I. Az egyesületrıl általában: Szigetvári Várbaráti Kör

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Az egyesületrıl általában: Szigetvári Várbaráti Kör"

Átírás

1 I. Az egyesületrıl általában: l. Az egyesület hivatalos neve: 2/a. Az egyesület célja: / Szigetvári Várbaráti Kör, a továbbiakban: Kör / Szigetvári Várbaráti Kör A Közhasznú Szervezetrıl szóló évi CLVI. törvény c/6 pontja alapján " kulturális örökség megóvása ", nevezetesen : (továbbikban: Kszt / 26. paragrafusának A Szigetvárhoz és a Zrínyiekhez kapcsolódó hagyományok ápolása, - a Szigetvár történetére és a Zrínyiek munkásságára vonatkozó dokumentumok, irodalmi, képzımővészeti, zenei alkotások, hagyományok és egyéb emlékek győjtése, ırzése, feldolgozása és publikálása. - Szigetvár és a Zrínyiek történelmi szerepének ismertetése, tudatosítása, minél szélesebb körben, valamennyi rendelkezésre álló eszköz ( sajtó, rádió, TV, elıadások, kiállítások, tanulmányutak stb. ) felhasználásával. - Zrínyi Miklós és a hıs várvédık, továbbá a Szigetvár történetében jelentıs szerepet játszó személyiségek emlékének ápolása, - minden év szeptember 6-án ünnepélyes megemlékezés Szigetvár védıirıl, Zrínyi Miklósról, Horváth Stancsics Márkról és hıs társairól, - minden év november 18-án a költı-hadvezér Zrínyi Miklós szobrának megkoszorúzása a helyi gimnáziummal közösen, - A Zrínyi-vár gondozása, állagmegóvásának, karbantartásának szorgalmazása a vár mindenkori kezelıivel egyetértésben, - Szigetvár mőemlékeinek, mőemlék jellegő épületeinek, városképi szempontból jelentıs épületeinek, népi mőemlékeinek védelme, szépítése, értékeinek megóvása, hagyományainak ápolása, a városszeretı erık szervezett keretek közötti összefogása, a lakosság érdeklıdésének felkeltése a városszépítés és védelem iránt, továbbá a környezetvédelem elısegítése. - A Várbaráti Kör fontos feladatának tartja a megszüntetett Zrínyi Miklós Vármúzeum visszaállítását. 2/b. Az egyesület közhasznú tevékenysége: - kulturális tevékenység, - kulturális örökség megóvása és - mőemlékvédelem. / A közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. törvény 26. -ának 5,6,7. pontjai alapján /

2 3./ A Kör nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. Az egyesület nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki a jelen alapszabály rendelkezéseit elfogadja. - A Kör nevében vagy javára történı adománygyőjtés nem járhat az adományozók, illetıleg más személyek zaklatásával, a személyhez főzıdı jogok és az emberi méltóság sérelmével. A Kör nevében vagy javára történı adománygyőjtés csak a Kör írásbeli meghatalmazása alapján végezhetı. 4./ A Kör közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyőlési képviselıjelöltet nem állít és nem támogat. - vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, - gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítı okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. - A kör nyitott, szolgáltatásai igénybevételi módjáról hirdetmény útján ad tájékoztatást. 5. Az egyesület önálló jogi személy, jogállása közhasznú szervezet 6. Az egyesület székhelye: 7. Az egyesület mőködési területe: 8. Az egyesület hivatalos pecsétjei: a.) kör alakú bélyegezı: Szigetvár, Mártírok útja 1. Szigetvár város területe. kettıs körben Szigetvár hajdani pecsétje, körülötte a felirat: Várbaráti Kör Szigetvár b.) téglalap alakú bélyegzı, ezzel a felirattal: Várbaráti Kör Szigetvár Mártírok útja A törvényességi felügyeletet az ügyészség, az adóügyit az adóhatóság, az állami költségvetésbıl származó pénz felhasználásának ellenırzését az Állami Számvevıszék látja el.

3 II. Az egyesület tagsága 1.) Az egyesületnek tagja lehet - politikai pártok, pártoktól függı társadalmi szervezetek és pártoktól függı alapítványok kivételével - minden 14 év feletti magyar és külföldi természetes és jogi személy, ha a kör céljait megismeri, azokért tenni kész. 2.) A Szigetváron lakó tagok a kör rendes tagjai, az egyéb helységekben lakók pártoló tagok. A pártoló tagok távolmaradása a közgyőlések határozatképességét nem befolyásolják. 3.) Az egyesület tagjait, mind a rendes, mind a pártoló tagokat, minden évben a tagsági díj befizetésekor névre szóló, másra át nem ruházható tagsági igazolvánnyal kell ellátni. A vidéki tagok postán, a helyben lakók a tagnyilvántartótól, illetve a tagdíj beszedıtıl kapják meg az igazolványukat. III. A tagsági viszony létrejötte és megszőnése 1.) A tagsági viszony a belépési nyilatkozat kitöltése után a vezetıség elfogadását és a tagdíj befizetését is dokumentáló tagsági igazolvány átvételével jön létre. 2.) A vezetıség köteles az újonnan belépettek névsorát a legközelebbi közgyőlésen ismertetni. 3.) A tagsági viszony megszőnik a tag önkéntes kilépésével, elhalálozásával, vagy kizárásával. 4.) Megszőnik a tagsági viszony akkor is, ha a tag felhívás ellenére több mint egy éven át nem fizeti be a tagdíjat. 5.) A tagsági viszony megszőnését a vezetıség a közgyőlésnek bejelenteni tartozik. 6.) Kizárás esetében a vezetıség elıterjesztése alapján a közgyőlés határoz. IV. A tagok jogai és kötelességei: A rendes és pártoló tagok jogai és kötelességei azonosak. A./ A tagok jogai: 1.) A tagok az egyesület közgyőlésén tanácskozási és szavazati joggal rendelkeznek, javaslatokat tehetnek és indítványokat terjeszthetnek elı. A vezetıség köteles a tagság észrevételeit, javaslatait érdemben megválaszolni. 2.) A tagok az egyesület tisztségeire megválaszthatók. 3.) A közgyőlésen választják meg a vezetıség tagjait, a számvizsgáló bizottság elnökét és tagjait.

4 4.) Az egyesület tagjai a Várbaráti Kör által kiadott térítéses kiadványokra, belépıdíjas rendezvényeire elıvételi jogot élveznek. 5.) Az egyesület tagjai - amennyiben a vár kezelıi jogával a kör rendelkezik- felmutatott tagsági igazolványukkal saját személyükre szólóan a szigetvári várat és múzeumi kiállítást, továbbá a kör által rendezett egyéb kiállításokat díjtalanul látogathatják. B./ A tagok kötelessége: 1.) Az egyesület tagjai közremőködnek a kör munkájában, az alapszabályokban vállalt célkitőzések és feladatok megvalósításában. 2.) A tagok ismerjék meg Szigetvár múltját, haladó értékő hagyományait, mindennapi munkájukkal pedig öregbítsék hírnevét. 3.) Az egyesület tagjai az éves tagdíjat minden év március 15-ig tartoznak befizetni a vezetıség által megbízott tagdíj beszedınek, illetve csekklapon a szigetvári OTP fióknál vezetett egyesületi csekkszámlára. 4.) Az egyesület tagjainak kötelessége városunk tisztaságának, parkjainak védelme, a városunkba érkezı turisták vendégszeretettel áthatott fogadása. V. Az egyesület szervei: 1.) a közgyőlés, 2.) a vezetıség és a vezetıségi győlés, 3.) a tisztségviselık, 4.) a számvizsgáló bizottság, 5.) az esetleges különbizottságok, 6.) tagozatok A közgyőlés: Az egyesület legfıbb szerve, a tagok összessége. Az egyesületet érintı minden kérdésben dönthet. 1.) A közgyőlést évenként legalább egyszer össze kell hívni. Ez a nap minden év február 13-a, a város töröktıl való felszabadulásának évfordulója. 2.) A közgyőlést a vezetıségi győlés határozatára az elnök hívja össze. 3.) A közgyőlést össze kell hívni akkor is, ha ezt a tagok egyharmada kéri a cél megjelölésével. 4.) A közgyőlésre az egyesület valamennyi tagját meg kell hívni, legalább 5 nappal a közgyőlés elıtt. ( Takarékossági okokból a helyi TV-ben, újságban és plakátokon kell a tagságot meghívni ). A meghívón közölni kell a közgyőlés napirendjét. 5.) A közgyőlés akkor határozatképes, ha a rendes tagok fele jelen van. Ha határozatképesség hiánya miatt a közgyőlést el kell halasztani, a másodszorra összehívott közgyőlés az eredeti napirendbe

5 felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A második taggyőlés az eredeti idıponthoz viszonyítva fél órán belül összehívható. Fentiekrıl a kör tagságát a meghívóban tájékoztatni kell. 6.) A közgyőlés a határozatait egyszerő szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. 7.) A közgyőlésrıl jegyzıkönyvet kell készíteni. A határozatképtelen közgyőlésrıl is fel kell venni a jegyzıkönyvet. 8.) Az egyesület szervei a közgyőlésnek felelısséggel tartoznak. 9.) A közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek: a.) a vezetıség, tisztségviselık, a számvizsgáló bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, amelyrıl nyílt szavazással, egyszeri szótöbbséggel dönt. b.) az egyesület éves költségvetésének a megállapítása és zárszámadásának jóváhagyása, c.) megtárgyalja és elfogadja a számvizsgáló bizottság jelentését az egyesületi vagyon kezelésérıl d.) megalkotja, szükség esetén módosítja az egyesület alapszabályát, e.) jóváhagyja a vezetıség által kidolgozott éves munkatervet, f.) megtárgyalja és jóváhagyja a vezetıség évi beszámolóját és errıl nyílt szavazással dönt, g.) határoz az egyesület feloszlatásának kérdésében, h.) dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe utal. j.) a kör köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg közhasznúsági jelentést is készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása kizárólag a közgyőlés hatáskörébe tartozik, amelyrıl nyílt szavazással, egyszeri szótöbbséggel dönt. 10.) A közgyőlés kizárólagos hatáskörébe nem utalt kérdésben a vezetıség dönt. 11.) A közgyőlés nem nyilvános, a rendes és pártoló tagokon kívül csak a vezetıség által meghívott személyek vehetnek részt. A vezetıség: 1.) az egyesület ügyintézı és végrehajtó szerve a két közgyőlés közötti idıben. 2.) A vezetıség a saját hatáskörében eljárva: a.) elıkészíti a közgyőlést és annak napirendi anyagát, b.) elıkészíti az éves munkaterv javaslatot, c.) elıkészíti a közgyőlés számára az egyesület éves tevékenységérıl szóló beszámolót. d.) képviseli az egyesületet harmadik személlyel szemben. 3.) A vezetıség: a.) negyedévente egy alkalommal ülésezik, b.) ülését az elnök hívja össze. Az évi négy alkalmon felül a vezetıség ülését akkor is össze kell hívni, ha a kör érdekében egyébként szükséges.

6 c.) bármely tagja - az ok és cél megjelölésével - írásban bármikor kérheti a vezetıségi ülés összehívását. Ha az elnök a kérelemnek 8 napon belül nem tesz eleget, a kezdeményezı tag maga hívhatja össze az ülést. d.) Az ülésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 7 napi idıköznek kell lennie. e.) Ha az ülést nem hívták szabályszerően össze, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van és az ülés megtartása ellen nem tiltakoznak. f.) Bármely tag jogosult az általa megjelölt napirendi pont tárgyalását kérni. Javaslatát az ülés elıtt legalább 3 nappal ismertetnie kell a tagokkal. A meghívóban szereplı, illetıleg a tagokkal utóbb ismertetett kérdések csak akkor tárgyalhatók meg az ülésen, ha valamennyi tag jelen van és ez ellen nem tiltakoznak. 4.) A vezetıség átruházott hatáskörben eljár mindazon ügyekben, amelyekben az eljárást a közgyőlés ráruházta. Eljárásáról a közgyőlésnek a legközelebbi ülésen beszámolni tartozik. 5.) A vezetıség bármely tagja - az ok és a cél megjelölésével- írásban bármikor kérheti a vezetıség ülésének összehívását. Ha az elnök a kérelemnek 8 napon belül nem tesz eleget a kezdeményezı tag maga hívhatja össze az ülést. 6.) Az ülésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és az ülés napjai között legalább 5 napnak kell lennie. 7.) Ha az ülést nem szabályszerően hívták össze, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi vezetıségi tag jelen van, és az ülés megtartása ellen nem tiltakoznak. 8.) Bármely vezetıségi tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni. Javaslatát az ülés elıtt legalább három nappal ismertetnie kell a tagokkal. A meghívóban szereplı, illetıleg a tagokkal utóbb ismertetett kérdések csak akkor tárgyalhatók meg az ülésen, ha valamennyi tag jelen van és ez ellen nem tiltakoznak. 9./ A vezetıség tagjai: a.) a tisztségviselık, b.) a közgyőlés által a tagok közül megválasztott 2 személy. 10./ A megválasztott vezetıség megbízatása öt évre szól. 11./ A vezetıségi győlést az elnök hívja össze. A vezetıségi győlés akkor határozatképes, ha a vezetıségi tagoknak legalább a fele jelen van. Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. 12./ A vezetıség negyedévenként ülésezik. Szükség esetén az elnök többször is összehívhatja. 13./ A vezetıségi üléseken az elnök, távollétében az elnökhelyettes elnököl. 14./ A vezetıség tagnyilvántartót és tagdíj beszedıt nevez ki, elıírja azok kötelességeit, megállapítja a tagdíjbeszedı jutalékát. 15./ A vezetıség kiadványokat, ajándéktárgyakat, propaganda anyagot adhat ki. Megállapítja az ezzel kapcsolatos szerzıi, illetve tiszteletdíjakat.

7 16./ A vezetıség köteles a kör tagjai és az érdeklıdık számára évente legalább egy alkalommal ismeretterjesztı elıadást hangversenyt, mősoros estet, vagy kiállítást rendezni. 17./ A vezetıség ülései a tagság részére nyilvánosak. a közgyőlés által öt év idıtartamra megválasztott, a.) elnök, b.) elnökhelyettes, c.) titkár, d.) pénztáros e.) jogi tanácsadó, f.) 2 fı vezetıségi tag. 1. / A tisztségviselık feladatköre: Tisztségviselık: a.) Elnök: összehívja a közgyőlést, azokon elnököl. A titkárral együtt aláírja a győlések jegyzıkönyveit, azoknak határozatait. Okmányok, bizonylatok, levelezések egyik aláírója. Hatóságok, hivatalok és magánszemélyek elıtt képviseli az egyesületet. Az egyesület számára érdemeket szerzı személyeket a kör ajándéktárgyaival, kitüntetéseivel megajándékozhatja. Az ajándékozásról köteles a vezetıséget és a közgyőlést tájékoztatni. A kör mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba betekinteni - elızetes egyeztetés után az elnök - akadályoztatása esetén - a titkár engedélyével van lehetıség. Egyike a csekk aláíróknak. b.) Elnökhelyettes: az elnök távollétében ellátja az elnöki teendıket. c.) Titkár: az egyesület ügyintézıje. Kezeli az egyesület pecsétjét, elkészíti a vezetıségi győlések jegyzıkönyvét, megfogalmazza a határozatokat, intézi a levelezést, kezeli az irattárat. Gondoskodik olyan nyilvántartás vezetésérıl, amelybıl a vezetı szerv döntésének tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzık számaránya ( ha lehetséges: személye ) megállapítható. Eljár mindazokban az ügyekben, melyek intézésével a közgyőlés, vagy a vezetıség megbízza. Egyike a csekk aláíróknak. A vezetıség döntéseit az érintettekkel 10 napon belül írásban közli, a döntéseket egyúttal írásban a kör székhelyén kifüggeszti. c.) Pénztáros: Kezeli a kör pénzét és vagyonát. Az elıre látható szükségletnek megfelelı összeget, de legfeljebb Ft. (ötezer 00/ 100 forintot) a kézi pénztárban tart, a többletet az OTP-nél vezetett folyószámlán helyezi el. Vezeti a pénz és vagyonkezeléssel kapcsolatos naplókat, kimutatásokat. Irányítja és ellenırzi a tagnyilvántartó és tagdíjbeszedı munkáját. Végzi a rábízott levelezést. Kezeli az eladásra szánt kiadványokat, intézi a bizományi árusítással kapcsolatos ügyeket. A csekk aláírók egyike. Év végén lezárja az egyesület gazdálkodásával kapcsolatos iratokat, összeállítja a tárgyév gazdálkodásának zárójelentését. A könyvelés anyagát és a nyilvántartásokat a számvizsgáló bizottság elnökének és tagjainak rendelkezésére bocsátja. f.) jogi tanácsadó: Jogi ügyekben a vezetıségnek tanácsokat ad, illetve ilyen esetekben hatóságok és hivatalok elıtt az egyesület képviselıje. Állandóan figyelemmel kíséri a Kör mőködését, hogy az az alapszabályoknak és a törvényességnek megfelelı legyen.

8 Számvizsgáló bizottság 1./ A Kör gazdálkodását a taggyőlés által létrehozott háromtagú Számvizsgáló Bizottság ellenırzi. A Számvizsgáló Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 2./a. A Számvizsgáló Bizottság ellenırzi a Kör mőködését és gazdálkodását. Ennek érdekében a vezetı tisztségviselıktıl, illetıleg a szervezet esetleges munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Kör könyvelésébe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. b./ A Számvizsgáló bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezetı szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy - a kör mőködése során olyan jogszabálysértés vagy a kör érdekeit egyébként súlyosan sértı esemény ( mulasztás ) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, ill. enyhítése az intézkedésre jogosult vezetı szerv döntését teszi szükségessé. - a vezetı tisztségviselık felelısségét megalapozó tény merült fel c./ Az intézkedésre jogosult vezetı szervet a számvizsgáló bizottság indítványára - annak megtételétıl számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidı eredménytelen eltelte esetén a vezetı szerv összehívására a számvizsgáló bizottság is jogosult. d./ Ha az arra jogosult szerv a törvényes mőködés érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a számvizsgáló bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a felügyeletet ellátó szervet. 3./ A Számvizsgáló Bizottság tagjai a közhasznú szervezet vezetıségi győlésén tanácskozási joggal részt vehetnek. 4./ A Számvizsgáló Bizottság elnökét és két tagját a közgyőlés öt évi idıtartamra választja. Évente - a lehetıségekhez képest legalább kétszer ellenırzik az egyesület pénz és vagyonkezelését. Észrevételeiket a vezetıséggel közlik. Kötelesek az év végi gazdálkodási zárójelentést tételesen vizsgálni, záradékolni és aláírásukkal ellátni. A Számvizsgáló Bizottságot a Közgyőlés a vezetıségi tagok megválasztásával egy idıben választja meg. Különbizottságok: Meghatározott feladatok ellátására, illetve kitőzött célok megvalósítására ( rendezvények szervezése, kiadványok szerkesztése stb. ) a közgyőlés illetve a vezetıség különbizottságokat hozhat létre. A különbizottságok céljáról, feladatairól és tagjainak számáról a vezetıség köteles a közgyőlést tájékoztatni. A különbizottságok a cél megvalósulása, illetve a feladatuk elvégzése után megszőnnek. Tagozatok: A Várbaráti körben az alábbi tagozatok mőködnek: a./ városvédı- és szépítı tagozat, b./ honismereti- és győjtı tagozat c./ Magyar-Török Baráti Társaság szigetvári tagozata A tagozatok vezetıit a kör vezetısége bízza meg 5 éves idıtartamra. Végzett munkájukról a vezetıséget rendszeresen, a közgyőlést évente egy alkalommal kötelesek tájékoztatni.

9 VI. Összeférhetetlenségi szabályok: 1./ Az egyesület határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója ( Ptk paragrafus b./ pont ), élettársa ( a továbbiakban együtt: hozzátartozó), a határozat alapján: a.) kötelezettség vagy felelısség alól mentesül vagy b.) bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjainak, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás. 2./ Nem lehet a Számvizsgáló Bizottság elnöke (könyvvizsgálója) vagy tagja az a személy, aki a. ) az egyesület elnöke vagy vezetıségi tagja, b.) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik. c.) A közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratoknak megfelelı cél szerinti juttatást -, illetve d.) az a.) - c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 3./ A közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszőntét megelızı két évben legalább egy évig - vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 4./ A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 5./ A közhasznú szervezet a megengedett juttatások kivételével nem részesítheti cél szerinti juttatásban a felelıs személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját. VII. Az egyesület vagyona:

10 1./ Készpénzvagyon: a.) a rendes és pártoló tagok által fizetett díjak, b.) a tagdíj túlfizetések, c.) támogatás, vagy ajándékozás címén juttatott pénzösszegek, d.) rendezvényekbıl, kiadványokból származó bevételek. 2./ Az egyesület pénzkövetelései ( kintlévıségek ). 3.) Egyéb vagyon: a.) leltárban nyilvántartott berendezések, felszerelések, könyvek, képek, okiratok, b.) anyagszámadásban nyilvántartott nyomtatványok, kiadványok. 4./ Az egyesület vagyonával önállóan, a pénzügyi szabályoknak és céljainak, érdekeinek megfelelıen gazdálkodik. Az egyesület politikai párt, politikai párttól függı társadalmi szervezet vagy alapítvány részére támogatást nem folyósíthat, országgyőlési képviselıjelöltet nem állíthat, nem támogathat, ilyen irányú választási kampányban nem vehet részt és ilyen célokra támogatást sem adhat. 5./ Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. 6./ Az egyesület tagjai az egyesület tartozásaiért saját személyükben nem felelnek. 7./ A Kör a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a létesítı okiratában meghatározott tevékenységére kell fordítania. 8./ A Kör az államháztartás alrendszereitıl - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerzıdés alapján részesülhet támogatásban. A szerzıdésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. 9./ A 8./ bekezdésben foglaltak szerinti igénybe vehetı támogatási lehetıségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetık. Beszámolási szabályok A Kör köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a.) Számviteli beszámolót, b.) költségvetési támogatás felhasználását, c.) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, d.) a cél szerinti juttatások kimutatását, c.) a központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékét. f.) a Kör vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, g.) a közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmú beszámolót.

11 A Kör éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetıleg abból saját költségére másolatot készíthet. Az éves beszámoló fıbb adatait a beszámolónak megfelelıen -a helyi lapban közzéteszi. A közhasznúsági jelentés részét képezı számviteli beszámoló készítésének közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó szabályok alkalmazását nem érinti. A Kör közhasznú jogállásának megszőnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetıleg közszolgáltatás ellátásra irányuló szerzıdéseibıl kötelezettségeit idıarányosan teljesíteni. VIII. Az egyesület megszőnése: a.) ha a közgyőlés kétharmada szótöbbséggel a feloszlatását kimondja, b.) ha más egyesülettel egyesül, illetve beolvad, c.) ha az egyesület tagjainak száma 10 fı alá csökken. Megszőnés, más egyesülettel történı egyesülés, beolvadás esetén a kör készpénzvagyonáról a közgyőlés dönt. Győjteménye azonban Szigetváron marad, mely beolvad a Városi Könyvtár ( könyvtárállomány, archívum, ), illetve a majdan létrehozandó Városi Múzeum anyagába (tárgyi dokumentumok). IX. Vegyes rendelkezések: Záradék: A Szigetvári Várbaráti Kör közgyőlése ezen alapszabályt l999. augusztus 12-én megtárgyalta és elfogadta. A tagság tudomásul veszi, hogy az alapszabály érvényességéhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a társadalmi szervezetekre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. Szigetvár, augusztus 12. Petıh Sándor sk. a kör titkára Ravazdi László sk. a kör elnöke Készítette és ellenjegyezte: Dr. Sárkány Antal sk. ügyvéd

12 A SZIGETVÁRI VÁRBARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y 1 Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y Az alapító személyek az 1989. évi II. törvény alapján, néhai Bató Géza Budaörsi Passió címő szerzıi alkotását alapul véve, a mő felhasználására kötött

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben mellyel, az alapító Zsitnyányi Erika (anyja neve: Csillag Mária, szül. hely és idı: Budapest,

Részletesebben

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A amelyet a 2010 október 1. napján megtartott Közgyőlés hagyott jóvá, és amely az idıközben bekövetkezett

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA /egységes szerkezetben Vasvár Város Önkormányzata Képviselı-testülete 31/2003./II.27/ és 10/2004./I.29./ számú határozatainak módosításaival/ Vasvár Város

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Farkas Klára 5126 Jászfényfalu, Madách Imre u. 32. szám alatti lakos nyitott a l a p í t v á n y létrehozását határozza

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I.1.Álltalános rendelkezések: Az egyesület neve: Alpokalja Zöldek Kiemelkedıen Közhasznú Egyesület

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY A HÉVIZGYÖRKI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben

KÖZALAPÍTVÁNY A HÉVIZGYÖRKI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben KÖZALAPÍTVÁNY A HÉVIZGYÖRKI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Hévízgyörk Község Önkormányzata - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. Tv. 8. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt (módosítások dıltbetővel szedve) ALAPSZABÁLYA 2011. október 1. 2 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve:

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM Módosított Alapszabály A Debreceni Német Kulturális Fórum közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

Alapító okirat. Alapítvány létrehozása tárgyában. Talentum Alapítvány. 4069 Egyek, Fı tér 1-3.

Alapító okirat. Alapítvány létrehozása tárgyában. Talentum Alapítvány. 4069 Egyek, Fı tér 1-3. Alapító okirat Alapítvány létrehozása tárgyában A jogi személyként mőködı és az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései alapján közhasznúnak minısülı alapítványt alulírott Prokisch Sándor (Debrecen, 1947. február

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt

Egységes szerkezetbe foglalt Egységes szerkezetbe foglalt A 93/2011. (IV. 28.) Kgy. határozat melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai alapján

Részletesebben

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása.

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el. 1)

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Íjász Egyesület Tab 2. Az Egyesület székhelye: Mővelıdési Központ 8660 Tab Kossuth Lajos u.86. 3. Az Egyesület tevékenységét a Magyar

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Jane Goodall Rügyek és Gyökerek Természet- és Környezetvédelmi Egyesület rövid név: Jane Goodall Rügyek és Gyökerek Egyesület 2. Az egyesület

Részletesebben

CSEPREG VÁROS FÚVÓSZENEKARA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

CSEPREG VÁROS FÚVÓSZENEKARA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA CSEPREG VÁROS FÚVÓSZENEKARA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Általános rendelkezések I. (1) Az egyesület fıbb adatai: Neve: Csepreg Város Fúvószenekara Székhelye: Csepreg Címe: 9735 Csepreg, Széchenyi tér 31. Pecsétje:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben A Zala Megyei Crohn-Colitis Betegek Közhasznú Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról

Részletesebben

Alapító Okirat. 3. Az alapítvány székhelye: Sopron, Fı tér 1. 4. Az alapítvány számlakezelıje: az OTP Soproni Fiókja Sopron, Várkerület 96.

Alapító Okirat. 3. Az alapítvány székhelye: Sopron, Fı tér 1. 4. Az alapítvány számlakezelıje: az OTP Soproni Fiókja Sopron, Várkerület 96. Alapító Okirat A 91/2011. (IV. 28.) Kgy. határozat melléklete 1. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek és fiatalok szünidei foglalkoztatása, üdültetése, turisztikájának fejlesztése, a hátrányos

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

3.2 Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni:

3.2 Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni: A L A P Í T Ó O K I R A T A Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (székhely: 1134 Budapest, Lehel út 41.) (továbbiakban HODOSZ, mint alapító) által létrehozott, HODOSZ Európáért Alapítvány egységes szerkezetbe

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó O K I R A T (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó O K I R A T (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt) az Alapító a Polgári törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján tartós közérdekő cél megvalósítására az alábbiakban

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata Alapító okirat, melynek alapján Flór Ferenc alapító, a Zsidó Szeretetkórház támogatására jogi személyiséggel rendelkezı közhasznú alapítvány

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály

Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Az egyesület rövid neve: Fiatal Gazdák Közép-Dunántúl

Részletesebben

Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete. Alapszabály

Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete. Alapszabály Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete Alapszabály A Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Fıvárosi Bíróság által a 6. Pk. 60658. számú végzéssel 500. sorszámmal nyilvántartásba vett Országos Diákszínjátszó Egyesület tagsága a közhasznú szervezetekrıl

Részletesebben

A MAGYAR VÉDJEGY EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (A módosításokkal egységes szerkezetben)

A MAGYAR VÉDJEGY EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (A módosításokkal egységes szerkezetben) A MAGYAR VÉDJEGY EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (A módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Védjegy Egyesület célja a tagságában megtestesülı szellemi tıke aktivizálásával hozzájárulni a magyar

Részletesebben

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében Az Arany János Diákszövetség Egyesület Alapszabálya Preambulum A nagykırösi Arany János Református Gimnázium és Diákotthon az intézet fennállásának 450. ünnepi tanévében az öregdiákok mindig hőséges és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

ALAPÍTÓ OKIRAT I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekrıl szóló

Részletesebben

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Az alapító természetes személy adatai Kovácsné Molnár Henriett Mária Kovács Árpád Péter Kaczmarski Szilvia Kaczmarski Balázs

Részletesebben

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Alapítvány i: 1. Csapó Imre 2. Földházi Pál 3. Füle Antal 4. Lipka József 5. Siliga Ervin 6. Takács Imre 7. Tóth Kálmán Az Alapítók az általuk vállalt kötelezettségnek

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EMLA ALAPÍTVÁNY a Környezeti Oktatás Támogatására 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2012. MÁJUS 7. Alapító Okirat

Részletesebben

Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály

Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály 1. Általános rendelkezések Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály 1. Az Egyesület neve: Magyar Természetjáró Egyesület (továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület rövidített neve: MATE 3. Az Egyesület

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Közalapítványt,"

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya

Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya A zene megváltoztatja az embereket, teszi szebbé és elviselhetıbbé a világot. A zene hit és akarat, erı és gyengédség, tisztaság és szépség, igazság és megvalósulás,

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Magyar Alagútépítı Egyesület 1994. február 9-ei alakuló közgyőlésén elfogadott alapszabályának - az 1998. január 14-én, a 2004. december 09-én, a 2005. január 13-án, a 2009. december 8-án,

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet MEZİHEGYESI ÁLLATVÉDİK EGYESÜLETÉNEK MeÁVE ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ Az

Részletesebben

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27.

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27. A KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2008-06-27. KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y ALAPÍTÓ OKIRAT amely módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza a

Részletesebben

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület ALAPSZABÁLY A 2009. augusztus 06. naptól hatályos változásokkal egységes szerkezetbe foglalva Debrecen, 2009. október 20. Készítette és ellenjegyezte: DEBRECEN

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség ALAPSZABÁLYA

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség ALAPSZABÁLYA Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség ALAPSZABÁLYA 2000. május hó 09. A 2010. október 14. - i változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. 1 ALAPSZABÁLY amely létrejött az egyesülési jogról

Részletesebben

A Peca-Kunyhó Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület neve, célja és feladatai

A Peca-Kunyhó Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület neve, célja és feladatai A Peca-Kunyhó Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA - a 2008. október 30.-i dılt betővel szedetett módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan - Az Egyesület neve, célja és feladatai 1. (1) Az Egyesület neve:

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya módosítás: dőlt vastag szöveg I. Általános rész: Az egyesület neve: Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Az egyesület székhelye:

Részletesebben

"NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

NYÁRIDŐ KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a munkanélküli szülő gyermeke üdültetésére, valamint

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. BEVEZETÉS

ALAPSZABÁLY I. BEVEZETÉS ALAPSZABÁLY I. BEVEZETÉS Jelen Alapszabály alapján a tagok az 1989. évi II. törvény, majd jogszabályi változás okán a 2011. évi CLXXV. tv. alapján elhatározták, hogy egyesületet alapítanak, illetve azt

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

Alapító Okirat Módosítása

Alapító Okirat Módosítása Alapító Okirat Módosítása A Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe hozott szövege az alábbi: (A dőlt betűs rész a módosításokat jelöli) Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okirata

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyv vonatkozó eloírásaira figyelemmel, tartós közérdeku célok megvalósítására, jelen alapító okirattal, az alább

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) A módosítások kerettel kiemelten szerepelnek. Az Alapító okirat módosításának időpontja: 2011.08.15. amely alapján az első pontban meghatározott alapítok

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Gyermekeint Egészséges Felnıtt Koráért Alapítvány Székhelye: 1039 Budapest, Hunyadi J utca 4.sz Az Alapítvány rövidített neve: GYEFKA 2010.április 26-2010.december 31. Közhasznúsági jelentés Alapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat, mint alapítók, a Polgári Törvénykönyvről szóló, módosított 1959. évi IV. törvény 74/A-G -ai, a muzeális

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Alapszabály. megırzésében, a természet megismerésében és megóvásában, elhatározták. kazincbarcikai hegyikerékpáros és szabadidısport egyesület

Alapszabály. megırzésében, a természet megismerésében és megóvásában, elhatározták. kazincbarcikai hegyikerékpáros és szabadidısport egyesület kazincbarcikai hegyikerékpáros és szabadidısport sport egyesület Alapszabály A sportegyesület alapítói a természet és a kerékpározás szeretetének közös hitén alapulva, a sport és a szabadidı szervezett

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosítással egységes szerkezetben) amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. -ai és a közhasznú

Részletesebben

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben E:\Dokumentumok\alapítványok\Legyetek jók alapítvány alap.ok.040220 2 1./ Az alapítvány neve: Legyetek Jók ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalva) Amely abból az okból készült, hogy az 1./ pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény 74/G -a alapján,

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben