Bizottság joga és feladata. 12. A Szövetség közhasznú tevékenysége A Szövetség az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvénynek megfelelően közhasznú tevékenységet végez A Szövetség által végzett közhasznú tevékenységek: - Oktatás, ismeretterjesztés (falusi magánszállásadók és falusi vendégfogadók, falusi turizmusban közreműködők képzését szolgáló tanfolyamok szervezése, falusi turizmus egészségvédő, értékmegőrző, a természeti és épített környezet védelmét szolgáló szerepéről ismeretterjesztő előadások és rendezvények szervezése. - Kulturális tevékenység (a falu népművészeti, néprajzi, kézműves és kulturális értékeinek, a falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó hagyományok és tevékenységek, gasztronómiai hagyományokhoz kapcsolódó tevékenységek bemutatása, a hagyományokhoz kapcsolódó, jellemző falusi rendezvények szervezése, illetőleg ezekre irányuló tevékenységek támogatása). - Kulturális örökség megóvása (közreműködés a falusi turizmus földrajzi területein - a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. i) pontja - lévő kulturális örökség, mint turisztikai vonzóerők megóvásában és hasznosításában). - Műemlékvédelem (közreműködés a falusi turizmus földrajzi területein lévő műemlékek - világörökség, országos jelentőségű, helyi jelentőségű - megóvásában és turisztikai vonzóerőként történő hasznosításában, a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény 5. (1) bekezdése alapján. - Természetvédelem, állatvédelem (közreműködés a falusi turizmus földrajzi területén lévő természeti értékek, valamint háziállatok védelmében és turisztikai vonzóerőként történő hasznosításában), a természet védelméről szóló évi LIII. törvény 5. (1) bekezdése értelmében. - Környezetvédelem (közreműködés a falusi turizmus földrajzi területein az épített és természeti környezet megóvásában az ökoturizmus követelményeinek megfelelő tevékenység kifejtése), a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 10. (1) bekezdésének megfelelően. - Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (elmaradt települések, kistérségek, helyi lakosainak bekapcsolása a falusi turizmus szolgáltatóinak körébe, számukra kiegészítő jövedelemszerzés lehetőségének megteremtése). a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 4. -a szerint. - A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, kapcsolatos tevékenység (közreműködés a falusi turizmus földrajzi területén élő kisebbségek kulturális, néprajzi, stb. hagyományainak feltárásában, azok ápolásában és turisztikai vonzóerőként történő hasznosításában). 10

11 - Fogyasztóvédelem (falusi magánszállásadói és falusi vendégfogadói tevékenység végzéséhez szükséges minősítési szabályzatok kidolgozása, azok folyamatos korszerűsítése, szaktanácsadók képzése, szaktanácsadói hálózat létrehozása, mindezekről a fogyasztók tájékoztatása) a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 17. (1) bekezdése szerint. - Euroatlanti integráció elősegítése (a falusi turizmusra vonatkozó európai, szakmai szabályok átvétele és bevezetése a magyar falusi turizmus gyakorlatába) A Szövetség az előző pontban felsorolt közhasznú tevékenységeket a falusi turizmus valamennyi közreműködője számára, nem csak tagjai számára teljesíti. Az igénybevehető szolgáltatásokat a sz. pont szerinti honlapon keresztül teszi közzé A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez A Szövetség gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt A Szövetség küldöttgyűlésének, valamint Elnökségének ülései nyilvánosak A Szövetség küldöttgyűlése, és elnökségi ülései összehívásának rendjére, a napirend közlésének módjára, üléseinek nyilvánosságára, határozatképességére és a határozathozatal módjára az alapszabály pontját, elnökségi ülésére a 7. 4.pontját kell alkalmazni, azzal a eltéréssel, hogy a meghívóban közlendő adatokat egyidejűleg a Szövetség honlapján is nyilvánosságra kell hozni. A küldöttgyűlés és elnökségi ülések határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján, kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki - a vezetőszerv elnöke vagy tagja, - a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, - a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve - az előző pontokban meghatározott személyek hozzátartozója A vezető tisztségviselőnek jelölt személy köteles a Szövetséget előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Nem lehet az egyesületvezető tisztségviselője az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagja - az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt (annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig), annak megszűnését követő három évig, amely szervezet a) jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 11

12 c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte Az Ellenőrző Bizottság (továbbiakban: EB) működésére az alapszabály 7. pontját kell alkalmazni, az alábbi kiegészítésekkel: - A EB ügyrendjét maga állapítja meg az alapszabály keretei között - Az EB ellenőrzi a Szövetség működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Szövetség könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. - Az EB tagja a közhasznú szervezet vezetőszervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik. - Az EB köteles az intézkedésre jogosult vezetőszervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. - Az intézkedésre jogosult vezetőszervet (Elnökség, Küldöttgyűlés) az EB indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezetőszerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. - Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az EB köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet A Szövetség éves beszámolója jóváhagyásának módjára az alapszabály 5.2. pontját kell alkalmazni A Szövetség küldöttgyűléseinek és Elnökségének üléseiről az alapszabály pontjának megfelelő jegyzőkönyvet, valamint annak alapján határozatok könyvét kell vezetni, amely az alábbi adatokat tartalmazza: a vezetőszerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya valamint (nyílt szavazás esetén) személye megállapítható A küldöttgyűlés és az Elnökség határozatait az érintettekkel a Titkárság, írásban közli a határozathozatalt követő 8 napon belül (a sürgős ügyekben hozott döntést az azt követő napon, faxon, en), továbbá gondoskodik a döntések nyilvánosságra hozataláról a pontban említett honlapon A Szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba (a Titkárságon kezelt iktatásba, illetve irattározásba) - a Szövetség székhelyén, előzetes időpont egyeztetést követően - adatvédelmi és személyiség jogi jogszabályi rendelkezések tiszteletben tartásával bárki betekinthet A Szövetség működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságra hozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik, mely kötelezettségének a pontban említett honlapon történő közzététellel felel meg A közhasznú adománygyűjtés: nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. A Szövetség nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. A Szövetség részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni A gazdálkodás általános szabályai: 12

13 - A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában meghatározott tevékenységére kell fordítania. - A Szövetség az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. - A Szövetség a támogatási szerződés alapján vállalt közhasznú feladatokat maga hajtja végre, és maga számol el. A végrehajtáshoz tagjait is igénybe veszi A Szövetség, támogatást sem tagjainak, sem másoknak nem nyújt. - A Szövetség, váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. - A Szövetség a vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. A nyilvántartási szabályok A Szövetségnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani A Szövetség bevételei: - az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány, - a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; - az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; - a Szövetség eszközeinek befektetéséből származó bevétel; - a tagdíj; - egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel; - a vállalkozási tevékenységből származó bevétel A Szövetség költségei: - a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); - az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); - a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); - a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani A Szövetség nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. A beszámolási szabályok A Szövetség köteles az éves számviteli beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni. A beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása a küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A beszámoló tartalmazza: - a mérleget, - az eredménykimutatást - kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet; - a költségvetési támogatás felhasználását; - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 13

14 - a cél szerinti juttatások kimutatását; - a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; - a Szövetség vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; - a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót A Szövetség éves beszámolójába és közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet A Szövetség köteles a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-ig saját honlapján nyilvánosságra hozni s két évig fenn is hagyni. Ez a rendelkezés az éves beszámoló készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érinti A Szövetség a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 13. Záró rendelkezések Jelen Alapszabály a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége február 19-én elfogadott Alapszabályának módosítása, amely a bírósági nyilvántartásba vétel napjával lép hatályba Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekről a küldöttgyűlés által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik A Szövetség megszüntetése és megszűnése: A Szövetség megszűnik, ha a / a feloszlást a küldöttgyűlés kimondja, b / a bíróság feloszlatja, c / megszűnését bíróság megállapítja. A Szövetség megszüntetése, vagy megszűnése esetén a hitelezők kielégítése utáni vagyonról a küldöttgyűlés rendelkezik. Ezen Alapszabály módosítását a Szövetség Küldöttgyűlése 7/2013.(V.30.) határozatával elfogadta. Budapest, Dr. Csizmadia László elnök 14

A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA. 1. Általános rendelkezések

A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA. 1. Általános rendelkezések A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, rövidítve: FATOSZ 1.2. A Szövetség székhelye:

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EMLA ALAPÍTVÁNY a Környezeti Oktatás Támogatására 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2012. MÁJUS 7. Alapító Okirat

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépett: 2008. július 4-én Érvényes: visszavonásig Jóváhagyta: Magyarországi Iskolai Szociális Munkások

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések 1.. Az Egyesület neve: A Fejlődő Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Fő utca 179. (módosítva:

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város. Közbiztonsági Közalapítvány. Alapító Okirat

Nyíregyháza Megyei Jogú Város. Közbiztonsági Közalapítvány. Alapító Okirat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Közalapítvány Alapító Okirat (egységes szerkezetben Nyíregyháza Megyei Jogú Város közgyűlésének a 103/2012.(IV.26.) számú és a 251/2012.(IX.27.) számú határozataival)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

Napraforgó Falusi Vendéglátók Alsó-Tiszavidéki Közhasznú Egyesülete Alapszabálya

Napraforgó Falusi Vendéglátók Alsó-Tiszavidéki Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Napraforgó Falusi Vendéglátók Alsó-Tiszavidéki Közhasznú Egyesülete Alapszabálya A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetben Alulírott alapító, az 1993. április 21-én kelt, Pk.60.159/1993/12. számú végzéssel 414. sorszám alatt bejegyzett, kiemelkedően

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY (változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg, amelyet a FATOSZ Budapesten, 2016. május 18-án megtartott küldöttgyűlésén fogadott el) 1. Általános

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3..

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3.. 1 Társasházak Veszprémi Egyesülete Veszprém, Kossuth L.u.10 ALAPSZABÁLY Társasházak Veszprémi Egyesülete bírósági nyilvántartási száma: 1 697 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1.) A Társasházak Veszprémi

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával)

BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával) BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával) Bakonykúti Község Önkormányzata (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) mint alapító ( a továbbiakban:

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Alapítvány i: 1. Csapó Imre 2. Földházi Pál 3. Füle Antal 4. Lipka József 5. Siliga Ervin 6. Takács Imre 7. Tóth Kálmán Az Alapítók az általuk vállalt kötelezettségnek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya módosítás: dőlt vastag szöveg I. Általános rész: Az egyesület neve: Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Alapszabály. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

Alapszabály. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Alapszabály (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) I. Az Egyesület létrejötte Az alapítók az 1989. évi II. törvény alapján a Polgári Törvénykönyv 61. -64. -ra, valamint az 1997. évi CLVI. Törvényre

Részletesebben

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben)

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) - 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) KÖZALAPÍTVÁNYT-t hoz létre. Az alapítvány neve: Egészséges

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y INTERNETES BÉLYEGGYŰJTŐ KLUB (EGYESÜLET) A L A P S Z A B Á L Y 1 / 11 Az Internetes Bélyeggyűjtő Klub 2014. szeptember 19. napján tartott Közgyűlése a 2011. évi CLXXV. tv., a 2011. évi CLXXXI. tv., valamint

Részletesebben

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület MÓDosíTOTT ALAPSZABÁLY A Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben