ADALÉKOK A RÉGI OKIRATOK ÉS LEVELEK TÁRA" CÍMfJ FOLYÓIRAT TÖRTÉNETÉHEZ Gazdag István

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADALÉKOK A RÉGI OKIRATOK ÉS LEVELEK TÁRA" CÍMfJ FOLYÓIRAT TÖRTÉNETÉHEZ Gazdag István"

Átírás

1 ADALÉKOK A RÉGI OKIRATOK ÉS LEVELEK TÁRA" CÍMfJ FOLYÓIRAT TÖRTÉNETÉHEZ Gazdag István Debrecen kulturális életében a XIX. század utolsó harmadában fellendülés következett be. Az 1891-ben megtartott országos református zsinaton Kiss Áron püspök és gr. Dégenfeld József indítványt terjesztettek el ő a kollégiumban létesítend ő bölcsészeti fakultás létrehozására. A zsinat támogatásáról biztosította az előterjesztést. Az e célra városunkban, ső t az országosan kibontakozó adománygy űjtés eredményeként 1895-ben már köze forint gyűlt össze a fakultás szervezésére. Jászi Viktor debreceni tanár 1906 őszén meggyőző erővel bizonyította, hogy a város és a kollégium összefogásával Debrecenben megvalósítható a háromkarú egyetem. A nyilvános múzeum létrehozásának gondolata már a XIX. század hatvanas éveiben felvet ődött, a megvalósításra viszont csak 1902-ben került sor. A városi nyomda 1905-től modern városi üzemmé lépett elő. Debrecen művelődéstörténetének figyelemre méltó fórumaként tartjuk számon a dr. Kardos Samu ügyvéd által 1905-ben létrehozott Régi Okiratok és Levelek Tára" című folyóiratot.t A periodika szervezésére, történetére eddig ismeretlen adatokat tartalmaz a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár őrizetében levő Debrecen Város Tanácsa iratanyaga. Kardos Samu ügyvédi munkája mellett történeti kutatással is foglalkozott ben saját kiadásában megjelentette Báró Wesselényi Miklós élete és munkái ( )" című kétkötetes művét? A könyv elismerést aratott a nagyközönseg, a történelem iránt érdeklőd ők, de bizonyos hivatali-tudományos körökben is. A történészek viszont szakmai szempontból vitatták a kiadvány értékét. A Wesselényi-kötetet Váczy János ismertette a Századokban. 3 Váczy méltatta a szerző szorgalmát a forrá- 1 Régi Okiratok és Levelek Tára. Havi folyóirat az irodalom és történelem köréből. Indult : október 15. ; megszűnt : október. Időszakossága : 1905-ben havonként ; 1906-ban kéthavonként. Kardos Samu életpályáját Korompai Gáborné dolgozta felegy debreceni amat őr történész, dr. Kardos Samu emlékezete" címmel. Múzeumi Kurír, június. Fenti szerzs készítette el - értékes bevezetővel- a Régí Okiratok és Levelek Tára repertóriumát. Tiszántúli Időszaki Kiadványok Repertóriumai V. Debrecen, Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára. 2 Százakra megy ama irodalmi-politikai és társadalmi kitűnőségek száma, kik az eddig még ösmeretlen szerzst és annak művét örömmel üdvözölték szóval és levélben. A legnagyobb kitüntetés azonban akkor érte csekélységemet, amikor a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége éppen a Wesselényi család kérésére és kezdeményezése folytán engem kért fel arra, hogy a nagy Wesselényi szétszórtan heverb szellemi hagyatékát... gyűjtsem egybe és rendezném sajtó alá. Kardos Samu levele a debreceni városi tanácshoz augusztus 12. HBmL IV. B. 1405/b V. 10/ A közoktatásügyi miniszter szeptember 16-i felhívásában Kardos munkáját valamennyi hazai iskolának megszerzésre ajánlotta. 3 Yáczy János : Kardos Samu : Báró Wesselényi Miklós élete és munkái. Századok X. füzet 946. oldal. Hasonló szigorú kritikai megjegyzésekkel illette a művet Friedrich István : Báró Wesselényi Miklós legújabb életrajza. Budapesti Szemle november.

2 sok összegy űjtésében...gazdag adatai önmagukban nézve is font sak..." Elmarasztalóan nyilatkozott Kardos szerző i, szerkesztői munkájáról- és ez témánk szempontjából is fontos : Kutatói szorgalmával épen nincs arányban alkotó képessége, tárgyszeretetével kritikai készültsége, olvasottságával ítélő tehetsége, nem is szólva a történetíró azon tulajdonságairól, hogy a különféle adatok csoportosításából élő valóságot állítson elénk." Úgy tűnik, hogy Kardos a szakmai elmarasztalást nem vette komolyan. Kötetének a szélesebb körökben elért sikere, fogadtatása egy tudományos folyóirat kiadásának gondolatát érlelte meg benne. Debrecen Város Tanácsát augusztus 12-én a következ ő javaslattal kereste meg...»régi Okiratok és Levelek Tára«cím alatt itt Debrecenben egy havonként kétezer két nyomtatott ív terjedelemben... tudományos folyóiratot indítanék meg ez év október első napjaiban." 4 Kardos úgy tervezte, hogy els ősorban a Debrecen múltját őrző okleveleket és leveleket, de ezentúl saját gyűjteményéb ő l, a fő iskolai és a Csokonai Kör gyűjteményébő l publikálná az értékesebb dokumentumokat. A folyóirattal kapcsolatos kiadásokat egy 1867-ben létesített alapítványból és az el ő fizetésekb ől remélte megoldani. A kiadvány nyomdai előállítását a városi tulajdonban levő nyomdától várta.,: A nyomda valóban alkalmas volt a folyóirat igényes megjelentetésére. Az alapítvány a szerkesztéssel járó személyi és levelezési költségek fedezésére viszont nem volt felhasználható. Az előfizetéshez fűzött elgondolása...egy ilyen rendeltetésű folyóiratra majdnem minden vármegye, sz. kir. város, rendezett tanácsú város sőt a középiskolák nagy része is előfizetne" ezekből fedezhető lenne a nyomtatási költségek nagy része - illúziónak bizonyult. Kardos Samu augusztus 20-án újabb levelet intézett a városi tanácshoz amelybő l kiderült, hogy a folyóiratot költségkímélés" céljából havonta csak egy alkalommal tervezi megjelentetni. A szerkesztő beszámolt arról is, hogy sikerült a folyóirat munkatársának megnyerni Oláh Gábor kollégiumi segédkönyvtárnokot és jó reménye van dr. Révész Kálmán kassai esperes támogatásának elnyerésére.s A levél nagyobb részében a tanácsnak a folyóirat számára nyújtandó erkölcsi, de fő leg anyagi támogatásról esett szó. Kardos egyenesen kérte, hogy a tanács határozatilag mondja ki : a tudományos folyóirat létesítését" a város dicsőséges múltja ismertetése és megörökítése ; a nemzetki kultúra emelése és fejlesztése céljából indokoltnak sőt szükségesnek tartja". Ezéri a tanács a városi iskolák.:és művelődési intézmények számára a folyóiratot megrendeli, valamint a megyéket és városokat felhívja előfizetésre. Az anyagi segélyezéssel kapcsolatban Kardos Samu a következőket írta...a folyóiratot kész vagyok mint szerkesztő akár a városi nyomda kiadásában a városi nyomda rizikójára létesíteni, de kész vagyok a folyóiratot a magam kiadásában, tehát saját anyagi felelősségemre is megindítani ha engem a Tanács... bizonyos évi dotációban részesít..." 4 HBmL uo. IO augusztus Oláh Gábor augusztus 17-én kelt levelében a következőket írta :...a tudományos folyóiratot alkalomadtán tehetségemhez és szerencsémhez mérten támogatom különösen a főiskolai könyvtár kézirattárában felböngészhető s még ki nem adott értékesebb okiratok, leveleik etc. közadásával" HBmL uo augusztus 20. Friedrich István a ROLT-ról írt jegyzetében is elismerte a folyóirat értékeit :...toltai Lajos, Oláli Gábor, Újhely Géza és Magosházy Béla közleményei rövidségük mellett is becsesek". Budapesti Szemle december oldal : A városi tanács az augusztus 14-i és 20-i beadványokkal kapcsolatban a következő határozatot hozta Anélkül, hogy a tanács ezen ügyben érdemileghatározna is ; azt megelőzőleg ezen kérvény összes mellékleteivel együtt véleményes javaslattétel céljából kiadatik a nyomdai felügyelő bizottságnak. 4 HBmL uo augusztus

3 Kardos Samu harmadik levelének mellékletenként küldte meg a tanácsnak a folyóirat Munkabeosztási tervezetét" 6. Mivel a tervezet nem került elő, így arról Kardosnak a levelében tett megjegyzései alapján alkothatunk bizonyos képet. A szerkesztő a folyóiratot tizenöt rovatra tagolta- ebből Debrecen históriájának és kultúrájának bemutatására. öt rovat állt rendelkezésére. A kiadvány profilját a következő nagy tematikai egységek képezték : a politikatörténet, a nemzeti irodalom és az egyháztörténelem. A folyóirat szerkesztő-szerzői gárdája három részből tevődött össze Főmunkatársak : Darnay Kálmán múzeumtulajdonos, Sümeg Újhely Géza MÁV-tisztvisel ő, Budapest Zoltai Lajos segédlevéltárnok, Debrecen Rendes munkatársak : Barcsa János kollégiumi tanár, Debrecen, Dvortsák Győző, Sáros vármegye főlevéltárnoka, Kardos Albert, a Csokonai Kör titkára, Lengyel Miklós, a deési főgimnázium tanára, Magasházi Béla Borsod vármegye főlevéltárnoka, Apsai Mihály János vármegyei főügyész, Másmaros megye, Oláh Gábor kollégiumi segédkönyvtárnok, Petrovay György földbirtokos, Nagykürü, Révész Kálmán esperes, Kassa, Sebes Dénes országgyűlési képviselő, Marosvásárhely, Simon Géza, a máramarosi lyceum főkönyvtárnoka, gróf Wass György vármegyei aljegyző Deésen, Versényi György, az Erdélyi Irodalmi Társaság főtitkára, Kolozsvár, Vértesi Gyula. tanfelügyelő Nagyszebenben. Külső munkatársak Kardos kiadványtervében szerepelt a Jósikka, a Perényi, a Teleki és Wesselényi családok történetére vonatkozó források ismertetése saját gyűjteményből. Levélben szívesen invitálta a dokumentumok megtekintésére az érdeklődő tanácsi vezetőket élükön a polgármesterrel. Kardos gyűjteményében a fenti családok iratain túl okiratok, levelek foglaltak helyet az Árpád-korból, Zsigmond király és számos Habsburg uralkodó korából. De értékes forrásokat őrzött Bocskai István, Bethlen Gábor, Rákóczi Ferenc korából, valamint Palóczy Lászlótól, a debreceni országgyűlés elnökétől, Szemere Bertalantól, a kormány elnökétől és Görgey Artúrtól. Értékes irodalomtörténeti forrásként őrizte Révai Miklós, Batsányi János, Kazinczy Ferenc és idősebb Féczely József leveleit. A felbecsülhetetlen értékek felsorolását és a levelet a következő gondolattal zárta : Nagy kincsek ezek tekintetes és nemes Városi Tanácsi De az irodalom és ezáltal a nemzet közkincsévé csak úgy válhatnak, ha nekem a szegény és szerény magánembernek... a Városi Tanács a maga hatalmas erkölcsi erejével és bizonyos mértékű anyagi támogatásával segítségemre jön... " Nyolc nap telt el és a tanács ismét levelet kapott Kardos Samutól.' Az ügyvéd további információkkal szolgált a tanácsnak a folyóirat előkészítése ügyében : a munkatársi gárdához csatlakozott dr. Vértesy Gyula nagyszebeni kir. tanfelügyelő és Petry Mór, Szilágyvármegye kir. tanfelügyelője. A megjelentetést támogatók sorába lépett Zoltai Lajos debreceni segédlevéltárnok. 6 A mellékletek sajnos hiányoznak. HBmL uo: i l : szeptember 6. 7 HBmL uo szeptember

4 A szerkesztő e levelében kérte a fanács engedélyét arra, hogy Debrecen város ősi címerét vagy pecsétjét a címlapon használhassam." Kardos Samu a várostól anyagi támogatásként a következőt kérte :... az első számot négy nyomtatott íven 1200 példányban a város költségén kiállíttatni..." Igen fontos a levél következő része :...az ez évi többi számokat a konkrét szükségletekhez képest már a magam költségén fogom nyomtatni, szintúgy a magam zsebéből fogom az expeditióval felmerülő összes költségeket viselni..." Kardos levele továbbr részében kifejezésre juttatta azt a kívánságát, hogy a város a jövő évben anyagilag támogassa a folyóiratot. Az előkészítő munka fontos állomásának tekinthető, hogy a Századok szerkesztősége előzetest adott a ROLT-ról. A húszsoros ismertető amár nyomdában levő folyóiratot rendkívül kedvezően és támogatóan harangozta be : Kardos Samu sok utánjárás és fáradság árán gyűjtött történeti anyag felett rendelkezik, melynek kellő kritikával való megválogatása és közzé tétele igen jó hasznára válhatik történetírásunknak." Kardos megküldte előzetes munkatervét a szerkesztőségnek, amib ől egyértelműen kiderült, hogy a folyóirat szerkesztője főleg debreceni vonatkozású forrásokat kíván publikálni. A szerkesztőség támogatta ezt a szándékot. Ezt helyeselnünk kell, mert a szűkebb körre szorított kutató és gyűjtő munkásság csak annál sikeresebb és, kimerítőbb lehet." Az olvasók, de a történészek számára minden bizonnyal a közlés legfontosabb része, hogy ismert történészek segítik majd Kardos Samu munkáját. Mindezek...arra a reménységre jogosítanak bennünket, hogy Kardos Samu vállalkozása meg fogja találni a helyes utat, melyen haladnia kell, hogy kitűzött célját elérhesse."$ Kardos Samu elképzelését a helyi sajtó is üdvözölte és annak támogatására hívott fel. A Debrecen című lap munkatársa miután megtekintette Kardos gyűjteményét, dr Kardos Samu levelesládája" c. cikkében többek között ezeket írta : Mi (a Debrecen c. lap szerkesztősége. G. L) egy pillanatig sem kételkedhetünk azon, hogy Debrecen sz. kir. városa... meg nem ragadja a kínálkozó alkalmat...", azaz anyagilag is támogatja Kardos Samu folyóiratát.9 A polgármester szeptember 18-án kelt levelében - tudomásom szerint először-reagált Kardos beadványaira és tájékoztatta a leendő szerkesztőt a folyóirattal kapcsolatos tanácsi határozatról : Azon célból, hogy a tervezett közhasznúnak és Debrecen sz. kir, várost közelebbről érdekl őnek ígérkező folyóirat városunkban megindulhasson, a városi tanács elhatározza, hogy kérvényező vállalkozását támogatja... megengedi, hogy fentebb jelzett folyóirat első száma négy nyomtatott ívnyi terjedelemben és 1200 példányban a város számlájára és költségére kinyomtassák és kérvényezőnek rendelkezésére bocsátassék... " A tanács ezen munkával a városi nyomdát megbízta. Kardos kérésére a tanács megengedte, hogy a címlapon szerepelhessen a következő mondat : Alapította és Debrecen sz. kir. város tanácsának támogatásával kiadja dr. Kardos Samu felelős szerkesztő,... azonban már most eleve kijelenti a a Tanács, hogy... afolyóirat első számának díjtalan engedélyezett kinyomatásán túz semmi további segélyre vagy tiszteletdűra, vagy a munkatársak díjazására stb. igényt nem formálhat." (Kiemelés G. L) A címer használatára vonatkozó kérelmet a polgármester a közgyűlésnek továbbította.' A folyóirat első száma október 15-én jelent meg 1500 példányban, 6 ív terjedelemben. A szerkesztő előszavában a Régi Okiratok és Levelek Tára c. kiadványt 8 Századok VIII. füzet. Vegyes közlések. 783 oldal. 9 Dr. Kardos Samu levelesládája. Debrecen, szeptember 13 : 10 HBmL uo és b

5 tisztán tudományos célokat követő és szolgáló havi" folyóiratnak nevezte. Kardos ezt az alkalmat is megragadta, hogy saját okirat- és levélgyűjteményéről szóljon, majd meghatározza. a folyóirat - Kardos szavaival szólva- folyóiratom" célját... okiratok, levelek, naplók és feljegyzések..." közkinccsé tétele. A XIX. század második felében hatalmas méretű forrásfeltáró munka bontakozott ki országos és helytörténeti vonatkozásban egyaránt. Egy ismeretlen szerző Szilágyi Sándornak az ötvenes években a következőket írta : Aki nem kútfőbő l kutat az legyen úrbéres, aranykulacsos, bármi, csak ne historikus."tt A pozitivista történetszemlélet kibontakozását, kiteljesedését segítette a Magyar Történelmi Társulat a helytörténetírás elvi és módszertani kérdéseinek kimunkálásával. A Társulat szeptember 21-én Kolozsvárott tartott gyűlésén Horváth Mihály elnöki megnyitójában különös hangsúlyt adott a forrásfeltáró munkának.l2 A Magyar Történelmi Társulat januári közgyűlésén napirenden szerepelt a helytörténetírás :...látva a rendszertelenséget, mely a városok és megyék monográphiáinak kiadása körül lábra kapott, utasítást dolgoztatott ki (a Magyar Történelmi Társulat. G. L), mely az anyag miként teendő felhasználását körvonalazta..."t 3 A történelmi források a nagy sorozatok és okmánytárak mellett els ősorban a Történelmi Tár oldalain kerültek közlésre. A XIX. század kilencvenes éveitől a ROLT-hoz hasonló évkönyvek, folyóiratok jelentek meg szerte az országban : Adalékok Zemplén vármegye történetéhez. Havi folyóirat ; Adattár Dél-Magyarország XVIII. századi történetéhez. Temesvár ; Alsó-Fehér megye történelmi, régészeti és természettudományi egylet évkönyve, Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat Évkönyve ; Eperjesi Széchényi Kör évkönyve ; Erdélyi Múzeum. Az erdélyi múzeum egylet bölcselet, nyelv- és történettudományi szakosztályának kiadványa ; Hunyad megye történelmi és régészeti társulat évkönyve ; Történelmi Közlemények. Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából. Nem teljes a ROLT-hoz hasonló profilú kiadványok felsorolása, arra azonban minden bizonnyal elegendő, hogy bizonyítsuk : a Régi Okiratok és Levelek Tára egy, a hasonló folyóiratokból! Ebben a mezőben kereshette helyét a Régi Okiratok és Levelek Tára. Mindezeket tudva irreálisnak tűnik a szerkesztő elgondolása : havi megjelenés (első tervezetében havi két füzet kiadása!) 1500 példányban. Csak megjegyzem, hogy a Történelmi Tár 400 példányban, a Századok 2000 példányban jelent meg ezekben az években. Kardos rendszeresen felvetette, hogy a város támogassa anyagilag kiadványát. A tanács viszont az els ő füzet megjelenése előtt leszögezte, hogy az egyszeri támogatás után a város nem nyújt további segítséget. A történelmi hűség kedvéért szólnunk kell arról is, hogy Debrecen városa rendes és rendkívüli költségvetésében évr ől évre támogatta a város közművelődési intézményeit és iskoláit.ta Országos jellegű támogatásról szó sem lehetett- így a folyóiratnak önmagát kellett volna eltartani. Ez az anyagi bázis - mint ahogy rövid időn belül kiderült - elébelen volt a folyóirat működtetéséhez. Kardos Samu folyóirattal kapcsolatos utolsó levele bizonyos fokig összegző -értékelő írásnak is tekinthet ő. A szerkesztő ismételten leszögezte, hogy a folyóirat els ő 11 R. Yárkonyi Ágnes : A pozitivista történetszemlélet a magyar történetírásban II. kötet. 339 old. 12 Horváth Mihály elnöki megnyitó beszéde. Századok VIII. füzet old. 13 Századok I. füzet 82. old. 14 Debrecen városa évi költségvetésében a felsorolt intézményeket a következ ő összegekkel támogatta : Kollégiumi nyilvános olvasóterem (1600 korona), Csokonai Kör (1200 korona), Zenede (5000 korona), városi múzeum (5050 korona), városi könyvtár (1000 korona). Az iskolák a fentieknél lényegesebben magasabb pénzügyi támogatásban részesültek. Debrecen sz. kir. város költségvetés előirányzata 1906-ik évre. HBmL IV. B c

6 számához nyújtott városi támogatást leszámítva, egyedül finanszírozta a vállalkozást és ez számára súlyos anyagi megterhelést jelentett. Ezért Kardos újra folyamodott a tanácshoz, hogy a folyóirat fenntartásához... rendszeres évi segéllyel hozzájárulni kegyeskedjék..."ts A szerkesztő levelének második részében azt állította, hogy a folyóiratban Debrecen, a Hajdúkerület múltjának, de az egész magyar történelemnek, irodalomtörténetünk igen sok eddig ismeretlen forrása került közlésre és fontos tanulmányok láttak napvilágot. A folyóirat értékét ezen túl a külső munkatársak névsorának közlésével is igyekezett növelni : Bányai Elemér könyvtári tisztviselő az Országos Nemzeti Múzeumból, Csűrös Ferenc kollégiumi tanár, Debrecen, Csáthy Ferenc könyvkiadó Debrecen, Dongó Gyárfás Géza szerkesztő Sátoraljaújhely,tb Gáspár Bernát tanár Miskolc, Gyömöry Vince földbirtokos LTkkon (Za.la vármegye), Gráner Ernő ügyvéd Budapest, Hatos Tivadar író és hírlapíró Budapest, br. Jósika Samuné szül. : Jósika Irén, ifj. Komlóssy Artúr fogalmazó Magyar Országos Levéltár Budapest, Kelemen Gábor levéltárnok Hajdúböszörmény, Lengyel Miklós a deési főgimnázium tanára, Leszik Andor, a borsod-miskolczi múzeum ő re, Lévay József a Magyar Tudományos Akadémia tb. tagja, Milesz Béla, a tiszafüredi múzeum őre, Szinyei Gerzson, a sárospataki kollégium főkönyvtárnoka, Tóth András szobrász Debrecent' Kardos Samu névsorának tekintélyét úgy is igyekezett növelni, hogy olyanokat is beírt a szerző k névsorába akik nem publikáltak (pl. Sebes Dénes, Vámbéry Ármin). Igaz, olyan szerző neve is előfordul a tartalomjegyzékben, akik viszont kimaradtak Kardos névsorából (pl. Farkas Emőd, Nyári Albert). Említést érdemel, hogy több ismert, rendszeresen publikáló debreceni helytörténész, tudós nem lépett a folyóirat munkatársainak sorába : Koncz Ákos, Géresi Kálmán, Boldizsár Kálmán. Nem volt szokatlan Debrecen e korszakában, hogy egy-egy debreceni polgár alapítványt tett az oktatás, a közművelődés, a szociális ellátás fejlesztésére, vagy éppen múzeumot alapított, folyóiratot szerkesztett. Kardos Samu e vállalkozó szellemű debreceni polgárok egyike volt. A Régi Okiratok és Levelek Tára c. folyóiratot nemcsak a korabeli debreceni értelmiség egyik produktumaként, hanem a fővároson kívüli, az ún. vidéki kulturálistudományos élet jellegzetességeként tartjuk számon. De lehetőségünk nyílik ilyen esetben arra is, hogy szemügyre vegyük városunk szellemi kapacitását, befogadó készségét, kitapintsuk a városvezetés stratégiáját is. 15 HBmL uo augusztus Dongó Gyárfás Géza október elsejével indította szerkesztőként az Adalékok Zemplénvármegye történetéhez" c. havi folyóiratot. A ROLT szerkezete, szerkesztési stílusa nagy hasonlóságot mutat a fenti folyóirathoz. 17 Korompai Gáborné a ROLT repertóriumának bevezetőjében közölte a szerzők névsorát, de nem a teljest és nem tüntette fel a foglalkozást, illetve a lakóhelyet. Mivel az utóbbi két adatot fontosnak tartom, ezért a szerkesztők, szerzők névsorát más rendszerben újra közlöm. 148

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

Szám: 231/2013. B É B. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. január 17. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Szám: 231/2013. B É B. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. január 17. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 231/2013. B É B Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. január 17. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat 8565 Béb, Kossuth u. 14. Szám: 231/2013.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 328B-12/1-2012-0001 Családi Nap 5 tematikája; Sárospatak, 2013 június 29 szombat Cím: Sárospatakon Nemzetközi út Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek

Részletesebben

A TUDÓS, KONYVTARALAPITO KULTÚRAKÖZVETÍTŐ KULTSAR ISTVÁN

A TUDÓS, KONYVTARALAPITO KULTÚRAKÖZVETÍTŐ KULTSAR ISTVÁN A TUDÓS, KONYVTARALAPITO KULTÚRAKÖZVETÍTŐ KULTSAR ISTVÁN TATABÁNYA, 2001 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ. AZ UTÓKOR KULTSÁRRÓL Bausz Teodorik: Kultsár István élete és működése 11 Alapi Gyula: Kultsár István 22

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez 1. NAPIRENDI PONT A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23-i ülésére

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével ( ) Németh László írta a következő sorokat: az orvostörténetnek,

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Családi Nap 6. tematikája; Sárospatak, 2013. július 13. szombat Cím: Rákóczi asztala család kincsei a múzeumban Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek Segédanyag: Iskolatörténeti Kiállítás

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN

GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN GULYÁS MIHÁLY A baromfi-feldolgozás és a baromfikonzerv-gyártás története Orosházán A Békés Megyei Múzeumok Közleményei

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE B. Bucureºti, Bukarest Bónis Bónis György: Hûbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, 1941. Bp. Budapest Connert 1901 Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Történetírói pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS mely készült a. Magyar Történelmi Társulat 2009.évi működési támogatásairól és költségeiről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS mely készült a. Magyar Történelmi Társulat 2009.évi működési támogatásairól és költségeiről KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS mely készült a Magyar Történelmi Társulat 2009.évi működési támogatásairól és költségeiről Részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Kapott támogatások és felhasználásuk 3. Vagyon felhasználása

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat által adományozott címek és díjak odaítélésére létrehozott Kuratórium megválasztására

Javaslat az Önkormányzat által adományozott címek és díjak odaítélésére létrehozott Kuratórium megválasztására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Kvo.: 31.013-14/2007 Melléklet: 1. sz. hatályban lévő kuratóriumi névsor 2. sz. új kuratórium névsora Javaslat az Önkormányzat által adományozott címek és díjak

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke.

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. VIII. Tanintézetek, intézmények 1. A Pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem iratai (1837-) 1914-1923 (-1935), 5,48 ifm a. A Rektori

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Készítette: Kónya Franciska BBTE (Kolozsvár), BTK, A Magyar Irodalomtudományi Tanszék 2. éves doktorandusza. Firenze, 2011.05.12. @ Kónya Franciska

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

ELŐFIZETÉSI ÍV KOROKNAY-NYOMDA, SZEGED

ELŐFIZETÉSI ÍV KOROKNAY-NYOMDA, SZEGED 366 Közlemények Magyar Szociográfiai Intézetbe kerültek, amelyet a Fővárosi Könyvtárból végleg távozott Krisztics vezetett. 13 A lemondás a Teleki által felkínált feladatokról, a humaniórák közé való visszavonulás

Részletesebben

H. Szabó Béla. Válogatott bibliográfia

H. Szabó Béla. Válogatott bibliográfia H. Szabó Béla Válogatott bibliográfia H. Szabó Béla 1919. április 23-án született Kassán. A trianoni békeszerződés a kisgyermek életében is sorsát meghatározó változásokat hozott. Miután családjával Miskolcra

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖNYVTÁRTUDOMÁNY

ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖNYVTÁRTUDOMÁNY ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖNYVTÁRTUDOMÁNY A MKOT és a MKOF szervezésében megvalósuló könyvtárosképző tanfolyamok bemutatása Összeállította: Molnár Andrea Informatikus-könyvtáros MA Wlassics Gyula (1852-1932) miniszter

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Közgyűlés VII-107/14.49/016. számú határozatának. melléklete Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

A TEA ÚTJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közhasznúsági jelentése 2012. Debrecen, 2013. február 28.

A TEA ÚTJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közhasznúsági jelentése 2012. Debrecen, 2013. február 28. A TEA ÚTJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közhasznúsági jelentése 2012. Debrecen, 2013. február 28. 1. A Közhasznú Egyesület rövid bemutatása A társaság neve: Székhelye: Besorolása: A Tea Útja Közhasznú Egyesület

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L ŐT E R J E S Z T É S a Klebelsberg Kuno ösztöndíjról szóló OKM rendelet tervezetéről Budapest, 2007. április Döntéselőkészítő munkaanyag! Vezetői összefoglaló

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Szám: /2013. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Szám: /2013. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Készítette: Jegyzői Iroda Szám: 28.405-2/2013. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 1 db határozat-tervezet

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 10-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 251/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. december 10-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az ingyenes könyvtárhasználat

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése A programok megvalósulásának helye és ideje Nyíregyháza Budapest, 2014. szeptember 18-19. A programok részletes ismertetése

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI TERV

RÉSZLETES PÁLYÁZATI TERV RÉSZLETES PÁLYÁZATI TERV 1. Előzmények, indoklás: A kiadvány a tiszaföldvári Tiszazugi Földrajzi Múzeum gondozásában jelenik meg, amelynek felelős kiadója a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága.

Részletesebben

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége Az MTA Néprajztudományi Bizottsága 2014-ben két alkalommal ülésezett (január 15- én és november 11-én). Az ülésre első alkalommal a Néprajzi Múzeum Tanácstermében

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE. Petrolay Margit

HAJDÚ-BIHAR MEGYE. Petrolay Margit Az irodalom halmozzon fel tökét a gyerekben az örömből, amely egész életében biztosítja számára azt az optimizmust, ami szükséges az embernek ahhoz, hogy bízni tudjon a saját erejében és abban, hogy a

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény K. Farkas Claudia Bátor javaslat A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény A Magyarországon 1938-tól megvalósult zsidóellenes törvényhozás 1 beindításáért hiba volna a

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, a testületi-ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Napirendi pontok:

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, a testületi-ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Napirendi pontok: Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. 05. 16.-án megtartott rendkívüli ülés: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 24-28 D./ Rendelete: 6 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, a testületi-ülés

Részletesebben

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója.

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. Képes melléklet 1. kép Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. 2. kép 3. kép A Somogyi Győző grafikáival

Részletesebben

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének. Határozat száma 71/2016. 72/2016. 73/2016. 74/2016. 75/2016. Előterjesztő Gulyás Tibor Határozat tartalma A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok Könyvtárhasználat / könyvtárismeret Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok KÖNYVEK ELHELYEZÉSE A POLCON FELTÁRÁS SZÉPIRODALMI DOKUMENTUMOK ISMERETKÖZLŐ (SZAKIRODALMI) DOK. /SZAKRENDI CSOPORTOSÍTÁS/

Részletesebben

1. A Selters Balatonfüred projekt (2007) Problémafelvetés

1. A Selters Balatonfüred projekt (2007) Problémafelvetés 1. A Selters Balatonfüred projekt (2007) Számlákkal a német sajtóba Problémafelvetés A számla az egyik legkorábban selejtezhető, értéktelen iratfajta. Nem így, ha a számlák 19. századiak. Pl. a reformkori

Részletesebben

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31.

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. 80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája. Kellemes az ősökre emlékezni,

Részletesebben

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló Pályázati azonosító: 3543/00205 Beszámoló az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt Muzeális értékű gyűjtemények védelmét és hosszú távú megőrzését szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra pályázat

Részletesebben

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Zalaegerszeg 2008. augusztus 26-28. A vándorgyűlés támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogram Zala Megyei Önkormányzat

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Beküldési határidő: 2012. november 07. Össz.pontszám: 40p Név:.. Lakcím:... Iskola neve, címe:....

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-EI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-EI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

ARCHÍVUM. A székelyföldi (erdélyrészi) kirendeltség tevékenységérõl (1902 1920) Balaton Petra

ARCHÍVUM. A székelyföldi (erdélyrészi) kirendeltség tevékenységérõl (1902 1920) Balaton Petra ARCHÍVUM Balaton Petra A székelyföldi (erdélyrészi) kirendeltség tevékenységérõl (1902 1920) Székelyföld gazdasági, társadalmi és kulturális fejlesztésének szükségességére a 19. század végén terelõdött

Részletesebben

A MISKOLCI BÖLCSÉSZ EGYESÜLET HÍREI. Az ország rangos tudósaival MAGYARSÁGKÖZPONTÚ műhely

A MISKOLCI BÖLCSÉSZ EGYESÜLET HÍREI. Az ország rangos tudósaival MAGYARSÁGKÖZPONTÚ műhely Hatósági nyilvántartásba Akkreditációs szám: AL-1959 vételi szám: 05-0165-05 ALAPÍTÁSI ÉV: 1989 3534 Miskolc, Vár. u. 9. (az 1-es villamos végállomásánál) Az ország rangos tudósaival MAGYARSÁGKÖZPONTÚ

Részletesebben

A Külkereskedelmi Főiskola. dokumentumokban

A Külkereskedelmi Főiskola. dokumentumokban A Külkereskedelmi Főiskola dokumentumokban Válogatás 35 év dokumentumaiból (1962)-1971-2006 Budapest, 2006 Tartalomjegyzék A. A főiskola alapítása 1. Előterjesztés-tervezet az Országos Oktatási Tanácshoz

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága évi munkaterve

A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága évi munkaterve Ikt.szám: 12313/11. Hiv.szám: 6139-0/2011-MIN A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2011. évi munkaterve Általános elemek: A Bizottság szükség szerint, de legalább évente 6 alkalommal ülésezik. Az üléseket

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés Kun László önéletrajzi regényének kiadásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés Kun László önéletrajzi regényének kiadásával összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/213. Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés I. Kun László biatorbágyi lakos

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Az ötszintű Elismerési Rendszer a Kiválóságért Levels of Excellence

Az ötszintű Elismerési Rendszer a Kiválóságért Levels of Excellence Az ötszintű Elismerési Rendszer a Kiválóságért Levels of Excellence 2001 óta az EFQM a háromszintű elismerésen kívül további két alsóbb szintű elismerést vezetett be annak érdekében, hogy ösztönözze a

Részletesebben

a főrendi napló ügyében... 31

a főrendi napló ügyében... 31 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 JEGYZETEK... 21 BATTHYÁNY LAJOS REFORMKORI BESZÉDEI, LEVELEI, ÍRÁ- SAI... 23 1. Pozsony, 1839. július 24. Batthyány országgyűlési felszólalása a tanácskozás rendjéről...

Részletesebben

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010.

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Szemle 105 Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 4236 lap +

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA. VII. évfolyam Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő

A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA. VII. évfolyam Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő JiSZ KUNSÁG A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA VII. évfolyam 1961. Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő Szerkesztő bizottság* Barna Gábor, Kaposvári Gyula, Lévai

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Kecskemét, 2009. július 10-13.

Kecskemét, 2009. július 10-13. Kecskemét, 2009. július 10-13. A rendezvény témái: - A gyógyszerészet Kecskeméten és Bács-Kiskun megyében. - A gyógyszerésztudományok neves kecskeméti művelői. - A homeopátia történetéből. - A gyógyszerészek

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az Alapító okirat 4. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel - a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 1. Az Alapító okirat 4. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel - a következő rendelkezés lép: Okirat száma: A Közgyűlés VII-107/314.492/2016. számú határozatának 1. melléklete Módosító okirat A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által

Részletesebben

Ötvenéves a Könyv és Könyvtár

Ötvenéves a Könyv és Könyvtár IMRE Mihály Ötvenéves a Könyv és Könyvtár A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának Évkönyve először 1953-ban jelent meg, 1958-ban kapta a máig használt Könyv és Könyvtár elnevezést. Az első

Részletesebben

Könyvtárismeret. Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv

Könyvtárismeret. Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Könyvtárismeret Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Mi a könyvtár? Könyveknek és egyéb dokumentumoknak olvasásra, művelődésre, tudományos kutatásra, gyakorlati tájékozódásra szánt és e célokra alkalmassá

Részletesebben

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra.

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Generációváltás 25 éves a Szín-Tér Egyesület MEGHÍVÓ Székesfehérvár 2016. 11. 12. MEGHÍVÓ a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Időpontja:

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város. Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város. Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának Előterjesztő: Haág Zalán önkormányzati képviselő Előterjesztés tárgya: Emléktábla kihelyezése Iktatószám:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 23-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 23-i ülésére 9537-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 23-i ülésére Tárgy: Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló új önkormányzati

Részletesebben

ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Közgyűlés helye: Budapest, XI. Műegyetem rakpart 3. K.240 BME Épültszerkezettani Tanszék konzultációs terme ideje: 2016. május 11. 16.00 A közgyűlés kezdő időpontjában a szavazati

Részletesebben

Családi Nap 3. tematikája

Családi Nap 3. tematikája Családi Nap 3. tematikája A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Múzeuma nyertes TÁMOP 3.2.8. B.-12/1. es pályázatának megismerése után Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter múzeumigazgató asszony

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntések Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

Magyar Könyvszemle. 1924. I IV. füzet.

Magyar Könyvszemle. 1924. I IV. füzet. APPONYI SÁNDOR. Napsugaras szép téli napon, erdővel borított havas domb aljában, hólepett úton röpít a szán. Köröskörül, amerre a szem lát, minden fehér; vastag hótakaró alatt pihen a huszadik század kultúrája.

Részletesebben

2005. évi 10. szám április 19. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

2005. évi 10. szám április 19. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja 2005. évi 10. szám 2005. április 19. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 69/2005.

Részletesebben