HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM. Árpád Fejedelem Általános Iskola. Dunavarsány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM. Árpád Fejedelem Általános Iskola. Dunavarsány"

Átírás

1 Árpádfejedelem Általános Iskola OM Dunavarsány Árpád utca 12. Tel: ; Fax: HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Árpád Fejedelem Általános Iskola Dunavarsány

2 Tartalom Tartalom.. 2 I. Iskolai nevelési program 1. Az intézmény önmeghatározása Helyzetelemzés Küldetésnyilatkozat Az intézményi működés A nevelés-oktatás pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei és eljárása Pedagógiai alapelveink Az iskolában folyó pedagógiai tevékenység céljai Az iskolánk legfontosabb feladata a személyes és szociális kompetenciák fejlesztése Esélyegyenlőségi törekvések - az esélyhátrányok mérséklését szolgáló tevékenységek Az egyéni bánásmódot igénylő tanulók fejlesztésével összefüggő pedagógiai tevékenységek A tehetség, a képesség kibontakozását segítő tevékenységek Pályaorientáció A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Tanórán kívüli nevelőmunka tevékenységrendszere, hagyományai Gyermek- és ifjúságvédelem Az ENGRAM program A program alapelvei és célkitűzései A szervezés tervezése Általános célkitűzéseink, feladataink A fejlesztés színterei Az ENGRAM program lehetőségei a felső tagozaton A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének integrációs programja 1. A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésének integrációs programja megismerő funkciók, viselkedés anomáliái A fejlesztés alapelvei A fejlesztés kiemelt céljai, feladatai A fejlesztés elvei, módszerei, feladatai Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai A NAT alkalmazása Egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció Az integrált keretek között nevelt-oktatott tanulásban akadályozott tanulók fejlesztése A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció A NAT alkalmazása műveltségi területek. 49 2

3 3. Az értelmileg akadályozott tanulók iskolai fejlesztése Az értelmileg akadályozott tanuló Az értelmileg akadályozott tanulók nevelési, oktatási szempontú jellemzői Az értelmileg akadályozott tanulók iskolai fejlesztése Nevelési és oktatási alapelvek és célok fejlesztési területenként A sajátos nevelési igényű tanulók habilitációjának, rehabilitációjának alapvető vonatkozásai az integrált nevelésben Az utazó gyógypedagógus feladatai az együttnevelés során Az integráltan nevelt oktatott sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos tanügyi teendők 69 A sajátos nevelési igényű tanulók szegregált keretek között megvalósuló fejlesztése a speciális tagozaton 1. A tagozat önmeghatározása Szociológiai helyzetkép a tagozat tanulóiról A csoportok szervezése, létszámuk Személyi és tárgyi feltételek A tagozat társadalmi kapcsolatai A tagozat hagyományrendszere A tagozat nevelési-oktatási céljai Életkori szakaszokban a nevelési-oktatási és képzési célok A habilitációs, rehabilitációs foglalkozások fő szempontjai Átjárhatóság az egyes iskolatípusok között. 76 II. Környezet- és egészségnevelési program 1. Alapok A környezet-és egészségnevelési program jellemzői Törvényi háttér Helyzetkép Az önkormányzat természetvédelmi és környezetvédelmi intézkedései Erőforrások Humán erőforrások Anyagi erőforrások Alapelvek, célok Alapelvek, jövőkép, hosszú távú célok az iskolában Konkrét célok és feladatok Tanulásszervezési és tartalmi keretek Tanórai keretek A Műveltségi területekben rejlő egészség és környezetnevelési lehetőségek Tanórán kívüli lehetőségek Szempontok a módszerek kiválasztásakor Módszerek

4 5. Taneszközök Iskolai környezet A példamutató iskolai környezet tényezői Kommunikáció Minőségfejlesztés - minőségbiztosítás minőség-ellenőrzés Továbbképzések. 104 III. Helyi tanterv 1. Az értékelés rendszere A tanítási tanulási folyamat értékelése Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei A jutalmazás és kitüntetés hagyományai Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok maghatározásának elvei és szabályai Tankönyvek, taneszközök kiválasztásnak elvei Tantárgyak rendszere Óratervek Óratervek táblázatban Sajátos nevelési igényű tanulók Tanulásban akadályozott integráltan és szegregáltan nevelt-oktatott tanulók Az értelmileg akadályozott integráltan és szegregáltan nevelt-oktatott tanulók Kerettantervi modul a nem szakrendszerű oktatásról A nem szakrendszerű oktatás indokoltsága, célja Tantárgyak és műveltségi területek bevonása Az alapozó szakasz meghosszabbításától várt eredmények A kulcskompetenciák fejlesztése Fejlesztendő kulcskompetenciák Időkeretek A differenciálás megvalósítását segítő módszerek Célok és feladatok A teljesítmény éves értékelése Értékelési kritériumok A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő helyiségek, felszerelések és eszközök jegyzéke A pedagógiai programmal kapcsolatos egyéb intézkedések Mellékletek 1.sz. Alapító okirat 2.sz. Az intézmény helyiségeinek jegyzéke 3.sz. Tankönyv-és taneszköz jegyzék 4.sz. Integrációs egyéni fejlesztési terv sablon 5.sz. Kompetencia alapú óravázlat séma 4

5 6.sz. Kompetencia alapú tanmenet sablon az integráló osztályok számára 5

6 Iskolai nevelési program 6

7 1. Az intézmény önmeghatározása Az intézmény megnevezése: Árpád Fejedelem Általános Iskola, OM: Az intézmény székhelye: 2336 Dunavarsány, Árpád út 12. Telephelyek: 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 33. Kossuth L. u. 35. Bartók B. u. 25. Az intézmény tevékenységei: Az általános iskolai nevelés és oktatás, melynek során nappali tagozatos oktatást végez. A tanulók részére napközis nevelést nyújt, tanulószobát szervez, iskolaotthonos foglalkozást biztosít. Speciális tagozatot működtet a sajátos nevelési igényű tanulásban és értelmileg akadályozott tanulók számára Tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott tanulók oktatását-nevelését látja el integrált keretek között. Nemzetiségi kisebbségi nevelést-oktatást folytat, német nemzetiségi nyelvoktatási formában. Emelt szintű testnevelés-oktatást folytat. Évfolyamok száma: 8 évfolyam, évfolyamonként 3 3 osztály Képzési Idő: 8 év Az intézmény működési területe: Az általános iskola a körzeti iskolai feladatokat a területén élő (Dunavarsány és Majosháza), állandó bejelentkezéssel rendelkező tanulók esetében, továbbá a tanulásban akadályozottak nevelését-oktatását a környező településeken lakó (Dunavarsány, Majosháza, Délegyháza, Taksony), ott állandó bejelentkezéssel rendelkező gyermekek esetében látja el. Az intézmény alapító szerve: Dunavarsány Város Önkormányzata Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve: Dunavarsány Város Önkormányzata Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy, vezetője az igazgató, akit Dunavarsány Önkormányzatának Képviselő-testülete határozott időre bíz meg. Gazdálkodási forma: részben önállóan gazdálkodó intézmény Egyéb jogi személyek: Iskola a Gyermekekért Alapítvány 7

8 1. 1. Helyzetelemzés A város 1949-ben alakult, Kis- és Nagyvarsány pusztákból, melyek Taksonyhoz tartoztak. Dunavarsány a Ráckevei-Soroksári Duna-ágtól keletre az 51-es számú főút és a régi 51-es út az 510-es csomópontjánál a kelebiai vasútvonal és az 51-es főút mentén Budapest és Kiskunlacháza közötti terület súlypontjában, a budapesti agglomeráció déli peremén helyezkedik el. Ez indokolja a rendszerváltás óta spontán kialakult és egyre erősödő központi szerepét. Dunavarsányhoz és a térséghez legközelebb fekvő városok: Szigetszentmiklós, Százhalombatta, Ráckeve, valamint Dunaharaszti. A korábban Ráckevei járáshoz tartozó Dunavarsány és térsége intézményközpontjának szerepét Ráckeve látta el. A rendszerváltás óta lazult a kapcsolat a járási központtal. Dunavarsány a térségben egyre sűrűsödő vezető, koordináló szerepet az önkéntes és eredményes együttműködésnek, a központi elhelyezkedésnek köszönheti. A térség lakosságának megfogalmazott igénye a kistérségi ellátást biztosító, közeli, elérhető intézményrendszert működtető térségi központ létrehozása. Jól érzékelhető ez a cél a már működő orvosi ügyeleti ellátás, gyermekjóléti szolgálat, fogászati ellátás, közterület fenntartás, közművek kiépítésére és üzemeltetésére létrejött kistérségi együttműködésben A helyi adottságok lehetővé teszik idegenforgalmi potenciál kifejlesztését, a minőségi turizmus feltételeinek megteremtését, a hazai és külföldi vendégek, valamint a helyi lakosság számára. Dunavarsány és térsége nagy kiterjedésű kavicslelőhelyen fekszik. Ebből következik, hogy a kialakult bányatavakon már spontán szerveződött a jelentős mértékű fürdő turizmus. A város életét nagymértékben befolyásolja a főváros közelsége. A települést élénk kulturális és gazdasági élet jellemzi. A város folyamatosan fejlődik, a lakosság száma évről-évre nő. E mellett fontos tényező a dunavarsányi és majosházi önkormányzat között létrejött közoktatási megállapodás, melynek értelmében iskolánk a 2002/2003. tanévtől társulási formában fogadja a majosházi tanköteles korú tanulókat is. Mindezeket figyelembe véve a jövőben a tanulólétszám folyamatos növekedésével kell számolnunk. A minőségbiztosítási felmérések alapján az iskolaválasztás indítékai: az egésznapos nevelés helyi rendszere nemzetiségi német nyelvoktatás emeltszintű testnevelés oktatása tehetséggondozást célzó nívócsoportos oktatási forma a heterogén oktatásszervezés mellett a gyermekközpontú nevelési szemlélet az egyéni képességekhez igazodó differenciált fejlesztő tevékenység iskolánk külső, belső környezetének javulása iskolánk életében nagy szerepet játszó hagyományossá vált tevékenységi formák, közös emlékek, melyek az egymást követő évfolyamok életének életritmusát adják. 8

9 1.2. Küldetésnyilatkozat Milyen iskola megvalósítását célozzuk? Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk és, hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. (Szent-Györgyi Albert) Meggyőződésünk, hogy az iskolák számára a legnagyobb kihívást a környezetükben végbemenő gyors változások jelentik. Nem találunk olyan jelentős pontot az iskolák életében, működésében, amelyet az állandóság jellemezne. E dinamikusan változó, sokszor bizonytalan helyzetet eredményező, vagy legalábbis nehezen kiszámítható történéseket előidéző környezetben nincs könnyű helyzete az iskolának. Azonban nem zárkózhat el a környezetétől, sőt alapvető feladata és egyben érdeke, hogy törekedjen a helyi társadalomba való szerves beilleszkedésre, a vele szemben támasztott igények és az általa kínált szolgáltatás harmonizálására. Hiszszük, hogy a folyamatos változás nélkülözhetetlenné teszi, hogy az iskolánk rendszeresen és szakszerűen elemezze a környezetében zajló történéseket, folyamatokat, vizsgálja a felé áramló igényeket, elemezze és értékelje saját szervezetét, működését, és mindezen információk alapján tudatosan tervezze céljait, programjait. Az iskolai tanítás és tanulás, a nevelés teljes folyamata a célok képzésétől az eredmények megállapításáig, minden személyi, tárgyi és szervezeti komponensével együtt a társadalmi környezet hatása alatt működik, hisz a fenntartó és a szülők fogalmazzák meg legközvetlenebbül az iskolánkkal szemben való elvárásaikat. A környezetünk számára legyen világos, hogy a tanuló a legfontosabb az iskolában, minden érte történik valamennyi iskolahasználó partner - gyermek, szülő, pedagógus megelégedésére. Célunk az, hogy az iskolánknak legyen saját értékrendje, mely a mindennapi gyakorlatban érvényesül. Nyújtson iskolánk biztonságos, rendezett környezetet a tanulók számára, alkalmazkodjon a tanulók fejlettségi szintjéhez. Arra törekszünk, hogy a diákok céltudatosak legyenek, jellemezze őket magas szintű morál. Jó eredményeket produkáljanak az alapvető készségek mérésekor. Legyen jó az iskola továbbtanulási mutatója. Az iskola nyitott legyen a szülők számára. A korszerű tudásanyag feldolgozásával, a változatos tanórán kívüli tevékenységrendszerrel akarjuk biztosítani a humanista emberképnek megfelelő személyiségfejlesztést és közösségformálást. Célunk az, hogy intézményünk, mint élettér, a tanulók cselekvő részvételével biztosítsa az értelmi, a testi, a lelki, a jellembeli és szociális fejlődést. 9

10 Legfontosabb feladatunknak tekintjük, hogy oktató-nevelő munkánkkal szilárd alapokat teremtsünk a továbbtanuláshoz, hogy nyitottá, fogékonnyá tegyük a gyermekeket az értékek befogadására, s kreatívvá a megszerzett ismeretek és készségek alkalmazásában. Továbbá, hogy az iskolánk személyi és tárgyi környezetével, minden tevékenységével szolgálja azoknak az ismereteknek, beállítódásoknak, szokásoknak és értékrendnek, kompetenciáknak a kialakulását, amelyek alkalmazható műveltséget adnak, s az embert kultúrlénnyé teszik a társadalmi beválás érdekében. Olyan iskola megvalósítására törekszünk: ahol a bizalom és szeretet légkörében formálódik tovább a családból hozott pozitív én-kép, s teremt jó kondíciókat az iskolai feladatok végrehajtásához, ahol tisztelik a gyermeket, mint tudatos szuverén lényt, aki képes az őt körülvevő emberi, társadalmi és természeti környezet megismerésére, akinek élete egyszeri és megismételhetetlen, akinek célja, jövője van, akinek élete másokkal való kölcsönhatásban teljesedik ki, feladata és felelőssége, hogy gazdagítsa önmagát, az emberi közösséget és a természetet, ahol a személyiség harmonikus fejlesztése az értelem, érzelem, fizikum és jellem egységében történik, ahol sokféle tevékenység segít azonosulni az iskola céljaival, melyek a tanulás tágabb értelmében az egészséges és kultúrált életmód szokásait, a személyes képességek, az én-tudat, a szociális értékrend és készségek fejlesztését éppúgy szolgálják, mint a kognitív kompetencia (a megismerésre vonatkozó szakértelem, tanulni tudás), s az alkotóképesség kibontakozását, ahol egységes és általános a követelményrendszer, de teljesítésének útja, módja egyénileg differenciált, mert nem megszüntetni akarjuk az egyéni különbségeket, hanem alkalmazkodni az egyéni eltérésekhez, fejlődési ütemhez, ahol a tanuló aktívan vesz részt a fejlesztése érdekében szervezett tevékenységekben, s önállóan sajátít el értékeket, tudást, attitűdöket és képességeket, mert folyamatos motiváció és megerősítés biztosítja kitartását, az önfejlesztés, önszabályozás mechanizmusainak kialakulását, ahol az értékelés fejlesztő célzatú, objektív és rendszerszerű, végigkíséri a tanulási folyamatot, az erőfeszítést kívánó, de teljesíthető feladatokat, s fő funkciója a tanulás ösztönzése, az előrehaladás biztosítása, az önértékelő képesség fejlesztése, tájékoztatás a követelményeknek való megfelelésről, ahol nélkülözhetetlennek tartják a szülőkkel való folyamatos partneri kapcsolatot, a kölcsönös tájékoztatást és együttműködést a gyermek fejlesztésében, a hivatásukat professzionális szinten művelő, kreatív pedagógusok alkotó együttműködése, s a munkájuk eredményességéért vállalt egyéni és kollektív felelősség záloga a hatékony nevelésnek. 10

11 1.3. Az intézményi működés alapdokumentumai Az intézményi működést megszabó legfontosabb jogi szabályozók: a mindenkori folyó évi költségvetési törvény közoktatási törvény és végrehajtási rendeletei közalkalmazotti törvény a fenntartó önkormányzat közoktatás-fejlesztési koncepciója alapító okirat önkormányzati rendeletek Belső szabályozás alapdokumentumai: SZMSZ Házirend Közalkalmazotti Szabályzat Munkaköri leírások A tartalmi szabályozás dokumentumai: Pedagógiai Program Minőségirányítási Program NAT Kerettantervek A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelésének, iskolai oktatásának irányelve Helyi Tantervek Tanmenetek 1.4. A nevelés-oktatás pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei és eljárásai Az iskolai nevelés elsősorban a tanítás-tanulás folyamatában és a tanórán kívül valósul meg, biztosítva a horizontális (egymástól való) tanulás lehetőségeit is. A fejlesztés nem képzelhető el a tanulók aktív közreműködése nélkül a tanulók aktivizálása érdekében arra kell törekedni, hogy azonosuljanak az oktatási, nevelési célokkal, s megfelelő motivációval, folyamatos megerősítéssel kell biztosítani feladatvállalásukat. A pedagógia feladatát abban látjuk, hogy a tanulót képessé tegyük a feladatok megoldására. Hisszük, hogy minden ép tanuló képes a tanulási feladatokat megoldani, ha azok a meglévő ismereteire épülnek, ha rendelkezik a megoldásukhoz szükséges idővel, ha egyénre szóló segítséget kap. Az iskolában arra kell felkészíteni a tanulókat, hogy első szakképzettségük megszerzése után is képesek legyenek új további ismeretek, képzettség megszerzésére, az egész életen át való tanulásra. (LLL EU Képesítési Keretrendszer: Lifelong Learning) Az önálló tanulást a tanulási technikák elsajátíttatásával alapozhatjuk meg. Nem hagyjuk figyelmen kívül a környezet értékközvetítő, szocializáló hatásait, igényt tartunk a helyi társadalom pedagógiai potenciáljára, és partnerként kezeljük a családot, a gyereket, a szülőt és a társadalmi környezetet 11

12 Elfogadjuk, hogy a gyermeki személyiség fejlődése szociálisan determinált, ezért a differenciáló szociális feltételek hatásai esélyegyenlőtlenségek formájában szükségképpen kifejezésre jutnak az iskolánkban. Feladatunknak a művelődési egyenlőtlenségek mérséklésére való törekvés és a tanulók egész élettevékenységének pedagógiai átfogása. Az esélyegyenlőtlenség megszüntetésének útja az egyéni különbségekhez való alkalmazkodás. A gyermekközpontú iskolai tevékenység minden eleme a sokoldalú személyiségfejlesztést szolgálja: az alapvető kompetenciák (ismeretek, jártasságok, készségek, képességek, attitűdök) elsajátítását, kialakítását és fejlesztését, a tehetséggondozást, a szociális hátrányok, tanulási nehézségek enyhítését, felkészítést az önálló ismeretszerzésre az egész életen át tartó tanulásra. A tanuló egyéni fejlődéséhez mért eredmények hangsúlyozásával, a sikereken keresztül történő munkát tartjuk célravezetőnek. Valljuk, hogy minden egészséges gyermek idővel teljes értékű emberré nevelhető, és a közös kompetenciák kialakítása megkívánja az egyéni képességek szerinti, differenciáló tanulásszervezést. Az értelmi képesség, a nyelvi készség, a nemek szerinti eltérés, a különböző műveltségterületeken nyújtott teljesítmény, az adottságok, képességek szerinti differenciált rétegmunkában folyó oktató- nevelőmunkát valósítjuk meg, hagyományos tanórai keretben, részben homogén, részben heterogén csoportokban. A tehetséggondozásban az intelligencia és az általános műveltség fejlesztése mellett a kreativitást, a felzárkóztatásban az általános műveltség megalapozását, a személyközpontúságot hangsúlyozzuk. A kulcskompetenciák kialakítását, az ismeretszerzést, a tanulást, a képesség- és készségfejlesztést, az érték- és normaközvetítést tanulói aktivitásra épülő pedagógiai módszerekkel tartjuk hatékonynak. Valljuk, hogy az iskola nemcsak szocializációs rendszer, mentálhigiénés erőforrás is Pedagógiai alapelveink Iskolánkban a tanulók személyiségének komplex fejlesztése, értékrendjük megalapozása, kompetenciáik (korszerű ismereteik, képességeik, jártasságaik, készségeik) kialakítása, bővítése és fejlesztése érdekében a legfontosabb: a különféle kommunikációs csatornákon nyert információk, az értelmi képességeket fejlesztő ismeretanyag megértése és alkalmazása, az önálló ismeretszerzés iránti igény felkeltése, saját (egyéni) hatékony tanulási technikák és módszerek kialakítása, szülőföldünk, lakóhelyünk, hazánk és népünk kultúrájának, hagyományainak, történelmi emlékeinek megismerése, megőrzése, tiszteletben tartása, az európai és nemzetközi törekvések ismerete, más népekkel szembeni tolerancia és elfogadó attitűd kialakítása és erősítése, a Föld globális problémáinak megértése, az egészséges életvitel, egészségvédelem technikájának elsajátítása, a környezetvédelem lehetőségeinek ismerete és gyakorlása, a környezettudatos szemlélet és magatartás kialakítása a fenntartható fejlődés érdekében. 12

13 Iskolánk gyermekképe képzési alapelveink A követelmények alapja az európai humanista értékrend, amelynek leglényegesebb eleme az élet és ehhez kapcsolódó emberi értékek tisztelete, elfogadása és követése mindannak, ami az egyén és a közösség érdekét szolgálja, s elutasítása mindannak, ami az egyén és a közösség életének kibontakozását gátolja. A tanulótól elvárt tudást mely nem csupán ismeret, hanem több annál: információ, készség, képesség, mozgás, cselekvés, magatartás, attitűd, érdeklődés, szokás, világkép és legmagasabb fokon világnézet követelményekben fejezzük ki. A követelmények tehát hidat alkotnak a célok és a tanulási eredmények között; biztosítják a célok és az eredmények kívánatos megfelelését. A követelményekből közvetlenül és operatív módon következtethetjük ki a tanulásszervezés éppen aktuális feladatait és módszereit. A nevelő-oktató munka során arra törekszünk, hogy a gyermek olyan személyiséggé váljék, aki életigenlő, bizakodó, szellemileg fogékony, érzelmileg gazdag, pozitív, reális énképpel rendelkezik, aki rendelkezik a megújulás képességével, s alkalmazkodni tud a változó világ követelményeihez, igényli a permanens önművelést, korszerű, tudományos eredményeken alapuló ismeretekkel bír, tanulni vágyó és tanulni tudó, alkotó és kritikus gondolkodásra képes, akinek fontosak az európai kultúra értékei, akiben a szellemi értékek testi edzettséggel párosulnak, aki rendelkezik a társas emberi léthez nélkülözhetetlen szokások és magatartásmódok ismeretével és gyakorlatával, aki képes a másik ember személyiségét elfogadni, szolidáris a hátrányos helyzetűekkel, együttműködésre és felelős, önálló feladatvégzésre képes, aki szereti családját, hazáját, ismeri múltját, gazdasági, politikai és kulturális helyzetét, érte cselekvésre, áldozatra is kész, fejlődését előmozdítani képes, aki a más népeket megbecsüli, aki védi a természetet és az emberi munka eredményét, aki a pillanatnyi érdekek és jövőt biztosító értékek között különbséget tud tenni, aki tevékeny, alkotó emberként kívánja életét élni. Ezen értékek megvalósulása érdekében kívánjuk növendékeinket az élet tiszteletére, a természet szeretetére, az emberi kultúra megbecsülésére, az egészséges életvitel igényére, az igazság feltétlen tiszteletére, az erkölcsös cselekvés igenlésére és követésére, a természetben és az emberi alkotásokban megjelenő szépség csodálatára, tevékeny, alkotó életre nevelni a követelményekben megjelölt feladatok megoldást biztosító tevékenységek segítségével. A követelményekben megjelenő értékek azt a célt szolgálják, hogy a tanulók adottságaikkal, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, s más tevékenységeik során szerzett tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. 13

14 1.6. Az iskolában folyó pedagógiai tevékenység céljai Iskolánk, amely egyrészt eleme az iskolarendszernek, másrészt szolgáltatója önnön társadalmi környezetének alapfokú oktatási intézmény, ahol alapvető tudományos igényű ismeretek közvetítése, korszerű műveltség kialakítása, a továbbtanuláshoz szükséges alapkészségek fejlesztése, értékorientálás, megbízható etikai tulajdonságok, az önfejlesztés igényének és képességének kialakítása, fejlesztése folyik, hogy tanítványaink képesek legyenek a kor kihívásaira válaszolni. Feladatunknak tekintjük: pozitív énkép formálását, a fejlődő személyiség fejlesztését, a benne lévő lehetőségek, a tehetség kibontását, a gyermeki érdek védelmét, a hátránykompenzálást, a felelős családi- és társadalmi életre, egészséges és kulturált életmódra, a környezet védelmére való felkészítést, a jó közérzet, gyermekközpontú iskolai légkör biztosítását. A célok megvalósulásának záloga: A célok és azokból adódó feladatok egységes értelmezése és tudatos vállalása. A megvalósításhoz szükséges feltételek biztosítása. A megfelelő szintű cselekvőkészség, alkotó együttműködés. Az iskolai tevékenységek egymást erősítő rendszere. A folyamatok hatékonyságának rendszeres értékelése. A munkánk eredményességéért érzett egyéni és kollektív felelősség Az iskolánk legfontosabb feladata a személyes és szociális kompetenciák fejlesztése A személyiség négy általános kompetenciája és azok egymást sajátosan átfedő rendszere a szocializáció, amelyek a nevelés és a pedagógiai ráhatások alapvető funkcióit határozzák meg. A négy általános kompetencia a következő: Kognitív kompetencia fejlesztése (értelmi és értelmezésre nevelés) Szociális kompetencia fejlesztése (szocializáció, proszociális magatartásformák kialakítása, ösztönzése) Személyes kompetencia fejlesztése (perszonális nevelés, önfejlesztésre nevelés) Speciális kompetenciák fejlesztése (pl.: szakma művelésére való nevelés, élsport, stb.). Programunk négy fő területen jelöli ki a gyermeki személyiség fejlesztését: Megfelelő önismeret és önfejlesztés formálása. Társismeret (emberismeret) megalapozása, kapcsolatfejlesztés. A lelki egészség kifejlődését, karbantartását és megőrzését segítő értékrend megalapozása, mentálhigiénés szemlélet fejlesztése, bevezetés az értékek szerinti életgyakorlat formálásába. Beilleszkedés és én-védelem (a személyiség védelme) alapjainak elsajátíttatása. 14

15 A tanulási nehézségekkel küzdőknek sokoldalú egyéni fejlesztést nyújtunk a személyiség harmonikusabb fejlődésének érdekében. Az egyénre szabott fejlesztés kooperatív technikák keretében az élethosszig tartó tanulást megalapozó kulcskompetencia területek figyelembevételén alapul. Ezek: Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos kompetencia Szociális és állampolgári kompetenciák Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Digitális kompetencia A hatékony, önálló tanulás Idegen nyelvi kommunikáció Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Személyiségfejlesztés A személyiség legsokoldalúbb, (szellemi, lelki, testi) szilárd erkölcsi alapokon, eszményeken való harmonikus fejlesztésére törekszünk. A humanizmuson, a megértésen és a szereteten alapuló szociális erények kialakítására vállalkozunk. A teljes személyiség integrált fejlesztését szeretnénk elérni. Az a szándékunk, hogy tanulóink megismerjék azokat a személyi változókat, amelyek a viselkedés alakításában meghatározóak: kompetenciák, kódolási stratégiák, elvárások, szubjektív értékek, önszabályozó rendszerek. Azt reméljük, hogy segítségünkkel tudatosan vállalt, erkölcsi alapokon és önmegismerésen nyugvó magatartás alakul ki. Különös figyelmet fordítunk a társas élet kívánatos szabályainak megismertetésére, azok gyakoroltatására. Ehhez hozzátartozik a kívánatos és lehetséges közti különbségekkel, korlátokkal való szembenézés is. Célul tűzzük ki a kompromisszumkészség fejlesztését, a tolerancia képességének erősítését, a tudatos egymás közti megértés- és kapcsolatok elősegítését. Ezek nyitottságot és demokratikus gondolkodást feltételeznek, amelyek nem képzelhetők el megbízható tudás és azon alapuló gondolkodóképesség és ítélőképesség fejlesztése nélkül. A személyiség fejlesztését konkrét ismeretszerzés és önálló tanulás függvényében tartjuk lehetségesnek. Nem tesszük üvegházzá az iskolát! A társadalom nem egyenlőségeket, hanem konfliktusokat hordoz, ezért a konfliktuskezelés képességének fejlesztése iskolánkban kiemelkedően fontos feladat. Ehhez a legfontosabb feltételnek azt tartjuk, hogy iskolánkban olyan pedagógus tanítson, aki tudja, hogy az egész lényével nevel! Akinek van önbecsülése, pozitív énképe, tudja a maga társadalmi fontosságát, rendelkezik empátiás készséggel, képes megérteni és elfogadni diákjait. Nem kínálunk előre gyártott gondolkodási elemeket! Nem feledkezünk meg arról, hogy az oktatási nevelési folyamatban a gyermek nem lehet csak érték-elfogadó vagy érték-befogadó lény. Az a szándékunk, hogy a gyermek segítségünkkel alkossa meg a maga értékrendjét, és azt is megtanulja, hogy azt minduntalan újra kell alkotnia. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatainkat három fő terület köré összpontosítjuk: érzelmi kultúra alakítása, képességek fejlesztése, értékközvetítés. 15

16 Az érzelmi kultúra alakítása, az érzelmi intelligencia fejlesztése Az egyoldalúan kognitív oktatási koncepciók ellenében kiemelten foglalkozunk a tanulók érzelmi nevelésével. Értelmezésünk szerint az érzelmi nevelés a szétbonthatatlan nevelési folyamat része: a tanulót jobb teljesítményekre sarkallja, azaz döntő befolyást gyakorol adottságaira, érvényre juttatja azokat vagy útjukba áll. Előtérbe helyezzük olyan viselkedés-jellemzők megismertetését, mint pozitív gondolkodás, az optimizmus. Az érzelmi élet alakulásának az alapja az egyénnek a szocializációban végbemenő érzelemtanulása, amelyet javarészt öntudatlanul végbemenő megfigyelésekkel, mintakövetésekkel, azonosulással szerez meg és épít tovább. Az érzelemformáló személyes kapcsolatok sorából kiemeljük azt a mindennél fontosabbat, amely a gyermeket a pedagógusokhoz fűzi. Ebben rejlik a legtöbb felelősség, és ez biztosítja leginkább az érzelmek kultúrájának történelmi folytonosságát. Az érzelmi fogékonyság mindenekelőtt közösségi tevékenységben alakul, ezért úgy szervezzük és vezetjük gyermekcsoportjaink életét, hogy az mind több és erősebb pozitív érzelmi ösztönzést nyújtson. Az egy-egy tanítási órán vagy azon kívül elnyerhető intellektuális örömök, felfedezések és belátások élményei, a teljesítménysikerek, a közösség iránti igény kielégítése gazdagítják a tanulók érzelemvilágát. Szükség van különleges érzelem koncentrációjú alkalmakra is, a mindennapokból való kiemelkedésre: iskolai ünnepekre és ünnepélyekre. Kiléptetnek a megszokottságból, növelik a közösségen (osztály, évfolyam, iskola) belüli kohéziót, megerősítik a mi érzést. Nemzeti ünnepeink történelmi folytonosságot teremtenek a múlt ifjúságával, jó forrásai a tradíciók átszármaztatásának Képességek kibontakoztatása és fejlesztése Értelmezésünk szerint a képesség egy-egy cselekvés végrehajtásának belső feltételét jelenti, végső soron alkalmassá teszi az embert valamilyen feladat megvalósítására. A képességek kialakulásában elsődlegesek az adottságok, mint örökölt fiziológiai biológiai tulajdonságok. Ezekre támaszkodva alakulnak az egyén képességei az állandó gyakorlás, tevékenykedés eredményeképpen. Mivel az adottságok egyénenként eltérőek, a fejlesztő tényező hatására a képességek és képesség együttesek eltérő szintjei fejlődnek ki minden embernél. A képességek kifejlődésében az öröklődés mellett komoly szerepet játszik a környezet és a nevelés. A képességek rendszert alkotnak, és csak és kizárólagosan gyakorlás útján fejlődnek. A fejlődés tulajdonképpen e rendszerek kiépülése és kiteljesedése a tanulóban. Az iskolai munkánk során az alapképességek és a sajátos képesség-együttesek kifejlesztését tekintjük fő feladatunknak. Alapképességeknek tekintjük a kommunikatív képességeket, a szervezőképességet és a konstruktív képességeket, valamint a pszicho-motoros- és a kognitív képességeket. A sajátos képesség együttesek közül a művészeti, a helyzet-felismerési és alkalmazkodási képességek mellett a döntési képességnek, a tolerancia, az empátia és a kivárás képességének, a figyelem-megosztás képességének és a játszani-tudás képességének tulajdonítunk kiemelt jelentőséget. A kommunikatív képességek a kapcsolatteremtés, a szerepvállalással szorosan megjelenő társas együttműködés alapja. Segítségükkel történik az információk felvétele és átadása. Szerepet játszanak a személyek közti interakciók lefolyásában. 16

17 A kognitív képességek a világ megismerésében, helyes észlelésben, a jelenségek értelmes felfogásában, az eredményes tájékozódásban és alkalmazkodásban meghatározóak. A cselekvéses képességek megalapozzák az ember számára fontos sikert, hozzájárulnak az énkép, az önértékelés kialakulásához és reális értelmezéséhez, befolyásolják a beilleszkedést, alkalmazkodást, nagymértékben hatnak az egészséges, kiegyensúlyozott személyiség, végső soron a boldog, magabiztos, energikus és a világ jobbítását célzó ember égész életére. A sajátos képesség együttesek meghatározott szakterületeken segítik az egyént sikeres teljesítményekhez, és alapját képezik tanulóink a reális pályaválasztásának A problémamegoldó - gondolkodás kialakítása, az információk értelmezése és feldolgozása A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése az iskolai nevelés oktatás kiemelt feladata. A tanuló részese, aktív résztvevője ennek a folyamatnak, kreativitása, innovációs törekvései fontos építőkövei a tanulás tanítás folyamatának. Iskolánkban hangsúlyos szerepet kap az önálló ismeretszerzés képességének kifejlesztése, amely szilárd ismeretek és készségek birtoklását feltételezi. Előtérbe kerül a spontán vagy tudatos reprodukálás mellett a tanultak problémahelyzetekben lehetséges alkalmazása önbizalommal motivált problémamegoldó attitűddel, vagyis a kulcskompetenciák fejlesztésével. Ez azt jelenti, hogy tanulóink sajátja lesz: az absztrakt gondolkodás és következtetés képessége, a tapasztalatokból való tanulás, a tanultak alkalmazásának képessége, a változó és bizonytalan világ szeszélyeihez való alkalmazkodás képessége, az a képesség, hogy az ember önmagát motiválja annak érdekében, hogy eredményesen hajtsa végre a ráváró feladatokat Az alapkészségek elsajátítása A tanulók az 1-6. évfolyam életkori szakaszában találkoznak először tudományos igényű ismeretekkel, a legfontosabb magatartási és viselkedési normákkal, értékekkel. Információt szereznek szűkebb és tágabb környezetükről, elemi összefüggésekkel ismerkednek, megtanulják megkülönböztetni a lényegest a lényegtelentől. A tanulási motívumok, értelmi képességek, felkészültségek tanulása közben elsajátított ismereteket segítjük átfogó, összefüggő kognitív tapasztalattá rendeződni, természetes példákba, tapasztalatokba, szemléletes modellekbe ágyazva. Ennek megfelelően alapvető feladatunk: a lényegkiemelés technikájának készségszintre emelése, a kognitív ismeretanyag megértése és alkalmazása, saját egyéni, hatékony tanulási módszerek kialakítása, az értelmes, kifejező beszéd igényes használatának, az ehhez szükséges képességnek a fejlesztése, az értő- és kifejező olvasás képességének továbbfejlesztése, az olvasási kedv felébresztése és megerősítése, 17

18 az ok okozati viszonyítási képesség fejlesztése (ítéletalkotás, következtetés, absztrahálás, bizonyítás, cáfolás), a valóság és a matematikai ismeretek közötti elemi kapcsolatok felismertetése Értékközvetítés Minden iskolai tevékenység értékek jegyében szerveződik. Az iskola sokféle módon, részben célzottan, részben akaratlanul mélyen bevési a felnövekvő személyiségbe egy bizonyos értékvilág alapjait. Az értéktudatosság tevékenységtípusonként és a pedagógusok valamint a tanulók attitűdjeitől függően eltérő mértékű. Tanítási gyakorlatunkban egy olyan állampolgári eszménykép körvonalait vázoljuk fel, aki az értékek következő csoportjait preferálja: A (biológiai) lét értékei az élet tisztelete, a Föld globális környezetvédelmi problémái, az ökológiai szemléletű környezettudatos gondolkodás, az ember és a természet közötti harmonikus viszony, a természeti környezet megőrzésének és megóvásának igénye, egészséges életmód, egészségvédelem technikájának elsajátítása. Célunk, hogy az egészség megőrzését, az egészségi állapot javítását szolgáló szokásformák kialakításával tanulóink az egészséget a saját értékrendjükben kiemelten kezelő személyiséggé váljanak, a rendszeres, aktív mozgás, fizikai aktivitás magatartásuk szerves részévé váljék, az emberi egészségre kedvező és károsító tényezőket, betegségmegelőzési módokat, eljárásokat megismerjék, az egészséges életmód szabályait és normáit megtartsák, legyenek tisztában az élvezeti szerek életkárosító szerepével, tudatosan harcoljanak ellene Az én harmóniájára vonatkozó értékek önismeret, a saját énkép kialakításának segítése (ismerje saját személyiségének főbb jellemzőit), legyen tisztában a rá váró szerepekkel, ismerje az alapvető erkölcsi értékeket, becsülje értékadó környezetét, emberismeret: ismertesse meg a tanulókat az ember főbb biológiai, pszichológiai, szociológiai jellemzőivel, önmagukkal, társaikkal, a társadalommal és a természettel való többtényezős viszonnyal, 18

19 értesse meg a rend és a szabadság összefüggését, az egyén felelősségét önmaga, környezete és a társadalom iránt, az önálló tanulás, és önművelés képességének fejlesztésével a permanens önművelődés szokásának kialakítása, az EU polgáraként nemzeti önismeret, identitás, a jogosan büszke nemzeti öntudat vállalása A társas kapcsolatokra vonatkozó értékek Célunk, hogy megismertessük tanulóinkat azokkal az ismeretekkel, normákkal, értékekkel, eszköztárral, amelyekkel megalapozzuk a társadalomba való beilleszkedés képességét, kialakítjuk azokat a jártasságokat és készségeket, amelyek birtokában alkalmassá válnak a társadalmi együttélésre, társas kapcsolatok létesítésére. Ennek alapja az önkontroll, a megértő gondolkodás, saját személyiségük reális, önkritikus megítélése, a konfliktus és frusztráció kezelés sikeressége az altruizmus és az önérvényesítés képességének egészséges egyensúlya. A szándékunk olyan személyiségjegyek kialakítása, melyek megléte reményt ad arra, hogy tanítványaink a későbbi szocializációjuk során olyan felnőttekké válnak: akik számára az emberi méltóság a legfőbb alapnorma, mások megítélésének alapja a józan belátás, az empátia, a tolerancia, aki képes elfogadni mások teljesítményét, tisztelni a saját magánál különb embertársait, akinek van saját elvrendszere, önálló meggyőződése, képes elfogadni mások nézeteit, kommunikációi során az őszinte hangvétel jellemzi, aki képes uralkodni saját indulatai felett, elsajátította a helyes viselkedés alapszabályait, képes aktív szerepet vállalni a közösség normáinak a kialakításában, aki nemcsak a jogait ismeri, de tisztában van a kötelességeivel is, és megpróbálja közös etikai értékké ötvözni az igazságosság, a felelősség- és a feladatvállalás érzéseit, aki tudatosan tartózkodik a szélsőségektől, aki képes a konfliktusok kompromisszumos megoldására, és segítőkészség jellemzi, aki képes a szeretet mögötti konkrét tartalmak feltárására, kapcsolatépítésre, a kapcsolat megőrzésre, akik számára a helyes viselkedés tudatosan ellenőrzött szokássá válik A társadalmi eredményességre vonatkozó értékek Fő törekvésünk az önmagáért és másokért felelős, családcentrikus, a társadalom számára hasznos, tevékeny, cselekvő állampolgár személyiségvonásainak megalapozása, életkornak megfelelő személyiségjeggyé alakítása. Gyakorlatias, a tanulók önmegvalósítását, a tudás mindennapi életben való hasznosítását szolgáló oktatás nevelés biztosításával felkészítjük tanulóinkat a körülöttük zajló változásokhoz való gyors alkalmazkodásra és arra, hogy értsék az európai egyesülési folyamat lényegét, tudjanak azonosulni vele, legyenek készek és képesek megőrizni magyarságukat, 19

20 a helyi környezetet veszélyeztető hatások ellen cselekvően tudjanak fellépni, váljanak képessé a reális értékelésre, önértékelésre, értsék, hogy elsődlegesen a készenlét, az ügyesség, a versenyképesség a munka a sikerélményhez jutás biztosítéka, igényeljék újabb ismeretek megszerzését, tudásuk bővítését, legyenek képesek a tanultakat gyakorlati feladatok megoldásában sikeresen alkalmazni, váljék bennük tudatossá, hogy nyelvtudásuk segítségével nemcsak Magyarország, hanem a világ polgáraivá válhatnak, a tanulók látáskultúrájának megalapozásával, pozitív természet esztétikai szemlélet kialakításával tudjanak különbséget tenni az értékes és az értéktelen között, fejlődjék kritikai érzékük és ízlésük, tudatos fogyasztói magatartásuk, értsék meg és tudják, hogy a társadalom legfontosabb alapegysége a család, amely nemcsak összekötő kapocs a szülők és a gyermekek között, de az egyéni boldogság elérésének is alapja. Azért dolgozunk, hogy az iskolánkból kikerülő gyermek higgyen saját magában, céljai megvalósulásában, váljon testileg és szellemileg értékes, fegyelmezett, kreatív, a munkáját szerető, becsületes, önmagával és környezetével harmóniában és egészségesen élő felnőtté A humanizált társadalom- és világkép értékei Elsődleges célunk olyan szemlélet megalapozása, amely képessé teszi tanulóinkat arra, hogy hazánk és nemzetünk múltját az emberiség története részeként és folyamatban lássák, ismerjék és értsék. Becsüljék meg a velünk együtt élő és szomszédos népeket, kultúrákat. Az emberiség legnagyobb vívmánya a demokrácia, amelyet tudatosan megélni, tanulási folyamat eredménye. Arra törekszünk, hogy az elemi állampolgári, közgazdasági, közjogi, vallási és etikai ismeretek elsajátításával váljanak az európai értékrend alapján gondolkodó, tudatos társadalmi cselekvésre képes polgárokká, akik hitüket, meggyőződésüket vállalják, tisztelik egymás véleményét, meggyőződését, másságát, annak nyilvánvaló értékeit, ápolják, művelik és hagyományozzák az anyanyelvi örökséget, egészséges önbecsüléssel rendelkeznek Környezetvédő életstílus kialakulásának megalapozása Az iskola egész képzési rendszerét átfogó környezeti nevelés a tanulási folyamatokra és tanulói tevékenységekre épül: védelmi nevelés az emberre, amely annak magatartására, annak szabályozására és a viselkedés társas mechanizmusaira irányul. Célja és feladata: életvezetési stílusok bemutatása, törvények, tabuk és erkölcsi szabályozók vizsgálata, 20

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P R O G R A M

CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P R O G R A M CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 1 1. Bevezető A Corvina Általános Iskola az alábbi intézményegységekből épül fel: Corvina Óvoda és Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolája

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP II. fejezet 2011 PEDAGÓGIAI PROGRAM

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP II. fejezet 2011 PEDAGÓGIAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...1 2. Pedagógiai hitvallásunk (küldetésnyilatkozatunk)...2 3. Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK II.4.1. A sajátos nevelési igényhez igazodó feladatok szervezése Intézményünk a feladatok megszervezését a részben kötelező és nem kötelező órák szervezésével látja el, amelyeken a felzárkóztatás, képességkibontakoztatás

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Kulcskompetenciák fejlesztése Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Iskolánkról Három (évfolyamonként 1-1 osztályos) kisiskola 2005-ben társult Tagintézményenként merőben eltérő szülői háttér Tagintézményeink

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0094 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZATI KÖTELEZETTSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN 2010. Kiss Tamás közoktatása szakértő ÚÁMK Baja PEDAGÓGIAI MűVELőDÉSI PROGRAM, HELYI TANTERV

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban. c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban. c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban Szolnok, 2016. ápr. 26. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke Személyiség és szerep közötti viszony Magszerepek - foglalkozási

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató Pedagógiai program Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk jóváhagyta: Danka Adél igazgató Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba.

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes Közoktatási Főosztály Oktatási és Kulturális Minisztérium 1. Az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Pedagógiai Program. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015. Pedagógiai Program Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola 1. rész Nevelési program 2. rész Helyi tanterv 3. rész Szakmai program Győr, 2015. Csengeri Mária igazgató 1

Részletesebben