Aktuális foglalkoztatási, tanügy-igazgatási, és pedagógusminősítési kérdések az óvodában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Aktuális foglalkoztatási, tanügy-igazgatási, és pedagógusminősítési kérdések az óvodában"

Átírás

1 Aktuális foglalkoztatási, tanügy-igazgatási, és pedagógusminősítési kérdések az óvodában RPI Országjáró Debrecen - Budapest, augusztus Óvodai szekció

2 Jogszabályi háttér évi LV. törvény a Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról évi CCIII. törvény a Magyarország évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról évi CCXLV. törvény egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt.) évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

3 A köznevelési törvény módosításának tartalmi jellemzői Tanügy-igazgatási és irányítási Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos Munkajogi és adatkezeléssel összefüggő

4 A köznevelési intézményben történő alkalmazás feltételeit érintő szabályok Az alkalmazáskor és a vezetői megbízáskor pedagógusmunkakör betöltésére jogosító oklevélnek kell elfogadni a konduktor-óvodapedagógusi, valamint a konduktor (óvodapedagógus) szakképzettséget tanúsító felsőfokú iskolai oklevelet is [Nkt. 98. (8) c) pont]. A köznevelésben való foglalkoztatás munkajogi szabályai nem csak az alkalmazottakra (közalkalmazottak és munkavállalók), hanem a megbízási jogviszonyban foglalkoztatottakra is kiterjednek (heti tíz vagy annál kevesebb foglalkozás megtartására megbízási szerződés szerint alkalmazottak) [Nkt. 66. (1) ]

5 A szakképzettségi és végzettségi kritériumokat érintő törvényi változások Az Nkt. 3. sz. melléklete az alkalmazáshoz szükséges szakképzettségek körét egyes munkaköröknél, nevezetesen az óvodapszichológus, a fejlesztő pedagógus, a konduktor, a logopédus és a gyógypedagógus esetén új képzettségi feltételekkel bővíti [Nkt. 3. sz. mell. 15., 16., 18., 19. és 20. sorok]. Ha az intézményvezetői megbízásra irányuló pályázati eljárás azért nem vezetett eredményre, mert egyetlen pályázó sem rendelkezett pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel, akkor legfeljebb egyszeri alkalommal két évre szóló intézményvezetői megbízás adható olyan személynek is, aki az intézményvezetői megbízás többi feltételének megfelel. Amennyiben az érintett az intézményvezetői megbízását követően az intézményvezetői szakképzettséget megszerezte, további három évvel meghosszabbítható a megbízása pályázat nélkül [Nkt. 98. (18)].

6 A tanfelügyelettel és a pedagógusok minősítésével kapcsolatos változások A minősítő vizsga és a minősítő eljárás során a kormányhivatal és a minősítés alatt álló pedagógus közötti kapcsolattartás kizárólag elektronikus formában történik [Nkt. 64. (6)]. Az Oktatási Hivatal az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő, a pedagógusok minősítésében vagy az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben részt vevő köznevelési szakértők adatai vonatkozásában a KIR alkalmazotti nyilvántartása és a szakértői névjegyzék közötti adatokat a szakértői kirendelés céljából összekapcsolhatja, s a szakértők oktatási azonosítója is megjelenik a közhiteles hatósági nyilvántartásban [Nkt. 82. (4) ]. A pedagógusok minősítésével kapcsolatos részletszabályokat a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet ai és a 36. (1)-(8) bekezdései tartalmazzák. Módosítás : szeptember vége!

7 2014. tavaszától Többféle minősülési jogosultság fut párhuzamosan A képzők képzése 100 fő, ők most a trénerek! Kivételes lehetőség 326./2013. K. r. átmeneti rendelkezés alapján, aki rendelkezik 14 év szak. gyak.+ped. szakv., ideiglenes P.II., ha április 30-ig feltöltötte, akár egyszerűsített portfólióját is Jan.26-ig regisztráltak közül fő, feltöltötték teljes portfóliójukat, sikeres szakértői vizsgát tesznek, szeptember végéig. Még az idén további fő Gyakornokok minősülése, akik 2013.szept dec.31 között kezdték a pályát Pilot keretében : 363 sikeres minősítő vizsgát tettek Miniszteri meghirdetés évre, keretszám: fő pedagógus, különleges feltétel: Legalább 30 év szakmai gyakorlat vagy Legalább 8 év szakmai gyakorlat + pedagógus szakvizsga Feltöltés: november 30-ig!

8 2015. Évi minősítési terv fő pedagógus 2930 fő gyakornok fő 8 év szakmai gyakorlat és pedagógus szakvizsga, 30 év szakmai gyakorlat

9 Minősítések ütemezése Felelős Határidő Feladat Miniszter február 28-ig Minősítési keretszámok és különös feltételek közzététele Pedagógus április 30-ig Jelentkezés a minősítési eljárásra, portfólió feltöltése Intézményvezető május 10-ig A jelentkezések rögzítése és feltöltése OH -ITR Kormányhivatal május 31-ig A beérkezett jelentkezéseket ellenőrzi és jóváhagyja az OH-ITR Miniszter Június 20-ig Minősítési terv készítése, döntés a minősítésben résztvevő pedagógusokról, a kormányhivatalok értesítése a minősítési tervről Miniszter Június 30-ig A pedagógus és a munkáltató és a KH értesítése Kormányhivatal Kormányhivatal Szakértő I. Elnök Pedagógus Minősítőbizottság Július 31--ig szeptember 30-ig -15 nappal November 30-ig folyamatos OH- ITR keresztül értesíti a kijelölt szakértőket, és az őket foglalkoztató intézményvezetőket Meghatározza a pedagógusok minősítő vizsgájának / eljárásának és a portfólióvédés időpontját Felveszi a kapcsolatot a pedagógussal és a minősítő bizottság tagjaival, az intézményvezetővel - egyezteti az eljárás menetét Feltölti a portfóliót. A felület szeptember 8-án nyílik meg! A gyakornoki minősítővizsga és minősítési eljárás lefolytatása, az összegző értékelés feltöltése 9

10 Az e-portfólió alapdokumentumai - VÁLTOZÁS - 1 db CSOPORTPROFIL JELLEMZŐI FEJLETTSÉGI SZINT 1db TEMATIKUS TERV NEVELÉSI FOLYAMAT ÓRA /FOGLALKOZÁSTERVEK 6 db: 2 vagy 4 hasábos REFLEXIÓ ÉS IKT KOMPETENCIA

11 Az e - portfólió alapdokumentumai továbbá Teljes portfólióhoz reflexiók Hospitálási napló A minősítésre váró pedagógus hospitálása a kollégánál! reflexiók Esetleírás Képeket és videót nem lehet feltölteniadatvédelem!

12 E- portfólió szabadon választható elemei Minimum 4 maximum 6 A pedagógus kompetenciái

13 Intézményvezetői e-portfólió Pedagógusként tölti fel Nevelő-oktató munka a pedagógusdokumentumai Szabadon választható dokumentumok - amiben megjelenteti az intézményvezetői munkáját a pedagógus Kötelező órával rendelkező vezető esetében

14 Intézményvezetői e-portfólió, aki nem rendelkezik kötelező órával A nevelő-oktató munka dokumentumai: - az intézmény nevelőtestületének profilja - munkaterv - vezetői dokumentumok reflexióval - hospitálási napló - esetleírás Szabadon választható dokumentumok Az intézményvezetői beosztásáról munkáltatói igazolás feltöltése kötelező!

15 TÁMOP projekt - pedagógusok felkészítése a minősítésre - intézményvezetők képzése - KH dolgozók felkészítése

16 A pedagógusok minősítő vizsgájával illetve minősítő eljárásával kapcsolatos adatkezelést érintő szabály [Nkt. 44. (2) és (9)] A személyes adatok kezelése célhoz kötöttségének alaptörvényi szintű szabályának megfelelően az óvoda alkalmazotti nyilvántartásából személyes adat a kormányhivatal részére is továbbítható az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések (tanfelügyelet), továbbá a pedagógusok minősítése lefolytatásának céljából.

17 Az alkalmazotti adatnyilvántartás új elemei [Nkt. 44. (7)] Lakcíme, elektronikus levelezési címe. Előmenetelével, pedagógiai-szakmai ellenőrzésével, pedagógustovábbképzési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos adatai közül; a szakmai gyakorlat ideje, munkaidő-kedvezményének ténye, minősítő vizsgájának a munkaszerződésben rögzített határideje, minősítő vizsgájának, minősítő eljárásra történő jelentkezésének időpontja, a minősítő vizsga és a minősítési eljárás időpontja és eredménye, az alkalmazottat érintő pedagógiai-szakmai ellenőrzés időpontja, megállapításai.

18 Az Nkt. egyes foglalkoztatási tárgyú változásai Az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény munkaviszony keretében foglalkoztatott pedagógusainak rendkívüli munkavégzése díjazására, pótszabadságára a közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A pedagógiai asszisztens, szabadidő-szervező, gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő, gyógypedagógiai asszisztens, pszichopedagógus pótszabadságának meghatározására a pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni [Nkt. 65. (10)].

19 Az intézményátszervezést érintő változás [Nkt. 84. (7)] január 1-jétől a fenntartó a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatos valamennyi kérdést illetően legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést, szemben a korábbi gyakorlattal. Így a 2014/2015. nevelési évvel kapcsolatban legkésőbb 2014.május 30-ig hozható döntés az irányadó eljárásrend figyelembe vételével. Az intézményátszervezés az Nkt. 84. (3)-(5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően főszabály szerint csak a nevelési év július-augusztus hónapjaiban történhet meg, kivéve például a vis maior esetkörét (átszervezési tilalom).

20 Intézmény-átszervezések [Nkt pont] Azok a fenntartói intézkedések, amelyek az intézmény típusát; az intézmény feladat-ellátási helyét; az ellátott alapfeladat jogszabály szerinti megnevezését [Nkt pont]; a feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszámot; a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon használati jogát érintik.

21 A kötelező felvételt biztosító óvoda törvényi definíciójának megváltozása [Nkt. 49. (3)] A kötelező felvételt biztosító óvoda a korábbi szabályozás értelmében a települési önkormányzat által megállapított körzetében lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek felvételének kötelezettségét teljesítette. Az új norma szerint a kötelező felvételt biztosító óvoda az, amely azon gyermekeket köteles felvenni illetve átvenni, akik életvitelszerűen az óvoda körzetében laknak. Életvitelszerű tartózkodási helynek minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja, és a szóban forgó ingatlan az óvodába való beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként szerepel a lakcímnyilvántartásban [Nkt. 49. (3a)].

22 Az életvitelszerű körzetben lakás ellenőrzésének eljárási szabályai [Nkt. 49. (3a)-(3b)] Ha valamely tény arra enged következtetni, hogy a gyermek nem a lakcímnyilvántartásban szereplő helyen (óvodai körzetben) lakik életvitelszerűen, úgy az óvodavezető túljelentkezés [Nkt. 49. (2)] esetén az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani a gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét 15 napon belül a védőnői ellátás igénybevételéről szóló nyilatkozat bemutatásával igazolja. Ha e nyilatkozatot a szülő nem mutatja be, úgy az óvodavezető illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság az életvitelszerű körzetben lakást jogosult családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Amennyiben a családlátogatást a szülő három felajánlott időpont közül egyikben sem teszi lehetővé, a kötelező felvételt biztosító óvoda az óvodai felvételt megtagadhatja.

23 A nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott, és az egyházi és magán köznevelési intézményeket érintő változások [Nkt. 33. (1) és (5), 94. (4) j)] Jogtechnikai jellegű változtatásként került átvezetésre a törvény normaszövegébe a nem állami, nem helyi önkormányzati intézmények fenntartói számára köznevelési szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat alapján a központi költségvetésből nyújtott anyagi finanszírozás új elnevezése: működési támogatás (korábban: kiegészítő támogatás volt). Egyszerűsödött és a fenntartó szerinti csoportosítás [Nkt. 2. (3)-(4)] új terminológiáját követi a Kormány rendeletalkotási felhatalmazásáról szóló szakasz is, amely a nemzetiségi önkormányzati, valamint egyházi és magán köznevelési intézmények fenntartóit megillető támogatás szabályozásáról szól.

24 Az óvodáztatási kötelezettséget érintő változtatások [Nkt. 95. (4) és (7)] A gyermek harmadik életévének betöltéséhez kötött óvodáztatási kötelezettség a 2014/2015. nevelési év első napján lépett volna hatályba, melyet a jogalkotó megváltoztatott. Az új szabály szerint szeptember 1-jén lép hatályba az a norma, amely főszabályként írja elő a gyermek harmadik életéve betöltésekor beálló kötelező óvodáztatást, a felmentés lehetőségével az Nkt. 8. (2) bekezdése értelmében). Az óvodai elhelyezés megszűnésének új esetkörét leíró Nkt. 53. (1) bekezdése már azonban, szeptember 1-jén hatályba lép.

25 A kötelező óvodáztatás új rendje szeptember 1-től [Nkt. 8. (2)] A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti (szemben a mostani ötödik életévvel), a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt szeptember 1-jétől már nem az óvodavezető, hanem a jegyző az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó adhat felmentést a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól a gyermek ötödik életévének betöltéséig szülői kérelemre az óvodavezető valamint a védőnő egyetértésével, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete azt indokolja. A mérlegelés szempontja: a gyermek jogos érdekének szem előtt tartása.

26 A felmentési kérelemmel kapcsolatos új eljárásrendet a 20 / 2012 es EMMI rendelet módosítása szabályozza majd! a 2015.évi felvételeket már eszerint kell szervezni! Fenntartói feladatok: - adatszolgáltatási eljárásrend kidolgozása felmentés lehetősége és eljárásrendjének kidolgozása Az óvodák feladata: a tudatos kommunikáció ( közlemény közzététele a honlapon) mi a feladata a szülőnek és a pedagógusnak együttműködés rendje a védőnői szolgálattal

27 Az óvodai elhelyezés megszűnésének változásai [Nkt. 53. (1)] Forrás: Dr. Kozák András előadása

28 Nem magyar állampolgár óvodai ellátásra való jogosultsága [Nkt. 92. (5)] A Magyarország területén a menedékjogról vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint jogszerűen tartózkodó nem magyar állampolgár akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá, ha a szülő három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik, s nem kell már a keresőtevékenység folytatásának egyidejű igazolása is.

29 Az SNI - gyermekek ellátásához szükséges végzettségi feltételek A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának személyi feltételrendszerét érintik azok a változások, amelyek a törvény normaszövegébe koherens módon új végzettségi szakirányokat vezettek be, így: a) konduktor-óvodapedagógus, b) konduktor (óvodapedagógus) stb. [részletezi az Nkt. 3. sz. mell , sora] Ha az óvodai nevelés elsődleges célja a sajátos nevelési igényből eredő hátrányok csökkentése vagy az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció, akkor e felsorolt szakképzettségű szakemberek alkalmazása törvényi kötelezettség [Nkt. 47. (4) és (9), 98. (8) c) pont].

30 További tanügy-igazgatási változások A fenntartó az óvodai általános felvételi időpontról hoz határozatot, nem a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról) [Nkt. 83. (2) b) pontja]. Új eljárási határidők kerültek meghatározásra, mely szerint a nevelési-oktatási programok akkreditálásával összefüggő eljárásokban hat hónap az ügyintézési határidő, mely a folyamatban lévő eljárásokra is vonatkozik [ Nkt. 96. (3), 97. (29)].

31 Az óvodavezető teendői a jogszabály módosításból fakadóan Az intézményátszervezés megváltozott szabályairól az alkalmazotti közösség, az óvodaszék és más érdekeltek körének tájékoztatása. A kötelező felvételt biztosító óvoda új definíciójáról, valamint az életvitelszerű körzetben lakás fogalmáról és arról, hogy a kötelező felvételt biztosító óvoda mikor utasíthatja el a gyermek felvételét, a szülőket és az óvodaszéket az óvodai beíratás első határnapját praktikusan legalább egy hónappal megelőzően célszerű tájékoztatni. Ugyancsak tájékoztatási kötelezettsége áll fenn az óvodai fenntartóknak illetve az óvodáknak a szeptembertől életbe lépő harmadik életévhez kötött óvodáztatási kötelezettség, az ez alóli felmentés illetve az óvodai elhelyezés megszűnésének új jogcímei vonatkozásában, s az óvodának is fel kell készülni az új helyzetre és eljárásrendre (adminisztráció, munkarend szervezése, horizontális kapcsolatépítés fejlesztése a védőnői szolgálattal).

32 Az óvodavezető teendői a törvénymódosításból fakadóan Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat és az SZMSZ módosítása az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések és a pedagógusok minősítő vizsgája ill. eljárása lefolytatása céljából történő személyes adatok kormányhivatalnak történő továbbítása miatt. A pedagógusok minősítésére vonatkozó megváltozott szabályok közlése a pedagógusokkal (elektronikus kapcsolattartás, adatkezelés protokollja: a szakértői névjegyzéket érintő adatkezelés és a nyilvántartott adatok körének bővülése új adatelemekkel). Az SNI- és a hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése terén történő változásokról szóló új fogalmak értelmezése, megismertetése a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó kollégákkal, a pedagógusokkal és szülőkkel.

33 Az óvodák teendői a törvénymódosításból fakadóan A foglalkoztatással kapcsolatos változások megismertetése az érintettekkel: az alkalmazás megváltozott feltételeire, az új szakképzettségre vonatkozólag, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítőkre kiterjesztett munkajogi intézményekre, a nem állami, nem helyi önkormányzati köznevelési intézményekben foglalkoztatott pedagógusokra vonatkozó új szabályok megismertetése a nevelőtestületekkel, továbbá az üzemi tanács tagjaival / üzemi megbízottal való konzultáció.

34 További módosítások a / nevelési évben A nemzeti köznevelési törvény módosul szeptember 1-jén! A módosítás jellege: tételes szövegmódosítás, melynek oka az óvodáztatás, valamint egyes gyermekvédelmi célú jogszabályváltozások kapcsán hatályba lépő új normák beiktatása. Érintett jogszabályhelyek: Nkt. 8. (5), 9. (11), 46. (6) c) pontja és az 53. (1) Lényege: az óvodába járási kötelezettséget családi napköziben is lehet a gyermeknek teljesíteni. Kitétel óvodapedagógus végzettség, Alapprogram a köznevelési intézmény köteles a gyermekek, tanulók számára hozzáférhető, internetkapcsolattal ellátott számítógépekre a harmonikus lelki, szellemi és testi fejlődésüket szolgáló szoftvert feltelepíteni (tartalomszűrő-védő program); hatályba lép az óvodai elhelyezés megszűnésének új szabálya.

35 Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet! Szabadi Edit Pedagógiai előadó, köznevelési, tanfelügyeleti, pedagógusminősítési szakértő Református Pedagógiai Intézet