@gmail.com. felépítését. családi mediáció. támogatása. is segíti.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "@gmail.com. felépítését. családi mediáció. támogatása. is segíti."

Átírás

1 Családokért Határon Innenn és Túl Egyesület Székhely: 2095 Pilisszántó, Vörösmarty utca u 30. Elnök:Deák Zsuzsanna Tünde Adószám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám: A L A P S Z A B Á L Y Az Egyesület alapelveit, céljait, a tagok jogait és alapszabályban rögzítik a következők szerint. I. AZ EGYESÜLET ADATAI kötelezettségeit, valamint a működési éss a szervezeti felépítését Az Egyesület neve: Családokért Határon Innen és Túl Az Egyesület rövidített neve: Családokért Egyesület Egyesület működési helye:magyarország A szervezet székhelye: Magyarország, Pilisszántó, Vörösmarty utca 30. I/1. Az Egyesület célja: kikapcsolódás és értékközvetítés a családoknak a kultúra eszközével adósságkezelési tanácsadás családi mediáció segítség az életmód megválasztásában a természet szeretetére való rávezetés közösségteremtő, ízlésformálóó rendezvényekk szervezése hátrányos helyzetű gyerekekk szabadidős programjainak megszervezése és táborozási, nyaralási részvételük támogatása a magyar néphagyományok, néprajzi n értékek k felelevenítése, bemutatása, a falusi turizmus keretein belül falusi hagyományőrző tevékenységek felelevenítése (húsvét, betlehemi játékok) kapcsolattartás más, hagyományőrző magyarr és nemzetiségi csoportokkal, hangsúlyt fektetve a határon túli t magyar csoportokkal, családokkal valóó kapcsolattartásra I/2. Az Egyesület alapvető feladatai, tevékenysége: Szakmai, kulturális, tudományos és ismeretterjesztő rendezvények, jótékony célú akciók, könyvek és kiadványok, a film, a zene, valamint az írott és elektronikuss média eszközeivel, film-és műsorgyártással m is segíti. Támogatókat keres munkájához, működéséhez

2 Keresi az együttműködés lehetőségét az állami, önkormányzati és társadalmi szervezetekkel, pályázatokkal fordul a meghirdető szervhez Rendezvényszervezés keretein belül közös programok megszervezése és lebonyolítása a családoknak, piciktől egészen az idősekig, hiszen a család teljessége fontos számunkra Táborok, több napos összejövetelek szervezése és lebonyolítás, családi játékos versenyek megszervezése Foglalkozásokat szervezése: játszóházak, kézműves foglalkozások, népi kismesterségek, hagyományok továbbvitele, mesedélutánok, diavetítés, filmvetítés, színjátszókör, társasjáték táncház, dal és tánctanítás, meseoldal működtetése, családi mediáció, Szabadtéri programok: majális, születésnap, kézművesség a szabadban, kertibáb és kertiszín : báb és színdarabok a szabadban,kirándulás, lovaglás, lovastúra és természetjárás kísérő rendezvények vendéglátás, piknik, teaház Kapcsolatok: testvérkapcsolatok kiépítése határon innen és túl, valamint a magyarországi nemzetiségiekkel való kapcsolatépítés, közös rendezvények megszervezése, lebonyolítása más szervezetekkel való kapcsolatok kiépítése, támogató kapcsolatok keresése I/3. Az együttműködés elvei: Programjaink pillére a prevenció. A családépítésen belül nagy hangsúlyt kívánunk helyezni a gyermek és ifjúsági feladatokra. Fontosnak tartjuk a természetjárást, mint az értékes családi szabadidő eltöltésének népszerűsítését, a fiatalok környezettudatosságának, környezetkultúrájának segítését, partnerségi hálózat kialakítását határon innen és túl, valamint oktatási intézmények bevonását a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták kialakításában. Programjaink fejleszteni kívánják a családtagok, egyének kulcskompetenciáit.(csoporton belüli együttműködés,problémamegoldás,önállóság stb.) Az pénzügyi ismeretek hiánya az iskolákban országos űrként jelentkezik. A mai magyar társadalom többsége lehetőségei felett él. A takarékoskodás az embernek a családi minta alapján kellene elsajátítani, de a fogyasztói társadalom nem ösztönöz erre. A fogyasztói igényeket az emberek jó része hitelből elégíti ki. Nem csak a pénzzel való takarékoskodás, hanem az energiával, az étellel való takarékoskodás is része kell, hogy legyen a család mindennapjainak, újra kell tanítani a családokat beosztani. A telhetetlen, pazarló életmódon változtatni szükséges! A kedvező irányú attitűdváltás érdekében programunk keretében a tradicionális fogyasztási szokásokat és a hagyományos ismereteket kívánjuk népszerűsíteni. Az Egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használhatja fel. Az Egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az egyesületi célok még hatékonyabb érdekében fő-és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat. Az egyesület önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, mely az alapszabályban meghatározott célra alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezi, céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét.az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjeleültet nem állít és nem támogat. Az Egyesület pályázatokat írhat ki, és pályázhat. Az Egyesület képviselője: Deák Zsuzsanna Tünde, egyesületi elnök. Az Egyesület hatóköre: nemzetközi II/1 Tagsági viszony létrejötte, és formái II.TAGSÁGI VISZONY Az Egyesületbe való felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, amelyek az Egyesület célkitűzéseivel egyetértenek és támogatják azokat. Az Egyesületi tagság formái: -rendes tagság -tiszteletbeli tagság -pártoló tagság -ifjúsági tagság Az egyesület tagja lehet minden olyan büntetlen előéletű személy, jogi személy,vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a belépési nyilatkozatban az Egyesület Alapszabályát elfogadja, és a tagsági viszonyból eredő kötelezettségének teljesítését vállalja. Az Egyesület tagjává választását a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozattal kérheti, melyet az Egyesület Elnökének kell benyújtani, aki azt a Vezetőség elé terjeszti. A Vezetőség egyszerű egybehangzó igen, nem szavazattal dönt a megválasztás kérdésében. A cselekvőképtelen személy nevében a kérelem előterjesztésére a törvényes képviselő jogosult, a korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmet a törvényes képviselő hozzájárulásával terjesztheti elő. A tiszteletbeli tag felvétele tárgyában a tiszteletbeli tagjelölt elfogadó nyilatkozata esetén -, valamint a pártoló taggá választásról az elnökség határoz. Tiszteletbeli taggá választható, aki az Egyesület keretén belül hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet fejtett ki.(tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli társelnök) Az egyesület pártoló tagja lehet az a személy, vagy jogi személy, illetve társadalmi vagy gazdálkodó szervezet(ptk.685 ) aki, illetőleg amely készséget fejez ki az Egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására. A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt, az egyesület tevékenységét időszakosan vagy rendszeresen támogatni kívánja, és akit/ amelyet az egyesület elnöksége pártoló taggá választ. Költségvetési szerv pártoló tag nem lehet. II/2. A Tagok jogai és kötelezettségei

3 Az Egyesület rendes tagjait egyforma jogok illetik meg: a) részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén b) tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen c) bármely egyesületi tisztségre választhatnak és megválaszthatók d) jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein e) az Egyesület által nyújtott kedvezményeket igénybe vehetik f) tájékoztatást kapnak a testületi szervek vezetőitől g) 18. életévének elérése után választhat, illetve választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire; Az Egyesület rendes tagjainak kötelezettségei, és vállalásai: a) a Ptk.62. /3/bekezdése alapján kötelesek megtartani az Alapszabály, és az egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg az Egyesület szerveinek határozatait. b) a tagok a Ptk.62. /3/ d.) pontja alapján nem veszélyeztethetik az egyesület céljának megvalósítását c) vállalják az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület céljainak megvalósítását d) vállalják a tagdíj késedelem nélküli befizetését A különleges jogállású tagok (pártoló-, tiszteletbeli) az egyesület szerveibe nem választhatók, a döntéshozatalban csak tanácskozási joggal vehetnek részt Ha az Egyesület Vezetőségi döntése alapján a tagfelvételt elutasító határozat születik, akkor ezzel szemben a kérelmező a Közgyűlés irányában, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslattal élhet. A Közgyűlés a jogorvoslattal megtámadott vezetőségi határozat tárgyában, annak bejelentésétől számított 30 napon belül köteles dönteni. A kérelmezőnek a tagfelvételt elutasító elnökségi határozata kérdésében a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz. A Közgyűlés határozatát a kérelmező - a tudomására jutástól számított 30 napon belül annak jogszabálysértő jellegére hivatkozva a bíróság előtt megtámadhatja. A kérelmező értesítéséről az Elnök gondoskodik. II/3. Tagsági viszony megszűnése A tagsági viszony megszűnik: a tag kilépésével, amelyet a Vezetőséghez kell írásban bejelenteni a tag kizárásával: A Vezetőség bármely tagja indokolt írásbeli kezdeményezésre kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki (amely) tevékenységével, mulasztásával akadályozza az Egyesület céljainak megvalósítását. a kizárás oka lehet, ha a tag az Egyesületnek anyagi kárt okoz, jó hírét sérti, vagy nem nyilvános információkat nyilvánosságra hoz. A kizárásról szóló döntést 8 napon belül kell közölni írásban az érintett taggal, aki a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet, melyet a Közgyűlés a soron következő ülésén bírál el. Az Elnökség kizárásról szóló döntésének jogerőre emelkedéséig az érintett tagsági jogait nem gyakorolhatja. a tagdíjbefizetés egy éves elmulasztása miatt(a felszólítás után 90 napos határidő eltelte után a tagsági viszony megszüntethető Vezetőségi határozattal) a tag halálával, a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével. Az eljárás alá vont személy értesítéséről az Elnök gondoskodik. Az Egyesület szervei: Közgyűlés, Vezetőség III/1. A Közgyűlés III.AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkotja. A Közgyűlést évente egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell küldeni legalább tíz nappal a Közgyűlés időpontja előtt. A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes, tehát a tagok kevesebb, mint fele jelenik meg. A megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes. III/1./a A Közgyűlés ülésrendje, összehívása A Közgyűlést össze kell hívni: ha a Vezetőség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek, de a Ptk.63. /2/ bekezdése alapján a tagok 1/10-e is kérheti a rendkívüli Közgyűlés összehívását ha a felügyeleti szerv a Közgyűlés összehívását elrendeli.

4 A Közgyűlés összehívása az elnök feladata. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok teljes tagságának több mint a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés változatlan napirend mellett határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül. A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is megbízhat. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és két, a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít. III/1./b A Közgyűlés hatásköre A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel történő egyesülésének a kimondása; az Alapszabály elfogadása és módosítása; tisztségviselők megválasztása és visszahívása; tagdíj mértékének megállapítása; a Vezetőség éves beszámolójának elfogadása;döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal. a Ptk.63. /4/ bekezdésének b.) pontja alapján az éves költségvetés elfogadása, az előző számviteli beszámoló elfogadása a Ptk.63. /4/ bekezdésének d.) pontja alapján az egyesület más egyesülettől való szétválása A Közgyűlés határozatai egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van. A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges: az Alapszabály elfogadásához, módosításához; az Egyesület feloszlásához, más Egyesülettel történő egyesülés kimondásához; a tag kizárásával kapcsolatos határozatához. A Vezetőség tagjainak és az Elnök személyének megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot kizárhatják, ha valamely Egyesületi tag jogos magánérdekének védelme vagy közérdek ezt szükségessé teszi. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b) pont), élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági szervezetek és magánszemélyek képviselőit. III/2. Vezetőség Az Vezetőség két Közgyűlés közötti időszakban a kizárólagos hatásköröket kivéve gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését. A Vezetőség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. A Vezetőséget annak elnöke írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tíz nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A Vezetőség ülései nyilvánosak. A vezetőségi ülés akkor határozatképes, ha azon mindhárom vezetőségi tag jelen van. Ha a vezetőség az ülés határozatképtelenségét állapítja meg, úgy új időpontban ismételten össze kell hívni a vezetőséget. A vezetőség határozatait nyílt szavazással, a vezetőségi tagok egybehangzó igen vagy nem szavazatával hozza. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül a Vezetőséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon mindhárom elnökségi tag jelen van. Az Elnökség üléseire annak tárgykörére figyelemmel esetenként további tagok hívhatók meg. A 3 tagú Vezetőséget a Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjai sorából 5 éves időtartamra, titkos szavazással III/2/a A Vezetőség feladata és hatásköre: tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás; a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység; az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves programok, költségvetés megvitatása és elfogadása; az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása;az elnök éves beszámolójának elfogadása; személyzeti munka irányítása; tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása; az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás;

5 minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Vezetőség hatáskörébe von. A Vezetőség határozatképes, ha tagjai közül mindhárman jelen vannak. Az Vezetőségnek csak olyan nagykorú személy lehet a tagja, aki nincsen eltiltva a közügyek gyakorlásától és tagja az Egyesületnek. III/2/b Az Egyesület elnöke Az egyesület vezetősége három fő. Az alakuló ülés az egyesület elnökének, az egyesület alapítóját 5 évre Deák Zsuzsanna Tünde, 2095 Pilisszántó, Vörösmarty utca 30., bízza meg, aki tevékenységével a Közgyűlésnek felelős. A továbbiakban az Elnök kinevezése a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. Az Alakuló Ülés továbbá vezetőségi tagoknak választotta meg: Keil Veronika, 2534 Tát, Munkácsy M. u. 5. Kocsis Bálint Bányász körönd 28. II/3. az Elnök feladata és hatásköre: az Egyesület tevékenységének irányítása; a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése; döntés és intézkedés az Vezetőség ülései közötti időszakban az Vezetőség hatáskörébe tartozó kérdésekben; a Közgyűlés és az Vezetőség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése; kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel; irányítja a Vezetőség munkáját; vezeti a Vezetőség üléseit; képviseli az Egyesületet; intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben; összehívja a Vezetőség üléseit; vezeti az ügyintéző apparátust; irányítja az Egyesület gazdálkodását; utalványozási jogot gyakorol; gyakorolja a munkáltatói jogokat; minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal. IV. A KÖZVÉLEMÉNY TÁJÉKOZTATÁSA ÉS AZ EGYESÜLET MÉDIAKAPCSOLATAI Az egyesületet Elnökének és Vezetőségi tagjainak a feladata, hogy az egyesület tevékenységéről a közvéleményt rendszeresen tájékoztassák. A tájékoztatás történhet: sajtótájékoztatók tájékoztató anyagok terjesztése (papír alapú, internet) hirdetések más alkalmas eszközök és módszerek felhasználásával A fent megjelölt vezető tisztségviselők kötelesek a tömegkommunikációs szervezetekkel a lehető legjobb kapcsolatot fenntartani. A nyilatkozat illetve az egyesület nevében vagy képviseletében tett bármely megnyilatkozás nem járhat mások személyiségi jogainak sérelmével, illetve jogosulatlan károkozással. V. AZ EGYESÜLET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA Az Egyesület vagyonával, önállóan gazdálkodik. Kiadásaikat tagdíjakból, valamint természetes- és jogi adományaikból és pályázati, illetve egyéb támogatásokból fedezi. Az Egyesület gazdálkodását az éves költségvetés határozza meg, amelyről a Vezetőség beszámolót készít és elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszt. Az Egyesület gazdálkodásáról a Vezetőség jelentést készít és a Közgyűlés elé terjeszt. A rendes tagdíj éves összege minimum 4.000,-Ft.-, ifjúsági tagság:1,000.-ft/év, tiszteletbeli tagoknak tagdíjfizetési kötelezettségük nincs. A tagdíj összegének esetleges emeléséről a Közgyűlés dönt. A megállapított tagdíjat csak pénzben lehet megfizetni rögtön a belépési nyilatkozat, kérelem elfogadását követően. A rendes és ifjúsági éves tagdíj esedékessége október 1. Ifjúsági tagnak 18 éven aluli fiatalokat lehet felvenni. Az ifjúsági tagok tagdíja a felnőtt tagok által fizetendő tagdíjnál mindenkor kedvezőbb, ez az ifjúsági tagok közgyűlésen gyakorolható szavazati jogát ugyanakkor nem érinti, az minden tag esetében azonos. Az ifjúsági tagdíj befizetése a belépési nyilatkozat, kérelem benyújtásának és annak elfogadásának időpontjában keletkezik. Pártoló tag az a természetes vagy jogi személy, illetőleg gazdálkodó szervezet lehet aki/amely az támogatás céljából az Egyesülethez csatlakozni kíván, és akit a közgyűlés felvesz az Egyesület pártoló tagjainak sorába.

6 Az Egyesület nem nyereségelvű, minden bevételét az alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjat kötelesek az egyesületnek megfizetni, az egyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.. Az egyesület vagyonát a Ectv. 17. (3) bekezdése szerint folytatott gazdasági-vállalkozási tevékenység eredménye is gyarapíthatja. Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi. Az Egyesület pénzeszközeit bankszámlán és házipénztárban kezeli. Az Egyesület a pénzeszközeit elsősorban számlán kezeli. A házipénztárban csak az elszámolási betétszámlát vezető banknál felvett és a készpénzben befizetett összegeket lehet kezelni. A házipénztárban idegen más szervezetek és személyek pénzét vagy értékét tárolni nem lehet. A pénztárzárás után a házipénztár készpénzállománya nem haladhatja meg a Ft-ot. Az ezen felüli összeget be kell fizetni az Egyesület bankszámlájára. Az Egyesület működése során törekedni kell arra, hogy a pénzmozgások a házipénztár elkerülésével menjenek végbe. Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök önállóan jogosult rendelkezni. V. /1.Az Egyesület bevételei, kiadásai Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiakból adódnak: tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés állapít meg; magán és jogi személyek támogatásai; az Egyesület alapszabályba foglalt tevékenységéből, másoknak nyújtott szolgáltatásaiból származó bevétel; vállalkozási tevékenységéből származó bevétel; rendezvény bevétel; költségvetési támogatás a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költség-vetésből juttatott támogatás; az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás; a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege;az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel; más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; befektetési tevékenységből származó bevétel; egyéb bevételek. Az Egyesület költségei,kiadásai: gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek; az egyesület szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása; a fenti pontok alá nem tartozó egyéb költség. V/2. Az Egyesület adománygyűjtés tevékenysége Az egyesület javára adománygyűjtő tevékenység folytatható, az Egyesület írásbeli meghatalmazása alapján. Az adománygyűjtés során figyelembe kell venni a személyhez fűződő jogokat és az emberi méltóságot. Az egyesület részére juttatott adományokat az adományozók nyilvántartásába kell venni. Az adománygyűjtésre egyebekben a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni. VI. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 1. Az Egyesület megszűnik: -a Ptk.64../1/ bekezdése és a Ptk.64../3/ bekezdések alapján a a.)közgyűlés döntése alapján átalakul, b.) a közgyűlés a feloszlatásról határoz, c.)a bíróság feloszlatja, d.)törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeként a bíróság megsünteti vagy megállapítja megszűnését, e.)fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti és megállapítja megszűnését, és az egyesületet a nyilvántartásból törli Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik, felszámolóként az Egyesület volt ügyintéző szerve az Elnökség jár el. A közgyűlés nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt, vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapított. VII. JOGORVOSLATOK Az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 30 napos jogvesztő határidőben - a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat bíróság előtt történő megtámadása a határozat végrehajtására nézve nem rendelkezik halasztó hatállyal. A bíróság a határozat végrehajtását felfüggesztheti.

7 VIII. AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE 1. Az egyesület működése felett a Pest Megyei Főügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol. 2. Az egyesület olyan tevékenysége felett, amely tevékenységet jogszabály feltételhez köt, vagy egyébként szabályoz, az e tevékenység szerint hatáskörrel rendelkező állami szerv is felügyeletet gyakorol. 3. Az egyesület által kapott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzésére az Állami Számvevőszék jogosult. IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK Az egyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre, működését a nyilvántartásbavétel időpontjától kezdi meg. Az egyesületre a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló évi IL. törvény szabályait kell alkalmazni.az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk ai az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (Ectv.), a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló évi CLXXXI. törvény (Cnytv), továbbá a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet és a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezeti beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságáról szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai az irányadók. Ezen az alakuló közgyűlésen jelenlevő tagok fogadták el Pilisszántón, augusztus 30-án. Pilisszántó, augusztus 30.