w w w.n y i c i ta.hu

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "w w w.n y i c i ta.hu"

Átírás

1 Képzési füzetek 1. Alternatív forrásteremtés: Adomány és 1% (összeállította: Hudi Zsuzsa) w w w.n y i c i ta.hu 2011

2

3 Alternatív forrásteremtés:adomány és 1% 3 Alternatív forrásteremtés Adomány és 1% A nonprofit szektorban működő civil szervezetek azért dolgoznak, hogy munkájukkal olyan közhasznú feladatokat lássanak el, melyek a társadalom jobbítását, segítését szolgálják, ehhez a munkához pedig nekik kell forrásaikat megteremteniük. Mivel a hazai pályázati lehetőségek beszűkülnek, egyre nagyobb szerepet kap az adomány és 1% gyűjtés. Adomány kapható magánszemélyektől, jogi személyektől és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságoktól. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló LXXXI. törvény rendelkezése szerint az adomány csökkenti az adózás előtti eredményt. A törvény értelmében az adomány, közhasznú szervezet, vagy kiemelkedően közhasznú szervezet részére adható, a közhasznú tevékenység, illetve a kiemelkedően közhasznú közfeladat támogatására, az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott: tá m o g atá s, j u t tatá s, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás értéke, Adomány típusai: a h u n g a r i k u m n a k s z á m í t ó 1% fel a já n l ás, p é n z a d o m á n y t, t á r g y i a d o m á n y fel a já n l ás, s z o l g á ltatá s, m i n t a d o m á n y, Közcélú adománygyűjtés, a közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. Ezt a rendelkezést fontos figyelembe venni az esetleges visszaélések elkerülése végett.

4 4 Képzési füzetek 1. Adomány időintervallum tekintetében: Egyszeri, eseti adomány: gyorsan lezajló projektekhez, rendezvényhez kapcsolódik, ez esetben a kisösszegű vagy tárgyadomány a gyakoribb. Rendszeres adomány tartós szerződéssel: a közhasznú szervezet és támogatója által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ideértve az értékpapír átadását is. A tartós adományozás tárgyában kötött szerződésben a támogató arra vállal kötelezettséget, hogy a támogatást a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő leg alább három évben évente legalább egy alkalommal azonos vagy növekvő összegben ellenszolgáltatás nélkül adja. Nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatása nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére. Az adományt ellenszolgáltatás várása nélkül adják. Adomány fogadásáról igazolást kell kiállítania 2 példányban, melyben meg kell jelölni, hogy a fogadó szervezet mire kapja az adomány. Amennyiben az ellenszolgáltatás megjelenik, valamilyen szolgáltatást, vagy értéskesitést, akkor nem beszélünk adományról. Ebben az esetben számlát kell kiállítani. Adománytról igazolást olyan szervezet állíthat ki, amely rendelkezik a bírósági nyilvántartásba bejegyzett közhasznú, vagy kiemelkedően közhasznú jogállással. A rá vonatkozó szabályokat először abban az adóévben alkalmazhatja, amely évben szervezetként besorolást nyert. Adományra vonatkozó igazolást csak a bejegyzés jogerőre emelkedése napját követően adhat ki, melyre a törlés napjáig jogosult. A közhasznú besorolás adóéven belüli változása esetén pedig, az adóév utolsó napján érvényes besorolásnak megfelelő rendelkezéseket kell az adóév egészére alkalmazni, kivéve, hogy az átsorolás napjáig az addigi jogállás szerinti igazolás kiadására jogosult.

5 Alternatív forrásteremtés:adomány és 1% Az igazolás tartalmazza a kiállító és az adományozó: nevét, székhelyét, adószámát, az adomány összegét, a támogatott célt, a közhasznúsági fokozatot. 5 Az a d o m á n y o z á s v o n at k o z á s á b a n e l s z á m o l h at ó k e d v e z m é n y e k é s az ezzel kapcsolatos feltételek és korlátozások: január 01-től a magánszemélyek az adományaik (pénz, szolgáltatás, tárgyi adomány) után semmilyen adókedvezményre nem jogosultak! Tárgyi eszköz adományozása esetén, a piaci érték a mérvadó, ÁFÁ-t fizetni a tárgyi adományozás esetén nem kell, 2010 júniusá ban állították vissza az áfamentességet június 17-e óta nem kell Áfát fizetnie az adományozónak, ha olyan terméket, szolgáltatást adományoz közcélú természetbe ni adomány formájában, amelyet eredetileg a vállalkozása adókö teles tevékenységéhez hasznosított. (Azaz nem jár a kedvezmény, ha az adományozó eleve ezzel a céllal szerez be valamit). [Az áfakedvezményre való jogosultságot a kedvezményezttnek az adomá nyozó nevére kiállított okirattal kell igazolnia ÁFA tv /A.] január 1-e óta további kedvező szabály lépett életbe. En nek alapján, ha egy külföldi illetőségű adományozó (vállalkozás, magánszemély, egyéb szervezet) pénzadományt juttat egy a tör vény 85. -ban felsorolt magyar szervezetnek (pl. alapítvány, tár sadalmi szervezet) és ebből az adományból a kedvezményezett ter méket, szolgáltatást vásárol, akkor - ha a termék, szolgáltatás vétel árával az eladónak megfizette az árban foglalt áfát is - a megfize tett áfát a kedvezményezett visszaigényelheti az adóhatóságtól. A pénzadomány mentes az áfa fizetési kötelezettség alól. Közhasznú szervezet támogatása esetén adókedvezmény csak tartós adományozás esetén vehető igénybe: az adomány 100%-a egyéb ráfordításként elszámolható és még az adomány értékének 20%-a is csökkenti az adóalapot.

6 6 Képzési füzetek 1. Kiemelkedően közhasznú szervezet támogatása esetén adomány 100%-a egyéb ráfordításként elszámolható, valamint az adomány értékének 50%-a is csökkenti az adóalapot től az adomány, mint fogalom megszűnt; adóalap-kedvezmény csak kiemelkedően közhasznú szervezet támogatása, a Magyar Kármentő Alap támogatása vagy akár közhasznú, akár kiemelkedően közhasznú szervezettel kötött tartós adományozás esetén lehetséges. A kiemelkedően közhasznú szervezet, illetve a Magyar Kármentő Alap támogatása esetén a nyújtott támogatás 50%-a, tartós adományozás esetén a támogatás 20%-a erejéig csökkenthető az adózás előtti eredmény. Ha az adózó kiemelkedően közhasznú szervezetet tartós adományozás keretében támogat, az adózás előtti eredmény a támogatás %-ával csökkenthető. Valamennyi esetre igaz, hogy legfeljebb az adózás előtti eredmény mértékéig van lehetőség csökkentésre. (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (Tao. tv. ) 7. (1) bekezdés z) pont] Adományt adok-kapok: adhat.hu, ad6kap6.hu, szívesség.net, A hungarikumnak számító 1% felajánlás Az évi, azóta többször módosított CXXVI., ún. 1%-os törvény szerint a hazai lakosság, illetve a határainkon túli magyarság érdekében részesülhetnek közhasznú szervezetek az adózók által befizetett összeg 1%-ából. Ki ajánlhatja fel az 1%-át és hogyan? Magánszemély a befizetett személyi jövedelemadója 1%-át a törvényben (1996.CXXVI. tv 4. b-g) felsorolt intézmények és civil szervezetek részére, további 1%-át egyházak részére ajánlhatja fel. Nincs mód a teljes felajánlható összeg összevonására, továbbá az 1-1%-ok sem osztható fel több részre. Az 1+1%-ról két külön nyilatkozatban kell nyilatkozni. A rendelkező nyilatkozat leadási határideje: Egyéni vállalkozóknak az adóévet követő február 25-ig, önadózóknak május 20-ig, kell a rendelkező nyilatkozatot eljuttatni az adóhatósághoz. A rendelkező nyilatkozaton fel kell tüntetni a kedvezményezett adószámát, nevét (nem kötelező), vagy technikai számát. Eljuttathatja

7 Alternatív forrásteremtés:adomány és 1% az APEH-hoz elektronikusan önmaga, vagy meghatalmazással, utólag postai úton borítékban. 7 Gyakori hiba: rossz adószám, nem hatalmazza fel a könyvelőt, két civil szervezetnek ajánlja fel, vagy két egyháznak, nem fizeti meg időben Kedvezményezett civil szervezet lehet: 2011-ben a törvény értelmében 1%-ot felajánlani annak a civilszervezetnek lehet, mely legalább 2 éves (azaz január 01. előtt alakult meg hivatalosan). Kiemelkedően közhasznú szervezet esetében legalább 1 éves működés szükséges (azaz január 01. előtt jegyezték be).a civilszervezeteknek nem szükséges előre bejelnteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (volt Apeh) felé, hogy 1% gyűjtésére jogosultak! Továbbá: belföldi székhelyű legyen; magyarországi közösség, illetőleg a határon túli magyarság érde kében működjön; nyilatkozik arról, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, nyilatkozik arról, hogy a rendelkező nyilatkozat évének augusz tus 1. napja és a nyilatkozat időpontja között nem volt olyan lejárt esedékességű köztartozása, amelyre fizetési halasztást vagy rész letfizetési kedvezményt nem kapott; a kiemelkedően közhasznú szervezet, szerződés másolatának az adóhatósághoz történő becsatolásával igazolja, hogy tevékenysé gét állami szervvel vagy önkormányzattal a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtt legalább egy évvel kötött szerződés alap ján végzi. A jogutódlással megszűnt kedvezményezett jogutódja jogosult a felajánlott adóösszegekre, amennyiben teljesíti egyébként a fenti feltételeket. A NAV (APEH) a magánszemélyek rendelkező nyilatkozata alapján legkésőbb az adott év szeptember 1. napjáig (jelen esetben legkésőbb 2011.

8 8 Képzési füzetek 1. szeptember 1-ig) felhívja a kedvezményezett szervezeteket a feltételek és nyilatkozatok teljesítésére. A felhívásnak 30 napon belül kell eleget tenni. Mire használhatja fel a szervezet a kapott 1%-ot? Közcélú tevékenységre (szervezet létesítő okiratában alaptevékenységként meghatározott) Működésre: 2009-től az új törvény értelmében működési költségre is lehet az 1%-ból befolyó összeg 30%át költeni(együttes összege az évente kiutalt költségvetési támogatás 30%-át nem haladhatja meg) Különösen az alábbiak vehetők figyelembe: Bérköltség Székhely, működési hely kivéve, ha az valamely alapító, tag, vezető tisztségviselő, alkalmazott vagy ezek közeli hozzátartozójá nak magánlakása is egyben fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségek; (különösen az ingatlan bérleti díja és a ked vezményezettet terhelő közműdíjak) Postaköltségek, telefon-, internetszolgáltatás alapdíja (kommuni kációs költségek) Mit tesz a NAV (APEH) az adózó nyilatkozatának kézhezvétele után? A rendelkező nyilatkozatok alapján szeptember 1-ig felhívja az érintett szervezeteket a kedvezményezetti jogosultságot megteremtő nyilatkozatok, illetve egyéb törvényi feltételek 30 napon belüli teljesítésére. A határidő elmulasztása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény ának előírásai irányadóak, azaz a határidő elmulasztása automatikusan nem eredményez jogvesztést, hanem igazolási kérelemmel és a hiányok egyidejű pótlásával a késedelem kimenthető. Abban az esetben, ha a kedvezményezett szervezet a jogosultságát sikertelenül igazolja vagy a nyilatkozattételi és egyéb kötelezettségeit nem teljesíti, erről a NAV határozatot hoz, amelyet a kedvezményezett kérelmére az a bíróság, amelynél a kedvezményezett nyilvántartásba vétele történt

9 Alternatív forrásteremtés:adomány és 1% (vagy ennek hiányában a kedvezményezett címe szerint illetékes bíróság) megváltoztathatja egy nemperes eljárás keretében 15 napon belül a feltételek fennállásának megállapítása esetén. Érvényes rendelkező nyilatkozat esetén a NAV (APEH) a kedvezményezett szervezet által benyújtott nyilatkozatok benyújtásától számított 30 napon belül, de legkésőbb december 15-ig köteles átutalni a felajánlott 1%-ot a címzettnek. Ha a NAV (APEH) december 15-ig a rendelkező magánszemélyt a NAV érdekkörébe tartozó érvénytelenségről nem értesíti és az általa megjelölt kedvezményezett szervezet az NAV (APEH) internetes holnapján közzétett tájékoztatóban szerepel, akkor a kérelmet teljesítettnek kell tekinteni. Ha a rendelkező nyilatkozatban foglalt kérelem a kedvezményezettel kapcsolatos körülmény miatt érvénytelennek minősül, akkor a NAV (APEH) az adózót az indok megjelölése és határozat elfogadása nélkül, az elutasítást követő 30 napon belül értesíti. 9 Mit kell tennie annak a szervezetnek, aki 1% akar gyűjteni? Az Adóhivatal szeptember 1-ig küldi ki a jogosultak részére az a tájékoztató levelet, melyben tudatja a civil szervezettel a felajánlások összegét. A szervezetnek 30 napon bellül nyilatkoznia kell, a székhelyéről, a működési területéről, a közvetlen politikai tevékenysétől való tartózkodásról, hogy a köztartozásokra vonatkozó feltételeknek eleget tett, és nyilatkozik arról, hogy előző év január 1-től megszakítás nélkül, ténylegesen közhasznú tevékenységet folytat. (a mulasztás nem eredményeszt jogvesztést abban az esetben, hanem igazolási kérelemmel és a hiányok egyidejű pótlásával a késedelem kimenthető) A NAV (APEH) 2009-től nem küldi el a nyilatkozatok megtételéhez szükséges adatlapot, hanem azt ettől az évtől kezdve az adóhivatal honlapjáról lehet letölteni (1137A sz. lap). A kitöltés után háromféle benyújtási mód közül választhat a civilszervezet: vagy személyesen juttatja el az adóhatósághoz, vagy postán küldi el, vagy az ügyfélkapun keresztül, online nyújtja be.

10 10 Képzési füzetek 1. A szervezetnek nyilatkoznia kell köztartozásról július 31-ig augusztus 1. napja és a kedvezményezetti státusz igazolására szolgáló 1037A számú adatlap részét képező 1037A- 01-es számú bizonylat keltének időpontja közötti időszakban, akár csak egy napig olyan lejárt esedékességű köztartozásuk állt fenn, amelyre fizetési halasztást vagy részletfizetési kedvezményt nem kaptak (augusztus 1. és a 1137A adatlap megküldése között). Köztartozásnak minősül az állami adóhatóságnál, a vámhatóság nál és az önkormányzati adóhatóságnál (a fővárosi székhelyű adó zók esetében az önkormányzati adóhatóság vonatkozásában mind a kerületi, mind a fővárosi önkormányzati adóhatóságra értendő) nyilvántartott, törvényből eredő fizetési kötelezettség. Bizonyos esetekben az Adóhivatal méltányosságot gyakorolhat (1037A-02- es bizonylaton), de ebben az esetben is csak akkor történik meg a kiutalás, amennyiben a szervezet rendezi köztartozását. A mél tányossági kérelmet már az igénylő nyomtatvánnyal egyidejűleg is be lehet nyújtani. A fentiekre figyelemmel a személyi jövedelemadó 1 %-ából ré szesülni kívánó szervezetnek a augusztus 1-je előtt esedé kessé vált és meg nem fizetett köztartozását legkésőbb júli us 31. napjáig rendeznie szükséges, mivel a lejárt esedékességű köztartozás augusztus 1. napjától késve történő rendezése esetén nem jogosult a részére felajánlott 1 % összegére. Mit kell tennie a szervezetnek 1% fogadása után? Ki kell töltenie a 10KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról című bizonylatot, mely az APEH honlapjáról letölthető, meg kell küldeni 2011 október 31- ig. A nyomtatvány kitöltve postai úton, személyesen, vagy elektronikus úton (Ügyfélkapun keresztül EBEV programmal) juttatható el az állami adóhatóság részére. Az adatlapon meg kell adni, a szervezet hivatalos adatait, egy táblázatban a kiutalt 1%-os összeg felhasználási módját (2011-ben a év végén kiutalt 1%-os támogatást), majd be kell mutatni mire költötte a civilszervezet a kapott összeget. A közleményben a civil kedvezményezetteknek a tárgy évben részükre átutalt (tárgyév, melyről el kell számolni, mindig az adott 1% kiutalását követő évet jelenti) Szja 1 %-os

11 Alternatív forrásteremtés:adomány és 1% összeg felhasználásáról (a cél szerinti és működési költségekről, továbbá az átutalt összeg esetleges tartalékolásának céljáról, legfeljebb 3 éves időtartamáról és összegéről) kell számot adniuk. A közleményben nem kell szerepeltetni azon - a kedvezményezett által a megelőző években tartalékolt - Szja 1 %-os összegeket, amelyeket az állami adóhatóság a tárgyévet megelőzően utalt ki a kedvezményezett részére. Ezen összegek felhasználására vonatkozó adatokat, amely összegekre nem vonatkozik a 3 éves felhasználási korlát, nem ezen a bizonylaton, hanem a felhasználás évének október 31. napjáig sajtóközleményben kell nyilvánosságra hozniuk. A sajtóközlemény egy eredeti példányát az adózási bizonylat-megőrzési szabályok szerint az elévülési idő végéig (a megjelenés évének utolsó napjától számított 5 évig) meg kell őrizniük évtől nem kell sajtóközleményt megjelentetnie a szervezetnek. A kitöltött közleményt Ügyfélkapun keresztül tudja benyújtani a NAV-nak, amennyiben a civilszervezet már érvényes regisztrációval rendelkezik a oldalon. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) a NAV által továbbított közleményeket a civilszervezetekkel foglalkozó honlapján november 30-tól legalább 1 évig ingyenesen teszi közzé. Azon kedvezményezettek, amelyek saját honlappal rendelkeznek, az 1% felhasználásáról szóló közleményüket el kell helyezzék azon legkésőbb december 15-ig, és azt onnan 1 évig el nem távolíthatják. Nyomtatványok és nyomtatványkitöltő program elérhető innen: 11 Mit tesz APEH a kedvezményezett szervezettel kapcsolatban? Ha a szükséges nyilatkozatok valamelyike hiányzik, akkor az APEH az adózó nyilatkozata ellenére sem utalja át a felajánlott 1%-okat. Ha az APEH a nyilatkozatokat valamilyen okból nem fogadja el, akkor erről határozatot kell hoznia, amelyet a kedvezményezett kérelmére az a bíróság, amelynél a kedvezményezett nyilvántartásba vétele történt (vagy ennek hiányában a kedvezményezett címe szerint illetékes bíróság) megváltoztathatja egy nemperes eljárás keretében 15 napon belül a feltételek fennállásának megállapítása esetén. Ha a szükséges nyilatkozatok és az igazolás hiánytalanok (és tartalmuk valódisága nem kérdéses),

12 12 Képzési füzetek 1. akkor az APEH a nyilatkozatok benyújtásától számított 30 napon belül, de legkésőbb december 15-ig, köteles átutalni a kedvezményezett szervezet számára felajánlott 1%-okat. Ha az APEH december 15-ig a rendelkező magánszemélyt az APEH érdekkörébe tartozó érvénytelenségről nem értesíti és az általa megjelölt kedvezményezett szervezet az APEH internetes holnapján közzétett tájékoztatóban szerepel, akkor a kérelmet teljesítettnek kell tekinteni. Ha a rendelkező nyilatkozatban foglalt kérelem a kedvezményezettel kapcsolatos körülmény miatt érvénytelennek minősül, akkor az APEH az adózót az indok megjelölése és határozat elfogadása nélkül, az elutasítást követő 30 napon belül értesíti. 1% j e l l e m z ő i minden adó támogató lehet, nem csak aki megengedheti magá nak, az álampolgárnak nem kell külön pénzt áldozni az adakozáshoz, időhöz kötött (bevallás ideje) nagy a verseny, sok szervezet kampányol, nem tudhatják a kedvezményezettek, hogy kik voltak a támoga tók, bevételt jelent, adószám ismerete szükséges Az 1%-os kampány A kampányt nem lehet időben kezdeni, ezért egész évben kampányoljunk. Az 1%-os kampány építhető közvetlen kapcsolatokra, érzelmi megközelítésre, állampolgári felelősségvállalásra A legfőbb támogatói motivációk: a szervezet személyes, vagy hírbéli ismerete, rögtönzött döntés, érzelmi indok

13 Alternatív forrásteremtés:adomány és 1% 13 A k a m pá n y n a k m i ly e n t e c h n i k á i va n n a k? Ho g ya n j u t h a t u n k e l a n y i lv á n o s s á g h o z? személyes meggyőzés oktatási, kulturális, egészségügyi intézményekben elhelye zett felhívások belépőjegyeken, egyéb alternatív felületeken elhelyezett in formációk lábléces levél, Internet (speciális, szakmai honlapok, vagy hírportálok) óriásplakátok, citylight plakátok médiakampány, sajtóközlemény, helyi lapok, helyi televízió, rádió, Mire figyeljünk hirdetés, felhívás, szórólap készítésénél? helyesen meghatározott célcsoport, helyes adatok, adószámot mindenképpen tartalmazza, legyen a szervezethez köthető szlogen, embléma, ne legyen túl hosszú, túl sok információ, legyenek konkrétumok, konkrétan megfogalmazott cél, az adózó tudja mire adja a pénzét, legyen rajta ez előző évi adományok megköszönése, ne irányuljon mások ellen, érzelmi hatás, Legyen üzenete: tiszta, világos, könnyen érthető legyen rövid, könnyen közvetíthető egyedi, könnyen azonosítható célcsoportoknak megfelelően kialakítva a szervezet megbízhatósága a szervezet céljai, tevékenysége, eredményei név+adószám+telefon, honlap (információ) köthető legyen az 1%-hoz

14 14 Képzési füzetek 1. Kampány szakaszai: 1. Előkészítés, helyzetelemzés 2. Tervezés 3. Megvalósítás 4. Lezárás, értékelés 1. Előkészítés, helyzetelemzés Először vizsgáljuk meg, hogy szüksége van-e a szervezetnek az 1%-os bevételre? Az 1%-os adományok elnyerésére irányuló kampányszervezés időbe, energiába és pénzbe kerül, azonban hosszútávon érdemes megszervezni, hiszen minimum ismertté teszi a szervezetet. Nehézségek: o növekvő konkurencia, o a siker gyanút ébreszt, és növekedhet az irigyek száma. Fontos, hogy ne csak a kampányidőszakban kampányoljunk. Felajánlott összeg nagysága külső környezet 2. Tervezés: Az 1 %-os kampány a forrásteremtési stratégi része kell hogy legyen. Tervezni kell, mert megfelelő tervezés nélkül előfordulhat, hogy túl sok időt és pénzt fektet bele a szervezet és mégsem folyik be elegendő pénz. Olvassa el a törvényt és az útmutatókat. Már az adóbevallási időszak előtt is szerepeltesse az adószámát minden írott anyagon. Kezdje el a kampány tervezését már az ősz folyamán. Meg kell határozni: a pontos célokat, konkrét célra gyűjtsön, a célok eléréséhez szükséges forrásokat, költségvetést, elérendő célcsoportot, ki kell választani a szervezéshez szükséges technikákat üzenet szerkesztése, kampányanyagok szerkesztése a feladatok megosztását, felelősöket,

15 Alternatív forrásteremtés:adomány és 1% határidőket, projekttervet, kommunikációstervet, (kit, mit, mikor) időnkénti értékelési szempontrendszert Megvalósítás A megismert technikákkal a szervezet pozitív bemutatása, cél a névismertség növelése, fontos a megkülönböztetés (eszközei: lógó, szlogen, írott anyagok, színvilág) buzdítás az1% felajánlására 4. Lezárás, értékelés köszönetnyilvánítás o nem ismerjük pontosan az adományozók kilétét o azonos eszközök, csatornák használata, mint az 1%-os megkereséskor jogszabályi kötelezettség a felhasználás közzététele értékelés, elemzés Fo r r á s: évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról évi XCII. törvény az adózás rendjéről Letölthető minta űrlapok a w w w.n y i c i ta.hu honlapon: adományigazolás 10KOZ közlemény

16