I. Az egyesületrıl általában: Szigetvári Várbaráti Kör

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Az egyesületrıl általában: Szigetvári Várbaráti Kör"

Átírás

1 I. Az egyesületrıl általában: l. Az egyesület hivatalos neve: 2/a. Az egyesület célja: / Szigetvári Várbaráti Kör, a továbbiakban: Kör / Szigetvári Várbaráti Kör A Közhasznú Szervezetrıl szóló évi CLVI. törvény c/6 pontja alapján " kulturális örökség megóvása ", nevezetesen : (továbbikban: Kszt / 26. paragrafusának A Szigetvárhoz és a Zrínyiekhez kapcsolódó hagyományok ápolása, - a Szigetvár történetére és a Zrínyiek munkásságára vonatkozó dokumentumok, irodalmi, képzımővészeti, zenei alkotások, hagyományok és egyéb emlékek győjtése, ırzése, feldolgozása és publikálása. - Szigetvár és a Zrínyiek történelmi szerepének ismertetése, tudatosítása, minél szélesebb körben, valamennyi rendelkezésre álló eszköz ( sajtó, rádió, TV, elıadások, kiállítások, tanulmányutak stb. ) felhasználásával. - Zrínyi Miklós és a hıs várvédık, továbbá a Szigetvár történetében jelentıs szerepet játszó személyiségek emlékének ápolása, - minden év szeptember 6-án ünnepélyes megemlékezés Szigetvár védıirıl, Zrínyi Miklósról, Horváth Stancsics Márkról és hıs társairól, - minden év november 18-án a költı-hadvezér Zrínyi Miklós szobrának megkoszorúzása a helyi gimnáziummal közösen, - A Zrínyi-vár gondozása, állagmegóvásának, karbantartásának szorgalmazása a vár mindenkori kezelıivel egyetértésben, - Szigetvár mőemlékeinek, mőemlék jellegő épületeinek, városképi szempontból jelentıs épületeinek, népi mőemlékeinek védelme, szépítése, értékeinek megóvása, hagyományainak ápolása, a városszeretı erık szervezett keretek közötti összefogása, a lakosság érdeklıdésének felkeltése a városszépítés és védelem iránt, továbbá a környezetvédelem elısegítése. - A Várbaráti Kör fontos feladatának tartja a megszüntetett Zrínyi Miklós Vármúzeum visszaállítását. 2/b. Az egyesület közhasznú tevékenysége: - kulturális tevékenység, - kulturális örökség megóvása és - mőemlékvédelem. / A közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. törvény 26. -ának 5,6,7. pontjai alapján /

2 3./ A Kör nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. Az egyesület nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki a jelen alapszabály rendelkezéseit elfogadja. - A Kör nevében vagy javára történı adománygyőjtés nem járhat az adományozók, illetıleg más személyek zaklatásával, a személyhez főzıdı jogok és az emberi méltóság sérelmével. A Kör nevében vagy javára történı adománygyőjtés csak a Kör írásbeli meghatalmazása alapján végezhetı. 4./ A Kör közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyőlési képviselıjelöltet nem állít és nem támogat. - vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, - gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítı okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. - A kör nyitott, szolgáltatásai igénybevételi módjáról hirdetmény útján ad tájékoztatást. 5. Az egyesület önálló jogi személy, jogállása közhasznú szervezet 6. Az egyesület székhelye: 7. Az egyesület mőködési területe: 8. Az egyesület hivatalos pecsétjei: a.) kör alakú bélyegezı: Szigetvár, Mártírok útja 1. Szigetvár város területe. kettıs körben Szigetvár hajdani pecsétje, körülötte a felirat: Várbaráti Kör Szigetvár b.) téglalap alakú bélyegzı, ezzel a felirattal: Várbaráti Kör Szigetvár Mártírok útja A törvényességi felügyeletet az ügyészség, az adóügyit az adóhatóság, az állami költségvetésbıl származó pénz felhasználásának ellenırzését az Állami Számvevıszék látja el.

3 II. Az egyesület tagsága 1.) Az egyesületnek tagja lehet - politikai pártok, pártoktól függı társadalmi szervezetek és pártoktól függı alapítványok kivételével - minden 14 év feletti magyar és külföldi természetes és jogi személy, ha a kör céljait megismeri, azokért tenni kész. 2.) A Szigetváron lakó tagok a kör rendes tagjai, az egyéb helységekben lakók pártoló tagok. A pártoló tagok távolmaradása a közgyőlések határozatképességét nem befolyásolják. 3.) Az egyesület tagjait, mind a rendes, mind a pártoló tagokat, minden évben a tagsági díj befizetésekor névre szóló, másra át nem ruházható tagsági igazolvánnyal kell ellátni. A vidéki tagok postán, a helyben lakók a tagnyilvántartótól, illetve a tagdíj beszedıtıl kapják meg az igazolványukat. III. A tagsági viszony létrejötte és megszőnése 1.) A tagsági viszony a belépési nyilatkozat kitöltése után a vezetıség elfogadását és a tagdíj befizetését is dokumentáló tagsági igazolvány átvételével jön létre. 2.) A vezetıség köteles az újonnan belépettek névsorát a legközelebbi közgyőlésen ismertetni. 3.) A tagsági viszony megszőnik a tag önkéntes kilépésével, elhalálozásával, vagy kizárásával. 4.) Megszőnik a tagsági viszony akkor is, ha a tag felhívás ellenére több mint egy éven át nem fizeti be a tagdíjat. 5.) A tagsági viszony megszőnését a vezetıség a közgyőlésnek bejelenteni tartozik. 6.) Kizárás esetében a vezetıség elıterjesztése alapján a közgyőlés határoz. IV. A tagok jogai és kötelességei: A rendes és pártoló tagok jogai és kötelességei azonosak. A./ A tagok jogai: 1.) A tagok az egyesület közgyőlésén tanácskozási és szavazati joggal rendelkeznek, javaslatokat tehetnek és indítványokat terjeszthetnek elı. A vezetıség köteles a tagság észrevételeit, javaslatait érdemben megválaszolni. 2.) A tagok az egyesület tisztségeire megválaszthatók. 3.) A közgyőlésen választják meg a vezetıség tagjait, a számvizsgáló bizottság elnökét és tagjait.

4 4.) Az egyesület tagjai a Várbaráti Kör által kiadott térítéses kiadványokra, belépıdíjas rendezvényeire elıvételi jogot élveznek. 5.) Az egyesület tagjai - amennyiben a vár kezelıi jogával a kör rendelkezik- felmutatott tagsági igazolványukkal saját személyükre szólóan a szigetvári várat és múzeumi kiállítást, továbbá a kör által rendezett egyéb kiállításokat díjtalanul látogathatják. B./ A tagok kötelessége: 1.) Az egyesület tagjai közremőködnek a kör munkájában, az alapszabályokban vállalt célkitőzések és feladatok megvalósításában. 2.) A tagok ismerjék meg Szigetvár múltját, haladó értékő hagyományait, mindennapi munkájukkal pedig öregbítsék hírnevét. 3.) Az egyesület tagjai az éves tagdíjat minden év március 15-ig tartoznak befizetni a vezetıség által megbízott tagdíj beszedınek, illetve csekklapon a szigetvári OTP fióknál vezetett egyesületi csekkszámlára. 4.) Az egyesület tagjainak kötelessége városunk tisztaságának, parkjainak védelme, a városunkba érkezı turisták vendégszeretettel áthatott fogadása. V. Az egyesület szervei: 1.) a közgyőlés, 2.) a vezetıség és a vezetıségi győlés, 3.) a tisztségviselık, 4.) a számvizsgáló bizottság, 5.) az esetleges különbizottságok, 6.) tagozatok A közgyőlés: Az egyesület legfıbb szerve, a tagok összessége. Az egyesületet érintı minden kérdésben dönthet. 1.) A közgyőlést évenként legalább egyszer össze kell hívni. Ez a nap minden év február 13-a, a város töröktıl való felszabadulásának évfordulója. 2.) A közgyőlést a vezetıségi győlés határozatára az elnök hívja össze. 3.) A közgyőlést össze kell hívni akkor is, ha ezt a tagok egyharmada kéri a cél megjelölésével. 4.) A közgyőlésre az egyesület valamennyi tagját meg kell hívni, legalább 5 nappal a közgyőlés elıtt. ( Takarékossági okokból a helyi TV-ben, újságban és plakátokon kell a tagságot meghívni ). A meghívón közölni kell a közgyőlés napirendjét. 5.) A közgyőlés akkor határozatképes, ha a rendes tagok fele jelen van. Ha határozatképesség hiánya miatt a közgyőlést el kell halasztani, a másodszorra összehívott közgyőlés az eredeti napirendbe

5 felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A második taggyőlés az eredeti idıponthoz viszonyítva fél órán belül összehívható. Fentiekrıl a kör tagságát a meghívóban tájékoztatni kell. 6.) A közgyőlés a határozatait egyszerő szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. 7.) A közgyőlésrıl jegyzıkönyvet kell készíteni. A határozatképtelen közgyőlésrıl is fel kell venni a jegyzıkönyvet. 8.) Az egyesület szervei a közgyőlésnek felelısséggel tartoznak. 9.) A közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek: a.) a vezetıség, tisztségviselık, a számvizsgáló bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, amelyrıl nyílt szavazással, egyszeri szótöbbséggel dönt. b.) az egyesület éves költségvetésének a megállapítása és zárszámadásának jóváhagyása, c.) megtárgyalja és elfogadja a számvizsgáló bizottság jelentését az egyesületi vagyon kezelésérıl d.) megalkotja, szükség esetén módosítja az egyesület alapszabályát, e.) jóváhagyja a vezetıség által kidolgozott éves munkatervet, f.) megtárgyalja és jóváhagyja a vezetıség évi beszámolóját és errıl nyílt szavazással dönt, g.) határoz az egyesület feloszlatásának kérdésében, h.) dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe utal. j.) a kör köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg közhasznúsági jelentést is készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása kizárólag a közgyőlés hatáskörébe tartozik, amelyrıl nyílt szavazással, egyszeri szótöbbséggel dönt. 10.) A közgyőlés kizárólagos hatáskörébe nem utalt kérdésben a vezetıség dönt. 11.) A közgyőlés nem nyilvános, a rendes és pártoló tagokon kívül csak a vezetıség által meghívott személyek vehetnek részt. A vezetıség: 1.) az egyesület ügyintézı és végrehajtó szerve a két közgyőlés közötti idıben. 2.) A vezetıség a saját hatáskörében eljárva: a.) elıkészíti a közgyőlést és annak napirendi anyagát, b.) elıkészíti az éves munkaterv javaslatot, c.) elıkészíti a közgyőlés számára az egyesület éves tevékenységérıl szóló beszámolót. d.) képviseli az egyesületet harmadik személlyel szemben. 3.) A vezetıség: a.) negyedévente egy alkalommal ülésezik, b.) ülését az elnök hívja össze. Az évi négy alkalmon felül a vezetıség ülését akkor is össze kell hívni, ha a kör érdekében egyébként szükséges.

6 c.) bármely tagja - az ok és cél megjelölésével - írásban bármikor kérheti a vezetıségi ülés összehívását. Ha az elnök a kérelemnek 8 napon belül nem tesz eleget, a kezdeményezı tag maga hívhatja össze az ülést. d.) Az ülésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 7 napi idıköznek kell lennie. e.) Ha az ülést nem hívták szabályszerően össze, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van és az ülés megtartása ellen nem tiltakoznak. f.) Bármely tag jogosult az általa megjelölt napirendi pont tárgyalását kérni. Javaslatát az ülés elıtt legalább 3 nappal ismertetnie kell a tagokkal. A meghívóban szereplı, illetıleg a tagokkal utóbb ismertetett kérdések csak akkor tárgyalhatók meg az ülésen, ha valamennyi tag jelen van és ez ellen nem tiltakoznak. 4.) A vezetıség átruházott hatáskörben eljár mindazon ügyekben, amelyekben az eljárást a közgyőlés ráruházta. Eljárásáról a közgyőlésnek a legközelebbi ülésen beszámolni tartozik. 5.) A vezetıség bármely tagja - az ok és a cél megjelölésével- írásban bármikor kérheti a vezetıség ülésének összehívását. Ha az elnök a kérelemnek 8 napon belül nem tesz eleget a kezdeményezı tag maga hívhatja össze az ülést. 6.) Az ülésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és az ülés napjai között legalább 5 napnak kell lennie. 7.) Ha az ülést nem szabályszerően hívták össze, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi vezetıségi tag jelen van, és az ülés megtartása ellen nem tiltakoznak. 8.) Bármely vezetıségi tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni. Javaslatát az ülés elıtt legalább három nappal ismertetnie kell a tagokkal. A meghívóban szereplı, illetıleg a tagokkal utóbb ismertetett kérdések csak akkor tárgyalhatók meg az ülésen, ha valamennyi tag jelen van és ez ellen nem tiltakoznak. 9./ A vezetıség tagjai: a.) a tisztségviselık, b.) a közgyőlés által a tagok közül megválasztott 2 személy. 10./ A megválasztott vezetıség megbízatása öt évre szól. 11./ A vezetıségi győlést az elnök hívja össze. A vezetıségi győlés akkor határozatképes, ha a vezetıségi tagoknak legalább a fele jelen van. Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. 12./ A vezetıség negyedévenként ülésezik. Szükség esetén az elnök többször is összehívhatja. 13./ A vezetıségi üléseken az elnök, távollétében az elnökhelyettes elnököl. 14./ A vezetıség tagnyilvántartót és tagdíj beszedıt nevez ki, elıírja azok kötelességeit, megállapítja a tagdíjbeszedı jutalékát. 15./ A vezetıség kiadványokat, ajándéktárgyakat, propaganda anyagot adhat ki. Megállapítja az ezzel kapcsolatos szerzıi, illetve tiszteletdíjakat.

7 16./ A vezetıség köteles a kör tagjai és az érdeklıdık számára évente legalább egy alkalommal ismeretterjesztı elıadást hangversenyt, mősoros estet, vagy kiállítást rendezni. 17./ A vezetıség ülései a tagság részére nyilvánosak. a közgyőlés által öt év idıtartamra megválasztott, a.) elnök, b.) elnökhelyettes, c.) titkár, d.) pénztáros e.) jogi tanácsadó, f.) 2 fı vezetıségi tag. 1. / A tisztségviselık feladatköre: Tisztségviselık: a.) Elnök: összehívja a közgyőlést, azokon elnököl. A titkárral együtt aláírja a győlések jegyzıkönyveit, azoknak határozatait. Okmányok, bizonylatok, levelezések egyik aláírója. Hatóságok, hivatalok és magánszemélyek elıtt képviseli az egyesületet. Az egyesület számára érdemeket szerzı személyeket a kör ajándéktárgyaival, kitüntetéseivel megajándékozhatja. Az ajándékozásról köteles a vezetıséget és a közgyőlést tájékoztatni. A kör mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba betekinteni - elızetes egyeztetés után az elnök - akadályoztatása esetén - a titkár engedélyével van lehetıség. Egyike a csekk aláíróknak. b.) Elnökhelyettes: az elnök távollétében ellátja az elnöki teendıket. c.) Titkár: az egyesület ügyintézıje. Kezeli az egyesület pecsétjét, elkészíti a vezetıségi győlések jegyzıkönyvét, megfogalmazza a határozatokat, intézi a levelezést, kezeli az irattárat. Gondoskodik olyan nyilvántartás vezetésérıl, amelybıl a vezetı szerv döntésének tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzık számaránya ( ha lehetséges: személye ) megállapítható. Eljár mindazokban az ügyekben, melyek intézésével a közgyőlés, vagy a vezetıség megbízza. Egyike a csekk aláíróknak. A vezetıség döntéseit az érintettekkel 10 napon belül írásban közli, a döntéseket egyúttal írásban a kör székhelyén kifüggeszti. c.) Pénztáros: Kezeli a kör pénzét és vagyonát. Az elıre látható szükségletnek megfelelı összeget, de legfeljebb Ft. (ötezer 00/ 100 forintot) a kézi pénztárban tart, a többletet az OTP-nél vezetett folyószámlán helyezi el. Vezeti a pénz és vagyonkezeléssel kapcsolatos naplókat, kimutatásokat. Irányítja és ellenırzi a tagnyilvántartó és tagdíjbeszedı munkáját. Végzi a rábízott levelezést. Kezeli az eladásra szánt kiadványokat, intézi a bizományi árusítással kapcsolatos ügyeket. A csekk aláírók egyike. Év végén lezárja az egyesület gazdálkodásával kapcsolatos iratokat, összeállítja a tárgyév gazdálkodásának zárójelentését. A könyvelés anyagát és a nyilvántartásokat a számvizsgáló bizottság elnökének és tagjainak rendelkezésére bocsátja. f.) jogi tanácsadó: Jogi ügyekben a vezetıségnek tanácsokat ad, illetve ilyen esetekben hatóságok és hivatalok elıtt az egyesület képviselıje. Állandóan figyelemmel kíséri a Kör mőködését, hogy az az alapszabályoknak és a törvényességnek megfelelı legyen.

8 Számvizsgáló bizottság 1./ A Kör gazdálkodását a taggyőlés által létrehozott háromtagú Számvizsgáló Bizottság ellenırzi. A Számvizsgáló Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 2./a. A Számvizsgáló Bizottság ellenırzi a Kör mőködését és gazdálkodását. Ennek érdekében a vezetı tisztségviselıktıl, illetıleg a szervezet esetleges munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Kör könyvelésébe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. b./ A Számvizsgáló bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezetı szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy - a kör mőködése során olyan jogszabálysértés vagy a kör érdekeit egyébként súlyosan sértı esemény ( mulasztás ) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, ill. enyhítése az intézkedésre jogosult vezetı szerv döntését teszi szükségessé. - a vezetı tisztségviselık felelısségét megalapozó tény merült fel c./ Az intézkedésre jogosult vezetı szervet a számvizsgáló bizottság indítványára - annak megtételétıl számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidı eredménytelen eltelte esetén a vezetı szerv összehívására a számvizsgáló bizottság is jogosult. d./ Ha az arra jogosult szerv a törvényes mőködés érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a számvizsgáló bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a felügyeletet ellátó szervet. 3./ A Számvizsgáló Bizottság tagjai a közhasznú szervezet vezetıségi győlésén tanácskozási joggal részt vehetnek. 4./ A Számvizsgáló Bizottság elnökét és két tagját a közgyőlés öt évi idıtartamra választja. Évente - a lehetıségekhez képest legalább kétszer ellenırzik az egyesület pénz és vagyonkezelését. Észrevételeiket a vezetıséggel közlik. Kötelesek az év végi gazdálkodási zárójelentést tételesen vizsgálni, záradékolni és aláírásukkal ellátni. A Számvizsgáló Bizottságot a Közgyőlés a vezetıségi tagok megválasztásával egy idıben választja meg. Különbizottságok: Meghatározott feladatok ellátására, illetve kitőzött célok megvalósítására ( rendezvények szervezése, kiadványok szerkesztése stb. ) a közgyőlés illetve a vezetıség különbizottságokat hozhat létre. A különbizottságok céljáról, feladatairól és tagjainak számáról a vezetıség köteles a közgyőlést tájékoztatni. A különbizottságok a cél megvalósulása, illetve a feladatuk elvégzése után megszőnnek. Tagozatok: A Várbaráti körben az alábbi tagozatok mőködnek: a./ városvédı- és szépítı tagozat, b./ honismereti- és győjtı tagozat c./ Magyar-Török Baráti Társaság szigetvári tagozata A tagozatok vezetıit a kör vezetısége bízza meg 5 éves idıtartamra. Végzett munkájukról a vezetıséget rendszeresen, a közgyőlést évente egy alkalommal kötelesek tájékoztatni.

9 VI. Összeférhetetlenségi szabályok: 1./ Az egyesület határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója ( Ptk paragrafus b./ pont ), élettársa ( a továbbiakban együtt: hozzátartozó), a határozat alapján: a.) kötelezettség vagy felelısség alól mentesül vagy b.) bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjainak, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás. 2./ Nem lehet a Számvizsgáló Bizottság elnöke (könyvvizsgálója) vagy tagja az a személy, aki a. ) az egyesület elnöke vagy vezetıségi tagja, b.) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik. c.) A közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratoknak megfelelı cél szerinti juttatást -, illetve d.) az a.) - c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 3./ A közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszőntét megelızı két évben legalább egy évig - vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 4./ A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 5./ A közhasznú szervezet a megengedett juttatások kivételével nem részesítheti cél szerinti juttatásban a felelıs személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját. VII. Az egyesület vagyona:

10 1./ Készpénzvagyon: a.) a rendes és pártoló tagok által fizetett díjak, b.) a tagdíj túlfizetések, c.) támogatás, vagy ajándékozás címén juttatott pénzösszegek, d.) rendezvényekbıl, kiadványokból származó bevételek. 2./ Az egyesület pénzkövetelései ( kintlévıségek ). 3.) Egyéb vagyon: a.) leltárban nyilvántartott berendezések, felszerelések, könyvek, képek, okiratok, b.) anyagszámadásban nyilvántartott nyomtatványok, kiadványok. 4./ Az egyesület vagyonával önállóan, a pénzügyi szabályoknak és céljainak, érdekeinek megfelelıen gazdálkodik. Az egyesület politikai párt, politikai párttól függı társadalmi szervezet vagy alapítvány részére támogatást nem folyósíthat, országgyőlési képviselıjelöltet nem állíthat, nem támogathat, ilyen irányú választási kampányban nem vehet részt és ilyen célokra támogatást sem adhat. 5./ Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. 6./ Az egyesület tagjai az egyesület tartozásaiért saját személyükben nem felelnek. 7./ A Kör a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a létesítı okiratában meghatározott tevékenységére kell fordítania. 8./ A Kör az államháztartás alrendszereitıl - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerzıdés alapján részesülhet támogatásban. A szerzıdésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. 9./ A 8./ bekezdésben foglaltak szerinti igénybe vehetı támogatási lehetıségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetık. Beszámolási szabályok A Kör köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a.) Számviteli beszámolót, b.) költségvetési támogatás felhasználását, c.) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, d.) a cél szerinti juttatások kimutatását, c.) a központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékét. f.) a Kör vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, g.) a közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmú beszámolót.

11 A Kör éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetıleg abból saját költségére másolatot készíthet. Az éves beszámoló fıbb adatait a beszámolónak megfelelıen -a helyi lapban közzéteszi. A közhasznúsági jelentés részét képezı számviteli beszámoló készítésének közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó szabályok alkalmazását nem érinti. A Kör közhasznú jogállásának megszőnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetıleg közszolgáltatás ellátásra irányuló szerzıdéseibıl kötelezettségeit idıarányosan teljesíteni. VIII. Az egyesület megszőnése: a.) ha a közgyőlés kétharmada szótöbbséggel a feloszlatását kimondja, b.) ha más egyesülettel egyesül, illetve beolvad, c.) ha az egyesület tagjainak száma 10 fı alá csökken. Megszőnés, más egyesülettel történı egyesülés, beolvadás esetén a kör készpénzvagyonáról a közgyőlés dönt. Győjteménye azonban Szigetváron marad, mely beolvad a Városi Könyvtár ( könyvtárállomány, archívum, ), illetve a majdan létrehozandó Városi Múzeum anyagába (tárgyi dokumentumok). IX. Vegyes rendelkezések: Záradék: A Szigetvári Várbaráti Kör közgyőlése ezen alapszabályt l999. augusztus 12-én megtárgyalta és elfogadta. A tagság tudomásul veszi, hogy az alapszabály érvényességéhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a társadalmi szervezetekre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. Szigetvár, augusztus 12. Petıh Sándor sk. a kör titkára Ravazdi László sk. a kör elnöke Készítette és ellenjegyezte: Dr. Sárkány Antal sk. ügyvéd

12 A SZIGETVÁRI VÁRBARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y 1 Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y Az alapító személyek az 1989. évi II. törvény alapján, néhai Bató Géza Budaörsi Passió címő szerzıi alkotását alapul véve, a mő felhasználására kötött

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya I. Fejezet I. Általános rendelkezések 1) A szövetség neve: Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség (DALI SZ) 2) A szövetség tevékenységét a Magyar Köztársaság területén

Részletesebben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben mellyel, az alapító Zsitnyányi Erika (anyja neve: Csillag Mária, szül. hely és idı: Budapest,

Részletesebben

Alapító Okirat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbiztonság fenntartása érdekében alapítványt hoz létre, mely kiemelten közhasznú szervezet.

Alapító Okirat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbiztonság fenntartása érdekében alapítványt hoz létre, mely kiemelten közhasznú szervezet. Alapító Okirat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbiztonság fenntartása érdekében alapítványt hoz létre, mely kiemelten közhasznú szervezet. I. Az alapítvány neve: Alapítvány a közbiztonságért

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A amelyet a 2010 október 1. napján megtartott Közgyőlés hagyott jóvá, és amely az idıközben bekövetkezett

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya. 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association

A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya. 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association 2. A szervezet nevének rövidítése: GYERE (CCA) 3.

Részletesebben

UNIÓ ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

UNIÓ ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA UNIÓ ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA amely létrejött az 1990. évi I.tv. illetıleg a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai alapján az 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseire figyelemmel

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány módosított alapító okiratának jóváhagyása

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány módosított alapító okiratának jóváhagyása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 241- /2013. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Farkas Klára 5126 Jászfényfalu, Madách Imre u. 32. szám alatti lakos nyitott a l a p í t v á n y létrehozását határozza

Részletesebben

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület A szervezet rövidített neve: Badacsonytomaji Szörfklub S.E.

Részletesebben

Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I.1.Álltalános rendelkezések: Az egyesület neve: Alpokalja Zöldek Kiemelkedıen Közhasznú Egyesület

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA VASVÁR VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA /egységes szerkezetben Vasvár Város Önkormányzata Képviselı-testülete 31/2003./II.27/ és 10/2004./I.29./ számú határozatainak módosításaival/ Vasvár Város

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapítvány elnevezése és székhelye. 2. Az Alapítvány célja

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapítvány elnevezése és székhelye. 2. Az Alapítvány célja ALAPÍTÓ OKIRAT, melyben Rátz Gabriella, 4400 Nyíregyháza, Lehel u. 14/B. szám alatti lakos - a továbbiakban: Alapító - Alapítvány létrehozását határozta el a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség BELSİ SZABÁLYZATA 2000. szeptember hó 18. A 2008. október 15. - i változásokkal egységes szerkezetbe foglalat szöveg. 1 BELSİ SZABÁLYZAT A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt (módosítások dıltbetővel szedve) ALAPSZABÁLYA 2011. október 1. 2 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve:

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY A HÉVIZGYÖRKI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben

KÖZALAPÍTVÁNY A HÉVIZGYÖRKI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben KÖZALAPÍTVÁNY A HÉVIZGYÖRKI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Hévízgyörk Község Önkormányzata - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. Tv. 8. (1) bekezdésében,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM Módosított Alapszabály A Debreceni Német Kulturális Fórum közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Alapító okirat. Alapítvány létrehozása tárgyában. Talentum Alapítvány. 4069 Egyek, Fı tér 1-3.

Alapító okirat. Alapítvány létrehozása tárgyában. Talentum Alapítvány. 4069 Egyek, Fı tér 1-3. Alapító okirat Alapítvány létrehozása tárgyában A jogi személyként mőködı és az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései alapján közhasznúnak minısülı alapítványt alulírott Prokisch Sándor (Debrecen, 1947. február

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Íjász Egyesület Tab 2. Az Egyesület székhelye: Mővelıdési Központ 8660 Tab Kossuth Lajos u.86. 3. Az Egyesület tevékenységét a Magyar

Részletesebben

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása.

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el. 1)

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A Budapesti Darts Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az egyesület neve: Budapesti Darts Szövetség (továbbiakban: Szövetség) A Szövetség Budapest területén mőködı darts egyesületek területi Szövetsége.

Részletesebben

MISINA Néptáncegyüttes Egyesület

MISINA Néptáncegyüttes Egyesület A MISINA Néptáncegyüttes Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Az Egyesület nyilvántartási száma: Baranya Megyei Bíróság 2405. Készítette: dr. Juhász Gábor ügyvéd JUHÁSZ Ügyvédi

Részletesebben

"HÓD" HONISMERETI TÚRAEGYLET Közhasznú szervezet ALAPSZABÁLYA. HÓD" Honismereti Túraegylet khsz Szentendre. Halász u. 1. Pf.

HÓD HONISMERETI TÚRAEGYLET Közhasznú szervezet ALAPSZABÁLYA. HÓD Honismereti Túraegylet khsz Szentendre. Halász u. 1. Pf. HÓD HONISMERETI TÚRAEGYLET közhasznú szervezet MTE SZENTENDREI OSZTÁLYA H 2000 Szentendre, Halász u. 1. H 2001 Szentendre, Pf. 188. drótposta beckhod@t-online.hu honlap www.hodhte.hu www.kohegyihaz.hu

Részletesebben

Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete. Alapszabály

Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete. Alapszabály 1 I) Általános rendelkezések II) III) Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete Alapszabály 1) A nagycsaládosság életforma: lényege az élet, a jövıbe vetett hit igenlése. Egyfajta optimizmus, amelynek tartalma

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Jane Goodall Rügyek és Gyökerek Természet- és Környezetvédelmi Egyesület rövid név: Jane Goodall Rügyek és Gyökerek Egyesület 2. Az egyesület

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

A l a p í t ó o k i r a t 1. A KÖZALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, STÁTUSZA

A l a p í t ó o k i r a t 1. A KÖZALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, STÁTUSZA Jegyzıkönyvi kivonat A 94/2011. (IV. 28.) Kgy. határozat melléklete A l a p í t ó o k i r a t 1. A KÖZALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, STÁTUSZA 1.1 A közalapítvány neve: Soproni Sport 1.2 Székhelye: 9400 Sopron,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

CSEPREG VÁROS FÚVÓSZENEKARA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

CSEPREG VÁROS FÚVÓSZENEKARA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA CSEPREG VÁROS FÚVÓSZENEKARA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Általános rendelkezések I. (1) Az egyesület fıbb adatai: Neve: Csepreg Város Fúvószenekara Székhelye: Csepreg Címe: 9735 Csepreg, Széchenyi tér 31. Pecsétje:

Részletesebben

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben A Zala Megyei Crohn-Colitis Betegek Közhasznú Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt

Egységes szerkezetbe foglalt Egységes szerkezetbe foglalt A 93/2011. (IV. 28.) Kgy. határozat melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai alapján

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

K Ö Z A L A P Í T V Á N Y T

K Ö Z A L A P Í T V Á N Y T Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítvány Alapító Okirata (2008. június 26-án módosított és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Komárom-Esztergom Megye Közgyőlése a 44/1997.

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

Alapító Okirat. 3. Az alapítvány székhelye: Sopron, Fı tér 1. 4. Az alapítvány számlakezelıje: az OTP Soproni Fiókja Sopron, Várkerület 96.

Alapító Okirat. 3. Az alapítvány székhelye: Sopron, Fı tér 1. 4. Az alapítvány számlakezelıje: az OTP Soproni Fiókja Sopron, Várkerület 96. Alapító Okirat A 91/2011. (IV. 28.) Kgy. határozat melléklete 1. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek és fiatalok szünidei foglalkoztatása, üdültetése, turisztikájának fejlesztése, a hátrányos

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

JOBB KOR POLGÁRI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

JOBB KOR POLGÁRI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA JOBB KOR POLGÁRI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2007. május 4. 1/11. oldal Alapító tagok 2007. március 17. napján az 1989. évi II. tv és az 1997. évi CLVI. Tv rendelkezéseinek megfelelıen létrehozták a Jobb Kor

Részletesebben

Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Az Egyesület neve, székhelye és jogállása Common Purpose Magyarország Egyesület ALAPSZABÁLY A Common Purpose Magyarország Egyesület 2009. május 27-én megtartott 2009. évi közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete. Alapszabály

Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete. Alapszabály Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete Alapszabály A Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó O K I R A T (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó O K I R A T (a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt) az Alapító a Polgári törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján tartós közérdekő cél megvalósítására az alábbiakban

Részletesebben

3.2 Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni:

3.2 Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni: A L A P Í T Ó O K I R A T A Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (székhely: 1134 Budapest, Lehel út 41.) (továbbiakban HODOSZ, mint alapító) által létrehozott, HODOSZ Európáért Alapítvány egységes szerkezetbe

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály

Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Az egyesület rövid neve: Fiatal Gazdák Közép-Dunántúl

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

ADRA VITIUM ESÉLYEGYENLİSÉG ALAPÍTVÁNY Alapító Okirata - Módosítás -

ADRA VITIUM ESÉLYEGYENLİSÉG ALAPÍTVÁNY Alapító Okirata - Módosítás - ADRA VITIUM ESÉLYEGYENLİSÉG ALAPÍTVÁNY Alapító Okirata - Módosítás - A jelen Alapító Okirat III. pontjában meghatározott alapító a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény / Ptk. /, valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Közalapítványt,"

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

"NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

NYÁRIDŐ KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a munkanélküli szülő gyermeke üdültetésére, valamint

Részletesebben

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Fıvárosi Bíróság által a 6. Pk. 60658. számú végzéssel 500. sorszámmal nyilvántartásba vett Országos Diákszínjátszó Egyesület tagsága a közhasznú szervezetekrıl

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Debrecen, 2002. június 21. 2 A Debreceni Református Kollégium hazánk legısibb és legjelentısebb iskoláinak egyike, melynek

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében Az Arany János Diákszövetség Egyesület Alapszabálya Preambulum A nagykırösi Arany János Református Gimnázium és Diákotthon az intézet fennállásának 450. ünnepi tanévében az öregdiákok mindig hőséges és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály

Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály 1. Általános rendelkezések Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály 1. Az Egyesület neve: Magyar Természetjáró Egyesület (továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület rövidített neve: MATE 3. Az Egyesület

Részletesebben

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1..

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1.. A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Kossuth u. 28. 1.. 2. (1) Az

Részletesebben

A MONORI BORÚT EGYESÜLET - ALAPSZABÁLYA - I. fejezet Általános rendelkezések

A MONORI BORÚT EGYESÜLET - ALAPSZABÁLYA - I. fejezet Általános rendelkezések 1 A MONORI BORÚT EGYESÜLET - ALAPSZABÁLYA - I. fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A MONORI BORÚT EGYESÜLET (a továbbiakban: Egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozott,

Részletesebben

A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya

A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya 2004. 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) Székhelye:

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya

Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya A zene megváltoztatja az embereket, teszi szebbé és elviselhetıbbé a világot. A zene hit és akarat, erı és gyengédség, tisztaság és szépség, igazság és megvalósulás,

Részletesebben

Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület

Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület ALAPSZABÁLY egységes szerkezetbe foglalt 2003. február 13. I. 1. Az egyesület neve, célja, feladatai, viszonyai: 1. Az egyesület neve: Soproni Pendelyes Kulturális

Részletesebben