I. Az egyesületrıl általában: Szigetvári Várbaráti Kör

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Az egyesületrıl általában: Szigetvári Várbaráti Kör"

Átírás

1 I. Az egyesületrıl általában: l. Az egyesület hivatalos neve: 2/a. Az egyesület célja: / Szigetvári Várbaráti Kör, a továbbiakban: Kör / Szigetvári Várbaráti Kör A Közhasznú Szervezetrıl szóló évi CLVI. törvény c/6 pontja alapján " kulturális örökség megóvása ", nevezetesen : (továbbikban: Kszt / 26. paragrafusának A Szigetvárhoz és a Zrínyiekhez kapcsolódó hagyományok ápolása, - a Szigetvár történetére és a Zrínyiek munkásságára vonatkozó dokumentumok, irodalmi, képzımővészeti, zenei alkotások, hagyományok és egyéb emlékek győjtése, ırzése, feldolgozása és publikálása. - Szigetvár és a Zrínyiek történelmi szerepének ismertetése, tudatosítása, minél szélesebb körben, valamennyi rendelkezésre álló eszköz ( sajtó, rádió, TV, elıadások, kiállítások, tanulmányutak stb. ) felhasználásával. - Zrínyi Miklós és a hıs várvédık, továbbá a Szigetvár történetében jelentıs szerepet játszó személyiségek emlékének ápolása, - minden év szeptember 6-án ünnepélyes megemlékezés Szigetvár védıirıl, Zrínyi Miklósról, Horváth Stancsics Márkról és hıs társairól, - minden év november 18-án a költı-hadvezér Zrínyi Miklós szobrának megkoszorúzása a helyi gimnáziummal közösen, - A Zrínyi-vár gondozása, állagmegóvásának, karbantartásának szorgalmazása a vár mindenkori kezelıivel egyetértésben, - Szigetvár mőemlékeinek, mőemlék jellegő épületeinek, városképi szempontból jelentıs épületeinek, népi mőemlékeinek védelme, szépítése, értékeinek megóvása, hagyományainak ápolása, a városszeretı erık szervezett keretek közötti összefogása, a lakosság érdeklıdésének felkeltése a városszépítés és védelem iránt, továbbá a környezetvédelem elısegítése. - A Várbaráti Kör fontos feladatának tartja a megszüntetett Zrínyi Miklós Vármúzeum visszaállítását. 2/b. Az egyesület közhasznú tevékenysége: - kulturális tevékenység, - kulturális örökség megóvása és - mőemlékvédelem. / A közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. törvény 26. -ának 5,6,7. pontjai alapján /

2 3./ A Kör nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. Az egyesület nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki a jelen alapszabály rendelkezéseit elfogadja. - A Kör nevében vagy javára történı adománygyőjtés nem járhat az adományozók, illetıleg más személyek zaklatásával, a személyhez főzıdı jogok és az emberi méltóság sérelmével. A Kör nevében vagy javára történı adománygyőjtés csak a Kör írásbeli meghatalmazása alapján végezhetı. 4./ A Kör közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyőlési képviselıjelöltet nem állít és nem támogat. - vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, - gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítı okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. - A kör nyitott, szolgáltatásai igénybevételi módjáról hirdetmény útján ad tájékoztatást. 5. Az egyesület önálló jogi személy, jogállása közhasznú szervezet 6. Az egyesület székhelye: 7. Az egyesület mőködési területe: 8. Az egyesület hivatalos pecsétjei: a.) kör alakú bélyegezı: Szigetvár, Mártírok útja 1. Szigetvár város területe. kettıs körben Szigetvár hajdani pecsétje, körülötte a felirat: Várbaráti Kör Szigetvár b.) téglalap alakú bélyegzı, ezzel a felirattal: Várbaráti Kör Szigetvár Mártírok útja A törvényességi felügyeletet az ügyészség, az adóügyit az adóhatóság, az állami költségvetésbıl származó pénz felhasználásának ellenırzését az Állami Számvevıszék látja el.

3 II. Az egyesület tagsága 1.) Az egyesületnek tagja lehet - politikai pártok, pártoktól függı társadalmi szervezetek és pártoktól függı alapítványok kivételével - minden 14 év feletti magyar és külföldi természetes és jogi személy, ha a kör céljait megismeri, azokért tenni kész. 2.) A Szigetváron lakó tagok a kör rendes tagjai, az egyéb helységekben lakók pártoló tagok. A pártoló tagok távolmaradása a közgyőlések határozatképességét nem befolyásolják. 3.) Az egyesület tagjait, mind a rendes, mind a pártoló tagokat, minden évben a tagsági díj befizetésekor névre szóló, másra át nem ruházható tagsági igazolvánnyal kell ellátni. A vidéki tagok postán, a helyben lakók a tagnyilvántartótól, illetve a tagdíj beszedıtıl kapják meg az igazolványukat. III. A tagsági viszony létrejötte és megszőnése 1.) A tagsági viszony a belépési nyilatkozat kitöltése után a vezetıség elfogadását és a tagdíj befizetését is dokumentáló tagsági igazolvány átvételével jön létre. 2.) A vezetıség köteles az újonnan belépettek névsorát a legközelebbi közgyőlésen ismertetni. 3.) A tagsági viszony megszőnik a tag önkéntes kilépésével, elhalálozásával, vagy kizárásával. 4.) Megszőnik a tagsági viszony akkor is, ha a tag felhívás ellenére több mint egy éven át nem fizeti be a tagdíjat. 5.) A tagsági viszony megszőnését a vezetıség a közgyőlésnek bejelenteni tartozik. 6.) Kizárás esetében a vezetıség elıterjesztése alapján a közgyőlés határoz. IV. A tagok jogai és kötelességei: A rendes és pártoló tagok jogai és kötelességei azonosak. A./ A tagok jogai: 1.) A tagok az egyesület közgyőlésén tanácskozási és szavazati joggal rendelkeznek, javaslatokat tehetnek és indítványokat terjeszthetnek elı. A vezetıség köteles a tagság észrevételeit, javaslatait érdemben megválaszolni. 2.) A tagok az egyesület tisztségeire megválaszthatók. 3.) A közgyőlésen választják meg a vezetıség tagjait, a számvizsgáló bizottság elnökét és tagjait.

4 4.) Az egyesület tagjai a Várbaráti Kör által kiadott térítéses kiadványokra, belépıdíjas rendezvényeire elıvételi jogot élveznek. 5.) Az egyesület tagjai - amennyiben a vár kezelıi jogával a kör rendelkezik- felmutatott tagsági igazolványukkal saját személyükre szólóan a szigetvári várat és múzeumi kiállítást, továbbá a kör által rendezett egyéb kiállításokat díjtalanul látogathatják. B./ A tagok kötelessége: 1.) Az egyesület tagjai közremőködnek a kör munkájában, az alapszabályokban vállalt célkitőzések és feladatok megvalósításában. 2.) A tagok ismerjék meg Szigetvár múltját, haladó értékő hagyományait, mindennapi munkájukkal pedig öregbítsék hírnevét. 3.) Az egyesület tagjai az éves tagdíjat minden év március 15-ig tartoznak befizetni a vezetıség által megbízott tagdíj beszedınek, illetve csekklapon a szigetvári OTP fióknál vezetett egyesületi csekkszámlára. 4.) Az egyesület tagjainak kötelessége városunk tisztaságának, parkjainak védelme, a városunkba érkezı turisták vendégszeretettel áthatott fogadása. V. Az egyesület szervei: 1.) a közgyőlés, 2.) a vezetıség és a vezetıségi győlés, 3.) a tisztségviselık, 4.) a számvizsgáló bizottság, 5.) az esetleges különbizottságok, 6.) tagozatok A közgyőlés: Az egyesület legfıbb szerve, a tagok összessége. Az egyesületet érintı minden kérdésben dönthet. 1.) A közgyőlést évenként legalább egyszer össze kell hívni. Ez a nap minden év február 13-a, a város töröktıl való felszabadulásának évfordulója. 2.) A közgyőlést a vezetıségi győlés határozatára az elnök hívja össze. 3.) A közgyőlést össze kell hívni akkor is, ha ezt a tagok egyharmada kéri a cél megjelölésével. 4.) A közgyőlésre az egyesület valamennyi tagját meg kell hívni, legalább 5 nappal a közgyőlés elıtt. ( Takarékossági okokból a helyi TV-ben, újságban és plakátokon kell a tagságot meghívni ). A meghívón közölni kell a közgyőlés napirendjét. 5.) A közgyőlés akkor határozatképes, ha a rendes tagok fele jelen van. Ha határozatképesség hiánya miatt a közgyőlést el kell halasztani, a másodszorra összehívott közgyőlés az eredeti napirendbe

5 felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A második taggyőlés az eredeti idıponthoz viszonyítva fél órán belül összehívható. Fentiekrıl a kör tagságát a meghívóban tájékoztatni kell. 6.) A közgyőlés a határozatait egyszerő szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. 7.) A közgyőlésrıl jegyzıkönyvet kell készíteni. A határozatképtelen közgyőlésrıl is fel kell venni a jegyzıkönyvet. 8.) Az egyesület szervei a közgyőlésnek felelısséggel tartoznak. 9.) A közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek: a.) a vezetıség, tisztségviselık, a számvizsgáló bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, amelyrıl nyílt szavazással, egyszeri szótöbbséggel dönt. b.) az egyesület éves költségvetésének a megállapítása és zárszámadásának jóváhagyása, c.) megtárgyalja és elfogadja a számvizsgáló bizottság jelentését az egyesületi vagyon kezelésérıl d.) megalkotja, szükség esetén módosítja az egyesület alapszabályát, e.) jóváhagyja a vezetıség által kidolgozott éves munkatervet, f.) megtárgyalja és jóváhagyja a vezetıség évi beszámolóját és errıl nyílt szavazással dönt, g.) határoz az egyesület feloszlatásának kérdésében, h.) dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe utal. j.) a kör köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg közhasznúsági jelentést is készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása kizárólag a közgyőlés hatáskörébe tartozik, amelyrıl nyílt szavazással, egyszeri szótöbbséggel dönt. 10.) A közgyőlés kizárólagos hatáskörébe nem utalt kérdésben a vezetıség dönt. 11.) A közgyőlés nem nyilvános, a rendes és pártoló tagokon kívül csak a vezetıség által meghívott személyek vehetnek részt. A vezetıség: 1.) az egyesület ügyintézı és végrehajtó szerve a két közgyőlés közötti idıben. 2.) A vezetıség a saját hatáskörében eljárva: a.) elıkészíti a közgyőlést és annak napirendi anyagát, b.) elıkészíti az éves munkaterv javaslatot, c.) elıkészíti a közgyőlés számára az egyesület éves tevékenységérıl szóló beszámolót. d.) képviseli az egyesületet harmadik személlyel szemben. 3.) A vezetıség: a.) negyedévente egy alkalommal ülésezik, b.) ülését az elnök hívja össze. Az évi négy alkalmon felül a vezetıség ülését akkor is össze kell hívni, ha a kör érdekében egyébként szükséges.

6 c.) bármely tagja - az ok és cél megjelölésével - írásban bármikor kérheti a vezetıségi ülés összehívását. Ha az elnök a kérelemnek 8 napon belül nem tesz eleget, a kezdeményezı tag maga hívhatja össze az ülést. d.) Az ülésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 7 napi idıköznek kell lennie. e.) Ha az ülést nem hívták szabályszerően össze, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van és az ülés megtartása ellen nem tiltakoznak. f.) Bármely tag jogosult az általa megjelölt napirendi pont tárgyalását kérni. Javaslatát az ülés elıtt legalább 3 nappal ismertetnie kell a tagokkal. A meghívóban szereplı, illetıleg a tagokkal utóbb ismertetett kérdések csak akkor tárgyalhatók meg az ülésen, ha valamennyi tag jelen van és ez ellen nem tiltakoznak. 4.) A vezetıség átruházott hatáskörben eljár mindazon ügyekben, amelyekben az eljárást a közgyőlés ráruházta. Eljárásáról a közgyőlésnek a legközelebbi ülésen beszámolni tartozik. 5.) A vezetıség bármely tagja - az ok és a cél megjelölésével- írásban bármikor kérheti a vezetıség ülésének összehívását. Ha az elnök a kérelemnek 8 napon belül nem tesz eleget a kezdeményezı tag maga hívhatja össze az ülést. 6.) Az ülésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és az ülés napjai között legalább 5 napnak kell lennie. 7.) Ha az ülést nem szabályszerően hívták össze, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi vezetıségi tag jelen van, és az ülés megtartása ellen nem tiltakoznak. 8.) Bármely vezetıségi tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni. Javaslatát az ülés elıtt legalább három nappal ismertetnie kell a tagokkal. A meghívóban szereplı, illetıleg a tagokkal utóbb ismertetett kérdések csak akkor tárgyalhatók meg az ülésen, ha valamennyi tag jelen van és ez ellen nem tiltakoznak. 9./ A vezetıség tagjai: a.) a tisztségviselık, b.) a közgyőlés által a tagok közül megválasztott 2 személy. 10./ A megválasztott vezetıség megbízatása öt évre szól. 11./ A vezetıségi győlést az elnök hívja össze. A vezetıségi győlés akkor határozatképes, ha a vezetıségi tagoknak legalább a fele jelen van. Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. 12./ A vezetıség negyedévenként ülésezik. Szükség esetén az elnök többször is összehívhatja. 13./ A vezetıségi üléseken az elnök, távollétében az elnökhelyettes elnököl. 14./ A vezetıség tagnyilvántartót és tagdíj beszedıt nevez ki, elıírja azok kötelességeit, megállapítja a tagdíjbeszedı jutalékát. 15./ A vezetıség kiadványokat, ajándéktárgyakat, propaganda anyagot adhat ki. Megállapítja az ezzel kapcsolatos szerzıi, illetve tiszteletdíjakat.

7 16./ A vezetıség köteles a kör tagjai és az érdeklıdık számára évente legalább egy alkalommal ismeretterjesztı elıadást hangversenyt, mősoros estet, vagy kiállítást rendezni. 17./ A vezetıség ülései a tagság részére nyilvánosak. a közgyőlés által öt év idıtartamra megválasztott, a.) elnök, b.) elnökhelyettes, c.) titkár, d.) pénztáros e.) jogi tanácsadó, f.) 2 fı vezetıségi tag. 1. / A tisztségviselık feladatköre: Tisztségviselık: a.) Elnök: összehívja a közgyőlést, azokon elnököl. A titkárral együtt aláírja a győlések jegyzıkönyveit, azoknak határozatait. Okmányok, bizonylatok, levelezések egyik aláírója. Hatóságok, hivatalok és magánszemélyek elıtt képviseli az egyesületet. Az egyesület számára érdemeket szerzı személyeket a kör ajándéktárgyaival, kitüntetéseivel megajándékozhatja. Az ajándékozásról köteles a vezetıséget és a közgyőlést tájékoztatni. A kör mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba betekinteni - elızetes egyeztetés után az elnök - akadályoztatása esetén - a titkár engedélyével van lehetıség. Egyike a csekk aláíróknak. b.) Elnökhelyettes: az elnök távollétében ellátja az elnöki teendıket. c.) Titkár: az egyesület ügyintézıje. Kezeli az egyesület pecsétjét, elkészíti a vezetıségi győlések jegyzıkönyvét, megfogalmazza a határozatokat, intézi a levelezést, kezeli az irattárat. Gondoskodik olyan nyilvántartás vezetésérıl, amelybıl a vezetı szerv döntésének tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzık számaránya ( ha lehetséges: személye ) megállapítható. Eljár mindazokban az ügyekben, melyek intézésével a közgyőlés, vagy a vezetıség megbízza. Egyike a csekk aláíróknak. A vezetıség döntéseit az érintettekkel 10 napon belül írásban közli, a döntéseket egyúttal írásban a kör székhelyén kifüggeszti. c.) Pénztáros: Kezeli a kör pénzét és vagyonát. Az elıre látható szükségletnek megfelelı összeget, de legfeljebb Ft. (ötezer 00/ 100 forintot) a kézi pénztárban tart, a többletet az OTP-nél vezetett folyószámlán helyezi el. Vezeti a pénz és vagyonkezeléssel kapcsolatos naplókat, kimutatásokat. Irányítja és ellenırzi a tagnyilvántartó és tagdíjbeszedı munkáját. Végzi a rábízott levelezést. Kezeli az eladásra szánt kiadványokat, intézi a bizományi árusítással kapcsolatos ügyeket. A csekk aláírók egyike. Év végén lezárja az egyesület gazdálkodásával kapcsolatos iratokat, összeállítja a tárgyév gazdálkodásának zárójelentését. A könyvelés anyagát és a nyilvántartásokat a számvizsgáló bizottság elnökének és tagjainak rendelkezésére bocsátja. f.) jogi tanácsadó: Jogi ügyekben a vezetıségnek tanácsokat ad, illetve ilyen esetekben hatóságok és hivatalok elıtt az egyesület képviselıje. Állandóan figyelemmel kíséri a Kör mőködését, hogy az az alapszabályoknak és a törvényességnek megfelelı legyen.

8 Számvizsgáló bizottság 1./ A Kör gazdálkodását a taggyőlés által létrehozott háromtagú Számvizsgáló Bizottság ellenırzi. A Számvizsgáló Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 2./a. A Számvizsgáló Bizottság ellenırzi a Kör mőködését és gazdálkodását. Ennek érdekében a vezetı tisztségviselıktıl, illetıleg a szervezet esetleges munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Kör könyvelésébe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. b./ A Számvizsgáló bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezetı szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy - a kör mőködése során olyan jogszabálysértés vagy a kör érdekeit egyébként súlyosan sértı esemény ( mulasztás ) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, ill. enyhítése az intézkedésre jogosult vezetı szerv döntését teszi szükségessé. - a vezetı tisztségviselık felelısségét megalapozó tény merült fel c./ Az intézkedésre jogosult vezetı szervet a számvizsgáló bizottság indítványára - annak megtételétıl számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidı eredménytelen eltelte esetén a vezetı szerv összehívására a számvizsgáló bizottság is jogosult. d./ Ha az arra jogosult szerv a törvényes mőködés érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a számvizsgáló bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a felügyeletet ellátó szervet. 3./ A Számvizsgáló Bizottság tagjai a közhasznú szervezet vezetıségi győlésén tanácskozási joggal részt vehetnek. 4./ A Számvizsgáló Bizottság elnökét és két tagját a közgyőlés öt évi idıtartamra választja. Évente - a lehetıségekhez képest legalább kétszer ellenırzik az egyesület pénz és vagyonkezelését. Észrevételeiket a vezetıséggel közlik. Kötelesek az év végi gazdálkodási zárójelentést tételesen vizsgálni, záradékolni és aláírásukkal ellátni. A Számvizsgáló Bizottságot a Közgyőlés a vezetıségi tagok megválasztásával egy idıben választja meg. Különbizottságok: Meghatározott feladatok ellátására, illetve kitőzött célok megvalósítására ( rendezvények szervezése, kiadványok szerkesztése stb. ) a közgyőlés illetve a vezetıség különbizottságokat hozhat létre. A különbizottságok céljáról, feladatairól és tagjainak számáról a vezetıség köteles a közgyőlést tájékoztatni. A különbizottságok a cél megvalósulása, illetve a feladatuk elvégzése után megszőnnek. Tagozatok: A Várbaráti körben az alábbi tagozatok mőködnek: a./ városvédı- és szépítı tagozat, b./ honismereti- és győjtı tagozat c./ Magyar-Török Baráti Társaság szigetvári tagozata A tagozatok vezetıit a kör vezetısége bízza meg 5 éves idıtartamra. Végzett munkájukról a vezetıséget rendszeresen, a közgyőlést évente egy alkalommal kötelesek tájékoztatni.

9 VI. Összeférhetetlenségi szabályok: 1./ Az egyesület határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója ( Ptk paragrafus b./ pont ), élettársa ( a továbbiakban együtt: hozzátartozó), a határozat alapján: a.) kötelezettség vagy felelısség alól mentesül vagy b.) bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjainak, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás. 2./ Nem lehet a Számvizsgáló Bizottság elnöke (könyvvizsgálója) vagy tagja az a személy, aki a. ) az egyesület elnöke vagy vezetıségi tagja, b.) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik. c.) A közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratoknak megfelelı cél szerinti juttatást -, illetve d.) az a.) - c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 3./ A közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszőntét megelızı két évben legalább egy évig - vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 4./ A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 5./ A közhasznú szervezet a megengedett juttatások kivételével nem részesítheti cél szerinti juttatásban a felelıs személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját. VII. Az egyesület vagyona:

10 1./ Készpénzvagyon: a.) a rendes és pártoló tagok által fizetett díjak, b.) a tagdíj túlfizetések, c.) támogatás, vagy ajándékozás címén juttatott pénzösszegek, d.) rendezvényekbıl, kiadványokból származó bevételek. 2./ Az egyesület pénzkövetelései ( kintlévıségek ). 3.) Egyéb vagyon: a.) leltárban nyilvántartott berendezések, felszerelések, könyvek, képek, okiratok, b.) anyagszámadásban nyilvántartott nyomtatványok, kiadványok. 4./ Az egyesület vagyonával önállóan, a pénzügyi szabályoknak és céljainak, érdekeinek megfelelıen gazdálkodik. Az egyesület politikai párt, politikai párttól függı társadalmi szervezet vagy alapítvány részére támogatást nem folyósíthat, országgyőlési képviselıjelöltet nem állíthat, nem támogathat, ilyen irányú választási kampányban nem vehet részt és ilyen célokra támogatást sem adhat. 5./ Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. 6./ Az egyesület tagjai az egyesület tartozásaiért saját személyükben nem felelnek. 7./ A Kör a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a létesítı okiratában meghatározott tevékenységére kell fordítania. 8./ A Kör az államháztartás alrendszereitıl - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerzıdés alapján részesülhet támogatásban. A szerzıdésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. 9./ A 8./ bekezdésben foglaltak szerinti igénybe vehetı támogatási lehetıségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetık. Beszámolási szabályok A Kör köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a.) Számviteli beszámolót, b.) költségvetési támogatás felhasználását, c.) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, d.) a cél szerinti juttatások kimutatását, c.) a központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékét. f.) a Kör vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, g.) a közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmú beszámolót.

11 A Kör éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetıleg abból saját költségére másolatot készíthet. Az éves beszámoló fıbb adatait a beszámolónak megfelelıen -a helyi lapban közzéteszi. A közhasznúsági jelentés részét képezı számviteli beszámoló készítésének közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó szabályok alkalmazását nem érinti. A Kör közhasznú jogállásának megszőnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetıleg közszolgáltatás ellátásra irányuló szerzıdéseibıl kötelezettségeit idıarányosan teljesíteni. VIII. Az egyesület megszőnése: a.) ha a közgyőlés kétharmada szótöbbséggel a feloszlatását kimondja, b.) ha más egyesülettel egyesül, illetve beolvad, c.) ha az egyesület tagjainak száma 10 fı alá csökken. Megszőnés, más egyesülettel történı egyesülés, beolvadás esetén a kör készpénzvagyonáról a közgyőlés dönt. Győjteménye azonban Szigetváron marad, mely beolvad a Városi Könyvtár ( könyvtárállomány, archívum, ), illetve a majdan létrehozandó Városi Múzeum anyagába (tárgyi dokumentumok). IX. Vegyes rendelkezések: Záradék: A Szigetvári Várbaráti Kör közgyőlése ezen alapszabályt l999. augusztus 12-én megtárgyalta és elfogadta. A tagság tudomásul veszi, hogy az alapszabály érvényességéhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a társadalmi szervezetekre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. Szigetvár, augusztus 12. Petıh Sándor sk. a kör titkára Ravazdi László sk. a kör elnöke Készítette és ellenjegyezte: Dr. Sárkány Antal sk. ügyvéd

12 A SZIGETVÁRI VÁRBARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA